BZ WBK, PKO BP, PeKaO S

advertisement
AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
Analiza porównawcza Funduszy inwestycyjnych i ich
wpływu na rynek pieniężny
Joanna Pieczarka
Ewelina Durkalec
Arkadiusz Gerono
Przesieka, 2008
Celem niniejszej pracy jest pokazanie w jaki sposób działalność funduszy inwestycyjnych
może
wpływać
na
politykę
pieniężną
Narodowego
Banku
Polskiego.
W pierwszej części pracy pokażemy i krótko scharakteryzujemy wybrane Fundusze
Inwestycyjne. Natomiast w drugiej części postaramy się wyjaśnić powiązania oraz jakimi
sposobami Fundusze mogą wpływać na politykę pieniężną NBP.
Zarządzaniem poszczególnymi funduszami inwestycyjnymi zajmują się Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych. Fundusze dzielimy na otwarte, zamknięte i mieszane.
Szczególnym rodzajem funduszy inwestycyjnych są Otwarte Fundusze Emerytalne. Możemy
wyróżnić podstawowe grupy otwartych funduszy inwestycyjnych:

Fundusze akcyjne

Fundusze zrównoważone

Fundusze stabilnego wzrostu

Fundusze ochrony kapitału

Fundusze dłużne

Fundusze pieniężne
W przeprowadzonych przez nas badaniach zostanie ujętych pięć banków: BZ WBK, PKO
BP, PeKaO S.A., CITI HANDLOWY, ING Bank Śląski. Posiadają one szeroki wachlarz
funduszy inwestycyjnych, działają na jeleniogórskim rynku i są wg nas najbardziej znane
i popularne wśród mieszkańców Jeleniej Góry. Poniżej zostało przedstawione zestawianie
funduszy inwestycyjnych wybranych przez nas jednostek:
BZ WBK
 Arka BZ WBK Akcji FIO
 Arka BZ WBK Środkowej i Wschodniej Europy FIO
 Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
 Arka BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO
 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
 Arka BZ WBK Obligacji FIO
 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO
PKO BP
2
PKO/CREDIT SUISSE:

Fundusz Akcji

Fundusz Akcji Nowa Europa

Fundusz Zrównoważony

Fundusz Stabilnego Wzrostu

Fundusz Skarbowy

Fundusz Obligacji

Fundusz Obligacji Długoterminowych

Fundusz Rynku Pieniężnego
PKO BP S.A.
PIONEER PEKAO:
Linia polska

Pioneer Pieniężny FIO

Pioneer Lokacyjny FIO

Pioneer Obligacji FIO

Pioneer Obligacji Plus FIO

Pioneer Dochodu MIX 20 FIO

Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO

Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO

Pioneer Zrównoważony FIO

Pioneer Wzrostu MIX60 FIO

Pioneer Aktywnej Alokacji FIO

Pioneer Akcji Polskich FIO

Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO

Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO
Linia europejska

Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO

Pioneer Akcji Europejskich FIO
Linia amerykańska

Pioneer Obligacji Dolarowych FIO

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO
3

Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO

Pioneer Akcji Amerykańskich FIO
Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte:

Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny FIO

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny FIO
CITI HANDLOWY
Fundusze akcyjne dostępne w ofercie:

Legg Mason Akcji FIO

DWS Polska FIO Akcji

DWS Polska FIO Akcji Plus

DWS Polska FIO Top 50 Europa

Subfundusz UniKorona Akcje

Subfundusz UniGlobal

ING FIO Akcji

ING Subfundusz Akcji Plus
Fundusze zrównoważone dostępne w ofercie:

Legg Mason Zrównowazony Środkowoeuropejski FIO

Legg Mason Senior SFIO

DWS Polska FIO Zrównoważony

DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego

ING FIO Zrównoważony

ING Subfundusz Zrównoważony Plus

ING FIO Stabilnego Wzrostu

ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus

ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomosci Plus

Subfundusz UniKorona Zrównoważony

Subfundusz UniStoProcent Plus

Subfundusz UniStoProcent Bis
Fundusze obligacji dostępne w naszej ofercie:

Legg Mason Obligacji FIO

DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych

DWS Polska SFIO Euroobligacji
4

ING FIO Obligacji

ING Subfundusz Obligacji Plus

Subfundusz UniKorona Obligacje
Fundusze rynku pieniężnego dostępne w ofercie:

Legg Mason Pieniezny FIO

DWS Polska FIO Płynna Lokata

DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus

ING FIO Gotówkowy

ING Subfundusz Gotówkowy Plus

Subfundusz UniKorona Pieniężny
ING Bank Śląski
Funduszy Inwestycyjnych ING:

ING Parasol SFIO

ING FIO Gotówkowy

ING FIO Obligacji

ING FIO Stabilnego Wzrostu

ING FIO Zrównoważony

ING FIO Akcji

ING FIO Średnich i Małych Spółek

ING FIO Chiny i Indie USD

ING FIO Rosja EUR
5
W związku ze sporym zróżnicowaniem oferowanych funduszy w naszej pracy zostaną
poddane analizie fundusz akcji i fundusz zrównoważony. Naszego wyboru dokonaliśmy
na podstawie udziałów w rynku tych rodzajów funduszy, a wiec popularności oraz poziomu
wartości aktywów netto.
Aktywa netto grup i ich udział w rynku (mln PLN)
wartość (mln
pln)
udział
sty 07
Sty 08
sty 07
sty 08
Dynamika
akcyjne
23 538 30 133
22,00%
26,80%
28%
akcyjne polskie
21 268 23 485
19,90%
20,90%
10%
2 271
6 648
2,10%
5,90%
193%
Zrównoważone
34 110 33 537
31,90%
29,80%
-2%
Zrównoważone krajowe
28 795 25 771
26,90%
22,90%
-11%
5 315
7 767
5,00%
6,90%
46%
stabilnego wzrostu
23 570 21 286
22,10%
18,90%
-10%
stabilnego wzrostu polskie
23 192 21 040
21,70%
18,70%
-9%
akcyjne zagraniczne
zrównoważone zagraniczne
stabilnego wzrostu zagraniczn
378
247
0,40%
0,20%
-35%
ochrony kapitału
4 998
3 931
4,70%
3,50%
-21%
ochrony kapitału krajowe
2 926
1 681
2,70%
1,50%
-43%
ochrony kapitału zagraniczne
2 072
2 250
1,90%
2,00%
9%
dłużne
11 015
9 492
10,30%
8,40%
-14%
dłużne złotowe
8 073
7 698
7,60%
6,80%
-5%
dłużne zagraniczne
2 942
1 794
2,80%
1,60%
-39%
pieniężne i gotówkowe
7 923
11 920
7,40%
10,60%
50%
nieruchomości
1 160
1 610
1,10%
1,40%
39%
Sekurytyzacyjne
536
106
848
680
112
589
0,50%
0,60%
27%
razem
100,00% 100,00%
5%
krajowe
93 872 93 886
87,90%
83,40%
0%
zagraniczne
12 977 18 704
12,10%
16,60%
44%
Źródło: Analizy Online na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA
6
27%
43%
30%
akcyjne
zrównoważone
pozostałe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.analizy.pl
Poniżej zaprezentowano strukturę portfela jaką mogą przyjąć fundusze:

Fundusz Akcji
PKO CREDIT SUISSE
Źródło:http://www.pkotfi.pl/index.php?id=f_akcji
Powyższa struktura nie określa ściśle procentowego udziału akcji w funduszu. Określona
natomiast zostaje górna granica papierów dłużnych i środków płynnych czyli maksymalnie
mogą one stanowić 40 % papierów znajdujących się w portfelu. Fundusz ten jest
zatem bardziej ryzykowny, przez co istnieje możliwość osiągania większych zysków. Poniżej
przedstawiamy przykład obecnej struktury portfelowej w PeKaO S.A.
7
Portfel Funduszu Akcji PIONEER PEKAO
Papiery wartościowe o
charakterze udziałowym
akcyjnym
5,2%
2%
Instrumenty rynku z
przeznaczeniem odkupu
92,8%
Inne aktywa funduszu(w tym
instrumenty pochodne)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.pz

Fundusz Zrównoważony
PKO CREDIT SUISSE
Źródło: http://www.pkotfi.pl/index.php?id=f_zrow
Fundusz zrównoważony, składa się tak jak poprzedni z akcji, papierów dłużnych
i środków płynnych. W tym wypadku została określona minimalna granica papierów
dłużnych i środków pieniężnych. Oznacza to, że w portfelu nie może być mniej niż 30%
tychże papierów. Jest to fundusz charakteryzujący się mniejszą stopą ryzyka z czym się wiążą
niższe spodziewane stopy zwrotu.
Stan portfela PeKaO na dzień 30.06.2007r
8
Portfel Funduszu Zrównoważonego PIONEER
PEKAO
7,8%
Papiery wartościowe o
charakterze dłużnym
30,4%
Papiery wartościowe o
charakterze udziałowym
(akcyjnym)
Inne aktywa funduszu(w
tym instrumenty
pochodne)
61,8%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.pz
Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa
Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel
i politykę inwestycyjną Funduszu, zwany również benchmarkiem, przyjmuje się średnią
złożoną z rentowności WIG (85%) oraz 13-tygodniowych bonów skarbowych (15%). W
przypadku funduszy inwestycyjnych benchmarkiem określa się wzorcowy portfel, który
stanowi punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników zarządzania aktywami funduszu.
Benchmarkami mogą być różne pojedyncze instrumenty finansowe (np. bon skarbowy dla
funduszy inwestujących w papiery dłużne, indeksy giełdowe dla funduszy akcyjnych) lub
dowolne ich kombinacje (w przypadku funduszy mieszanych).
FUNDUSZE AKCJI
Średnie zwroty z Funduszu Akcji w ciągu 2,3,5 lat
60,00%
50,00%
52,42%
44,84%
47,21%
44,84%
47,21%
52,42%
46,20%
42,00%
39,90%
40,00%
30,00%
32,00%
23,55%
22,60%
30,00%
21,07%
26,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2 lata
ING
Arka BZ WBK
3 lata
PKO/CREDIT SUISSE
5 lat
PIONEER PEKAO
DWS Polska
9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie prospektów informacyjnych. Stan na 31.12.2006r
Najbardziej efektywnymi funduszami okazały się Arka i Pionier. Najmniej
efektywnym fundusz DWS, który jest dostępny zarówno w banku CITI HANDLOWY
jak i Deutche Banku. Stopa zwrotu wszystkich przeanalizowanych funduszy osiągnęła
39,62%. Dwa najlepsze osiągnęły stopę zwrotu o prawie 10 % wyższa.
FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE
Średnie zwroty z Funduszu Zrównoważonego w ciągu 2,3,5 lat
30,00%
23,60% 24,69%
25,90%
24,86%
24,30%
26,67%
26,80% 26,42%
27,30%
25,00%
17,67%
20,00%
17,02%
15,31%
18,67%
15,00%
17,38%
15,97%
10,00%
5,00%
0,00%
2 lata
ING
Arka BZ WBK
3 lata
PKO/CREDIT SUISSE
5 lat
PIONEER PEKAO
DWS Polska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie prospektów informacyjnych. Stan na 31.12.2006r
W ciągu pięciu lat fundusze zrównoważone zarobiły prawie 23%. Najlepszym funduszem
inwestycyjnym okazał się Pionier PeKaO. Najsłabszą stopą zwrotu charakteryzował się
fundusz DWS.
W zamieszczonej powyżej analizie widzimy, że stopa zwrotu z inwestycji jest wyższa
przy funduszach obarczonych większym poziomem ryzyka. Rodzi się teraz pytanie, na które
chcieliśmy dać odpowiedź w naszym wystąpieniu, a mianowicie: „Jak Rentowność funduszy
wpływa na politykę pieniężną państwa ?”
Jak wiemy głównym zadaniem NBP w Polsce jest:
„Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP „Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość
polskiego pieniądza”. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
w art. 3 określa, że „podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego
poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza
to podstawowego celu NBP”. Współcześnie banki centralne przez stabilność cen rozumieją
10
inflację na tyle niską, aby nie wywierała ona negatywnego wpływu na inwestycje,
oszczędności i inne ważne decyzje podejmowane przez uczestników życia gospodarczego.
Zapewnienie tak rozumianej stabilności cen jest podstawowym sposobem, w jaki bank
centralny przyczynia się swoimi decyzjami do osiągania wysokiego i trwałego wzrostu
gospodarczego. Banki centralne traktują stabilność cen symetrycznie, co oznacza, że reagują
zarówno na zagrożenia inflacyjne, jak i deflacyjne.”1
Jednym z instrumentów jakim się posługuje NBP w celu osiągnięcia swoich zadań jest
stosowanie przez tą instytucje tzw. Operacji otwartego rynku. Polegają one między innymi
na:
„Utrzymywaniu krótkoterminowych stóp procentowych na poziomie spójnym z realizacją
ustalonego przez RPP celu inflacyjnego.”2
Wśród tych operacji możemy wyróżnić następujące ich rodzaje:
„Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, odbywają się
regularnie raz w tygodniu. Za ich pomocą bank centralny zarządza bieżącym poziomem
płynności sektora bankowego. Począwszy od 2008 r. na przetargach bonów pieniężnych NBP
będzie obowiązywać stała rentowność na poziomie stopy referencyjnej NBP. Bank centralny
będzie przeprowadzał operacje podstawowe w skali umożliwiającej kształtowanie się stawki
POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Przejęcie z kształtowania stawki WIBOR SW
wokół stopy referencyjnej NBP na stawkę POLONIA, wynika z tendencji zachodzących
w strukturze terminowej rynku pieniężnego. W ostatnich latach wzrastał m.in. udział lokat
overnight w całości obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych. Obecnie
stanowią one zdecydowaną większość transakcji. Dzięki przejściu na stawkę overnight, NBP
będzie efektywniej oddziaływał na gospodarkę poprzez mechanizm transmisji impulsów
polityki pieniężnej. Stabilizowanie stopy overnight wokół stopy referencyjnej NBP pozwoli
z kolei bankom na lepsze zarządzanie własną pozycją płynnościową.
Operacje dostrajające mogą zostać podjęte w celu ograniczenia wpływu nieoczekiwanych
zmian w poziomie płynności sektora bankowego na wysokość krótkoterminowych stóp
procentowych, w tym szczególnie stawki POLONIA. Mogą one obejmować operacje
absorbujące i zasilające: emisję bonów pieniężnych NBP, operacje repo i reverse repo
oraz przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP.
Operacje strukturalne mogą zostać przeprowadzone w celu długoterminowej zmiany
struktury płynności w sektorze bankowym. Gdyby wystąpiła taka konieczność, bank centralny
1
2
„Założenie Polityki Pieniężnej 2008”, www.nbp.pl, Warszawa 2007, str. 3
J.w. str. 10
11
może przeprowadzić następujące operacje strukturalne: emisję obligacji, przedterminowy
wykup obligacji, zakup i sprzedaż papierów wartościowych na rynku wtórnym.”3
Właśnie ze względu na ostatnie z wymienionych przez nas rodzajów operacji otwartego
rynku, Fundusze Inwestycyjne mogą wpływać na politykę pieniężną i podaż pieniądza
na rynku.
Po pierwsze, jeśli klienci będą mieli do wyboru z jednej strony fundusze inwestycyjne
o wysokiej stopie zwrotu i dużym ryzyku oraz obligacje emitowane przez NBP o stosunkowo
niskiej stopie zwrotu i niskim ryzyku, może okazać się, że wybiorą fundusze inwestycyjne,
które okażą się bardziej atrakcyjne ze względu na zyskowność. W ten sposób fundusze
inwestycyjne mogą utrudnić prowadzenie skutecznej polityki pieniężnej przez NBP
odciągając od zakupu obligacji potencjalnych nabywców.
Po drugie istnieją fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu, które są potencjalnym nabywcą
papierów emitowanych przez NBP i w ten sposób mogą ułatwiać prowadzoną przez bank
centralny politykę pieniężną.
Po trzecie fundusze, które mają w swojej strukturze akcje, są potencjalnym konkurentem
w momencie, gdy bank zdecyduje się skupować akcję z giełdy, jednakże z drugiej strony
mogą też odsprzedawać akcję na rzecz Narodowego Banku Polskiego, podobnie rzecz się
ma przy sprzedaży akcji. Fundusze mogą je nabywać od NBP jednak z drugiej strony mogą
w tym samym czasie co bank centralny zbywać własne walory np. gdy zmieniają portfel
posiadanych akcji.
Jak zatem widzimy na podanych przykładach w wielu obszarach styka się działalność
NBP jak i Funduszy Inwestycyjnych. Ponadto ze względu na to, że Fundusze Inwestycyjne
są co raz większymi graczami na rynku należy spodziewać się, że oddziaływanie to będzie
co raz większe. Wydaje nam się także, że Fundusze mogą wspierać politykę pieniężną
państwa poprzez to, że ściągają z rynku nadwyżkę pieniądza przenosząc w ten sposób obecną
konsumpcję w czasie, przez co z kolei zmniejszają presję inflacyjną. Wpływają także
pozytywnie na stabilizację wzrostu gospodarczego, ponieważ przeciętny zjadacz chleba
możliwe, że nie zdecydowałby się na wejście na rynek giełdowy, a tak poprzez fundusze
z portfelem akcyjnym spółką notowanym jest łatwiej pozyskać pieniądze na rozwój
i inwestycje.
3
J.w. str. 10
12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards