informacja dotycząca bezpieczeństwa

advertisement
Projekt budowlany: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla m. Stobno „wybudowania PKP”
Adres budowy: m. Stobno „wybudowania PKP”, gm. Trzcianka
Inwestor: Urząd Miejski Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA DLA CZĘŚCI SANITARNEJ
Sieć wodociągowa z przyłączami
w m. Stobno „wybudowania PKP”
Obiekt
m. Stobno „wybudowania PKP”,
Adres budowy
obr. Stobno, gm. Trzcianka
działki sieciowe: 95,141
działki na przyłącza: 73; 83/3; 83/7; 83/12; 86/2; 87; 88/1
131/2; 149; 167/5; 167/20
Branża
sanitarna
Urząd Miejski Trzcianki
Inwestor
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
Imię i nazwisko
Projektował:
mgr inż. Małgorzata Kręc
Opracował:
mgr inż. Edyta Szmaj
Nr uprawnień
Podpis
78/Sz/2002
ZAP/IS/3647/02
Koszalin, grudzień 2006 r.
Strona 1 z 4
Projekt budowlany: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla m. Stobno „wybudowania PKP”
Adres budowy: m. Stobno „wybudowania PKP”, gm. Trzcianka
Inwestor: Urząd Miejski Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
Zawartość opracowania
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
CZĘŚCI SANITARNEJ .............................................................................................. 1
1.1 I Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia ............................................ 3
1.2 Zakres robót ............................................................................................................... 3
1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych .......................................................... 3
1.4 Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .............................................................................................. 3
1.5 Przewidywane zagrożenia, czas i miejsce ich wystąpienia................................. 3
1.6 Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników i szkoleń ........................ 4
1.7 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom .......... 4
Strona 2 z 4
Projekt budowlany: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla m. Stobno „wybudowania PKP”
Adres budowy: m. Stobno „wybudowania PKP”, gm. Trzcianka
Inwestor: Urząd Miejski Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
1.1 I Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia
W przypadku wykonywania wykopów bez rozparcia o głębokości większej niż 1,50m należy sporządzić plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.2 Zakres robót
Elementy zagospodarowania terenu wynikają z technologii wykonywania rurociągów w systemie PCV,
przyłączy w systemie rur z PE, przewidzianych do transportu wody.
Kolejność realizacji poszczególnych etapów:
-
pomiar geodezyjny,
-
wykonanie wykopów,
-
montaż igłofiltrów,
-
wykonanie podsypek,
-
ułożenie rur ,
-
połączenie przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową,
-
wykonanie obsypki i dodatkowych prac montażowych,
-
zasypanie,
-
wykonanie prób szczelności,
-
rozruch technologiczny,
-
dopuszczenie do użytkowania.
1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Istniejącymi obiektami są:
-
droga gminna
-
budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, użyteczności publicznej,
-
uzbrojenie: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne oraz energetyczne.
1.4 Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Elementem mogącym stwarzać zagrożenie jest istniejąca sieć energetyczna oraz wykonywane wykopy
pod sieć wodociągową.
1.5 Przewidywane zagrożenia, czas i miejsce ich wystąpienia
LP
Rodzaj zagrożenia
Miejsce wystąpienia
1
Wpadnięcie lub zasypanie w wykopie
Roboty ziemne
2
Porażenie prądem elektrycznym
Elektronarzędzia
Kable energetyczne ziemne
Strona 3 z 4
Projekt budowlany: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla m. Stobno „wybudowania PKP”
Adres budowy: m. Stobno „wybudowania PKP”, gm. Trzcianka
Inwestor: Urząd Miejski Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
i napowietrzne linie energetyczne
Wtyczki i gniazda elektryczne
3
Uszkodzenie ciała przez ostre
i wystające przedmioty oraz przez
części maszyn w ruchu
Piły tarczowe
Betoniarki
Zbrojenia konstrukcji
Blachy i pręty
1.6 Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników i szkoleń
-
Szkolenie wstępne - po przyjęciu pracownika do pracy – instruktor BHP,
-
Instruktaż stanowiskowy- przed przystąpieniem do robót na terenie budowy- kierownik lub osoba
przez niego wyznaczona,
-
Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy,
-
Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,
-
Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejściem na budowę.
Świadectwa odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika lub w dzienniku
szkoleń BHP na budowie.
1.7 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
-
Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych,
-
Oznakowanie i zabezpieczenia taśmą koloru biało-czerwonego wykopów oraz postawienie tablic:
„UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP WZBRONIONY” ,
-
Zabezpieczenie przejść komunikacyjnych, terenu wokół wykopu,
-
Obudowa wykopu,
-
Kontrola kąta nachylenia skarp,
-
Zejścia do wykopów,
-
Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami typu „AROT”,
-
Zabezpieczenie przejść komunikacyjnych,
-
Powołanie służby BHP do kontroli warunków pracy na budowie,
-
Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie „Uchwała w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracy” w danej firmie,
-
Prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej dwóch pracowników, jeden jako asekuracja,
-
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, a w szczególności ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T- środki ochrony oczu i twarzy,
-
Profilaktyczne badania lekarskie.
Opracowała:
mgr inż. Edyta Szmaj
Strona 4 z 4
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards