globalny rynek mleka i produktów mleczarskich

advertisement
GLOBALNY RYNEK MLEKA I
PRODUKTÓW MLECZARSKICH
II KWARTAŁ 2016
·
Światowy sektor mleczarski w II
kwartale 2016 r. charakteryzował się
nadpodażą w produkcji mleka, jego
niskimi cenami oraz ograniczonym
popytem ze strony kupujących. Pojawiły
się jednak pierwsze symptomy ożywienia w
handlu na co wskazuje odnotowany w
czerwcu br. wzrost cen. W konsekwencji
oraz przy założeniu braku anomalii
pogodowych wskazywać może na dalszą
poprawę sytuacji na rynku mleka przed
końcem roku.
·
Odnotowano
wzrost
produkcji
u
głównych eksporterów
mleka. W
pierwszym półroczu 2016 r., wzrost o
2,1% w stosunku do tego samego
okresu w roku ubiegłym. Największe
dostawy mleka odnotowano w UE (+4,5%),
USA (+1,8%), Meksyku (+1,8%) i Japonii
(+1,2%). Minimalnie większa była również
produkcja mleka w Rosji (+0,5%) i Nowej
Zelandii (+0,4%). Największe spadki
produkcji,
mające
związek
z
niekorzystnymi
warunkami
atmosferycznymi, dotyczyły krajów ameryki
południowej, w tym Argentyny (-13,5%) i
Urugwaju (-13,9%). Australijska produkcja
mleka w pierwszych 6 miesiącach br.
zmniejszyła się (-4,3%) z powodu suszy.
·
Według
prognoz
FAO
światowa
produkcja mleka w całym 2016 r. ma
wzrosnąć o 1,6%, do 816 mln ton.
Wzrost produkcji ma dotyczyć Europy, Azji
i obu Ameryk, a spowolnienie produkcji ma
nastąpić w Afryce i Oceanii.
·
Utrzymujące się niskie ceny wyrobów
mleczarskich na rynkach światowych
prawdopodobnie przyczynią się do
ożywienia
światowego
popytu,
zwiększając handel o 1,5% do 73,2 mln
ton w ekwiwalencie mleka w 2016 r.
Prognozy światowej produkcji mleka w 2016 roku (tys. ton).
Światowe ceny mleka w proszku i masła ($/t).
Indeksy cen żywności FAO
[Wpisztekst]
1
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
SPIS TREŚCI
I.
II.
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW
MLECZARSKICH - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
2
SYTUACJA NA WYBRANYCH RYNKACH
7
UNIA EUROPEJSKA
NOWA ZELANDIA
AUSTRALIA
USA
ROSJA
MEKSYK
ARGENTYNA
CHINY
1
2
II KWARTAŁ 2016
I.
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTOW MLECZARSKICH
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Światowy sektor mleczarski w II kwartale 2016 r. charakteryzował się nadpodażą w produkcji mleka, jego niskimi
cenami oraz ograniczonym popytem ze strony kupujących. Ceny artykułów mlecznych utrzymały się na poziomie z
sierpnia ub.r. Pojawiły się jednak pierwsze symptomy ożywienia w handlu na co wskazuje odnotowany w czerwcu
br. wzrost cen. W konsekwencji oraz przy założeniu braku anomalii pogodowych wskazywać może na dalszą
poprawę sytuacji na rynku mleka przed końcem roku.
Odnotowano wzrost produkcji u głównych eksporterów mleka. W pierwszym półroczu 2016 r., wzrost o 2,1% w
stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Największe dostawy mleka odnotowano w UE (+4,5%), USA
(+1,8%), Meksyku (+1,8%) i Japonii (+1,2%). Minimalnie większa była również produkcja mleka w Rosji (+0,5%) i
Nowej Zelandii (+0,4%). Największe spadki produkcji, mające związek z niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, dotyczyły krajów ameryki południowej, w tym Argentyny (-13,5%) i Urugwaju (-13,9%). Australijska
produkcja mleka w pierwszych 6 miesiącach br. zmniejszyła się (-4,3%) z powodu suszy.
MAPA 1
Różnice w produkcji mleka u wybranych producentów mleka na świecie w %
Źródło: Urzędy Statystyczne wybranych krajów.
Według prognoz FAO światowa produkcja mleka w całym 2016 r. ma wzrosnąć o 1,6%, do 816 mln ton. Wzrost
produkcji ma dotyczyć Europy, Azji i obu Ameryk, a spowolnienie produkcji ma nastąpić w Afryce i Oceanii.
Na poziomie światowym można spodziewać się zwiększonej produkcji na rynkach azjatyckich, szczególnie w Indiach.
Tam produkcja prawdopodobnie wzrośnie o 4,8% lub 7,1 milionów ton, do 155,2 milionów ton. Rozwijająca się
urbanizacja i zwiększające się dochody mieszkańców napędzają od dłuższego czasu popyt w Indiach, mimo, że
niskie pogłowie krów i ograniczona mleczność stanowią poważne wyzwanie dla branży. Prognozy przewidują
również zwiększenie produkcji w Pakistanie, Turcji i Chinach. Przy zapowiedzi poprawy wyników produkcji w
Chinach, po minimalnych zwyżkach w zeszłym roku, większy nacisk nałożono na rozwój dużych gospodarstw i
poprawę genetyki. Nie uwzględniono przy tym interesów mniejszych producentów, którzy z powodu niskich cen
surowca, wycofują się z branży. W Japonii i Korei Południowej, utrzymująca się niska rentowność
najprawdopodobniej nadal będzie przyczyną rezygnacji z produkcji mleka. W pozostałych azjatyckich państwach
m.in. w Iranie jak również w Arabii Saudyjskiej poziom produkcji mleka najprawdopodobniej będzie nieco wyższy niż
w 2015 r.
2
3
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
W Afryce długotrwała susza negatywnie wpłynęła zarówno na wychów zwierząt, jak i słabe warunki pastwiskowe w
wielu państwach północno-wschodniej i południowej części kontynentu. Wynikiem może być spodziewany spadek
produkcji mleka w tym regionie do końca tego roku również w krajach produkujących największą ilość mleka takich
jak Etiopia czy Południowa Afryka. W części obszarów Północnej Afryki, w tym w Egipcie i Tunezji miała miejsce
odwrotna sytuacja, gdzie wystąpiły znaczne opady deszczu. Miały one pozytywny wpływ na rozwój pastwisk i
poprawę warunków wychowu bydła. Przekłada się to bezpośrednio na prognozowaną zwyżkę produkcji mleka w tym
regionie w drugiej połowie 2016 r.
W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach odnotowywane panujące dobre ogólne warunki pastwiskowe i korzystne ceny
pasz zintensyfikowały wzrost produkcji mleka w tych regionach w ostatnim czasie. Prognozuje się podobne nasilenie
produkcji mleka w Meksyku, gdzie podstawą jest między innymi rozwoju genetyki i technologii w tym zakresie przy
jednoczesnej poprawie cen za sam surowiec.
W Ameryce Południowej podstawę rozwoju branży są działania zwiększające koncentrację produkcji mleka poprzez
łączenie stad, tworzenie większych gospodarstw i towarzyszący im proces selekcji genetycznej. W wielu krajach
Ameryki Płd. poprawia się rentowność branży, głównie z powodu korzystnego stosunku ceny paszy do ceny mleka.
Te czynniki zapowiadają natężenie produkcji mleka w Brazylii, Ekwadorze i Peru. Jednakże z powodu suszy w
Kolumbii, Wenezueli i Chile oraz z powodu powodzi w Argentynie w pozostałych krajach kontynentu możemy
spodziewać się spadku produkcji w 2016 r. W tym roku również w Urugwaju, gdzie około połowa wyprodukowanego
mleka jest eksportowana w formie mleka i wyrobów mleczarskich, negatywnym czynnikiem rzutującym na produkcję
mleka w tym kraju mogą okazać się niskie ceny na rynkach światowych.
W Ameryce Północnej produkcja mleka prawdopodobnie podniesie się np. w USA o 2% do 96,5 milionów ton, dzięki
przystępnym cenom paszy i silnemu krajowemu popytowi. Z kolei dostawy mleka w Kanadzie pozostaną na poziomie
8,7 milionów ton w granicach limitów ustanowionych przez krajowy system kwotowy.
Prognoza dotycząca produkcja mleka w krajach UE zakłada jej wzrost o 1,3% do 153,5 mln ton w 2016 r. Niestety
korekta cen za sam surowiec zadziałała hamująco na produkcję, mimo że koszty paszy zmalały, a jej ilość była
wystarczająca. Do końca 2016 r. przewidywany jest wzrost produkcji mleka w takich krajach jak Irlandia, Holandia,
Dania i w Wielkiej Brytanii. W Rosji natomiast do końca roku produkcja mleka nie ulegnie większym zmianom. Słaba
rentowność spowodowała uszczuplenie pogłowia hodowanego bydła, w szczególności w sektorze małych
gospodarstw. To jednak w dużej mierze zostało zniwelowane przez zwiększoną wydajność w sektorze gospodarstw
komercyjnych. W sąsiedniej Białorusi produkcja utrzymuje tendencje zwyżkowe, dzięki zwiększonej sprzedaży do
Rosji.
WYKRES 1
Prognozy światowej produkcji mleka w 2016 roku (tys. ton)
Źródło: USDA
3
4
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
W Oceanii utrzymujące się niskie ceny artykułów mleczarskich wpływają na zależność Nowej Zelandii od rynku
eksportowego. Taka sytuacja spowodowała znaczą redukcję cen za surowiec. Ten stan rzeczy zniechęcił krajowych
rolników do zwiększania produkcji mleka poprzez podnoszenie liczby pogłowia, czy stosowanie preparatów
odżywczych. Produkcja wyrobów mleczarskich w Nowej Zelandii spadła w ostatnim sezonie 2015/16 o 1,6% do 21,5
milionów ton. Powodem jest ubój selektywny mniej produktywnych krów dokonywany przez rolników. Szacuje się,
że ten negatywny trend utrzyma się w sezonie 2016/2017. W Australii z kolei trudne warunki pogodowe, obniżone
ceny mleka u producentów przy korzystnych cenach wołowiny, ograniczyły produkcję w sezonie 2015/2016r. o 2%
do 9,5 milionów ton.
Utrzymujące się niskie ceny wyrobów mleczarskich na rynkach światowych prawdopodobnie przyczynią się do
ożywienia światowego popytu, zwiększając handel o 1,5% do 73,2 mln ton w ekwiwalencie mleka w 2016 r. Taka
sytuacja wynika z zawirowań na rynku w 2015 r., kiedy ostry spadek eksportu do Chin i kontynuacja rosyjskiego
embarga na dostawy z niektórych krajów przyczyniły się do odnotowanej stagnacji. Główną siłą napędową ożywienia
w handlu jest nieprzerwany wzrost importu do Azji, w tym do Wietnamu, Bangladeszu, Sri Lanki i Korei Południowej,
a także ograniczone ożywienie popytu na import w Chinach i w innych regionach, jak również zwiększone zakupy
dokonywane przez Rosję, USA i Algierię. Spadku importu z kolei można spodziewać się w Nigerii, Wenezueli, Arabii
Saudyjskiej, Jemenie i Brazylii. UE pod względem sprzedaży najprawdopodobniej obejmie prowadzenie wśród
głównych eksporterów zaspokajających wzrastający popyt importowy. Sprzedaż powinna wzrosnąć o 4,1% do 19,2
mln ton w ekwiwalencie mleka. Co plasuje UE na tym samym poziomie co Nowa Zelandia tj. każdy z 26% udziałem
w handlu światowym i ustanawia te dwa obszary dwoma największymi eksporterami wyrobów mleczarskich.
Zwiększenie eksportu w UE wynika ze wzrostu produkcji mleka, ograniczonego wzrostu konsumpcji na rynkach
wewnętrznych oraz korzystnego kursu wymiany EUR/USD. Przewiduje się również większą zewnętrzną sprzedaż
Białorusi, która wzrośnie dzięki ożywionemu handlowi z Rosją. Na obszarze Oceanii niskie światowe ceny
najprawdopodobniej ograniczą produkcję, a tym samym zauważymy zwiększenie eksportu. Tymczasem wyższe
ceny krajowe w USA w stosunku do tych utrzymujących się na rynkach światowych prawdopodobnie ograniczą
krajowy eksport.
FAO przewiduje, że światowy handel mlekiem PMP w 2016 r. nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie 2,6
milionów ton. Głównym czynnikiem wpływającym na rynek w tym roku jest oczekiwane ożywienie popytu ze strony
Chin. Import w tym kraju po pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. zanotował 25% wzrost w porównaniu z
analogicznym okresem roku poprzedniego. Utrzymujące się niskie ceny na rynkach światowych mogą pobudzić
import na wielu ważnych rynkach, między innymi w Algierii, Wietnamie, Omanie, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, Bangladeszu, Kubie i Sri Lance.
Ożywienie światowego popytu importowego na PMP w 2016 r. prawdopodobnie będzie mieć pozytywny wpływ na
sprzedaż przez UE. Jednakże ograniczona produkcja mleka w Nowej Zelandii i Argentynie może oznaczać, że
eksport wyhamuje. Dużo będzie zależało od ruchów cenowych PMP w stosunku do innych produktów oraz ilości
wyprodukowanego mleka w obu państwach w drugiej połowie 2016 r. W przypadku Nowej Zelandii, eksport w głównej
mierze zależał od popytu importowego Chin. To doprowadziło do zwiększonej konkurencyjności sprzedaży na innych
rynkach, w tym Algierii, Wenezueli, Malezji, Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Nigerii.
Spodziewana jest poprawa handlu odtłuszczonym mlekiem w proszku o 2,8% (lub 61 tys. ton) w 2016 r. do 2,3 mln
ton z powodu zwiększonej produkcji w państwach eksportujących i niskich cen na rynkach światowych. Z punktu
widzenia państw eksportujących, niepewny popyt importowy na PMP, a także krótszy okres trwałości sprawiły, że
OMP jest preferowaną opcją. Ponadto, obniżka cen produktów mlecznych skłoniła producentów do zmiany produkcji
z PMP na OMP/masło. Co więcej, spadek eksportu sera w UE, z powodu rosyjskiego embarga, również sprzyjał
produkcji masła i OMP z pozostającego nadmiaru mleka. To z kolei spowodowało wzrost dostaw OMP, co wraz z
niskimi cenami na rynkach światowych, przyczyniło się do znacznego wzrostu sprzedaży do zapasów
interwencyjnych UE w pierwszej połowie 2016 r.
Analizując kraje importujące takie jak Chiny, Wietnam, Egipt, Filipiny, Malezja, Tajlandia, Indonezja i Singapur i inne
oczekuje się, że zwiększą one zakupy i będą przeciwwagą dla ograniczonego importu ze strony Arabii Saudyjskiej,
Jemenu, Rosji i Nigerii. Około połowa z 61 tys. ton szacowanego wzrostu w 2016 r. handlu światowego ma być
zaspokojona przez UE a 1/3 przez Nową Zelandię. W przypadku Nowej Zelandii, ograniczony popyt importowy na
4
5
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
PMP doprowadził do położenia większego nacisku na produkcję OMP i eksport, szczególnie do południowowschodniej Azji. Prognozy wskazują na wzrost eksportu również w USA, Australii i Ukrainie.
Spodziewanie jest odbicie jeśli chodzi o handel masłem, po odnotowanych zniżkach w 2015 r. Można oczekiwać, że
sprzedaż w 2016 r. wzrośnie o 4,6% do 989 tys. ton. Tak jak w przypadku innych wyrobów mleczarskich, notowania
masła w Europie spadły o 69% z 5531 USD/t, kiedy ceny były na szczycie w styczniu 2014 r. do 3270 USD za tonę
w czerwcu 2016 r. Przewiduje się, że niskie ceny będą stymulatorem popytu importowego, a mianowicie przez takie
państwa jak Chiny, USA, Arabia Saudyjska, Egipt, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Malezja. Można się
spodziewać, że import wzrośnie również w Rosji, podczas gdy zakupy ze strony UE mogą pozostać niezmienione.
Spośród państw eksportujących, UE i Białoruś najprawdopodobniej najwięcej skorzystają ze wzrostu popytu
importowego. W krajach UE, zarówno wzrost produkcji jak i korzystny kurs wymiany z dużym prawdopodobieństwem
przyczynią się do wzrostu sprzedaży.
Tymczasem, na Białorusi pogłębione relacje z Rosją mogą zintensyfikować eksport trzeci rok z rzędu. W przypadku
Nowej Zelandii, prognozuje się, że eksport wzrośnie jedynie o 0,5% do 550 tys. ton. Jeżeli chodzi o USA, zwiększona
produkcja sera i jogurtu oraz silna podaż krajowa ze strony przemysłu spożywczego mogą przyczynić się do
utrzymania wewnętrznych cen masła na wysokim poziomie, a tym samym ograniczyć sprzedaż eksportową trzeci
rok z rzędu.
Prognoza FAO wskazuje, że handel serem odnotuje ograniczony wzrost w 2016 r., podnosząc się o 1,6% do 2,4 mln
ton. Notowanie sera na rynkach światowych spadło o bisko połowę ze szczytowej ceny 5017 USD za tonę w marcu
2014 r. do 2815 USD za tonę w czerwcu 2016 r. Najważniejsze państwa, od których oczekuje się wzrostu popytu
importowego to Rosja, USA, Korea Południowa, Japonia, Irak i Meksyk. Pośród głównych eksporterów, zwiększony
eksport zapowiada się w UE, Białorusi, Argentynie i Iranie, podczas gdy sprzedaż przez Nową Zelandię, USA i Egipt
prawdopodobnie spadnie. Eksport przez kraje UE może podnieść się o 6,1% do ponad 763 tys. ton, co mogłyby
stanowić pierwszy roczny wzrost od rosyjskiego embarga wprowadzonego w 2014 r. Z powodu wcześniejszej
kluczowej roli Rosji, która pochłaniała 1/3 eksportu UE przed wprowadzeniem zakazu, kraje UE musiały skupić się
na innych kanałach eksportowych – głównie do USA, Japonii, Korei Południowej i Arabii Saudyjskiej. Tymczasem, w
związku z tym, że główni eksporterzy sprzed roku 2014 r. wciąż podlegają embargo, Białoruś ma ogromne szanse
na eksport do Rosji i w konsekwencji przewidywany jest tam wzrost eksportu o 8,1% w 2016 r. do ponad 192 tys.
ton. Ostre zmniejszenie importu WMP przez Chiny w 2015 r. spowodowało, że Nowa Zelandia skupia się bardziej
na serze, jako alternatywie wykorzystującej mleko. W konsekwencji eksport sera przez Nową Zelandię w 2016 r.
powinien wzrosnąć o 1% do poziomu 330 tys. ton. W USA niesłabnący popyt krajowy na wyroby mleczarskie i niskie
ceny sera na rynkach światowych prawdopodobnie doprowadzą do zmniejszenia eksportu sera drugi rok z rzędu.
W czerwcu br. indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 163,4 punktów i był 4,2% większy niż w maju 2016 r. Był
to już piąty z rzędu wzrost po serii spadków w poprzednich miesiącach i największy miesięczny wzrost od 4 lat.
Zwyżka ta nastąpiła na skutek wzrostu notowań wszystkich grup towarowych objętych indeksem oprócz cen olejów
roślinnych. W porównaniu do roku ubiegłego, indeks osłabił się o 1%.
Średnia wartość indeksu cen żywności FAO za pierwsze półrocze 2016 r. wyniosła 153,8 punktu i była o 10,1%
niższa niż w analogicznym okresie 2015 r.
W czerwcu br., indeks cen przetworów mlecznych FAO wynosił 137,9 punktów i był o 7,8% wyższy w stosunku do
poziomu z maja 2016 r. Była to druga zwyżką po ponad półrocznej serii spadków. Powodem wzrostu indeksu było
spowolnienie produkcji mleka w UE i Oceanii. W porównaniu do indeksu z czerwca 2015, jego wartość była o 14,1%
niższa.
W pierwszym półroczu br. średnia wartość indeksu cen przetworów mlecznych wyniosła 135,1 punktu i była 22,1
niższa niż w tym samym okresie 2015 roku.
Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych.
To średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów roślinnych oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie
w latach 2002-2004 Indeks cen przetworów mlecznych obliczany jest na podstawie cen masła, OMP, PMP oraz
serów. Ostatnie zmiany, jakie miały miejsce w technologii obliczania tego indeksu wykluczyły z niego ceny kazeiny
z powodu braku wiarygodnych danych. Został rozszerzony natomiast zasięg geograficzny indeksu – przez dodanie
nowych notowań cen masła, OMP i PMP.
5
6
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
WYKRES 2
Indeksy cen żywności FAO
Źródło: FAO
W II kwartale br. ceny artykułów mleczarskich na rynku światowym rosły. Tendencja ta była szczególnie widoczna w
czerwcu i szacuje się, że będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.
Światowe ceny OMP w II kwartale 2016 r. w UE i Oceanii i USA były zbliżone i kształtowały się w przedziale 16891803 $/t. Było to o 20% mniej niż rok wcześniej w przypadku USA i Oceanii i 6% mniej w przypadku UE. Oczekuje
się wzrostu cen w drugiej połowie roku, będzie to jednak uzależnione od stanu nagromadzonych zapasów zarówno
publicznych jak i prywatnych.
Ceny pełnego mleka w proszku w II kwartale br. obniżyły się o w UE i USA w stosunku do I kwartału br. odpowiednio
o 1-2%. W Oceanii w tym samym czasie wzrosły o blisko 3%. Porównując ceny z II kwartałem 2015 r. ceny PMP
były niższe o 20% w UE i Oceanii, a w USA o 2% niższe.
WYKRES 3
Światowe ceny mleka w proszku i masła
Źródło: USDA
6
7
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Na początku II kwartału br. ceny masła w USA i UE były stabilne i porównywalne z cenami z I kwartału br. Czerwiec
przyniósł 5% wzrost cen w USA i 17% wzrost cen unijnego masła w stosunku do maja br. W Oceanii ceny masła w
pierwszych dwóch miesiącach II kwartału br. obniżyły się, jednak w czerwcu również odnotowały wzrost w stosunku
do maja br. o 4%. Średnia cena masła w II br. wzrosła w UE o 4%, w USA o 0,6%, natomiast w przypadku Oceanii
była o 7,4% niższa. W stosunku do II kwartału 2015 r. masło w UE i Oceanii było o 12-13% tańsze, a w przypadku
USA o 13% droższe. Ceny masła w UE i Oceanii pozostawały o 57-66% niższe niż w USA, gdzie ceny są napędzane
przez silny amerykański popyt na ten produkt.
II.
SYTUACJA NA WYBRANYCH RYNKACH
UNIA EUROPEJSKA
Szczyt produkcji mleka, mocny eksport, rosnące ceny, duże zapasy OMP
Wg wstępnych danych w II kwartale br. wyprodukowano 41,2 mln ton mleka, tj. 7,1% więcej niż w I kwartale br. Było
to również 1% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Produkcja mleka w UE w pierwszym półroczu utrzymywała się
powyżej poziomów notowanych w 2015 r. Oszacowano, że w pierwszych 6 miesiącach 2016 r. w UE wyprodukowano
79,6 mln ton mleka, tj. 3,8% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Było to również o 6% więcej niż w pierwszym
półroczu 2015 r.
WYKRES 4
Produkcja mleka w UE w latach 2012-2016 (tys. ton)
Źródło: Komisja Europejska
Zgodnie z sezonowym spadkiem, pogarszającą się opłacalnością produkcji mleka oraz wzrostem cen pasz, oczekuje
się, że tempo dostaw surowca do mleczarni w drugiej połowie 2016 r. będzie niższe niż rok wcześniej. Jednak
prognozowana produkcja w całym 2016 r., na podstawie danych Komisji Europejskiej, wyniesie 153,5 mln ton i będzie
o 1,3% większa w porównaniu do 2015 r.
7
8
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
MAPA 2
Różnice w produkcji mleka u poszczególnych producentów mleka w UE,
Źródło: Komisja Europejska
Z ostatnich danych Komisji Europejskiej wynika, że w okresie pięciu pierwszych miesięcy br. wzrost produkcji mleka
był szczególnie silny na Cyprze, w krajach Beneluksu, Czechach, Irlandii, Bułgarii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Danii,
Na Łotwie, w Niemczech i Austrii. Największy spadek w dostawach mleka odnotowano w Portugalii, Słowacji i
Chorwacji.
Wzrost cen pasz, zwłaszcza śruty sojowej, od początku bieżącego roku zwiększył koszty produkcji mleka u rolników.
Wielu z nich zwiększa produkcję, aby utrzymać przychody i spłacić kredyty, niektórzy jednak likwidują lub zmniejszają
swoje stada.
WYKRES 5
Zmiana liczby krów poddanych ubojowi 2016/2016 w %
Źródło: Eurostat
8
9
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Według dostępnych statystyk, ubój krów wyraźnie wzrasta u znaczących unijnych producentów mleka tj. w Hiszpanii,
Danii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Czechach, Holandii, Belgii i Niemczech. Wskaźnik ten jest jedynie orientacyjny,
ponieważ nie rozróżnia krów mięsnych i krów mlecznych, należy jednak przypuszczać, że może zawierać wiele
gotowych do produkcji mleka jałówek. Ponadto wpływ na podaż może zostać złagodzony poprzez wzrost wydajności.
w Polsce na przykład skup mleka wzrósł w okresie pierwszego półrocza br. o 5%, pomimo silnego wzrostu liczby
krów poddanych ubojowi (+11%).
Pozostałe czynniki wpływające na ograniczanie dostaw mleka w UE mają związek z premiowaniem rolników, którzy
ograniczają produkcję mleka. Takie mechanizmy działają we Francji, Anglii czy Hiszpanii. Pogoda jest kolejnym
ważnym czynnikiem wpływającą na podaż surowca. Poniższa mapa wskazuje, że w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce
i Danii wydajność pastwisk znajduje się blisko średniej lub poniżej stanu ze średniej wieloletniej (2008-2015).
Początek bieżącego roku charakteryzował się niskimi temperaturami, natomiast w maju i czerwcu odnotowano
temperatury wyższe niż zwykle. Wilgotność gleby była wystarczająca, aby wzmocnić poziom produkcji biomasy u
większości członków UE. Oprócz efektów cenowych, to m.in. opóźnienie wzrostu traw wpłynęło negatywnie na
wielkość dostaw z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski, Danii i Estonii. W pozostałej części UE lepszy stan pastwisk w
najbliższych miesiącach może wpłynąć na zwiększenie dostaw mleka i ograniczenie kosztów produkcji.
MAPA 3
Indeks względnej wydajności pastwisk
Okres analizy 01 marca - 31 maja 2016
Indeks ten jest syntetycznym wskaźnikiem powstawania biomasy. Wartość 0 oznacza,
że produkcja biomasy w bieżącym sezonie jest podobna do średniej wieloletniej (20082015). Wartości większe niż 1,5 oraz mniej niż -1,5 wskazują, że produkcja biomasy są
blisko, odpowiednio historycznym maksimum i minimum w okresie 2008-2015 r.
Źródło: Europa.eu
9
10
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
W maju 2016 r., unijna średnia ważona cena mleka wyniosła 25,87 c/kg i w stosunku do kwietnia zmalała o 1,6%. W
porównaniu do maja 2015 roku, cena mleka była niższa o 13,9%. Średnia cena mleka w II kwartale 2016 r.
szacowana jest na 26,52 c/kg, czyli 9,2% mniej niż w I kwartale i 30% mniej niż w II kwartale 2015 r.
WYKRES 6
Średnie ceny mleka w UE w latach 2012-2016 (tys. ton)
Źródło: Komisja Europejska
W maju br., najniższe stawki za mleko otrzymywali farmerzy z Łotwy, Litwy, Irlandii i Węgier. Z kolei, najwyższe ceny
oferowano na Cyprze, Malcie i w Grecji.
WYKRES 7
UE: Ceny mleka w maju wg krajów członkowskich (€ 100 kg)
Źródło: Komisja Europejska
10
11
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Według danych LTO International Milk Price Comparison w maju br. średnia cena mleka płacona przez europejskie
firmy mleczarskie wyniosła 25,35 €/100 kg. Było to 3,6% (0,94 €/100 kg) mniej niż w kwietniu i 17,8% (5,23 €/100
kg) mniej niż w maju przed rokiem.
TABELA 1
Cena skupu mleka u czołowych producentów w UE (€/100 kg)
W II kw. br. ceny mleka na rynku spotowym w Holandii i we Włoszech odnotowały znaczące wzrosty. W Holandii
czerwcowa cena była o 45% wyższa niż w kwietniu br., a we Włoszech o 27% wyższa. Średnia cena mleka w II kw.
br. w Holandii wyniosła 20,6 €/100 kg i pozostała 5,6% większa niż w I kw. br. We Włoszech średnia cena w
analizowanym okresie wyniosła 26,3 €/100 kg i pozostała 9,5% niższa nie z w ubiegłym kwartale. W obu przypadkach
średnie ceny w II kw. były niższe niż rok wcześniej, w Holandii o 13,8%, a we Włoszech o 22,3% mniejsze.
WYKRESY 8-9
Średnie ceny mleka spotowego w Holandii i Włoszech w latach 2012-2016 (€ 100 kg)
Źródło: Komisja Europejska
Na monitorowanych rynkach krajów członkowskich UE, w drugim kwartale 2016 r. ceny badanych produktów były
średnio 3% niższe niż w pierwszym kwartale 2016 r. oraz o 18% niższe niż w drugim kwartale 2015 r.
Od pierwszego tygodnia maja br., ceny wszystkich notowanych artykułów mleczarskich w UE zaczęły rosnąć. Na
przestrzeni 6 tygodni ceny masła wzrosły o 19%, OMP o 5%, PMP o 13%, serwatki o 15% i serów średnio o 5%.
11
12
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
WYKRES 10
Unijne ceny artykułów mleczarskich latach 2014-2016 (euro/100 kg)
Źródło: Komisja Europejska
W okresie styczeń-maj br. najbardziej dynamicznie spośród wszystkich artykułów mleczarskich rosła produkcja OMP.
Łączna produkcja odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 741,1 tys. ton i była 16,7% większa niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. Najwięcej OMP w UE wyprodukowała Francja – 213,6 tys. ton (+4,4%), Niemcy – 207,4 tys.
ton (+24%), Belgia – 76,2 tys. ton (+24,6%), Polska - 68,7 tys. ton (+13,5%) oraz Irlandia – 50,9 tys. ton (+44,2%).
Łącznie kraje te wyprodukowały 83% OMP w UE.
W okresie styczeń-maj br. eksport OMP z UE zmalał o 12% do 268,5 tys. ton. Kierowany był głównie do Algierii (20%), Egiptu (-23%), Chin (+14%), Indonezji (-1%), Filipin (+29%), Arabii Saudyjskiej (+23%), Tajlandii (-31%),
Wietnamu (-29%), Nigerii (+11%) i Pakistanu (-31%). Mniejszy eksport do Algierii i Egiptu był częściowo związany z
wpływem niższych cen ropy naftowej.
Już 25 maja 2016 r. łączna ilość OMP oferowanego w ramach interwencji po ustalonej cenie przekroczyła pułap 218
tys. ton. Przyczyną była większa niż w 2015 r. unijna produkcja mleka w proszku i ograniczona możliwość jego zbytu.
W efekcie rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/826 z dnia 25 maja 2016 r. zamknięto zakup
interwencyjny OMP po ustalonej cenie w odniesieniu do okresu interwencyjnego upływającego 30 września 2016 r.
i wszczęto procedurę przetargową zakupu tego produktu. 24 czerwca 2016 r. Rada Unii Europejskiej
rozporządzeniem 2016/1042 podwyższyła limit zakupu odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie z 218 tys.
ton do 350 tys. ton. Natomiast 29 czerwca 2016 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1058
zamknięto procedurę przetargową zakupu OMP w ramach interwencji publicznej.
Produkcja 35% unijnego OMP wyprodukowanego w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku było oferowane
w ramach interwencji publicznej. Na koniec drugiego kwartału br. w UE złożono wnioski o interwencyjny zakup 299
tys. ton OMP, z tego w ramach limitu dla całej UE (350 tys. ton) – 220,5 tys. ton oraz przetargów – 78,5 tys. ton.
Maksymalną cenę zakupu ustalono na poziomie ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). Największymi
beneficjentami tego mechanizmu były Niemcy, Francja, Belgia, Irlandia i Polska.
W pierwszym półroczu 2016 r. unijni przedsiębiorcy do prywatnego przechowywania (przez 90–210 dni i 365 dni)
zgłosili łącznie 31 tys. ton OMP – najwięcej w Holandii (11,8 tys. ton), Belgii (6,6 tys. ton) i w Niemczech (5,8 tys.
ton).
Na koniec czerwca 2016 r. w magazynach UE ogółem (publiczne + prywatne, po uwzględnieniu ilości wycofanych)
znajdowało się 326,7 tys. ton OMP. Było to o 27% więcej niż na koniec maja br. i czterokrotnie więcej niż na początku
roku w styczniu.
12
13
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania OMP, masła i serów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami,
można składać do 30 września 2016 r. Jednak KE zapowiada wydłużenie terminów realizacji interwencyjnego skupu
OMP i dopłat do jego prywatnego przechowywania do końca lutego 2017 r.
W całym 2016 r. produkcja OMP może osiągnąć rekordowy poziom 1,6 mln ton, 4,5% więcej niż w 2015 r. Eksport
w drugiej połowie roku może dogonić poziomy produkcji z ostatnich lat, ale prawdopodobnie pozostanie poniżej
poziomu z 2015 r. (-3,5%) . Dodając do tego ograniczoną konsumpcję wewnętrzna (-1%) może to sprowadzić zapasy
końcowe do poziomu 550 tys. ton, z czego 430 tys. ton w ramach interwencji publicznej.
Pełne wykorzystanie limitu 350 tys. ton interwencyjnego zakupu OMP może zwiększyć publiczne zapasy do końca
bieżącego roku do 470 tys. ton. Uwzględniając sezonowy spadek dostaw surowca w kolejnych miesiącach, oczekuje
się ograniczenia ilości ofert na interwencyjny zakup OMP.
W 2017 roku, w związku ze zgromadzonymi zapasami, zakładając, że nie będzie żadnych nieoczekiwanych
sprzedaży zapasów publicznych oraz że eksport utrzyma tendencje wzrostowe (+ 15%), produkcja OMP musiałaby
spaść o 8%, aby utrzymać równowagę rynkową.
Dynamicznie rosła również produkcja PMP. W okresie od stycznia do maja br. w UE wyprodukowano 292,7 tys. ton,
było to 10,1% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Najwięcej PMP w UE wyprodukowała Holandia – 70,2 tys.
ton, (+32%), Niemcy – 58,5 tys. ton (+24%), Francja – 56,5 tys. ton (+4,5%) i Dania - 37 tys. ton (-0,8%). Łącznie
kraje te wyprodukowały 76% OMP w UE.
Obecny silny wzrost produkcji PMP można wytłumaczyć niskim poziomem produkcji w okresie styczeń-kwiecień
2015 r., kiedy to obowiązywał jeszcze system kwotowania produkcji mleka w UE. Dla całego 2016 r. spodziewany
jest 3% wzrost w produkcji, napędzany głównie przez popyt krajowy.
W okresie styczeń-maj br. eksport PMP z UE wzrósł o 3% do 167,2 tys. ton. Kierowany był głównie do Omanu (10%), Algierii (-46%), Kuwejtu (+61%), Nigerii (-30%), Chin (+102%), na Kubę (-24%), Zjednoczonych Emiratów
Arabskich (+69%), Arabii Saudyjskiej (+1%), Libanu (+7%) i na Dominikanę (+34%).
Dynamika produkcji masła w UE w okresie pierwszych 5 miesięcy br. była największa zaraz po OMP i miała związek
z zwiększonym światowym popytem na ten produkt. W okresie od stycznia do maja 2016 r. produkcja masła wzrosła
o 11,5% do poziomu 982,8 tys. ton. W analizowanym okresie Niemcy oraz Francja były niekwestowanymi liderami
w produkcji masła w UE. Łącznie wyprodukowali 51% unijnego masła, odpowiednio 239,9 tys. ton (+6,7) i 211,6 tys.
ton (+3,6). Znaczącymi producentami była także Polska – 90,6 tys. ton, (+18,2%), Irlandia – 81,9 tys. ton (+20,6%),
Holandia – 72,6 tys. ton (+16%) i Wielka Brytania - 71 tys. ton (+42,9%). Łącznie kraje te wyprodukowały 78% masła
w UE.
Unijny eksport masła w 2015 r. rozwijał się w zawrotnym tempie i ten trend był podtrzymywany w pierwszych 5
miesiącach 2016 r., kiedy to eksport masła wzrósł o 36% rok do roku, do poziomu 78,8 tys. ton. Najbardziej opłacalny
w tym okresie był eksport do Arabii Saudyjskiej (+34%), Egiptu (+30%), USA (+23%), Maroka (+169%) i Japonii
(+102%), Kanady, Chin (+65%), Singapuru (-28%), Turcji (+84%) i Iranu. Należy jednak zaznaczyć, iż konsumpcja
wewnętrzna pozostaje na niskim poziomie, co skutkuje wzrostem zapasów.
W pierwszej połowie 2016 r. w UE do prywatnego przechowywania (PSA) zgłoszono 107,1 tys. ton masła. Po
uwzględnieniu ilości wycofanych z magazynów w unijnych chłodniach na koniec czerwca 2016 r. znajdowało się 99,4
tys. ton masła. Było to 7,4% więcej niż na koniec maja i 78% więcej niż na początku roku, w styczniu 2016 r.
Największym zainteresowaniem mechanizm prywatnego przechowywania masła cieszył się w Holandii (46,9 tys.
ton), Niemczech (20,7 tys. ton) i we Francji (20,1 tys. ton).
Prognoza wskazuje, że w całym 2016 r. całkowita produkcja masła zwiększy się o ponad 3%. Eksport masła i oleju
maślanego powinien wzrosnąć o blisko 30% i osiągnąć 230 tys. ton. Import, podobnie jak w ubiegłym roku, powinien
pozostać na bardzo niskim poziomie. Konsumpcja powinna kontynuować 2% wzrost z ubiegłego roku, podczas gdy
13
14
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
zapasy prywatne w UE mogą nieznacznie spadać pod koniec tego roku. W 2017 roku na rynku masła oczekuje się
podobnych tendencji, ale w wolniejszym tempie.
Wyższa o 3,3% niż w pierwszych 5 miesiącach 2015 r. była również produkcja sera, która wyniosła 3,8 mln ton. W
analizowanym okresie 2016 r. najwięcej sera wyprodukowali Niemcy – 980,6 tys. ton (+1,3%), Francja – 735 tys. ton
(-1,9%), Włochy – 424,1 tys. ton (-1,1%), Holandia – 378 tys. ton (+10,7%), Polska – 333,6 tys. ton (+4,4%), Wielka
Brytania – 194 tys. ton (+8,9%) i Dania – 182 tys. ton (+18%). Wyżej wymienione kraje odpowiadają za 85% produkcji
sera w UE.
Unijny eksport serów w okresie styczeń- maj 2016 r. wyniósł 323,5 tys. ton i był 15% wyższy niż rok wcześniej w tym
samym czasie. Najbardziej opłacalny w tym okresie był eksport do USA (+4%), Japonii (+11%), Szwajcarii (+4%),
Arabii Saudyjskiej (+43%) i Korei Pd. (+29%), Algierii (+33%), Egiptu (+1%), Australii (+11%), Libanu (+25%) i
Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+6%).
W okresie styczeń-maj 2016 r. zwiększył się również import sera, o 20%, do poziomu 28,8 tys. ton. Głównym
dostawcą tego produktu na unijny rynek jest nadal Szwajcaria z 73% udziałem w rynku. Odnotowano także znaczący
wzrost importu z Nowej Zelandii. Oba te kraje odpowiadają za 94% importu sera do UE.
W 2016 r. KE udostępniła zainteresowanym państwom, tj. Irlandii, Francji, Włochom, Litwie, Holandii, Finlandii,
Szwecji oraz Wielkiej Brytanii niewykorzystany limit serów (68,1 tys. ton), które mogą być objęte mechanizmem
dopłat do prywatnego przechowywania. W pierwszego półrocza 2016 r. przedsiębiorcy z Irlandii, Francji, Włoch,
Holandii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii łącznie zaoferowali do prywatnych magazynów 49,6 tys. ton serów. Do
tej pory przyznany limit wykorzystały jedynie Szwecja, Litwa i Włochy.
Uwzględniając ilości serów wycofane z prywatnego przechowywania, w unijnych magazynach na koniec czerwca
2016 r. znajdowało się 24,4 tys. ton serów. Było to o 8,7% mniej niż na koniec maja br. i 12,2% mniej niż na początku
roku w styczniu.
Oczekuje się wzrostu produkcji sera w całym 2016 r. o 1,6%, napędzanej przez silny eksport oraz zwiększonej
konsumpcji wewnętrznej (+1,2%). Znaczący wzrost eksportu do Japonii, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej i
Algierii prawdopodobnie wyrówna w 2016 r. skutki wprowadzenia przez Rosję embarga na eksport sera z UE. W
2017 r. wzrost produkcji prognozowany jest o kolejne 1,2%, napędzany głównie przez popyt wewnętrzny, podczas
gdy wzrost eksportu może obniżyć się o 2%.
NOWA ZELANDIA
Malejąca produkcja mleka, spadek pogłowia, niskie ceny
W sezonie 2015/2016 (do maja br.), produkcja mleka w Nowej Zelandii była o 1,6% mniejsza niż w poprzednim
sezonie 2014/15. W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. produkcja mleka przewyższyła oczekiwania obserwatorów
rynku i była nieznacznie wyższa (+0,4%) od produkcji w analogicznym okresie 2015 r. Miało to związek z korzystnymi
warunkami atmosferycznymi, które pozytywnie wpłynęły na kondycję pastwisk w pierwszym półroczu br. Oczy
obserwatorów zwrócone są w kierunku prognoz pogody. Wiosenna aura w Nowej Zelandii może pozytywnie lub
negatywnie wpłynąć na rozwój sytuacji, na nowozelandzkim rynku mleka w dalszej części sezonu.
Niskie ceny wypłacane za surowiec, wpływają negatywnie na pogłowie krów w Nowej Zelandii. W ciągu ostatnich
osiemnastu miesięcy producenci mleka ograniczyli wielkość stad o 5% do 4,9 mln sztuk.
Wskazania dotyczące produkcji mleka w sezonie 2016/2017 uwzględniają spadek produkcji mleka o kolejne 2-3%.
14
15
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
TABELA 2, WYKRES 11
Produkcja mleka w Nowej Zelandii (tys. ton)
Już drugi rok z rzędu producenci mleka z Nowej Zelandii mieli do czynienia z niskimi cenami skupu mleka. Szacuje
się, że większość gospodarstw mlecznych nie osiągnie progu rentowności w 2016 r. Bardzo niskie ceny mleka
wypłacane rolnikom (4.0 NZ$/kg SM do 5.0 NZ$/kg SM) będą prawdopodobnie utrzymywać się w roku 2017, a może
nawet w 2018 roku. Dla wielu farmerów zmniejszanie pogłowia krów jest korzystne dla ich sytuacji finansowej.
Średnia cena mleka w Nowej Zelandii w drugim kwartale br. wyniosła 34,45 NZ$/100 kg i była o 1,1% większa niż w
pierwszym kwartale br. dzięki znacznemu wzrostowi (+9%) ceny mleka w czerwcu br. W stosunku do drugiego
kwartału 2015 r. średnia cena pozostawała o 6,6% niższa.
Fonterra pod koniec maja br. podniosła swoją prognozę ceny skupu mleka w sezonie 2016/2017 z 3,9 NZ$/kg suchej
masy do 4,25 NZ$/kg suchej masy. Władze Fonterry spodziewają się, że globalne ceny artykułów mleczarskich
zaczną się stopniowo poprawiać w ciągu kolejnych miesięcy. Swoje przewidywania argumentują tym, że rolnicy na
całym świecie zmniejszają produkcję w odpowiedzi na niskie ceny mleka. Ponadto długoterminowe prognozy dla
światowego rynku mleka pozostają pozytywne. Popyt ma rosnąć 2-3% rocznie za sprawą rosnącej liczby ludności
na świecie. Powiększać ma się też klasa średnia w Azji, a wzrost konsumpcji nabiału w Chinach pozostać dodatni w
porównaniu z rokiem ubiegłym.
TABELA 3, WYKRES 12
Nowa Zelandia/Fonterra: Cena mleka w NZ$ ($/100 kg, €/100 kg bez VAT)
Drugi kwartał br. zakończył się wzrostem cen notowanych na internetowej platformie handlowej Global-DairyTrade
(GDT), Odnotowano zwyżki cen masła, bezwodnego tłuszczu mlecznego, odtłuszczonego mleka w proszku, sera
cheddar, laktozy, kazeiny, które zrekompensowały zniżki cen pełnotłustego mleka w proszku i maślanki w proszku.
Średnia cena dla wszystkich produktów, ze wszystkich kontraktów terminowych, była wyższa o 0,4% i wyniosła 2,34
tys. $/t (53,6% mniej od odnotowanego na początku lutego 2014 rekordu). Ceny OMP (spotowe i ze wszystkich
kontraktów terminowych) osiągnęły poziom 1,9 tys. $/t, było to średnio o 1,8% więcej niż przed miesiącem. W tym
15
16
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
samym czasie, średnie ważone ceny 1 tony PMP osiągnęły cenę 2,12 tys. $/t, o 3,9% niższą względem poprzedniej
aukcji. Pełnotłuste mleko w proszku było zatem wciąż sprzedawane po cenie wyższej niż proszek odtłuszczony.
Średnio różnica ta wzrosła do 217 $/t. Odnotowano dynamiczną, 8% zwyżkę cen sera cheddar. Jego cena wzrosła
do poziomu 2,88 tys. $/t.
WYKRES 13
Nowa Zelandia: Indeks cenowy internetowej platformy handlowej Global-DairyTrade (GDT), w $/t
Źródło: GDT
Produkcja wyrobów mleczarskich w Nowej Zelandii spada. Łączna produkcja wszystkich produktów mlecznych (z
wyłączeniem mleka płynnego) ma wynieść 2,948 mln t w 2016 r., co będzie oznaczać 2,2% spadek względem 2015
r. Większy nacisk w 2016 r. kładzie się na produkcję sera, kazeiny i koncentrat białek mleka (MPC). Ponadto będzie
kontynuowany trend wzrostowy produkcji płynnego mleka UHT dla celów eksportowych.
Prognozuje się, że całkowity eksport produktów mlecznych, w tym mleka płynnego osiągnie 3,096 mln ton w 2016
r., co stanowi 3% więcej niż w poprzedniej prognozie.
W związku z tym, że konsumpcja krajowa stanowi niewielki procent produkcji, eksport podąża tym samym trendem
co produkcja.
Eksport PMP w pierwszym półroczu br. wyniósł 677,6 tys. ton i był 3,4% mniejszy niż w poprzednim półroczu.
Przewiduje się, że eksport PMP w 2016 r. wyniesie 1,36 mln ton, 1,4% mniej niż w 2015 r. Redukcje te odbywają się
zgodnie ze zmniejszonymi dostawami mleka.
Rośnie wywóz OMP z Nowej Zelandii. W pierwszej połowie 2016 r. wyniósł on 217,3 tys. ton i był 8% większy niż w
analogicznym okresie 2015 r. Prognoza wskazuje, że eksport OMP w 2016 r. może wnieść 415 tys. ton, czyli o 1%
więcej niż w 2015 r.
Odnotowano także wzrost eksportu nowozelandzkiego masła. W okresie od stycznia do czerwca br. wysłano poza
granice 244,5 tys. ton masła. Było to o 3% więcej niż rok wcześniej. Ocenia się, że przy obecnych korzystnych
prognozach dla produktów tłuszczowych, eksport masła i AMF w 2016 r. wzrośnie o 0,5% do poziomu 550 tys. ton.
Największa dynamika wzrostu w nowozelandzkim eksporcie dotyczyła serów i serwatki. Do czerwca br.
wyeksportowano 180,6 tys. ton serów, czyli o 9,4% więcej niż w pierwszych 6 miesiącach 2015 r. Eksport sera w
całym 2016 r. szacowany jest na 330 tys. ton, 1% więcej niż w 2015 r.
Rekordowe poziomy eksportu dotyczyły serwatki. W pierwszym półroczu br. wywieziono z Australii 23,8 tys. ton, tego
produktu, czyli o 77% więcej niż w poprzednim roku.
AUSTRALIA
Spowolnienie produkcji mleka, spadek produkcji i eksportu
Przemysł mleczarski jest trzecim, co do wielkości sektorem rolnym w Australii a eksport produktów mleczarskich
stanowi ponad 5% międzynarodowego handlu mleczarskiego. Hodowla bydła mlecznego jest zazwyczaj oparta na
wypasie pastwiskowym. Przemysł mleczarski w dużej mierze znajduje się w regionach intensywnych opadów, wzdłuż
16
17
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
wybrzeża południowej i wschodniej części kontynentu, na południowo-zachodnim rogu Zachodniej Australii i
Tasmanii.
Około jedna czwarta dostaw mleka zużywana jest do produkcji mleka spożywczego, podczas gdy jedna trzecia
produkcji trafia do produkcji sera. Pozostała część jest wykorzystywana do wytwarzania odtłuszczonego mleka w
proszku, masła, pełnego mleka w proszku, jogurtu i odżywek. Przetwórnie mleczne w południowo-wschodniej
Australii są zorientowane w kierunku rynku eksportowego, natomiast te w północno-wschodniej są bardziej zależne
od rynku krajowego. Około 40% produkcji mleczarskiej jest eksportowana do Chin i Japonii, które są największymi
rynkami eksportowymi. Są to głównie sery i mleko w proszku.
Ostatnie miesiące dla australijskiej branży mleczarskiej były trudne z powodu niekorzystnych warunków
atmosferycznych i niskich cen produktów mleczarskich na rynkach światowych. Mimo zwiększonych inwestycji w
obszarze urządzeń przetwórczych, produkcja nie wzrosła a wielkość pogłowia krów mlecznych pozostaje na
poziomie 1,7 mln sztuk. W świetle tych tendencji i słabych opadów w ostatnich miesiącach, produkcja mleka w
sezonie 2015/16 (do czerwca br.) była o 2% mniejsza niż w poprzednim sezonie 2014/15 i wyniosła 9,5 mln l. W
okresie styczeń-czerwiec 2016 r. produkcja mleka obniżyła się o 4% względem pierwszego półrocza 2015 r., do
poziomu 4,1 mln l. Krajowa konsumpcja produktów mlecznych w Australii jest ustabilizowana a branża w coraz
większym stopniu koncentruje się na eksporcie na rynki azjatyckie.
Gospodarstwa mleczarskie w Australii opierają się głównie na wypasie pastwiskowym a wielkość produkcji mleka
zależy w dużej mierze od sezonowych warunków i dostatecznej ilości opadów. Obecnie sezonowa prognoza na rok
2016 pozostaje niejasna. W okresie od lutego do kwietnia 2016 roku, na terenach na których wypasa się bydło i
uprawia zboże, było bardzo mało deszczu. Mimo, że większe opady wystąpiły na początku maja 2016 roku, nie jest
jasne czy prognozy średniej liczby opadów do lipca 2016 r się spełnią.
TABELA 4, WYKRES 14
Produkcja mleka w Australii (tys. ton).
W kwietniu 2016 r. przetwórcy mleka zmniejszyli ceny mleka płacone rolnikom z 6.00 AUD do 5,50 AUD za kilogram
suchej masy mleka i powszechnie oczekuje się, że ceny te spadną poniżej 5,00 AUD. Ten negatywny sygnał cenowy
prawdopodobnie ograniczy dalsze inwestycje i zwiększenie mocy produkcyjnych w przemyśle. W 2015 r. produkcja
mleka była poniżej oficjalnego szacunku z powodu niekorzystnych warunków sezonowych, słabego rozwoju pastwisk
i rosnącej stopy uboju starszych krów mlecznych ze względu na wysoką cenę wołowiny i depresją cen przetworów
mlecznych na rynkach światowych.
Według oficjalnych informacji wynika, że w sezonie 2015/16, średnia cena mleka dla wszystkich regionów Australii
szacowana jest na 47,5 c/l, czyli o 2,1% mniej niż sezon wcześniej. Prognoza na kolejny sezon jest większa i wynosi
48,7 c/l, tj. 2,5% więcej.
17
18
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
WYKRES 15
Średnie ceny mleka w Australii (c/l)
Źródło: Dairy Australia
Z dostępnych danych wynika, że produkcja PMP na początku drugiego kwartału kontynuuje, zapoczątkowane w
lutym br., spadki (-62%). W okresie od stycznia do kwietnia br. wyprodukowano 13,9 tys. ton PMP, tj. o 32% mniej
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W całym 2016 r. produkcja PMP powinna utrzymać się na poziomie z
2015 r. i wynieść 95 tys. ton.
Eksport PMP w pierwszym półroczu br. wyniósł 33,4 tys. ton i był 8% mniejszy niż w poprzednim półroczu. Przewiduje
się, że eksport PMP w 2016 r. może wzrosnąć do 70 mln ton, 7,7% więcej niż w 2015 r.
Produkcja OMP również była niższa w kwietniu br. (-12%), a łączna produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w
okresie pierwszych czterech miesięcy 2016 r. była o 7% mniejsza. Produkcja w 2016 r. prognozowana jest 260 tys.
ton, tj. 2,3% mniej niż w 2015 r.
W pierwszej połowie 2016 r. ograniczono również wywóz australijskiego OMP. Eksport 87,4 tys. ton odtłuszczonego
mleka w proszku był aż 17% mniejszy niż w porównywalnym okresie 2015 r. Przewiduje się, że eksport OMP w 2016
r. może wnieść 190 tys. ton, czyli o 5,5% mniej niż w 2015 r.
W ostatnich latach przetwórcy mleka zareagowali na spadek popytu zagranicznego na masło, kierując tłuszcz
maślany do produkcji serów, które zapewniają lepszy zysk. Jest to wyraźnie widoczne w statystykach, które pokazują
blisko 13% spadek produkcji masła od stycznia do kwietnia br. w stosunku do tego samego okresu w 2015 r. Ogółem
w tym czasie wyprodukowano 21 tys. ton masła. Prognoza produkcji masła w całym 2016 r. wynosi 115 tys. ton i jest
o 4,3% niższa niż w 2015 r.
Mimo znacznego wzrostu eksportu masła z Australii w drugim kwartale br. w okresie od stycznia do czerwca 2016 r.
odnotowano 11% spadek wolumenu do poziomu 17,7 tys. ton masła. Ocenia się, że eksport masła w 2016 r. spadnie
o 14,3% do poziomu 30 tys. ton.
Ser jest głównym produktem australijskiego przemysłu mleczarskiego. Toteż mimo 11% spadku produkcji sera w
marcu br., w okresie pierwszych czterech miesięcy 2016 r. produkcja wyniosła 103,1 tys. ton i była o 2% większa niż
rok wcześniej w tym samym okresie. Przewiduje się, że 2% wzrost produkcji utrzyma się do końca bieżącego roku i
wyniesie 330 tys. ton. Popyt krajowy w przypadku sera w Australii jest stabilny i oczekuje się jego wzrostu w 2016 r.
Popyt na odmiany sera o niższej zawartości tłuszczu wzrósł. Konsumenci stopniowo przekonują się do serów
twardych i odchodzą od serów topionych.
Dodatnią dynamikę wzrostu w australijskim eksporcie odnotowano jedynie w przypadku serów i serwatki. Do czerwca
br. wyeksportowano 86,8 tys. ton serów, czyli o 2% więcej niż w pierwszych 6 miesiącach 2015 r. Połowa ilości sera
18
19
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
produkowanego w Australii jest eksportowana i prognozuje się, że wolumen eksportu wyniesie 175 tys. ton, 2,9%
więcej niż w 2015 r. Około 60% sera eksportuje się do Japonii, która jest głównym rynkiem zbytu australijskich serów.
Rekordowy eksport serwatki w maju i czerwcu br. sprawił, że w okresie styczeń-czerwiec wywóz serwatki poza
granice Australii był aż 60% większy niż w 2015 r. i wyniósł 30,3 tys. ton.
USA
Wzrost produkcji mleka, silny popyt krajowy, spadający eksport
Od początku 2016 r., produkcja mleka w USA utrzymuje się powyżej poziomów z 2015 r. Łącznie w okresie styczeńczerwiec skupiono 48,7 mln ton mleka i było to o 1,6% więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Wzrost
produkcji mleka był wspomagany przez utrzymujące się niskie ceny pasz, które rekompensują spadki cen
wypłacanych za surowiec.
Według prognoz USDA, produkcja mleka w całym 2016 r. osiągnie pułap 96,5 mln ton i będzie o 2% większa niż w
2015 r.
TABELA 5, WYKRES 16
Produkcja mleka w USA (tys. ton).
Ceny mleka w USA od początku roku utrzymywały się poniżej poziomów z 2015 r. Szacuje się, że w pierwszym
półroczu średnia cena mleka wyniosła 30,13 €/kg lub 15,23 $/cwt i była o 9,6% niższa w porównaniu do ceny z
analogicznego okresu przed rokiem.
TABELA 6, WYKRES 17
Cena mleka w USA ($/cwt, €/100 kg).
19
20
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Produkcja PMP w USA od początku bieżącego roku kontynuuje spadki. W okresie od stycznia do czerwca br.
wyprodukowano 23,7 tys. ton PMP, tj. o 21,5% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W całym 2016 r.
produkcja PMP prognozowana jest na 40 tys. ton, czyli 18% mniej niż w 2015 r.
Eksport PMP w pierwszym kwartale br. pozostawał znacznie poniżej poziomów z 2015 r.(-43%). Drugi kwartał
przyniósł rekordowe, niemal dwukrotne wzrosty eksportu PMP z USA. Łącznie w okresie pierwszego półrocza br.
eksport PMP wyniósł 31,9 tys. ton i był 50% większy niż w poprzednim półroczu. Tak duże wzrosty były możliwe
dzięki zwiększeniu eksportu (ponad ośmiokrotnie) do Meksyku oraz do krajów Ameryki południowej, gdzie
odnotowano trzykrotny wzrost eksportu. Łącznie aż 93% amerykańskiego eksportu PMP w pierwszym półroczu br.
trafiło do Meksyku, Ameryki Południowej i Kanady. Znacząco obniżył się natomiast eksport pełnego mleka w proszku
do Chin (-69%) i Azji południowo-wschodniej (-96%).
Produkcja NDM (beztłuszczowe mleko w proszku) i OMP w okresie styczeń-czerwiec br. wykazywała różne
tendencje. W USA produkuje się kilka razy więcej NDM niż OMP, jednak produkcja beztłuszczowego mleka w
proszku w pierwszym półroczu br. była 9,5% niższa, a produkcja odtłuszczonego mleka w proszku o 30% wyższa,
niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Według danych USDA produkcja NDM wyniesie 1,045 mln ton i będzie
o 1,6% większa niż w 2015 r.
W pierwszej połowie 2016 r. wywóz OMP/NDM wyniósł 258,1 tys. ton i był 11% mniejszy niż w pierwszych 6
miesiącach 2015 r. Głównymi odbiorcami chudego mleka w proszku był Meksyk, Azja południowo-wschodnia,
Pakistan i Chiny. Przewiduje się, że eksport OMP/NDM w 2016 r. może wnieść 544 tys. ton, czyli o 2,9% mniej niż
w 2015 r.
Wzmożony popyt wewnętrzny na masło spowodował wzrost produkcji masła w USA. W okresie styczeń-czerwiec
2016 r. produkcja tego produktu wzrosła o 29,6%, do 467,9 tys. ton. Prognoza produkcji masła w całym 2016 r.
wynosi 850 tys. ton czyli o 0,8% więcej niż w 2015 r.
W drugim kwartale br. eksport masła z USA odnotował znaczące spadki, przez co w okresie od stycznia do czerwca
2016 r. odnotowano 1% spadek wolumenu do poziomu 12,7 tys. ton masła, porównując rok do roku. Największym
odbiorcą masła z USA był Meksyk z 7,8 tys. ton (+51%). Kolejnym znaczącym odbiorcą masła była Arabia Saudyjska
z 1,1 tys. ton (-75%). Ocenia się, że eksport masła w 2016 r. spadnie o 14,3% do poziomu 22 tys. ton.
USA jest największym producentem sera na świecie. Od stycznia do czerwca 2016 r. wyprodukowano 2,71 mln ton
serów dojrzewających, było to o 2% więcej niż w pierwszym półroczu 2015 r. Popyt krajowy w przypadku sera w
USA rośnie z roku na rok, w 2016 r. spożycie serów ma być o 4,2% wyższe niż w 2015 r. Ocenia się, że 2% wzrost
produkcji utrzyma się do końca bieżącego roku i wyniesie 5,5 mln ton.
Zwiększona konsumpcja sera odbija się na wynikach eksportu. W pierwszej części 2016 r. wywóz sera poza granice
wyniósł 140 tys. ton i był o 12% mniejszy w stosunku do eksportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. W
analizowanym okresie 45,9 tys. ton (-3%) wysłano Meksyku. Znaczącymi odbiorcami sera byli także Korea
Południowa i Japonia, które sprowadziły odpowiednio 19,5 i 15 tys. ton tego produktu, notując 47 i 26% spadek
wolumenu, porównując rok do roku. Według prognoz eksport sera w 2016 r. będzie o 13,2% niższy niż w 2015 r. i
wyniesie 275 tys. ton.
ROSJA
Stabilna produkcja mleka, znaczący spadek importu
Zgodnie z prognozami Rosyjskiego Urzędu Statystycznego (Rosstat) produkcja mleka w Rosji w pierwszych sześciu
miesiącach 2016 r. wyniosła 11,8 tys. ton i była o 0,5% większa niż w pierwszym półroczu 2015 r.
Rosstat zwiększyła swoją prognozę odnośnie produkcji mleka w 2016 r. do 30,3 mln ton, co nadal stanowi 1,5%
spadek rok do roku. Prognozuje się, że produkcja mleka w gospodarstwach domowych w 2016 r. zmniejszy się o
około 465 tys. ton. Mleczarnie komercyjne zaś zwiększą produkcję mleka płynnego, co będzie częściowo niwelować
20
21
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
zmniejszone dostawy z gospodarstw domowych. Całkowita dostawa surowego mleka do zakładów przetwórstwa
mlecznego prawdopodobnie wrośnie o około 60 tys. ton do 19,2 mln ton.
TABELA 7, WYKRES 18
Produkcja mleka w Rosji (tys. ton).
Wiodące mleczarnie komercyjne zainwestowały w stada z materiałem genetycznym o lepszej jakości oraz zakup
wyposażenia. Niektóre z tych projektów osiągnęły założoną wydajność. Zarządcy gospodarstw zdobyli
doświadczenie pracując z wysoko wydajnymi krowami mlecznymi i poprawili jakość pasz oraz techniki reprodukcyjne.
Raporty Rosstat donoszą, że na początku 2016 r. dużym gospodarstwom rolnym udało się zwiększyć produkcję
mleka o 4,3% w porównaniu do 2015 r. Jednak w 2016 roku mleczarniom komercyjnym często brakuje środków
finansowych do utrzymania wzrostu produkcji w tym samym tempie co w 2015 r. Producenci mleka mają obecnie
ograniczone fundusze na dalsze modernizacje lub poprawę wydajności. Firmy były zmuszone do cięcia kosztów
operacyjnych, co może mieć wpływ na jakość pasz i usług weterynaryjnych. Zatem praktyki oszczędzania mogą mieć
negatywny wpływ na dobrostan zwierząt oraz mogą skutkować niższym udojem mleka.
Rosstat szacuje, że w 2016 r. liczba krów mlecznych wyniesie 7,55 mln sztuk, czyli o 2,6% mniej niż w 2015 r.
Pogłowie krów mlecznych spada od dwóch dekad, ponieważ sektor mleczarski zmaga się z niską rentownością i
brakiem inwestycji od 1990 roku. Stan finansowy gospodarstw mlecznych uległ dalszemu pogorszeniu w wyniku
trwającego kryzysu gospodarczego, jak i długoterminowego trendu spadkowego jeśli chodzi o pogłowie krów.
Wysokie stopy procentowe i niespójne wypłaty dotacji z powodu problemów przy realizacji budżetów na poziomie
federalnym i regionalnym mają wpływ na wyniki sektora mleczarskiego oraz ograniczają zakup nowego bydła.
W 2016 r. GOR będzie kontynuować programy wsparcia branży mleczarskiej zgodnie z Państwowym Programem
Rozwoju Rolnictwa w latach 2013-2020 a dotacje państwowe pozostają jednymi z kluczowych czynników
wspierających gospodarstwa mleczne w 2016 r. W tym roku Rząd Rosji (GOR) nadal wspierał programy dla
hodowców bydła mlecznego. Zobowiązał się częściowo zrekompensować odsetki bankowe związane z
długoterminowymi kredytami na budowę lub modernizację gospodarstw mlecznych (5.32 mld RUB), częściowo
dotować oprocentowanie kredytów krótkoterminowych (1,38 mld RUB), przyznawać dotacje "za każdy litr mleka"
(11,4 mld RUB), zwrócić do 35% nakładów kapitałowych wstępnie zatwierdzonych projektów mleczarskich (6,0 mld
RUB), dotować programy ubezpieczeniowe i czystorasową hodowlę bydła mlecznego.
Dodatkowo GOR oficjalnie ogłosił plany wsparcia rolników produkujących mleko, polegające na zakupie do 10 tys.
ton proszków mlecznych i 4 tys. ton masła w dziewięciu regionach pilotażowych. Deklarowany cel interwencji w
branży mleczarskiej to ograniczenie zmienności cen surowego mleka wynikającego z sezonowych wahań w produkcji
mleka. Jeśli program zostanie wdrożony z powodzeniem, stworzy on dodatkowe zapotrzebowanie na około 170 tys.
ton surowego mleka.
21
22
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
W 2015 r. Rosja importowała około 32 tys. sztuk hodowlanego bydła mlecznego. Główni dostawcy to Holandia (9564
sztuki), Niemcy (8476 sztuk), Stany Zjednoczone (3427 sztuk), Dania (3017 sztuk), Węgry (2556 sztuk), Francja
(1794 sztuk). Na początku 2016 r. kraj importował jedynie około 2600 mlecznych krów hodowlanych od dostawców
europejskich i ani jednej sztuki z USA.
Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa zareagowało na problem ograniczonego wzrostu pogłowia krów mlecznych i
przyjęło poprawki do Państwowego Programu Rozwoju Rolnictwa zmieniające strategiczny cel poprzez ograniczenie
pogłowia z 560 tys. do 473 tys. sztuk do roku 2020 r. Ministerstwo planuje również wyłączenie z programu mleka
produkowanego w gospodarstwach domowych, co zmniejszy zakładane wartości produkcji mleka z 38,2 mln ton do
19,8 mln ton co stanowi wartość produkowanego mleka tylko w gospodarstwach komercyjnych.
W budżecie na rok 2016 GOR początkowo przeznaczył około 30 mld RUB na wsparcie sektora mleczarskiego.
Jednak wiele źródeł wskazuje, że władze mają trudności z wypłatą dotacji dla odbiorców końcowych.
Średnia cena mleka w okresie pierwszych pięciu miesięcy wyrażona w rublach wykazała wzrost o ponad 2% w
stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Deprecjacja rubla wpływa znacząco na cenę wyrażaną w euro,
która pozostaje 17% niższa niż ta z przed roku.
TABELA 8, WYKRES 19
Cena mleka w Rosji (RUB/kg, €/100 kg).
Lokalni producenci nie czerpią już korzyści ze zmniejszonej konkurencji wynikającej z embarga na import a powodem
jest spadek siły nabywczej konsumentów.
Produkcja serów prawdopodobnie nie wzrośnie znacząco w 2016 r. i będzie utrzymywać się na poziomie 860 tys.
ton. Dalszy wzrost produkcji sera jest ograniczany przez słaby popyt konsumentów, silną konkurencję ze strony
Białorusi, zwiększenie ilości zapasów na koniec roku, ograniczone źródła dodatkowych dostaw surowego mleka do
produkcji sera i nieprzerwane zastosowanie oleju palmowego jako substytutu tłuszczu mlecznego.
Biorąc pod uwagę przewidywany 3,8% spadek produkcji masła w 2016 r. do 250 tys. ton i odnotowany spadek
produkcji odtłuszczonego mleka w proszku w pierwszym kwartale 2016 r., Rosstat podwyższył swoje prognozowania
dotyczące PMP w 2016 r. przy jednoczesnym obniżeniu prognozy co do produkcji OMP. Wzrost produkcji PMP w
2016 r. ma wynieść 5% do 44 tys. ton, a produkcji OMP o 1% do 70 tys. ton.
Wzrost produkcji mleka w proszku w Rosji zwiększa się każdego roku w okresie maj-wrzesień, choć całkowita roczna
wielkość produkcji zależy od konkretnej sytuacji rynkowej. Większość producentów nie specjalizuje się wyłącznie w
produkcji mleka w proszku. Dodaje ten produkt do swojego letniego asortymentu, następnie magazynuje i
wykorzystuje w okresie listopad-marzec, aby zmniejszyć wydatki w czasie "niskiego sezonu". Niewykorzystane moce
produkcyjne w zakładach mogą zwiększyć produkcję mleka w proszku, niemal natychmiast. Ze względu na
elastyczność przemysłu w celu zmniejszenia lub zwiększenia produkcji proszków mlecznych, produkcja w całym
2016 r. będzie uzależniona od czterech głównych czynników: wahania zapotrzebowania na tłuszcz mleczny i białka
22
23
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
z krajowego przemysłu spożywczego, polityki cenowej rządu Białorusi, sezonowych nadwyżek mleka i ewentualnego
uruchomienia rządowych zakupów interwencyjnych (4 tys. ton PMP i 6 tys. ton OMP).
Z uwagi na dalsze wydłużanie zakazu importu mleka i wyrobów mleczarskich z UE, USA, Australii, Norwegii i Kanady
handel nadal będzie odczuwać ograniczenia związane z rosyjskim embargiem co najmniej do końca 2017 r. Mimo
to Rosstat przewiduje 5% roczny wzrost importu sera w 2016 r. do Rosji. Import masła ma także wzrosnąć w 2016
r. o 14%, natomiast import OMP i PMP ma pozostać stabilny i porównywalny z 2015 r. Wzrost importu jest
przewidywany ze względu na ograniczony wzrost krajowej produkcji sera, prognozowany spadek produkcji masła i
korzystne ceny eksportowe oferowane przez dostawców, których nie dotyczy embargo głównie z Białorusi.
MEKSYK
Wzrost produkcji mleka i importu, wzrost konsumpcji
Meksykański przemysł spożywczy rozwija się bardzo szybko i jest jednym z większych importerów artykułów
mleczarskich odkąd Rosja ograniczyła zakupy na rynkach międzynarodowych. Wzmożony popyt przyczynia się do
wzrostu eksportu m.in. z USA. Obecnie najlepsi producenci mleka i produktów mlecznych konkurują między sobą
we wprowadzaniu bardziej innowacyjnych produktów dla poszczególnych segmentów, po to by zwiększyć udział w
rynku. Równocześnie rośnie świadomość konsumencka a kupujący są skłonni zapłacić więcej za lepszej jakości
produkty mleczarskie.
Produkcja mleka w Meksyku z roku na rok rośnie. W okresie styczeń-maj 2016 r. wyprodukowano 4,6 mln l mleka,
tj. o 1,8% więcej niż rok wcześniej. Zgodnie z prognozami produkcja mleka ma pozostać powyżej poziomów z 2015
r. i wzrosnąć o 1,8% do 11,6 mln l. Wzrost będzie związany z inwestowaniem w bazę genetyczną krów mlecznych i
rozwojem technologii przetwórstwa mleka.
TABELA 9, WYKRES 20
Produkcja mleka w Meksyku (mln l).
Produkcja PMP w 2016 r. oceniana jest na 156 tys. ton, nieco wyżej (+0,6%) w porównaniu do 2015 r. Spożycie PMP
w 2016 r. powinno wzrosnąć o 2% do 154 tys. ton. Warunkuje to popyt na pełnotłuste mleko w proszku ze strony
branży przetwórczej ze względu na wykorzystanie PMP do produkcji produktów o wartości dodanej. W związku z
tym import PMP w 2016 r. szacowany jest na 10 tys. ton, tj. o 43% więcej niż w 2015 r.
23
24
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Zapotrzebowanie Meksyku na importowane OMP rośnie. Ze względu na niskie ceny tego produktu na rynkach
światowych, dla przemysłu przetwórczego bardziej opłacalne jest importowanie OMP niż zakup krajowego mleka
płynnego. Prognozy zakładają, że produkcja OMP w 2016 r. pozostanie na poziomie z 2015 r. i wyniesie 55 tys. ton.
W okresie pierwszych czterech miesięcy Meksyk zakupił 86,6 tys. ton OMP, było to o 22% więcej niż w tym samym
okresie poprzedniego roku. Według prognoz import odtłuszczonego mleka w proszku w całym 2016 r. może
wzrosnąć o 2,3% do poziomu 265 tys. ton.
Według dostępnych danych import masła przez Meksyk od stycznia do kwietnia br. wzrósł o 17% do poziomu 17,5
tys. ton. Oczekuje się, że wzrost importu utrzyma się do końca roku osiągając poziom 55 tys. ton, czyli 28% większy
niż w 2015 r.
Całkowita produkcja sera w 2016 r. prognozowana jest na 285 tys. ton, tj. 1,8% więcej niż w 2015 r. Wzrost
odzwierciedla dostępność mleka i rosnący popyt na dojrzałe i świeże sery oraz produkty serowe. Spożycie sera w
2016 r. ma wzrosnąć o 3,6% do 405 tys. ton.
Import sera na początku kwietnia br. odnotował 17% spadek w stosunku do kwietnia 2015 r. W okresie pierwszych
czterech miesięcy 2016 r. import wyniósł łącznie 42,4 tys. ton i był 4% większy niż rok wcześniej w tym samym
czasie. Zakłada się, że import serów w całym 2016 r. osiągnie poziom 125 tys. ton i będzie o 1,8% większy.
ARGENTYNA
Trudna sytuacja branży mleczarskiej, spadek produkcji mleka i eksportu
Argentyński sektor mleczarski jest obecnie w obliczu jednego z najpoważniejszych kryzysów ostatnich 20 lat.
Wyjątkowo silny "El Niño" spowodował ekstremalne powodzie w głównych obszarach produkcyjnych. Te powodzie,
wraz z gwałtownym wzrostem kosztów produkcji i niskimi cenami płaconymi za surowiec, wpłynęły na wielkość
produkcji w 2016 r. Szacuje się, że 80% obszarów mleczarskich jest w krytycznej sytuacji z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych i utrzymujących się problemów finansowych. Lokalne źródła są ostrożne i wskazują, że
jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ocenić pełny zakres strat.
Większość producentów mleka z trudnościami finansowymi została zmuszona do redukcji kosztów kosztem jakości
pasz, co z kolei negatywnie wpływa na wydajność. Niskie ceny płacone rolnikom, wysoka inflacja (szacowana na
około 30% w ciągu ostatnich kilku lat) oraz wzrost kosztów produkcji, obniżyły konkurencyjność i zniechęciły do
krajowych i zagranicznych inwestycji. Z powodu tych warunków, mali i mniej wydajni producenci, z których wiele
produkuje na wydzierżawionej ziemi, ma coraz większe problemy z produkcją. Czynniki te przyspieszają trwającą
koncentrację w sektorze mleczarskim, ponieważ coraz więcej producentów jest zmuszonych do rezygnacji z
produkcji mleka.
Według dostępnych danych w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r., dostawy mleka spadły w Argentynie średnio o
13,5% w stosunku do ubiegłego roku. Łącznie od stycznia do kwietnia br. dostarczono do skupu 3,5 mln litrów mleka.
W związku z obecną sytuacją prognozy produkcji w 2016 r. zostały zrewidowane w dół o 4%, do poziomu 10 mln l w
stosunku do wielkości produkcji z 2015 r.
Argentyńskie ceny za mleko wypłacane w pierwszym kwartale br. należały do najniższych spośród głównych
producentów mleka na świecie. Na początku bieżącego roku, argentyńscy producenci otrzymali około 20 eurocentów
za litr, natomiast producenci w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Chile otrzymali odpowiednio 32, 35 i 27
eurocentów za litr. Sytuacja poprawiła się w drugim kwartale br., szczególnie w maju br., kiedy to ceny wzrosły w
stosunku miesięcznym o 18% i osiągnęły poziom 3,96 argentyńskich peso lub 25 eurocentów za litr.
Średnia cena za mleko w okresie pierwszych pięciu miesięcy b.r. wyniosła 3,15 argentyńskich peso za litr i była 3%
niższa niż rok wcześniej w tym samym czasie. Dla porównania cena wyrażona w euro wyniosła 19,7 €/100 l i była o
41% niższa. Większość producentów liczy, że ceny zbliżone do 4 argentyńskich peso za litr pozwolą na pokrycie
kosztów i zabezpieczenia odpowiednich zysków.
24
25
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
W kraju, gdzie produkcja mleka jest nadal silnie uzależniona od pogody, gdy pojawiają się problemy klimatyczne
takie jak obecne powodzie, wielu producentów bankrutuje. Ponadto wyjątkowo zła pogoda pogarsza długotrwałe
problemy finansowe z powodu nagromadzonych długów. Z powodu problemów pogodowych, osiem mleczarni
informowało o 20-23% spadku dostaw mleka od producentów. Szczególnie trudne warunki w kwietniu br. obniżyły
produkcję mleka o 20% w stosunku do marca. Taka pogoda uderzyła w dwie najbardziej produktywne prowincje
mleczarskie Cordoba, Entre Rios i Santa Fe.
W związku z trudną sytuacją branży mleczarskiej prognozy dla produkcji wszystkich artykułów mleczarskich w 2016
r. zostały obniżone. Najmniej ma spaść produkcja sera, o 5% do poziomu 520 tys. ton, a najbardziej ograniczona w
2016 r. ma być produkcja PMP i masła. Ocenia się, że produkcja pełnego mleka w proszku wyniesie 210 tys. ton,
czyli 17% mniej, a produkcja masła obniży się o 16% do poziomu 42 tys. ton. Wytwarzanie OMP ma spaść o 7% do
38 tys. ton.
Eksport produktów mlecznych w ciągu ostatnich kilku lat stanowił 20-25% całkowitej produkcji krajowej, ponieważ
rynek krajowy nie jest w stanie wchłonąć nadprodukcji. Kluczowym celem sektora w obecnej sytuacji jest utrzymanie
otwartych rynków oraz eksport po najwyższych cenach. Niskie ceny artykułów mleczarskich na rynkach światowych
mają jednak negatywny wpływ na produkcję i możliwości eksportowe Argentyny. Dewaluacja argentyńskiego peso
przywróciła trochę konkurencyjności argentyńskiemu eksportowi towarów mlecznych, ale niższe dostawy surowca
utrzymują eksport na niskim poziomie.
Główne rynki zbytu dla argentyńskich produktów mlecznych to Brazylia (27%), Algieria (18%), Chiny (11%), a także
Rosja (9%) i Wenezuela (5%).
Eksport OMP z Argentyny w okresie pierwszego półrocza br. spadł o 11% do poziomu 11,2 tys. ton, a eksport PMP
o 10% do poziomu 56,4 tys. ton, rok do roku. Sprzedaż masła poza granice Argentyny w analizowanym okresie,
zmalała o 38% do poziomu 2,9 tys. ton. Wzrost o 18% w stosunku do 2015 r. odnotowano natomiast w eksporcie
sera, którego wywóz w pierwszym półroczu wyliczono na 22,3 tys. ton. Pozostawał on jednak 8% poniżej poziomów
z lat 2013-2014.
Całkowity eksport produktów mlecznych w 2016 r. szacuje się na poziomie 214 tys. ton, czyli o 6% mniej niż w 2015
r. Prognoza ta opiera się głównie na spadku produkcji mleka w Argentynie i niskich cenach artykułów mleczarskich
na rynkach światowych.
CHINY
Rosnący import, umiarkowany wzrost pogłowia i produkcji mleka
Chiny są czwartym na świecie producentem i konsumentem produktów mlecznych, a także głównym importerem
produktów mleczarskich. Niskie ceny artykułów mleczarskich na rynkach światowych oraz ich ograniczona produkcja
w kraju przyczyniły się do długo oczekiwanego zwiększenia chińskiego importu. Chińczycy od lat promują
konsolidację branży mleczarskiej, inwestują w produkcję mleka, zwiększają liczbę pogłowia i poprzez poprawę bazy
genetycznej poprawiają mleczność krów.
Produkcja mleka na podstawie oficjalnych chińskich statystyk rządowych wyniosła 37,55 mln ton w 2015 r.
Zwiększenie produkcji w 2016 r. o 1% do 38 mln ton będzie możliwe za sprawą większej mleczności krów, dzięki
zwiększonemu importowi bydła mlecznego z Australii i Nowej Zelandii.
Według prognoz krajowe ceny mleka pozostaną poniżej poziomów z 2015 r. Podwyżka cen jest ograniczona przez
zwiększony import, wynikający ze wzrostu produkcji w krajach będących głównymi eksporterami tj. z Europy i Nowej
Zelandii. W odpowiedzi, według źródeł branżowych, niektórzy lokalni przetwórcy mleka zmniejszyli wolumen odbioru
surowca o 20% oraz obniżyli ceny płacone rolnikom aż o 10%. W rezultacie małe gospodarstwa mleczne wycofują
się z biznesu. Powodem spadku cen jest również gromadzenie zapasów mleka pełnotłustego w proszku w celu
wykorzystania PMP do produkcji mleka rekonstytuowanego.
W czerwcu br. cena mleka wyniosła 46,2 €/100 kg i była 1,4% niższa niż miesiąc wcześniej. Średnia cena mleka w
pierwszej połowie 2016 r. była niższa niż rok wcześniej o 3% i wyniosła 48,03 €/100 kg.
25
26
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Zużycie mleka w 2016 r. jest prognozowane na poziomie 40,1 mln ton, co stanowi 1,5% wzrost w porównaniu z
rokiem poprzednim. Ogólne spożycie mleka przez chińskiego konsumenta jest nadal bardzo niskie według
standardów międzynarodowych i wynosi około 33 kg/osobę, mniej niż jedna trzecia średniej światowej. Spożycie
mleka wykazuje jednak duży potencjał wzrostu.
W związku ze zmniejszoną liczbą zamówień od zakładów przetwórstwa mlecznego niektóre gospodarstwa mleczne
rozpoczęły sprzedaż świeżego mleka bezpośrednio do konsumentów we własnych punktach sprzedaży detalicznej.
Inne utworzyły „bary mleczne”. Forma sprzedaży okazała się popularna z uwagi na tańszy dostęp do produktu.
Prognozy wskazują aż 43% wzrost importu mleka w 2016 r. do poziomu 650 tys. ton. Powodem jest większe zaufanie
konsumentów (którzy nadal pamiętają skandale związane z bezpieczeństwem żywności) do jakości mleka
importowanego jako mleka bezpiecznego. Ważnym czynnikiem wzrostu jest również słabo rozwinięta logistyka.
Gospodarstwa mleczne w dużej mierze znajduje się w środkowej i północnej części Chin, gdzie klimat sprzyja
hodowli bydła. Większość konsumentów jednak zamieszkuje północno-wschodnie i południowe części Chin. To
sprawia, że trwałe mleko UHT stało się popularną opcją dla konsumentów. Ponadto e-commerce stał się głównym
kanałem dystrybucji importowanego mleka UHT. Z tego względu mleko może być oferowane po niższych cenach,
ponieważ dystrybutorzy nie muszą płacić pośredniczącym supermarketom.
Aby zminimalizować straty z powodu niskich cen mleka, chińscy producenci przetwarzali nadmiar mleka w proszek,
który jest łatwy do przechowywania. Jednak w perspektywie długoterminowej nie jest to opłacalne ponieważ
importowane PMP jest około połowę tańsze od cen krajowych. Ponadto z powodu lepszych metod przetwarzania
importowane PMP ma dłuższą trwałość niż produkt krajowy. Oczekuje się, że w 2016 r. produkcja PMP wzrośnie o
5,8% do poziomu 1,38 mln ton, porównując rok do roku.
Konsumpcja PMP jest w dużej mierze napędzana przez rosnące spożycie rekonstytuowanego mleka i jogurtu.
Wzrost spożycia mleka rekonstytuowanego podyktowane jest jego niższą ceną od świeżego mleka i często
oferowane po promocyjnych cenach. Ponadto powiększająca się klasa średnia powoduje zwiększone
zapotrzebowanie na odżywki dla niemowląt. Dodatkowym impulsem pobudzającym popyt od 2015 r. jest rozluźnienie
w Chinach polityki jednego dziecka. Oczekuje się zatem, że spożycie PMP może wzrosnąć w 2016 r. o 2,5% do
poziomu 1,84 mln ton. Z drugiej strony według źródeł branżowych spada popularność napoi mlecznych z powodu
braku innowacyjnych produktów.
W Chinach odtłuszczone mleko w proszku wykorzystywane jest głównie do produkcji mleka modyfikowanego dla
niemowląt i mleka do napojów mlecznych. Zauważa się jednak spadek produkcji w tym zakresie. Pi pierwsze
większość dużych firm produkujących mleko modyfikowane dla niemowląt przeniosła się poza granice kraju,
szczególnie do Nowej Zelandii by zdobyć bazę produkcyjną. Po drugie konsumenci wolą zagraniczne mieszanki dla
niemowląt z powodu troski o bezpieczeństwo. Rząd bowiem wdrożył nowe wymogi rejestracyjne dla krajowej
produkcji mleka modyfikowanego dla niemowląt, które doprowadziły do zmniejszenia liczby krajowych marek na
rynku. Biorąc pod uwagę te czynniki, produkcja OMP do końca 2016 r. powinna spaść o 11% do poziomu 40 tys. ton
przy jednoczesnym wzroście konsumpcji o 2,5% do 250 tys. ton.
Zapoczątkowane w pierwszym kwartale br. zwiększone zakupy artykułów mleczarskich miały swoją kontynuację w
drugim kwartale br. W okresie pierwszego półrocza 2016 r. Chiński import artykułów mleczarskich wyniósł 1,2 mln
ton i był o 30,6% większy niż w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Wzrosła również wartość zakupionych produktów
mleczarskich. W sumie wydano na zakupy artykułów mleczarskich 3,3 mln $ i było to o 12,6% więcej niż w pierwszym
półroczu 2015 r.
Najwięcej, bo aż 1,3 mln $ w pierwszym półroczu 2016 r. wydano na import 96,2 tys. ton mleka dla niemowląt, było
to o 25,5% więcej zarówno pod kątem ilości jak i wartości, rok do roku.
Najbardziej wzrosła kategoria mleka i śmietany notując 78% wzrost ilości do poziomu 314,7 tys. ton i 56% wzrost
wartości do poziomu 315,2 tys. $.
26
27
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Import PMP wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach br. 294 tys. ton (+25%) za łączną kwotę 736,4 tys. $ (+11,7%).
Nie tak spektakularnie rósł import OMP, którego w analizowanym okresie zakupiono 113,9 tys. ton (+4,9%) za 246,5
tys. $ (-17%).
Zakupy masła od stycznia do czerwca br. były o 34,8% większe i o 26% droższe niż rok wcześniej. Łącznie zakupiono
44,2 tys. ton za sumę 159,8 tys. $.
Import sera był większy o 24% i droższy o 12% niż rok wcześniej. W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. zakupiono
45,6 tys. ton za łączną kwotę 194,6 tys. $.
Poza OMP w pierwszym półroczu br., Chińczycy taniej kupowali także serwatkę w proszku. Mimo większych o 16%
zakupów na poziomie 231,4 tys. ton zapłacili za nią 25,1% mniej tj. 206,6 tys. $.
Głównymi dostawcami serów w pierwszych sześciu miesiącach br. była Nowa Zelandia, która sprzedała 24,5 tys.
ton (+34%), Australia z dostawami na poziomie 9 tys. ton (+31%), USA – 3,9 tys. ton (-32%), Francja – 1,8 tys. ton
(+114%) i Dania – 1,4 tys. ton (+14%).
Nowa Zelandia z 87% udziałem w rynku była również największym dostawcą masła w okresie styczeń-czerwiec 2016
r. Łącznie dostarczyła na rynek chiński 38,5 tys. ton (+39%) tłuszczu mlecznego. Druga w kolejności była Francja z
2,1 tys. ton (+48%). Kolejna na liście była Belgia – 1,4 tys. ton (+57%), Australia – 0,96 tys. ton (+57%) i Holandia
410 ton (+137%).
Prognozy dla chińskiego importu mleka w proszku pozostają pozytywne. Do końca 2016 r. zakupy PMP powinny
wzrosnąć o 8% do 375 tys. ton, a w przypadku OMP oczekiwany jest wzrost o 5% do poziomu 210 tys. ton, rok do
roku.
27
28
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów BGŻ BNP PARIBAS S.A. przez SPARKS Polska Sp. z o.o. i jest
jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz poglądów Banku BGŻ BNP
PARIBAS ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w
niniejszym dokumencie są˛ wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez
zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania
lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny
lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas
S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w
Raporcie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod
groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Raport opracowany przez firmę Sparks Polska Sp. z o.o. W celu pozyskania szerszej analizy skontaktuj się z
[email protected]
28
Download