PROJEKT EDUKACYJNY

advertisement
21 MARCA
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji wszyscy
przyszli do szkoły ubrani na kolorowo, żeby było wesoło i
radośnie. Uczniowie klas I – III pod okiem swoich
wychowawczyń przygotowali i przedstawili program
artystyczny, który wprowadził wszystkich w wiosenny czas.
Nie zabrakło oczywiście Pani Wiosny i Marzanny. Po
przedstawieniu kukła Marzanny została spalona, aby zima
bezpowrotnie odeszła.
Program artystyczny:
1.
2.
3.
4.
5.
Powitanie
Piosenka chóru „ Wiosna”
Taniec kl. I do piosenki „ Maszeruje wiosna”
Taniec i śpiew chóru „ Słoneczko uśmiechnij się!”
Wyjście na dwór z Marzanną, szukanie oznak wiosny, palenie Marzanny.
zdjęcia
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
2013
SŁONECZKO UŚMIECHNIJ SIĘ
Palenie Marzanny
DZIEŃ ZIEMI 2013
ELEKTROODPADY
PROSTE ZASADY
22 KWIETNIA 2013r. obchodziliśmy w naszej szkole DZIEŃ ZIEMI.
Z tej okazji nauczyciele i uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono.
Odbył się krótki program artystyczny. Uczennica Paulina Kaczmarczyk
przedstawiła krótką historię obchodów tego święta. W dalszej części
spotkania zostały odczytane życzenia dla Matki Ziemi.
Następnie uczniowie klasy VI : Patryk Kaczmarczyk, Patryk Dudek i
Łukasz Masarczyk zaprezentowali przygotowaną przez nich prezentację
multimedialną na temat Planety Ziemi, zagrożeń jakie powstają w
wyniku działalności człowieka. Prezentacja zawierała również
informacje na temat zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz
wskazówki , jak postępować by świat wokół nas był piękny, czysty i
zdrowy.
Po obejrzeniu prezentacji uczniowie kółka teatralnego wykonali krótkie
przedstawienie pt. „ Dziura ozonowa „.
Plakaty
Wykonywanie plakatów na DZIEŃ ZIEMI
Życzenia dla ZIEMI
Prezentacja przygotowana przez uczniów
DZIEŃ ZIEMI 2013
Przedstawienie pt. „ DZIURA OZONOWA”
TEST WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA KLAS V – VI
30.04.2013r. ODBYŁ SIĘ W NASZEJ SZKOLE TEST WIEDZY
EKOLOGICZNEJ DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS V I VI.
GŁÓWNE CELE TESTU:
-zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska
-uwrażliwianie na aktualne potrzeby najbliższego otoczenia
-rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
Uczniowie mieli do napisania test zawierający 15 pytań ( tylko jedna odpowiedź
prawidłowa). Czas pisania testu 15 minut.
WYNIKI TESTU:
W teście wzięło udział 15 uczniów
I MIEJSCE
II MIEJSCE
III MIEJSCE
RAFAŁ ZIENTEK , NATALIA GAWLIK , PAWEŁ SEWERYNIAK ( 14 pkt.)
KAROLINA WAGNER ( 13 pkt. )
JACEK WRÓBEL ( 12 pkt. )
WYCIECZKA DO STACJI WODOCIĄGOWEJ w ZWONOWICACH
Jednym z ważnych problemów ochrony
środowiska stała się ochrona wód naturalnych
przed zanieczyszczeniami. Uczeń powinien nie
tylko wiedzieć, jaka jest biologiczna rola wody
w przyrodzie, znać jej budowę i właściwości,
ale także powinien umieć wskazywać
mechanizmy powstawania zanieczyszczeń
wód i wynikające z tego faktu zagrożenia dla
organizmów żywych oraz znać sposoby
zapobiegania i usuwania zanieczyszczeń.
Jedną z form mającą na celu rozbudzenie
zainteresowań uczniów problemem
oczyszczania wód z zanieczyszczeń była
wycieczka edukacyjna.
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z
metodami oczyszczania wody.
Taka forma zajęć oraz wiedza zdobyta na
przedmiotach przyrodniczych powinna
inspirować młodzież, aby w przyszłości
poszukiwała nowych, alternatywnych metod
oczyszczania ścieków wykorzystujących
naturalne możliwości samej przyrody.
W czasie wycieczki uczniowie poznali budowę stacji, sposoby
oczyszczania wody, dowiedzieli się jak głębokie są studnie, mogli również
napić się wody.
„ROŚLINY CHRONIONE W POLSCE”
„ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE”
Prezentacja w programie Power Point
UCZNIOWIE KLASY IV NA ZAJĘCIACH Z PRZYRODY TWORZYLI PREZENTACJĘ
MULTIMEDIALNĄ W PROGRAMIE POWER POINT NA TEMAT ROŚLIN I ZWIERZĄT
CHRONIONYCH W POLSCE. WYKAZALI SIĘ DUŻĄ ZNAJOMOŚCIĄ KOMPUTERA,
UMIEJĘTNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU ORAZ UMIEJĘTNOŚCIĄ PRACY
W PROGRAMIE POWER POINT.
KOMPUTER JEST DOSKONAŁYM NARZĘDZIEM POMAGAJĄCYM W EDUKACJI I
ROZWOJU DZIECKA. PRAWIDŁOWY DOBÓR PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH
MOŻE UŁATWIĆ DZIECKU ZDOBYWANIE WIEDZY I KSZTAŁTOWANIE WIELU
UMIEJĘTNOŚCI. DOSTĘP DO INTERNETU POZWALA NA ZDOBYWANIE WIEDZY
W PRZYJEMNY SPOSÓB.
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY BARDZO LUBIĄ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM.
Podsumowanie działań
W ramach projektu prowadzone były działania ekologiczne dla naszych uczniów.
Poprzez wiele inicjatyw wpływaliśmy na świadomość i wyobraźnię
młodych ludzi, pokazywaliśmy właściwe wzorce i angażowaliśmy do działań na rzecz
środowiska.
Uważamy, że kształtowanie nawet najmniejszych nawyków,
takich jak segregowanie odpadów i wrzucanie do odpowiednich pojemników,
unikanie plastikowych opakowań, ukazywanie wartości i piękna flory i fauny będzie
miało wpływ na otaczająca nas przyrodę.
Wszystkie prowadzone przez nas działania
w ramach edukacji ekologicznej, miały na celu pogłębianie świadomości tych
młodych ludzi, a przez nich wpływanie na poczucie moralnej odpowiedzialności za
stan środowiska przyrodniczego i gotowości uczestniczenia w działaniach ochrony
środowiska przez ich rodziców, rodzeństwo i kolegów. Mądra edukacja ekologiczna
nie może więc ograniczać się do przekazywania porcji wiadomości niezbędnych do
zrozumienia,
jak funkcjonuje świat przyrody. Powinna pomóc w znalezieniu miejsca
.
w świecie pojmowanym jako harmonijna całość ludzi z przyrodą. Powinna także
służyć wykształceniu aktywności i odpowiedzialności za los Ziemi. Kształtowanie
postaw jest procesem długotrwałym i złożonym. Zdobyta przez dziecko wiedza,
nabyte umiejętności, postawa społeczno - moralna, są pogłębiane, wzmacniane na
dalszych szczeblach kształcenia. Wychowanie i kształcenie dzieci w duchu
umiłowania, szacunku i rozumienia świata przyrody jest jedną z nadrzędnych dróg
wielostronnego rozwoju osobowości dziecka.
Udział dzieci w akcjach związanych z ochroną i kształtowaniem naturalnego
środowiska jest kolejną formą edukacji ekologicznej. Największym zagrożeniem dla
naturalnego środowiska i dla nas samych są śmieci pozostawione w lasach, nad
jeziorami, w górach, nad morzem i w innych miejscach. Dlatego też braliśmy udział w akcji
Sprzątanie Świata. W tej akcji mogą i powinny uczestniczyć dzieci. Sprzątaliśmy teren
wokół szkoły oraz ulice naszej miejscowości.
Dzieci muszą wiedzieć, co robić i w jakim celu. Uczestnicząc w tej akcji
uświadamiają sobie, że ilość śmieci zależy, miedzy innymi, od ilości
opakowań jednorazowego użytku. Dzieci zrozumieją, że można dopomóc środowisku
nie pozostawiając śmieci tam, gdzie nie mają prawa się znaleźć. Stąd też udział
w akcji daje podwójną korzyść.
W ramach projektu uczestniczyliśmy również w akcjach charytatywnych, uwrażliwiając
uczniów na potrzeby innych, zbierając nakrętki pomagaliśmy Patrycji, która potrzebuje leczenia i
rehabilitacji.
Zbieraliśmy również makulaturę i kartridże angażując się w akcję „Ratuj Konie”.
Pamiętaliśmy także o naszych „mniejszych braciach ” zbierając żołędzie i kasztany, by mogły
przetrwać ciężki czas zimy. Na terenie szkoły ustawiliśmy dwa karmniki dla ptaków, które
zawsze były pełne.
Realizując program Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE, którego nadrzędnym celem
jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, uświadamianie uczniom
zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci, chcieliśmy aby każdy uczeń
zrozumiał konsekwencje ludzkiej działalności w środowisku przyrodniczym.
Rozbudzając zainteresowania przyrodnicze wśród uczniów czytaliśmy czasopisma ekologiczne,
przeglądaliśmy strony internetowe, przeprowadziliśmy zajęcia w terenie, które są wyjątkową
formą poznawania i podziwiania przyrody. Wybraliśmy się również na wycieczkę do planetarium
W Chorzowie, gdzie uczniowie poznali zasady funkcjonowania planetarium i mogli rozwijać swoje
zainteresowania astronomiczne.
W trakcie realizacji projektu uczniowie brali udział w konkursach ekologicznych, gdzie mogli sprawdzić
swoją wiedzę na temat zagadnień ekologicznych.
Z okazji Święta Wody przygotowywali plakaty oraz prezentacje multimedialne, których tematem
przewodnim było znaczenie wody w przyrodzie i sposoby jej oszczędzania . Zorganizowana była także
wycieczka do stacji wodociągowej w Zwonowicach, gdzie pan Dariusz Migacz przybliżył uczniom
mechanizm dostarczania wody do domów, sposoby jej oczyszczania i zasoby naszych studni.
Przeprowadziliśmy apele z okazji Dnia Ziemi i Pierwszego Dnia Wiosny, gdzie uczniowie wykazali się
dużym zaangażowaniem , pomysłowością, pokazując przy tym właściwy styl życia zgodny z przyrodą
oraz postawy sprzyjające ochronie najbliższego środowiska.
Realizując projekt uczniowie wykazali się dużą znajomością i umiejętnością korzystania ze sprzętu
komputerowego, przygotowywali prezentację na temat roślin i zwierząt chronionych w Polsce,
rozwiązywali testy przyrodnicze, korzystali z płytek CD dołączonych do podręczników.
Na zajęciach informatycznych wykonywali zdjęcia , następnie poddawali je obróbce, poznawali
zasady robienia ładnych zdjęć oraz możliwości pracy w edytorze zdjęć.
W trakcie realizacji projektu nie zapomnieliśmy również o nas samych, przeprowadziliśmy
pogadankę na temat używek, obejrzeliśmy film i poznaliśmy skutki uzależnień. W ten sposób
uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na młodego człowieka.
Braliśmy udział w wyjazdach na basen w ramach projektu unijnego. Dbając o zdrowie i kondycję
możemy być silni i zdrowi a dzięki temu pomocni innym.
Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane.
Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie realizowali zagadnienia projektu.
Koordynator projektu : Lidia Kolosko
Źródła: -Życie Szkoły
-Edukacja ekologiczna- Pracownia na rzecz wszystkich istot
-www.google
-www.przyroda org
-Mały fotograf – B. i P. Horosiewicz
-Eko- Planeta
-Klub Gaja
-www.szkolazsee
Download