P*aca minimalna*ratunek czy k*opot?

advertisement
Nam się należy – czyli o plusach i
minusach przywilejów
pracowniczych
Plan prezentacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podstawowe pojęcia
Prawa pracowników
Zadanie 2 – przywileje zawodowe
Zadanie 3 – komiks „Wielorób” – CV i list
motywacyjny
Zadanie 4 – plusy i minusy przywilejów pracowniczych
Pytania sprawdzające
Podstawowe pojęcia
KODEKS PRACY
Zbiór przepisów prawnych,
regulujących wzajemne prawa i
obowiązki pracowników i
pracodawców. W Polsce obecnie
obowiązuje KP z 26.06.1974 roku.
Źródło: profinfo.pl
Podstawowe pojęcia
PRZYWILEJ PRACOWNICZY
Prawo do korzystania ze szczególnych
uprawnień czy dodatkowych świadczeń
przez pracownika, np. prawo do
wcześniejszej emerytury, świadczeń
pozapłacowych (np. opłacanych przez
pracodawców szkoleń, kursów, prywatnej
opieki zdrowotnej itp.)
Źródło: pomorska.pl
Podstawowe pojęcia
KOSZTY PRACY
Łączne obciążenia ponoszone przez
pracodawcę w związku z
zatrudnianiem pracowników.
Obejmują wynagrodzenie brutto
pracownika (przed opodatkowaniem)
oraz dodatkowe obciążenia
pozapłacowe, które musi
odprowadzać pracodawca (np.
połowa składek na ubezpieczenie
rentowe i emerytalne).
Źródło: tvn24bis.pl
Prawa pracowników
Zgodnie z Kodeksem Pracy z 1974 roku każdy polski pracownik ma prawo do:
a) swobody nawiązania stosunku pracy (na pracę muszą zgodzić się dwie
strony – pracownik i pracodawca)
b) poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika
c) równości – każdy pracownik bez względu na płeć ma równe prawa z tytułu
wypełniania tych samych obowiązków
d) zakazu dyskryminacji – ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne itd.
Prawa pracowników
Zgodnie z Kodeksem Pracy z 1974 roku każdy polski pracownik ma prawo do:
e) do wynagrodzenia za pracę - terminowo wypłacanego, w tym prawo do wynagrodzenia za
okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, wypadkiem oraz do premii, nagrody,
nagrody jubileuszowej, jeśli pracownik spełni wymogi przepisów obowiązujących w
przedsiębiorstwie
f)
do wypoczynku (urlopu wypoczynkowego, dni wolnych od pracy, przerwy w pracy)
g)
do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
h) zaspokojenia potrzeb socjalnych, kulturalnych (zależnie od możliwości pracodawców)
i)
tworzenia organizacji w celu reprezentacji i obrony praw pracowniczych
j)
ułatwiania przez pracodawców podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika
Zadanie 2
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania.
„Przywileje dla wybranych, koszty dla nabranych – wszyscy płacimy za przywileje
wybranych grup zawodowych”
Powszechnym zjawiskiem w Polsce są przywileje różnych grup zawodowych. Reliktem PRLu
jest przeświadczenie, że pewne zawody są "święte” i do ich wykonywania trzeba zachęcać
pracowników, oferując różne benefity. Czy jednak w sytuacji, gdy liczba uczniów drastycznie
spada i zamykane są kolejne szkoły, potrzeba dodatkowej zachęty dla nauczycieli, żeby podjęli
pracę? Wypłacane bonusy nie zależą też od wyników. W prywatnej firmie na coś takiego nie
byłoby miejsca. Dodatkowo należy pamiętać, że koszty przywilejów dotyczących sfery
budżetowej ponoszą wszyscy podatnicy.
Zadanie 2
Wysokie koszty funkcjonowania przywilejów pokazuje jedna z publikacji Forum
Obywatelskiego Rozwoju. Dotyczy ona przywilejów emerytalnych grup
mundurowych:
„Emerytury służb mundurowych to także istotne obciążenie dla budżetu i
podatników. Pomijając wzrost płac i zakładając, że funkcjonariusz przez 32 lata zarabia
brutto przeciętne wynagrodzenie (3770 zł), budżet nie płacąc za niego składek do
ZUS oszczędza prawie 300 tys. zł (przyjmując, że całość składek wziąłby na siebie
pracodawca). Gdyby był on ubezpieczony w ZUS, wypłata emerytury do końca życia
kosztowałaby również ok. 300 tys. zł. Ze względu jednak na znacznie wyższy poziom
emerytury mundurowej, suma wypłat przekroczy 800 tys. zł. Można więc powiedzieć,
że przechodząc na emeryturę funkcjonariusz otrzymuje na koszt podatnika bonus o
wartości 500 tys. zł. W uproszczeniu, cywil będzie pobierał emeryturę wynoszącą ok.
1,5 tys. zł przez 20 lat, podczas gdy emerytowany funkcjonariusz będzie pobierał
prawie dwukrotnie wyższą emeryturę (ponad 2,8 tys. zł) przez prawie 30 lat.” (FOR
popiera nr 11:Włączenie mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego).
Zadanie 2
Przywileje nie dotyczą tylko emerytur. Przykładowo:
 Nauczyciele spędzają w szkole 18 godzin tygodniowo, mają prawie 3
miesiące urlopu, są chronieni Kartą Nauczyciela, mają prawo do rocznego
płatnego urlopu.
 Policjanci mają prawo do 100 proc. zasiłku chorobowego, przysługuje im
„trzynastka” i liczne dodatki.
 Górnicy pracują 7 godzin dziennie i mają prawo do „czternastki”.
 Rolnicy zapisani w KRUS nie płacą podatku dochodowego i są zwolnieni ze
składki na ubezpieczenie zdrowotne (podatek rolny i składka na KRUS są
znacznie niższe).
Zadanie 2
Liczne przywileje obejmują również urzędników państwowych, prokuratorów,
żołnierzy, lekarzy i kolejarzy.
Obywatele, których przywileje nie obejmują, a ponoszą jedynie ich koszt, nie
powinni się na nie godzić. Pomimo, iż takich osób jest zdecydowana większość,
pozostają oni najczęściej bierni, tym samym dając ciche przyzwolenie na
utrzymywanie przywilejów.
Pytania do zadania 2
Jakie rodzaje przywilejów zawodowych zostały omówione w tekście FOR?
2. Których grup zawodowych dotyczą te przywileje?
3. Kto finansuje przywileje związane z wcześniejszą emeryturą, krótszym
czasem pracy, dodatkowymi urlopami?
1.
Zadanie 3
Pracując w grupach, przygotujcie CV i list motywacyjny bohatera komiksu.
Uwzględnijcie:
 fikcyjne dane osobowe
 nazwę firmy i stanowisko pracy
 wykształcenie, doświadczenie zawodowe, inne umiejętności.
Zadanie 4
Uzupełnij tabelę:
Przywileje pracownicze
Plusy
Minusy
Pytania sprawdzające
1. Prawa pracowników regulują zapisy:
a) Kodeksu pracy
b) Kodeksu postępowania cywilnego
c) Karty pracy
Pytania sprawdzające
2. Do podstawowych praw pracownika należy prawo do:
a) przejścia na emeryturę po przepracowaniu 30 lat
b) terminowo wypłacanego wynagrodzenia
c) otrzymania premii i nagród za dobrą pracę
Pytania sprawdzające
3. Koszty pracy to inaczej:
a) wartość dóbr i usług wytworzonych przez pracownika firmy
b) koszty wykształcenia i zdobycia przez pracownika doświadczenia
zawodowego
c) koszty ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem
pracowników
Pytania sprawdzające
4. Przywileje niektórych grup zawodowych obejmują między innymi:
a) możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, dodatkowe dni urlopu,
dodatkowe wynagrodzenie
b) pracę na pół etatu
c) możliwość podejmowania pracy w czasie urlopu zdrowotnego czy
zwolnienia lekarskiego
Pytania sprawdzające
5. Koszty przywilejów pracowników sfery publicznej ponoszą:
a) instytucje pomocy społecznej
b) przedsiębiorstwa prywatne
c) budżet państwa.
Komiksy ekonomiczne
Po więcej komiksów zapraszamy na stronę
http://komiksy-ekonomiczne.pl/,
a także na nasz profil na facebooku:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards