SQL (ang - Zgapa.pl

advertisement
Wstęp
Structured Query Language (SQL) to strukturalny język zapytań używany do
tworzenia, modyfikowania baz danych, oraz do umieszczania i pobierania danych z
baz danych.
Język SQL jest językiem deklaratywnym. Decyzję o sposobie przechowywania i
pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych DBMS.
Jest to język programowania opracowany w latach siedemdziesiątych w firmie IBM.
Stał się on standardem w komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Wiele
współczesnych systemów relacyjnych baz danych używa do komunikacji z
użytkownikiem SQL dlatego mówi się że korzystanie z relacyjnych baz danych, to
korzystanie z SQL-a. Pierwszą firmą, która włączyła SQL do swojego produktu
komercyjnego, był Oracle. Dalsze wprowadzanie SQL-a, w produktach innych firm,
wiązało się nierozłącznie z wprowadzaniem modyfikacji pierwotnego języka. Wkrótce
utrzymanie dalszej jednolitości języka wymagało wprowadzenia standardu.
Standardy SQL
W 1986 roku SQL stał się oficjalnym standardem, wspieranym przez
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i jej członka, Amerykański
Narodowy Instytut Normalizacji (ANSI). Wczesne wersje specyfikacji (SQL86 i
SQL89) były w dużej mierze jedynie określeniem wspólnej płaszczyzny łączącej
różne istniejące wówczas produkty i pozostawiały wiele swobody twórcom
implementacji. Z czasem jednak systemy komputerowe uległy integracji i rynek
zaczął domagać się aplikacji oraz ich funkcji faktycznie współpracujących z wieloma
różnymi bazami danych. Pojawiła się potrzeba określenia standardu ściślejszego.
Mógł on jednocześnie obejmować nowe elementy, nieujęte do tej pory w języku. Tak
powstał SQL92, obowiązujący w produktach komercyjnych do dziś.
Funkcje silnika i middleware
Produkty związane z relacyjnymi bazami danych to nie tylko serwery. Sam serwer
określa się często takimi nazwami jak "back end", "engine", czy też "motor/silnik bazy
danych". Przechowuje on dane oraz zapewnia ich pobieranie i aktualizacje w
odpowiedzi na pobierane instrukcje w SQLu.
Uzupełnieniem serwera jest zazwyczaj "front end", "middleware" czy też "fronton" narzędzia upraszczające komunikację z serwerem i wyposażone w mechanizmy
pozwalające wykorzystać pobrane dane. Należą do nich mechanizmy generowania i
obsługi formularzy oraz raportów, języki czwartej generacji (4GL), graficzne języki
zapytań, narzędzia konstrukcyjne użytkownika, oprogramowanie do prezentacji
multimedialnych, systemy tworzenia hipertekstu, systemy CAD/CAM, arkusze
kalkulacyjne, jak również interfejsy dostępu bezpośredniego. Wszystkie one
wykorzystują, do komunikacji z serwerem i wykonywania za jego pośrednictwem
różnych operacji, język SQL. Serwer odpowiada za przechowywanie, porządkowanie
i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza
przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami.
1
Formy SQL-a
Z technicznego punktu widzenia, SQL jest podjęzykiem danych. Oznacza to, że jest
on wykorzystywany wyłącznie do komunikacji z bazą danych. Nie posiada on cech
pozwalających na tworzenie kompletnych programów. Jego wykorzystanie może być
trojakie i z tego względu wyróżnia się trzy formy SQLa:
1. SQL interakcyjny lub autonomiczny wykorzystywany jest przez użytkowników
w celu bezpośredniego pobierania lub wprowadzania informacji do bazy.
Przykładem może być zapytanie prowadzące do uzyskania zestawienia
aktywności kont w miesiącu. Wynik jest wówczas przekazywany na ekran, z
ewentualną opcją jego przekierowania do pliku lub drukarki.
2. Statyczny kod SQL (Static SQL) nie ulega zmianom i pisany jest wraz z całą
aplikacją, podczas której pracy jest wykorzystywany. Nie ulega zmianom w
sensie zachowania niezmiennej treści instrukcji, które jednak zawierać mogą
odwołania do zmiennych lub parametrów przekazujących wartości z lub do
aplikacji. Statyczny SQL występuja w dwóch odmianach.
1. Embedded SQL (Osadzony SQL) oznacza włączenie kodu SQL do
kodu źródłowego innego języka. Większość aplikacji pisana jest w
takich językach jak C++ czy Java, jedynie odwołania do bazy danych
realizowane są w SQL. W tej odmianie statycznego SQLa do
przenoszenia wartości wykorzystywane są zmienne.
2. Język modułów. W tym podejściu moduły SQL łączone są z modułami
kodu w innym języku. Moduły kodu SQL przenoszą wartości do i z
parametrów, podobnie jak to się dzieje przy wywoływaniu
podprogramów w większości języków proceduralnych. Jest to
pierwotne podejście, zaproponowane w standardzie SQL. Embedded
SQL został do oficjalnej specyfikacji włączony nieco później.
3. Dynamiczny kod SQL (Dynamic SQL) generowany jest w trakcie pracy
aplikacji. Wykorzystuje się go w miejsce podejścia statycznego, jeżeli w chwili
pisania aplikacji nie jest możliwe określenie treści potrzebnych zapytań powstaje ona w oparciu o decyzje użytkownika. Tę formę SQL generują
przede wszystkim takie narzędzia jak graficzne języki zapytań. Utworzenie
odpowiedniego zapytania jest tu odpowiedzią na działania użytkownika.
Wymagania tych trzech form różnią się i znajduje to odbicie w wykorzystywanych
przez nie konstrukcjach językowych. Zarówno statyczny, jak i dynamiczny SQL
uzupełniają formę autonomiczną cechami odpowiednimi tylko w określonych
sytuacjach. Większość języka pozostaje jednak dla wszystkich form identyczna.
Składnia SQL
Użycie SQL, zgodnie ze jego nazwą, polega na zadawaniu zapytań do bazy danych.
Zapytania można zaliczyć do jednego z dwóch głównych podzbiorów:


SQL DML (ang. Data Manipulation Language, czyli Język Manipulacji
Danymi),
SQL DDL (ang. Data Definition Language, czyli Język Definicji Danych).
2
Instrukcje SQL w obrębie zapytań tradycyjnie zapisywane są wielkimi literami, jednak
nie jest to wymóg. Każde zapytanie w SQL-u musi kończyć się znakiem ";" (średnik).
Dodatkowo, niektóre interpretery SQL (np. psql w przypadku PostgreSQL), używają
swoich własnych instrukcji, z poza standardu SQL, które służą np. do połączenia się
z bazą, wyświetlenia dokumentacji, itp.
DML
DML służy do operacji na danych - do ich umieszczania w bazie, kasowania,
przeglądania, zmiany. Najważniejsze polecenia z tego zbioru to:




SELECT - pobranie z bazy danych,
INSERT - umieszczenie danych w bazie,
UPDATE - zmiana danych,
DELETE - usunięcie danych z bazy.
Dane tekstowe podawane muszą być zawsze w formie ograniczonej znakami
pojedynczego cudzysłowia (').
DDL
Dzięki DDL natomiast, można operować na strukturach, w których te dane są
przechowywane - czyli np. dodawać, zmieniać i kasować tabele lub bazy.
Najważeniejsze polecenia tej grupy to:



CREATE (np. CREATE TABLE, CREATE DATABASE, ...) - utworzenie
struktury (bazy, tabeli, indeksu, itp.),
DROP (np. DROP TABLE, DROP DATABASE, ...) - całkowite usunięcie
struktury,
ALTER (np. ALTER TABLE ADD COLUMN ...) - zmiana sturktury (dodanie
kolumny do tabeli, zmiana typu danych w kolumnie tabeli).
Przykładowe zapytania
Przykładowe użycie wyżej wymienionych rodzajów zapytań.
SELECT * FROM pracownicy WHERE pensja > 2000 ORDER BY staz DESC;
Wyświeta z tabeli pracownicy (FROM pracownicy) wszystkie kolumny (*) dotyczące
tych pracowników, których pensja jest większa niż 2000 (WHERE pensja > 2000) i
sortuje wynik malejąco według stażu pracy (ORDER BY staz DESC).
INSERT INTO pracownicy (imie, nazwisko, pensja, staz) VALUES ('Jan', 'Kowalski', 5500, 1);
Dodaje do tabeli pracownicy (INTO pracownicy) wiersz (rekord) zawierający dane
pojedynczego pracownika.
3
UPDATE pracownicy SET pensja = pensja * 1.1 WHERE staz > 2;
Podnosi o 10% (SET pensja = pensja * 1.1) pensję pracownikom, których staż jest
większy niż 2 (np. lata).
DELETE FROM pracownicy WHERE imie = 'Jan' AND nazwisko = 'Kowalski';
Usuwa z tabeli "pracownicy" wiersz (rekord) dotyczący pracownika o imieniu "Jan" i
nazwisku "Kowalski".
CREATE TABLE pracownicy (imie varchar(255), nazwisko varchar(255), pensja float, staz int);
Tworzy tabelę "pracownicy" zawierającą tekstowe (varchar - zmiennej długości pole
tekstowe) pola "imię" i "nazwisko", o maksymalnej długości 255 znaków, zapisaną za
pomocą liczby rzeczywistej (float od ang. floating point) pensję oraz zapisany za
pomocą liczby całkowitej (int od ang. integer) staż.
DROP TABLE pracownicy;
Usuwa z bazy całkowicie tabelę "pracownicy".
ALTER TABLE pracownicy ADD COLUMN dzial varchar(255);
Dodaje do struktury tabeli "pracownicy" kolumnę "dzial" (dział), jako pole tekstowe o
długości max. 255 znaków.
SQL:2003
W roku 2003 przedstawiono SQL:2003 – nowy standard języka SQL. opublikowano
w
Sigmod
Record
Vol.33
Nr.1
Marzec
2004
(http://www.acm.org/sigmod/record/issues/0403/E.JimAndrew-standard.pdf). Jest to
głównie poprawione SQL:1999 z wyjątkiem części SQL/XML oraz kilku dodatkowych
właściwości.
W SQL:2003 wprowadzono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nowe typy danych (BIGINT, MULTISET oraz XML)
Usunięto typy BIT oraz BIT VARYING
Rozszerzenia w sposobie wywoływania procedur
Poszerzono instrukcję CREATE TABLE (CREATE TABLE { LIKE | AS } )
Wprowadzono instrukcję MERGE
Wprowadzono nowy obiekt schematu – generator sekwencji
Wprowadzono dwa nowe typy kolumn – identyfikatory oraz generowane
Retrospektywne sprawdzanie więzów integralności
Rozszerzenia dla OLAP w formie wbudowanych funkcji (skalarnych i
agregujących)
10. Klauzula WINDOW
Prowadzone są również prace nad alternatywnymi językami zapytań opartymi na
SQL. Przykładem takiego języka może być język ciągłych zapytań CQL lub język
SQL wyposażony w możliwość przetwarzania sekwencji danych AQuery.
4
Systemy bazodanowe używające SQL
DB2
Pochodzenie DB2
Doświadczenia firmy IBM związane z bazami danych sięgają początku ich istnienia.
To właśnie pracownicy IBM opracowali podstawy relacyjnych baz danych oraz język
SQL, a baza danych IBM DB2 uznawana jest za pierwszą komercyjną implementację
relacyjnej bazy danych.
Relacyjne bazy danych były rozwiajane w IBM w ramach projektów z rodziny System
R. W roku 1982 rozwiązanie o nazwie SQL/DSTM zostało zintegrowane w ramach
systemu serwerowego SYSTEM/38. Następnie w roku 1983 wyodrębnił się formalnie
projekt ochrzczony nazwą DB2 na systemie MVSTM - pierwotnie określany mianem
DATABASE 2.
Aktualnie z DB2 Universal Database korzysta ponad 60 milionów użytkowników w
ponad 425 000 firmach na całym świecie.
Cechy bazy danych IBM DB2









DB2 to pierwsza baza ze wsparciem dla języka Java
DB2 to pierwsza na świecie baza certyfikowana na Windows 2000
DB2 posiada silne wsparcie dla systemów Linux, także 64-bitowych
DB2 to pierwsza baza z optymalizatorem kosztowym (rozwijanym od
ponad 20 lat)
DB2 to pierwsza baza z przepisywaniem SQL do optymalnej postaci
DB2 to pierwsza baza relacyjna pozwalająca na obiektowe
rozszerzenia
DB2 jest dostępna na wszystkie wiodące platformy sprzętowe
o
AIX (32, 64 bit)
o
Solaris UltraSparc (32, 64 bit)
o
HP-UX oparte na HP PA-RISC (32, 64 bit)
o
HP-UX oparte na Intel Itanium (32, 64 bit)
o
iSeries (OS/400)
o
zSeries (OS/390 oraz z/OS)
o
GNU/Linux 32, 64 bit na platformach Intel, pSeries, iSeries oraz
zSeries (S/390)
o
Microsoft Windows 32 bit (Intel+AMD)
o
Microsoft Windows 64 bit oparte na Intel Intanium i AMD
Athlon/Opteron
DB2 posiada możliwości auto-konfiguracji i samo-zarządzania
DB2 Posiada pełne wsparcie dla istniejących przemysłowych
standardów tworzenia aplikacji, w tym również w szczególności
możliwości tworzenia procedur składowanych w języku Java, C, C++,
C# i środowisku .NET.
5
Cechy funkcjonalne DB2
Optymalizator zapytań DB2 - LEO (ang. Learing Optimizer) wybiera najwydajniejszą
strategię realizacji zapytań w oparciu o doświadczenia z przeszłości. Optymalizator
LEO uwzględnia fizyczne aspekty instalacji DB2 (ilość i wydajność procesorów,
pamięć operacyjną dostępną dla bazy, wydajność dysków) oraz zgromadzone
wcześniej informacje o samych danych, tzw. statystyki. Statystyki określają zakres
informacji o danych, jakimi powinna dysponować baza, by najefektywniej obsłużyć
wykonywane zapytania SQL. Optymalizator DB2 może zostać wprowadzony w tryb
uczenia się, który pozwoli samoczynnie przygotować profile statystyk na podstawie
danego obciążenia. Dzięki tej funkcjonalności znacząco może być skrócony czas
strojenia systemu, ale także baza może elastycznie dostosować się do późniejszych
zmian w aplikacji oraz właściwie zareagować na znaczny przyrost danych.
Optymalizator DB2 wykorzystuje wiele opatentowanych algorytmów pozwalających
na przepisywanie złożonych zapytań do optymalnej postaci (np. uwzględnienie
więzów spójności w filtracji warunków zapytania, wykorzystanie tabel zawierających
częściowo przetworzone wyniki zapytania). Optymalizator zapytań DB2 wybiega
znacznie poza możliwość konkurencyjnych baz. Pozwala nie tylko optymalizować
zapytania skierowane do bazy DB2, ale także rozproszone zapytania z
wykorzystaniem innych systemów baz danych (np. Oracle, MsSQL, itd.). Tak jak
pokazano na poniższym rysunku tabele innych systemów baz danych mogą być
obsługiwane jak lokalne tabele DB2.
DB2 gromadzi w tzw. globalnym katalogu informacje o zdalnych tabelach i podczas
optymalizacji bierze pod uwagę także aspekty zdalnej bazy (np. indeksy założone na
tabeli, wielkość tabel, wydajność zdalnej bazy, buforowanie zdalnych obiektów).
Do innych unikalnych funkcjonalności można także zaliczyć:





Wielowymiarowe klastrowanie danych (ang. Multidimensional
Clustering) pozwalające na fizyczną organizację danych na dysku,
zgodnie ze zdefiniowanymi kombinacjami pól
Budowanie rozwiązań klastrowych w architekturze „Shared-nothing” z
możliwością dołączania do 1000 klastrów (ADTmag.com, „DB2 for
Linux Clustering scales to 1000 nodes”)
Rozwiązania wysokiej dostępności bazy danych z przełączaniem się na
serwer zapasowy bez utraty połączenia do bazy danych (HADR)
Zintegrowane mechanizmy replikacji transakcji (także dwukierunkowej)
z wykorzystaniem kolejki komunikatów WebSphere MQ
Połączenie autonomicznych cech samo-zarządzania bazy z
możliwością pełnej kontroli administratora:
o
pamięć może być dynamicznie alokowana, przy czym
administrator może narzucić określone ograniczenia, co do
maksymalnej wielkości zaalokowanej pamięci dla odseparowania
obciążenia
o
dla wybranych tabel administrator może zdefiniować
dowolną liczbę puli buforów bądź pozostawić jedną i zdać się na
optymalizację bazy
6
w każdym momencie administrator może dynamicznie
obniżyć priorytet działających operacji administracyjnych, także
tych
wyzwalanych
automatycznie.
o
Firebird
Relacyjna baza danych na licencji MPL, rozwijana na podstawie uwolnionego kodu
InterBase SQL 6.0.
Przez pewien czas także nazwa przeglądarki internetowej, nazwanej ostatecznie
Mozilla Firefox.
InterBase SQL
InterBase SQL firmy Inprise (Borland) jest darmowym systemem relacyjnych baz
danych, w którym została zaimplementowana pełna składnia języka SQL. Jest to w
pełni profesjonalny i łatwy w obsłudze i administrowaniu system, dostępny dla
środowisk Microsoft Windows, Solaris i Linux.
Po otwarciu kodu źródłowego na jego podstawie powstał niezależny projekt bazy
danych na licencji MPL o nazwie Firebird.
MaxDB znana jako SAP DB
SAP jest prostym w obsłudze słownikiem polsko-angielskim/angielsko-polskim
autorstwa Bohdana R. Rau oraz Daniela Mealha Cabrita. Stworzony pierwotnie
dla systemów operacyjnych z rodziny Unix, obecnie dostępny jest także dla
platform
Windows
oraz
Amiga.
Program działa w trybie konsoli tekstowej.
Microsoft Access
Microsoft Access - system obsługi relacyjnych baz danych wchodzący w skład
pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows.
Umożliwia szybko stworzyć gotową aplikacje zawartą w jednym pliku wykonywalnym.
Do przykładowych zastosowań można zaliczyć analizę danych i aplikacje dla
średniego biznesu. Access można również wykorzystać do szybkiego planowania
bazodanowych aplikacji.
Cechy MS Access
W obecnej wersji (MS Access 2003) Access ma następujące ograniczenia:


maksymalny rozmiar bazy danych to 2 GiB (w tej przestrzeni muszą się
również zmieścić obiekty systemowe, np. indeksy),
maksymalna liczba obiektów w bazie: 32 768,
7
maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników: 255 (w praktyce dużo
mniej),
maksymalna liczba pól w tabeli: 255,
maksymalny rozmiar tabeli: 2 GiB (wraz z obiektami systemowymi)



Poza tym, Microsoft Access zawiera wbudowany interpreter VBA (ang. Visual Basic
for Applications).
MySQL
MySQL to obok PostgreSQL najpopularniejszy z wolnodostępnych silników
relacyjnych baz danych. W odróżnieniu jednak od rozwijanego przez społeczność
open-source PostgreSQL-a, MySQL tworzony jest przez pojedynczy podmiot szwedzką firmę MySQL AB.
Wady i zalety MySQL
MySQL był pisany raczej z myślą o szybkości, niż kompatybilności ze standardem
SQL – przez dłuższy czas MySQL nie obsługiwał nawet transakcji, co było zresztą
głównym argumentem przeciwników tego silnika bazodanowego (najczęściej
zwolenników PostgreSQL) – w nowszych wersjach (>=4) jest jednak
zaimplementowana większość istotnych funkcji, a z każdą nowszą wersją, wsparcie
SQL staje się coraz bardziej kompletne.
Cieszy się natomiast opinią jednego z szybszych serwerów bazodanowych, dzięki
czemu znakomicie nadaje się jako serwer dla często odwiedzanych witryn WWW.
Platformy dla których dostępny jest MySQL
Serwer dostępny jest dla właściwie wszystkich popularnych platform i różnorakich
architektur, a także w wersji źródłowej, umożliwiającej skompilowanie go dla innej,
normalnie nie wspieranej platformy.
Oficjalnie oferowane są wersje binarne dla następujących platform i architektur
(MySQL 4.1):











Linux (x86, S/390, IA64 (Itanium), Alpha, PowerPC, AMD64 / EM64T),
Windows (x86),
Solaris (SPARC, x86),
FreeBSD (x86),
MacOS X,
HP-UX (PA-RISC, IA64)
AIX (RS6000)
QNX (x86),
Novell Netware (x86),
SGI,
DEC OSF.
8
Według informacji z dokumentacji serwera, MySQL można bez problemu
skompilować również dla platform: Amiga, BSDI, Digital Unix, NetBSD, OpenBSD,
OS/2 Warp, SCO OpenServer, SCO UnixWare, SunOS, Tru64 Unix.
Podobnie ma się sprawa z bibliotekami klienckimi MySQL, umożliwiającymi
korzystanie z tego serwera bazodanowego z poziomu aplikacji. Dostępne są również
dla wielu platform i języków programowania - m. in. dla C, C++, Delphi, czy PHP.
Rodzaje obsługiwanych tabel
MySQL oferuje wiele różnych typów tabel, z których każdy nadaje się do innego
zastosowania. Są to między innymi:




MyISAM – domyślny, nie obsługuje transakcji,
HEAP – najszybszy, gdyż wszystko jest przechowywane wyłącznie w
pamięci RAM. Posiada jednak kilka ograniczeń, między innymi nie
przechowuje danych po wyłączeniu serwera MySQL,
InnoDB – obsługuje transakcje,
BerkeleyDB – obsługuje transakcje, jak dotychczas nie w pełni
zintegrowany z MySQL.
Licencjonowanie
MySQL jest dostępny na licencji GPL, jednakże można nabyć również wersje z
licencjami zamkniętymi.
Zastosowanie
Wraz z serwerem Apache i parserem PHP zaimplementowanymi na platformie Linux
stanowi popularne środowisko serwerowe – LAMP.
PostgreSQL
PostgreSQL to, obok MySQL, jeden z dwóch najpopularniejszych wolnodostępnych
systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Początkowo opracowywany na
Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley i opublikowany pod nazwą Postgres. W miarę
rozwoju i zwiększania funkcjonalności, baza danych otrzymała nazwy Postgres95 i
ostatecznie PostgreSQL, aby upamiętnić pierwowzór oraz zaznaczyć zgodność ze
standardem SQL.
PostgreSQL zalicza się do baz typu RDBMS, z rozszerzeniami obiektowymi.
Ponadto w samej bazie można umieścić krótkie procedury w jednym z wybranych
języków programowania (pgSQL, Java, Perl, Python, C, R, ...).
Silnik ten zawiera wiele obiektowych rozszerzeń takich jak możliwość definiowania
nowych typów podstawowych, nowych operatorów i dziedziczenia typów tablic.
Posiada mechanizm wyzwalaczy, zaawansowany system transakcji, możliwość
dodawania funkcjonalności dzięki modułom zawartym w contribie.
9
Jednym z pierwszorzędnych celów twórców PostgreSQL jest jak największa
zgodność ze standardem SQL.
PostgreSQL jest dostępny na wiele platform, m.in. Linux i Windows. Od 19 stycznia
2005 aktualną wersją jest 8.0
PostgreSQL jest dostępny na licencji BSD.
SQLite
SQLite - to baza danych/biblioteka C implementująca silnik (ang. engine) SQL (ang.
Structured Query Language). Została stworzona przez Richard'a Hipp'a i jest
dostępna na licencji public domain. Projekt został rozpoczęty w roku 2000.
Biblioteka implementuje silnik SQL, która daje możliwość używania bazy danych bez
konieczności uruchamiania osobnego procesu RDBMS, co w wielu zastosowaniach
jest najpraktyczniejszym rozwiązaniem. SQLite posiada również API do innych niż C
języków programowania, a mianowicie do języka: Perl, PHP, Ruby, C++, Python,
Java, Tcl, Visual Basic, .NET i wiele innych; a także interfejs shellowy. Baza może
łączyć sie przez ODBC. Zawartość bazy danych przetrzymywana jest w jednym pliku
(do 2 TB).Baza SQLite jest utrzymywana na dysku przy użyciu drzew binarnych
(ang. B-Tree). Osobne drzewo jest używane dla każdej z tabel i każdego z indeksów.
SQLite udostępnia transakcje ACID oraz większość standardu SQL 92. SQLite jest
często wykorzystywany w większych aplikacjach, takich jak Kexi.
Bazy danych zapisywane są jako pliki binarne. Ich bezpieczeństwo jest oparte na
zabezpieczeniach oferowanych przez używany system plików. Istnieje też projekt
oferujący szyfrowanie baz danych SQlite na bieżąco.
SQLite ma kilka ciekawych rozwiązań takich jak:





Obsługa zapytań zagnieżdżonych
Obsługa widoków
Obsługa transakcji
Obsługa triggerów (niepełna)
Możliwość definiowania własnych funkcji
Należy zaznaczyć że niektórych z nich brakuje nawet w tak rozbudowanych
serwerach baz danych jak MySQL.
Inne mniej istotne systemy bazodanowe:








Sybase
SQL/DS
mSQL
OpenLink Virtuoso (
Oracle
Oracle Rdb
Microsoft SQL Server
Mimer SQL
10





First SQL
Ingres
Informix
Caché
Computer Associates Ingres
11
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards