Uchwała nr 15

advertisement
Uchwała nr 195
Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu,
Podyplomowych pn. Florystyka
programu
i
efektów
kształcenia
Studiów
§ 1.
Na podstawie § 2, ust. 2 Regulaminu studiów podyplomowych w Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, przyjętego uchwałą nr 39 Senatu ZUT
w Szczecinie z 26 września 2011 r., Rada Wydziału Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa ZUT w Szczecinie zatwierdza plan, program i efekty kształcenia Studiów
Podyplomowych pn. Florystyka.
§ 2.
Plan, program i efekty kształcenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Wydziału
DZIEKAN
prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz
Załącznik nr 1 do uchwały nr 195 RW KŚiR z 21.06.2013 r.
PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
FLORYSTYKA
(nazwa studiów)
ZASADY I TRYB NABORU NA STUDIA PODYPLOMOWE
1. Środowisko, do którego skierowana jest oferta studiów podyplomowych: osoby
zatrudnione w: kwiaciarniach, firmach florystycznych, firmach dekoratorskich.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z florystyką, dekoracją wnętrz,
obrotem roślin ozdobnych, architekturą krajobrazu, terapią ogrodniczą.
Instruktorzy i nauczyciele kursów zawodowych dotyczących florystyki.
2. Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia wyższe.
3. Kolejność przyjęć na studia podyplomowe: przyjmowanie według kolejności zgłoszeń.
4. Wymagane dokumenty: wniosek kandydata o przyjęcie na Podyplomowe Studia
Florystyka, dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez
uczelnię kopia dyplomu bądź do chwili dostarczenia dyplomu, zaświadczenie
o ukończeniu studiów, 2 fotografie, życiorys.
Wykaz przedmiotów
240
30
30
20
80
40
120
160
L
7
7
14
28
10
66
1
1
2
4
8
forma
zajęć
W Ć
30
30
20 40
7
7
14
7
7
14
28
5
33
80 40
forma
zajęć
P
ECTS
w
sem.
forma
zajęć
W Ć
L
forma
zajęć
P
120
28
120
28
ECTS
P
ECTS
Z
30
30
60
120
E
E
E
Ć
W
2 semestr
ECTS
Suma
ASORTYMENT ROŚLIN OZDOBNYCH
1
PIELĘGNACJA ROŚLIN OZDOBNYCH
2
ZASADY KOMPOZYCJI ROŚLINNYCH
3
KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE
4
PRACA DYPLOMOWA
5
Razem
l. zal.
l. egz.
Lp. Przedmiot
I ROK
1 semestr
ECTS
Liczba godzin
forma zajęć
Punkty kontaktow.
ECTS
FZ
Łączna ilość ECTS
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Podyplomowe Studia Florystyka
Rok akademicki 2013/2014
Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry
ECTS
w sem
L
28
5
33
Plan studiów podyplomowych został uchwalony przez Radę Wydziału w dniu ……………………….
Kierownik studiów podyplomowych
……………………………………………………..
(data i podpis)
Dziekan
……………….........…………………..
(data i podpis)
Prorektor ds. kształcenia
............…………………………..
(data i podpis
OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
1. ASORTYMENT ROŚLIN OZDOBNYCH
Wymiar i forma zajęć: razem - 30, wykład - 30
Punkty ECTS - 7
Punkty ECTS za godziny kontaktowe ze słuchaczem - 1
Punkty ECTS za pracę własną słuchacza - 6
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza: Słuchacz Studiów Podyplomowych umie omówić poszczególne grupy uprawowe
roślin ozdobnych. Potrafi scharakteryzować kwiaty cięte, zieleń ciętą, rośliny doniczkowe i
rabatowe, gatunki produkowane na susz. Słuchacz posiada wiedzę na temat nazewnictwa i
pochodzenia roślin ozdobnych, ich budowy, walorów ozdobnych, pory dostępności na rynku,
zastosowania.
Umiejętności: Słuchacz Studiów Podyplomowych Słuchacz rozpoznaje rośliny ozdobne,
dobiera rośliny do wykonania określonych kompozycji florystycznych. Słuchacz określa
dekoracyjną i użytkową wartość roślin ozdobnych, rozpoznaje rośliny cięte, rabatowe,
doniczkowe, stosowane we florystyce, posługuje się nazewnictwem roślin polskim i
łacińskim.
Kompetencje społeczne: Słuchacz Studiów Podyplomowych ma świadomość ważności
samodoskonalenia w zakresu asortymentu roślin ozdobnych. Wie o konieczności stałego
analizowania oferty kwiatów i zieleni ciętej pojawiających się na rynku florystycznym.
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Treści programowe:
Podział roślin ozdobnych. Rośliny ozdobne uprawiane na kwiat cięty – przegląd gatunków i
odmian. Rodzaje i gatunki uprawiane na zieleń ciętą – przegląd gatunków i odmian. Rodzaje i
gatunki roślin stosowanych jako dodatki. Rośliny doniczkowe ozdobne z liści, kwiatów,
owoców – przegląd gatunków i odmian. Rośliny na balkony i tarasy – przegląd gatunków i
odmian. Rośliny ozdobne nadające się do suszenia i utrwalania.
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Test obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach.
Sposób oceny: Przedmiot kończy się egzaminem. Ocena, jaką uzyska Słuchacz Studiów
Podyplomowych jest uzależniona od procentu dobrych odpowiedzi udzielonych na teście,
100% odpowiada ocenie bardzo dobrej, a 60% ocenie dostatecznej.
Zalecana literatura:
Czekalski M., Rośliny uprawiane na zieleń ciętą, PWRiL, Poznań, 2006
Jerzy M. (red.), Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami, PWRiL, Poznań, 2006
Krauze J., Uprawa roślin balkonowych i tarasowych, Plantpress, Kraków, 2006
Krzymińska A., M. Siwulski, Piękno suchych roślin, Wydawnictwo KURPISZ, Poznań, 2007
Nowak J., Rośliny na suche bukiety: uprawa, suszenie, farbowanie, preparowanie, Hortpress Sp. z .o.o., 2000
2. PIELĘGNACJA ROŚLIN OZDOBNYCH
Wymiar i forma zajęć: razem - 30, wykład - 30
Punkty ECTS - 7
Punkty ECTS za godziny kontaktowe ze słuchaczem - 1
Punkty ECTS za pracę własną słuchacza - 6
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza: Słuchacz Studiów Podyplomowych charakteryzuje zasady pielęgnacji roślin
ozdobnych. Definiuje procesy starzenia się roślin, charakteryzuje podstawowe zasady
przedłużania trwałości kwiatów ciętych i zieleni ciętej, opisuje metody utrwalania roślin
ozdobnych.
Umiejętności: Słuchacz Studiów Podyplomowych objaśnia procesy starzenia się roślin
ozdobnych. Stosuje właściwe metody i środki do przedłużania trwałości oraz utrwalania
roślin ozdobnych. Rozpoznaje objawy niewłaściwej pielęgnacji roślin ozdobnych.
Charakteryzuje podstawowe metody suszenia roślin. Dobiera odpowiednie metody
traktowania po zbiorze roślin ozdobnych.
Kompetencje społeczne: Słuchacz Studiów Podyplomowych ma świadomość ważności
samodoskonalenia w zakresie pielęgnacji roślin ozdobnych. Jest świadomy rozwoju nowych
technologii przedłużania trwałości kwiatów ciętych i zieleni ciętej. Rozumie potrzebę uczenia
się przez całe życie.
Treści programowe
Czynniki wpływające na pozbiorczą trwałość kwiatów ciętych i zieleni ciętej. Podstawowe
zabiegi przedłużające trwałość roślin ozdobnych. Więdnięcie kwiatów. Stres wodny. Pora i
faza zbioru kwiatów. Wpływ związków chemicznych na trwałość kwiatów ciętych i zieleni
ciętej. Kondycjonowanie. Odżywki do kwiatów ciętych. Trwałość roślin doniczkowych.
Pielęgnacja roślin doniczkowych i rabatowych. Sposoby przechowywania kwiatów ciętych,
zieleni ciętej, roślin doniczkowych i suchego materiału roślinnego. Sposoby pakowania i
przygotowania roślin do transportu. Normy branżowe. Normy unijne. Specyfikacja roślin
ozdobnych. Naturalne metody suszenia. Metody suszenia z zastosowaniem środków
pomocniczych. Sposoby utrwalania roślin w roztworze gliceryny i w roztworach soli.
Szkieletowanie. Barwienie. Bielenie. Konserwacja w wosku.
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Test obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach.
Sposób oceny: Przedmiot kończy się egzaminem. Ocena, jaką uzyska Słuchacz Studiów
Podyplomowych jest uzależniona od procentu dobrych odpowiedzi udzielonych na teście,
100% odpowiada ocenie bardzo dobrej, a 60% ocenie dostatecznej.
Zalecana literatura:
Łukaszewska A., Trwałość materiału kwiaciarskiego, SGGW-AR, Warszawa, 1987
Nowak J., Rudnicki R., Przedłużanie trwałości kwiatów ciętych, PWRiL, Warszawa, 1988
Rak J., Pielęgnowanie roślin pokojowych cz. I, Multico, Warszawa, 1996
Rak J., Pielęgnowanie roślin pokojowych cz. II, Multico, Warszawa, 1996
Rudnicki R., Nowak J., Jak przedłużyć trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, PHU Mutual Benefis,
Skierniewice, 1992
3. ZASADY KOMPOZYCJI ROŚLINNYCH
Wymiar i forma zajęć: razem – 60, wykład – 20, ćwiczenia – 40
Punkty ECTS - 14
Punkty ECTS za godziny kontaktowe ze słuchaczem - 2
Punkty ECTS za pracę własną słuchacza - 12
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza: Słuchacz Studiów Podyplomowych charakteryzuje rozwój florystyki na przestrzeni
dziejów. Opisuje społeczne znaczenie zawodu florysty w jego kulturowym rozwoju. Zna
podstawowe reguły kompozycji roślinnej. Objaśnia czynniki kształtujące formy i style
dekoracji roślinnych.
Umiejętności: Słuchacz Studiów Podyplomowych rozpoznaje historyczne formy dekoracji
roślinnych. Potrafi określić proporcję, dobrać barwy, ustalić zasady hierarchii w kompozycji.
Rozpoznaje współczesne formy i style dekoracji roślinnych. Dobiera na zasadzie harmonii lub
kontrastu elementy składowe kompozycji. Potrafi stosować zasady porządkowania w
kompozycji. Wskazuje na współdziałanie cech plastycznych tworzywa i reguł
kompozycyjnych w pracach florystycznych.
Kompetencje społeczne: Słuchacz Studiów Podyplomowych ma świadomość ważności
samodoskonalenia, jest otwarty na nowości i wiedzę z zakresu florystyki. Rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie.
Treści programowe
Wykłady
Dekoracje roślinne świata antycznego. Średniowieczne dekoracje roślinne. Renesansowe
kompozycje roślinne. Barok i rokoko, dekoracyjność kompozycji roślinnych. Klasycystyczne
kompozycje roślinne. Dekoracje roślinne w XIX wieku. Style w dekoracjach roślinnych XX
wieku. Współczesne trendy florystyczne. Symbolika roślin. Znaczenie roślin w obrzędach i
zwyczajach w kulturze europejskiej. Znaczenie roślin w kulturze dalekiego Wschodu. Dzieje
ikebany. Symbolika ikebany. Szkoły ikebany. Wpływ ikebany na roślinne kompozycje
europejskie. Znaczenie roślin w obrzędach i zwyczajach w kulturze orientalnej. Pojęcie
kompozycji florystycznej. Punkt. Linie geometryczne i naturalne. Forma podstawowa i
wolna. Płaszczyzna. Podział płaszczyzny. Kontur. Struktura i faktura powierzchni. Bryła,
wnętrze bryły. Proporcje: złoty podział, szereg Fibonaciego, format DIN, modyfikacje
proporcji. Światło i cień. Głębia. Powstawanie barw. Widzenie barw. Koło barw.
Właściwości barw. Sposób oddziaływania barw na człowieka. Systematyka barw. Zasady
łączenia barw. Harmonia, kontrast barw. Relatywizm barw. Znaczenie barw. Wpływ
oświetlenia na zmianę barwy. Symbolika barw. Rodzaje porządku. Struktura porządku.
Rozproszenie elementów. Grupowanie. Stopniowanie.
Ćwiczenia
Materiały stosowane w ikebanie. Zasady układania kwiatów według reguł ikebany. Sposób
ułożenia elementów w kompozycji florystycznej. Równowaga wizualna. Łączenie elementów
na zasadzie kontrastu i podobieństwa. Zasada hierarchii. Dominanta. Zasada ograniczania.
Współdziałanie elementów kompozycji. Styl wegetatywny. Styl dekoracyjny. Styl formalny.
Styl formalno – linearny. Styl wolny. Inne style kompozycji roślinnych. Czynniki wpływające
na wybór stylu kompozycji roślinnej.
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Wkłady: Test obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach.
Ćwiczenia: Zadania związane z elementami kompozycji roślinnych do samodzielnego
wykonania w ramach zajęć praktycznych.
Sposób oceny: Przedmiot kończy się egzaminem. Ocena, jaką uzyska Słuchacz Studiów
Podyplomowych jest uzależniona od procentu dobrych odpowiedzi udzielonych na teście,
100% odpowiada ocenie bardzo dobrej, a 60% ocenie dostatecznej.
Zalecana literatura:
Conder J., Kwiaty Japonii i sztuka kompozycji kwiatowych, Universitas, Kraków 2002
Lersch G., Florystyczne podstawy komponowania: w oparciu o aranżacje kwiatowe, Polska Szkoła Florystyczna,
Poznań, 2009
Łukaszewska A., Skutnik E., Przewodnik florysty, SGGW, Warszawa, 2003
Nizińska A., ABC Florystyki, Hortpress, Warszawa, 2008
Nizińska A., Bukieciarstwo i dekoracje roślinne, Hortpress, Warszawa, 2004
Walther B., Kompozycje kwiatowe, KDC, 2011
branżowe czasopisma: Florum, Nasz dom i ogród – flora
4. KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE
Wymiar i forma zajęć: razem – 120, ćwiczenia – 120
Punkty ECTS -28
Punkty ECTS za godziny kontaktowe ze słuchaczem - 4
Punkty ECTS za pracę własną słuchacza 24
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza: Słuchacz Studiów Podyplomowych zna rodzaje kompozycji florystycznych. Opisuje
techniki wykonania dekoracji florystycznych. Ocenia przydatność materiałów do wykonania
określonych kompozycji, wskazuje na cechy roślin decydujące o przydatności do wykonania
określonych dekoracji.
Umiejętności: Słuchacz Studiów Podyplomowych umie zastosować różnorodne techniki
florystyczne. Potrafi dobrać adekwatne techniki do wykonania prac. Wykonuje bukiety,
dekoracje w naczyniu, wiązanki ślubne, wieńce i dekoracje okolicznościowe. Projektuje
dekoracje florystyczne do okoliczności.
Kompetencje społeczne: Słuchacz Studiów Podyplomowych ma świadomość szukania
inspiracji i bycia kreatywnym w realizacji zadań. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie.
Treści programowe
Typy i rodzaje kompozycji florystycznych. Podstawowe techniki florystyczne. Zastosowanie
narzędzi, materiałów, środków technicznych i technik florystycznych do wykonania dekoracji
roślinnych. Podział bukietów według formy, stylu i charakteru. Zasady układania i wiązania
bukietów. Czynniki wpływające na trwałość materiału roślinnego w bukiecie. Wpływ techniki
florystycznej na jakość wykonania. Rodzaj, styl i charakter dekoracji roślinnych w
naczyniach. Zależności między naczyniem i materiałem roślinnym. Przestrzeganie zasad
hierarchii i ograniczania. Pozycja i liczba punktów wzrostu. Przebieg linii w kompozycji.
Metody mocowania roślin w naczyniu. Rodzaje i style bukietów ślubnych. Ozdoby panny
młodej. Specyficzne formy dekoracji. Przypinki. Dobór technik wykonania do rodzaju
dekoracji ślubnych. Ślubna dekoracja pojazdu. Zasady udzielania porad dotyczących
dekoracji ślubnych Zasady przyjmowania zleceń na dekoracje ślubne. Zastosowanie
florystyki ślubnej w dekoracjach komunijnych. Symbolika wieńców. Rodzaje i style
wieńców. Wieniec żałobny. Profile i proporcje wieńca. Dekoracja wieńca. Dekoracja trumny i
urny. Inne dekoracje żałobne: wiązanka, poduszka, serce, krzyż. Bukiety kondolencyjne.
Dekoracje z okazji Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. Dekoracje z okazji Wielkanocy.
Dekoracje walentynkowe i inne dekoracje okolicznościowe. Kompozycje o charakterze
rocznicowym. Bukiety gratulacyjne. Zastosowanie dekoracji z roślin utrwalonych.
Sporządzanie kompozycji z roślin utrwalonych. Zasady wykonywania kompozycji z roślin
doniczkowych. Zasady łączenie roślin doniczkowych z kwiatami ciętymi. Sposoby ekspozycji
roślin pnących i epifitów. Rodzaje i style dekoracji wnętrz. Stylizacja wnętrza za pomocą
roślin i kompozycji florystycznych. Dekoracje kościołów. Dekoracje sal konferencyjnych.
Dekoracje sal koncertowych. Dekoracje pomieszczeń firm. Dekoracje na przyjęcia i bale,
dekoracje stołów. Rodzaje nasadzeń. Zasady projektowania i wykonywania dekoracji
balkonów i tarasów. Elementy dokumentacji projektowej: projekt koncepcyjny, projekt
techniczny, wykaz materiałów, kosztorys, harmonogram realizacji. Prezentacja projektu
dekoracji roślinnej.
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Zadania praktyczne związane z technikami projektowania i tworzenia kompozycji roślinnych
do samodzielnego wykonania.
Sposób oceny: Przedmiot kończy się zaliczeniem. Ocena, jaką uzyska Słuchacz Studiów
Podyplomowych jest uzależniona od procentu dobrych odpowiedzi udzielonych na teście
końcowym, 100% odpowiada ocenie bardzo dobrej, a 60% ocenie dostatecznej.
Zalecana literatura:
Benjamin P., Sluis M., De Brudne T., Hochzeitsfloristik. Ulmer Stuttgart, 2010
Benjamin P., Sluis M., De Brudne T., Trauerfloristik. Ulmer Stuttgart, 2008
Benjamin P., Sluis M., De Brudne T., Tischdekoration. Ulmer Stuttgart, 2010
Haake K. lern- und Arbeitsreihe Floristik. Ordnungsarten. Bloom’s Ratingen 2008
Haake K. lern- und Arbeitsreihe Floristik. Gestaltungsarten. Bloom’s Ratingen 2008
Lersch G., Florystyczne podstawy komponowania: w oparciu o aranżacje kwiatowe, PSF, Poznań, 2009
Nizińska A., ABC Florystyki, Hortpress, Warszawa, 2008
Nizińska A., Bukieciarstwo i dekoracje roślinne, Hortpress, Warszawa, 2004
Walther B., Kompozycje kwiatowe, KDC, 2011
branżowe czasopisma: Florum, Nasz dom i ogród – flora, Fleur, Florysta
Zamierzone efekty kształcenia
Wiedza
Absolwent Studiów Podyplomowych potrafi omówić poszczególne grupy uprawowe roślin
ozdobnych. Potrafi scharakteryzować kwiaty cięte, zieleń ciętą, rośliny doniczkowe i
rabatowe, gatunki produkowane na susz. Absolwent posiada wiedzę na temat nazewnictwa i
pochodzenia roślin ozdobnych, ich budowy, walorów ozdobnych, pory dostępności na rynku,
zastosowania. Absolwent Studiów Podyplomowych charakteryzuje zasady pielęgnacji roślin
ozdobnych. Definiuje procesy starzenia się roślin, charakteryzuje podstawowe zasady
przedłużania trwałości kwiatów ciętych i zieleni ciętej, opisuje metody utrwalania roślin
ozdobnych. Absolwent charakteryzuje rozwój florystyki na przestrzeni dziejów. Opisuje
społeczne znaczenie zawodu florysty w jego kulturowym rozwoju. Zna podstawowe reguły
kompozycji roślinnej. Objaśnia czynniki kształtujące formy i style dekoracji roślinnych.
Słuchacz Studiów Podyplomowych zna rodzaje kompozycji florystycznych. Opisuje techniki
wykonania dekoracji florystycznych. Ocenia przydatność materiałów do wykonania
określonych kompozycji, wskazuje na cechy roślin decydujące o przydatności do wykonania
określonych dekoracji.
Umiejętności
Absolwent Studiów Podyplomowych Słuchacz rozpoznaje rośliny ozdobne, dobiera rośliny
do wykonania określonych kompozycji florystycznych. Słuchacz określa dekoracyjną i
użytkową wartość roślin ozdobnych, rozpoznaje rośliny cięte, rabatowe, doniczkowe,
stosowane we florystyce, posługuje się nazewnictwem roślin polskim i łacińskim. Absolwent
objaśnia procesy starzenia się roślin ozdobnych. Stosuje właściwe metody i środki do
przedłużania trwałości oraz utrwalania roślin ozdobnych. Rozpoznaje objawy niewłaściwej
pielęgnacji roślin ozdobnych. Charakteryzuje podstawowe metody suszenia roślin. Dobiera
odpowiednie metody traktowania po zbiorze roślin ozdobnych. Absolwent Studiów
Podyplomowych rozpoznaje historyczne formy dekoracji roślinnych. Potrafi określić
proporcję, dobrać barwy, ustalić zasady hierarchii w kompozycji. Rozpoznaje współczesne
formy i style dekoracji roślinnych. Dobiera na zasadzie harmonii lub kontrastu elementy
składowe kompozycji. Potrafi stosować zasady porządkowania w kompozycji. Wskazuje na
współdziałanie cech plastycznych tworzywa i reguł kompozycyjnych w pracach
florystycznych. Absolwent umie zastosować różnorodne techniki florystyczne. Potrafi dobrać
adekwatne techniki do wykonania prac. Wykonuje bukiety, dekoracje w naczyniu, wiązanki
ślubne, wieńce i dekoracje okolicznościowe. Projektuje dekoracje florystyczne do
okoliczności.
Kompetencje społeczne
Absolwent Studiów Podyplomowych ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresu
asortymentu roślin ozdobnych. Wie o konieczności stałego analizowania oferty kwiatów i
zieleni ciętej pojawiających się na rynku florystycznym. Absolwent Studiów Podyplomowych
jest świadomy rozwoju nowych technologii przedłużania trwałości kwiatów ciętych i zieleni
ciętej. Absolwent Studiów Podyplomowych ma świadomość szukania inspiracji i bycia
kreatywnym w realizacji zadań, jest otwarty na nowości i wiedzę z zakresu florystyki.
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Sposób weryfikacji efektów kształcenia
Przeprowadzenie testów wiadomości z zagadnień omawianych na wykładach: asortyment
roślin ozdobnych, pielęgnacja roślin ozdobnych, zasady kompozycji roślinnych.
Samodzielne wykonywanie zadań praktycznych prezentowanych w ramach ćwiczeń:
zasad kompozycji roślinnych, kompozycji florystycznych.
Download