Kto zna najlepiej marzenia swoich dzieci?

advertisement
Zaufanie do instytucji
finansowych
Dr hab. Dominika Maison, prof. UW
Wydział Psychologii UW
Prezentacja wyników badania
przeprowadzonego w ramach projektu
na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców
Kredytowych
Warszawa, 13.10.2016
Metoda badania
METODA
Badanie CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym
PRÓBA
N=1007
Próba kwotowa, ogólnopolska, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek
(wiek 18-55 lat) i wykształcenie
TERMIN REALIZACJI
26.09 – 05.10.2016
02
Polegać jak na UOKiK, nie ufać jak firmie pożyczkowej
WYSOKIE ZAUFANIE
PRZECIĘTNE ZAUFANIE
NISKIE ZAUFANIE
90%
strażacy
49%
banki
26%
doradcy
finansowi
71%
lekarze
46%
służby miejskie
11%
politycy
66%
UOKiK
44%
KNF
10%
firmy
pożyczkowe
Powiedz, w jakim stopniu ufasz poniższym instytucjom/ grupom zawodowym?
Top2box: suma zdecydowanie ufam + raczej ufam
03
N=1007
04
Nie takie banki straszne, jak myślimy…
W jakim
stopniu
ufasz…?
Skala 0100.
50
40
40,27
30
34,89
31,24
20
18,86
10
0
Banki
Firmy/towarzystwa
ubezpieczeniowe
Doradcy/pośrednicy
finansowi
Firmy pożyczkowe
Próbują naciągać swoich
klientów na niepotrzebne
produkty finansowe
78%
80%
83%
87%
Zwracają uwagę na
swoją rolę społeczną
50%
45%
43%
37%
Dbają o dobro swoich
klientów
44%
35%
31%
20%
W jakim stopniu
zgadzasz się z
poniższymi
stwierdzeniami
na temat…
Top2box
N=1007
05
Najważniejsze własne korzyści
Banki
40%
31%
23%
Doradcy finansowi
40%
33%
Firmy ubezpieczeniowe
40%
34%
Firmy pożyczkowe
63%
20%
5%
71%
22%
5%
73%
20%
5%
74%
12% 4%
83%
Zdecydowanie bardziej stawiają na własne korzyści
Raczej bardziej stawiają na własne korzyści
Zachowują równowagę pomiędzy interesem własnym i społecznym
Raczej bardziej stawiają na korzyści społeczeństwa/obywateli
Zdecydowanie bardziej stawiają na korzyści społeczeństwa/obywateli
N=1007
06
Zaufanie publiczne? … nie w finansach …
Instytucja zaufania publicznego to instytucja działająca w obszarze/ wykonująca zadania o szczególnym charakterze z punktu
widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Które z poniższych instytucji/ grup zawodowych to Twoim
zdaniem „instytucje zaufania publicznego”?
69%
65%
26%
12%
24%
7%
55%
21%
5%
4%
18%
3%
44%
strażacy
policja
żołnierze
lekarze
US
ZUS
prawnicy
politycy
banki
firmy pożyczkowe
doradcy finansowi
przedsiębiorcy
firmy ubezpieczeniowe
N=1007
07
Komu można zaufać w bankach?
Wyobraź sobie, że rozważasz zaciągnięcie kredytu i możesz zasięgnąć porady różnych osób. W jakim stopniu polegał(a)byś na
rekomendacji każdej z nich?
Niezależny doradca finansowy
żny doradca finansowy (pracujący w instytucji nie powiązanej z bankiem(w
lub
towarzystwem ubezpieczeniowym)
instytucji nie powiązanej z bankiem lub
towarzystwem ubezpieczeniowym)
Doradca klienta
Doradca klienta (pracownik oddziału banku,(pracownik
w którym chcę wziąć
kredyt)
oddziału
7%
4%
50%
32%
42%
42%
11%
57%
12%
46%
13%
44%
banku, w którym chcę wziąć kredyt)
Kierownik oddziału bankowego
(banku, w którym chcę wziąć kredyt) 4%
Kierownik oddziału bankowego (banku, w którym chcę wziąć kredyt)
Doradca finansowy pracujący w
a finansowy pracujący w instytucji
finansowej, której
właścicielem,jest
bank,
instytucji
finansowej
której
3%
towarzystwo ubezpieczeniowe)
właścicielem jest bank
40%
43%
35%
46%
16%
38%
33%
47%
16%
37%
Prezes/ członek zarządu banku (banku,
w którym chcę wziąć kredyt) 4%
Prezes/ członek zarządu banku (banku, w którym chcę wziąć kredyt)
zdecydowanie polegał(a)bym na rekomendacji tej osoby
raczej polegał(a)bym na rekomendacji tej osoby
raczej nie polegał(a)bym na rekomendacji tej osoby
zdecydowanie nie polegał(a)bym na rekomendacji tej osoby
08
Oczekiwane kompetencje
Wzorem jakich kompetencji powinni być przedstawiciele tych grup według ciebie? Przy każdej grupie wskaż te
kompetencje, które twoim zdaniem powinny znajdować się w jej przypadku na najwyższym poziomie.
ZAWODY
WYMAGAJĄCE
KOMP.
MORALNYCH
ZAWODY
WYMAGAJĄCE
UM.
PRAKTYCZNYCH
ZAWODY
WYMAGAJĄCE
WIEDZY
księża
żołnierze
politycy
65%
59%
54%
strażacy
policja
przedsiębiorcy
59%
52%
44%
nauczyciele
lekarze
prawnicy
47%
41%
41%
N=1007
09
A zawody finansowe?
banki
KOMPETENCJE
MORALNE
UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYCZNE
WIEDZA
38%
31%
31%
firmy
doradcy
ubezpieczeniowe finansowi
43%
32%
25%
36%
firmy
pożyczkowe
48%
 Kompetencje moralne (uczciwość,
etyka, dbanie o wspólne dobro) są
oczekiwane od zawodów
finansowych w większym stopniu
niż jakiekolwiek inne
29%
 W szczególnym stopniu oczekuje
się ich od firm pożyczkowych i
ubezpieczeniowych
32%
31%
23%
N=1007
10
Co może zwiększyć zaufanie?
Określ, na ile poniższe działania instytucji finansowych (banków, firm/towarzystw ubezpieczeniowych, doradców/pośredników
finansowych) wpłynęłyby na Twoje zaufanie do nich.
ETYKA W POSTĘPOWANIU Z KLIENTAMI
Większe nastawienie na realizację potrzeb klienta, a nie tylko
na sprzedaż produktu
69%
Wiedza, że instytucja finansowa nie sprzeda mi czegoś, czego
nie potrzebuję, nie rozumiem lub na co mnie nie stać
69%
Posiadanie wysokich standardów etycznych i dokładanie
starań, by ich przestrzegać w codziennych decyzjach
66%
ZAANGAŻOWANIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO
Z DOBREM KLIENTÓW
Wiedza, że instytucja finansowa prowadzi działalność
charytatywną
Polski kapitał instytucji (polskość instytucji)
45%
44%
N=1007
Podsumowanie
1
Instytucje finansowe
• brak zaufania społeczeństwa
• nie są postrzegane jako instytucje zaufania publicznego
2
Większe zaufanie do banków i firm ubezpieczeniowych, niż
firmom pożyczkowym i doradcom ds. finansów.
3
Co zrobić żeby zaufali – etyczne postępowanie, szczególnie
w stosunku do klientów.
11
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards