Czy przywileje grup zawodowych są sprawiedliwe2

advertisement
Czy przywileje grup zawodowych
są sprawiedliwe?
Plan prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podstawowe pojęcia
Zadanie 1 – świadczenia dodatkowe
Zadanie 2 – przywileje zawodowe
Zadanie 3 – dyskusja o przywilejach
Zadanie 4 – skutki przywilejów zawodowych
Pytania sprawdzające
Podstawowe pojęcia
ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
Inaczej: benefity, to opłacane przez pracodawcę dodatki
do wynagrodzenia finansowego pracownika, np. w
formie możliwości korzystania z samochodu
służbowego czy telefonu komórkowego do celów
prywatnych, dostępu do opłaconych przez pracodawcę
usług medycznych w prywatnej służbie zdrowia,
dodatkowych ubezpieczeń, opłacania zajęć sportowych
czy rekreacyjnych, zniżki na produkty czy usługi firmy,
dofinansowania studiów czy szkoleń, zakupu bonów
towarowych czy bezpłatnych posiłków itp. Dodatki
pozapłacowe dla pracowników stanowią dla nich
dodatkowy przychód wynikający ze stosunku pracy i w
związku z tym podlegają opodatkowaniu. Podatek ten
odliczany jest od wynagrodzenia pracownika.
Źródło: inc42.com
Podstawowe pojęcia
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Ubezpieczenia, których celem jest
zabezpieczenie pracowników i ich rodzin
przez czasowym lub stałym brakiem
możliwości zarobkowania,
spowodowanym m. in. macierzyństwem,
chorobą, inwalidztwem, starością.
Źródło: lawyer24h.net
Podstawowe pojęcia
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE
Składki płacone przez wszystkich
pracowników, w relacji do wysokości
dochodów płacowych, służące
finansowaniu świadczeń społecznych
(emerytalnych, rentowych,
chorobowych, wypadkowych,
zdrowotnych).
Źródło: zewlibertarianizmu.salon24.pl
Podstawowe pojęcia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Państwowa jednostka organizacyjna, która
ustala obowiązek ubezpieczenia społecznego,
przyznaje uprawnienia do świadczeń oraz
określa zasady ich wypłacania, pobiera składki
na ubezpieczenia społeczne, prowadzi
rozliczenia z zakładami pracy i innymi
jednostkami z tytułu wypłacanych przez nie
świadczeń podlegających finansowaniu przez
ZUS, kontroluje wykonywanie przez zakłady
pracy obowiązków w zakresie ubezpieczenia
społecznego.
ludzkich.
Źródło: pulshr.pl
Podstawowe pojęcia
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
Instytucja, prowadząca zadania związane
z obsługą rolników w sprawach
związanych z ubezpieczeniem
społecznym tej grupy, opłacania składek
oraz przyznawania świadczeń z
ubezpieczeń emerytalno-rentowych,
wypadkowych, chorobowych,
macierzyńskich.
Źródło: bip.krus.gov.pl
Zadanie 1
Przeczytaj tekst „Świadczenia dla pracowników w firmach prywatnych” i przeanalizuj
wyniki ankiet, a następnie wykonaj polecenia.
„Świadczenia dla pracowników w firmach prywatnych”
Świadczenia pozapłacowe, inaczej nazywane benefitami (czy bonusami) to dodatki do
wynagrodzenia pracowników, finansowane przez pracodawcę. Mają one motywować
pracowników do bardziej efektywnej pracy, wspierać ich rozwój zawodowy, czasem zatrzymać
pracownika w firmie, wzmocnić jego lojalność i zaangażowanie. Pracodawcy oferują
świadczenia dodatkowe w różnych formach, zależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Benefity są częściej oferowane pracownikom w większych firmach, zatrudniających powyżej
100 pracowników, zależnie od wielkości i struktury własnościowej firmy. W polskich
przedsiębiorstwach ponad 60% pracowników ma dostęp do świadczeń pozapłacowych.
Zadanie 1
Duże korporacje zazwyczaj proponują pracownikowi możliwość korzystania z samochodu
służbowego czy telefonu komórkowego dla potrzeb prywatnych, opłacają uczestnictwo w
szkoleniach, konferencjach, kursach; płacą za pakiety usług prywatnej opieki zdrowotnej,
zajęcia sportowe, dodatkowe ubezpieczenia emerytalne i na życie, bony towarowe,
dodatkowe dni wolne itp. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze stać na tak
rozbudowane świadczenia dla pracowników. Z punktu widzenia prawa podatkowego,
dodatki pozapłacowe dla pracowników stanowią dla nich dodatkowy przychód wynikający
ze stosunku pracy i w związku z tym podlegają opodatkowaniu. Podatek ten odliczany jest
od wynagrodzenia pracownika.
Zadanie 1
Polecenia do zadania 1
1.
2.
3.
Jakie świadczenia dodatkowe są najczęściej proponowane przez polskie firmy?
Jakich benefitów oczekują pracownicy?
W jakich sytuacjach pracownicy powinni, waszym zdaniem, otrzymywać dodatkowe
świadczenia od pracodawcy? Jakie warunki powinni spełniać?
Polecenia do zadania 1
4. Uzupełnij tabelę:
Czy pracodawcy powinni zapewnić pracownikom świadczenia
pozapłacowe?
Argumenty „za”
Argumenty „przeciw”
Zadanie 2
Na podstawie komiksu „Przywileje dla wybranych, koszty dla nabranych”
odpowiedz na poniższe pytania:
1.
2.
3.
4.
O jakich przywilejach grup zawodowych mowa w komiksie?
Jaki jest stosunek twórcy komiksu do tego problemu?
Jak autor komiksu wyraził swoją opinię? Jakich środków artystycznych użył w tym celu?
Czy podzielacie opinię autora komiksu na temat przywilejów grup zawodowych?
Zadanie 3
W oparciu o rozdane teksty pomocnicze, przeprowadźcie dyskusję w grupach
na temat słuszności przyznania niektórym grupom zawodowym pewnych
przywilejów zawodowych, a następnie uzupełnijcie tabelę:
Grupa zawodowa
Rodzaj przywileju
Nasza ocena
Nasze argumenty
Zadanie 4
Uzupełnij tabelę:
Skutki utrzymywania przywilejów zawodowych
Dla pracodawców
Dla pracowników
Dla systemu
ubezpieczenia
społecznego
Dla budżetu państwa
Pytania sprawdzające
1. Świadczenia pozapłacowe to inaczej:
a) bony towarowe, które można zrealizować w supermarkecie
b) wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe
c) dodatki do wynagrodzenia finansowego pracownika, opłacane przez
pracodawcę
Pytania sprawdzające
2. Najważniejszą funkcją świadczeń pozapłacowych jest:
a) wyrównanie wysokości wynagrodzenia do średniej obowiązującej w
polskiej gospodarce
b) motywowanie pracowników firm prywatnych, zależnie od sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa
c) udzielanie pomocy socjalnej dla pracowników budżetówki
Pytania sprawdzające
3. Ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują:
a) ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe, chorobowe.
b) tylko ubezpieczenie emerytalne i rentowe
c) zabezpieczenie przed utratą zdrowia czy pracy.
Pytania sprawdzające
4. Odrębny system zabezpieczenia emerytalnego mają w naszym kraju:
a) nauczyciele i urzędnicy
b) funkcjonariusze służb mundurowych i rolnicy
c) przedsiębiorcy
Pytania sprawdzające
5. Przywileje zawodowe, finansowane z budżetu państwa, dotyczą przede
wszystkim:
a) pracowników sfery budżetowej
b) pracowników przedsiębiorstw prywatnych
c) żaden pracownik polski nie ma takich przywilejów
Komiksy ekonomiczne
Po więcej komiksów zapraszamy na stronę
http://komiksy-ekonomiczne.pl/,
a także na nasz profil na facebooku:
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards