Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.uni.lodz.pl
Łódź: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (nr sprawy:
BZP/UŁ/87/2011)
Numer ogłoszenia: 362570 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki , ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42
635 43 54, faks 0-42 635 43 25.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa odczynników
chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (nr sprawy: BZP/UŁ/87/2011).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Łódzkiego. 2. Opis wymaganych minimalnych parametrów odczynników chemicznych
składających się na zamówienie zamieszczony jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Złożenie oferty na odczynniki nie
spełniające wszelkich parametrów lub posiadające parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 1
do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 4. Z uwagi na specyfikę prowadzonych badań
naukowo-badawczych powodującą niejednokrotnie konieczność zmiany odczynników w trakcie ich
realizacji - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian ilościowych przedmiotu
zamówienia, a także ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest
w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania. Wykonawcy, z którym
Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach
podanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Termin ważności (przydatności) każdego dostarczanego
odczynnika chemicznego (w dniu dostawy do Zamawiającego) nie może być krótszy niż ¾ okresu
określonego przez producenta. 6. Odczynniki chemiczne winny pochodzić z bieżącej produkcji i
posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie
odczynników chemicznych do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika
Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Do
dostarczonych odczynników Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia
Zamawiającemu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, najpóźniej w dniu ich pierwszej
dostawy, z zastrzeżeniem przypadków gdy dostarczenie karty charakterystyki dla w/w substancji i
preparatów nie jest wymagane. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zatem Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w stosunku do jednego lub wszystkich zadań
przedmiotu zamówienia określonego w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza jednak dzielenia zamówienia w ramach pojedynczego
zadania - dotyczy zadania nr 1, co będzie traktowane jako złożenie oferty niepełnej i spowoduje
odrzucenie oferty w ramach tego zadania. Natomiast w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuszcza
składanie ofert na poszczególne pozycje..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 24.00.00.00-4, 33.69.81.00-0,
33.69.83.00-2, 15.99.42.00-4, 33.14.10.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Oświadczenie
Wykonawcy
potwierdzające,
że
przedmiot
zamówienia
posiada
oznakowanie zgodności, zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie zgodności z dnia
15.12.2006r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1834)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 1. Zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany
ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulega zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych)
stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulega kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jak
ustalona w umowie. 3. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość
wydłużenia terminu dostawy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w uzgodnieniu z
Zamawiającym. 4. Określone w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy ilości poszczególnego asortymentu są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu
zmian ilościowych w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji w danej części
przedmiotu zamówienia - dotyczy zadania nr 1. Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania
większej ilości produktów z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to z załącznika nr 1 do
umowy przy zachowaniu ceny jednostkowej brutto opakowania z danej pozycji oraz ogólnej
wartości zamówienia (ceny zadań) zapisanych w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.uni.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum
Gospodarcze UŁ, ul. Lindleya 3/5, pokój 319, III piętro, tel. (48 42) 635-43-27, faks (48 42) 635-4325.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Rektorat UŁ - Centrum Gospodarcze, ul. Lindleya 3/5, III piętro,
pokój 319.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards