zaproszenie do złożenia oferty cenowej - BIP

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
RI.042.POIG.01.2014.ZP.PA
Mysłakowice dnia 19.05.2014
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
I.
Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Mysłakowice; ul. Szkolna 5; 58-533
Mysłakowice; tel. 075 – 64 – 39 – 960; fax. 075 – 64 – 39 – 999.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia o
wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 Euro bez podatku Vat. Postępowanie
przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mysłakowice nr 37/2014 z dnia
16.04.2014 oraz art. 4 pkt 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z
późniejszymi zmianami).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi koordynatora projektu pn. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice realizowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka „Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Do zadań
koordynatora projektu w szczególności należy:
a) Opracowanie i aktualizowanie planów i harmonogramów poszczególnych zadań,
dotyczących realizacji Projektu,
b) Obecność podczas kontroli Projektu,
c) Kontrola dokumentów związanych z realizacją Projektu,
d) Nadzór nad przeprowadzeniem rekrutacji Beneficjentów ostatecznych Projektu oraz
dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych (deklaracje
uczestnictwa, umowy użyczenia sprzętu komputerowego, itp.)
e) Planowanie i nadzór nad realizacją zadań, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym Projektu,
f) Ścisła współpraca i regularna komunikacja oraz nadzór nad pracą wszystkich osób
zaangażowanych w realizację Projektu,
g) Nadzór nad realizacją kolejnych etapów projektu, w tym zgodności z planami i
harmonogramami, zawartymi umowami i innymi dokumentami dotyczącymi realizacji
Projektu,
h) Przygotowanie i przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień
publicznych,
i) Wykonywanie zadań na stanowisku Koordynatora Projektu w godzinach
popołudniowych. Godziny pracy Zespołu Projektowego w biurze projektowym przy
ul. Szkolnej 5, 58-533 Mysłakowice pok. nr 10 ustalono w każdy piątek godz: 14:00 –
18:00.
j) Pozostawanie w dyspozycyjności, rozumianej, jako gotowość do pracy w siedzibie
Zamawiającego o każdej porze dnia, na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w
ciągu 2 godzin od wezwania. Przewiduje się również pracę do późnych godzin
popołudniowych oraz w soboty i niedziele.
8. OŚ PRIORYTETOWA: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI”
DZIAŁANIE 8.3 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
k) Bieżący kontakt i konsultacje z opiekunem projektu oraz z podmiotami
upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą itp.
l) Nadzór nad zakupami towarów i usług dokonywanymi w ramach projektu zgodnie z
zasadą konkurencyjności, zasadą efektywnego zarządzania finansami i innymi
przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,
m) podejmowanie działań naprawczych w przypadku zagrożenia niewłaściwego
przebiegu projektu,
n) inne niż wymienione wyżej obowiązki wynikające z zawartej umowy o
dofinansowanie projektu.
Wykonawca przyjmujący obowiązki związane z prowadzeniem Projektu będzie zatrudniony
przez Zamawiającego na podstawie umowy zlecenia w okresie od 18 czerwca 2014 roku do
10 września 2015 roku.
Rozliczenie z Wykonawcą będzie realizowane kwartalnie na podstawie złożonego rachunku.
W okresie od dnia 18.06.2014 roku do dnia 09.09.2014 roku Wykonawca będzie świadczył
swoja usługę nieodpłatnie. W kolejnych okresach kwartalnych Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie zgodne, ze złożoną ofertą. Wykonawca będzie składał rachunki w siedzibie
Zamawiającego każdego 10 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, rozpoczynając od IV
kwartału roku 2014, kończąc w III kwartale 2015 roku.
10 grudnia 2014 roku rachunek zostanie przedłożony przez Wykonawcę i rozliczony za okres
świadczenia usługi od dnia 10.09.2014 do dnia 09.12.2014; 10 marca 2015 roku rachunek
zostanie przedłożony przez Wykonawcę i rozliczony za okres świadczenia usługi od dnia
10.12.2014 do dnia 09.03.2015 roku; 10 czerwca 2015 roku rachunek zostanie przedłożony
przez Wykonawcę i rozliczony za okres świadczenia usługi od dnia 10.03.2015 roku do dnia
09.06.2015 roku; 10 września 2015 roku rachunek zostanie przedłożony przez Wykonawcę i
rozliczony za okres świadczenia usługi od dnia 10.06.2014 do dnia 09.09.2015 roku. Płatność
zostanie przekazana dla Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni na podstawie złożonych
rachunków. Po zakończeniu okresu usługi Wykonawca będzie realizował czynności
prowadzące do całkowitego prawidłowego zakończenia i rozliczenia projektu tj. składanie
Instytucjom stosownych wyjaśnień, uzupełnień itp. itd.
Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi koordynatora projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice” mogą wziąć udział
wszyscy Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadanie wiedzy o regulacjach prawnych w zakresie: administracji samorządowej,
kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości,
ustawy prawo zamówień publicznych – warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca
złoży oświadczenie o posiadaniu wiedzy w wyszczególnionych zakresach (Załącznik
nr 2)
b) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu administracji, ekonomii lub prawa –
warunek zostanie spełniony poprzez udokumentowanie wykształcenia kopią
świadectwa o ukończeniu szkoły wyższej;
8. OŚ PRIORYTETOWA: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI”
DZIAŁANIE 8.3 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
c) Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej - warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie
o posiadaniu wiedzy w powyższym zakresie (Załącznik nr 2);
d) posiadanie bardzo dobrej znajomości obsługi komputera w tym Generatora wniosków
o Płatność w ramach programu PO IG - warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca
złoży oświadczenie o posiadaniu wiedzy w powyższym zakresie (Załącznik nr 2)
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami.
Przykładowy formularz oferty znajduje się w złączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Kopia dowodu osobistego.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Oferta musi zostać złożona w formie e-mail na adres [email protected] przed
upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 30.05.2014 r. godz.
10:00.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą
wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem Tel. 75-64-39-986
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej i przesłać e-mailem w
postaci „skanu” zawierającego podpisy Wykonawcy na adres e-mail wskazany w pkt. VI.1.
2. W tytule e-mail należy wpisać: Oferta na świadczenie usługi koordynatora projektu pn.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mysłakowice.
2. Niekompletne oferty zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny, kryterium wyboru oferty.
Cena oferty winna obejmować sumę kwartalnych kwot wynagrodzenia brutto rozpoczynając od IV
kwartału roku 2014, kończąc w III kwartale 2015 roku. Cenę ofertową należy rozpisać zgodnie ze
wzorem opisanym w formularzu ofertowym.
1. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania
przyczyn.
8. OŚ PRIORYTETOWA: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI”
DZIAŁANIE 8.3 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
ZAŁACZNIK NR 1. WZÓR OFERTY
OFERTA
GMINA MYSŁAKOWICE
UL. SZKOLNA 5
58-533 MYSŁAKOWICE
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zamówienie pn „ Świadczenie
usługi koordynatora projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Mysłakowice”, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości :
Wynagrodzenie kwartalne
Wynagrodzenie brutto IV kw 2014
Wynagrodzenie brutto I kw 2015
Wynagrodzenie brutto II kw 2015
Wynagrodzenie brutto III kw 2015
Razem
Kwota zł
tj.
Cena ofertowa brutto
………………………………….. PLN,
/słownie:………....................................................................................................................... zł/
W tym podatek VAT - nie dotyczy
1. Oświadczam, że cena ta zostanie zamieszczona w umowie-zlecenie na wykonanie
przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń
oraz zdobyłem konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Do oferty dołączam, następujące dokumenty: …………………………………………...
Imię, nazwisko i adres tel. e-mail WYKONAWCY :
...............................................
Podpis wykonawcy
8. OŚ PRIORYTETOWA: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI”
DZIAŁANIE 8.3 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
ZAŁACZNIK NR 2.
Oświadczenie
Składając
ofertę
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usługi
koordynatora projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Mysłakowice”, oświadczam że:
a) posiadam wiedzę o regulacjach prawnych w zakresie: administracji samorządowej,
kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości,
ustawy prawo zamówień publicznych;
b) posiadam doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej;
c) posiadam bardzo dobrą znajomość obsługi komputera w tym Generatora wniosków o
Płatność w ramach programu PO IG.
........................., dn. .........................
........................................................
Podpis Wykonawcy
8. OŚ PRIORYTETOWA: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI”
DZIAŁANIE 8.3 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION”
Download