Zagadnienia z przedmiotu „GLEBOZNAWSTWO

advertisement
Zagadnienia z przedmiotu „GLEBOZNAWSTWO"
1. Definicja gleby. Gleba jako element środowiska przyrodniczego.
2. Powiązanie gleboznawstwa z naukami przyrodniczymi.
3. Gleba jako wskaźnik potencjalnych możliwości rozwoju produkcji roślinnej w Polsce.
4. Uwarunkowania glebowe struktury użytkowania gruntów.
5. Powstawanie gleb - czynniki glebotwórcze.
6. Procesy glebowe i glebotwórcze.
7. Woda jako czynnik glebotwórczy.
8. Klimat jako czynnik glebotwórczy.
9. Skala macierzysta jako czynnik glebotwórczy.
10. Skały magmowe ich podział i skład mineralogiczny.
11. Skały macierzyste gleb Polski i ich charakterystyka.
12. Rodzaj skały macierzystej. Najważniejsze rodzaje skal macierzystych gleb Polski.
13. Procesy wietrzenia. Produkty wietrzenia minerałów i skal.
14. Skład mineralogiczny gleb wietrzeniowych.
15. Skład mineralogiczny gleb piaszczystych.
16. Budowa, właściwości i znaczenie minerałów ilastych.
17. Najważniejsze minerały ilaste gleb. Ich identyfikacja.
18. Koloidy glebowe i ich rola w kształtowaniu właściwości gleb.
19. Peptyzacja i koagulacja.
20. Koloidy hydrofilne i hydrofobowe.
21. Budowa (morfologia) różnych typów gleb.
22. Morfologia i powstawanie gleby bielicowej.
23. Wpływ roślinności na proces tworzenia się gleby.
24. Poziomy genetyczne i diagnostyczne gleb.
25. Pierwiastki chemiczne wchodzące w skład gleb, makro i mikroelementy.
26. Trójfazowy układ gleby.
27. Właściwości fizyczne podstawowe.
28. Gęstość objętościowa gleb.
29. Właściwości fizyczne funkcjonalne.
30. Właściwości wodne gleb.
31. Skład granulometryczny gleb a ich właściwości wodne.
32. Wpływ składy granulometrycznego na plonowanie roślin.
33. Wpływ składu granulometrycznego na wartość polowej pojemności wodnej gleby.
34. Porowatość gleby i jej znaczenie.
35. Związek miedzy gęstością właściwą, objętościową a porowatością gleby.
36. Podział porów glebowych. Wznios kapilarny.
37. Rodzaje porowatości.
38. Poprawa warunków powietrznych gleb. Procesy oksydoredukcyjne w glebach.
39. Pęcznienie i kurczenie się gleb.
40. Postacie wody w glebie.
41. Woda higroskopowa zwyczajna i maksymalna.
42. Woda kapilarna (adhezja, kohezja).
43. Ruch wody w glebie. Parowanie wody z gleby.
44. Przepuszczalność wodna gleby.
45. Wpływ składu granulometrycznego na pojemność wodną gleb.
46. Podsiąkliwość wodna gleb.
47. Siła ssąca gleby.
48. Pojęcie pF i jej praktyczne znaczenie.
49. Zaznacz na krzywej pF różne rodzaje pojemności wodnej.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Krzywa pF - wartości na krzywej.
Retencja wodna gleb.
Metody zwiększania retencji wodnej gleb.
Od czego zależy retencja wody w glebie.
Retencja wody użytecznej dla roślin (przedział pf).
Retencja wodna gleb a ich skład mineralogiczny.
Krzywa pF gleby piaszczystej i ilastej.
Cele melioracji gleb. Gleba w recyklingu wody.
Sorpcja i kompleks sorpcyjny gleb.
Pojemność sorpcyjna i powierzchnia właściwa minerałów ilastych
Sorpcja wymienna gleb.
Elektrokinetyczny potencjał cząstki koloidalnej gleb.
Pojemność sorpcyjna gleb.
Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleb kationami zasadowymi.
Rodzaje sorpcji w glebie.
Odczyn gleb i jego znaczenie. Właściwości buforowe gleb.
Rodzaje kwasowości gleb.
Przyczyny i skutki zakwaszenia gleb Polski.
Stan odczynu gleb Polski.
Sposoby odkwaszania gleb.
Znaczenie węglanu wapnia w glebie.
Obliczanie dawki wapnia do odkwaszania gleb.
Definicja próchnicy. Znaczenie próchnicy w glebie.
Proces rozkładu substancji organicznej w glebie.
Sposoby podnoszenia zawartości próchnicy w glebie
Proces humifikacji.
Proces mineralizacji substancji organicznej w glebie.
Zawartość próchnicy w glebach Polski.
Stopień rozkładu torfu.
Organizmy żywe jako czynnik glebotwórczy.
Mikroorganizmy glebowe i procesy przez nie wywołane.
Mezo- i makrofauna - jej wpływ na glebę.
Kryteria bonitacji klasyfikacyjnej gleb gruntów ornych.
Kryteria bonitacji klasyfikacyjnej trwałych użytków zielonych.
Charakterystyka klas bonitacyjnych gruntów ornych.
Klasa bonitacyjna I i II.
Charakterystyka klas bonitacyjnych gleb trwałych użytków zielonych.
Klasy bonitacyjne gleb wytworzonych z piasków.
Kompleksy rolniczej przydatności gleb.
Kryteria wydzielania kompleksów rolniczej przydatności gleb.
Kompleksy rolniczej przydatności gleb pszenne.
Kompleksy rolniczej przydatności gleb żytnie.
Kompleksy zbożowo-pastewne.
Kompleksy trwałych użytków zielonych.
Kryteria wydzielania kompleksów trwałych użytków zielonych.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb górskich.
Porównaj kompleks 3 i 8.
Kryteria systematyki gleb Polski.
Jednostki podziałowe w systematyce gleb Polski z roku 1989 - wymienić.
Dział - gleby wydzielone w tej jednostce.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
Rzędy, typy, podtypy, rodzaje i gatunki gleb Polski.
Pojęcie pedorui.
Poziomy główne, mieszane, przejściowe. Podpoziomy.
Nieciągłości litologiczne. Pokrywy 3 i 4 -dzielne.
Litosole i regosole.
Rankery.
Rędziny.
Gleby czarnoziemne.
Powstawanie i właściwości czamo/.ieniów i czarnych ziem.
Gleby brunatne właściwe.
Gleby brunatne kwaśne.
Gleby płowe.
Gleby rdzawe.
Gleby bielicowe.
Bielice.
Gleby glejobielicowe i glejobielice.
Czarne ziemie.
Występowanie czarnych ziem w Polsce.
Gleby opadowo-glejowe i gleby gruntowo-glejowe.
Gleby mułowe.
Gleby murszowe.
Gleby murszowate.
Mady rzeczne.
Gatunki mad.
Gleby deluwialne.
Gleby słone.
Hortisole.
Rigosole. Gleby antropogeniczne.
Wpływ klimatu na tworzenie się różnych typów gleb.
Gleby kasztanowe i czarnoziemne.
Dominujące typy, rodzaje i gatunki skał macierzystych gleb w Polsce.
Stan środowiska glebowego w Polsce.
Proces eluwialny (lessivage, płowienia, bielicowania).
Proces brunatnienia.
Proces aluwialny. Gatunki mad.
Proces oglejenia. Gleby gruntowo- i opadowo-glejowe.
Proces bagienny.
Proces darniowy.
Powstawanie torfów niskich i torfów wysokich.
Znaczenie gleb torfowych. Torfowiska w Polsce.
Proces murszenia.
Treść i wykorzystanie map glebowych.
Skale, treść i wykorzystanie map bonitacyjnych.
Treść i wykorzystanie map glebowo-rolniczych.
Kartografia gleb - podział map glebowych według treści i skali.
Stan środowiska glebowego w Polsce.
Odłogi i ugory. Ustawa o zalesieniu.
Download