Polityka zgodności (Compliance)

advertisement
Polityka zgodności (Compliance)
Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK
PRZEDMOWA ZARZĄDU
Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim
wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią podstawę procesu
podejmowania decyzji.
Filary, na których opieramy swoje działania, to humanitaryzm, odpowiedzialność
i gotowość do wydajnej pracy.
Te trzy podstawowe wartości wyróżniają nasze przedsiębiorstwo oraz relacje
z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami i pracownikami.
Polityka zgodności firmy GOLDBECK zawiera wytyczne dotyczące przestrzegania
prawa i regulacji oraz etycznego postępowania. Za jej pomocą tworzymy podwaliny
dalszej pomyślnej współpracy, a tym samym zrównoważonego rozwoju naszego
przedsiębiorstwa. Polityka zgodności stanowi uzupełnienie Wytycznych firmy
GOLDBECK, które prezentują naszą filozofię i tożsamość, nasze cele, a także nasze
normy prowadzenia działalności.
Zamieszczone tutaj wytyczne zostaną udostępnione naszym klientom i partnerom
biznesowym.
Compliance, tj. zapewnienie zgodności z określonymi regulacjami i normami
postępowania, to obowiązek każdego pracownika naszej grupy przedsiębiorstw.
Dlatego też zadaniem przełożonych, oprócz dawania przykładu innym, jest zadbanie
o to, aby podlegający im pracownicy zapoznali się z niniejszą Polityką zgodności,
znali zawarte w niej wytyczne, a także stosowali się do nich. W tym celu niezbędne
są zarówno indywidualne rozmowy, jak i środki organizacyjne.
Przypadki naruszania niniejszej Polityki zgodności nie będą tolerowane.
Zarząd firmy GOLDBECK dopilnuje, aby ustanowione standardy zostały wdrożone i
były stosowane w praktyce w całej grupie przedsiębiorstw.
Bielefeld, 1 września 2014 r.
Jörg-Uwe Goldbeck
Prezes
1. PRZESTRZEGAMY PRAWA I STANDARDÓW ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA.
Wymogi obowiązujące w GOLDBECK znacznie wykraczają poza przestrzeganie prawa.
Przypadki naruszenia prawa mogą prowadzić do postępowania karnego, wysokich
kar grzywny, wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówień publicznych
i z przetargów prywatnych, jak również do żądań odszkodowania i utraty reputacji.
O zachowaniu etycznym mowa jest wówczas, gdy odpowiada ono ogólnym zasadom
uczciwego i przyzwoitego postępowania.
Od naszych pracowników oczekujemy etycznego postępowania zarówno
w działalności zawodowej, jak i we wszystkich związanych z nią sytuacjach.
Etyczne postępowanie obejmuje również kierowanie się wyraźnym celem naszych
wewnętrznych wytycznych oraz podejmowanie w tym względzie stosownych działań.
2. NIE TOLERUJEMY KORUPCJI, PRZEKUPSTWA ANI PRANIA PIENIĘDZY.
Na całym świecie korupcja pociąga za sobą katastrofalne skutki. Dlatego też
zwalczamy korupcję, a dzięki przejrzystym procesom unikamy nawet takich sytuacji,
w których powstawałoby chociażby wrażenie korupcyjnego zachowania.
Korupcja przyjmuje wiele różnych form (prezenty w formie pieniężnej lub rzeczowej,
zaproszenia, datki, umowy konsultingowe i pozostałe formy wsparcia finansowego).
Niedopuszczalne jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie lub dawanie łapówek,
czy to w sposób bezpośredni, czy też pośredni. Dopuszczalny jest natomiast udział
w ogólnie akceptowanych posiłkach biznesowych i poczęstunkach, jak również
przyjmowanie i ofiarowywanie upominków w formie prezentów rzeczowych
o niewielkiej wartości.
Przekupność pracowników oznacza szkody dla przedsiębiorstwa i jego klientów.
Niszczy również dobre imię i reputację firmy.
Osoby, które przyjmują oferty przekupstwa, dopuszczają się działań o charakterze
przestępczym. Przekupność jest karalna i prowadzi do utraty miejsca pracy.
Firma GOLDBECK walczy z procederem prania pieniędzy i dba o to, by w żaden
sposób nie zostać uwikłaną w działania związane z praniem pieniędzy.
3. NIE TOLERUJEMY ZAWIERANIA NIEDOZWOLONYCH UMÓW.
Firma GOLDBECK wyznaje zasadę uczciwej konkurencji. Klientów przekonujemy
wysoką jakością świadczonych przez nas usług, które oferujemy po cenach
rynkowych. Stanowczo sprzeciwiamy się niedopuszczalnym umowom
i uzgodnieniom prowadzącym do ograniczenia konkurencji.
Odpowiedzialność za przestrzeganie reguł konkurencji ponosi każdy pracownik.
Umowy, które prowadzą do zakłócenia konkurencji, są zakazane.
Skutkiem zawarcia niedozwolonych umów jest nałożenie na przedsiębiorstwo
wysokich kar finansowych oraz wykluczenie go z procedury udzielania zamówień
publicznych i prywatnych. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla wizerunku i majątku
przedsiębiorstwa, a także dla miejsc pracy poszczególnych pracowników.
4. NIE TOLERUJEMY NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA ANI PRACY
NIEREJESTROWANEJ (PRACY NA CZARNO).
Zwalczamy wszelkie formy nielegalnego zatrudnienia i pracy nierejestrowanej.
Zobowiązujemy się przestrzegać uregulowań prawnych w kwestii zatrudniania
zarówno własnych, jak i zewnętrznych pracowników, a także sprzeciwiamy się
nielegalnemu zatrudnieniu i pracy nierejestrowanej.
Dbamy o to, aby pracownicy naszych podwykonawców byli zatrudniani
i wynagradzani w oparciu o uczciwe i zgodne z prawem umowy.
W drodze umowy zobowiązujemy naszych podwykonawców oraz ich (własnych lub
zewnętrznych) pracowników do przestrzegania wymogów prawnych, a także nie
dopuszczamy do zatrudniania osób, które nie mają pozwolenia na pobyt i pozwolenia
na pracę.
5. PRZYPADKI PRYWATNYCH KONFLIKTÓW INTERESÓW WYMAGAJĄ
ZAPEWNIENIA PRZEJRZYSTOŚCI.
Nasz sukces przynosi korzyści wszystkim pracownikom. Wymaga on jednak tego,
aby każdy pracownik podejmował działania w interesie przedsiębiorstwa.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prywatnych interesów na koszt przedsiębiorstwa.
W przypadku gdy pracownik ma osobiste, rodzinne, finansowe lub jakiekolwiek inne
powiązania z partnerami firmy GOLDBECK lub z zatrudnionymi przez nich osobami,
które to powiązania mogłyby mieć wpływ na obiektywność decyzji lub działań
podejmowanych w ramach pracy wykonywanej dla firmy GOLDBECK, właściwy
bezpośredni przełożony takiego pracownika musi poinformować o tym Zarząd, tak
aby mógł on podjąć decyzję o dalszych krokach, jakie należy podjąć w tej sprawie.
6. ZAPEWNIAMY OCHRONĘ POUFNYCH INFORMACJI.
Zakazane jest nadużywanie informacji poufnych.
Własność intelektualna naszego przedsiębiorstwa stanowi o przewadze
konkurencyjnej i dlatego musi być chroniona. Żadnemu pracownikowi nie wolno
w sposób nieuprawniony przekazywać wiedzy na temat wewnętrznych danych,
procesów i planów firmy.
Osoby, które wykorzystują poufne informacje dla własnej korzyści lub w sposób
nieuprawniony udostępniają takie informacje osobom trzecim, popełniają
przestępstwo i ponoszą konsekwencje przewidziane w prawie pracy.
7. RELACJE SPOŁECZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
Jak już określono w Wytycznych firmy, jesteśmy zobowiązani przestrzegać we
wzajemnych stosunkach zasad szacunku, uczciwości i lojalności.
Wszelkie przejawy dyskryminacji są zabronione. Nikogo nie można dyskryminować
ani prześladować ze względu na pochodzenie, płeć, orientację seksualną, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność lub wiek.
Oczekujemy od wszystkich pracowników, że dzięki tolerancji i uprzejmości we
wzajemnych stosunkach wniosą wkład w zapewnienie produktywnego środowiska pracy.
Lojalność każdego z pracowników stanowi podstawę sukcesu naszego przedsiębiorstwa.
Dbamy o to, aby prawa człowieka były przestrzegane.
8. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Żaden pracownik, który – mając uczciwe zamiary – zgłasza (domniemane) przypadki
naruszenia niniejszej Polityki zgodności, a sam nie dopuścił się żadnego przewinienia,
nie musi obawiać się żadnych niekorzystnych skutków takiego zgłoszenia.
W przypadku gdy sam pracownik miał udział w przypadkach naruszania niniejszej
Polityki zgodności, lecz dzięki dobrowolnemu ich zgłoszeniu może zapobiec
szkodom dla przedsiębiorstwa, takie zgłoszenie uwzględniane jest na jego korzyść.
Wobec osób zgłaszających w świadomy sposób fałszywe podejrzenia wyciągane
będą odpowiednie konsekwencje.
W celu ochrony firmy GOLDBECK należy zgłaszać wszelkie przypadki naruszenia
zgodności (compliance) przez partnerów biznesowych oraz nieuczciwe praktyki
stosowane przez konkurencję.
W razie wystąpienia oznak świadczących o naruszeniu oczekujemy od wszystkich
pracowników zgłoszenia takiej sytuacji:

bezpośredniemu przełożonemu,

właściwemu członkowi Zarządu lub

dyrektorowi naszego Działu Prawnego.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards