Respektowanie norm społecznych w szkole Ankieta dla pracowników

advertisement
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
EWALUACJA WEWNĘTRZNA
RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE
Wrzesień 2011 – Styczeń 2012
Zespół ewaluacyjny:
mgr Bogumiła Radwańska – wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego
mgr Ewa Fitkowska – pedagog
mgr inż. Anna Kucharzyk – nauczyciel biologii i wychowania do życia w
rodzinie
mgr Wioletta Machowska – nauczyciel języka polskiego
ks. mgr Mariusz Śliwa – katecheta
Cele ewaluacji:
1. Analiza działań wychowawczych.
2. Wyeliminowanie zagrożeń.
3. Wzmocnienie właściwych zachowań uczniów.
4. Pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz
typów i skali zagrożeń.
Pytania kluczowe ewaluacji:
1. Czy przestrzegane są zasady szkolne?
2. Jakie korzyści osiągamy przestrzegając zasad szkolnych?
3. Czy uczniowie i rodzice znają program wychowawczy i profilaktyczny
szkoły?
4. Jakie działania wychowawcze są realizowane?
5. Czy uczniowie czują się bezpiecznie na terenie szkoły?
6. Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie i z
jakich źródeł pochodzą zagrożenia?
7. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?
Organizacja ewaluacji:
1.






Metody:
ankiety
wywiady
analizy dokumentów
analizy indywidualnych przypadków
obserwacje
rozmowy indywidualne
2. Badana grupa: Uczniowie klas: I „a” ZSZ, II „a” ZSZ, I Technikum
Organizacji Usług Gastronomicznych, II Technikum Hotelarskiego, II
Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych, II Liceum
Profilowanego, III Liceum Profilowanego, IV Technikum Hotelarskiego,
IV Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych.
3. Harmonogram działań:
 Spotkanie Rady Pedagogicznej, wybór zespołu ewaluacyjnego
(wrzesień).
 Spotkanie zespołu ewaluacyjnego, ustalenie pytań kluczowych,
przedstawienie na zebraniu Rady Pedagogicznej (październik).
 Spotkanie zespołu ewaluacyjnego – opracowanie ankiet adresowanych do
uczniów, nauczycieli i rodziców, przedstawienie na zebraniu Rady
Pedagogicznej (listopad).
 Spotkanie zespołu ewaluacyjnego – analiza ankiet, opracowanie
wniosków (grudzień).
 Spotkanie Rady Pedagogicznej – przedstawienie wniosków przez zespół
ewaluacyjny; przyjęcie przez Radę Pedagogiczną (po uwzględnieniu
uwag) (styczeń)
Respektowanie norm społecznych w szkole
ANKIETA DLA UCZNIA
Prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy!
Płeć: K
M (zaznacz)
1. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
a) tak
b) nie
2. Jaka jest, według Ciebie, skala bezpieczeństwa? Określ od 1 do 5.
3. Jakie zachowania, Twoim zdaniem, wpływają na poczucie zagrożenia?
a) obrażanie
b) wyśmiewanie
c) obgadywanie
d) przezywanie
e) izolowanie
f) grożenie
g) okradanie
h) niszczenie
i) wymuszanie
j) bicie
k) rozpowszechnianie plotek
l) inne ……………………………………………………………….
4. Kto może być dla Ciebie zagrożeniem w szkole?
a) koledzy/koleżanki
b) nauczyciele
c) personel szkoły
d) obcy w szkole
e) inni np. ……………………….
f) nikt
5. Z jaką formą agresji spotkałeś się w szkole?
a) fizyczna
b) psychiczna
c) słowna
d) nie spotkałem się
6. Czy jako uczeń znasz swoje prawa?
a) tak
b) nie
7. Wymień znane Ci prawa ucznia:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
8. Czy jako uczeń znasz swoje obowiązki?
a) tak
b) nie
9. Wymień znane Ci obowiązki ucznia:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
10.Czy, Twoim zdaniem, w szkole są respektowane normy społeczne?
a) tak
b) nie
11.Spośród wymienionych niżej norm szkolnych podkreśl te, które,
Twoim zdaniem, są najważniejsze: kultura osobista, tolerancja,
aktywność na lekcjach, odrabianie zadań domowych, postępowanie
zgodnie ze statutem, nieużywanie wulgaryzmów, szacunek wobec
nauczycieli i personelu szkoły, dbanie o mienie szkolne, estetyczny
wygląd, inne (jakie?) …………………………………………………….
12. Czy w Twoim domu są respektowane normy społeczne?
a) tak
b) nie
13.Spośród wymienionych niżej norm podkreśl te, które obowiązują w
Twoim domu: szacunek wobec innych członków rodziny, kultura
osobista, wypełnianie domowych obowiązków, lojalność, szczerość,
odpowiedzialność za powierzane zadania, troska o wspólne dobro,
wspólne
rozwiązywanie
problemów,
inne
(jakie?)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Respektowanie norm społecznych w szkole
ANKIETA DLA NAUCZYCIELA
Prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy!
Płeć: K
M (zaznacz)
1. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie w szkole czują się bezpiecznie?
a) tak
b) nie
2. Jaka jest, Pani/Pana zdaniem, skala poczucia bezpieczeństwa uczniów?
Proszę określić od 1 do 5.
3. Czy Pani/Pan jako nauczyciel czuje się w szkole bezpiecznie?
a) tak
b) nie
4. Jaka jest Pani/Pana zdaniem, skala poczucia własnego bezpieczeństwa?
Proszę określić od 1 do 5.
5. Jakie, Pani/Pana zdaniem, zachowania wpływają na poczucie zagrożenia
uczniów?
a) przezywanie
b) wyśmiewanie
c) obgadywanie
d) obrażanie
e) izolowanie
f) grożenie
g) okradanie
h) niszczenie
i) wymuszanie
j) bicie
k) rozpowszechnianie plotek
l) inne ………………………………………………………………
6. Jakie, Pani/Pana zdaniem zachowania wpływają na poczucie zagrożenia
nauczycieli?
a) upokarzanie
b) obrażanie
c) obgadywanie
d) izolowanie
e) grożenie
f) wymuszanie
g) rozpowszechnianie plotek
h) inne …………………………………………….
i) nie spotkałem się z negatywnymi zachowaniami
7. Kto, zdaniem Pani/Pana, może być dla ucznia źródłem zagrożenia?
a) koleżanki/koledzy
b) nauczyciele
c) personel szkoły
d) obcy w szkole
e) inni
f) nikt
8. Kto, zdaniem Pani/Pana, może być źródłem zagrożenia dla nauczyciela?
a) dyrekcja
b) uczniowie
c) koledzy/koleżanki (inni nauczyciele)
d) personel szkoły
e) rodzice uczniów
f) inni ……………………………….
g) nikt
9. Z jakimi formami agresji wobec uczniów spotkał(a) się Pani/Pan w
szkole?
a) fizyczna
b) psychiczna
c) słowna
d) nie spotkałem(am) się.
10.Z jakimi formami agresji wobec siebie jako nauczyciela spotkał(a) się
Pani/Pan?
a) fizyczna
b) psychiczna
c) słowna
d) nie spotkałem(am) się
11.Czy zdaniem Pani/Pana, uczniowie znają swoje prawa?
a) tak
b) nie
12.Proszę wymienić, zdaniem Pani/Pana, prawa, które uczniowie uznają za
najważniejsze.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
13.Czy zdaniem Pani/Pana uczniowie znają swoje obowiązki?
a) tak
b) nie
14.Proszę wymienić, zdaniem Pani/Pana obowiązki, które uczniowie uznają
za najważniejsze.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
15. Czy zdaniem Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne?
a) tak
b) nie
16.Spośród wymienionych niżej norm szkolnych proszę podkreślić te, które,
Pani/Pan, uznaje za najważniejsze : kultura osobista, tolerancja,
aktywność na lekcjach, odrabianie zadań domowych, postępowanie
zgodnie ze statutem, nieużywanie wulgaryzmów, szacunek wobec
nauczycieli i personelu szkoły, dbanie o mienie szkoły, estetyczny wygląd,
inne ……………………..................................................................
17.Spośród wymienionych niżej norm społecznych proszę podkreślić te,
które (obserwując zachowanie uczniów) są Pani/Pana zdaniem,
najczęściej naruszane w rodzinie ucznia: szacunek wobec innych
członków rodziny, kultura osobista, wypełnianie domowych obowiązków,
lojalność, szczerość, odpowiedzialność za powierzane zadania, troska o
wspólne dobro, wspólne rozwiązywanie problemów, inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Respektowanie norm społecznych w szkole
ANKIETA DLA RODZICÓW
Prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy!
Płeć: K
M (zaznacz)
1. Czy Pani/Pana syn/córka czuje się w szkole bezpiecznie?
a) tak
b) nie
2. Jaka jest, zdaniem Pani/Pana, skala poczucia bezpieczeństwa syna/córki w
szkole? Proszę określić od 1 do 5.
3. Jakie, zdaniem Pani/Pana, zachowania dają poczucie zagrożenia:
a) przezywanie
b) wyśmiewanie
c) obgadywanie
d) obrażanie
e) izolowanie
f) grożenie
g) okradanie
h) niszczenie
i) wymuszenie
j) rozpowszechnianie plotek
k) inne ……………………………………….
4. Kto zdaniem Pani/Pana, może być dla syna/córki źródłem zagrożenia?
a) koleżanki/koledzy
b) nauczyciele
c) personel szkoły
d) obcy w szkole
e) nikt
5. Z jakimi formami agresji wobec syna/córki spotkał(a) się Pani/Pan w
szkole:
a) fizyczna
b) psychiczna
c) słowna
d) nie spotkałem(am) się
6. Czy zdaniem Pani/Pana syn/córka zna prawa ucznia w szkole?
a) tak
b) nie
7. Proszę wymienić, zdaniem Pani/Pana, prawa ucznia, które syn/córka
uważa za najważniejsze:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8. Czy zdaniem Pani/Pana syn/córka zna obowiązki ucznia w szkole?
a) tak
b) nie
9. Proszę wymienić obowiązki ucznia, które, Pani/Pana zdaniem, syn/córka
uważa za najważniejsze:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
10.Czy zdaniem Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne?
a) tak
b) nie
11.Spośród wymienionych niżej norm społecznych proszę podkreślić te,
które Pani/Pan uznaje za najważniejsze: kultura osobista, tolerancja,
aktywność na lekcjach, odrabianie zadań domowych, postępowanie
zgodnie ze statutem, nieużywanie wulgaryzmów, szacunek wobec
nauczycieli i personelu szkoły, dbanie o mienie szkoły, estetyczny wygląd,
inne …………………….................
12.Czy w domu Pani/Pana są przestrzegane normy społeczne?
a) tak
b) nie
13.Spośród wymienionych niżej norm proszę podkreślić te, które najczęściej
przestrzegane są w Pani/Pana domu: szacunek wobec innych członków
rodziny, kultura osobista, wypełnianie domowych obowiązków, lojalność,
szczerość, odpowiedzialność za powierzane zadania, troska o wspólne
dobro,
wspólne
rozwiązywanie
problemów,
inne
(jakie?)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Respektowanie norm społecznych w szkole
ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY
Prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy!
Płeć: K
M (zaznacz)
1. Czy Pani/Pan czuje się w szkole bezpiecznie?
a) tak
b) nie
2. Jaka jest, Pani/Pana zdaniem, skala poczucia własnego bezpieczeństwa?
Proszę określić od 1 do 5.
3. Jakie, Pani/Pana zdaniem, zachowania wpływają na poczucie zagrożenia
jako pracownika szkoły?
a) lekceważenie
b) upokarzanie
c) obrażanie
d) obgadywanie
e) niedocenianie
f) izolowanie
g) grożenie
h) wymuszanie
i) rozpowszechnianie plotek
j) inne …….
k) nie spotkałem się z negatywnymi zachowaniami wobec mnie
4. Kto, może być źródłem poczucia zagrożenia dla Pani/Pana jako
pracownika szkoły?
a) dyrekcja
b) nauczyciele
c) uczniowie
d) inni pracownicy szkoły
e) rodzice uczniów
f) inni ………
g) nikt
5. Z jakimi formami agresji wobec siebie jako pracownika szkoły spotkał(a)
się Pani/Pan?
a) fizyczna
c) słowna
b) psychiczna
d) nie spotkałem(am)
Wyniki ankiet na temat:
Respektowanie norm społecznych w szkole
Ankieta dla pracowników
Ankietowanych 9 osób (8 kobiet, 1 mężczyzna)
Pytanie 1. Czy Pan/Pani czuje się w szkole bezpiecznie?
Tak odpowiedziało 9 osób (100%)
Pytanie 2. Jaka jest, Pani/Pana zdaniem,
bezpieczeństwa? Proszę określić od 1 do 5.
skala
poczucia
własnego
Na 5 oceniło 9 osób (100%)
Pytanie 3. Jakie, Pani/Pana zdaniem, zachowania wpływają na poczucie
zagrożenia jako pracownika szkoły?
Nie spotkałem się z negatywnymi zachowaniami wobec mnie. Tak
odpowiedziało 9 osób (100%)
Pytanie 4. Kto, może być źródłem poczucia zagrożenia dla Pani/Pana jako
pracownika szkoły?
Nauczyciele, uczniowie wskazała 1 osoba (11%)
Nikt odpowiedziało 8 osób (89%)
Pytanie 5. Z jakimi formami agresji wobec siebie jako pracownika szkoły
spotkał(a) się Pani/Pan?
Nie spotkałem(am) się odpowiedziało 9 osób (100%).
Ankieta dla nauczycieli
Ankietowanych 23 nauczycieli (17 kobiet, 6 mężczyzn)
Pytanie 1. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie w szkole czują się bezpiecznie?
Tak odpowiedziało 23 (100%)
Nie odpowiedziało 0
Pytanie 2. Jaka jest, Pani/pana zdaniem, skala poczucia bezpieczeństwa
uczniów? Proszę określić od 1 do 5.
123
1 (5%)
4
10 (43%)
5
12 (52%)
Pytanie 3. Czy Pani/Pana jako nauczyciel czuje się w szkole bezpiecznie?
Tak odpowiedziało 22 (95%)
Nie odpowiedziało 1 (5%)
Pytanie 4. Jaka jest Pani/Pana zdaniem, skala
bezpieczeństwa w szkole? Proszę określić od 1 do 5.
poczucia
własnego
1234
9 (39%)
5
13 (56%)
Pytanie 5. Jakie, Pani/Pana zdaniem, zachowania wpływają na poczucie
zagrożenia uczniów?
Przezywanie
6 (26%)
Wyśmiewanie
16 (69%)
Obgadywanie
10 (43%)
Obrażanie
11 (47%)
Izolowanie
5 (21%)
Grożenie
14 (60%)
Okradanie
6 (26%)
Niszczenie
6 (26%)
Wymuszanie
11 (47%)
Bicie
6 (26%)
Rozpowszechnianie plotek 11 (47%)
inne
Pytanie 6. Jakie, Pani/Pana zdaniem zachowania wpływają na poczucie
zagrożenia nauczycieli?
Upokarzanie
5 (21%)
Obrażanie
11 (47%)
Obgadywanie
3 (13%)
Izolowanie
0
Grożenie
11 (47%)
Wymuszanie
1 (5%)
Rozpowszechnianie plotek 2 (9%)
Inne
0
nie spotkałem(am) się z negatywnymi zachowaniami 4 (17%)
Pytanie 7. Kto, zdaniem Pani/Pana, może być dla ucznia źródłem zagrożenia?
koleżanki/koledzy
20 (86%)
nauczyciele
1 (5%)
personel szkoły
1 (5%)
obcy w szkole
16 (69%)
inni
1 (5%)
nikt
0
Pytanie 8. Kto, zdaniem Pani/Pana, może być źródłem zagrożenia dla
nauczyciela?
dyrekcja
1 (5%)
uczniowie
11 (47%)
koledzy/koleżanki (inni nauczyciele) 3 (13%)
personel szkoły
0
rodzice uczniów
11 (47%)
inni
0
nikt
8 (34%)
Pytanie 9. Z jakimi formami agresji wobec uczniów spotkał(a) się Pani/Pan?
Fizyczna
4 (17%)
Psychiczna
6 (26%)
Słowna
19 (82%)
nie spotkałem(am) się 2 (8%)
Pytanie 10. Z jakimi formami agresji wobec siebie jako nauczyciela spotkał(a)
się Pani/Pan?
Fizyczna
0
Psychiczna
2 (8%)
Słowna
13 (56%)
nie spotkałem(am) 9 (39%)
Pytanie 11. Czy zdaniem Pani/Pana uczniowie znają swoje prawa?
Tak odpowiedziało 23 (100%)
Nie odpowiedziało
0
Pytanie 12. Proszę wymienić, zdaniem Pani/Pana, prawa, które uczniowie
uznają za najważniejsze?














Prawo do wypowiadania własnego zdania 7 (30%)
Prawo do jawności oceny 2 (8%)
Prawo do poprawy oceny niedostatecznej 5 (21%)
Prawo do godnego traktowania 2 (8%)
Prawo do poczucia bezpieczeństwa w szkole 2 (8%)
Prawo do usprawiedliwiania godzin nieobecności przez rodziców 5
(21%)
Prawo do korzystania z urządzeń multimedialnych w szkole 2 (8%)
Prawo do losowania szczęśliwego numeru 1 (5%)
Prawa związane z WSO i PSO 1 (5%)
Prawo niepytania w określone dni 1 (5%)
Prawo do określonego PSO nieprzygotowania do zajęć, braku zadania
domowego 1 (5%)
Prawo do odpoczynku podczas przerw lekcyjnych, ferii, wakacji 1 (5%)
Prawo do określonej statutem liczby sprawdzianów w ciągu dnia,
tygodnia 1 (5%)
Prawo do przestrzegania statutu szkoły 1 (5%)
Pytanie 13. Czy zdaniem Pani/Pana, uczniowie znają swoje obowiązki?
Tak odpowiedziało
13 (56%)
Nie odpowiedziało
10 (44%)
Pytanie 14. Proszę wymienić, zdaniem Pani/Pana obowiązki, które uczniowie
uznają za najważniejsze.
 Obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia 9 (39%)
 Obowiązek odrabiania zadań domowych 3 (13%)
 Obowiązek okazywania szacunku innym uczniom, nauczycielom i
pracownikom szkoły 2 (8%)
 Obowiązek systematycznej nauki 1 (5%)
 Obowiązek usprawiedliwiania w określonym terminie i formie
nieobecności na zajęciach lekcyjnych 1 (5%)
 Obowiązek opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw 2 (8%)
 Obowiązek zachowania ciszy w klasie i na korytarzu podczas zajęć
lekcyjnych 2 (8%)
 Obowiązek poszanowania mienia szkoły 1 (5%)
Pytanie 15. Czy zdaniem Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne?
Tak odpowiedziało
23 (100%)
Nie odpowiedziało
0
Pytanie 16. Spośród wymienionych niżej norm szkolnych proszę podkreślić te,
które, Pani/Pan uznaje za najważniejsze:
kultura osobista
21 (91%)
tolerancja
4 (17%)
aktywność na lekcjach
13 (56%)
odrabianie zadań domowych 4 (17%)
postępowanie zgodnie ze statutem
12 (52%)
nieużywanie wulgaryzmów
15 (65%)
szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły 22 (95%)
dbanie o mienie szkoły
11 (47%)
estetyczny wygląd
3 (13%)
inne
Pytanie 17. Spośród wymienionych niżej norm społecznych proszę podkreślić
te, które (obserwując zachowanie uczniów) są Pani/Pana zdaniem, najczęściej
naruszane w rodzinie ucznia:
szacunek wobec innych członków rodziny
kultura osobista
17 (74%)
wypełnianie domowych obowiązków
lojalność
4 (17%)
szczerość
7 (30%)
11 (47%)
14 (60%)
odpowiedzialność za powierzone zadania
10 (43%)
troska o wspólne dobro
7 (30%)
wspólne rozwiązywanie problemów
8 (34%)
inne
Ankieta dla uczniów
Ankietowanych 114 uczniów dziewięciu klas (I „a”, II „a”, II TH, IV TH,
I Toug, II Toug, IV Toug, II LP, III LP)
w tym 63 dziewcząt, 51 chłopców
Pytanie 1. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
Tak odpowiedziało 91 (80%)
Nie odpowiedziało 23 (20%)
Pytanie 2. Jaka jest, według Ciebie, skala bezpieczeństwa? Określ od 1 do 5.
1
7 (6%)
2
14 (12%)
3
22 (19%)
4
38 (33%)
5
21 (18%)
Pytanie 3. Jakie zachowania, Twoim zdaniem, wpływają na poczucie
zagrożenia?
obrażanie
53 (46%)
wyśmiewanie
53 (46%)
obgadywanie
46 (40%)
przezywanie
45 (39%)
izolowanie
14 (12%)
grożenie
78 (68%)
okradanie
46 (40%)
niszczenie
30 (26%)
wymuszanie
49 (42%)
bicie
62 (54%)
rozpowszechnianie plotek
47 (41%)
inne
Pytanie 4. Kto może być dla Ciebie zagrożeniem w szkole?
koledzy/koleżanki
43 (37%)
nauczyciele
41 (35%)
personel szkoły
21 (18%)
obcy w szkole
24 (22%)
inni
0
nikt
22 (19%)
Pytanie 5. Z jaką formą agresji spotkałeś się w szkole?
fizyczna
31 (27%)
psychiczna
43 (37%)
słowna
52 (45%)
nie spotkałem się
41 (36%)
Pytanie 6. Czy jako uczeń znasz swoje prawa?
Tak
Nie
78 (68%)
24 (22%)
Pytanie 7. Wymień znane Ci prawa ucznia:







udział w życiu szkoły
możliwość poprawy sprawdzianów
prawo do wypowiadania własnego zdania
prawo do nauki
prawo do poczucia bezpieczeństwa
prawo do szacunku
prawo do sprawiedliwego oceniania
Pytanie 8. Czy jako uczeń znasz swoje obowiązki?
Tak
88 (77%)
Nie
25 (22%)
Pytanie 9. Wymień znane Ci obowiązki ucznia:















obowiązek chodzenia do szkoły
niespóźnianie się na zajęcia
przygotowywanie się do lekcji
odrabianie zadań domowych
estetyczny wygląd
aktywność na lekcjach
nieuciekanie z lekcji
dbanie o mienie szkoły
szacunek wobec nauczycieli i kolegów
zdyscyplinowanie
wykonywanie poleceń nauczycieli
przestrzeganie regulaminu szkoły
kultura osobista
tolerancja wobec innych
posłuszeństwo wobec nauczycieli
Pytanie 10. Czy, Twoim zdaniem, w szkole są respektowane normy społeczne?
Tak
89 (78%)
Nie
24 (21%)
Pytanie 11. Spośród wymienionych niżej norm szkolnych podkreśl te, które
Twoim zdaniem, są najważniejsze:
kultura osobista
100 (87%)
tolerancja
78 (68%)
aktywność na lekcjach
27 (23%)
odrabianie zadań domowych
19 (16%)
postępowanie zgodnie ze statutem
nieużywanie wulgaryzmów
22 (19%)
42 (37%)
szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły
dbanie o mienie szkolne
estetyczny wygląd
60 (52%)
35 (30%)
53 (46%)
inne
Pytanie 12. Czy w Twoim domu są respektowane normy społeczne?
Tak
105 (92%)
Nie
9 (8%)
Pytanie 13. Spośród wymienionych niżej norm podkreśl te, które obowiązują w
Twoim domu:
szacunek wobec innych członków rodziny
110 (96%)
kultura osobista
97 (85%)
wypełnianie domowych obowiązków
72 (63%)
lojalność
53 (46%)
szczerość
75 (65%)
odpowiedzialność za powierzane zadania 49 (42%)
troska o wspólne dobro
81 (71%)
wspólne rozwiązywanie problemów
57 (50%)
inne
Ankieta dla rodziców
Ankietowanych 30 rodziców (24 kobiety, 6 mężczyzn)
Pytanie 1. Czy Pani/Pana syn/córka czuje się w szkole bezpiecznie?
Tak
28 (93%)
Nie
2 (7%)
Pytanie 2. Jaka jest, zdaniem Pani/Pana, skala poczucia bezpieczeństwa
syna/córki w szkole? Proszę określić od 1 do 5.
1
2
3
4 (13%)
4
6 (20%)
5
14 (46%)
6 osób spośród ankietowanych nie zaznaczyło odpowiedzi.
Pytanie 3. Jakie, zdaniem Pani/Pana, zachowania dają poczucie zagrożenia:
przezywanie
4 (13%)
wyśmiewanie
12 (40%)
obgadywanie
4 (13%)
obrażanie
4 (13%)
izolowanie
4 (13%)
grożenie
14 (46%)
okradanie
10 (33%)
niszczenie
2 (7%)
wymuszanie
rozpowszechnianie plotek
14 (46%)
8 (26%)
inne
4 osoby (13%) spośród ankietowanych stwierdziły, że nie ma w szkole
zachowań zagrażających poczuciu bezpieczeństwa.
Pytanie 4. Kto, zdaniem pani/Pana, może być dla syna/córki źródłem
zagrożenia?
koleżanki/koledzy
10 (33%)
nauczyciele
2 (7%)
personel szkoły
0
obcy w szkole
14 (46%)
nikt
8 (26%)
Pytanie 5. Z jakimi formami agresji wobec syna/córki spotkał(a) się Pani/Pan w
szkole?
fizyczna
0
psychiczna
4 (13%)
słowna
4 (13%)
nie spotkałem(am) się
24 (80%)
Pytanie 6. Czy zdaniem Pani/Pana syn/córka zna prawa ucznia w szkole?
Tak
Nie
29 (96%)
0
1 osoba odpowiedziała: nie wiem
Pytanie 7. Proszę wymienić, zdaniem Pani/Pana, prawa ucznia, które córka/syn
uważa za najważniejsze:





prawo do nauki
prawo do sprawiedliwego oceniania
prawo do godnego traktowania
prawo do ochrony przed przemocą
prawo do nietykalności osobistej
Pytanie 8. Czy zdaniem Pani/Pana, syn/córka zna obowiązki ucznia w szkole?
Tak
30 (100%)
Nie
Pytanie 9. Proszę wypełnić obowiązki ucznia, które, Pani/Pana zdaniem,
syn/córka uważa za najważniejsze:




obowiązek uczęszczania na zajęcia
obowiązek uczenia się
estetyczny wygląd
punktualność
Pytanie 10. Czy zdaniem Pani/Pana w szkole są respektowane normy społeczne?
Tak
24 (80%)
Nie
4 (13%)
2 osoby nie udzieliły odpowiedzi.
Pytanie 11. Spośród wymienionych niżej norm społecznych proszę podkreślić
te, które Pani/Pan uznaje za najważniejsze:
kultura osobista
18 (60%)
tolerancja
12 (40%)
aktywność na zajęciach
8 (26%)
odrabianie zadań domowych
6 (20%)
postępowanie zgodnie ze statutem 10 (33%)
nieużywanie wulgaryzmów
14 (46%)
szacunek wobec nauczycieli i personelu szkoły
dbanie o mienie szkoły
10 (33%)
20 (66%)
estetyczny wygląd
10 (33%)
Pytanie 12. Czy w domu Pani/Pana przestrzegane są normy społeczne?
Tak
Nie
29 (96%)
0
1 osoba nie udzieliła odpowiedzi.
Pytanie 13. Spośród wymienionych niżej norm proszę podkreślić te, które
najczęściej przestrzegane są w Pani/Pana domu:
szacunek wobec innych członków rodziny
18 (60%)
kultura osobista
20 (66%)
wypełnianie domowych obowiązków
12 (40%)
lojalność
10 (33%)
szczerość
20 (66%)
odpowiedzialność za powierzane zadania
12 (40%)
troska o wspólne dobro
18 (60%)
wspólne rozwiązywanie problemów
inne
22 (73%)
Omówienie wyników ankiet
Dla pracowników
Pracownicy w szkole czują się bezpiecznie. Skalę własnego bezpieczeństwa
ocenili na 5. Nie spotkali się z negatywnymi i agresywnymi zachowaniami
wobec siebie.
Dla nauczycieli
W opinii nauczycieli uczniowie w szkole czują się bezpiecznie – skalę
bezpieczeństwa 95% nauczycieli oceniło na 5-4.
Na poczucie zagrożenia uczniów wpływają następujące negatywne zachowania:




wyśmiewanie (69%)
grożenie (60%)
wymuszanie, obrażanie, rozpowszechnianie plotek (47%)
obgadywanie (43%).
Źródłem zagrożenia dla uczniów są przede wszystkim koledzy i koleżanki
(86%) i obcy w szkole (69%).
Nauczyciele spotkali się z formami agresji wobec uczniów – najczęściej jest to
agresja słowna (82%).
Uczniowie znają swoje prawa. Najczęściej wymienianymi przez nauczycieli
prawami są: prawo do wypowiadania własnego zdania (30%), prawo do
poprawy oceny niedostatecznej (21%), prawo do usprawiedliwiania godzin
przez rodziców (21%).
Zdaniem nauczycieli nie wszyscy uczniowie znają swoje obowiązki – tak ocenia
56% nauczycieli. Najważniejsze z obowiązków to: systematyczne uczęszczanie
na zajęcia (39%), obowiązek odrabiania zadań (13%).
W szkole przestrzegane są normy społeczne (100%).
Za najważniejsze nauczyciele uznają: szacunek wobec nauczycieli i
pracowników szkoły (95%), kultura osobista (91%), nieużywanie wulgaryzmów
(65%), aktywność na lekcjach (56%), postępowanie zgodnie ze statutem (52%).
Najczęściej naruszane normy społeczne w domach uczniów to: kultura osobista
(74%), szacunek wobec innych członków rodziny (60%), wypełnianie
domowych obowiązków (47%).
W opinii nauczycieli bezpiecznie w szkole czuje się 95% spośród nich. Skalę
bezpieczeństwa oceniają 4-5.
Na poczucie zagrożenia nauczycieli wpływają ich zdaniem zachowania:
 obrażanie, grożenie (47%)
 upokarzanie (21%)
Źródłem zagrożenia dla nauczycieli są przede wszystkim uczniowie (47%),
rodzice uczniów (47%); dla 34 % nikt nie stanowi zagrożenia.
Nauczyciele spotkali się z agresją słowną (56%) wobec siebie; 39 % nie
spotkało się z żadną formą agresji.
Dla uczniów
80% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. Skalę bezpieczeństwa od 3 do 5
ocenia 82% uczniów.
Zdaniem uczniów największy wpływ na poczucie zagrożenia mają zachowania:






grożenie (68%)
bicie
(54%)
obrażanie, wyśmiewanie (46%)
wymuszanie (42%)
rozpowszechnianie plotek (41%)
obgadywanie, okradanie (40%)
W opinii uczniów zagrożeniem dla nich w szkole są koledzy/koleżanki (37%) i
nauczyciele (35%).
Formy agresji z jakimi spotkali się uczniowie w szkole to: słowna (45%),
psychiczna (37%), fizyczna (27%). Nie spotkało się z żadną formą agresji 36%.
Uczniowie znają swoje prawa. Tak twierdzi 68%. 22% nie zna swoich praw.
10% nie udzieliło odpowiedzi.
Najważniejsze prawa to:







udział w życiu szkoły
możliwość poprawy sprawdzianów
prawo do wypowiadania własnego zdania
prawo do nauki
prawo do poczucia bezpieczeństwa
prawo do szacunku
prawo do sprawiedliwego oceniania
W punkcie dotyczącym obowiązków ich znajomość zadeklarowało 77%
uczniów. 22% twierdzi, że nie zna obowiązków szkolnych.
Najczęściej wymieniane to:















obowiązek chodzenia do szkoły
niespóźnianie się na zajęcia
przygotowywanie się do lekcji
odrabianie zadań domowych
estetyczny wygląd
aktywność na lekcjach
nieuciekanie z lekcji
dbanie o mienie szkoły
szacunek wobec nauczycieli i kolegów
zdyscyplinowanie
wykonywanie poleceń nauczycieli
przestrzeganie regulaminu szkoły
kultura osobista
tolerancja wobec innych
posłuszeństwo wobec nauczycieli
Zdaniem 78% ankietowanych w szkole są respektowane normy społeczne. 21 %
twierdzi, że nie.
Najważniejsze zdaniem uczniów normy społeczne To:




kultura osobista
tolerancja
szacunek wobec nauczycieli i pracowników szkoły
estetyczny wygląd
Mniejszą wagę przywiązują do norm związanych z obowiązkami szkolnymi.
92% uczniów uważa, że w domu rodzinnym są respektowane normy społeczne.
Najważniejsze spośród nich:





szacunek wobec innych członków rodziny
kultura osobista
wypełnianie domowych obowiązków
szczerość
troska o wspólne dobro
Dla rodziców
Zdaniem rodziców ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie (93%). 76% ocenia
skalę bezpieczeństwa na 4-5. 20% ankietowanych nie zaznaczyło żadnej
odpowiedzi.
W opinii rodziców najbardziej zagrażają poczuciu bezpieczeństwa zachowania:




grożenie, wymuszanie
wyśmiewanie
okradanie
wymuszanie
46%
40%
33%
26%
13 % ankietowanych rodziców twierdzi, że nie ma w szkole żadnych zagrożeń.
Oceniając, jakie osoby mogą być zagrożeniem dla ich dziecka w szkole, rodzice
twierdzą, że to przede wszystkim obcy w szkole (46%). 26 % uważa, że nikt nie
zagraża w szkole ich dziecku.
80 % rodziców uważa, że nie spotkali się z agresją w szkole wobec ich dzieci.
20% wskazuje na słowną i psychiczną agresję.
Zdaniem rodziców (80%) uczniowie znają swoje prawa.
Jako najważniejsze wymieniają:





prawo do nauki
prawo do godnego traktowania
prawo do sprawiedliwego oceniania
prawo do bezpiecznego pobytu w szkole
prawo do nietykalności osobistej
Podobnie wypowiadają się rodzice na temat znajomości przez uczniów ich
obowiązków (86% na tak)
Pojawiające się najczęściej odpowiedzi to:




uczęszczanie na zajęcia
uczenie się
estetyczny wygląd
punktualność.
Na pytanie, czy szkoła respektuje normy szkolne 86 % rodziców odpowiedziało,
że tak, 13%, że nie.
Te najważniejsze zdaniem rodziców:





szacunek wobec nauczycieli i pracowników szkoły (66%)
kultura osobista
(60%)
nieużywanie wulgaryzmów
(47%)
tolerancja
(40%)
postępowanie zgodnie ze statutem, dbanie o mienie szkoły, estetyczny
wygląd
(33%)
W opinii rodziców w domu uczniów przestrzegane są normy społeczne (100%).
Najważniejsze z nich:




wspólne rozwiązywanie problemów
(73%)
szczerość, kultura osobista
(66%)
szacunek wobec innych, troska o wspólne dobro (60%)
wypełnianie obowiązków domowych, odpowiedzialność za powierzone
zadania (40%)
 lojalność (33%).
Wnioski wynikające z ankiet:
Respektowanie norm społecznych w szkole
i jakie działania powinna podjąć szkoła, aby poprawić stan
bezpieczeństwa w szkole
1. Wpływać na większe poczucie bezpieczeństwa w szkole poprzez:
 monitorowanie obecności obcych osób w szkole (odpowiedzialni
nauczyciele dyżurni i uczniowie dyżurujący w recepcji)
 uświadamianie uczniom konsekwencji prawnych wynikających z
niewłaściwych postaw (kradzież, wymuszanie, grożenie)
 przypominanie uczniom praw chroniących ich godność osobistą i
własność.
2. Na bieżąco przypominać statutowe prawa i obowiązki ucznia.
3. Uświadamiać znaczenie tych spośród norm szkolnych, które wpływają na
postępy w nauce: aktywność na lekcjach, odrabianie zadań domowych i
konsekwentnie egzekwować przestrzegania przyjętych zasad.
4. Zwracać większą uwagę na kulturę słowa uczniów.
5. Konsekwentnie i systematycznie reagować na niewłaściwe zachowania
uczniów wobec nauczycieli, personelu szkoły i innych uczniów zgodnie z
zapisami statutowymi.
6. Uświadamiać rodzicom istnienie różnic w zachowaniu uczniów w domu i
w szkole w oparciu o bieżącą dokumentację zawierającą szczegółowy
opis postawy ich dziecka.
Powyższe wnioski zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej
Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych 25 stycznia 2012 roku.
Download