Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
____________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
DANE WYKONAWCY:
 ZAREJESTROWANA NAZWA ADRES WYKONAWCY:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
WOJEWÓDZTWO _________________________________________________________________
TEL. ________________________________________
FAX _______________________________
REGON _____________________________________
NIP _______________________________
NR KONTA: _______________________________________________________________________
E – MAIL: __________________________ INTERNET: HTTP:// _____________________________
OSOBA DO KONTAKTÓW:
IMIĘ I NAZWISKO _____________________________________ TEL. ________________________
PEŁNOMOCNIK DO REPREZENTOWANIA W POSTĘPOWANIU I ZAWARCIA UMOWY
(wypełnić, o ile dotyczy; min. w przypadku składania oferty wspólnej – konsorcja, spółki cywilne)
IMIĘ I NAZWISKO _____________________________________ TEL. ________________________
SIEDZIBA:
ul. __________________________kod ____________ miejscowość __________________________
OFERTA NA
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
Po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego składamy ofertę i oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
Cena oferty brutto: ______________________zł
słownie : ______________________________________________________________złotych brutto
Stawka VAT………%
Cenę oferty została obliczona zgodnie z zapisami Działu XII SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” w oparciu o Opis
przedmiotu zamówienia – dokumentację projektową oraz warunki przedstawione w SIWZ, w tym we wzorze
umowy.
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki
w niej zawarte.
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer sprawy: 2/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2.
Oświadczamy, że deklarowany przez nas okres gwarancji na Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I
piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby
kamiennej, wynosi:
1) dla robót budowlanych i elementów aranżacji wnętrz – ________ m-cy
2) dla urządzeń multimedialnych – 36 m-ce
3.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy go i nie
wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte.
4.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i nie wnosimy
żadnych uwag.
5.
Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
6.
Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7.
Oświadczamy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom:
Lp.
Część przedmiotu zamówienia zlecana podwykonawcy
8.
Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ___________________ stanowią
tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(wypełnić, o ile dotyczy):
9.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego i zgodnie z zapisami SIWZ do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania
umowy:
1) Kosztorysu ofertowego,
2) kopii dokumentów dot. uprawnień osób wykonujących zamówienie (wg załącznika oferty – Wykazu
osób) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z potwierdzeniem
członkostwa osoby we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932),
3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z art. 147 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie,
4) dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy OC oraz kopii polisy ubezpieczeniowej Kontraktu
na
warunkach opisanych we wzorze Umowy.
10. Informujemy, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164), że:
1) Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1
2) Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2.
2
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer sprawy: 2/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić.
2
W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ________________________ (Wpisać nazwę/rodzaj
towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego) objętych
przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto
(bez kwoty podatku) będzie wynosiła ______________________ zł. (Wpisać wartość netto (bez kwoty
podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT,
wymienionych powyżej).
Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz.
2164) ust. 3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
11. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenie z postępowania a także pod groźbą odpowiedzialności karnej (art.
297 k.k.), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załączonych do niej dokumentach
są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe i opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na
dzień otwarcia ofert.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
-
_________________________________________________________________________
-
_________________________________________________________________________
-
________________________________________________________________________
… _________________________________________________________________________
13. Ofertę niniejszą składamy na ________ stronach, kolejno ponumerowanych.
_________________________
(miejscowość, data)
___________________________________
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
3
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer sprawy: 2/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 3 do SIWZ
____________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164)
DZIAŁAJĄC W IMIENIU
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2016 - na
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015, poz. 2164), OŚWIADCZAM, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2. posiadam wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej
z art. 297 Kodeksu karnego.
_________________________
(miejscowość, data)
___________________________________
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
4
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer sprawy: 2/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 4 do SIWZ
____________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.)
DZIAŁAJĄC W IMIENIU
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2016 - na
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania
OŚWIADCZAM, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) .
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z
art. 297 kodeksu karnego.
_________________________
(miejscowość, data)
___________________________________
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
5
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer sprawy: 2/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 5 do SIWZ
____________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
DZIAŁAJĄC W IMIENIU
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2016 - na
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,
stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164)
1.
Należę/Nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164)
2.
Należę do grupy kapitałowej i PRZEDKŁADAM:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (**)
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres
Telefon, fax, e-mail
1
2
..
_________________________
(miejscowość, data)
___________________________________
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
o reprezentowania Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
** należy wypełnić, jeśli dotyczy
6
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer sprawy: 2/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 6 do SIWZ
____________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
DZIAŁAJĄC W IMIENIU
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2016 - na
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,
OŚWIADCZAM, że wykonaliśmy należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, które
spełniają warunki opisane w SIWZ.
L.p.
Podmiot na rzecz
którego zamówienia
zostały wykonane
(pełna nazwa i
adres). Miejsce
realizacji zamówień
Numer rejestrowy
obiektu zabytkowego
Data wykonania
(dd/mm/rr)
Przedmiot zamówienia
szczegółowy opis zamówienia
potwierdzający spełnienie wymagań
określonych w dziale V ust. 1 pkt. 2 SIWZ
Wartość zamówień
rozpoczęcie
zakończenie
1.
2.
Razem
UWAGA. W przypadku gdy zadanie obejmowało szerszy zakres, niż określony do spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, należy wskazać wartość robót niezbędnych do spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Do powyższego wykazu dołączamy, zgodnie z zapisami SIWZ, następujące dowody potwierdzające, że wykazane
roboty budowlane zostały wykonane należycie:
1) ...............................................................................
7
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer sprawy: 2/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2) ...............................................................................
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej
z art. 297 Kodeksu karnego.
_________________________
(miejscowość, data)
___________________________________
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
o reprezentowania Wykonawcy)
8
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer sprawy: 2/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 7 do SIWZ
____________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy
WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
DZIAŁAJĄC W IMIENIU
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2016 - na
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,
SKŁADAM wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sprawujących nadzór ze strony
wykonawcy, posiadających opisane w SIWZ kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie:
Lp.
Imię
i nazwisko
Kwalifikacje
zawodowe
uprawnienia
Doświadczenie
- szczegółowy
opis wymaganego
okresu
doświadczenia
oraz okres(y) i
zakres pracy przy
zabytkach
wymagany dla
kierownika robót
Wykształcenie
Zakres
wykonywanych
czynności
Przewidywana
funkcja
Kierownik robót w
specjalności
konstrukcyjnobudowlanej
1.
kierownik robót
branży elektrycznej
2.
Informacja
o podstawie do
dysponowania
wskazaną osobą
dysponuję/
będę dysponował *
dysponuję/
będę dysponował *
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej
z art. 297 Kodeksu karnego.
_________________________
(miejscowość, data)
___________________________________
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
o reprezentowania Wykonawcy)
9
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer sprawy: 2/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 7 do SIWZ
(wzór)
____________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy
OŚWIADCZENIE
DZIAŁAJĄC W IMIENIU
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2016 na
Wykonanie aranżacji pomieszczeń na I piętrze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,
stosownie do treści § 1.1 pkt 8) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mają
być składane, OŚWIADCZAM, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane prawem uprawnienia.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej
z art. 297 Kodeksu karnego.
_______________________
(miejscowość, data)
_______________________________
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
10
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards