STR TYT ORG_54.cdr

advertisement
ZESZYTY
NAUKOWE
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Nr 54
ISSN 0137-2599
ŁÓDŹ 2013
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
SCIENTIFIC BULLETIN
OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
BULLETIN SCIENTIFIQUE
DE L’UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ
НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ
ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
WISSENSCHAFTLICHE HEFTE
DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ
Redaktor Naukowy Wydziału: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Sekretarz techniczny: dr inż. Anna Walaszczyk
© Copyright by Politechnika Łódzka 2013
Adres Redakcji – Адрес Редакции – Editor's Office
Adresse de Redaction – Schriftleitungsadresse:
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
tel./fax 42-684-07-93
e-mail: [email protected]
www.wydawnictwa.p.lodz.pl
ISSN 0137-2599
Nakład 250 egz. Ark. druk. 12. Papier offset. 80 g, 70 x 100
Druk ukończono w maju 2013 r.
Wykonano w Drukarni Quick-Druk, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Intuicja w zarządzaniu
3
SPIS TREŚCI – CONTENTS
Małgorzata Trenkner – Rola i zadania kadry kierowniczej w implementacji
systemów zarządzania jakością ………………………………………..……
The role and responsibilities of managers in the implementation of quality
management
Piotr Rogala – Problemy doskonalenia systemu zarządzania jakością – punkt
widzenia przedstawicieli kierownictwa ……………………………………...
Brriers to improving the ISO 9001 quality management system – the
management representatives' viewpoint
Maciej Urbaniak – Rozwój przedsiębiorstw oparty na wdrażaniu narzędzi
doskonalenia procesów i produktów …………………………………………
Business development based on the implementation process improvement
tools and products
5
15
25
Marcin Jakubiec – Zarządzanie jakością jako czynnik rozwoju wyrobów
medycznych ………………………………………………………………….
Quality management as a factor of growth of medical products
35
Marcin Jakubiec – Model zarządzania jakością wyrobów medycznych – wyniki
badań ………………………………………………………………..………..
Model of quality management of medical products – scores of researches
45
Jolanta Wyród-Wróbel – Jakość sprzętu sportowego a satysfakcja jego
użytkowników ………………………………………………………………..
Influence of sports equipment quality on satisfaction of its users
57
Rafał Krupski, Monika Osyra – Użyteczność zasobów niematerialnych
w procesach pozyskiwania i utrzymywania klientów ……………………….
Usability of intangible resources in the process of acquiring and maintaining
customers
69
Paweł Bartkowiak – Zarządzanie wartością klienta w decyzjach kadry
kierowniczej polskich przedsiębiorstw ………………………………………
Customer value management in executive decisions of polish enterprises
81
Urszula Bąkowska-Morawska – Poziom obsługi klienta jako kryterium tworzenia
łańcucha dostaw w sektorze usług …………………………………………..
Customer service level for the creation of supply chain services sector
91
Marta Domagalska-Grędys – Kształtowanie wartości i rentowności relacji
z klientami na rynku produktów zoologicznych – case study ………………..
Shaping the value and profitability of customer relationships on the market
for pet product – case study
Robert Walasek – E-sprzedaż w zarządzaniu relacjami z klientem – wyniki badań
E-sales in customer relationship management – results of the study
105
117
4
Spis treści
Barbara Galińska – Wpływ międzynarodowego zaopatrzenia na funkcjonowanie
przedsiębiorstw ……………………………………………………………....
Influence of international supply on a functioning of a company
Józef Brzęczek – Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej ……………...
Subcontractor in small batch production conditions
127
135
Cezary Gradowicz – Standardy kompetencji specjalistów ds. gospodarki
magazynowej …………………………………………………………………
Standards of the competencies warehouse managers
149
Małgorzata Matyja – Specyfika zarządzania w rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych ………………………………………………………………..
The specificity of management in agricultural productive cooperatives
161
Izabela Kudelska, Adam Radecki – Problem przydziału oraz sztuczna
inteligencja w logistyce ………………………………………………..……..
Assignment problem and artificial intelligence in logistics
171
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
MAŁGORZATA TRENKNER
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ROLA I ZADANIA KADRY KIEROWNICZEJ
W IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
Opiniodawca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Coraz większa liczba firm decyduje się na wdrożenie certyfikowanych
systemów zarządzania jakością. Nie można w tym procesie zaniedbywać
kwestii społecznych. Niewłaściwe postawy, nieodpowiednie działania lub
zaniedbania menedżerów i naczelnego kierownictwa mogą prowadzić
do braku skuteczności systemu zarządzania jakością. Celem referatu jest
przedstawienie roli i zadań kadry kierowniczej w obszarze społecznym
organizacji podczas implementacji systemów zarządzania jakością.
1. Wstęp
W rozwiniętej gospodarce rynkowej jedną z kluczowych orientacji
w zarządzaniu jest orientacja projakościowa. U jej podstaw leży idea dążenia
do doskonałości procesów i produktów. W Grudzewski [1, s. 13] podkreśla
rangę jakości w nowym paradygmacie zarządzania i zwraca uwagę, że jest
fundamentalnym wymogiem decydującym o konkurencyjności.
Rosnąca świadomość kierownictw przedsiębiorstw dotycząca konieczności
zwrócenia uwagi również na kwestie jakości w przedsiębiorstwach sprawia, że
coraz większa liczba firm decyduje się na wdrożenie certyfikowanych systemów
zarządzania jakością.
Według niektórych badań osiągnięcie sukcesu w zarządzaniu jakością zależy
tylko w około 10% od wyposażenia technicznego, w około 40% od technologii
i aż w 50% od ludzi i stylu zarządzania (przywództwo) [2, s. 96].
Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością to proces
złożony, który wiąże się z wieloma problemami: technicznymi, organizacyjnymi,
społecznymi, ekonomicznymi itd. Koncepcja zarządzania jakością, oraz
większość stosowanych w jej ramach technik zarządzania, w dużym stopniu
związana jest z potencjałem ludzkim organizacji. Dlatego też wiele barier
6
Małgorzata Trenkner
związanych z wdrażaniem systemu zarządzania jakością ma podłoże społeczne –
i to w obszarze zarówno wykonawstwa, jak i zarządzania1. Niejednokrotnie
to właśnie niewłaściwe postawy, działania, zaniedbania menedżerów oraz
naczelnego kierownictwa firmy prowadzą do braku skuteczności systemów
zarządzania jakością.
Celem referatu jest przedstawienie roli i zadań kadry kierowniczej
w obszarze społecznym organizacji podczas implementacji systemów
zarządzania jakością. Punktem wyjścia dla tych rozważań są postulaty
prekursorów jakości co do roli i zadań kierownictwa firm, uregulowania tych
kwestii w normach jakości oraz błędy jakie menedżerowie oraz naczelne
kierownictwo firmy popełniają w tym zakresie.
2. Kadra kierownicza w procesie implementacji zarządzania
jakością w świetle rozważań teoretycznych
Już Deming postulował jasne określenie odpowiedzialności naczelnego
kierownictwa za skuteczne wdrożenie zarządzania jakością. Według niego
problemy organizacji tkwią w procesie zarządzania. Aby pomóc kierownictwu
firm w poprawie jakości ich organizacji zaproponował kierowanie się 14
zasadami m.in.: stwórz stabilność celów dla ciągłego doskonalenia, doskonal
ciągle i zawsze każdy proces, wprowadź nowoczesne metody szkolenia
dotyczące doskonalenia pracy, przyjmij i wprowadź zasadę przywództwa
zorientowaną na pomaganie ludziom w lepszym wykonywaniu pracy, usuń strach
– zachęcaj do skutecznego dwustronnego komunikowania, likwiduj bariery
pomiędzy działami i obszarami pracy załogi, usuń przeszkody ograniczające
prawo robotników i personelu zarządzającego do odczuwania dumy
z mistrzostwa, wprowadź aktywne programy szkolenia i zachęcaj wszystkich do
samodoskonalenia, wyraźnie określ ustawiczne zaangażowanie naczelnego
kierownictwa w sprawy nieustannego doskonalenia jakości [4, s. 19].
Również P. Crosby daje wskazówki kadrze kierowniczej, przedstawiając
następujące zasady, które ją obowiązują: słuchania, współpracy, pomocy,
przekazywania informacji (pisz, mów, rozmawiaj), tworzenia, zastosowań,
uczenia się, kierowania, przewodzenia. Ponadto stwierdził: „Nauczałem już
od wielu lat i odkryłem, że jeśli chodzi o doskonalenie jakości, to najważniejszy
jest przykład osoby zarządzającej” [5, s. 162].
Również standard ISO 9001 wymaga, aby najwyższe kierownictwo firmy
dało świadectwo swojego zaangażowania (p. 5.1) odnośnie rozwoju
i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Ma to swoje odzwierciedlenie
1
Ogólnie o społecznych barierach wdrażania systemów zarządzania jakością oraz
sposobach ich przezwyciężania autorka pisała w [3, 305-315].
Rola i zadania kadry kierowniczej w implementacji…
7
w demonstrowaniu przykładu w tym zakresie i w zadeklarowanej polityce
jakości (p. 5.3), która musi być zgodna z celami organizacji oraz powinna
zawierać zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia
systemu. Polityka jakości musi być zrozumiała dla pracowników i zostać im
zakomunikowana (np. poprzez szkolenia, broszury, informacje rozmieszczone
na tablicach czy w intranecie). Kierownictwo powinno określić wzajemne
powiązania, w tym odpowiedzialność i uprawnienia, a także zasady komunikacji
wewnątrz organizacji (p. 5.5) [6, s. 112-115; 2, s. 156-157].
Należy również wyznaczyć osobę spośród kierownictwa (członek zarządu,
szef jednego z działów lub samodzielne stanowisko), która niezależnie od innych
odpowiedzialności, powinna kierować działaniami związanymi z wdrożeniem
i utrzymaniem systemu zarządzania jakości (p. 5.5.1). Powierzenie tych działań
należy traktować jako szczególnego rodzaju uprawnienia, z tego też względu
osoba taka pełni funkcję tzw. pełnomocnika ds. systemu jakości i podlega
wyłącznie bezpośrednio prezesowi zarządu/dyrektorowi generalnemu.
Najwyższe kierownictwo zobligowane jest, by w zaplanowanych odstępach
czasu przeprowadzać przegląd systemu zarządzania jakością (p. 5.6) w celu
zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności.
Szczególnie ważne dla skutecznego wdrożenia systemu zarządzania jakością
jest osobiste zaangażowanie najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa
poprzez demonstrowanie przykładu zaangażowania w rozwój firmy poprzez
odpowiednie postawy, etyczne postępowanie, wykorzystywanie zdolności
przywódczych, wykazywanie ciągłego samodoskonalenia poprzez uczestnictwo
w szkoleniach oraz delegowanie pracowników na szkolenia.
3. Błędy menedżerów oraz naczelnego kierownictwa
podczas wdrażania systemów zarządzania jakością
(w obszarze społecznym organizacji)
Do najczęściej wskazywanych w literaturze przedmiotu błędów popełnianych
przez kadrę kierowniczą w obszarze społecznym organizacji w procesie
implementacji systemów zarządzania jakością należą [7, s. 62; 8, s. 11; 9, s. 32;
10, ss. 48-50; 11, s. 59]:
− niewystarczająca znajomość przez kierownictwo firmy idei jakości, norm
jakości,
− brak zaangażowania ze strony naczelnego kierownictwa,
− brak podłoża kulturowego sprzyjającego realizacji zasad zarządzania
jakością,
− słaba aktywność kadry kierowniczej w zakresie przełamywania oporu wobec
wprowadzanych zmian w obszarze jakości,
− brak troski o szkolenie pracowników,
8
Małgorzata Trenkner
niechęć delegowania uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa (w tym
najwyższego) na niższe poziomy zarządzania,
− niedopracowanie zakresu uprawnień i odpowiedzialności za jakość,
− brak akceptacji menedżerów średniego i niższego szczebla dla pomysłów
i sugestii pracowników,
− nadmierna interwencja w prace zespołów jakości,
− rotacja kadr kierowniczych (myślenie krótkoterminowe, doraźne),
− utrzymywanie dawnych metod zarządzania oraz struktur ograniczających lub
hamujących skuteczność nowych rozwiązań,
− zbytnie usztywnienie systemu zarządzania jakością (może uniemożliwiać
reakcję pracowników na nieprzewidziane zdarzenia),
− rozbieżne oczekiwania menedżerów i pracowników,
− brak powiązań i zależności między systemami motywowania i oceniania
a jakością,
− wykorzystywanie rezultatów oceny jakości pracy do karania, a nie jako
źródło uczenia się na błędach,
− uznanie za osiągnięcia indywidualne a nie zbiorowe,
− brak systemu podtrzymywania działań projakościowych.
Powyższą listę rozszerzyć mogą wyniki przeprowadzonych w 2010 roku
badań ankietowych na grupie 130 przedsiębiorstw, które system zarządzania
jakością wg norm ISO 9001 wdrożyły i nadal stosują. W ankiecie pytano
m.in. o najczęstsze problemy i trudności w procesie wdrażania systemu.
Najpoważniejszym okazał się brak znajomości istoty SZJ przez pracowników.
Wskazywano również na brak współpracy ze strony pracowników, brak
współpracy ze strony kierownictwa [12, s. 48].
−
4. Wyzwania i zadania dla kierownictwa firm w procesie
wdrażania systemów zarządzania jakością
Zatem jakie zadania i wyzwania w obszarze społecznym organizacji stają
przed kadrą kierowniczą w procesie implementacji systemów zarządzania
jakością?
4.1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa w działania
projakościowe
Dla skutecznego wdrożenia systemu zarządzania jakością bardzo ważna jest
postawa naczelnego kierownictwa. Wymaga się od niego znajomości idei
zarządzania jakością, przyjęcia postawy aktywnej, zaangażowania w działania
na rzecz jakości, dawania przykładu pracownikom, konsekwencji w działaniach.
Rola i zadania kadry kierowniczej w implementacji…
9
Naczelne kierownictwo powinno nadzorować działania projakościowe oraz
aktywnie w nich uczestniczyć.
Pracownicy będą uczestniczyć w realizacji orientacji projakościowej
jedynie wtedy, gdy przekonają się o zaangażowaniu w te działania naczelnego
kierownictwa firmy. Niejednokrotnie potrzebna jest zmiana podejścia do
pracowników przez prezesa/dyrektora firmy.
4.2. Troska o przywództwo
W zarządzaniu, a w zarządzaniu jakością w szczególności, przywództwo
ma znaczenie decydujące. Przywództwo to coś więcej niż kierowanie. Przywódca kreuje warunki wykorzystania zasobów organizacji, w tym rozwoju
i wykorzystania zdolności pracowników. Własnym przykładem udowadnia na
każdym kroku, że identyfikuje się z określonymi przez siebie celami [2, s. 96].
Zdaniem E. Deminga przywódca musi mieć świadomość, że należy tworzyć
warunki stymulujące rozwój kreatywności pracowników, w których pracownicy
nie obawiają się ujawniać posiadanych umiejętności, nie mają oporów przed
zaproponowaniem rozwiązania oraz mogą spierać się z przełożonymi [13, s. 10].
Według Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością do wyznaczników
przywództwa w obszarze jakości należą: widoczne zaangażowanie kadry
kierowniczej w przewodzeniu procesom TQM, konsekwentnie realizowana
kultura kompleksowej jakości, uznanie i docenianie wysiłków i osiągnięć
pracowników i zespołów, wspieranie kompleksowej jakości odpowiednimi
środkami, zaangażowanie w stosunku do klientów i dostawców oraz aktywna
promocja kompleksowej jakości na zewnątrz firmy. To również umiejętność
stworzenia klimatu, w którym ma miejsce zaangażowanie i uczestnictwo
wszystkich pracowników w procesie przemian jakościowych. Wymienione
wyznaczniki przywództwa znajdują odzwierciedlenie również w kryteriach
Europejskiej Nagrody Jakości [5, s. 160].
4.3. Kształtowanie podłoża kulturowego
Sposób pojmowania jakości silnie zależy od systemu wartości, przekonań
i wzorców zachowań ludzi w procesie pracy. O powodzeniu, sukcesie
zarządzania jakością w dużej mierze decyduje mentalność uczestników
organizacji, istniejąca kultura organizacyjna, kultura narodowa itd.
Niejednokrotnie, aby skutecznie wdrożyć SZJ, i odpowiednio wykorzystać
potencjał społeczny organizacji, potrzebna jest również zmiana istniejącej
kultury organizacyjnej. Kultura projakościowa to kultura oparta na takich
wartościach jak: partnerstwo, zaufanie, współpraca, otwartość, samodzielność,
kreatywność.
10
Małgorzata Trenkner
Z doświadczeń Toyoty wynika, że tworzenie kultury organizacyjnej
zorientowanej na jakość wymaga czasu, wysiłku, umiejętności łączenia
różnorodności [14, s. 67].
Zmiana w podejściu do pracy w przedsiębiorstwach zorientowanych
projakościowo powinna ewoluować w kierunku kształtowania praz kierownictwo
firm następujących wartości i postaw: aktywności, zaangażowania, kreatywności,
innowacyjności, odpowiedzialności, rozwiązywania problemów, staranności,
troski o jakość, doskonalenia, chęci uczenia się.
4.4. Przełamywanie oporu pracowników wobec zmiany jaką jest
wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością
Rola kierowników we wprowadzaniu zmian jest nieoceniona. Pracownicy
zazwyczaj boją się tego co nieznane, dlatego bardzo ważne jest wyjaśnienie
przez kierownictwo sensu i istoty zmiany wprowadzanej w organizacji. Istotne
znaczenie ma dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie wstępne, które
powinno uświadomić pracownikom, że wdrażanie systemu zarządzania jakością
nie stwarza dla nich zagrożeń, a wręcz przeciwnie – ułatwi im pracę i da lepszą
perspektywę rozwoju osobistego. Przytaczane w poprzednim punkcie wyniki
badań ukazują duże zaniedbania w tym zakresie – najpoważniejszym problemem
przy wdrażaniu systemu jakości w przebadanych przez A. Fajczak-Kowalską
i P. Miłosza [12, s. 48] 130 firmach okazał się brak znajomości istoty SZJ.
Kolejne działania związane z przełamywaniem oporu przed i w trakcie
wdrażania systemu jakości, to otwarta komunikacja z pracownikami, stwarzanie
możliwości partycypacji w zarządzaniu, nagradzanie akceptacji zmiany,
wspieranie, szkolenia i rozwój pracowników.
4.5. Szkolenia wstępne i specjalistyczne
Poza szkoleniami wstępnymi (wprowadzającymi i wyjaśniającymi) ważne są
również kolejne szkolenia specjalistyczne, pogłębiające wiedzę ogólną. Należy
identyfikować potrzeby szkoleniowe pracowników w zakresie zarządzania
jakością oraz przekazywać konkretną, specjalistyczną wiedzę z zakresu narzędzi
zarządzania jakością. Umożliwi to identyfikację problemów jakościowych, ich
eliminowanie, a przez to realizację zasady ciągłego doskonalenia. Oczywiście
sama znajomość narzędzi jakości nie gwarantuje skutecznego ich wykorzystania
– ważny jest również odpowiedni system motywacyjny i oceniania.
Zrobić szkolenie to jedno a nauczyć to drugie. Należy zatem dobrze wybrać
firmę lub trenera, którzy w szkoleniach uwzględnią również specyfikę przedsiębiorstwa oraz przetrenują praktyczne umiejętności.
Rola i zadania kadry kierowniczej w implementacji…
11
4.6. Partycypacja pracownicza oraz delegowanie uprawnień
Zmiana postaw i związane z nią przyzwolenie kierownictwa na aktywną rolę
pracowników w zarządzaniu jakością otwiera możliwości korzystania przez
pracowników z praw wynikających z partycypacji. Mogą być one częściowo
ograniczone w formalnych zapisach organizacyjnych, niemniej jednak
pracownicy nie mogą być ich pozbawieni. Kierownicy powinni zapewnić
pracownikom wynikające z partycypacji prawo do informacji, wysłuchiwania
skarg i zażaleń, wypowiadania się (opiniowania), doradzania, wyrażania
sprzeciwu, wyrażania zgody, wspólnego rozstrzygania, wyłącznego rozstrzygania [14, s. 88-89].
Delegowanie uprawnień daje pracownikom możliwość rozwiązywania
problemów na możliwie najniższym poziomie organizacji. Skraca to ścieżkę
decyzyjną pomiędzy wykonawcą a klientem, umożliwia szybką reakcję
i tym samym sprzyja skuteczności systemu zarządzania jakością. W miejsce
autokratyzmu i tradycyjnej kontroli wykonania zadań powinno pojawić się
większe zaufanie do pracowników, autentyczne, a nie tylko deklaratywne,
delegowanie uprawnień, zwiększenie swobody działania pracowników,
zwiększenie ich odpowiedzialności. Menedżerowie powinni przyznać pracownikom prawo do błędu, aby ci mogli uczyć się na swoich błędach.
4.7. Komunikacja z pracownikami
Ważne jest informowanie pracowników o podejmowanych działaniach
na rzecz jakości, ich celowości, wspólne uzgadnianie działań, przyjmowanie
sugestii oraz słuchanie pracowników.
Struktura organizacyjna powinna zapewnić sprawną komunikację
wewnętrzną, przekazywanie celów i zadań oraz ich raportowanie między
poszczególnymi szczeblami zarządzania, jednostkami organizacyjnymi oraz
pracownikami [6, s. 112-115].
Do komunikacji wewnętrznej można wykorzystać: spotkania robocze,
tablice informacyjne, biuletyny wewnętrzne, media audiowizualne, badania
ankietowe wśród pracowników, plany poprawy zgłaszane przez pracowników,
wspólne celebrowanie sukcesów.
4.8. Kształtowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego
Wynagrodzenie płacowe powinno być uzależnione od efektów jakościowych
pracy oraz od działań i postaw projakościowych pracowników. Na etapie
wdrażania systemu jakości pracownicy zazwyczaj oczekują dodatkowego,
większego wynagrodzenia, ponieważ zwykle zwiększa się zakres ich
obowiązków i odpowiedzialności.
12
Małgorzata Trenkner
Do kształtowania postaw projakościowych można wykorzystać również
instrumenty pozapłacowe: wyrażanie uznania (poprzez stosowanie pochwał,
nagród, obdarzanie zaufaniem), oferowanie pracownikom symboli statusu
(odznaczenie, przydzielenie lepszego biura) i wspólne celebrowanie sukcesów.
Istotną rolę odegrać mogą programy motywacyjne skierowane do zespołów
pracowniczych. Szczególny nacisk należy położyć na rozwijanie ducha zespołu
(przez stawianie wyzwań grupowych czy ćwiczenia z zakresu budowania
zespołu), wdrażanie propozycji pochodzących od zespołów, wspieranie
samodzielnych zespołów i zachęcanie do dalszych działań na rzecz jakości.
4.9. Kształtowanie odpowiedniego systemu oceniania
W systemie ocen pracowniczych należy uwzględnić wśród kryteriów
efektywnościowo-jakościowych efekty pracy, wśród behawioralnych – działania
i postawy projakościowe, zaangażowanie, przestrzeganie ustalonych procedur
i standardów, współpracę i gotowość niesienia pomocy, dbałości o klientów,
wykazywanie inicjatywy itp.
Ważna jest również samokontrola i samoocena pracy oraz podejmowanych
działań na rzecz jakości. Duże znaczenie w systemie ocen ma rozmowa
oceniająca, która daje możliwość ustalenia przyczyn problemów, podzielenia się
uwagami, spostrzeżeniami, stworzenie atmosfery zaufania. Z kolei niesatysfakcjonujące wyniki oceny jakości pracy powinny być wykorzystywane nie do
karania, ale jako źródło uczenia się na błędach. System ocen powinien również
uwzględniać pracę zespołową na rzecz jakości.
5. Zakończenie
Aby system zarządzania jakością stał się skutecznym narzędziem
zarządzania całą organizacją, kierownictwo tej organizacji musi wypełniać
przypisaną mu rolę i odpowiedzialność w tym zakresie. Bez jego bezpośredniego
poparcia i zaangażowania w proces tworzenia, wdrożenia oraz doskonalenia
systemu efekt końcowy może być niesatysfakcjonujący. Niewłaściwa postawa
kierownictwa firmy wpływa demotywująco na pracowników, rodzi obojętność
i wyparcie.
Z doświadczeń zebranych w trakcie wdrażania systemów zarządzania
jakością wyłania się nienajlepszy obraz działania najwyższego kierownictwa
organizacji. Obok braku wystarczającej wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi
zarządzania, często kierownictwo nie docenia roli czynnika ludzkiego w systemie
zarządzania jakością [9, s. 53].
To ludzie tworzą jakość. Kierownictwo firmy powinno przyjąć, że ludzie są
kluczowym czynnikiem sukcesu firmy, dysponują dużymi możliwościami,
Rola i zadania kadry kierowniczej w implementacji…
13
energią i kreatywnością. Wykorzystanie tych elementów, ich pobudzanie
i rozwój jest uzależnione od umiejętności kierowania ludźmi przez menedżerów.
Współczesne kierowanie ludźmi nie powinno zatem polegać na zastraszaniu,
nieustannym kontrolowaniu i wywoływaniu frustracji wśród podwładnych lecz
na wsparciu, zaufaniu i przywództwie.
Współczesne role menedżera wymagają zdolności koncepcyjnych,
przywódczych oraz umiejętności korzystania z instrumentarium zarządzania,
i to zarówno twardego (np. ekonomiczno-finansowego), jak i miękkiego
(np. komunikowania, negocjowania, rozwoju inteligencji emocjonalnej)
[15, s. 108].
W procesie wdrażania systemów zarządzania jakością, jak już stwierdzono,
kwestie społeczne są niejednokrotnie zaniedbywane. Menedżerowie oraz
naczelne kierownictwo firm popełniają w tym obszarze sporo błędów. Aby ich
uniknąć należy poświęcić tym zagadnieniom więcej uwagi i czasu – nie tylko
na etapie implementacji, ale również podczas funkcjonowania i doskonalenia
systemu jakości. Istotą orientacji projakościowej jest m.in. ciągłe doskonalenie,
nie kończące się usprawnienia, osiąganie wyższego poziomu dojrzałości
w obszarze zarządzania jakością, rozwój organizacji. Ważna i potrzebna jest
zatem ciągła współpraca naczelnego kierownictwa firmy, menedżerów,
pełnomocnika ds. jakości, działu personalnego oraz pracowników na wszystkich
szczeblach przedsiębiorstwa.
Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
Grudzewski W.: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3, 2006, s. 13.
Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008.
Trenkner M.: Social barriers to the implementation of Quality Management
System. "Management", Vol. 15, No. 2, 2011, ss. 305-315.
Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G.: Podstawy zarządzania jakością, PWN,
Warszawa 2001.
Skrzypek E.: Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2002.
Urbaniak M.: Zarządzanie jakością. Difin, Warszawa 2004.
Bugdol M.: System zarządzania jakością a system społeczny organizacji.
„Przegląd Organizacji”, nr 3, 2011, s. 62.
Hermaniuk T., Sikora T.: Wdrażania systemów zarządzania jakością – korzyści
i trudności. „Problemy jakości”, nr 5, 2010, s. 11.
Kowalczyk J.: Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość. CeDeWu.Pl,
Warszawa 2008.
Sebastianelli R., Tamimi N.: Understanding the Obstacles to TQM Success. "The
Quality Management Journal", Vol. 10, No. 3, 2003, ss. 48-50.
14
Małgorzata Trenkner
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
Żemigała M.: Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Placet,
Warszawa 2008.
Fajczak-Kowalska A., Miłosz P.: Problemy z wdrażaniem systemu zarządzania
jakością, „Problemy Jakości”, nr 3, 2011, s. 48.
Karaszewski R.: Istota przywództwa, filaru totalnego zarządzania jakością.
„Problemy Jakości”, nr 1, 2009, s. 10.
Szczepańska K.: TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa
2010.
Lisiecka K.: Systemy zarządzania jakością produktów, Wydawnictwo AE
w Katowicach, Katowice 2009.
THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF MANAGERS
IN THE IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT
Summary
An increasing number of companies decides to implement certified quality
management systems. However, this process might be unsuccessful if social
issues are neglected. Bad attitude, inappropriate actions or negligence
of managers and chief executives leads to a lack of effectiveness of quality
management system. The aim of this paper is to present the role and
responsibilities of managers in the social area of the implementation of quality
management systems.
ZESZYTYNAUKOWEPOLITECHNIKIŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
PIOTR ROGALA
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
PROBLEMY DOSKONALENIA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – PUNKT WIDZENIA
PRZEDSTAWICIELI KIEROWNICTWA
Opiniodawca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001 powinien być
utrzymywany oraz doskonalony. Bardzo duży wpływ na skuteczność działań
z tego zakresu wywierają przedstawiciele kierownictwa. Poniższy artykuł
prezentuje wyniki badań dotyczących problemów z jakimi spotykają się oni
w swojej pracy. Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z 97 funkcjonujących
w Polsce organizacji stwierdzono, że przedstawiciele kierownictwa uznają,
iż dobrze znają problemy występujące w ich organizacjach, wiedzą też
z jakich powodów te problemy się pojawiały. Są przekonani ponadto o tym,
że znają odpowiednie metody, dzięki którym można byłoby sobie z tymi
problemami poradzić. Jednak otrzymują oni zbyt małe wsparcie zarówno
ze strony kierownictwa (wyższego i średniego szczebla), jak i wszystkich
pracowników zatrudnionych w organizacji. Dodatkowo uważają, iż nie
dysponują odpowiednimi środkami(finansowymi, technicznymi, itp.).
1. Wprowadzenie
System zarządzania jakością (SZJ) zgodny z wymaganiami normy ISO 9001
należy do grupy najpowszechniej wykorzystywanych w praktyce metod
zarządzania. Z przeprowadzonych przez Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną (ISO) badań wynika, że w 2010 roku ponad 1,1 mln organizacji
na całym świecie funkcjonowało w oparciu o wymagania tego standardu [12].
Wiele spośród przeprowadzonych do tej pory badań wykazało wysoką
użyteczność systemów zarządzania jakością. W.M. To, P.K.C. Lee oraz B.T. Yu
na podstawie analizy obejmującej 157 chińskich przedsiębiorstw stwierdzili,
że wdrożenie systemu zarządzania – ISO 9001i/lub ISO 14001 – pozytywnie
wpływa na wyniki prowadzonej działalności [11]. Do podobnych wniosków
doszli M. Casadesús, G. Gimènez i J. Heras bazując na informacjach zebranych
16
Piotr Rogala
podczas ankietyzacji ponad 500 przedsiębiorstw działających w Hiszpanii [3].
Natomiast P. Sampaio, P. Saraiva oraz A. Rodrigues wykazali, że wdrożenie
systemu zarządzania jakością przynosi wymierne ekonomiczne korzyści. Badania
przeprowadzili na próbie 207 firm działających w Portugalii [9].
Z drugiej jednak strony należy zauważyć znaczącą liczbę publikacji
prezentujących różnego rodzaju problemy związane z wdrażaniem oraz
utrzymywaniem systemu zarządzania jakością. Np. J. Heras-Saizarbitoria,
M. Casadesús oraz F. Marimón wykazali, że wdrożenie systemu zarządzania
jakością może prowadzić do zwiększenia biurokracji [4]. P. Rogala zidentyfikował kluczowe obszary problemowe związane z utrzymywaniem
i doskonaleniem systemu zarządzania jakością. Znalazły się wśród nich
wymagania normy ISO 9001 dotyczące: ustanawiania i osiągania celów
dotyczących jakości; zapewnienia odpowiednich kompetencji, wyszkolenia
i świadomości pracowników; zapewnienia właściwej komunikacji wewnętrznej,
wytwarzania wyrobu, badania potrzeb i satysfakcji klientów; a także zarządzanie
procesami [8]. Z kolei S. Karapetrovic, M. Casadesús oraz J. Heras-Saizarbitoria
stwierdzili, że wprawdzie wdrażanie systemów zarządzania jakością wciąż jest
uzasadnione, lecz wraz z upływem czasu ich użyteczność – z różnych powodów
– jest oceniania coraz niżej [6]. Według Boiral i Amara (2009) zaledwie 26,6%
organizacji posiadających certyfikat ISO 9001 w skuteczny sposób spełnia
wymagania międzynarodowej normy [1].
Szczególny wpływ na skuteczność systemu zarządzania jakością ma
przedstawiciel kierownictwa. Niezależnie od tego, czy system zarządzania
jakością został wdrożony poprawnie, czy też niepoprawnie, to w znacznym
stopniu od postawy i kompetencji przedstawiciela kierownictwa zależy to
w jaki sposób będzie się on zmieniał: czy będzie podlegał procesom ciągłego
doskonalenia zapewniając wartości dla organizacji, czy może będzie bezużyteczny. W skrajnym przypadku system zarządzania jakością może stać się
nawet źródłem utrudnień w ramach prowadzonej działalności. Do tej pory
niewiele jednak uwagi poświęcono tej problematyce. Jedno z nielicznych badań
związanych z tą problematyką przeprowadzili C. Camisión oraz J. Peñas.
Określili oni obecną oraz przewidywaną pozycję w organizacji specjalistów
zajmujących się zarządzaniem jakością. Nie odnosili się jednak bezpośrednio do
stanowiska przedstawiciela kierownictwa lecz brali pod uwagę wszystkich
menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie jakością [2].
W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba określenia i oceny – na
podstawie badań przeprowadzonych wśród polskich organizacji – najistotniejszych problemów dotyczących doskonalenia systemu zarządzania jakością
z jakimi spotkają się przedstawiciele kierownictwa.
Problemy doskonalenia systemu zarządzania jakością...
17
2. Przedstawiciel kierownictwa
Zgodnie z treścią normy ISO 9001 kierownictwo organizacji wdrażającej
system zarządzania jakością powinno ze swojego grona wyznaczyć osobę,
która będzie odgrywała szczególną rolę w tym systemie. Osoba ta określana
jest mianem przedstawiciela kierownictwa. Wśród jej podstawowych zadań
znajduje się:
− zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są
ustanowione, wdrożone i utrzymywane,
− przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących
funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem,
− zapewnienie upowszechnienia w całej organizacji świadomości dotyczącej
wymagań klienta,
− możliwość podejmowania współpracy ze stornami zewnętrznymi
w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością [7].
W praktyce pełnienie roli przedstawiciela kierownictwa wiąże się
z wykonywaniem znacznie szerszego zestawu czynności zarówno na
etapie przygotowywania, wdrażania, jak również na etapie utrzymywania
i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Wśród najważniejszych zadań
realizowanych podczas drugiego etapu wskazać można m.in.:
− nadzorowanie realizacji celów dotyczących jakości,
− nadzorowanie realizacji procesów i ich monitorowanie,
− bieżącą współpracę z najwyższym kierownictwem oraz kierownictwem
średniego szczebla w zakresie funkcjonowania i doskonalenia systemu,
− przygotowywanie materiałów wyjściowych na przeglądy zarządzania,
organizowanie przeglądów, sporządzanie sprawozdań oraz nadzorowanie
decyzji podjętych w ich efekcie,
− nadzorowanie i doskonalenie auditów,
− pełnienie funkcji przedstawiciela auditowanej organizacji podczas auditów
przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą oraz współpraca z nią,
− nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych,
− podejmowanie działań w celu zapewnienia integralności systemu i uzyskiwania jak największej jego skuteczności,
− prowadzenie lub nadzorowanie szkoleń związanych z jakością i innych
działań mających zapewnić posiadanie przez załogę odpowiednich
kompetencji [10].
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, że przedstawicielowi
kierownictwa nie powinno się przypisywać pełnej odpowiedzialności za wyniki
funkcjonowania SZJ. Jego rola sprowadza się do planowania, inspirowania
18
Piotr Rogala
zmian oraz monitorowania efektów, jednak za ostateczne wyniki odpowiadają
wszyscy pracownicy funkcjonujący w ramach systemu [5].
3. Wyniki badań empirycznych
W 2011 r. przeprowadzone zostało badanie dotyczące doskonalenia
systemów zarządzania jakością. Jego podstawowym celem było zidentyfikowanie problemów doskonalenia systemów zarządzania jakością.
Na podstawie badań literaturowych oraz wywiadów z pięcioma
przedstawicielami kierownictwa – sformułowanych zostało siedem stwierdzeń
dotyczących kluczowych problemów związanych z doskonaleniem systemu
zarządzania jakością. Były to:
1. Brak lub niewielka wiedza na temat słabych stron organizacji.
2. Nieznajomość przyczyn pojawienia się słabych stron organizacji.
3. Zbyt małe wsparcie ze strony najwyższego kierownictwa.
4. Zbyt małe zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla.
5. Zbyt małe zaangażowanie pracowników.
6. Ograniczone możliwości finansowe, organizacyjne i/lub techniczne.
7. Nieznajomość skutecznych sposobów eliminowania słabych stron
organizacji.
Respondentów poproszono o ocenę tego w jakim stopniu stwierdzenia te
opisują sytuację w ich organizacjach. Wykorzystywana przy tym była
sześciostopniowa skala od 0 do 5, gdzie:
0 – oznaczało „nie zgodne z prawdą”,
1 – oznaczało „w bardzo małym stopniu zgodne z prawdą”,
2 – oznaczało „w małym stopniu zgodne z prawdą”,
3 – oznaczało „w średnim stopniu zgodne z prawdą”,
4 – oznaczało „w dużym stopniu zgodne z prawdą”, a
5 – oznaczało „w pełni zgodne z prawdą”.
Przygotowany w ten sposób kwestionariusz (sprawdzony na próbie
10 organizacji) wysłano do różnych, pod względem wielkości, profilu działania
oraz formy własności podmiotów funkcjonujących w Polsce i posiadających
certyfikat ISO 9001. W efekcie podjętych działań uzyskano 97 odpowiedzi,
co stanowiło niecałe 10% wszystkich wysłanych ankiet. W grupie respondentów
dominowały przedsiębiorstwa, które stanowiły niemal 80% próby badawczej.
Pozostałe 20% reprezentowało administrację publiczną (głównie urzędy miast).
Odpowiedzi na zadane pytania udzielali przedstawiciele kierownictwa ds.
systemu zarządzania jakością.
19
Problemy doskonalenia systemu zarządzania jakością...
Uzyskane wyniki przebadane zostały pod kątem rzetelności przyjętej skali.
Uzyskano wartość wskaźnika Alfa Cronbacha na poziomie 0,831 co upoważniało
do przeprowadzania dalszych analiz1.
Rozkład odpowiedzi na zadane pytania przedstawiony został w tabeli 1.
Tabela 1. Rozkład uzyskanych odpowiedzi (w%)
Odpowiedzi
Problemy
1. Brak lub niewielka wiedza na temat
słabych stron organizacji
2. Nieznajomość przyczyn pojawienia się
słabych stron organizacji
3. Zbyt małe wsparcie ze strony
najwyższego kierownictwa
4. Zbyt małe zaangażowanie
kierownictwa średniego szczebla
5. Zbyt małe zaangażowanie
pracowników
6. Ograniczone możliwości finansowe,
organizacyjne i/lub techniczne
7. Nieznajomość skutecznych sposobów
eliminowania słabych stron organizacji
0
1
2
3
4
5
25,3
29,9
14,9
20,7
4,6
4,6
18,0
37,1
22,5
15,7
5,6
1,1
16,7
28,9
16,7
7,8
17,8
12,2
10,0
25,6
20,0
15,6
21,1
7,8
3,3
25,3
22,0
18,7
19,8
11,0
7,9
16,9
21,3
24,7
21,3
7,9
20,0
40,0
14,4
13,3
6,7
5,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
Uzyskane w trakcie badania informacje świadczą o tym, że przedstawiciele
kierownictwa z badanych organizacji uważają, iż dobrze znają słabe strony
organizacji. Zaledwie ośmiu spośród nich zgodziło się w bardzo dużym stopniu
lub w pełni ze stwierdzeniem „brakuje lub jest niewiele informacji dotyczących
słabych stron naszej organizacji.” Respondenci uważali także, że znają przyczyny
pojawienia się słabych stron. Tylko sześciu respondentów zgodziło się w bardzo
dużym stopniu lub w pełni ze stwierdzeniem: „nie wiemy jakie są przyczyny
słabych stron”.
Ocena wsparcia ze strony najwyższego kierownictwa była cechą najbardziej
różnicującą opisywaną zbiorowość. Czterdziestu jeden badanych uznało, że
wyrażenie: „w organizacji jest zbyt małe wsparcie ze strony najwyższego
kierownictwa” zupełnie nie jest zgodne z prawdą lub jest zgodne z prawdą tylko
w bardzo małym stopniu. Jednocześnie jednak dwudziestu siedmiu respondentów
w bardzo dużym stopniu lub w pełni zgodziło się z tym stwierdzeniem. Duże
zróżnicowanie ocen, jednak mniejsze niż poprzednim przypadku, wystąpiło
1
Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna być wyższa niż 0,7.
20
Piotr Rogala
także odnośnie stwierdzenia „w organizacji jest zbyt małe zaangażowanie
kierownictwa średniego szczebla”.
Niskie zaangażowanie pracowników uznane zostało przez ankietowanych
za najpoważniejszy problem związany z doskonaleniem systemu zarządzania
jakością. Aż dwudziestu ośmiu respondentów w bardzo dużym stopniu lub
w pełni zgodziło się ze stwierdzeniem, że: „w organizacji jest zbyt małe
zaangażowanie pracowników”. Także ograniczone możliwości finansowe,
organizacyjne i techniczne wskazane zostały jako poważa bariera dotycząca
doskonalenia SZJ.
Respondenci wyrazili przekonanie, iż wiedzą w jaki sposób poradzić sobie
ze słabymi stronami organizacji. Jedenastu respondentów zgodziło się w bardzo
dużym stopniu lub w pełni ze stwierdzeniem „nie wiemy jak skutecznie
wyeliminować słabe strony”. Natomiast pięćdziesięciu z czterech stwierdziło,
że zupełnie nie jest ono zgodne z prawdą lub jest zgodne z prawdą w bardzo
małym stopniu
Analiza zebranych, w wyniku przeprowadzonego badania, informacji
prowadzi do wniosku, iż wszystkie ze sformułowanych w kwestionariuszu
siedmiu problemów występują w praktyce. W większości przypadków są one
jednak oceniane jako mało znaczące (zob. tab. 2)
Tabela 2. Procent respondentów uważających dany problem za nieistotny
Wyszczególnienie
1. Brak lub niewielka wiedza na temat słabych
stron organizacji
2. Nieznajomość przyczyn pojawienia się słabych
stron organizacji
3. Zbyt małe wsparcie ze strony najwyższego
kierownictwa
4. Zbyt małe zaangażowanie kierownictwa
średniego szczebla
5. Zbyt małe zaangażowanie pracowników
6. Ograniczone możliwości finansowe,
organizacyjne i/lub techniczne
7. Nieznajomość skutecznych sposobów
eliminowania słabych stron organizacji
Procent respondentów
uważających, że dany problem
nie występuje albo że występuje
w bardzo małym bądź małym
stopniu
70,1%
77,5%
62,2%
55,6%
50,5%
46,1%
74,4%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
Daje się jednocześnie zauważyć, że siła oddziaływania poszczególnych
problemów jest różna. Generalnie można wśród nich wskazać zagadnienia mniej
Problemy doskonalenia systemu zarządzania jakością...
21
uciążliwe i bardziej uciążliwe. Do pierwszej grupy należą te problemy, które
związane są z umiejętnościami i wiedzą przedstawiciela kierownictwa. Są to:
− brak lub niewielka tylko wiedza na temat słabych stron organizacji,
− nieznajomość przyczyny pojawienia się słabych stron organizacji,
− nieznajomość skutecznych sposobów eliminowania słabych stron organizacji.
Oznacza to, że przedstawiciele kierownictwa uznają, iż dobrze znają
problemy występujące w ich organizacjach, wiedzą też z jakich powodów te
problemy pojawiały się. Są ponadto przekonani o tym, że dysponują metodami,
dzięki którym można byłoby sobie z tymi problemami poradzić.
Drugą grupę – czyli grupę o średniej sile oddziaływania – stanowią
następujące zagadnienia:
− zbyt małe wsparcie ze strony najwyższego kierownictwa,
− zbyt małe zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla,
− ograniczone możliwości finansowe, organizacyjne i/lub techniczne,
− zbyt małe zaangażowanie pracowników.
Zdaniem przedstawicieli kierownictwa otrzymują oni zbyt małe wsparcie,
zarówno ze strony kierownictwa (wyższego i średniego szczebla), jak
i wszystkich zatrudnionych w organizacji. Problemem są także ograniczone
zasoby jakimi dysponują organizacje.
Uśrednione oceny poszczególnych problemów przedstawia rysunek 1.
Średnia ocena
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
5
6
7
Problemy
gdzie:
1
2
3
4
5
6
7
Brak lub niewielka wiedza na temat słabych stron organizacji
Nieznajomość przyczyn pojawienia się słabych stron organizacji
Zbyt małe wsparcie ze strony najwyższego kierownictwa
Zbyt małe zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla
Zbyt małe zaangażowanie pracowników
Ograniczone możliwości finansowe, organizacyjne i/lub techniczne
Nieznajomość skutecznych sposobów eliminowania słabych stron organizacji
Rys. 1. Średnia ocena problemów związanych z doskonaleniem systemu
zarządzania jakością
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
22
Piotr Rogala
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułować można trzy kluczowe
spostrzeżenia:
1. Wszystkie uwzględnione w ankiecie problemy występują w praktyce, ale
z punktu widzenia przedstawicieli kierownictwa są one mało lub średnio
istotne. Można jednak wyniki te interpretować w inny sposób. Uzyskane
wyniki mogą świadczyć o tym, że przedstawiciele kierownictwa niewiele
uwagi poświęcają doskonaleniu systemów zarządzania jakością.
2. Przedstawiciele kierownictwa uważają, że znają słabe strony organizacji
i przyczyny ich powstania, wiedzą też w jaki sposób sobie z nimi poradzić.
Większe trudności sprawia im zbyt małe, ich zdaniem zaangażowanie
kierownictwa i pracowników oraz ograniczone zasoby. Nie można
jednak stwierdzić na ile problemy te wynikają z obiektywnej sytuacji
w organizacjach, a na ile są spowodowane zbyt małym zaangażowaniem
przedstawicieli kierownictwa w kształtowanie odpowiedniej świadomości
i kultury jakości w organizacji.
3. Warto dodatkowo zwrócić uwagę na to, że w przypadku każdego z pytań
każdy wariant odpowiedzi był przynajmniej jeden raz wybrany. Świadczy
to o dużym zróżnicowaniu sytuacji w badanych podmiotach.
4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwoliły na stworzenie rankingu problemów
z jakimi spotykają się przedstawiciele kierownictwa w procesie doskonalenia
systemu zarządzania jakością. Przedstawiciele kierownictwa oceniali te problemy
jako mało lub średnio ważne.
Ponadto, w trakcie prowadzonych rozważań pojawiły się nowe wyzwania
badawcze, które powinny stać się tematem dalszych dociekań. Jako
najważniejsze z nich należy uznać:
1. Określenie tego, jakie predyspozycje i umiejętności potrzebne są przedstawicielowi kierownictwa do sprawowania powierzonej funkcji. Analiza
problemów zidentyfikowanych na podstawie badań ankietowych wskazuje, że
kompetencje te powinny dotyczyć m.in. takich zagadnień, jak komunikacja
wewnętrzna, motywowanie, itd.
2. Potrzebę kategoryzacji badanych organizacji. Duże zróżnicowanie
podawanych przez respondentów odpowiedzi świadczy o tym, że dane
problemy w niektórych organizacjach nie są odczuwane, a w innych, te same
problemy występują z bardzo dużą mocą (dotyczy to np. wsparcia ze strony
najwyższego kierownictwa). Cechą wpływającą na pojawienie się danego
Problemy doskonalenia systemu zarządzania jakością...
23
problemu może być np. rodzaj organizacji (np. przedsiębiorstwo, urząd
administracji samorządowej) lub czas jaki upłynął od pierwszej certyfikacji.
Zidentyfikowanie tych cech – o ile one rzeczywiście istnieją – mogłoby być
użyteczne w procesie przygotowywania wsparcia doradczego dla różnych
grup organizacji.
Literatura
[1] Boiral O., Amara N.: Paradoxes of ISO 9000 Performance – A Configurational
Approach. "Quality Management Journal". Vol. 16, No. 5, 2009, ss. 36-60.
[2] Camisión C., Peñas J.: The future of the quality/excellence function: a Vision from
the Spanish firm. "Total Quality Management". Vol. 21, No. 6, 2010, ss. 649-672.
[3] Casadesús M., Gimènez G., Heras I.: Benefits of ISO 9000 implementation
in Spanish industry. "European Business Review". Vol. 13, No. 6, 2001, ss. 327-335.
[4] Heras-Saizarbitoria I., Casadesús M., Marimón F.: The impact of ISO 9001
standard and the EFQM model: The view of the assessors. "Total Quality
Management", Vol. 22, No. 2, 2011, ss. 197-218.
[5] Hoyle D.: ISO 9000. Quality systems handbook, Routledge 2011.
[6] Karapetrovic S., Casadesús M., Heras-Saizarbitoria I.: What happened to the
ISO 9000 lustre? An eight-year study, "Total Quality Management" 2010, Vol. 21,
No. 3, ss. 245-267.
[7] PN-EN ISO 9001: Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet
Normalizacyjny. Warszawa 2009.
[8] Rogala P.: Problems related to maintaining and improving ISO 9001 quality system,
"ACC Journal", No. 3, 2011, ss. 129-134.
[9] Sampaio P., Saraiva P., Rodrigues A.: The Economic Impact of Quality
Management Systems In Portuguese Certified Companies: Empirical Evidence.
"International Journal of Quality & Reliability Management", Vol. 28, No. 9, 2011,
ss. 929-950.
[10] Sikora T.: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
[11] To W.M., Lee P.K.C., Yu B.T.W.: Benefits of implementing management system
standards. The TQM Journal, Vol. 24, No. 1, 2011, ss. 17-27.
[12] www.iso.org
24
Piotr Rogala
BARRIERS TO IMPROVING THE ISO 9001 QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM – THE MANAGEMENT
REPRESENTATIVES' VIEWPOINT
Summary
Every certified system of quality management should be maintained and
improved. The efficacy of such measures relies significantly on the management
representative's competence. This article is intended to present the results of
a survey on the problems faced by management representatives in this respect.
The respondents were management representatives from 97 Polish organisations
(both private businesses and public institutions), who universally claimed to be
perfectly familiar with the problems occurring within their organisations and well
aware of their causes. Moreover, they declared to have the knowledge of the
methods that could be used to overcome such problems. However, they
complained of insufficient support from the top and middle management as well
as from the organisation's staff in general. Another problem pointed out was the
restricted resources (financial, technical and organisational) that the organisations
had at their disposal.
ZESZYTYNAUKOWEPOLITECHNIKIŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
MACIEJ URBANIAK
Katedra Logistyki
Uniwersytet Łódzki
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW OPARTY
NA WDRAŻANIU NARZĘDZI DOSKONALENIA
PROCESÓW I PRODUKTÓW
Opiniodawca: dr hab. inż. Ryszard Grądzki, prof. PŁ
Celem artykułu jest przedstawienie roli narzędzi doskonalenia jakości
procesów i produktów w rozwoju organizacyjnym przedsiębiorstw.
W ostatnich latach można zauważyć, iż przedsiębiorstwa doskonaląc
realizowane przez siebie procesy oraz wytwarzane produkty coraz częściej
obok podejścia systemowego opartego na wymaganiach międzynarodowych standardów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem wdrażają także inne narzędzia doskonalenia operacyjnego (takie jak
elementy Toyota Production System, Lean Management, czy Six Sigma).
Takie działanie określane jest często jako holistyczne, w którym podejście
procesowe w połączeniu z wdrażaniem projektów doskonalących powoduje
efekt synergii dla rozwoju organizacji i oferowanych przez nią produktów.
1. Wprowadzenie
Wzrost konkurencji na rynkach międzynarodowych (a obecnie na rynku
globalnym) spowodował, iż zarówno duże firmy (zwłaszcza korporacje
ponadnarodowe), jak małe i średnie przedsiębiorstwa wykazują ciągle wysoki
poziom zainteresowania wprowadzeniem narzędzi pozwalających na
doskonalenie jakości wyrobów, procesów, jak i systemów zarządzania.
Począwszy od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia,
zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone,
Japonia, Wielka Brytania, czy Niemcy zauważyć można znaczące osiągnięcia
w tym zakresie. Działania te zaowocowały m.in. rozpowszechnieniem w wielu
krajach świata standardów zarządzania opartych na wymaganiach norm ISO serii
9000, głównie z uwagi na przejrzystość wytycznych w zakresie metodyki
wdrażania i funkcjonowania (opartej na cyklu PDCA), a także możliwość
26
Maciej Urbaniak
przeprowadzania niezależnej oceny, potwierdzonej stosownym certyfikatem.
Skuteczne wdrożenie systemowego zarządzania jakością pozwala nadzorować
procesy (definiować dla nich cele, standardy wykonania oraz metody oceny),
by osiągać oczekiwaną jakość procesów i produktów. Opieranie jednak
funkcjonowania tego systemu wyłącznie na wymaganiach standardu ISO 9001,
może czynić go raczej statycznym, a nie dynamicznym. Z tego też względu firmy
coraz częściej zwracają uwagę na inne narzędzia pozwalające poprawiać
wyniki realizowanych procesów operacyjnych, co powinno być ściśle
związane z realizacją założeń strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W tym zakresie
przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać np. :standardy organizacyjne w zakresie
zarządzania jakością (ISO serii 9000), zarządzania środowiskowego (ISO serii
14000), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N/OHSAS 18001),
zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO serii 27000), zarządzania
w poszczególnych sektorach (lotniczym, motoryzacyjnym, producentów urządzeń
medycznych, spożywczym, czy telekomunikacyjnym) zarządzania łańcuchem
dostaw (ISO serii 28000), zarządzania ciągłością działania organizacji
(BS 25999), metodyki Six Sigma (DMAIC, DFSS/DMADV), Toyota Production
System, koncepcje Lean Management, czy też Lean SixSigma.
2. Podejście holistyczne związane z doskonaleniem
przedsiębiorstw
Analizując działania podmiotów gospodarczych, można zauważyć, iż
integrują one często wdrożone przez siebie systemy zarządzania oparte na
standardach organizacyjnych. Najwyraźniej można to dostrzec w przypadku firm,
które wprowadziły u siebie systemy zarządzania jakością, środowiskiem,
czy bezpieczeństwem zgodne z wymaganiami standardów międzynarodowych,
których założenia oparte są na cyklu doskonalenia PDCA. Integracja powyższych
systemów jest często spotykana w praktyce gospodarczej, z uwagi na wspólne
założenia standardów organizacyjnych, zwłaszcza w zakresie:
− wyznaczania celów określających kierunki działań organizacji w zakresie
doskonalenia systemu,
− planowania działań okresowych opartych na mierzalnych, okresowych
celach,
− zdefiniowania oraz zakomunikowania odpowiedzialności i uprawnień
pracownikom,
− ustanowienia procesów komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej),
− doskonalenia kompetencji i poziomu świadomości personelu,
− zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla realizacji procesów,
− nadzorowania procesów operacyjnych,
Rozwój przedsiębiorstw oparty na wdrażaniu narzędzi doskonalenia...
27
zdefiniowania procedur postępowania w przypadku zdarzeń niepożądanych
(niezgodny wyrób, wypadek przy pracy, awaria),
− udokumentowania, wdrożenia i nadzorowania wymaganych procedur
systemowych,
− prowadzenia i nadzorowania zapisów wymaganych przez poszczególne
normy,
− auditowania systemów,
− prowadzenia pomiarów i monitorowania w odniesieniu do realizowanych
działań i ich wyników,
− podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych,
− przeprowadzania okresowej oceny skuteczności systemu poprzez przegląd
zarządzania wykonywany przez kierownictwo organizacji.
W wielu firmach, a zwłaszcza w światowych koncernach, można dostrzec
holistyczne podejście ukierunkowane na doskonalenie (ang. holistic business
excellence approach), oparte na wdrażaniu systemów zarządzania opartych
na międzynarodowych standardach zarządzania (jakością, środowiskiem oraz
bezpieczeństwem), a także na koncepcji Toyota Production System (wybranych
elementów), Lean Management, czy Six Sigma. Takie kompleksowe podejście
może w większym stopniu przyczynić się do optymalizacji wykorzystania
zasobów oraz poprawy skuteczności i efektywności procesów poprzez:
− doskonalenie istniejących oraz wprowadzanie nowych procesów i/lub
produktów dzięki wdrożeniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem
oraz bezpieczeństwem, a także TPS, Lean Management oraz metodyk
Six Sigma,
− budowanie relacji z interesariuszami organizacji, a zwłaszcza z klientami,
dostawcami, pracownikami, właścicielami oraz społeczeństwem,
− zmniejszanie przejawów marnotrawstwa oraz skracanie cykli procesów
dzięki wdrażaniu narzędzi Toyota Production System oraz Lean
Management.
Skuteczne, kompleksowe wdrożenie narzędzi doskonalenia operacyjnego
(systemów zarządzania opartych na wymaganiach normatywnych oraz koncepcji
TPS, Lean oraz Six Sigma) przyczynia się do rozwoju organizacji (poprzez
poprawę wyników procesów) oraz spełnienia oczekiwań interesariuszy, co ma
wpływ na zapewnienie jej trwałego doskonalenia (ang. sustainable excellence) [3].
Przekłada się to na korzyści, do których zaliczyć można m.in.:
− zapewnienie (spełnienie wymagań określonych przez standardy techniczne)
oraz ciągłe doskonalenie jakości technicznej produktów materialnych
i usług (w tym również zmniejszenie negatywnego wpływu organizacji
na środowisko),
− podnoszenie świadomości pracowników oraz kwalifikacji, zwłaszcza
w zakresie skutecznego reagowania na niezgodności (podejmowanie działań
−
28
Maciej Urbaniak
korygujących), postępowania zwłaszcza w sytuacjach niepożądanych (takich
jak niezgodności, a zwłaszcza awarie – zdarzenia takie to w szczególności:
emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzących do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.), identyfikacji ryzyka
(podejmowanie działań zapobiegawczych poprzez analizę możliwości
wystąpienia błędów, które powodują niepożądane zmiany w procesach i/lub
produktach),
− możliwość optymalizowania działań organizacji poprzez efektywne
wykorzystanie zasobów, skrócenie cykli procesów, unikanie marnotrawstwa,
a także wprowadzanie inicjatyw w zakresie działań doskonalących,
− możliwość partycypacji pracowników w ustalaniu celów i mierników oceny
podejmowanych działań (realizowanych procesów, wdrażania projektów);
− poprawę skuteczności procesów komunikacji z interesariuszami i włączanie
ich w inicjatywy związane z doskonaleniem procesów i produktów,
− obniżenie poziomu ryzyka zagrożeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa (produktów, pracy personelu, informacji, funkcjonowania
infrastruktury, środowiska) [9].
Z uwagi na najbardziej powszechny zakres wykorzystywania standardu
ISO 9001, jego struktura oparta na założeniach cyklu PDCA stanowi
w wielu przedsiębiorstwach „pewien rodzaj szkieletu” dla działań związanych
z integracją innych narzędzi doskonalenia operacyjnego. Punktem wyjścia
w ramach holistycznego podejścia w zakresie wdrażania powyższych narzędzi
jest planowanie oparte na wyznaczeniu mierzalnych celów okresowych,
będących rozwinięciem celów strategicznych organizacji ukierunkowanych na
spełnienie wymagań i oczekiwań jej interesariuszy. Firmy cechujące się wysokim
stopniem ich wprowadzenia (głównie koncerny międzynarodowe) wykorzystują
w tym zakresie koncepcję Strategicznej Karty Wyników [8]. Chcąc włączać
także wykonawców (w ramach poszczególnych elementów struktury organizacyjnej, takich jak jednostki biznesowe, działy, zespoły zadaniowe) we
współokreślanie celów, starają się wprowadzać planowanie Hoshin [16].
Zgodnie z założeniami międzynarodowych standardów zarządzania jakością,
środowiskiem oraz bezpieczeństwem podczas planowania powinno uwzględnić
się zasoby, takie jak kwalifikacje pracowników, infrastrukturę, informację,
środowisko pracy, relacje z dostawcami, a także zasoby finansowe niezbędne
dla osiągnięcia założonych celów. Realizacja procesów operacyjnych powinna
przebiegać zgodnie ze standardami postępowania zawartymi w międzynarodowych normach organizacyjnych. Z kolei wzrost ich skuteczności
i efektywności może zostać osiągnięty poprzez wprowadzanie wymagań
systemowych związanych z zarządzaniem środowiskowym (zmniejszenie
negatywnego oddziaływania na środowisko), zarządzaniem bezpieczeństwem
Rozwój przedsiębiorstw oparty na wdrażaniu narzędzi doskonalenia...
29
(zmniejszaniem ryzyka związanego z przebiegiem procesów, wytwarzaniem/
wykorzystywaniem produktów) oraz wdrażaniem koncepcji TPS (zapewnienie
ciągłości przepływu produktu w procesach), jak również projektów opartych
na złożeniach metodyk Six Sigma i Lean Management (eliminowanie
marnotrawstwa). Ocena skuteczności działań organizacji (pozwalająca określić
perspektywy dalszych możliwości zapewnienia trwałego sukcesu poprzez
doskonalenie może być realizowana poprzez analizę informacji dotyczących
spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów i innych interesariuszy, analizę
skuteczności i efektywności procesów (mierniki), audity (wewnętrzne
i zewnętrzne), wdrożenie rachunku kosztów jakości, samoocenę, benchmarking,
a także analizę ryzyka ciągle pojawiających się zagrożeń [4; 5; 6; 7; 13; 15].
3. Podejścia w zakresie doskonalenia systemów
zarządzania jakością
Można wyróżnić dwa zasadnicze podejścia w zakresie doskonalenia
systemów zarządzania jakością. Pierwsze podejście nazywane przełomowym
(ang. breakthrough, określane też jako radykalne), prowadzi do zmiany
i udoskonalenia istniejących procesów (poprzez wdrożenie nowej metody) lub
do wdrożenia nowych procesów (a także nowych produktów). Jest ono
realizowane zazwyczaj przez zespoły zadaniowe pracowników, poza ich
rutynową działalnością [1]. Projekty przełomowe są często realizowane poprzez
redefiniowanie istniejących procesów, przy uwzględnieniu następujących faz:
− określenie celów oraz opracowanie projektu doskonalenia,
− analiza istniejących procesów w stanie aktualnym oraz uświadomienie
możliwości innowacyjnych zmian,
− określenie i zaplanowanie doskonalenia procesu,
− wdrożenie działań doskonalących,
− weryfikacja i walidacja udoskonalenia procesu,
− ocena osiągniętego udoskonalenia, w tym uczenia się.
Przykładem tego typu działań doskonalących mogą być projekty
reingeeningowe, czy wdrażanie nowych procesów i/lub produktów poprzez
wykorzystanie metodyki DFSS (Design for Six Sigma). Drugie podejście to
ciągłe doskonalenie metodą „małych kroków”, polegające na wdrażaniu
innowacji przyrostowych (ang. incremental innovations) realizowane przez
zespoły pracowników, w ramach istniejących procesów. Źródłami pomysłów
doskonalenia organizacji tą metodą powinni być sami pracownicy (zgłaszający
swoje pomysły indywidualnie, a także grupowo). Podejście to wiąże się także
z budowaniem kultury organizacyjnej angażującej ludzi aktywnie poszukujących
możliwości doskonalenia procesów, wyrobów i systemów zarządzania.
Przykładami tego typu udoskonaleń mogą być działania w ramach wdrażania
30
Maciej Urbaniak
podejścia Kaizen, TPM, projektów Lean, Six Sigma (przy wykorzystaniu
metodyki DMAIC), czy LeanSixSigma [10; 14]. Skuteczne wdrażanie tych
rozwiązań stopniowo zmniejsza liczbę niezgodności (m.in. braków/wad
produktowych w procesach oraz zgłaszanych reklamacji/uwag przez klientów).
W procesach, zwiększa się produktywność i wydajność pracowników, skraca się
czas wykonywanych operacji oraz zmniejsza nakładu pracy/materiałów/energii.
Działania związane z doskonaleniem systemu zarządzania jakością traktować
należy jako zmiany w organizacji, które mogą mieć zarówno podłoże
zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do przesłanek zewnętrznych zaliczyć należy
ciągle zmieniające się oczekiwania interesariuszy (a zwłaszcza klientów
organizacji), działania konkurencji, zmiany w przepisach prawnych. Z kolei jako
uwarunkowania wewnętrzne należy wskazać potrzeby przedsiębiorstwa związane
z poprawą sprawności organizacyjnej (dążenie do poprawy skuteczności
i efektywności działań) oraz doskonaleniem jakości technicznej produktów
(wdrażaniem nowych i poprawą parametrów oferowanych już produktów) [12].
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w zakresie ciągłego ich
doskonalenia determinują ciągle postępującą globalizację we wszystkich
obszarach gospodarki, a także w pozostałych sferach życia społecznego.
Ekspansja wielu firm, a zwłaszcza koncernów międzynarodowych, powoduje
wzrost znaczenia zarówno standaryzacji technicznej (by zapewnić wymaganą
powtarzalną jakość), jak organizacyjnej (zwłaszcza w państwach, w których
lokalizowane są inwestycje i nawiązywane są relacje z lokalnymi dostawcami).
Coraz większe znaczenie w budowaniu relacji partnerskich z klientami
odgrywa jakość usług przed sprzedażą (jak np. zaprezentowanie możliwych
rozwiązań, próbne użytkowanie produktu np. urządzenia, doradztwo techniczne),
jak i po sprzedaży (dostawa, montaż/instalowanie, szkolenia, doradztwo
techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). Szczególna rolę w tym
zakresie odgrywa personel odpowiedzialny za kontakt z klientem. W wielu
firmach oprócz pracowników zaangażowanych w procesy związane ze sprzedażą
oraz serwisem, włączani są także specjaliści z zakresu projektowania,
technolodzy, czy kadra kierownicza procesów produkcyjnych. Osoby te
powinny cechować się nie tylko bardzo wysokimi kwalifikacjami zawodowymi
dotyczącymi wiedzy na temat produktu (w tym technologii jego produkcji oraz
użytkowania), ale także wysokim poziomem komunikatywności dostosowanej
do poziomu percepcji nabywców, a zwłaszcza kultury osobistej oraz przyjęcia
postawy empatycznej).
Istotne znaczenie nabiera ciągle bezpieczeństwo produktów dla użytkowników i środowiska. Uwarunkowane jest to zarówno koniecznością przestrzegania przepisów prawnych (takich jak np. dyrektywy nowego podejścia,
WEEE czy RoHS), jak i również działaniami marketingowymi przedsiębiorstw,
które kształtując swój pozytywny wizerunek w otoczeniu, chcą być postrzeganie
jako odpowiedzialne społecznie [3].
Rozwój przedsiębiorstw oparty na wdrażaniu narzędzi doskonalenia...
31
Potwierdzeniem jakości technicznej produktów są certyfikaty i deklaracje
zgodności (z wymaganiami dyrektyw i norm technicznych), znaki bezpieczeństwa, znaki zgodności oraz deklaracje zgodności z normami technicznymi,
jak również atesty producentów. Są one w przypadku niektórych produktów
ciągle wykorzystywane z uwagi na wymagania klientów instytucjonalnych,
jak i zamiar promocyjnego oddziaływania na nabywców, poprzez utwierdzanie
ich w przekonaniu o gwarantowanej (zapewnionej) jakości wyrobu.
4. Rola menedżerów w doskonaleniu organizacji
W wielu przedsiębiorstwach wdrażających narzędzia doskonalenia
operacyjnego wprowadza się specjalne stanowiska menedżerskie (np. menedżerowie ds. doskonalenia/menedżerowie ds. rozwoju procesów/menedżerowie
ds. optymalizacji procesów/menedżerowie ds. doskonalenia procesów
(ang. excellnece managers, business excellence managers, operations quality
managers, performance managers, QHSE supervisor, process development
managers, process optimalization managers, process improvement managers),
liderzy ds. doskonalenia procesów (ang. process excellence deployment leaders)/
koordynatorzy programów ciągłego doskonalenia (ang. continuous improvement
program coordinators), a także wyznacza się liderów dla realizacji projektów
wprowadzanych zmian (np. przy wprowadzaniu projektów uwzględniają
metodyki Six Sigma. Są to black belts, green belts, koordynatorzy/eksperci/
przewodnicy wdrażania Lean (ang. lean coordinators/lean implementers,
lean experts/ lean deployment guides), menedżerowie projektu (ang. project
managers), inżynierowie projektu (project engineers), koordynatorzy 5S/TPM
(5S/TPM coordinatotors), liderzy usprawniania/ rozwoju procesów/
racjonalizacji/produktywności/zarządzania środowiskowego (process improvement/
development leaders/continuous improvement deployment leaders/team
managers/productivity leaders/environmental leaders), koodynatorzy Kaizen
(ang. Kaizen coordinators) [11].
Menedżerowie ds. doskonalenia odpowiadają za implementację założeń
strategii rozwoju organizacji poprzez wdrażanie i doskonalenie systemów
zarządzania jakością/ środowiskiem i bezpieczeństwem oraz nadzór nad
wprowadzaniem i stosowaniem elementów TPS, a także nadzór nad realizacją
projektów Six Sigma oraz Lean Management. Do ich zadań zaliczyć należy
prowadzenie szkoleń (dla pracowników, dostawców, a także często dla klientów
instytucjonalnych) z zakresu wdrażania narzędzi doskonalenia operacyjnego,
wspieranie walidacji nowych procesów i produktów, nadzór nad opracowywaniem oraz realizacją planów kontroli, nadzór nad prowadzeniem
auditów (wewnętrznych oraz u dostawców), przeprowadzanie badań satysfakcji
klientów (zewnętrznych i wewnętrznych), monitorowanie wskaźników oraz
32
Maciej Urbaniak
przygotowywanie raportów najwyższemu kierownictwu, opracowanie metodyki
mapowania procesów, czy projektowanie i standaryzacja przebiegu procesów.
Menedżerów doskonalenia wspierają menedżerowie procesów lub inżynierowie
jakości, a także doradcy ds. doskonalenia procesów (ang. process improvement
advisors). Do ich zadań należy m.in.:
− projektowanie (opracowywanie dokumentacji) procesów,
− ocena produktów pod względem zgodności z aktualnymi wymogami
prawnymi,
− współpraca z klientami w zakresie wdrażania nowych produktów (testowanie
produktu u użytkowników zbieranie opinii, walidacja),
− współpraca z klientami (po dokonaniu zakupu w zakresie rozwiązywania
problemów technicznych, rozpatrywania reklamacji, prowadzenia szkoleń),
− współpraca z dostawcami (składanie reklamacji, nadzorowanie u nich
kontroli jakości; prowadzenie szkoleń i auditów),
− projektowanie procesów, identyfikowanie i analizowanie ryzyka,
− -przygotowanie umów jakościowych z kluczowymi dostawcami (analiza
danych raportowanych przez dostawców),
− prowadzenie auditów wewnętrznych (na zgodność z międzynarodowymi
standardami zarządzania jakością/środowiskiem/bezpieczeństwem),
− nadzorowanie prac zespołów usprawniających (przy wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością/środowiskiem/bezpieczeństwem, TPS,
Lean Management, Six Sigma).
5. Zakończenie
Rekapitulując należy stwierdzić, iż organizacje chcące doskonalić swój
system zarządzania poprzez wzrost zaangażowania swoich pracowników, nie
powinny wyłącznie koncentrować się na wdrażaniu standardów zarządzania
jakością, środowiskiem, czy bezpieczeństwem i higieną pracy. Znacznie większe
efekty mogłyby one uzyskać wdrażając dobre praktyki (dostrzegane w firmach
wdrażających TPM, Kaizen, Six Sigma, czy Lean Six Sigma) oparte na
pobudzaniu kreatywności personelu poprzez możliwości zgłaszania usprawnień
w procesach/produktach, zespołowe wdrażanie projektów oraz widoczne
przywództwo menedżerów akcentowane poprzez ich przykład i wspieranie
podwładnych w rozwiązywaniu problemów. Takie podejście jest postrzegane
często nie tylko jako bardziej ambitne, ale jako bardziej pragmatyczne, takie
które może przynieść przedsiębiorstwom więcej korzyści nie tylko w wymiarze
ekonomicznym, ale także społecznym.
Rozwój przedsiębiorstw oparty na wdrażaniu narzędzi doskonalenia...
33
Literatura
[1] Bisgaard S.: Geared Toward Innovation, "Quality Progress", September, 2008,
ss. 21-25.
[2] Hortensius D.: Inside look at ISO 14001:2004 and Outlook for environmental
management, "ISO Management Systems", Vol. 5, No. 3, May-June, 2005, s. 35-38.
[3] Idri M.A., Zairi M.: Sustaining TQM: a Synthesis of Literature and Proposed
Research Framework, "Total Quality Management & Business Excellence", Vol. 17,
No. 9, November, 2006, ss. 1245-1260.
[4] Liker J.K.: The Toyota Way: 14 Management Principles From The World's Greatest
Manufacturer, McGraw-Hill, 2004.
[5] Morgan J.M., Liker J.K.: The Toyota Product Development System – Integrating
People, Process, and Technology, Productivity Press New York, 2006.
[6] Pettersen J.: Defining Lean Production: Some Conceptual and Practical Issues,
"The TQM Journal", Vol. 21, No. 2, 2009, s. 127-142.
[7] Philips W.: ISO 9001:2008 Internal Audits Made Easy – Tools, Techniques,
and Step-by-Step Guidelines for Successful Internal Audits, AQS Quality Press
Milwaukee, Wisconsin 2009.
[8] Kaplan R.S., Norton D.: Strategy Focused Organization – How Balanced Scorecard
Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School
Press, Boston, 2001
[9] Radziwill N., Olson D., Vollmar A., Lippert T., Mattis T., van Devark K.,
Sinn J.W.: Starting from Scratch-Roadmap and Toolkit Recipe for a New Quality
System, "Quality Progress", September, 2008, s. 40-46.
[10] Taghizadegan S.: Essentials of Lean Six Sigma, Butterworth-Heinemann, UK,
2006.
[11] Urbaniak M.: Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
[12] Watson G.H.: Design for Six Sigma – Innovation for Enhanced Competitiveness,
GPAL/QPC, Salem 2005.
[13] Watson G.H.: Strategic Benchmarking Reloaded with Six Sigma, John Wiley &
Sons, New York 2007.
[14] Wilson G.: Six Sigma and the Product Development Cycle, Elsevier Butterworth
Heinemann, Oxford 2005.
[15] ZAILANI S., Sasthriyar S.: Investigation on the Six Sigma Critical Succes Factor,
"European Journal of Scientific Research", Vol. 57, No. 1, 2011, ss. 124-132.
[16] Zairi M.: Excellence is Born out of Effective Strategic Deployment: The Impact
of Hoshin Planning, "International Journal of Applied Strategic Management",
Vol. 2, Iss. 2, 2011, ss. 1-28.
34
Maciej Urbaniak
BUSINESS DEVELOPMENT BASED ON THE
IMPLEMENTATION PROCESS IMPROVEMENT TOOLS
AND PRODUCTS
Summary
The aim of this article is to highlight the role of quality improvement tools
of processes and products in the organizational development of enterprises. In
recent years, it can be observed that the companies improving their production
processes and products more often next to a systemic approach based on the
requirements of international quality/environment/safety management standards
implement other operational improvement tools (such as elements of the Toyota
Production System, Lean Management, and Six Sigma). This behavior is
often referred to as a holistic process approach which, combined with the
implementation of improvement projects. This approach create synergies for
the development of the organization and of its products.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
MARCIN JAKUBIEC
Katedra Zarządzania
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ JAKO CZYNNIK
ROZWOJU WYROBÓW MEDYCZNYCH
Opiniodawca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Referat dotyczy analizy wpływu zarządzania jakością na rozwój
wyrobów medycznych. Zawiera wyjaśnienie zagadnienia zarządzania
jakością i podkreślenie jego znaczenia w ogólnym zarządzaniu
organizacją. Istota wpływu zarządzania jakością na rozwój analizowanych
wyrobów została przedstawiona na modelu zarządzania jakością
wyrobów medycznych oraz wybranych miernikach rozwoju wyrobów
w poszczególnych fazach tego rozwoju. Referat przedstawia także założenia
do przeprowadzonych badań, model zarządzania jakością wyrobów
medycznych oraz pierwszą część wyników badań, tj. wykorzystanie
komponentów zarządzania procesami kształtowania jakości wyrobów
medycznych przez badane przedsiębiorstwa.
1. Wstęp
Na naszych oczach powstaje i umacnia się nowy obszar naukowy
i dydaktyczny: zarządzanie jakością produktów. Wyrósł on na gruncie
teorii organizacji i zarządzania oraz nauki o przedsiębiorstwie. Przedmiotem
zainteresowań zarzadzania jakością produktów jest badanie zależności
przyczynowo-skutkowych niezbędnych przy projektowaniu mechanizmów
poprawy i/lub doskonalenia jakości globalnej. Jakość globalna to docelowa
wartość, przymiot produktu, która uwzględnia aspekty: bezpieczeństwa,
zdrowotności, ochrony środowiska i funkcjonalności, włączając w to procesy
wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie [12, s. 9].
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach nasilającej się
zmienności otoczenia, musi je zatem cechować elastyczność w przystosowaniu
się do zmian, która przejawia się w zdolności do uczenia się i szybkiej adaptacji
do nowych warunków, kreatywności oraz zdolności do innowacji. Większa
36
Marcin Jakubiec
efektywność działania staje się koniecznością, a nie problemem wyboru
[16, s. 187].
Jakość to znaczący czynnik sukcesu rynkowego każdej organizacji.
Rozumieć ją należy jako coś, co można poprawić. Odnosi się do wyrobów, usług,
informacji, wiedzy, zarządzania, a w konsekwencji życia. Jakość to spełnienie
wymagań i oczekiwań klientów, zarówno wewnętrznych i zewnętrznych. Jakości
trzeba szukać najpierw u siebie, a potem u innych. Nie jest ona dziełem
przypadku, lecz zawsze wynikiem inteligentnego trudu – powiedział Ruskin
[18, s. 13-14]. Dążenie do jakości wymaga cierpliwości, stawiania sobie dużych
wymagań oraz stałej pracy nad sobą, nad czasem danym każdemu tylko raz
[18, s. 13-14].
Jakość w warunkach dynamicznej zmienności otoczenia powinna uwzględniać świadomość nieodzowności zmian oraz odwagę do ich wprowadzania.
Filozof Tomasz z Akwinu stwierdził: „trzeba mieć odwagę, by zmienić to,
co zmienić trzeba, tolerancję, by zaakceptować to, czego się zmienić nie da
oraz mądrość, by odróżnić jedno od drugiego” [17, s. 8].
Zarządzanie jakością produktu rozpoczyna się od strategii firmy, świadomie
rywalizującej o klienta, pozycję na rynku i swoje dochody, według której należy
wybrać, ustalić, zakomunikować załodze i monitorować realizację opracowanej
strategii. Strategia ta stanowi konkretyzację wizji i misji firmy, jest przekładana
na politykę jakości precyzując operatywne cele organizacji. Zarządzanie
jakością wymaga zaangażowania wszystkich członków załogi, od najwyższego
kierownictwa, po pracownika na linii. Jest zarządzaniem IV generacji, wyzwala
kreatywność każdego członka załogi. Zarządzanie jakością integruje nie tylko
wszystkie funkcje, dziedziny zarządzania w organizacji, jak: zarządzanie wiedzą,
innowacjami, zmianami, ludźmi, ryzykiem, finansami i bezpieczeństwem, ale
pełni również funkcję integratora wszystkich partnerów biznesu, tj. właścicieli,
inwestorów, menedżerów, pracowników wykonawczych, a także zewnętrznych
partnerów firmy, np. organów administracji rządowej [6, s. 11].
Jakość wyrobów w Unii Europejskiej stanowi ważną kartę przetargową
w pozyskaniu klientów. Konieczne jest maksymalnie szerokie uwzględnianie
ich wymagań, co odpowiada tzw. europejskiej koncepcji jakości, zgodnie
z którą należy dążyć do uświadomienia podstawowego aksjomatu zarządzającym przedsiębiorstwami, że jakość w gospodarce wynika z potrzeb rynku oraz
w dużym stopniu z decyzji podejmowanych przez klienta. Należy uznawać
klienta za podmiot, który dyktuje poziom jakości i jest także jej ostatecznym
weryfikatorem. Klient wszak płaci za spełnienie nadziei związanych z transakcją;
jego zadowolenie i spełnienie oczekiwań musi być niezmiernie ważne dla
producenta [19, s. 4].
Zarządzanie jakością jako czynnik rozwoju wyrobów…
37
Jako przedmiot do badań wybrany został rynek wyrobów medycznych1.
Potrzeba kształtowania właściwego rozwoju wyrobów medycznych na tym rynku
wynika z faktu, iż jakość tych wyrobów ma bezpośredni wpływ na zdrowie
i życie ludzkie. Jakość wyrobów medycznych, wyrażona m. in. Poprzez
ich parametry (np. konstrukcyjne, technologiczne, czy użytkowe) determinuje
bezpieczeństwo ludzi pracujących z tymi wyrobami i użytkujących je.
Po rozpoznaniu uwarunkowań zarządzania jakością wyrobów medycznych
na rynku unijnym, zaprojektowany został model zarządzania jakością tych
wyrobów (punkt 3). Model ten obejmuje następujące komponenty:
− filozofię zarządzania przez jakość – Total Quality Management,
− metody zarządzania jakością, w tym: metodę FMEA (Failure Mode and
Effect Analysis), metodę QFD (Quality Function Deployment) oraz metodę
SPC (Statistical Process Control),
− systemy zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001 oraz 13485,
− narzędzia zarządzania jakością o charakterze tradycyjnym (schemat blokowy,
wykres Ishikawy, diagram Pareto, histogram, karty kontrolne, wykres
korelacji i burza mózgów) i nowym (diagram relacji, diagram pokrewieństwa, diagram systematyki, diagram macierzowy, macierzowa analiza
danych, wykres programowy procesu decyzji i diagram strzałkowy).
Poprzez zastosowanie metody analizy przypadków (Case Study) sprawdzono
wykorzystanie komponentów modelu zarządzania jakością wyrobów
medycznych na rynku unijnym przez producentów tych wyrobów, dla wykazania
wpływu komponentów modelu na rozwój wyrobów medycznych.
Jako podstawowe fazy rozwoju wyrobów można wyróżnić: koncepcję,
projekt, opracowanie technologiczne, wytwarzanie, eksploatację oraz
unicestwienie. Pierwsze cztery fazy zachodzą wewnątrz przedsiębiorstwa,
pozostałe dwie na zewnątrz. Na podstawie analizy literatury nauk o zarządzaniu
stwierdzono, że rozwój wyrobów jest kategorią jakościową, co oznacza celowe,
skuteczne i skoordynowane zmiany w celu dostosowania wyrobów do
zmieniającego się otoczenia (wymagań klientów) [11, s. 177]. Jest to więc
proces, w którym można wyróżnić następujące po sobie etapy zmian
[1, s. 54-55]:
− uznanie potrzeby zmian,
− ustalenie celów zmian,
− diagnozę istotnych zmiennych,
− wybór odpowiedniej techniki zmian,
− planowanie wdrażania zmian,
1
Prezentowane badanie i jego wyniki stanowią fragment szerszego badania, prowadzonego w obszarze zarządzania jakością wyrobów medycznych. Część wyników
tego badania została opublikowana w [20].
38
Marcin Jakubiec
faktyczne wdrażanie,
ocenę i kontynuację zmian.
W przypadku wyrobów zmiany mogą dotyczyć np. parametrów
konstrukcyjnych wyrobu (faza projektowania i opracowania technologicznego).
Mogą być także zmianami w ramach pozostałych procesów kształtowania jakości
wyrobu. Rozwój wyrobu może prowadzić do modyfikacji jego dotychczasowych
funkcji lub do opracowania nowego wyrobu na bazie dotychczasowego2.
Duże znaczenie w rozwoju wyrobów ma szeroko pojęte otoczenie. Otoczenie
wewnętrzne obejmuje wszystkie zasoby przedsiębiorstwa, w tym: zasoby
ludzkie, zasoby materialne i niematerialne. W ramach czynników otoczenia
zewnętrznego wyróżniamy: wymagania klientów, dostawców, innych partnerów
przedsiębiorstwa, firm konkurencyjnych, jak również wymagania prawne oraz
wpływ instytucji państwowych i innych zainteresowanych stron. Oddziaływanie
poszczególnych czynników otoczenia przedsiębiorstwa kształtuje rozwój wyrobu
w ramach faz jego istnienia.
Mierniki rozwoju wyrobów zostały zestawione w tabeli 1. Mierniki te
stanowią ilościowy wyraz realizacji poszczególnych faz rozwoju wyrobów.
Informacja o wartościach mierników trafia do zainteresowanych komórek
organizacyjnych przedsiębiorstwa, w celu jej wykorzystania do rozwoju
wyrobów.
−
−
Tabela 1. Mierniki rozwoju wyrobów w poszczególnych fazach
Faza rozwoju
1. Koncepcja
−
−
−
−
−
−
2. Projektowanie
−
−
−
2
Mierniki
liczba zgłoszonych nowych pomysłów,
liczba zgłoszonych nowych projektów,
liczba zgłoszonych nowych funkcji wyrobu,
wielkość uzyskanych dotacji na rozwój wyrobu.
liczba priorytetowa ryzyka (wyniki metody FMEA),
wartości „obiektywnej wartości docelowej” (wyniki
metody QFD),
wydatki na badania i rozwój (B+R),
czas trwania projektu,
liczba zmodyfikowanych parametrów wyrobu.
Rozwój ma znamiona doskonalenia. W wyniku procesu zmian prowadzi do
modyfikacji, ulepszeń, poprawy bądź powstania nowego wyrobu.
Zarządzanie jakością jako czynnik rozwoju wyrobów…
3. Opracowanie
technologiczne
4. Wytwarzanie
−
−
−
−
−
5. Eksploatacja
−
−
6. Utylizacja
−
−
39
liczba nowych technologii wdrożonych
do wytworzenia wyrobu,
liczba prototypów wyrobu.
liczba wadliwych wyrobów wykrytych w ramach
poprodukcyjnej kontroli jakości (braki wewnętrzne),
koszty braków wewnętrznych.
liczba incydentów medycznych spowodowanych
przez wadliwe wyroby,
liczba serwisowanych wyrobów (braki zewnętrzne),
miernik wadliwości — liczba serwisowanych
wyrobów/liczba wyrobów pozostających na
gwarancji,
koszty serwisu.
liczba wyrobów poddanych procesowi utylizacji
w jednostce czasu.
Źródło: opracowanie własne.
2. Założenia do przeprowadzonych badań
W ramach badania postawiono następujący cel teoretyczno-poznawczy:
Analiza wykorzystania modelu zarządzania jakością wyrobów medycznych przez
producentów tych wyrobów dla wykazania wpływu komponentów modelu na
rozwój wyrobów medycznych.
W oparciu o powyższy cel postawiono dwa pytania badawcze:
1. Które komponenty modelu zarządzania jakością wyrobów medycznych są
stosowane przez producentów wyrobów medycznych na rynku unijnym,
przy istniejących uwarunkowaniach?
2. Jakie korzyści i efekty niesie ze sobą stosowanie przez producentów
analizowanego rynku komponentów modelu zarządzania jakością wyrobów
medycznych?
Dla realizacji postawionego celu i pytań badawczych wykorzystano
następujące metody badań:
a. studia literaturowe, obejmującą analizę publikacji książkowych, czasopism
naukowych, raportów i analiz instytucji krajowych i zagranicznych,
materiałów wewnętrznych badanych przedsiębiorstw w obszarze szeroko
pojętego zarządzania jakością wyrobów, w tym wyrobów medycznych,
b. metodę analizy przypadków (Case Study) w celu diagnozy wykorzystania
komponentów modelu zarządzania jakością wyrobów medycznych przez
producentów tych wyrobów na rynku unijnym (rys. 1)3,
3
Dane w trakcie badania były zbierane m. in. przy użyciu kwestionariusza ankiety.
Badanie objęło okres od września 2010 r. do lutego 2011 r.
40
Marcin Jakubiec
c. wywiad z pracownikami badanych przedsiębiorstw4.
Badanie metodą Case Study objęło dwa przedsiębiorstwa – producentów
wyrobów medycznych, wybranych w oparciu o następujące kryteria:
a. przedmiot działalności wg EKD – 3310 podstawowa produkcja sprzętu
medycznego,
b. rozmiar asortymentu wytwarzanych i oferowanych wyrobów (w tym łóżka
specjalistyczne5),
c. udział w rynku polskim i wielkość eksportu na rynek unijny,
d. wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością.
1
Definiowanie i projektowanie badania
2
Przygotowanie do zbierania danych, zebranie danych
3
Analiza wykorzystania komponentów modelu zarządzania jakością
wyrobów medycznych przez ich producentów
4
Analiza wpływu komponentów modelu na rozwój wyrobów
medycznych na podstawie wybranych mierników
5
Wnioski końcowe
Rys. 1. Etapy badania metodą Case Study
Źródło: [13, s. 25-26].
4
Badanie metodą Case Study objęło pracowników kadry menedżerskiej, w badanych
przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za zarządzanie jakością oraz pozostałych
pracowników, w tym operacyjnych.
5
W ramach badanych przedsiębiorstw ta grupa wyrobów została poddana analizie.
Zarządzanie jakością jako czynnik rozwoju wyrobów…
41
3. Model zarządzania jakością wyrobów medycznych
W poszczególnych grupach w ramach uwarunkowań w modelu
uwzględniono kilka typów (patrz rys. 2) [7, 8, 14 i 15].
1. Uwarunkowania prawne, w tym:
− obowiązujące na rynku unijnym procedury dotyczące wyrobów medycznych,
także procedurę oznakowania CE, w tym sposób wprowadzania wyrobów
do obrotu,
− formy organizacyjno-prawne producentów wyrobów medycznych.
2. Uwarunkowania społeczne, w tym:
− informujące o zjawiskach demograficznych,
− wydatki na opiekę zdrowotną, w tym na wyroby medyczne.
3. Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze, w tym:
− nabywców wyrobów medycznych,
− podział wartości sprzedaży na unijnym rynku wyrobów medycznych
pomiędzy poszczególne kraje członkowskie,
− liczbę przedsiębiorstw na tym rynku,
− trade balance, stosunek importu i eksportu,
− czynniki konkurencyjności w obszarze popytu i podaży, w tym m.in.:
wydatki na badania i rozwój, innowacje, konsolidacje i przejęcia oraz
fundusze europejskie.
Unijny rynek wyrobów medycznych
Model
zarządzania jakością wyrobów medycznych
Komponenty modelu:
uwarunkowania
społeczne
I. Zarządzanie przez jakość (TQM i inne koncepcje)
uwarunkowania
prawne
II. Metody ZJ (FMEA, QFD, SPC)
III. Narzędzia zarządzania jakością (tradycyjne i nowe)
IV. SZJ wg norm serii ISO 9000 i 13485
uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze
Rys. 2. Model zarządzania jakością wyrobów medycznych
Źródło: opracowanie własne.
42
Marcin Jakubiec
4. Wyniki przeprowadzonych badań [wykorzystanie
elementów modelu zarządzania jakością wyrobów
medycznych przez badane przedsiębiorstwa]
W toku zrealizowanych badań poddano analizie wykorzystanie elementów
modelu zarządzania jakością wyrobów medycznych przez producentów tych
wyrobów, pod kątem wpływu elementów modelu na rozwój wyrobów
medycznych. W niniejszym podpunkcie zestawiono syntetyczną informację
nt. wykorzystania komponentów modelu w badanych przedsiębiorstwach.
Na podstawie przeprowadzonego badania można było wyciągnąć wniosek
co do wykorzystania przez badane przypadki poszczególnych elementów modelu
zarządzania jakością. Badane przedsiębiorstwa znają oraz wykorzystują zasady
zarządzania przez jakość. Szczególnie istotny w tym obszarze jest podział
w badanych przedsiębiorstwach na klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
a więc przede wszystkim dostrzeganie potrzeb swoich pracowników, jak
również wymagań klientów spoza przedsiębiorstwa. Właściwy rozwój kapitału
ludzkiego w przedsiębiorstwie, np. poprzez szkolenia, delegowanie uprawnień
i kompetencji, przyczynia się do ogólnego rozwoju całego przedsiębiorstwa.
Przedstawiciele badanych przypadków odpowiedzialni za zarządzanie
jakością zadeklarowali znajomość oraz wykorzystanie takich metod oraz
narzędzi zarządzania jakością, jak: metody: FMEA, QFD oraz SPC, narzędzia:
schemat blokowy, diagram Pareto-Lorenza, arkusze (karty) kontrolne oraz burza
mózgów. Szczególnie cenne w oczach pełnomocników ds. jakości w odniesieniu
do analizowanych wyrobów jest wykorzystanie metod: FMEA i QFD na etapie
projektowania wyrobu, a metody FMEA, także na etapie nadzoru nad wyrobem.
W oparciu o analizę wykorzystania poszczególnych metod oraz narzędzi
w badanych przypadkach, jak również analizę systemów zarządzania jakością
wdrożonych w przedsiębiorstwach, zaproponowano zestaw metod oraz narzędzi
zarządzania jakością możliwych do wykorzystania na etapie projektowania
i wdrażania systemów zarządzania jakością. Ponadto wskazano osobom
odpowiedzialnym za zarządzanie jakością w analizowanych przypadkach na
korzyści z szerszego wykorzystania przede wszystkim nowych narzędzi
zarządzania jakością, np. diagramu pokrewieństwa, systematyki, czy diagramu
macierzowego.
Badane przypadki, w odniesieniu do systemów zarządzania jakością,
posiadają wdrożone i certyfikowane systemy zgodne z normami ISO 9001 oraz
ISO 134856. Jako główne korzyści z wdrożenia systemów zarządzania jakością
6
Przypadek A: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 13485:2005, ISO 14001, w trakcie
wdrażania ISO 18001; Data wdrożenia: ISO 9001 – 2000 r.; ISO 13485 – 2003 r.
Przypadek B: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 13485:2005, w trakcie wdrażania
ISO 14001; Data wdrożenia: ISO 9001 – 2004 r.; ISO 13485 – 2006 r.
Zarządzanie jakością jako czynnik rozwoju wyrobów…
43
zostały wymienione: uporządkowanie dokumentacji podstawowych obszarów
działalności organizacji, usprawnienie zarządzania i umożliwienie utrzymania
stabilności procesów, wzrost efektywności procesów, usprawnienie systemu
informatycznego oraz przepływu informacji, poprawa komunikacji wewnętrznej,
zapewnienie stabilnych, powtarzalnych produktów, przejrzysty podział
uprawnień i odpowiedzialności, poprawa wizerunku organizacji, większa
wiarygodność w oczach klientów, łatwiejszy dostęp do rynków międzynarodowych, większe zaangażowanie pracowników w podnoszenie jakości działań
oraz poprawa konkurencyjności na rynku.
Szczegółowe, dalsze wyniki badania zawarte są w referacie „Model
zarządzania jakością wyrobów medycznych – wyniki badań”.
Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
Adamczyk J., Nitkiewicz T.: Programowanie zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2007.
Barcik R., Jakubiec M.: Od kontroli do zarządzania jakością wyrobów,
[w:] J. Mróz (red.): Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, Wydawnictwo
Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa, 2009.
Barcik R., Jakubiec M.: Aspekty jakościowe zarządzania wyrobami,
[w:] R. Barcik, H. Howaniec: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane
problemy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Bielsko-Biała, 2010.
Barcik R., Jakubiec M.: Kaizen i Six Sigma jako metody zarządzania
jakością we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] H. Howaniec, A. Madyda,
W. Waszkielewicz: Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała,
2011.
Bylinko L., Jakubiec M., Kubański M. (red.): Zarządzanie XXI wieku. Tom II
Zarządzanie logistyką i jakością, Wydawnictwo Naukowe Akademii TechnicznoHumanistycznej, Bielsko-Biała, 2012.
Cholewicka-Goździk K.: Jak dojrzewała moja świadomość jakości, „Problemy
Jakości”, 2009 nr 3.
Competitiveness and Innovativeness of the European Medical Technology
Industry, Evaluation of the survey results, Eucomed Medical Technology,
Brussels, 2008.
Innovation, value added and collaboration, The European Medical Technology
Industry Activity Report 2007-2008, Eucomed Medical Technology, Brussels,
2009.
Jakubiec M.: Metody i narzędzia zarządzania jakością, [w:] L. Bylinko,
M. Jakubiec, M. Kubański (red.): Zarządzanie XXI wieku. Tom II
Zarządzanie logistyką i jakością, Wydawnictwo Naukowe Akademii TechnicznoHumanistycznej, Bielsko-Biała, 2012.
44
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
Marcin Jakubiec
Jakubiec M.: Systemy zarządzania jakością – wdrażanie, organizacja
i funkcjonowanie, analiza przypadków, [w:] H. Howaniec, I. Szewczyk,
W. Waszkielewicz: (red.): Problemy logistyczne, jakościowe i personalne
w zarządzaniu
przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Naukowe Akademii
Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2012.
Lichniak I. (red.): Nauka o przedsiębiorstwie, wybrane zagadnienia, Oficyna
Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2009.
Lisiecka K.: Kreowanie jakości: uwarunkowania – strategie – techniki,
Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice, 2002.
Lisiecka K., Kostka-Bochenek A.: Case study research, jako metoda badań
naukowych, „Przegląd Organizacji”, 2009, nr 10.
Medical devices and equipment competitive conditions affecting U.S. trade
in Japan and other principal foreign markets, United States International Trade
Commission, 2007.
Medical devices – Competitiveness and impact on public health expenditure,
Study prepared for the Directorate Enterprise and Industry of the European
Committee, Office for official publications of the European Communities,
Luxembourg, 2008.
Skrzypek E.: Jakość i efektywność,
Wydawnictwo Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2000.
Skrzypek E.: Ekonomiczne aspekty jakości życia, „Problemy Jakości”, 2001 nr 1.
Skrzypek E.: Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa
w warunkach Unii Europejskiej, „Problemy Jakości”, 2005 nr 11.
Skrzypek E.: Ranga jakości w społeczeństwie wiedzy, „Problemy Jakości”, 2006
nr 9.
Jakubiec M.: Systemy zarządzania jakością – wdrażanie, organizacja
i funkcjonowanie, analiza przypadków, [w:] H. Howaniec, I. Szewczyk,
W. Waszkielewicz [red.]: Problemy logistyczne, jakościowe i personalne
w zarządzaniu
przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo
Naukowe Akademii
Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2012, s. 109-129.
QUALITY MANAGEMENT AS A FACTOR OF GROWTH
OF MEDICAL PRODUCTS
Summary
The paper concerns analysis of influence of quality management on growth
on medical products. It contains explanation of quality management topic and
emphasis of its meaning in management of organization. The essence of
influence of quality management on growth of analyzing products was shown by
model of quality management of medical products and chosen measures of
products’ growth in particular stages of this growth. The paper presents also
establishments to made researches, model of quality management of medical
products and first part of researches’ scores: use of management components of
quality’s forming processes of medical products by examining enterprises.
ZESZYTYNAUKOWEPOLITECHNIKIŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
MARCIN JAKUBIEC
Katedra Zarządzania
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MODEL ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYROBÓW
MEDYCZNYCH – WYNIKI BADAŃ
Opiniodawca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Referat zawiera kontynuację wyników przeprowadzonych badań
(przedstawionych w referacie „Zarządzanie jakością jako czynnik rozwoju
wyrobów medycznych”), tj. analizę wpływu komponentów modelu
zarządzania jakością wyrobów medycznych na rozwój tych wyrobów.
Do analizy wykorzystano wybrane mierniki rozwoju wyrobów dotyczące
faz rozwoju: opracowanie technologiczne, wytwarzanie i eksploatacja.
Następnie wyniki badań prezentowane są dla analizowanych przypadków.
Warto podkreślić zadowalające wykorzystanie komponentów modelu przez
badane przedsiębiorstwa, jak również wpływ zarządzania jakością na
rozwój wyrobów medycznych, w oparciu o wykorzystane mierniki.
1. Wyniki przeprowadzonych badań
W referacie „Zarządzanie jakością jako czynnik rozwoju wyrobów
medycznych” przedstawiono założenia do przeprowadzonych badań, składniki
modelu zarządzania jakością wyrobów medycznych oraz wstępne wyniki
zrealizowanych badań w obszarze wykorzystania elementów modelu zarządzania
jakością wyrobów medycznych przez badane przedsiębiorstwa. Niniejszy referat
zawiera szczegółowe, dalsze wyniki badań odnoszące się do wpływu elementów
modelu zarządzania jakością wyrobów medycznych na rozwój tych wyrobów.
2. Analiza wpływu elementów modelu zarządzania jakością
wyrobów medycznych na rozwój tych wyrobów
Dla oceny wpływu komponentów zarządzania procesami kształtowania
jakości na rozwój analizowanych wyrobów medycznych, poddano weryfikacji
w ramach poszczególnych przypadków wybrane mierniki (tabela 1).
46
Marcin Jakubiec
Tabela 1. Mierniki rozwoju wyrobów medycznych
Przypadek A
Mierniki
liczba wadliwych wyrobów wykrywanych
w ramach poprodukcyjnej kontroli jakości
(braki wewnętrzne)
koszty braków wewnętrznych
liczba incydentów medycznych
liczba zgłoszonych incydentów serwisowych
przez użytkowników (braki zewnętrzne)
koszty braków zewnętrznych
miernik wadliwości
Przypadek B
liczba wadliwych komponentów dostarczanych
przez dostawców do produkcji łóżek
specjalistycznych
liczba wadliwych wyrobów wykrywanych
w ramach poprodukcyjnej kontroli jakości
(braki wewnętrzne)
liczba incydentów medycznych
liczba zgłoszonych incydentów serwisowych
przez użytkowników (braki zewnętrzne)
Faza rozwoju wyrobów
medycznych
faza wytwarzania
faza wytwarzania
faza eksploatacji
faza eksploatacji
faza eksploatacji
faza eksploatacji
faza opracowania
technologicznego
faza wytwarzania
faza eksploatacji
faza eksploatacji
Źródło: opracowanie własne.
Przypadek A
Od momentu wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą
ISO 9001 (rok 2000), w badanym przedsiębiorstwie nie wystąpił incydent
medyczny dotyczący analizowanych łóżek specjalistycznych1. Z danych
archiwalnych przedsiębiorstwa wynika, że przed 2000 r. wystąpiły dwa
incydenty medyczne dotyczące łóżek specjalistycznych, wynikłe głównie z wad
konstrukcyjnych, których udało się uniknąć w przyszłości, głównie dzięki
wprowadzonym działaniom korygująco-zapobiegawczym (w ramach systemu
zarządzania jakością, według opinii m. in. pełnomocnika ds. jakości).
1
Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. incydent medyczny
oznacza: a) wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu,
jak również nieprawidłowość w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które mogą
lub mogły doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta
lub użytkownika wyrobu; lub b) techniczną lub medyczną przyczynę związaną
z właściwościami lub działaniem wyrobu, która może lub mogła doprowadzić do śmierci
lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika, i prowadzącą z tego
powodu do podjęcia przez wytwórcę zewnętrznych działań korygujących dotyczących
bezpieczeństwa.
Model zarządzania jakością wyrobów medycznych – wyniki badań
47
Tabela 2. Zestawienie braków wewnętrznych (szt.)
Ilość braków wewnętrznych (szt.)
I
5
I
3
I
0
I
Rok 2007/kwartał
II
III
1
4
Rok 2008/kwartał
II
III
0
3
Rok 2009/kwartał
II
III
1
0
Rok 2010/kwartał
II
III
0
0
IV
6
IV
1
IV
0
IV
1
1
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Jako dane poddane analizie w celu weryfikacji wpływu komponentów
modelu zarządzania jakością na rozwój łóżek specjalistycznych przyjęto wartości
liczbowe dotyczące braków wewnętrznych i zewnętrznych, a także kosztów
tych braków. Tabela 2 prezentuje ilość braków wewnętrznych wykrytych
w analizowanych łóżkach w wyniku poprodukcyjnej kontroli jakości w okresie
za cztery lata 2007-2010 (taki przedział czasowy został udostępniony przez
przedsiębiorstwa). Tabela 3 zawiera informację o kosztach tych braków, które
zostały poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z usunięciem tych braków,
tak, aby łóżka mogły trafić do sprzedaży.
7
6
6
5
5
4
2007
4
3
3
2008
3
2009
2
1
1
0
0
I
1
0
II
1
0
III
2010
0
IV
Rys. 1. Braki wewnętrzne (szt.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
48
Marcin Jakubiec
Tabela 3. Zestawienie kosztów braków wewnętrznych (zł)
Koszty braków wewnętrznych (zł)
I
450
I
600
I
0
I
0
Rok 2007/kwartał
II
III
427
2510
Rok 2008/kwartał
II
III
0
2190
Rok 2009/kwartał
II
III
800
0
Rok 2010/kwartał
II
III
0
540
IV
500
IV
88
IV
0
IV
310
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Jak pokazują dane zestawione za okres 2007-2010 w przypadku A, ilość
braków wewnętrznych zarówno w układzie rocznym, jak i kwartalnym uległa
zmniejszeniu. Jest to szczególnie widoczne w latach 2007, 2008 i 2009. W roku
2010 zanotowano dwa braki wewnętrzne dla analizowanych łóżek. Ilość braków
wewnętrznych w porównaniu do rocznej ilości wytwarzanych łóżek na poziomie
średnio rocznym 2 500 szt., stanowi niewielką wartość i wynosi kolejno: 0,64%,
0,28%, 0,04% oraz 0,08%. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku analizy
kosztów tych braków, które zostały poniesione na ich usunięcie. W kolejnych
latach koszty te maleją i wynoszą kolejno: 3 887 zł, 2 878 zł, 800 zł oraz 850 zł.
W tabeli 4 zestawiono dane na temat braków zewnętrznych w analizowanym
przypadku A. Dane te obejmują: ilość wyrobów zgłoszonych do reklamacji
przez użytkowników w danym roku kalendarzowym z podziałem na kwartały,
miernik wadliwości (rys. 3) oraz koszty serwisowe związane z reakcją serwisową
i konkretnym działaniem naprawczym (rys. 4). Miernik wadliwości obliczany
jest jako stosunek ilości sztuk reklamowanych w danym okresie (np. kwartał)
do ilości sztuk pozostających w danym okresie na gwarancji (np. kwartał).
Model zarządzania jakością wyrobów medycznych – wyniki badań
49
3000
2500
2510
2190
2000
2007
1500
2008
1000
500
0
I
2009
600
450
800
427
540
0
0
0
II
III
500
310
88
0
2010
IV
Rys. 2. Koszty braków wewnętrznych (zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w tabeli 4 nie można wnioskować
co do zmniejszenia się ilości braków zewnętrznych w poszczególnych latach
i kwartałach. Rocznikowo suma braków zewnętrznych od 2007 r. wynosi
kolejno: 63, 97, 60 i 16. Spadek ilości braków zewnętrznych daje się zauważyć
pomiędzy latami 2009 i 2010.
Zgodnie z wykresami na rysunku 3 wyraźny spadek miernika wadliwości
wyrobów ma miejsce w 2009 r. W latach 2007, 2008 i 2010 szczególnie
w ostatnich kwartałach wartość miernika wadliwości wyrobów wzrastała.
Pożądane wartości miernika wadliwości wyrobów przedstawia wykres
z przeciętnymi wartościami tego miernika. Na wykresie tym z roku na rok
miernik wadliwości wyrobów maleje i wynosi kolejno: 3,08; 2,31; 1,91 i 0,52.
Powstanie braku zewnętrznego związane jest z podjęciem stosownych
działań jego eliminacji zgodnie z duchem normy ISO 9001 mówiącym
o potrzebie ciągłego doskonalenia oraz realizacji działań korygującozapobiegawczych. Działanie eliminujące brak/braki oznacza poniesienie
stosownych nakładów. Rys. 4 przedstawia zestawienie kosztów serwisowych
poniesionych przez analizowane przedsiębiorstwo, w rozpatrywanym okresie.
Zauważalny spadek kosztów serwisowych widoczny jest w roku 2010.
W roku tym, pomimo wzrostu w ostatnim kwartale miernika wadliwości
wyrobów, koszty serwisowe z kwartału na kwartał były coraz mniejsze.
W pozostałych latach koszty te ulegały wahaniom – wzrost i spadek (zauważalna
tendencja spadkowa w 2009 r. od II-go kwartału). Wykres z wartościami
przeciętnymi kosztów serwisowych w analizowanym okresie wyraźnie wskazuje
wzrost tych kosztów w latach 2007-2009 i spadek w roku 2010. Przeciętne
koszty serwisowe wyniosły kolejno: 15 769 zł, 22 636 zł, 29 720 zł oraz 7 517 zł.
50
Marcin Jakubiec
Tabela 4. Zestawienie braków zewnętrznych
Braki zewnętrzne
Kwartał
I
II
III
IV
Rok 2007
ilość szt.
reklamacji
ilość szt. w okresie
gwarancji
miernik wadliwości
wyrobów %
8
13
10
32
371
407
522
635
2,156
3,194
1,916
5,039
Kwartał
I
II
III
IV
Rok 2008
ilość szt.
reklamacji
ilość szt. w okresie
gwarancji
miernik wadliwości
wyrobów %
22
25
19
31
878
999
1011
1307
2,506
2,503
1,879
2,372
Kwartał
I
II
III
IV
koszty
serwisowe
(zł)
15 517,00
9 630,00
17 206,00
20 723,00
koszty
serwisowe
(zł)
37 959,00
16 033,00
15 231,35
21 323,89
Rok 2009
ilość szt.
reklamacji
ilość szt. w okresie
gwarancji
miernik wadliwości
wyrobów %
18
23
9
10
769
999
431
1125
2,341
2,302
2,088
0,889
Kwartał
koszty
serwisowe
(zł)
36 672,00
43 274,00
20 098,00
18 837,00
Rok 2010
ilość szt.
reklamacji
ilość szt. w okresie
gwarancji
miernik wadliwości
wyrobów %
I
7
972
0,720
koszty
serwisowe
(zł)
12 834,00
II
3
730
0,411
7 575,00
III
2
650
0,308
6 540,00
IV
4
635
0,630
3 120,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Analiza prezentowanych danych pozwala wnioskować co do pozytywnego
wpływu elementów modelu zarządzania jakością w badanym przedsiębiorstwie
na eliminację incydentów medycznych, tj. poważnych wad jakościowych
51
Model zarządzania jakością wyrobów medycznych – wyniki badań
w badanych łóżkach specjalistycznych. Wprowadzenie podejścia systemowego,
a co za tym idzie podejścia procesowego, ujęcie realizowanych zadań właśnie
w procesy, wprowadzenie porządku w dokumentacji w ramach systemów
zarządzania jakością, realizacja działań korygująco-zapobiegawczych, to te
wszystkie przejawy wdrożonych systemów zarządzania jakością, które pozwalają
wytwarzać wyroby bezpieczne dla użytkowników. Dane stanowiące o brakach
wewnętrznych w badanych łóżkach pokazują spadek ilości tych braków
oraz ich kosztów w analizowanym okresie. Liczby dotyczące ilości braków
zewnętrznych, a więc braków powstałych w trakcie procesu użytkowania łóżek
specjalistycznych nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że komponenty
modelu zarządzania jakością wpływają na zmniejszenie ich ilości.
Takie zmniejszenie jest obserwowane w niektórych kwartałach badanego okresu,
nie posiada jednak ciągłego charakteru.
Miernik wadliwości wyrobów w (%)
2007
Miernik wadliwości wyrobów w (%)
2008
6
3
5
3
4
2
3
2
2
1
1
1
0
0
I
II
III
IV
I
Miernik wadliwości wyrobów w (%)
2009
II
III
IV
Miernik wadliwości wyrobów w (%)
2010
3
1
1
2
1
1
0
2
1
0
0
0
1
0
0
I
II
III
IV
I
II
III
Średni miernik wadliwości wyrobów w (%)
4
3
3
2
2
1
1
0
2007
2008
2009
2010
Rys. 3. Graficzna prezentacja miernika wadliwości wyrobów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
IV
52
Marcin Jakubiec
Przeprowadzony wywiad m.in. z pełnomocnikiem ds. jakości oraz
kierownikiem działu zapewnienia i badań jakości w analizowanym przypadku
dotyczący braków zewnętrznych, pozwala na sformułowanie pewnych
wniosków, co do przyczyn tych braków. Braki te powstają najczęściej z winy
pracownika, a więc błędnego montażu wyrobu u klienta (przyczyna może tkwić
także w błędnym skompletowaniu wysyłki), jak również z winy wadliwie
działających komponentów zewnętrznych używanych do produkcji tych łóżek.
Rzadziej są to wady powstałe w wyniku procesu produkcji, ponieważ wyroby te
przechodzą poprodukcyjną kontrolę jakości, w trakcie której wykrywane są
ewentualne braki wewnętrzne.
Koszty serwisowe 2008
Koszty serwisowe 2007
40 000
25 000
35 000
20 000
30 000
25 000
15 000
20 000
10 000
15 000
10 000
5 000
5 000
0
0
I
II
III
IV
I
II
Koszty serwisowe 2009
III
IV
Koszty serwisowe 2010
14 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
I
II
III
IV
I
II
III
Średnie koszty serwisowe
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2007
2008
2009
2010
Rys. 4. Graficzna prezentacja kosztów serwisowych (zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
IV
Model zarządzania jakością wyrobów medycznych – wyniki badań
53
Przypadek B
W ramach analizowanego przypadku B przedstawiciele biorący udział
w badaniu udzielili informacji o braku incydentu medycznego w odniesieniu do
badanych łóżek specjalistycznych w okresie od wdrożenia systemu zarządzania
jakością, zgodnego z normą ISO 9001 (rok 2004). Fakt ten pokrywa się
z informacjami dla przypadku A o braku takich incydentów od momentu
wdrożenia systemów zarządzania jakością. Pełnomocnik ds. jakości w badanym
przedsiębiorstwie udzielił także szerszego komentarza w ramach omawiania
wystąpienia ewentualnego incydentu medycznego odnoszącego się do systemu
zarządzania jakością.
„W produkcji wyrobów medycznych bazę rozwoju wyrobów stanowi systemowe
podejście do zarządzania zgodne z wymaganiami normy medycznej PN-EN ISO
13485:2005.
Prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system zgodny z PN-EN ISO 13485:2005
nie tylko zapewnia bezpieczeństwo oraz użyteczność wytwarzanych wyrobów,
ale także ułatwia zwiększenie ich efektywności, a przez to ich szeroko pojęty
rozwój. Pozwala na:
− komponentów i materiałów,
− oszacowanie i zredukowanie do minimum ryzyka niewłaściwej pracy
urządzeń poprzez racjonalne wykorzystywanie i zużywanie stosowanych
do produkcji zapewnienie właściwego środowiska pracy,
− zapewnienie infrastruktury technicznej,
− zapewnienie wyszkolonego personelu o odpowiednich kwalifikacjach.
Odzwierciedleniem powyższego jest uzyskiwanie satysfakcji klienta przy
jednoczesnym obniżeniu kosztów wytwarzania.
Spełnienie szczegółowych wymagań powiązanych ze sterowaniem
i nadzorem nad projektowaniem, nadzorem nad realizowanymi procesami,
nadzorem nad dokumentami, danymi, utrzymywanymi zapisami, identyfikacją
i identyfikowalnością przez pełny cykl życia wyrobu, przyczynia się do poprawy
skuteczności i sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa, a co za tym idzie,
do wzrostu jego wartości poprzez efektywne zarządzanie”2.
W przypadku braków wewnętrznych w analizowanym przedsiębiorstwie
w ramach okresu 2007-2010 (tak jak dla przypadku A) ilość tych braków
kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Wyniosła ona kolejno w tych latach:
3, 2, 0 i 0. Dla potwierdzenia tego faktu zacytowane zostały słowa kierownika
działu kontroli jakości, który powiedział: „jeżeli chodzi o łóżka specjalistyczne,
to ilość wstrzymanych łóżek przez kontrolę jakości po procesie montażowym,
a przed zdaniem do magazynu wynosi 0% w ostatnich dwóch latach” (rys. 5).
Zidentyfikowane braki dotyczyły głównie błędnego wykonania elementów
konstrukcyjnych łóżka (niezgodność parametrów osiągniętych z założonymi).
2
Opracowanie na podstawie wyników badań.
54
Marcin Jakubiec
W badanym przypadku B w obszarze braków zewnętrznych, usterki, które
pojawiają się w badanych łóżkach, według statystyk przedsiębiorstwa zdarzają
się w ilości jeden brak na ok. 100 wyprodukowanych i sprzedanych łóżek,
przy średnio rocznej ilości wytwarzania na poziomie 2 700-3 000 szt.
3,5
3
3
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
0
2007
2008
2009
0
2010
Rys. 5. Ilość braków wewnętrznych, przypadek B (szt.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Można zatem wnioskować co do średnio-rocznej ilości serwisowanych łóżek
specjalistycznych, która wynosi 27-30 szt. Jak powiedziały osoby biorące udział
w badaniu usterki serwisowe zdarzają się głównie z winy komponentów
zewnętrznych dostarczanych przez kooperantów. W ciągu 2010 r. wystąpiło
400 problemów w ramach wszystkich dostaw elementów do produkcji
wyrobów medycznych w tym przedsiębiorstwie, w tym dla analizowanych
łóżek specjalistycznych, które głównie kończyły się na wymianie wadliwych
komponentów. Średnio na jednego dostawcę przypadło 11 problematycznych
dostaw. Jak powiedział pełnomocnik ds. zaopatrzenia w badanym przedsiębiorstwie, liczba problemów z dostawami komponentów maleje średnio
rocznie od 2 do 4%. Kierownictwo przedsiębiorstwa stosuje coraz bardziej
surowe kryteria doboru kooperantów w celu zmniejszenia występowania wyżej
wskazanych problemów. Problemy dotyczące komponentów w ramach łóżek
specjalistycznych pojawiają się głównie dla sprężyn gazowych, które nie
wytrzymują w dłuższym okresie czasu obciążenia i ulegają awarii, poprzez co
niemożliwe jest realizowanie podstawowych funkcji tych łóżek.
3. Podsumowanie i ważniejsze wnioski
Właściwy poziom jakości wyrobów, w tym wyrobów medycznych
gwarantuje rozwój przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowania tych wyrobów, klientów, skuteczną konkurencją z innymi
przedsiębiorstwami oraz poprzez kształtowanie dobrych relacji z kooperantami.
Model zarządzania jakością wyrobów medycznych – wyniki badań
55
Można ocenić ze stopniem zadowalającym wykorzystanie przez badane
przedsiębiorstwa zaprojektowanego modelu zarządzania jakością wyrobów
medycznych. Składniki zarządzania jakością, które tworzą ten model są
stosowane w analizowanych przypadkach. W odniesieniu do przypadku A, poza
badanymi brakami zewnętrznymi, stwierdzono pozytywny wpływ elementów
modelu zarządzania jakością na rozwój analizowanych łóżek w fazach
wytwarzania i eksploatacji. Również w odniesieniu do przypadku B, w każdym
analizowanym punkcie stwierdzono pozytywny wpływ tych elementów.
Jak podkreśliły osoby biorące udział w badaniu, w analizowanych
przedsiębiorstwach, widoczny jest pozytywny wpływ komponentów zarządzania
jakością na rozwój badanych łóżek specjalistycznych, nie oznacza tylko
zapewnienia osiągnięcia właściwych parametrów jakościowych w odniesieniu do
założonych, ale jest znaczenie szerszy. Składniki zarządzania jakością, w tym:
metody, systemy i narzędzia oddziaływają na procesy, które dzięki systemom
zarządzania jakością są zidentyfikowane, powodując poprawność wykonywania
zadań, obiegu dokumentów i informacji. Podejście systemowe, a co za tym idzie
podejście procesowe do zarządzania, co jest wymaganiem normy PN-EN ISO
9001:2009 oraz normy medycznej PN-EN ISO 13485:2005, pozwala
na zapewnienie gotowych wyrobów medycznych (w tym badanych łóżek)
o właściwej jakości. Jak podkreślił jeden z pełnomocników ds. jakości:
prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system zgodny z PN-EN ISO 13485:2005
nie tylko zapewnia bezpieczeństwo oraz użyteczność wytwarzanych wyrobów,
ale także ułatwia zwiększenie ich efektywności (użytkowania), a co za tym idzie
ich szeroko pojęty rozwój.
Składniki analizowanego modelu zarządzania jakością wyrobów medycznych wpływają nie tylko na proces wytwarzania, ale także na pozostałe procesy
realizowane w badanych przypadkach, które właściwie wykonywane skutkują
uzyskaniem dobrych jakościowo łóżek specjalistycznych.
W odniesieniu do przeprowadzonego badania planowane jest w przyszłości
wykonanie tego badania w rozszerzeniu o kolejne przypadki przedsiębiorstw
działające na rynku polskim, jak i w pozostałych krajach unijnych w celu
pogłębienia wszystkich zagadnień badawczych poruszonych w opracowaniu.
Literatura
[1]
[2]
Barcik R., Jakubiec M.: Aspekty jakościowe zarządzania wyrobami,
[w:] R. Barcik, H. Howaniec: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane
problemy,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Bielsko-Biała, 2010.
Barcik R., Jakubiec M.: Kaizen i Six Sigma jako metody zarządzania jakością
we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] H. Howaniec, A. Madyda,
W. Waszkielewicz: Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania,
56
[3]
[4]
[5]
[6]
Marcin Jakubiec
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała,
2011.
Bylinko L., Jakubiec M., Kubański M. (red.): Zarządzanie XXI wieku. Tom II
Zarządzanie logistyką i jakością, Wydawnictwo Naukowe Akademii TechnicznoHumanistycznej, Bielsko-Biała, 2012.
Jakubiec M.: Metody i narzędzia zarządzania jakością, [w:] L. Bylinko,
M. Jakubiec, M. Kubański (red.): Zarządzanie XXI wieku. Tom II Zarządzanie
logistyką i jakością, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Bielsko-Biała, 2012.
Jakubiec M.: Systemy zarządzania jakością – wdrażanie, organizacja
i funkcjonowanie, analiza przypadków, [w:] H. Howaniec, I. Szewczyk,
W. Waszkielewicz: (red.): Problemy logistyczne, jakościowe i personalne
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Akademii TechnicznoHumanistycznej, Bielsko-Biała, 2012.
Jakubiec M.: Zintegrowany system zarządzania w organizacji, [w:] E. Skrzypek
(red.): Zintegrowany system zarządzania w organizacjach, Wydawnictwo Wydział
Ekonomiczny UMCS Lublin, 2012.
MODEL OF QUALITY MANAGEMENT OF MEDICAL
PRODUCTS – SCORES OF RESEARCHES
Summary
The paper obtains continuation of results of made researches (showed
in the paper “Quality management as a factor of growth of medical products”):
analysis of influence of model’s components of quality management of medical
products on growth of these products. In analysis used selected measures
of growth of products concerning following stages of growth: technological
preparation, production and exploitation. Next results of researches were
presented for analyzing cases. It is worth to mention that satisfying use
of model’s components by analyzing enterprises was defined, as well as
satisfying influence of quality management on growth of medical products, based
on used measures.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
JOLANTA WYRÓD-WRÓBEL
Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
JAKOŚĆ SPRZĘTU SPORTOWEGO A SATYSFAKCJA
JEGO UŻYTKOWNIKÓW
Opiniodawca: dr hab. inż. Ryszard Grądzki, prof. PŁ
Jakość to obecnie wymóg, który dotyczy wszystkich bez względu na
rodzaj oferowanych produktów czy usług. Duża konkurencja na rynku
sprawia, że produkty dostępne w sprzedaży oceniane są pod kątem
spełnienia niekiedy bardzo wygórowanych wymagań klienta. Kryterium
oceny stanowi również jakość produktu, która nie zawsze jest odbierana
w jednakowy sposób przez wszystkich konsumentów. Wysoka jakość
stanowi dla przedsiębiorstw działających na rynku klucz do osiągnięcia
sukcesu. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących
jakości sprzętu sportowego oraz satysfakcji z użytkowania tego typu
wyrobów. Szczególną uwagę zwrócono na powiązanie pomiędzy kryteriami
obejmującymi jakość i satysfakcję użytkowników. W badaniu wykorzystany
został kwestionariusz ankietowy oraz Wskaźnik Orędownictwa Netto
(NPS).
1. Wprowadzenie
Jakość jest pojęciem pojawiającym się w codziennym życiu niemal w każdej
sytuacji. Dotyczy zarówno systemu, procesu, produkowanych czy nabywanych
dóbr, oferowanych usług, jak też wykonywanej pracy np. na własny użytek.
Produkty oferowane na rynku posiadają cechy jakościowe, które stanowią
zbiór przypisanych im wymagań. Wymagania te mogą dotyczyć m.in. cech
funkcjonalnych, ergonomicznych czy fizycznych, które z punktu widzenia
odbiorcy czy przedsiębiorcy będą się różniły od siebie. Dla przedsiębiorstwa
jakość jest wyznacznikiem pozycji rynkowej firmy. Konsumenci natomiast
odbierają jakość weryfikując swoje potrzeby, oczekiwania i wymagania,
z tym co jest im w stanie zaoferować produkt.
58
Jolanta Wyród-Wróbel
2. Podstawa teoretyczna
Firmy działające na rynku w celu osiągnięcia satysfakcji klienta i zyskania
przewagi konkurencyjnej, wszystkie swoje działania podporządkowują
wymaganiom rynku [9, s. 33]. Dopasowanie się do potrzeb klientów, współpraca
z nimi, poznanie ich oczekiwań, gustów i wymagań jest jednym z kluczowych
czynników sukcesu firmy. Na zmieniające się upodobania i gusty klientów
ma wpływ m.in. powszechny dostęp do informacji, co w efekcie powoduje, że
zmianie ulęgają również potrzeby klientów związane zakupami produktów, czy
z realizacją świadczonych usług. Zarządzający firmami muszą posiąść zdolność
szybkiego reagowania na te zmiany oraz na zmiany zachodzące w otoczeniu,
i działania podejmowane przez konkurencję.
Nabywcom coraz częściej zależy na współuczestniczeniu w działaniach
podejmowanych przez przedsiębiorstwo niemalże na każdym etapie życia
produktu. Dla przedsiębiorstw taka współpraca może przynieść korzyści,
zwłaszcza, że zachowania, upodobania klientów zmieniają się bardzo szybko.
Bieżący kontakt i współpraca z klientem jest tym, co pozwoli firmom elastycznie
reagować na wszystkie zmiany zachodzące w ich środowisku.
Dbałość o klienta to nie tylko oferowanie produktów dobrych jakościowo,
ale również motywowanie i angażowanie pracowników w realizacje celów
określonych przez najwyższe kierownictwo.
Wysoka jakość stanowi dzisiaj kryterium, którego zrealizowanie m.in.
prowadzi do spełnienia oczekiwań, osiągnięcia zadowolenia klienta i pozyskania
jego lojalności.
Jakość jest obecna w każdym etapie życia produktu. To co otrzymuje
w efekcie klient jest wynikiem działań na wszystkich etapach tworzenia produktu
tj. w fazie projektowania, powstawania, przekazywania klientowi, użytkowania
i ostatecznie w procesie utylizacji [5, s. 29]. Jakość produktu, to oprócz cech
materialnych, również cechy niematerialne, w których duży udział ma czynnik
ludzki np. obsługa klienta.
Postrzeganie jakości przez konsumentów zależy między innymi od
charakteru produktu [5, s. 42]. Klient postrzega jakość przez pryzmat kryteriów,
według których ocenia produkt. Wśród tych kryteriów swoje miejsce ma również
cena, która stanowi miernik atutów danego wyrobu zaproponowany przez
producenta. Jest ona jakby dodatkową wartością, dzięki której konsument może
porównywać oferty i dokonywać wyborów, które z jego punktu widzenia są
właściwe (rys. 1) [1, s. 26].
Konsumenci jakość kojarzą z dyspozycyjnością produktu, jego trwałością,
dostępnością, używalnością, wartością czy też terminowością. Zdaniem
producentów o jakości świadczy poziom potrzeb, które dany wyrób czy usługa
ma zaspokoić, trudność ich wytworzenia oraz późniejsza pozycja na rynku.
Jakość sprzętu sportowego a satysfakcja jego użytkowników
59
Producent chce zaspokoić potrzeby klienta, jednak jakość wyrobu postrzega
w aspekcie korzyści ekonomicznych oraz zmieniających się uwarunkowań
rynkowych [8, s. 136].
Z punktu widzenia klienta jakość postrzegana to: funkcja zaobserwowanych
atrybutów produktu, na które składają się jego cechy użytkowe oraz czynniki
marketingowe takie jak: cena, reklama czy usługi posprzedażne [10, s. 30].
Postrzegana jakość kładzie nacisk na wszystkie te elementy, które sprawiają, że
w odczuciu klienta dany produkt jest lepszy od innych, co z kolei może
świadczyć o przewadze konkurencyjnej. Zależy ona wyłącznie od osobistych
odczuć konsumenta i nie musi być określona przez obiektywne cechy produktu.
Ma ona abstrakcyjny charakter i jest najczęściej związana z emocjami
i elementami niematerialnymi [7, s. 45, 46].
Rys. 1. Koncepcja jakości z punktu widzenia klienta
Źródło: [4, s. 26].
Jakość, którą postrzega klient ma wymiar konkretnej, dostarczonej mu usługi
lub produktu, podczas gdy na satysfakcję ma wpływ wiele różnorodnych
czynników, a sama satysfakcja jest reakcją opartą głównie na emocjach
i uczuciach. Ocena klienta ma zawsze charakter subiektywny, ponieważ wpływ
na nią mają wcześniej ukształtowane oczekiwania. Od stopnia spełnienia
oczekiwań klientów przez firmę zależy jej sukces na rynku.
60
Jolanta Wyród-Wróbel
Klient może być usatysfakcjonowany nabywając produkt niskiej jakości,
ponieważ jego wymagania i oczekiwania nie są wygórowane. Podobnie klient
może podchodzić w sposób negatywny do produktu charakteryzującego się
wysoką jakością [6, s. 28, 29]. Satysfakcja jest zjawiskiem złożonym, występuje
w wielu odmiennych aspektach, a tym samym może odgrywać różną rolę
w powstawaniu lojalności klienta [4, s. 305].
Nabywca może być całkowicie usatysfakcjonowany z zakupu, względnie
usatysfakcjonowany bądź nieusatysfakcjonowany [2, s. 206, 209].
Prawdopodobieństwo ponownego zakupu będzie większe o tyle, o ile
konsument będzie zadowolony-usatysfakcjonowany z obecnie nabytego
produktu. Problemy mogą pojawić się dopiero po transakcji zakupu np.
w momencie użytkowania produktu. Przykładem może tutaj być wykrycie przez
konsumenta jakiejś wady w zakupionym wyrobie lub pojawiający się dysonans
pozakupowy, który wzbudza u konsumenta wątpliwości związane z celowością
dokonanego zakupu. Wykryta wada dla jednych konsumentów będzie stanowiła
ogromy problem, ponieważ nie tego oczekiwali nabywając produkt, dla innych
będzie ona do przyjęcia, inni natomiast mogą nawet być z niej zadowoleni.
Najbardziej wskazane dla przedsiębiorstwa są pochlebne opinie na temat
oferowanych produktów, a takie będzie wyrażał klient zadowolony z zakupu,
podczas gdy nieusatysfakcjonowany rozpowiadać będzie niepochlebne zdanie
o producencie czy zakupionym wyrobie, bądź świadczonej usłudze. Zła opinia
rozprzestrzenia się szybciej niż dobra.
Dlatego też przedsiębiorstwa powinny zadbać o to, żeby zminimalizować
niezadowolenie klienta z dokonanego zakupu. Długotrwałe relacje z klientami,
uzyskanie ich zadowolenia, a w dłuższym okresie czasu lojalności, są kluczem
do sukcesu dla każdej firmy działającej na rynku.
3. Wyniki badań
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w oparciu o wcześniej
przygotowany kwestionariusz składający się z 11 szczegółowych pytań
dotyczących satysfakcji oraz wybranych cech jakościowych użytkowanego
sprzętu sportowego [3].
Celem przeprowadzonych badań ankietowych była:
− ocena wybranych kryteriów jakościowych dotyczących sprzętu sportowego
oferowanego przez badaną firmę na rynku polskim,
− ocena kryteriów wpływających na satysfakcję związaną z użytkowaniem
tychże urządzeń sportowych,
− wskazanie związku pomiędzy kryteriami jakościowymi a satysfakcją klienta.
Jakość sprzętu sportowego a satysfakcja jego użytkowników
61
Do oceny wykorzystana została m.in. pięciostopniowa skala Likerta. Pytania
ankietowe obejmowały kryteria dot. wyboru sprzętu sportowego, ogólnej oceny
jakości użytkowanego sprzętu, oceny poszczególnych kryteriów odnoszących się
do jakości oraz oceny satysfakcji z użytkowanego sprzętu sportowego.
W kwestionariuszu zamieszczony został również wskaźnik NPS (Net Promoter
Score) służący do pomiaru lojalności klientów.
W badaniu wzięło udział 100 osób (N = 100) w wieku od 18 do pow. 50 lat,
w tym 49% kobiet oraz 51% mężczyzn (strukturę próby badawczej przedstawia
tabela 1). Wśród badanych znaleźli się zarówno respondenci korzystający ze
sprzętu sportowego jak i wykorzystujący go np. w celach rehabilitacyjnych.
Tabela 1. Struktura próby badawczej
Wiek
14-16 lat
17-20 lat
21-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
pow. 50 lat
Udział
procentowy
19%
36%
26%
10%
6%
3%
Grupa
zawodowa
uczeń
student
nauczyciel WF
rehabilitant
pozostali
Udział
procentowy
55%
15%
20%
7%
3%
Źródło: badania własne.
Najczęściej wśród badanych osób wykorzystywany jest m.in.:
− sprzęt gimnastyczny,
− sprzęt do siatkówki,
− sprzęt do tenisa,
− sprzęt do piłki nożnej.
Innymi kryteriami kierowali się przy wyborze sprzętu sportowego
nauczyciele oraz rehabilitanci, którzy podczas zakupu nie zwracali uwagi np.
na posiadane certyfikaty świadczące o bezpieczeństwie i jakości sprzedawanych
klientom produktów (rysunek 1 i 2).
62
Jolanta Wyród-Wróbel
Rys. 1. Kryteria mające wpływ na zakup sprzętu sportowego, którymi kierowali się
rehabilitanci i nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach
Źródło: badania własne.
Rys. 2. Kryteria mające wpływ na zakup sprzętu sportowego
Źródło: badania własne.
Zakup sprzętu sportowego najczęściej dokonywany był w oparciu
o następujące kryteria (rysunek 1):
− cena,
− jakość,
− dostępność oraz marka.
Jakość sprzętu sportowego a satysfakcja jego użytkowników
63
Podczas użytkowania sprzętu sportowego badanej firmy najważniejsze
okazały się takie kryteria, jak (rysunek 2):
− wytrzymałość,
− jakość materiałów,
− bezpieczeństwo,
− łatwość użytkowania,
− oraz podatność na zniszczenia.
Respondenci najczęściej zaznaczali te kryteria, które bezpośrednio wiązały
się z zapewnieniem przez użytkowany sprzęt bezpieczeństwa, na co z całą
pewnością składają się jakość oraz wytrzymałość. W tym wypadku znaczenie
elementów marketingowych takich jak: estetyka czy aspekty wizualne nie jest
istotne (rysunek 3).
Rys. 3. Kryteria mające wpływ na ocenę sprzętu sportowego podczas użytkowania
Źródło: badania własne.
Ankietowani dobrze ocenili ogólną jakość sprzętu sportowego badanej firmy
(średnia ocena 3,93). Ocenę poszczególnych kryteriów (w skali do 1 do 5)
odnoszących się do jakości użytkowanego sprzętu sportowego przedstawia
rysunek 4, natomiast satysfakcja z wyrobów badanej firmy została oceniona
przez ankietowanych nisko – średnia ocena 2,03.
64
Jolanta Wyród-Wróbel
Rys. 4. Kryteria jakościowe sprzętu sportowego
Źródło: badania własne.
−
−
−
Najbardziej pozytywnie zostały ocenione takie atrybuty satysfakcji, jak:
marka,
spełnienie oczekiwań,
i zrozumienie potrzeb klienta (rysunek 5 i tabela 2).
Rys. 5. Kryteria obejmujące satysfakcję z użytkowania sprzętu sportowego
Źródło: badania własne.
Jakość sprzętu sportowego a satysfakcja jego użytkowników
65
Tabela 2. Średnie ocen dot. satysfakcji z użytkowanego sprzętu sportowego
Lp.
1
2
3
4
5
6
Kryteria
spełnienie oczekiwań
zrozumienie potrzeb klienta
marka
pozytywne emocje
chętnie skorzystam ponownie
chętnie polecę innym
średnia
2,26
2,26
2,95
2,23
2,07
1,98
Źródło: badania własne.
W oparciu o program Statistica wer. 10.0 obliczono korelację porządku
rang Spearmana dobierając zmienne, które w badaniu były oceniane przez
respondentów w skali do 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą,
a 5 najwyższą) tj. jakość wyrobów sportowych i satysfakcja użytkowania tegoż
sprzętu sportowego. Nie zauważono większych zależności pomiędzy badanymi
zmiennymi. Największa korelacja występuje natomiast pomiędzy zmiennymi:
estetyka i kolorystyka oraz pozytywne emocje i chęć skorzystania ponownie
z wyrobów firmy (tabela 3).
Tabela 3. Korelacja porządku rang Spearmana
Kryterium
estetyka
estetyka
łatwość użytkowania
wytrzymałość
wytrzymałość
łatwość użytkowania
chęć polecenia
chęć polecenia
chęć polecenia
chęć polecenia
skorzystanie ponownie
skorzystanie ponownie
Zależność
0,61
0,56
0,56
0,57
0,62
0,54
0,52
0,52
0,65
0,56
0,63
-0,52
Kryterium
kolorystyka
jakość
jakość
jakość
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
spełnienie oczekiwań
skorzystanie ponownie
pozytywne emocje
pozytywne emocje
jakość
Źródło: badania własne.
Kryteria dotyczące satysfakcji z użytkowanego sprzętu sportowego
(odpowiednikiem satysfakcji w badaniu były przede wszystkim takie kryteria,
jak: spełnienie oczekiwań oraz pozytywne emocje) bezpośrednio korelowały
z chęcią polecenia produktów firmy innym użytkownikom. Z kolei kryterium
66
Jolanta Wyród-Wróbel
oceny jakim była jakość produktów badanego sprzętu sportowego wskazywało
na związek z kryteriami estetyka, wytrzymałość, łatwość użytkowania oraz chęć
ponownego skorzystania (tabela 3).
Rys. 6. Wskaźnik NPS
Źródło: badania własne.
W kwestionariuszu ankietowym został zawarty również wskaźnik NPS,
którego wartość dla omawianego sprzętu sportowego wynosi -7%, co oznacza,
że badana grupa respondentów nie jest skłonna polecić wyrobów firmy
innym osobom. Wśród respondentów przeważają osoby, których stosunek
do użytkowanego sprzętu, a przede wszystkim do chęci jego polecenia jest
obojętny/neutralny (57%). Osoby nie zadowolone stanowią 25% badanej
zbiorowości (rysunek 6 i 7).
Krytycy
0
1
2
3
Bardzo mała chęć polecenia
25%
Obojętni
4
5
6
7
Promotorzy
8
57%
Rys. 7. Wskaźnik NPS z podziałem na grupy
Źródło: badania własne.
9
10
Bardzo duża chęć
polecenia 18%
Jakość sprzętu sportowego a satysfakcja jego użytkowników
67
Ujemna wartość wskaźnika NPS sugeruje, że firma powinna podjąć
działania mające na celu zwiększenie liczby lojalnych klientów. Duża liczba
ankietowanych, którzy ocenili swoją chęć polecenia wyrobów firmy na 7 i 8
punktów w skali od 0-10, to klienci którzy mogą w przyszłości znaleźć się
zarówno po stronie krytyków, jak i promotorów. Wahania w tej grupie badanych
osób na korzyść promotorów oczywiście wpłyną w znacznym stopniu na wynik
wskaźnika NPS, dlatego też znając obecne opinie klientów firma powinna podjąć
działania, które spowodują zmianę opinii klientów i proporcji w odpowiedziach
udzielanych przez respondentów w kolejnych badaniach, na korzyść wyniku
w postaci dodatniego wskaźnika NPS.
4. Podsumowanie
Jakość i satysfakcją są pojęciami silnie związanymi ze sobą. Produkty
dostępne na rynku są poddawane ciągłej ocenie przez konsumentów, dlatego też
producenci muszą nieustannie kontrolować i poprawiać jakość oferowanych na
rynku wyrobów. Jednak nie zawsze wysoka jakość oferowanych produktów musi
prowadzić do satysfakcji konsumenta, a co za tym idzie do chęci polecenia
produktu innym użytkownikom.
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że pomimo iż respondenci
dość dobrze ocenili jakość użytkowanego sprzętu sportowego, ich satysfakcja
niestety została oceniona nisko, podobnie jak chęć polecenia produktów innym.
Zarówno podczas decyzji zakupu, jak i użytkowania sprzętu sportowego,
respondenci zwracali uwagę na jego jakość np. rehabilitanci i nauczyciele
wychowania fizycznego w szkołach kierowali się wybierając sprzęt sportowy dla
pacjentów i uczniów kryteriami marketingowymi oraz jakościowymi. Dla
rehabilitantów istotne znaczenie miało kryterium jakości wyrobu, natomiast dla
nauczycieli istotne były posiadane certyfikaty, potwierdzające zgodność
z obowiązującymi przepisami i normami (np. certyfikat na znak bezpieczeństwa
„B”). Zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej grupy respondentów,
odpowiednio dobrany sprzęt sportowy ma zasadnicze znaczenie ponieważ ma on
służyć z jednej strony poprawie zdrowia, a z drugiej poprawie kondycji, dlatego
jego jakość, bezpieczeństwo i posiadane certyfikaty potwierdzające spełnienie
określonych wymagań są bardzo istotne.
Trudno ocenić, z jakich powodów satysfakcja z użytkowanego sprzętu
została oceniona tak nisko, powody mogą być różne np. stosunek ceny do jakości
nie był adekwatny do oczekiwań nabywców, lub też posiadali oni możliwość
porównania sprzętów sportowych oferowanych przez firmy konkurencyjne,
których oferta na rynku jest bardzo bogata.
Związek pomiędzy atrybutami przypisywanymi satysfakcji, a kryteriami
obejmującymi jakość występuje, jednakże na podstawie przeprowadzonych
68
Jolanta Wyród-Wróbel
badań można wysunąć wnioski dotyczące jedynie badanej grupy respondentów,
a przedstawione dane empiryczne ze względu na emocjonalny charakter
odczuwanej satysfakcji należy traktować bardzo ostrożnie.
Literatura
[1] Karaszewski R.: TQM: teoria i praktyka. Wyd. 2. Rozszerzone. Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2001.
[2] Kotler P.: Marketing. Wydanie jedenaste. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.,
Warszawa 2005.
[3] Materiał badawczy opracowany w oparciu o dane empiryczne zebrane na potrzeby
realizacji pracy dyplomowej Pani Sylwii Pękala pisanej pod kierunkiem naukowym
dr inż. Jolanty Wyród-Wróbel.
[4] Mazurek Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
[5] Myszewski J.M.: Po prostu jakość: podręcznik zarządzania jakością. Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
[6] Otto J.: Dlaczego ludzie odchodzą? „Marketing w Praktyce”, Nr 4/2001.
[7] Urbanek G.: Zarządzanie marką. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2002.
[8] Wąsikiewicz-Rusnak U.: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na podstawie
systemu norm ISO 9000 oraz systemu bezpieczeństwa Żywności HACCP. „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Nr 771/2008.
[9] Wolniak R., Skotnicka- Zasadzeń B.: Wybrane metody badania satysfakcji klienta
i oceny dostawców w organizacjach. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
2008.
[10] Żuchowski J.: Jakość i ekologia wyrobów. Wydanie 2. Politechnika Radomska,
Radom 1999.
INFLUENCE OF SPORTS EQUIPMENT QUALITY
ON SATISFACTION OF ITS USERS
Summary
Nowadays the quality is a requirement which applies to all products or
services. Intense competition on the market makes the available products
evaluated in terms of meeting some very unreasonable requirements. Evaluation
criterion is the quality of the product, which is not always perceived in the same
way by all consumers. High quality in business operating is the key to success.
This paper presents the results of empirical research on the quality of sports
equipment and satisfaction from the use of such products. Particular attention
was paid to the relations between the criteria including the quality of products
and the satisfaction of users. The study used the typical questionnaire and Net
Promoter Score.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
RAFAŁ KRUPSKI
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
MONIKA OSYRA
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
UŻYTECZNOŚĆ ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH
W PROCESACH POZYSKIWANIA I UTRZYMYWANIA
KLIENTÓW
Opiniodawca: dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Celem artykułu było zaproponowanie metody badań użyteczności
zasobów niematerialnych oraz przedstawienie wyników badań w tym
zakresie dla wyróżnionego, bardzo ważnego obszaru działalności
przedsiębiorstwa : pozyskiwania i utrzymywania klientów. Z badań wynika,
że największą użyteczność z grupy zasobów niematerialnych w tym,
wyróżnionym obszarze, mają: wiedza oraz image firmy.
1. Zagadnienia wstępne
Literatura naukowa oraz popularno-naukowa na temat zasobów niematerialnych jest przebogata. Różni autorzy proponują różne ich klasyfikacje,
przykładają do nich różne znaczenia i rangi dla istnienia i rozwoju
przedsiębiorstwa. Sama teoria eksponuje przede wszystkim cechy zasobów
(według Barney’a, Peteraf), przypominając jedynie niekiedy, że wśród nich
kluczową, pierwotną – jest ich użyteczność. Tak uważała prekursorka
ujęć zasobowych E. Penrose, a także Noblista – G. Debreu, twórca funkcji
użyteczności.Wyróżnianie od pewnego czasu zasobów niematerialnych ma swoje
uzasadnienie, ponieważ zasoby te są trudne do skopiowania i stają się głównym
wyróżnikiem firm [4]. Między innymi przez to stają się kluczem do sukcesu firm
[8, s. 128]. Aktualnie to właśnie zasoby niematerialne traktowane są jako główne
źródła przewag konkurencyjnych. Wśród różnych zasobów niematerialnych
zdecydowanie gloryfikowana jest wiedza, choć jednemu z autorów artykułu
70
Rafał Krupski, Monika Osyra
wyszło w badaniach empirycznych, że jeszcze większe znaczenie w przedsiębiorstwach mają zasoby nazwane relacjami, niesformalizowanymi [6].
Wydaje się jednak, że użyteczność tych zasobów jest różna dla wyróżnionych
obszarów przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zaproponowanie metody badań
użyteczności zasobów niematerialnych oraz przedstawienie wyników badań
w tym zakresie dla wyróżnionego, bardzo ważnego obszaru działalności
przedsiębiorstwa: pozyskiwania i utrwalania klientów.
2. Metoda badań
W badaniach ostatecznie przyjęto, że przedmiotem eksploracji będą:
− wiedza, umiejętności i talenty pracowników,
− postawy i zachowania pracownicze,
− relacje z otoczeniem sformalizowane,
− relacje z otoczeniem niesformalizowane,
− image firmy.
Badania użyteczności tych zasobów, które ze swej istoty niematerialności, są
trudno mierzalne (albo w ogóle niemierzalne) stwarzają dodatkowe kłopoty,
rodzą wiele problemów. Jak bowiem identyfikować użyteczność tego, co jest ze
swej istoty trudne do określenia? Niekonwencjonalnym wyjściem jest określenie
ogólnobehawioralnych obszarów aktywności przedsiębiorstwa, również trudnych
do pomiaru, i identyfikowanie użyteczności zasobów niematerialnych właśnie
w kontekście ich rozwoju. Inaczej, użyteczność zasobów niematerialnych
zostanie określona nie przy pomocy ich cech, ale przy pomocy kierunków ich
wykorzystania, nazwanych tu ogólnobehawioralnymi obszarami przedsiębiorstwa. Zasada idem per idem znajduje tu więc zastosowanie nie tyle dla
określenia tautologicznych definicji, co do określenia rzeczy niemierzalnych
rzeczami niemierzalnymi. Przyjęte ogólnobehawioralne obszary aktywności
przedsiębiorstw, dla istnienia i rozwoju których mają służyć (być użyteczne)
określone zasoby niematerialne, to zestawione jako antynomiczne:
− poziom strategiczny – poziom operacyjny zarządzania,
− wykorzystywanie okazji – unikanie zagrożeń,
− rozwój – istnienie firmy,
− innowacje – replikacje w firmie,
− konkurowanie – współdziałanie z konkurentami,
− pozyskiwanie klientów – utrzymywanie klientów,
− realizacja procesów – realizacja wyników.
Generalnie w przeprowadzonych badaniach wykorzystano koncepcję
pomiaru użyteczności zasobów T. Gospodarka [3, s. 148-152]. W ankiecie
badawczej (por. tabela 1), dla każdego z wyróżnionych 14 obszarów aktywności
71
Użyteczność zasobów niematerialnych w procesach…
ogólnobehawioralnej, ankietowani (wybrani przedstawiciele kadry kierowniczej
przedsiębiorstw) oceniali:
− ważność (rangę) danego rodzaju zasobu niematerialnego, w kształtowaniu
każdego z wyróżnionych obszarów, w umownej skali 1-5 (5 – zasób
najważniejszy, 1 – zasób najmniej ważny),
− stopień wykorzystania danego zasobu w kształtowaniu danego obszaru
aktywności behawioralnej przedsiębiorstwa, w umownej skali 1-10
(10 – maksymalne wykorzystanie zasobu).
Tabela 1. Badany obszar: Użyteczność zasobów niematerialnych w ramach
wyróżnionego obszaru
Ponumeruj zasoby (1, 2, 3, 4, 5)
wg
ważności
użyteczności
w ramach danego obszaru
(1 – najmniej użyteczny, 5 –
najbardziej użyteczny). Wpisz
tam gdzie kropki ………..
− Wiedza, umiejętności i talenty
pracowników………..
− Postawy i zachowania pracownicze (np. lojalność, dyspozycyjność, itp.) ……….
− Relacje z otoczeniem sformalizowane (np. umowy, koncesje, certyfikaty)……….
− Relacje z otoczeniem niesformalizowane (np. wynikające
ze znajomości, zaufania, lojalności)…………
− Image firmy (znaki handlowe, historia, reputacja) ……..
Oceń stopień wykorzystania danego
zasobu w Twojej firmie w ramach danego
obszaru w umownej skali: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, przy czym 1 – minimalne
wykorzystanie, 10 – maksymalne wykorzystanie. Podkreśl liczbę
1
2
3 4
5 6
7 8
9 10
1
2
3 4
5 6
7 8
9 10
1
2
3 4
5 6
7 8
9 10
1
2
3 4
5 6
7 8
9 10
1
2
3 4
5 6
7 8
9 10
Źródło: opracowanie własne.
Przemnożone w wierszach rangi poszczególnych rodzajów zasobów
niematerialnych i jednostkowych ocen stopnia wykorzystania tych zasobów
w konkretnym przedsiębiorstwie, dają w wyniku ważoną ocenę użyteczności
danego zasobu w kształtowaniu danego rodzaju aktywności behawioralnej
przedsiębiorstwa. Umożliwia to ostateczne zhierarchizowanie użyteczności
badanych zasobów niematerialnych dla każdego, wyodrębnionego rodzaju
aktywności przedsiębiorstwa.
72
Rafał Krupski, Monika Osyra
Badania zostały przeprowadzone wśród studentów studiów MBA na
Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Słuchacze tego studium są najczęściej członkami zarządów spółek
prawa handlowego, lub przynajmniej członkami naczelnego kierownictwa firm.
Wydaje się, że choć przedmiotem badań było względnie skomplikowane
zagadnienie aksjologiczne, taki skład interlokutorów – zapewniał względną
wiarygodność otrzymanych wyników. Ostatecznie zebrano i przeanalizowano
167 ankiet, dotyczących różnych przedsiębiorstw.
3. Krótka charakterystyka badanego obszaru:
pozyskiwanie i utrzymywanie klientów
Pozyskanie klienta jest procesem obejmującym dokonanie pierwszego
zakupu przez klienta oraz wszelkie zdarzenia, które poprzedzają dokonanie
transakcji i następują po niej, aż do momentu powtórnego zakupu. Faza
utrzymania klienta rozpoczyna się wraz z ponowieniem przez nabywcę aktu
wymiany [1]. Przedsiębiorstwa niejednokrotnie koncentrują się na zatrzymaniu
klientów, gdyż klienci dłużej związani z przedsiębiorstwem są przeważnie
bardziej wartościowi, tzn.: przynoszą przeciętnie wyższe przychody, ich obsługa
jest mniej kosztowna, są mniej wrażliwi na ceny i rekomendują przedsiębiorstwo
innym klientom [10]. Tym samym stosunkowo często postrzega się
pozyskiwanie klientów jako mniej istotne dla trwania i rozwoju przedsiębiorstwa. Traktowanie pozyskiwania klientów jako drugoplanowego elementu
kształtowania relacji jest błędem, ponieważ proces zdobycia nabywców wpływa
na późniejsze ich zatrzymanie oraz poziom sprzedaży dodatkowej. Dlatego
istotność pozyskiwania i zatrzymania klientów należy postrzegać równorzędnie.
Miernikiem skuteczności procesu pozyskania klienta jest poziom
jego zadowolenia z dokonanego zakupu. Czynnikami kształtującymi poziom
zadowolenia są stopień zaspokojenia potrzeb klienta oraz stopień spełnienia jego
oczekiwań [7]. Zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów na pożądanym
poziomie może być osiągnięte dzięki odpowiedniemu zastosowaniu
instrumentów inicjowania relacji. Podstawowymi narzędziami wspierającymi
pozyskanie klientów są:
− oferowanie klientom produktów i/lub usług zaspokajających ich potrzeby
(w tym przede wszystkim w zakresie rdzenia i rzeczywistego produktu),
− oferowanie oczekiwanej przez klientów wygody zakupów,
− stosowanie wymaganej przez klientów obsługi,
− oferowanie akceptowanych przez klientów kosztów nabycia produktów i/lub
usług,
− stosowanie interpersonalnej, formalnej komunikacji z klientami [9].
Użyteczność zasobów niematerialnych w procesach…
73
Zaoferowanie potrzebnych klientowi produktów i/lub usług jest czynnikiem
koniecznym urzeczywistnienia jakiejkolwiek wymiany. Elementarnym
czynnikiem dokonania zakupu jest też akceptacja przez klienta kosztu, jaki musi
on ponieść, aby zaspokoić swoje potrzeby produktowe i/lub usługowe.
Zaoferowanie klientowi odpowiadającego mu miejsca, czasu i formy zakupów
dodatkowo zachęca go do zrealizowania transakcji. Obsługa klienta stanowi
niejako dopełnienie wygody zakupu. Pozyskaniu klienta sprzyja również
interpersonalna, czyli odbywająca się przez bezpośredni kontakt, komunikacja.
Generalnie na rynku panuje przekonanie, że wzrost zadowolenia klientów
skutkuje wzrostem jego lojalności, co w efekcie przekłada się na przyszłą
poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa [2]. Niestety badania pokazują,
że związek między poziomem zadowolenia klienta i jego lojalnością nie
jest tak jednoznaczny, np. Xerox odkrył, że prawdopodobieństwo dokonania
ponownego zakupy jest sześciokrotnie większe w przypadku klienta totalnie
usatysfakcjonowanego niż klienta po prostu zadowolonego [5]. Dlatego
przedsiębiorstwo nie powinno dążyć do stuprocentowego utrzymania klientów,
chociaż może ono mieć istotne znaczenie dla jego trwania i rozwoju.
Należy również zaznaczyć, że maksymalna stopa utrzymania klienta nie
jest równoznaczna z maksymalizowaniem zysków przedsiębiorstwa, gdyż
utrzymanie klienta wymaga ponoszenia określonych kosztów. Badania
W. Reinartz i V. Kumar pokazują, że nie wszyscy lojalni klienci zapewniają
zyski i nie wszyscy klienci, którzy zapewniają zyski są lojalni [11]. Z tego
powodu przedsiębiorstwo powinno dążyć do utrzymywania rentownych
klientów, a niekoniecznie lojalnych. Do realizacji tego celu przedsiębiorstwo
może wykorzystać następujące narzędzia:
− oferowanie jakości produktów lub/i usług spełniających oczekiwania
klientów,
− oferowanie produktów lub/i usługi o pożądanej przez klientów wartości
(wartość tę wyznacza stosunek jakości do ceny),
− oferowanie wyróżniającego się produktu lub/i usługi,
− stosowanie programów lojalnościowych,
− zapewnienie łatwości zakupów (tj. dostępności, wygody),
− stosowanie obsługi klientów spełniającej ich oczekiwania,
− wykorzystywanie czynników wiążących klienta z dostawcą [1].
Obsługa klienta bywa postrzegana jako podstawowy czynnik utrzymania
klienta. Jej poziom niespełniający wymagań nabywcy bardzo skutecznie
zniechęca do ponownego dokonania zakupów. Szansa na utrzymanie klienta
rośnie wraz ze zmniejszaniem się różnicy pomiędzy oczekiwaną a rzeczywistą
jakością produktu lub/i usługi. Rośnie prawdopodobieństwo utrzymania klienta
w przypadku zrezygnowania przez przedsiębiorstwo z ewentualnej nadwyżki
ceny. Im produkt lub/i usługa są bardziej wyjątkowe, tym możliwość utrzymania
klientów jest większa. Nagradzanie klientów za ponawianie zakupów może
74
Rafał Krupski, Monika Osyra
korzystnie wpływać na utrzymanie klientów. Czym większy wysiłek klient
musi włożyć w dotarcie do produktu lub/i usługi, tym większe jest
prawdopodobieństwo jego utraty. Tworzenie barier utrudniających odejście
od przedsiębiorstwa, np. oferowanie produktów i/lub usług o cechach
utrudniających zmianę dostawcy albo podnoszenie kosztów zmiany dostawcy,
zwiększa również możliwość poprawy stopy utrzymania klienta.
4. Wyniki badań empirycznych dotyczących użyteczności
zasobów niematerialnych w obszarze: pozyskiwanie
klientów i utrzymywanie klientów
Tabela 2 zawiera wyniki badań empirycznych dotyczących skali ważności
zasobów niematerialnych w obszarze pozyskiwania klientów w badanych 167
przedsiębiorstwach. Na pozyskiwanie klientów największy wpływ z grupy
zasobów niematerialnych mają: wiedza (41% wskazań) oraz image firmy (35%
wskazań). Dużo mniejsze znaczenie mają relacje niesformalizowane (12%).
Natomiast w przypadku postaw i zachowań pracowniczych (5%) oraz relacji
sformalizowanych (7%) można mówić o niewielkim wpływie na ten obszar
aktywności przedsiębiorstwa.
Tabela 2. Wyniki badań dotyczących pierwszorzędnego wpływu zasobów
niematerialnych na pozyskiwanie klientów
Rodzaj zasobu
niematerialnego
% firm typujących pierwszorzędny wpływ
zasobu na pozyskiwanie klientów
Wiedza
41%
Postawy i zachowania
pracownicze
5%
Relacje sformalizowane
7%
Relacje niesformalizowane
12%
Image firmy
35%
Źródło: badania własne.
Wśród firm typujących pierwszorzędny wpływ wiedzy oraz image’u
firmy na pozyskiwanie klientów znajdują się firmy duże oraz średnie w branży
produkcyjnej, handlowej oraz usługowej. Inaczej ten rozkład wygląda
Użyteczność zasobów niematerialnych w procesach…
75
w przypadku firm małych, gdzie dominuje wśród wskazań image firmy (48%)
a na drugim miejscu znajdują się relacje niesformalizowane (20%) oraz wśród
firm branży mieszanej – tam odpowiednio kolejne miejsca zajmują: wiedza
(40%) i relacje niesformalizowane (27%).
W tabeli 3 zestawiono wyniki badań empirycznych dotyczących oceny
stopnia wykorzystania zasobów niematerialnych w obszarze pozyskiwania
klientów według umownej skali: 1-10 (gdzie 10 oznacza maksymalne
wykorzystanie zasobu niematerialnego).
Tabela 3. Wyniki badań dotyczących przeciętnego stopnia wykorzystania
zasobów niematerialnych na pozyskiwanie klientów
Rodzaj zasobu
niematerialnego
Przeciętna ocena stopnia wykorzystania
potencjału zasobu na pozyskiwanie klientów
Wiedza
7,27
Postawy i zachowania
pracownicze
5,26
Relacje sformalizowane
5,92
Relacje
niesformalizowane
5,75
Image firmy
6,67
Źródło: badania własne.
Z przedstawionych w tabeli 3 wartości wynika, że w inkryminowanym
zakresie najwyższy stopień wykorzystania zasobu dotyczy wiedzy oraz image’u
firmy. Pozostałe zasoby tj. relacje sformalizowane i niesformalizowane oraz
postawy i zachowania pracownicze, cechuje średni stopień wykorzystania.
W tabeli 4 przedstawiono obliczoną według zasad wielowymiarowej analizy
porównawczej użyteczność badanych zasobów niematerialnych.
Z powyższych wyliczeń jednoznacznie wynika, że największą użyteczność
wśród zasobów niematerialnych w obszarze pozyskiwania klientów ma wiedza
oraz image firmy. Użyteczność relacji niesformalizowanych i sformalizowanych
jest niewielka. Postawy i zachowania pracownicze mają znikomy poziom
użyteczności.
Jak pokazują wyniki badań empirycznych zawarte w tabeli 5, podobnie jak
w przypadku pozyskiwania klientów, na utrzymania klientów największy wpływ
ma wiedza (36% wskazań) oraz image firmy (35%). Można przy tym zauważyć
6% spadek wskazań wiedzy. Image firmy oraz relacje sformalizowane są na tym
76
Rafał Krupski, Monika Osyra
samym poziomie jak przy pozyskiwaniu klientów. Niższą wartość wskazań mają
relacje niesformalizowane (z 12% do 10%), natomiast wzrost wartości wskazań
zanotowały postawy i zachowania pracownicze (z 5 do 12% ).
Tabela 4. Wyniki próby określenia użyteczności zasobów niematerialnych
dla pozyskiwania klientów
Rodzaj zasobu
niematerialnego
Ocena użyteczności zasobu jako iloczyn wagi
zasobu i stopnia wykorzystania jego potencjału
Wiedza
0,41 x 7,27 = 2,98
Postawy i zachowania
pracownicze
0,05 x 5,26 = 0,26
Relacje sformalizowane
0,07 x 5,92 = 0,41
Relacje
niesformalizowane
0,12 x 5,75 = 0,69
Image firmy
0,35 x 6,67 = 2,33
Źródło: badania własne.
Tabela 5. Wyniki badań dotyczących pierwszorzędnego wpływu zasobów
niematerialnych na utrzymanie klientów
Rodzaj zasobu
niematerialnego
% firm typujących pierwszorzędny wpływ
zasobu na utrzymanie klientów
Wiedza
36%
Postawy i zachowania
pracownicze
12%
Relacje sformalizowane
7%
Relacje niesformalizowane
10%
Image firmy
35%
Źródło: badania własne .
Pierwszorzędny wpływ wiedzy oraz image’u na utrzymanie klientów typują
duże firmy oraz firmy branży produkcyjnej i usługowej. Także wśród średnich
Użyteczność zasobów niematerialnych w procesach…
77
i małych firm te dwa zasoby są najczęściej wskazywane, z tą jednak różnicą, że
występuje ich duża dysproporcja. Dla średnich firm najważniejsza jest wiedza
(45%, a image ma 16 % wskazań). Odwrotnie jest w małych firmach, (image –
48%, wiedza – 16%). Inną kolejność pierwszorzędności zasobów wykazują firmy
branży handlowej (image – 43% i postawy pracownicze – 29% ) oraz branży
mieszanej (relacje niesformalizowane – 33% i wiedza 27%).
W tabeli 6 przedstawione zostały wyniki badań stopnia wykorzystania
zasobów niematerialnych w obszarze utrzymania klientów.
Tabela 6. Wyniki badań dotyczących przeciętnego stopnia wykorzystania
zasobów niematerialnych na utrzymanie klientów
Rodzaj zasobu
niematerialnego
Przeciętna ocena stopnia wykorzystania
potencjału zasobu na utrzymanie klientów
Wiedza
7,42
Postawy i zachowania
pracownicze
5,55
Relacje sformalizowane
5,83
Relacje niesformalizowane
5,45
Image firmy
7,13
Źródło: badania własne.
Z wartości zawartych w tabeli 6 wynika, że potencjał w zakresie utrzymania
klienta jest najbardziej wykorzystywany w obszarze wiedzy oraz image’u firmy.
Dużo niższy stopień wykorzystania cechują: relacje sformalizowane, relacje
niesformalizowane oraz postawy i zachowania pracownicze.
Tak, jak w przypadku pozyskiwania klientów, dokonano próby obliczenia
stopnia użyteczności zasobu w obszarze utrzymania klientów. Wyniki zostały
przedstawione w tabeli 7.
78
Rafał Krupski, Monika Osyra
Tabela 7. Wyniki próby określenia użyteczności zasobów niematerialnych
dla utrzymania klientów
Rodzaj zasobu
niematerialnego
Ocena użyteczności zasobu jako iloczyn wagi
zasobu i stopnia wykorzystania jego potencjału
Wiedza
0,36 x 7,42 = 2,67
Postawy i zachowania
pracownicze
0,12 x 5,55 = 0,67
Relacje sformalizowane
0,07 x 5,83 = 0,41
Relacje
niesformalizowane
0,10 x 5,45 = 0,54
Image firmy
0,35 x 7,13 = 2,49
Źródło: badania własne.
Z badań wynika, że największą użyteczność wśród zasobów niematerialnych
w utrzymaniu klientów mają: wiedza oraz image firmy. Użyteczność postaw
i zachowań pracowniczych, relacji niesformalizowanych oraz relacji formalnych
jest niewielka.
5. Podsumowanie
Dla danego obszaru aktywności przedsiębiorstwa prawidłowa identyfikacja
ważności zasobu oraz stopnia użyteczności jest niezwykle ważna do podjęcia
strategicznych decyzji biznesowych. Analiza powyższych danych jednoznacznie
wskazuje na wiedzę oraz image firmy jako najważniejsze oraz najbardziej
użyteczne zasoby niematerialne, zarówno w obszarze pozyskiwania, jak
i utrzymania klientów. Podjęte w tym artykule próby obliczenia stopnia
użyteczności konkretnego zasobu niematerialnego mogą posłużyć do
wyznaczenia norm porównawczych, które pozwolą każdemu przedsiębiorcy
określić poziom użyteczności zasobów jaki znajduje w jego firmie. Nieistniejące
jak dotąd normy odniesienia powodują, że wyliczone wartości stopnia
użyteczności danego zasobu są trudne do interpretacji i ograniczają możliwości
aplikacji.
Użyteczność zasobów niematerialnych w procesach…
79
Literatura
[1] Blattberg R., Getz G., Thomas J.: Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku
relacji z klientem i zarządzanie nim. Wydawnictwo MT Biznes, Czarnów 2004.
[2] Doyle P.: Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
[3] Gospodarek T.: Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie
programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
[4] Itami H., Roehl T.W.: Mobilizing Invisible Asseets, Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts-London 1987.
[5] Jones T., Sasser W.: Why Statisfied Customers defekt, „Harvard Business Review”
November – December 1995, Vol. 73 (6).
[6] Krupski R.: Badania nad oryginalnością zasobów [w:] J. Skalik (red.) Zmiana
warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
[7] Mazurek-Łopacińska K.: Satysfakcja klienta – podstawy pomiaru i wykorzystania
w polityce przedsiębiorstwa, [w:] Marketing, badania, zarządzanie. pod red.
L. Żabińskiego, K. Śliwińskiego, PWE, Warszawa 2002.
[8] Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej,
wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2007.
[9] Piwoni-Krzeszowska E.: Instrumentalny aspekt kształtowania partnerstwa przedsiębiorstwa z klientami. [w:] Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni
marketingowej, pod. red. R. Krupskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
[10] Reicheld F., Sasser W.: Zero defections: Quality Comes to Services, „Harvard
Business Review” September-October 1990, Vol. 68 (5).
[11] Reinartz W., Kumar V.: Het Mismanagement of Customer Loyalty, „Harvard
Business Review” 2002, Vol. 80 (7).
USABILITY OF INTANGIBLE RESOURCES IN THE PROCESS
OF ACQUIRING AND MAINTAINING CUSTOMERS
Summary
The aim of this article is to propose a method of usability testing
of intangible resources and present the results of research in very important area
of the business: acquiring and maintaining customers. The research shows that
the greatest usability of a group of intangible resources in the investigated area,
are: knowledge and image of the company.
80
Rafał Krupski, Monika Osyra
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
PAWEŁ BARTKOWIAK
Katedra Zarządzania Strategicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA
W DECYZJACH KADRY KIEROWNICZEJ POLSKICH
PRZEDSIĘBIORSTW
Opiniodawca: dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Problematyka związana z zarządzaniem wartością klienta stanowi
jeden z podstawowych obszarów wiedzy menedżerskiej. Efektywna
strategia zarządzania klientami stać się może istotnym źródłem przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zabezpiecza jego pozycję na
rynku. Powoduje to, że powodzenie przedsiębiorstwa uzależnione jest
od umiejętności bardziej profesjonalnego zarządzania klientami niż
konkurenci. Proces zarządzania wartością klienta jest wieloaspektowy,
a jego efekty są trudne do jednoznacznego prognozowania.
1. Wprowadzenie
Zarządzanie wartością klienta stanowi jeden z podstawowych obszarów
decyzji menedżerskich, którego cele koncentrują się przede wszystkim
na zwiększaniu lojalności i zyskowności z klientów. W tym zakresie
wykorzystywane są metody oraz instrumenty konstytuujące strategię zarządzania
klientami, zmierzającą do koniunkcji lojalności klienta z poziomem
generowanego przez niego zysku [6]. Przekłada się to na stabilność
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego dalszy rozwój, które uzależnione są
od wypracowania, monitorowania oraz rozwoju trwałych i rentownych relacji
z klientami.
2. Zarządzanie wartością klienta
Zarządzanie wartością klienta stanowi przejaw odejścia od zarządzania
portfelem produktów w kierunku zarządzania portfelem klientów [9; 3]. Wartość
82
Paweł Bartkowiak
klienta mierzona jest zwykle jego siłą nabywczą oraz poziomem lojalności.
Przedsiębiorstwo szacuje wartość klientów poprzez analizę struktury ich
zakupów, badając zawartość „koszyka” nabywanych produktów z perspektywy
udziału w nim produktów o zróżnicowanym poziomie opłacalności. Przeprowadza także tzw. analizę portfelową w celu oszacowania rentowności
współpracy z poszczególnymi grupami klientów [12].
Prawidłowo zarządzany portfel klientów zabezpiecza sytuację finansową
każdego przedsiębiorstwa. Działania w tym zakresie koncentrują się na
oszacowaniu i wyborze tych klientów, których atrakcyjność jest największa
z perspektywy ich wartości dla przedsiębiorstwa [5]. Podstawowym obszarem
wykorzystania wartości klienta do wspomagania podejmowanych decyzji jest
optymalizacja procesów biznesowych, towarzyszących obsłudze i sprzedaży
produktów [2]. Jednym z celów zarządzania relacjami z klientem jest tworzenie
wysokiego kapitału klienta. Według Ph. Kotlera kapitał klienta jest
sumą dyskontowanych długookresowych „wartości” wszystkich klientów
przedsiębiorstwa, którego wartość jest tym wyższa im bardziej lojalni są klienci
[7]. Stanowi to podstawową cechę zarządzania wartością klienta, którą jest
większa koncentracja na pomiarze efektywności wymiarów związanych
z klientem niż wymiarów związanych z innymi zasobami marketingowymi,
takimi jak marka, produkt czy kanał dystrybucji [3].
Wartość klienta stanowi bieżącą wartość wyrażonych w pieniądzu,
przyszłych korzyści netto wynikających z relacji z klientem [3]. Przez
zarządzanie wartością klienta należy więc rozumieć kompozycję działań
polegających na pomiarze i maksymalizacji tej wartości, realizowanych
z wykorzystaniem wiedzy o kliencie [4].
Holistyczne ujęcie zarządzania klientem zawiera się w czterech
podstawowych obszarach, do których zaliczyć należy [11; 13]:
− identyfikację klienta – rozpoznanie rynku i jego struktur w celu
wyodrębnienia potencjalnych klientów przedsiębiorstwa,
− pozyskanie klienta – rozpoznanie kryteriów i mechanizmów dokonywania
wyborów rynkowych,
− utrzymanie klienta – rozpoznanie satysfakcji i zadowolenia oraz korzyści
płynących z posiadania produktu lub nabycia usługi, a także uwarunkowań
lojalności wobec marki,
− rozwój klienta – rozpoznanie wzorców dokonywanych wyborów.
3. Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania wartością
klienta w świetle badań empirycznych
Celem artykułu jest weryfikacja istotności instrumentów i metod związanych
z zarządzaniem wartością klienta w polskich przedsiębiorstwach. Realizacja celu
Zarządzanie wartością klienta w decyzjach kadry kierowniczej polskich…
83
wymagała przeprowadzenia badań empirycznych, w których dokonana została
ocena wybranych obszarów w przedmiotowym zakresie. Źródłem danych
empirycznych są badania zrealizowane w ramach Katedry Zarządzania
Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na przełomie 2012
i 2013 roku.1 W niniejszym opracowaniu analiza wyników, uzyskanych
z przeprowadzonych badań empirycznych, koncentruje się na:
− określeniu podejścia do prowadzenia biznesu w polskich przedsiębiorstwach,
− wykorzystaniu wskaźników wyboru klienta,
− ważności podstawowych determinantów w zakresie zarządzania wartością
klienta.
Sposób prowadzenia biznesu, w wielu obszarach funkcjonowania
współczesnych przedsiębiorstw, ulega zmianom. Dotyczą one przede wszystkim
przejścia od orientacji produktowej (tradycyjnej) do orientacji na klientów
(nowoczesnej). Procesowi temu towarzyszy postęp technologiczny, umożliwiający realizację zaawansowanych działań marketingowych, koncentrujących
się na indywidualnej obsłudze każdego klienta. Pozwala to na pozyskiwanie
informacji o kliencie, które umożliwiają precyzyjną identyfikację jego potrzeb
i preferencji. Do podstawowych obszarów, w których obserwuje się zmiany
sposobu prowadzenia biznesu, zaliczyć należy [9, s. 20]:
− filozofię działania (od sprzedaży produktów do obsługi klientów),
− kierunki działań przedsiębiorstwa (od koncentracji na rynku do koncentracji
na relacjach z klientem),
− obszary zarządzania (od zarządzania portfelem produktów do zarządzania
portfelem klientów),
− cele strategii marketingowej (od zwiększania zadowolenia klientów do
zwiększania ich zyskowności),
− podejścia do sprzedaży (od sprzedaży produktu wielu klientom do
kompleksowego zaspokajania potrzeb konkretnego klienta),
− rezultaty strategii (od maksymalizacji sprzedaży do maksymalizacji wartości
życiowej klienta).
Sposób prowadzenia biznesu w wymienionych obszarach poddany został
ocenie przy wykorzystaniu pięciostopniowej skali porządkowej, na której wzrost
wskazywanych wartości oznaczał rosnące znaczenie orientacji przedsiębiorstwa
1
Zakresy badań empirycznych: podmiotowy – menedżerowie reprezentujący przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, przedmiotowy – uwarunkowania kształtujące wybory strategiczne w przedsiębiorstwach, przestrzenny – Polska, czasowy –
grudzień 2012 rok – styczeń 2013 rok. Wielkość próby badawczej z pierwszej części
badań wyniosła 124 podmioty, dobór próby miał charakter losowy. Analiza uzyskanych
wyników przeprowadzona została przy wykorzystaniu programu IBM SPSS Statistics
ver. 20.
84
Paweł Bartkowiak
na klientów. Średnie wartości wyników, uzyskane z przeprowadzonych badań
empirycznych, zaprezentowane zostały na rys. 1.
3,09
sprzedaż produktów
obsługa klientów
koncentracja na relacjach z
klientem
3,43
koncentraja na rynku
zarządzanie portfelem
produktów
zwiększanie zadowolenia
klientów
ilu klientom można sprzedać
produkt
3,00
zarządzanie portfelem klientów
zwiększanie zyskowności z
klienta
ile produktów można sprzedać
klientowi
maksymalizacja wartości
życiowej klienta
2,82
2,91
2,45
maksymalizacja sprzedaży
1
2
3
4
5
Rys. 1. Podejście do prowadzenia biznesu w polskich przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.
Wyniki zaprezentowane na rys. 1 wskazują, że nowoczesne podejście do
prowadzenia biznesu w polskich przedsiębiorstwach stosowane jest najczęściej
w obszarze definiującym kierunki działania przedsiębiorstwa, bazujące na
koncentracji na relacjach z klientami (σ = 3,43). W większości obszarów
definiujących sposób prowadzenia biznesu uzyskano wartości oscylujące
wokół wartości średniej (σ = 3,00), co świadczy o stosowaniu podejścia
zrównoważonego. Z kolei obszarem prowadzenia biznesu, do którego podejście
ocenić należy jako konserwatywne jest wymiar celów strategicznych, w zakresie
których przeważa maksymalizacja wielkości sprzedaży nad maksymalizacją
wartości życiowej klienta (σ = 2,45).
W literaturze marketingowej dostępnych jest wiele wskaźników wyboru
klientów, ułatwiających pomiar ich wartości i uszeregowanie według udziału,
jaki wnoszą do zysku całkowitego. W zbiorze najczęściej stosowanych wskazać
należy przede wszystkim wskaźniki [9, s. 37-57; 8, s. 145-162]:
− RFM (recency-frequency-monetary value) – bazuje na trzech podstawowych
zmiennych: czasie, który upłynął od ostatniego zakupu, częstotliwości
zakupów w określonym okresie oraz wartości przeciętnej transakcji klienta,
− PCV (past customer value – przeszła wartość klienta) – opiera się na
założeniu, że klient będzie w przyszłości generował takie zyski, jakie
przynosił w przeszłości,
− SOW (share of wallet – udział w portfelu) – odzwierciedla stopień, w którym
klient zaspokaja swoje potrzeby w wybranej kategorii, korzystając z oferty
danej marki lub przedsiębiorstwa,
− CLV (customer lifetime value – wartość życiowa klienta) – uwzględnia
całkowity udział finansowy klienta (przychody minus koszty) w całym cyklu
jego życia w tworzeniu zysku przedsiębiorstwa [1].
85
Zarządzanie wartością klienta w decyzjach kadry kierowniczej polskich…
Poziom wykorzystania wymienionych wskaźników wyboru klienta
w polskich przedsiębiorstwach, uzyskany na podstawie przeprowadzonych badań
empirycznych, zaprezentowany został na rys. 2.
RFM (recency-frequency-monetary value)
25,5%
PCV (past customer value) – wartość przeszła klienta
34,5%
SOW (share of wallet) – udział w portfelu
69,1%
CLV (customer lifetime value) – wartość życiowa klienta
21,8%
inny wskaźnik
9,1%
0%
20%
40%
60%
80%
Rys. 2. Poziom wykorzystania wskaźników wyboru klienta w polskich
przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.
Z wyników zaprezentowanych na rys. 2 wynika, że najczęściej stosowanym
wskaźnikiem wyboru klienta jest SOW (udział w portfelu – 69,1% wskazań).
W dalszej kolejności respondenci wskazali wskaźnik PCV (wartość przeszła
klienta – 34,5% wskazań) oraz wskaźnik RFM, który wykorzystywany jest
w około 25% badanych przedsiębiorstw. Wskaźnikiem najrzadziej stosowanym
w zbiorze badanych przedsiębiorstw okazał się CLV (wartość życiowa
klienta – 21,8% wskazań). Wyniki te wskazują, że w zbiorze najczęściej
wykorzystywanymi wskaźników są te, które pozwalają na uszeregowanie
klientów wg poziomu ich lojalności w oparciu o przeszłe zachowania nabywcze.
Zwrócić należy uwagę, że wskaźniki te bazują na założeniu, zgodnie z którym
zachowania klientów w przyszłości będą konsekwencją ich decyzji z przeszłości,
podczas gdy wskaźnik stosowany najrzadziej (wskaźnik wartości życiowej
klienta CLV) opiera się na danych prognozowanych.
Kolejnym obszarem zrealizowanych badań empirycznych była ocena
znaczenia determinantów wpływających na zarządzanie wartością klienta
w polskich przedsiębiorstwach. W tym celu ocenie poddane zostały 22
stwierdzenia. Pomiar dokonany zostały przy wykorzystaniu 5-stopniowej skali
Likerta, na której wartość „1” oznaczała brak akceptacji, natomiast wartość „5”
zdecydowaną akceptację zaprezentowanych stwierdzeń przez badanych
menedżerów. Dla określenia istotności poszczególnych stwierdzeń obliczone
zostały wartości średnie, których wyniki zaprezentowane zostały na rys. 3.
86
Paweł Bartkowiak
[1] lojalni klienci są tańsi w obsłudze
3,88
[2] lojalni klienci są skłonni zapłacić wyższą od innych cenę za te same
produkty
3,42
[3] opinie lojalnych klientów skutecznie przyciągają nowych klientów
4,19
[4] klient lojalny zwiększa przewidywalność wyników ekonomicznych
przedsiębiorstwa
4,05
[5] głównym kryterium wyboru przyszłych klientów jest związany z nimi
wysoki potencjał zysku
3,13
[6] zarządza się istniejącymi grupami klientów i nagradza się ich na podstawie
potencjału zysku
2,87
[7] inwestuje się w klientów przynoszących wysokie zyski w celu zapobiegania
ich odpływowi oraz zapewnienia przyszłej zyskowności
3,47
[8] środki marketingowe przedsiębiorstwa przeznaczane są na klientów o
wysokim potencjale zysku
2,86
[9] występuje jednoczesne zarządzanie lojalnością oraz zyskownością klientów
przedsiębiorstwa
3,22
[10] identyfikuje się klientów najbardziej zyskownych
3,52
[11] identyfikuje się klientów najbardziej podatnych na działania marketingowe
przedsiębiorstwa
2,81
[12] szacowane jest prawdopodobieństwo, z jakim klient nabędzie konkretny
produkt
2,82
[13] szacowane jest prawdopodobieństwo, z jakim klient dokona zakupu w
określonym czasie
2,90
[14] w przedsiębiorstwie wykorzystuje się modele migracji klientów w celu
przewidywania i zapobiegania odpływowi klientów
2,20
[15] występuje zarządzanie klientami nabywającymi produkty przedsiębiorstwa
poprzez różne kanały dystrybucji
2,49
[16] analizowany jest związek między inwestowaniem w markę a zyskownością
klienta
2,57
[17] występuje koncentracja na pozyskaniu klientów przynoszących zyski w
całym cyklu ich życia
3,03
[18] porównuje się koszty pozyskania i utrzymania klienta z wielkością jego
wydatków na produkty przedsiębiorstwa
2,98
3,09
[19] analizuje się poziom referencji udzielanych przez klientów
[20] klient traktowany jest jako podmiot każdego działania lub reakcji
marketingowej
3,30
[21] produkt kształtowany jest indywidualnie (w oparciu o relacje utrzymywane
między przedsiębiorstwem i klientem)
3,38
3,21
[22] firma określa ilościowo i szacuje wartość poszczególnych klientów
1
2
3
4
5
Rys. 3. Znaczenie determinantów zarządzania wartością klienta w polskich
przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.
Zarządzanie wartością klienta w decyzjach kadry kierowniczej polskich…
87
Analiza uzyskanych wyników pozwala na hierarchizację zaprezentowanych
stwierdzeń. Menedżerowie, reprezentujący badane przedsiębiorstwa, zdecydowanie najczęściej zgadzali się z opiniami łączącymi lojalność klienta
z powodzeniem przedsiębiorstwa 2 – opinie lojalnych klientów skutecznie przyciągają nowych klientów (σ = 4,19), klient lojalny zwiększa przewidywalność
wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa (σ = 4,05) oraz lojalni klienci są
tańsi w obsłudze (σ = 3,88). Zwrócić należy uwagę, że programy lojalnościowe
są obecnie powszechnie stosowane w większości branż, pomimo istotnych
ograniczeń, mogących wpływać na obniżenie ich zyskowności. Jednym
z podstawowych problemów w tym zakresie jest koszt wdrożenia programu
lojalnościowego, który oferowany jest często wszystkim klientom, niezależnie od
wielkości generowanego przez nich zysku [9]. Z drugiej strony wskazać należy
na rzadkie stosowanie w badanych przedsiębiorstwach modeli migracji klientów,
umożliwiających przewidywanie i zapobieganie odpływowi klientów (σ = 2,20),
nieczęste zarządzanie klientami nabywającymi produkty przedsiębiorstwa
poprzez różne kanały dystrybucji oraz mało popularną analizę związku między
inwestowaniem w markę a zyskownością klienta (σ = 2,57).
W celu identyfikacji zależności bezpośrednio nieobserwowalnych,
występujących pomiędzy determinantami zarządzania wartością klienta,
zastosowana została metoda eksploracyjnej analizy czynnikowej. 3 Pozwoliło to
na ograniczenie wejściowego zbioru, obejmującego 22 stwierdzenia, do sześciu
składowych, które następnie zinterpretowano merytorycznie. Wyniki przeprowadzonej analizy, zaprezentowane zostały w tabeli 1.
W wyniku zastosowania metody analizy czynnikowej wyodrębnionych
zostało sześć składowych. Pierwsza składowa zbudowana została ze zmiennych
pierwotnych związanych z zarządzaniem poziomem zyskowności klienta, druga
ze zmiennych koncentrujących się na analizie przyszłego zachowania klienta,
trzecia oparta została na elementach weryfikujących podatność klienta na
działania marketingowe, czwarta związana jest z poziomem lojalności klienta,
piąta skoncentrowana jest wokół portfelowej analizy klientów przedsiębiorstwa,
natomiast szósta związana jest z zarządzaniem relacjami z klientem.
2
Powodzenie jakiejś rzeczy to zbliżanie się do stanu ocenianego pozytywnie ze względu
na wartość będącą podstawą oceny. W instytucjach zarządzanych wartością tą jest z reguły osiąganie celów z zachowaniem ustalonych warunków (np. co do stosunku wyników
użytecznych do kosztu ich osiągnięcia). W takich instytucjach powodzenie można więc
z reguły mierzyć stopniem osiągania „celów instytucji” przy jednoczesnym spełnieniu
założonych z góry warunków. Ocena powodzenia instytucji zarządzanych jest więc
zawsze zrelatywizowana ze względu na ich cele i nałożone na nie ograniczenia w sprawie
warunków ich osiągania [14, s. 200].
3
Celem eksploracyjnej analizy czynnikowej jest wyodrębnienie najistotniejszych czynników lub składowych spośród zestawu zmiennych pierwotnych opisujących analizowane
zagadnienie złożone [10, s. 208-229].
88
Paweł Bartkowiak
Tabela 1. Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej w zbiorze determinantów
zarządzania wartością klienta w polskich przedsiębiorstwach
składowe w zakresie zarządzania wartością klienta
[1] poziom zyskowności klienta
[6] zarządza się istniejącymi grupami klientów i nagradza się ich na podstawie potencjału zysku
[7] inwestuje się w klientów przynoszących wysokie zyski w celu zapobiegania ich odpływowi
oraz zapewnienia przyszłej zyskowności
[8] środki marketingowe przedsiębiorstwa przeznaczane są na klientów o wysokim potencjale
zysku
ładunki
,745
,694
,547
[9] występuje jednoczesne zarządzanie lojalnością oraz zyskownością klientów przedsiębiorstwa
,656
[10] identyfikuje się klientów najbardziej zyskownych
,580
[22] firma określa ilościowo i szacuje wartość poszczególnych klientów
,672
[2] przyszłe zachowania klienta
[12] szacowane jest prawdopodobieństwo, z jakim klient nabędzie konkretny produkt
,706
[13] szacowane jest prawdopodobieństwo, z jakim klient dokona zakupu w określonym czasie
,804
[14] w przedsiębiorstwie wykorzystuje się modele migracji klientów w celu przewidywania i
zapobiegania odpływowi klientów
,659
[3] podatność klienta na działania marketingowe
[11] identyfikuje się klientów najbardziej podatnych na działania marketingowe przedsiębiorstwa
,564
[15] występuje zarządzanie klientami nabywającymi produkty przedsiębiorstwa poprzez różne
kanały dystrybucji
,693
[16] analizowany jest związek między inwestowaniem w markę a zyskownością klienta
,688
[4] poziom lojalności klienta
[1] lojalni klienci są tańsi w obsłudze
,755
[2] lojalni klienci są skłonni zapłacić wyższą od innych cenę za te same produkty
,702
[3] opinie lojalnych klientów skutecznie przyciągają nowych klientów
,647
[4] klient lojalny zwiększa przewidywalność wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa
,589
[5] portfel klientów
[17] występuje koncentracja na pozyskaniu klientów przynoszących zyski w całym cyklu ich życia
[18] porównuje się koszty pozyskania i utrzymania klienta z wielkością jego wydatków na
produkty przedsiębiorstwa
[21] produkt kształtowany jest indywidualnie (w oparciu o relacje utrzymywane między
przedsiębiorstwem i klientem)
,640
,671
,690
[6] relacje z klientem
[19] analizuje się poziom referencji udzielanych przez klientów
,684
[20] klient traktowany jest jako podmiot każdego działania lub reakcji marketingowej
,580
Skumulowana wyjaśniona wariancja 64,59%
KMO = 0,847; test sferyczności Bartletta χ2 = 1001,561; df = 231; p ≤ 0,001
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.
89
Zarządzanie wartością klienta w decyzjach kadry kierowniczej polskich…
W celu określenia istotności wyodrębnionych składowych obliczone zostały
ich wartości średnie. Uzyskane wyniki zaprezentowane zostały na rys. 4.
[1] poziom zyskowności klienta
3,19
[2] przyszłe zachowania klienta
2,64
[3] podatność klienta na działania marketingowe
2,62
[4] poziom lojalności klienta
3,89
[5] portfel klientów
3,12
[6] relacje z klientem
3,20
1
2
3
4
5
Rys. 4. Średni poziom znaczenia składowych zarządzania wartością klienta w polskich
przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.
Analiza uzyskanych wyników pozwala na hierarchizację poszczególnych
obszarów zarządzania wartością klienta z perspektywy menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami w Polsce. Wyniki wskazują, że największe
znaczenie przywiązywane jest do analizy poziomu lojalności klientów (σ = 3,89).
Średnim poziomem znaczenia charakteryzują się: analiza relacji z klientem
(σ = 3,20), analiza poziomu zyskowności klienta (σ = 3,19) i analiza portfela
klientów (σ = 3,12), natomiast najmniej uwagi menedżerowie przywiązują do
analizy przyszłego zachowania klientów (σ = 2,64) oraz do analizy podatności
klienta na działania marketingowe przedsiębiorstwa (σ = 2,62).
4. Podsumowanie
Wyniki zaprezentowanych badań empirycznych pozwalają na ocenę
stopnia wykorzystania metod i instrumentów zarządzania wartością klienta
w polskich przedsiębiorstwach. Zwrócić należy uwagę na większe znaczenie
obszarów związanych z zarządzaniem lojalnością klienta nad analiza
poziomu ich zyskowności. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w obszarach
związanym ze sposobem prowadzenia biznesu, popularnością wykorzystywanych instrumentów (wskaźników wyboru klienta) oraz podejściem
do zarządzania wartością klienta. Niemniej jednak taka jednostronna
koncentracja menedżerów okazać się może ryzykowna w sytuacji powielania charakteryzowanych wzorców zarządzania przez przedsiębiorstwa
konkurencyjne.
90
Paweł Bartkowiak
Literatura
[1] Ahmadi K.: Predicting e-customer Behaviour In B2C Relationships for CLV
Models. "International Journal of Business Research and Management", Vol. 2,
2011.
[2] Choroś P., Kamiński B.: Dobrze oszacuj wartość swoich klientów. "Harvard
Business Review Polska", Nr 75, 2009.
[3] Dobiegała-Korona B., Doligalski T.: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar
i strategie. POLTEXT. Warszawa 2010.
[4] Dobiegała-Korona B., Tomczyk P.: Praktyczne wykorzystanie koncepcji
zarządzania wartością klienta (studium przypadku IBM). „Handel Wewnętrzny”,
listopad-grudzień 2011.
[5] Evans G.: Measuring and managing customer value. "Work Study", Vol. 51 Iss. 3,
2002.
[6] Heskett J.L.: Beyond customer loyalty. "Managing Service Quality", Vol. 12 Iss. 6,
2002.
[7] Kotler Ph.: Marketing. Prentice Hall. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. Poznań
2005.
[8] Kozielski R. (red.): Wskaźniki marketingowe. Oficyna a Wolters Kluwer business.
Warszawa 2011.
[9] Kumar V.: Zarządzanie wartością klienta. Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
Warszawa 2010.
[10] Malarska A.: Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS.
Wydawnictwo SPSS Polska. Kraków 2005.
[11] Nagi E.W.T., Xiu L., Chau D.C.K.: Application of data mining techniques in
customer relationship management. A literature review and classification. "Expert
System with Application", No. 36, 2009.
[12] Rogoziński K.: Zarządzanie wartością z klientem. Oficyna a Wolters Kluwer
business. Warszawa 2012.
[13] Rószkiewicz M.: Analiza klienta. Wydawnictwo SPSS Polska. Kraków 2011.
[14] Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Warszawa 1981.
CUSTOMER VALUE MANAGEMENT IN EXECUTIVE
DECISIONS OF POLISH ENTERPRISES
Summary
Customer value management issue is one of the fundamental area of
managerial knowledge. Effective customer management strategy can be an
important source of competitive advantage and can protect company’s position
on the market. As a consequence the success of a company relays on its ability to
manage customers better than the competition. The complexity of customer
management process makes its effects difficult to predict.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
URSZULA BĄKOWSKA-MORAWSKA
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
POZIOM OBSŁUGI KLIENTA JAKO KRYTERIUM
TWORZENIA ŁAŃCUCHA DOSTAW W SEKTORZE
USŁUG
Opiniodawca: dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Coraz częściej w literaturze przedmiotu spotyka się stwierdzenie, że
konkurowanie, w dzisiejszych, trudnych czasach, opiera się na zasobach
niematerialnych. Jak postuluje K. Rutkowski, konkurencja przyszłości,
to konkurencja między łańcuchami dostaw, a nie przedsiębiorstwami.
Zdaniem autorki niniejszego artykułu zintegrowany system obsługi klienta,
zawierający elementy zarówno logistyczne, jak i marketingowe, jest
pożądanym narzędziem, za pomocą którego przedsiębiorstwa, zwłaszcza
usługowe, mogą budować łańcuchy dostaw mając pewność, że klient
otrzyma dokładnie to, co zostało mu obiecane. Celem artykułu jest
wskazanie obsługi klienta jako kryterium tworzenia łańcucha dostaw
w sektorze usług przez obiekt hotelowy. Celem poznawczym artykułu
jest wskazanie cech obsługi klienta, na które powinni zwrócić
uwagę menedżerowie kształtujący usługę dostarczaną ostatecznemu
użytkownikowi. W artykule autorka korzystała z krajowej i zagranicznej
literatury przedmiotu, badań empirycznych i własnego doświadczenia.
1. Wprowadzenie
Coraz częściej w literaturze przedmiotu spotyka się stwierdzenie, że
konkurowanie – w dzisiejszych trudnych czasach – opiera się na zasobach
niematerialnych. W szczególności ma to miejsce w sektorze usług. Dodatkowo,
jak postuluje K. Rutkowski, konkurencja przyszłości, to konkurencja między
łańcuchami dostaw, a nie przedsiębiorstwami [15, s. 97]. Zdaniem autorki
niniejszego artykułu zintegrowany system obsługi klienta, zawierający elementy
zarówno logistyczne, jak i marketingowe, jest pożądanym narzędziem, za
pomocą którego przedsiębiorstwa, zwłaszcza usługowe, mogą budować łańcuchy
dostaw, mając pewność, że klient otrzyma dokładnie to, co zostało mu obiecane.
92
Urszula Bąkowska-Morawska
Dla przedsiębiorców oznacza to umiejętność formułowania oferty, która
zaspokoi potrzeby wymagających klientów, którzy poprzez możliwość
umieszczenia opinii w przestrzeni internetowej są najlepszym źródłem informacji
dla kolejnych klientów.
Przesłanką wyboru tematu artykułu były badania przeprowadzone
w 2011 roku w grupie 60 klientów ośrodka Day-spa1 we Wrocławiu, dla których
obsługa klienta okazała się jednym z najważniejszych kryteriów wyboru usługi.
Z obserwacji autorki wynika, że coraz częściej pojedyncze podmioty nie są
w stanie zaoferować usługi wytworzonej tylko przez siebie, a to skutkuje albo
współdziałaniem z innymi podmiotami, albo szybszą lub wolniejszą utratą
zdolności do konkurowania na rynku. Niewątpliwie obecnie, w związku
z gwałtownym rozwojem technik informacyjnych, portali społecznościowych,
tematycznych i informacyjnych, infrastruktury informatycznej, a z drugiej strony
wyższym poziomem świadomości, wymagań i oczekiwań klienta, ważnym
czynnikiem wpływającym na efektywność ekonomiczną firmy staje się obsługa
klienta. Jest ona spoiwem łączącym poszczególne cząstkowe usługi, wchodzące
w skład zintegrowanej, kompleksowej usługi dostarczanej klientowi. Określenie
poziomu obsługi przez odpowiednie standardy ułatwiłoby koordynację
I podniosły sprawność całego łańcucha dostaw, a przede wszystkim, stanowiłoby
pierwotne kryterium doboru partnerów łańcucha. Celem artykułu jest wskazanie
obsługi klienta 2 jako kryterium tworzenia łańcucha dostaw w sektorze usług
przez obiekt hotelowy. Celem poznawczym artykułu jest wskazanie cech
obsługi klienta, na które powinni zwrócić menedżerowie kształtujący usługę
dostarczaną ostatecznemu użytkownikowi. W artykule autorka korzystała
z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, badań empirycznych i własnego
doświadczenia.
W środowisku akademickim, naukowcy opracowali wiele teorii, modeli
do zrozumienia działań podejmowanych w ramach współpracy między
organizacjami. Wspólnym celem naukowców i praktyków jest ustalenie, w jaki
sposób firma może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną. W marketingu
badania koncentrują się na kliencie i zarządzaniu relacjami z dostawcami.
1
Są to obiekty, nazywane miejskimi spa. Day-spa, to obiekty oferujące szeroką gamę
zabiegów pielęgnacyjnych przy użyciu kosmetyków profesjonalnych i specyfików
pochodzących z krajów Dalekiego i Bliskiego Wschodu (np. olejków naturalnych czy
wyciągów z ziół). W miejskich spa można poddać się kuracjom, zabiegom czy masażom,
których efekty są widoczne przy regularnym korzystaniu, na przykład raz w tygodniu,
co nie jest możliwe przy weekendowym pobycie w hotelu spa.
2
Przedmiotem artykułu jest obsługa klienta nie rozumiana jako ECR, bo ta jest strategią
efektywnej obsługi klienta w łańcuchach wytwarzających i sprzedających produkty
częstego zakupu.
Poziom obsługi klienta jako kryterium tworzenia łańcucha dostaw...
93
W zarządzaniu operacyjnym – logistyce, koncentrują się na optymalnych
strategiach produkcyjnych w celu poprawy czasu, produktów, kosztów, jakości
i wyglądu [10, s. 49-63], a ponadto obszar zarządzania strategicznego podkreśla
powiązania między organizacją a jej partnerami wspólnie tworzącymi usługę,
produkt. W środowisku biznesowym przedsiębiorstwa nie tylko tworzą liniową
sekwencję działań, ale również tworzą strukturę sieci [12, s. 379-389].
Na przykład teatr objazdowy, mający swoje przedstawienie w hotelu, jest
zarówno ogniwem w łańcuchu dostaw dla klienta, ale i jednocześnie wystawiając
sztukę w hotelu konkurencyjnym, jest ogniwem dla tego drugiego
przedsiębiorstwa. W rezultacie oba hotele są uwikłane w sieć, bo w dłuższej
perspektywie zaczynają ze sobą współpracować, chociażby w ustaleniu harmonogramu wystawianego przedstawienia, a później – być może – w kolejnych tego
typu lub podobnych przedsięwzięciach. Prawdopodobnie menedżerowie obu
hoteli muszą wytypować osobę, koordynatora do zarządzania łańcuchem
dostaw: czas i miejsce, gdzie można odbierać bilety, telefony i strony www,
gdzie można te bilety wcześniej zamawiać, czas i miejsce, gdzie można spotkać
się z aktorami po przedstawieniu, przygotowanie – w uzgodnieniu z reżyserem –
sceny teatralnej i jej zaplecza itd. Na tym niewielkim wycinku współpracy
widać, że sieci łańcuchów dostaw tworzą skomplikowaną strukturę sieci,
a każdy konkretny związek w tej strukturze ma niepowtarzalny kontekst.
Praktyka gospodarcza dostarcza wiele rodzajów i modeli sieci. Menedżerowie
dzisiaj nie stawiają pytania czy wchodzić w sieć, tylko w którą sieć i na jakich
zasadach. To, czy osiągną przewagę zależy od umiejętnego budowania oferty,
której integralnym składnikiem jest obsługa klienta. To powoduje, że każda
strategia współpracy – aby przyniosła pozytywne skutki – musi być precyzyjnie
skonstruowana i służyć wyraźnie interesom partnerów [11, s. 153]. W praktyce
gospodarczej coraz częściej działania partnerów są podyktowane
wymaganiami klienta, który oczekuje coraz bardziej kompleksowej usługi,
świadczonej przez wiele różnych, niezależnych podmiotów. Przedsiębiorstwo
musi więc skupić się na należytej obsłudze klienta, czyli takiej, która
zapewniłaby klientom satysfakcję, a z drugiej strony nie naraziłaby firmy na
wysokie koszty [17, s. 10-11].
2. Łańcuchy dostaw
Ujęcie przedsiębiorstwa jako zbiorowości kontraktów nabiera
szczególnego znaczenia w kontekście megatrendów i determinant
określających popyt w sferze logistyki i usług logistycznych, do których
zalicza się [3, s. 7-18]:
1. Rosnące zapotrzebowanie w światowym wymiarze na usługi w wielofazowych kompleksowych łańcuchach dostaw i sieciach.
94
Urszula Bąkowska-Morawska
2. Koncentrację i wzrost rozmiarów przedsiębiorstw dominujących
w niektórych segmentach sektora logistycznego oraz rozwoju małych
przedsiębiorstw specjalistycznych i subprzedsiębiorstw dla realizacji
specyficznych zadań.
3. Ściślejszą współpracę poziomą i symbiozę między przedsiębiorstwami
usługowymi w łańcuchu tworzenia wartości.
4. Formowanie się nowych, wielowarstwowych struktur współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami.
5. Całościowe zarządzanie łańcuchami dostaw przy wykorzystaniu
just-in-time, ECR (jako powiązane koncepcje wpływające na redukcję
kosztów, wzrost jakości i szybkości reakcji na zmieniające się wymogi
rynku.
6. Wzrost znaczenia orientacji procesowej oraz orientacji na zintegrowane
przepływy i łańcuchy logistyczne.
7. Pojawianie się nowych oferentów podaży wprowadzających na rynek
nowe idee i nowe pakiety usług oraz nową jakość obsługi.
Najbardziej aktywnymi podmiotami łańcucha dostaw są firmy
logistyczne i oferujące węższy zakres usług firmy transportowo-spedycyjne.
Takie ujęcie doskonale wkomponowuje się w dostarczanie produktu
finalnego klientowi. Według J. Witkowskiego czynnikiem wyróżniającym
łańcuch dostaw od sieci strategicznej jest fizyczny przepływ produktów
z towarzyszącymi przepływami informacyjno-finansowymi. Takie ujęcie
oznacza, że łańcuch dostaw dedykowany jest tylko i wyłącznie firmom
produkcyjnym, gdzie zasadnicza rolę odgrywa operator logistyczny.
Obowiązywałaby wówczas teza, że jeśli nie ma operatora logistycznego,
to nie ma łańcucha dostaw, a są tylko i wyłącznie inne dowolne związki
lub sieci strategiczne. Wydaje się jednak, że w przypadku sektora
usług firmy spedycyjno-transportowe odgrywać będą mniejsze znaczenie,
niż w produkcji. Gdyby bowiem przyjąć wspomnianą optykę dla firm
świadczących usługi turystyczne, to mogłoby się okazać, że dla tych usług
nie jest możliwe zastosowanie koncepcji łańcucha dostaw, gdyż nie ma
fizycznego przepływu produktów, a jeśli nawet występuje, to bardziej jest to
tzw. materialny dowód (świadectwo) usługi, na przykład: płyta CD, folder,
bilet czy ulotka. W tabeli 1 przedstawiono wybrane definicje łańcucha
dostaw.
Poziom obsługi klienta jako kryterium tworzenia łańcucha dostaw...
95
Tabela 1. Wybrane definicje łańcucha dostaw
Autor
K. Rutkowski
J. Witkowski
The Association for Operations
Management APICS
M. Christopher
P. Blaik
U. Bąkowska – Morawska
Łańcuchy dostaw to:
sieć współzależnych i współpracujących ze sobą
na partnerskich zasadach podmiotów, swoista
konfederacja wzajemnie uzupełniających się zasobów
i kompetencji, zorientowana na integrację i koordynację przepływów informacji, produktów
i gotówki
współdziałające w różnych obszarach firmy
wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz
ich klienci, między którymi przepływają strumienie
produktów, informacji i środków finansowych
procesy zachodzące od momentu pozyskania
początkowych materiałów zaopatrzeniowych, do
konsumpcji ostatecznego produktu, łączące w poprzek
dostawcę i odbiorcę oraz funkcje wewnątrz
i na zewnątrz przedsiębiorstwa, które umożliwiają
łańcuchowi wartości wytworzenie produktów
i dostarczenie usług
sieć powiązanych i współzależnych organizacji, które
działając na zasadzie wzajemnej współpracy,
kontrolują i usprawniają przepływy rzeczowe
i informacyjne od dostawców do ostatecznych
użytkowników
współdziałanie uczestników łańcucha w sferze
procesów
logistyczno-marketingowych,
którego
teoretyczną podstawę stanowi łańcuch wartości
M.E. Portera
strategiczna koncepcja polegająca na współdziałaniu
lub współpracy niezależnych podmiotów, często
konkurujących ze sobą, posiadających wzajemnie
uzupełniające się zasoby i kompetencje, zorientowanych na integrację i koordynację przepływów
informacji, produktów i gotówki w celu wytworzenia
i dostarczenia produktu lub usługi
Źródło: opracowanie na podstawie [18, s. 19; 6, s. 11-13].
Powyższe definicje nie wyczerpują dostępności w literaturze przedmiotu
charakterystyk tego pojęcia, aczkolwiek ich zakres jest odmienny:
− w obszarze przedmiotowym (uczestnicy łańcucha),
− czynnościowym (działanie, współpraca, współdziałanie),
− rodzajowym (procesy logistyczne i procesy marketingowe).
Łańcuch dostaw pojmowany jest dynamicznie, co tylko implikuje trudność
w identyfikacji i analizie poszczególnych ogniw. Według J. Witkowskiego
łańcuchy dostaw są szczególnym rodzajem organizacji sieciowych [18, s. 25].
96
Urszula Bąkowska-Morawska
Poglądy autorów akcentujących integracyjne aspekty trwalej współpracy
przedsiębiorstw, dla których łańcuch dostaw i zarządzanie łańcuchem dostaw są
pojęciami szerszymi niż łańcuch logistyczny i zarządzanie nim, wyróżnia
[18, s. 31]:
− orientacja procesowa, co oznacza traktowanie działań i przepływów
realizowanych w łańcuchach dostaw jako procesów,
− dostrzeganie znaczących możliwości współpracy ogniw łańcucha w zakresie
procesów badawczo-rozwojowych, logistycznych, produkcyjnych, marketingowych i finansowych,
− dążenie do optymalizacji wartości dodanej do oferowanych produktów
i usług, a w konsekwencji wzrost wartości samego łańcucha dostaw,
− potrzeba integracji i koordynacji trzech strumieni, którymi są przepływy
materialne, informacyjne i finansowe,
Orientacja procesowa powoduje, że łańcuch dostaw jest postrzegany, jako
zbiór wewnętrznych i zewnętrznych procesów, składający się ze zbioru
stanów i czynności służących przechodzeniu do kolejnych stanów, w których
dostarczany produkt ma coraz większą wartość3. Wzrost wartości produktów lub
usług w kolejnych podprocesach zależy od stanu bezpośrednio poprzedzającego
przejście oraz od sprawności funkcji przejścia. Wydaje się, że obsługa klienta
może tę sprawność utrzymywać na zadanym poziomie. Taką interpretację
zarządzania łańcucha dostaw (Supply Chain Management) formułują
A.J. Battaglia i G. Tyndall [1, s. 12], którzy twierdzą, że jest to strategiczna
koncepcja, polegająca na zrozumieniu i zarządzaniu sekwencją działań – od
dostawcy do klienta – dodających wartość do dostarczanych produktów.
Zarządzanie łańcuchem dostaw według J. Witkowskiego [18, s. 36]
jest procesem decyzyjnym, związanym z synchronizowaniem fizycznych,
informacyjnych i finansowych strumieni popytu i podaży przepływających
między jego uczestnikami w celu osiągnięcia prze nich przewagi konkurencyjnej
i tworzenia wartości dodanej z korzyścią dla wszystkich jego ogniw, klientów
i jego interesariuszy.
Tak rozumiane zarządzanie może polegać na współpracy lub współdziałaniu
wszystkich partnerów tworzących produkt lub ofertę usługową. W tym miejscu
3
Z tym powszechnie stosowanym stwierdzeniem autorka nie może się zgodzić. Po
pierwsze wyższa wartość może przybierać dwa rodzaje: zwiększenie wartości dla
klienta, i dla innych grup zainteresowanych (stakeholders). Często dany etap świadczenia
usługi charakteryzuje się zwiększeniem wartości dla innej grupy niż dla ostatecznego
klienta, np. przeprowadzenie badań w hotelu dotyczących opinii o mieście, w którym
się aktualnie przebywa. Po drugie, istnieją czynności, które muszą być wykonywane
w trakcie wytwarzanie produktu lub świadczenia usługi, a które nie przynoszą wzrostu
wartości dla klienta (inteligentny budynek – brak możliwości otwarcia okna lub
zakupiony system czyszczący basen, który musi być włączony przez 12 godzin –
w konsekwencji basen jest otwarty krócej).
Poziom obsługi klienta jako kryterium tworzenia łańcucha dostaw...
97
warto podkreślić, że wytwarzanie i dostarczanie usług napotyka większe
trudności organizacyjne, niż wytwarzanie produktu, co nie oznacza, że
w praktyce gospodarczej nie można zaobserwować wyłaniających się łańcuchów
dostaw. Są one trudne do identyfikacji, a jeszcze trudniejsze do zarządzania.
Zmiany w oczekiwaniach klientów doprowadziły do sytuacji, że klienci nie
oczekują już prostych usług. Dla nich wartość najwyższą mają usługi
kompleksowe, zróżnicowane zarówno pod względem treści, jak i formy.
Na wykresie nr 1 (rys. 1) autorka przedstawia wyniki badań, jakie zostały
przeprowadzone wśród klientek salonu Day-spa we Wrocławiu4. Otóż
najważniejsze dla klientów, to jakość świadczonych usług, kompleksowość
i profesjonalna obsługa klienta.
Tabela 2. Czynniki decydujące o wyborze salonu Day-spa
Czynnik wyboru ośrodka Spa
Lokalizacja
Jakość oferowanych usług
Profesjonalna obsługa klienta
Godziny otwarcia salonu, kompleksowość usług
Cena adekwatna do proponowanych usług
Atmosfera (muzyka, zapach, wystrój wnętrz)
Renoma Day Spa
Inne (promocje)
Liczba wskazań przez
respondentów
32
31
27
20
20
6
4
3
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Z danych zawartych na rysunku 1 wynika, że dla klientów usług cena
przestaje mieć podstawowe znaczenie w wyborze usługi, w największym stopniu
decyduje lokalizacja, jakość świadczonych usług i obsługa klienta.
3. Obsługa klienta
Z terminem „obsługa klienta”5 spotkać się można w wielu pozycjach
literatury, zarówno z zakresu marketingu, jak i logistyki (jest to wspólny obszar
zainteresowań dla tych dwóch dziedzin). Z punktu widzenia firm usługowych
obsługa klienta może być definiowana jako [14, s. 217-218]:
4
Badania zostały przeprowadzone przez Uczestniczkę Studiów Podyplomowych
Menedżer SPA, których autorka jest opiekunem merytorycznym. Wyniki przedstawione
w % nie sumują się do 100, bo respondenci mogli wybrać max 3 odpowiedzi. Badania
przeprowadzono wśród 50 klientek tego salonu.
5
Szerzej o problematyce obsługi w sektorze usług [2; s. 398-407].
98
Urszula Bąkowska-Morawska
zbiór czynności niezbędnych do przyjęcia zamówienia, wytworzenia
i dostarczenia przedmiotu zamówienia, a także działania zmierzające
do naprawy błędów popełnianych na którymkolwiek etapie realizacji
zamówienia;
− niezawodne dostarczenie klientowi dóbr i usług w uzgodnionym czasie
i miejscu, stosownie do oczekiwań klienta;
− zespół działań wszystkich sfer podmiotu gospodarczego uczestniczących
w dostarczaniu dóbr lub usług w sposób zgodny z oczekiwaniami klienta
i zapewniający realizację celów firmy;
− zakres czynności obejmujący wykonywanie zamówienia, komunikowanie się
z klientem, fakturowanie oraz usuwanie usterek;
− dostarczanie w porę dóbr lub usług zamawianych przez klienta, określone
czynności i kontakty po sprzedaży, w tym dostarczenie na czas faktury.
Należy także zauważyć, iż termin obsługa klienta odnosi się nie tylko do
działań sektora usługowego, ale w gruncie rzeczy dotyczy każdej działalności
gospodarczej, bowiem każda z firm świadczy usługi, tylko że w innym zakresie.
Tak więc jak najbardziej uzasadnione jest rosnące zainteresowanie obsługą
klienta ze strony firm reprezentujących różne sektory. Łatwo to wytłumaczyć.
Możliwość porównywania ofert z całego sektora, ale również opinii, ocen i uwag
tych, którzy już skorzystali z tych ofert poprzez portale informacyjne
i społecznościowe daje klientowi olbrzymią przewagę na rynku w stosunku do
przedsiębiorstw. Żadne z nich nie może nie reagować na powtarzającą się
krytykę. Zauważone błędy i niedociągnięcia firmy (niekiedy oczywiście uwagi
krytyczne nie znajdują potwierdzenia w faktach, ale w danym czasie nie jest to
najważniejsze) znajdują szybko posłuch i rozprzestrzeniają się w sieci.
Szczególna wrażliwość klienta, z reguły niefachowca w sprawach technicznych,
organizacyjnych czy logistycznych skupiona jest bowiem na zauważonych,
odczuwanych i przeżytych epizodach, sytuacjach i problemach, które miały
miejsce przed, w trakcie i po świadczeniu usługi.
Warto wspomnieć, że definicje obsługi przytaczane w literaturze przedmiotu
dotyczą działań realizowanych przez jedno przedsiębiorstwo. W sektorze
usług coraz częściej mamy do czynienia ze świadczeniem usług przez
wiele podmiotów jednocześnie, często niepowiązanych ze sobą w żaden sposób.
Obsługa klienta, w przekonaniu autorki, jest tym procesem, który może
połączyć niepowiązane ze sobą, zróżnicowane pod wieloma względami
podmioty posiadające komplementarne zasoby, tworzące łańcuchy dostaw.
Obsługa klienta posiada cechy procesu, w dodatku elastycznego, a w związku
z tym uwaga menedżerów powinna być skupiona na integracji i koordynacji
związanej ze:
−
Poziom obsługi klienta jako kryterium tworzenia łańcucha dostaw...
99
zmiennością, która wynika z odmiennych wymagań klientów, np. ta sama
usługa może być świadczona w inny sposób dla klientów korzystających
z usługi po raz pierwszy i tych, już stale korzystających,
− różnorodnością, która wynika z rożnego spojrzenia klientów na pojęcie samej
usługi i dobrej obsługi.
W tym miejscu warto wspomnieć, że zarządzanie łańcuchem dostaw
obejmuje kształtowanie relacji między przedsiębiorstwami (B2B) oraz między
przedsiębiorstwem a ostatecznym klientem indywidualnym (B2C). Traktowanie
obsługi jako kryterium doboru partnerów do współpracy jest, w przekonaniu
autorki, niezbędnym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej.
Wymagania naszego ostatecznego klienta muszą przenieść się na wymagania
stawiane partnerom tworzonego łańcucha dostaw. By temu sprostać autorka
proponuje zestaw cech obsługi z propozycją działań, jakie należy poczynić,
dobierając partnera do kształtowania nowej usługi w sektorze usług
turystycznych, w szczególności hotelowym. Wydaje się, że potrzebny jest swego
rodzaju audyt potencjalnego partnera, tak by uzyskać informacje na temat
podejścia pracowników sprawdzanego przedsiębiorstwa do spraw klientów.
Ocena taka musiałaby zawierać analizę istniejącej kultury organizacyjnej
(ocenie podlegałyby widoczne artefakty), polityki personalnej (ocena szkoleń,
kompetencji pracowników, ich motywacji), marketingu (reklama, rezerwacja
i zamawianie oferty, reklamacje) i technik informacyjnych (bazy danych, środki
komunikacji). Propozycje te autorka zaczerpnęła z koncepcji jakości technicznej
i funkcjonalnej zaproponowanej przez W.B. Martina [13, s. 34-49]. Są one
zawarte w tabeli 3.
−
100
Urszula Bąkowska-Morawska
Tabela 3. Wymiary obsługi klienta
Elementy obsługi funkcjonalnej6
1. Nastawienie pracownika do klienta
2. Koncentracja uwagi
3. Gotowość pomocy
4. Skuteczność sprzedaży
5. Rozpatrywanie reklamacji
6
Działania sprawdzające
Analiza widocznych przejawów
kultury organizacyjnej partnera pod
kątem: artefaktów fizycznych,
językowych i behawioralnych,
np. jakie stosuje się formy powitania
wobec klienta, jakich używa się
zwrotów grzecznościowych, jakie
jest logo firmy, jaką stosuje się
kolorystykę budynków,
wewnętrznych pomieszczeń oraz
materiałów biurowych
i reklamowych, czy jest czysto
i schludnie, czy pracownicy mają
zunifikowane ubrania, jaką wagę
przykłada się do wyglądu
zewnętrznego pracownika i jego
dbałości o czystość, higienę itd.
Jak pracownicy reagują na sytuacje
konfliktowe w kontakcie z klientem?
Czy i w jaki sposób pracownicy
szanują prywatność klienta?
Jak długo czeka się na odpowiedź
droga mailową, listowną?
Liczba przebytych szkoleń
w zakresie obsługi klienta
Testy na znajomość własnych
produktów i usług przez
pracowników, liczba przebytych
szkoleń w zakresie znajomości
przepisów prawa
Liczba kanałów dystrybucji, strona
internetowa, systemy rezerwacyjne
Sposób i czas rozpatrywania
reklamacji
Obsługa w wymiarze funkcjonalnym postrzegana jako umiejętność nawiązywania
kontaktu z klientami i utrzymywania z nimi pozytywnych relacji. Można utożsamiać ten
wymiar obsługi jako obsługę marketingową
Poziom obsługi klienta jako kryterium tworzenia łańcucha dostaw...
Elementy obsługi technicznej7
1. Właściwy czas realizacji usługi
2. Elastyczność podaży
3. Zdolność przewidywania
4. Przepływ informacji
5. Informacja zwrotna
6. Udogodnienia
7. Organizacja i nadzór
101
Działania sprawdzające
Czy są procedury określające
maksymalny czas realizacji usługi,
czy monitoruje się czas i liczbę
spóźnień
Czy są przygotowane rozwiązania
na nieprzewidywane sytuacje, np.
gotowa karta zestawu menu dla grup
zorganizowanych lub różnych
kombinacji usług ze względu na
stopień dojrzałości klienta,
Czy jest osoba monitorująca
otoczenie.
System rezerwacji stolików, który
umożliwia elastyczne dysponowanie
miejscami w restauracji
Gotowe propozycje menu oferowane
większym grupom
Podział restauracji na sekcje
i obsługiwanie płynnie przez
kelnerów
Ustalenie procedury procesu obsługi
gościa
Przypisanie pokoi uczestnikom
imprezy jeszcze przed przyjazdem
Przyznanie miejsc na pokładzie
samolotu w chwili wystawiania
biletów
Wykorzystanie kanału telewizyjnego
w procesie wymeldowania dużej
liczby gości
Czy jest program dzielenia się wiedzą
przez pracowników
Czy bada się opinie klientów
i w jaki sposób, czy są bazy danych
o klientach
Liczba widocznych i niewidocznych
elementów obsługi
Czy jest polityka obsługi klienta
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13].
Z punktu widzenia menedżerów, mogą występować trudności w określeniu,
które z elementów obsługi są ważne i które z nich należy włączyć do strategii
7
Obsługa w wymiarze technicznym nosi cechy obsługi logistycznej, to właściwe
procedury świadczenia usług. W tym wymiarze szczególnie istotny jest czas, sprawność,
elastyczność, zdolność przewidywania popytu przepływ informacji, organizacja i nadzór,
czyli stworzenie systemu nadzorującego i monitorującego wszystkie wymienione wyżej
elementy
102
Urszula Bąkowska-Morawska
doboru partnerów. W tym miejscu należy przeprowadzić badania weryfikujące
potrzeby klienta i, jak proponuje K. Rutkowski, określić poziom obsługi klienta,
który będzie spełniał oczekiwania nabywcy, przy minimalizacji kosztów tej
obsługi.
Proponuje on cztery sposoby ustalania tego poziomu [16, s. 91]:
− ustalenie poziomu obsługi na podstawie reakcji klienta na brak produktu,
− kompromis między kosztami a przychodami,
− analiza ABC,
− audyty obsługi klienta.
Jak można zauważyć są to metody do określenia poziomu obsługi na rynku
dóbr dla klienta ostatecznego.
Dla kształtowania łańcucha dostaw w sektorze usług hotelowych niezbędnym
wydaje się opracowanie na podstawie pytań zawartych w tabeli nr 2 bardziej
szczegółowych pytań i określenie przy jakim poziomie zgodności (wyrażonym
liczbą pozytywnych odpowiedzi lub określeniem stopnia natężenia danej cechy)
przystąpimy z partnerem do współpracy, a kiedy nie.
4. Zakończenie
Celem artykułu było wskazanie na istotny aspekt wyboru partnerów do
budowanego łańcucha dostaw. W przekonaniu piszącej te słowa obsługa klienta
stanie się decydującym kryterium doboru innych podmiotów w tworzonym
łańcuchu dostaw w sferze usług. Stopniowo tworzone będą listy obszarów
i składników je wyróżniających ze względu na poziom obsługi klienta. Posłużą
one do audytów sprawdzających podejście pracowników potencjalnego partnera
do klientów. Dla menedżerów obsługa klienta, mająca cechy elastycznego
procesu oznacza wzmożone działania integracyjne i koordynacyjne związane
ze zmiennością, różnorodnością i zdolnością dostawców/klientów w łańcuchach
dostaw na rynku usług, w szczególności turystycznych.
Literatura
[1]
[2]
Battaglia A.J., Tyndall G.: Implementing World Class Supply chain
management, Penn State University (referat niepublikowany, cyt. za:
Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, K. Rutkowski
(red.), SGH, Warszawa 1999.
Bąkowska-Morawska U.: Strategie obsługi klienta w sektorze usług, Strategie
i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach,
J. Witkowski, U. Bąkowska-Morawska (red.), PN nr 235 Uniwersytetu
Ekonomicznego, Wrocław 2011.
Poziom obsługi klienta jako kryterium tworzenia łańcucha dostaw...
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
103
Blaik P.: Światowe mega trendy i przejawy rozwoju usług logistycznych
w Europie Zachodniej, [w:] Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej,
E. Gołembska, M. Szuster (red.), Poznań 2008.
Chang Ch., Chiang D.M., Fan-Yun Pai: Cooperative strategy in supply chain
networks, Industrial Marketing Management 41 (2012).
Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005.
Ciesielski M., Długosz J. (red.): Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa
2010.
Christopher M., Payne A., Ballantyne D.: Relationship Marketing, Butterworth
– Heinemmann Ltd., Oxford 1991.
(http://mup.pomocprawna.info/mup_document,40.html [dostęp on-line] z dnia
26 kwietnia 2011 r.).
Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo
Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
D'Aveni R.A., Dagnino G.B., Smith K.G.: The age of temporary advantage.
Strategic Management Journal 2010, Vol. 31.
Halley A., Beaulieu M.: Mastery of operational competencies in the context
of supply chain management. Supply Chain Management: An International
Journal, 14(1), 2009.
Kaleta A.: Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
Wrocław 2000.
Kothandaraman P., Wilson D.T.: The future of competition: Value-creating
networks, Industrial Marketing Management, 30(4), 2001.
Martin B.: Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach,
Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Payne A.: Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
Rutkowski K.: Wpływ mega trendów na zarządzanie łańcuchem dostaw –
przykład PEAK OIL, [w:] Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka
w nietypowych zastosowaniach (red.), J. Witkowski, A. Baraniecka, PN nr 234
Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
Rutkowski K. (red.): Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe.
Dobre praktyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
Wilmańska- Sosnowska S.: Obsługa klienta jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, „Marketing i rynek” 2001, nr 8.
Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.
CUSTOMER SERVICE LEVEL FOR THE CREATION
OF SUPPLY CHAIN SERVICES SECTOR
Summary
Increasingly in the literature meets the state that compete – in these difficult
times – is based on assets resources. As postulated K. Rutkowski, future
competition is competition between supply chains, not companies. According to
104
Urszula Bąkowska-Morawska
the author of this article integrated customer service system, which contains
elements of both logistics and marketing, is a welcome tool by which companies,
particularly service providers can build supply chains, with the assurance that the
customer receives exactly what was promised to him.
The purpose of this article is to identify customer service as a criterion for
the creation of supply chain services sector by a hotel. The purpose of this article
is to identify the cognitive features of customer service, which should pay
executives shaping the service delivered to the final user. In the article the author
made use of domestic and foreign literature, empirical research and personal
experience.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
MARTA DOMAGALSKA-GRĘDYS
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI I RENTOWNOŚCI
RELACJI Z KLIENTAMI NA RYNKU PRODUKTÓW
ZOOLOGICZNYCH – CASE STUDY
Opiniodawca: dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
W zmieniającym się otoczeniu agrobiznesu rynek produktów
zoologicznych stanowi niszowe miejsce aktywności przedsiębiorstw.
Bazując na koncepcji teoretycznej marketingu wartości celem badań
było określenie wartości nabywców i rentowności relacji z klientami
przedsiębiorstwa dostarczającego produkty dla zwierząt domowych (karmę
i żwirki). Analiza wyników badanego przedsiębiorstwa za okres 2006-2010
wykazała efektywność działań kształtujących relacje z klientami według
zasady Pareto. Dwadzieścia procent największych i najwierniejszych
klientów tej firmy generowało 86% zysku, podczas gdy 80% nabywców
dostarczało organizacji zaledwie 14% zysku.
1. Wstęp
Współczesny agrobiznes coraz częściej obejmuje zakresem swoich działań
sferę nieżywnościową, która jest bardzo niejednorodna1. Wspomina o tym
F. Kapusta [12, s. 210], zwracając uwagę, że należy zwrócić szczególną uwagę
na rolę produktów roślinnych i zwierzęcych oraz usług w zaspokajaniu
nieżywnościowych potrzeb człowieka i ich roli w aktywizacji działalności
agrobiznesu. Pojawiają się nowe kierunki produkcji oraz nowi klienci
(nabywcy). Rynek współczesnego agrobiznesu wychodzi poza obręb żywności,
oferując różnorodne produkty właścicielom zwierząt domowych (suplementy
diety, kosmetyki dla zwierząt, żwirki, preparaty filtrujące). Zwierzęta domowe,
jak i samo ich posiadanie i opieka nad nimi, stanowią ważny element życia ludzi,
1
Sferę nieżywnościową agrobiznesu reprezentują m.in. hodowla zwierząt z działów
specjalnych produkcji rolnej (psy i koty rasowe, ryby akwariowe), szkółkarstwo,
włókiennictwo, wyroby techniczne, turystyka wiejska.
106
Marta Domagalska-Grędys
niezależnie od ich wieku i stylu życia. Badania społeczne K.T. Koneckiego
[13, s. 14] wskazują m.in., że źródło tworzenia się innowacji w postaci
akcesoriów dla zwierząt czy działań na ich rzecz (np. kosmetyki i biżuteria dla
zwierząt) powstaje na skutek przecinania się społecznego świata właścicieli
zwierząt domowych ze światem biznesu. Według cytowanego autora koncepcja
społecznych światów dotyczy także pewnych zjawisk definiowania rzeczywistości
przez uczestników (…). Chociaż możemy definiować społeczny świat w liczbie
pojedynczej, to jednak zawsze występuje zjawisko mnogości społecznych
światów, nigdy nie występują one bez związku z innymi światami, z którymi
często się przecinają, krzyżują, bądź kooperują [13, s. 14]. Swoiste przenikanie
się światów społecznych kreuje różnorodne potrzeby i zachowania ich
uczestników (konsumentów). Stąd też coraz bardziej mamy do czynienia ze
zmieniającą się konsumpcją i zmieniającymi się konsumentami. Powolne ale
systematyczne unowocześnianie konsumpcji w gospodarstwach domowych
wywołuje istotne zmiany w strukturze konsumpcji polskiego społeczeństwa
i w strukturze wartości klientów [33, s. 80]; [6]. Ph. Kotler [15] pisze o wartości
dla klienta, jako różnicy między przewidywaną oceną wszystkich korzyści,
a nakładem (ceną czasu, wysiłku i ryzyka), jaki musi ponieść, aby te korzyści
skonsumować.
Trudno wykluczyć, że przyczyną powyższych zjawisk jest zmieniająca się
koniunktura, czy może proces globalizacji. Konsumenci w wyniku procesów
globalizacji, wykorzystania nowych technologii, dysponują nie tylko silniejszą
pozycją wobec przedsiębiorstw, ale też generują większe oczekiwania [5, s. 29].
Zjawiskiem powszechnym stał się opisywany przez Ph. Kotlera [14, s. 208]
„chaos”, wymagający od producentów postawy „czuj i reaguj” i spełniający się
w stwierdzeniu, że jedyne czego możemy być pewni to zmiany. Intuicja według
Ph. Kotlera podpowiada, że „trzeba zachować czujność, bo nigdy nie wiadomo,
kiedy nagły podmuch rzuci firmę, całą branżę w otchłań chaosu”. Wobec
perspektywy niepewnej sytuacji, zmienności, wzrastającej konkurencji na rynku
przydatną w budowaniu strategii jest koncepcja CRM (Customer Relationship
Management), dzięki której firma usprawnia swój marketing, a także wzmacnia
kontakty z klientami [1, s. 7]. Motywem przewodnim CRM jest „wypracowanie
pomiędzy firmą i klientem stosunków opartych na partnerstwie, a ostatecznym
celem jest powiększenie wartości tego związku” [29, s. 184-185]. Zrozumienie
wartości strategicznej zasobu, jakim są relacje z klientami oraz aktywne
zarządzanie nimi, stwarza przedsiębiorstwom nowe możliwości wzrostu ich
wartości i w konsekwencji wartości dla udziałowców [27, s. 270]. Oznacza to
według B. Dobiegały-Korony [6, s. 23-26] przeorientowanie i odejście od
zarządzania portfelem produktów (według ich rentowności) i przejście do
zarządzania portfelem klientów (według ich rentowności lub poziomu relacji
i zaangażowania). Kierując się koncepcją teoretyczną marketingu wartości
Kształtowanie wartości i rentowności…
107
podjęto badania wartości klientów i relacji z nabywcami przedsiębiorstwa,
funkcjonującego na rynku produktów zoologicznych.
2. Teoretyczne ujęcie wartości i rentowności klienta
Kategoria wartości klienta jest przedmiotem rozważań w różnych
dyscyplinach. Jest ona podstawą m.in. w naukach ekonomicznych i jest
związana z teorią wymiany, użyteczności i wartości pracy. Większość
literatury z dziedziny zarządzania i zachowań organizacyjnych jest również
blisko związana z koncepcją wartości. Ma ona również korzenie w finansach,
rachunkowości, informatyce, etyce, prawie i psychologii. Powoduje to, że
sposób jej ujmowania zależy od podejść stosowanych w danych dyscyplinach. „Wartość” w koncepcji współczesnego marketingu ujmowana jest
w dwóch kontekstach. Pierwszy traktuje klientów jako źródło wartości dla
przedsiębiorstwa. W tym podejściu klienci mogą stanowić zasób organizacji,
decydujący o jej wartości. W drugim ujęciu wartość klienta jest przyjmowana
z perspektywy klientów danej organizacji. Jest ona związana z potrzebami
klientów i postrzeganą przez nich wartością oferty, którą od niej otrzymują
(wartość dla klienta) [27, s. 271]. W ostatnim ujęciu klienci są zasobem, w który
powinno inwestować przedsiębiorstwo. Stąd, jak postuluje P. Doyle [7], celem
działań marketingowych powinien być wzrost wartości dla udziałowców.
Nawiązanie długotrwałych relacji z klientami umożliwia wzrost przychodów
i obniżkę kosztów [2, s. 15-37; 4, s. 136-144; 17, s. 20-38; 23, s. 33-62];
24, s. 106-107]. Badania jednak prowadzą też do innych wniosków, m.in. że to
nie okres trwania relacji determinuje korzyści, lecz rodzaj klientów, z którymi są
nawiązywane te relacje [3, s. 239; 25, s. 33-35; 26, s. 77-99; 9, s. 40-46].
W ocenie wartości klienta głównym elementem jest oszacowanie wielkości
przychodów, jakie osiąga przedsiębiorstwo w wyniku relacji z poszczególnymi
klientami i kosztów utrzymania tych relacji. W literaturze wypracowano
dwa podejścia w procesie kalkulacji wartości klienta. Pierwsze podejścieretrospektywne (historyczne), w którym analizie poddaje się ocenę każdego
klienta lub grup klientów w ściśle określonym czasie w przeszłości. W drugim
ujęciu – prospektywnym uwaga koncentruje się na przyszłości. Popularnymi
metodami wyznaczania wartości klienta w podejściu retrospektywnym są:
rentowność klienta (Customer Profitability – CP), zysk z klienta według
R. Winera [32, s. 9], przeszła wartość klienta (PCV), analiza RFM (Recency,
Frequency, Monetary), metoda „udziału w portfelu klienta” (Share of WalletSOW).
Jak podaje E. Rudawska [27, s. 228] „w literaturze poświęconej problemowi
oceny wartości klienta ważne miejsce zajmuje kalkulacja rentowności klienta”.
Konieczność identyfikacji rentowności klienta wynika z tego, że poszczególni
108
Marta Domagalska-Grędys
klienci w różnym stopniu przyczyniają się do tworzenia dochodów [10, s. 5].
Zgodnie z założeniem P.E. Pfeifera, M.E. Haskinsa, R.M.Ph. Conroya
[22, s. 11-25] rentowność klienta stanowi „różnicę pomiędzy przychodami
uzyskanymi przez przedsiębiorstwo, a kosztami wynikającymi z nawiązania
i utrzymywania relacji z klientem w wyraźnie określonym czasie”.
3. Cel i metoda badań
Celem badań było określenie wartości nabywców i rentowności relacji
z klientami przedsiębiorstwa dostarczającego produkty dla zwierząt domowych
(karmę i żwirki) oraz zidentyfikowanie działań sprzyjających zwiększaniu
zadowoleniu nabywców. W wyznaczaniu „wartości nabywców” posłużono się
koncepcją A. Lotko [16, s. 50], uznając, że jest to ogół wartości zrealizowanych
transakcji przekształconych w strumień pieniężny, który każdy z klientów kieruje
do organizacji. Rentowność relacji z klientami (CRPi) wyznaczono według
wzoru [cyt. za: 16, s. 148]:
gdzie:
CRPi = RRi – RCi
RRi – przychody z relacji,
RCi – koszty utrzymania relacji.
W badaniu wartości klientów posłużono się metodą retrospektywną,
opierając się na założeniu, że przeszłe zachowania klientów wskazują na ich
przyszłą rentowność oraz, że ekstrapolacja rezultatów transakcji historycznych
może być podstawą wartości klienta w przyszłości. Zakres czasowy pomiaru
wartości klientów obejmował lata 2006-2010. Dane wykorzystane w realizacji
celu badań pochodziły z bilansów, zestawień sprzedaży oraz zysków ze
sprzedaży firmy.
3.1. Rynek zoologiczny
Według szacunkowych danych w 2007 roku Polska, po Francji i Wielkiej
Brytanii, zajmowała trzecie miejsce w Europie pod względem liczby zwierząt
domowych [18]. W 2011 roku polskie gospodarstwa domowe posiadały
około 7 milionów psów i ponad 5,5 milionów kotów, a według sondażu
przeprowadzonego przez Instytut Badania Opinii RMF FM, aż 68%
ankietowanych okazało się posiadaczami zwierząt domowych [20]. Cytując dane
ze strony SGGW [28] „wartość rynku usług i produkcji artykułów dla
hodowców-amatorów w ciągu ostatnich 10 lat w USA uległa podwojeniu
i osiągnęła 43 mld dolarów. W Europie wartość rynku zoologicznego wzrasta
w tempie 13 procent rocznie. Również w Polsce obserwujemy podobne
Kształtowanie wartości i rentowności…
109
tendencje”. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na usługi obejmujące doradztwo
odnośnie utrzymania i żywienia zwierząt, ich pielęgnację i itp.
Nieustannie rosnąca liczba psów i kotów generuje coraz większe wydatki
w kategorii karm. Z informacji podanych przez Euromonitor International
wynika, że w 2011 roku przekroczyły kwotę 439 mln euro, a w 2013 roku
powinny sięgnąć nawet 480 mln euro [cyt. za: 20].
Rynek zoologiczny od strony podaży reprezentują właściciele i pracownicy
hurtowni i sklepów zoologicznych, właściciele poradni weterynaryjnych, lekarze
weterynarii oraz inne osoby zawodowo związane z zoologią. Liderami branży
w Polsce są m.in.: Acana, Aquael, Beaphar, Diversa, Geminus, Medivet, Purina,
Tropical, Zooglobe oraz Vittles, Rafi, Chaps [31]. Popyt kreują właściciele
zwierząt domowych i innych, rozwijający pasje zoologiczne. Rynek zoologiczny
powiększa się i organizuje, czego dowodem są Targi Zoologiczne w Poznaniu
(Animal Market; ostatnie targi: 24-26 lutego 2012 r.) czy fuzja sieci
sklepów zoologicznych Kakadu z internetową Telekarmą 2 [11]. W asortymencie
pojawiają się m.in.: akcesoria, sprzęt i zabawki dla zwierząt, karma dla zwierząt,
środki farmaceutyczne i pielęgnacyjne, artykuły i sprzęt weterynaryjny,
wyposażenie (kojce, akwaria, terraria).
Rosnące wymagania klientów, zwiększająca się nieustannie wśród
detalistów konkurencja wymuszają np. na właścicielach sklepów zoologicznych
nieustanne zabiegi o klientów. Według opinii właścicieli sklepów zoologicznych
biznes zoologiczny wymaga modernizacji i unowocześniania lokali, poszerzania
oferty nie tylko o kolejne produkty, ale i o nowe usługi. Dodatkowe usługi
można rozwinąć wprowadzając do działalności współpracę ze specjalistami np.
lekarzami weterynarii, groomerami3, treserami (zwierzęcymi psychologami) czy
hodowcami. Modne są też usługi petsitterów, psich manikiurzystów, fotografów
i behawiorystów [31]. Siłą napędową rynku zoologicznego jest wyraźny proces
humanizacji zwierząt oraz świadomość właścicieli zwierząt, a także postawa
producentów. Nastawienie na jakość, precyzyjniejsze dostrzeganie potrzeb oraz
intensywne działania marketingowe to elementy, bez których nie następowałby
sukcesywny rozwój rynku zoologicznego, a ściślej segmentu karm [20].
Zauważa się też wzrost dbałości o warunki i kulturę egzystencji zwierząt.
W związku z tym popyt na żwirki higieniczne wykazuje tendencję wzrostową.
Spośród żwirków pochodzenia mineralnego, np. bentonitowych, organicznych
(drewnianych) oraz syntetycznych, te pierwsze cieszą się największym
zainteresowaniem klientów. Naturalne żwirki bentonitowe cechują się
Cytując Gazetę Wyborczą z dn. 19 maja 2011 roku: „Telekarma jest największym
sklepem internetowym z karmą dla zwierząt. W 2010 roku jego obroty wyniosły około
25 mln zł. Dla porównania sieć Kakadu sprzedała karmę, akcesoria i żywe zwierzęta
za 80 mln zł. Połączone firmy według prognoz miały osiągnąć przychody na poziomie
120 mln zł. Planowano też otwarcie pięciu nowych sklepów Kakadu”.
3
Groomen to osoba zajmująca się profesjonalnie stylizacją fryzur psów.
2
110
Marta Domagalska-Grędys
wydajnością i przystępną ceną stąd wzrost sprzedaży naturalnych żwirków
bezzapachowych, o urozmaiconym uziarnieniu, w opakowaniach różnej
pojemności. Wzrost konkurencji wśród producentów żwirków korzystnie
wpływa na jakość tych produktów oraz na ich różnorodność. Wielu
dystrybutorów, oprócz sprzedaży produktów znanych firm, coraz częściej oferuje
artykuły sygnowane własną marką [30].
4. Wyniki badań
4.1. Profil i sprzedaż przedsiębiorstwa
Badane przedsiębiorstwo4 działa od 16 lat w województwie małopolskim.
Jest jednym z największych w Polsce wytwórców produktów opartych na
bentonicie, mających zastosowanie w budownictwie, odlewnictwie, wiertnictwie,
ceramice oraz zoologii. Najbardziej rozpoznawalnymi markami własnościowymi firmy są odpowiednio w zoologii „Super Benek”, w odlewnictwie
„Monobent”69, w ceramice „Cermix”70. W asortymencie znajduje się ponad
200 produktów. Na przestrzeni ostatnich 15 lat istnienia właściciele i pracownicy
przedsiębiorstwa dokładali wszelkich możliwych starań aby produkty
przedsiębiorstwa odznaczały się jak najwyższą jakością oraz cieszyły się
uznaniem wśród konsumentów. Według szacunków z 2011 roku firma posiadała
pięćdziesięcioprocentowy udział w rynku producentów zoologicznych. Obecnie
działalność przedsiębiorstwa różni się od tej sprzed szesnastu lat. Pierwszych
kilkanaście lat zostało poświęconych na zbudowanie odpowiedniej infrastruktury
oraz technologii. W okresie kiedy firma powstawała rynek zoologiczny
w zasadzie nie istniał, co zmuszało założycieli do przeprowadzania wielu
eksperymentów technologicznych w celu określenia oczekiwać potencjalnych
klientów, a także ich zwierząt. W tej chwili zoologia, to bardzo szeroki dział
w przedsiębiorstwie obejmujący żwirki, szeroką gamę galanterii higieny
zoologicznej, karmy dla gryzoni i ptaków, a także wyroby akwarystyczne.
Przeprowadzona analiza sprzedaży produktów zoologicznych przedsiębiorstwa na przestrzeni lat 2006-2010 wskazuje, iż wartość transakcji z roku
na rok rosła (rys. 1). O ile w roku 2006 poziom przychodów kształtował się na
poziomie niemal 16 milionów złotych, o tyle w 2010 wzrósł ponad 100%,
osiągając poziom 35,5 miliona złotych. Powyższe wyniki dowodzą, że wraz ze
4
W pracy zaprezentowano wyniki badań pochodzące z pracy dyplomowej Katarzyny
Motyki [2011], Badanie wartości nabywców i jakości usług firmy działającej na rynku
produktów zoologicznych. Praca powstała w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie pod
kierunkiem autorki artykułu.
Kształtowanie wartości i rentowności…
111
wzrostem czasu współpracy wartość klientów (mierzona strumieniem ogółu
transakcji) dla przedsiębiorstwa też rosła.
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Rys. 1. Wartość klientów mierzona strumieniem* ogółu transakcji przedsiębiorstwa
w latach 2006-2010 [zł]
*Strumień pieniężny mierzony w momencie dokonania transakcji
Źródło: [19, s. 61].
4.2. Charakterystyka i podział nabywców firmy
Odbiorcami produktów firmy są głównie hurtownie zoologiczne, dalej
sklepy zoologiczne oraz klienci indywidualni (właściciele zwierząt). W 2010
roku hurtownie reprezentowały 80% wszystkich klientów, resztę stanowiły
sklepy zoologiczne i drobni klienci. O ile hurtownie stanowiły najliczniejszą
grupę klientów, to średnioroczny przyrost ich liczby był nieznaczny w badanym
okresie (2006-2010). Znacznie lepiej kształtował się średnioroczny przyrost
klientów indywidualnych, wynoszący 8,78%. Mimo zaistniałych różnic w tempie
zmian liczebności klientów firma większą uwagę poświęca obsłudze hurtowni,
które są dla niej stałymi odbiorcami i przynoszą większy przychód. Analiza
danych z przedsiębiorstwa potwierdza występowanie zasady Pareto, tj. 20%
największych i najwierniejszych klientów tej firmy generowało 86% zysku.
Natomiast pozostałe 80% nabywców dostarczało organizacji zaledwie 14%
zysku ogółem. Wśród najbardziej rentownych znajdują się klienci hurtowi.
Zestawienie zmiennych, wpływających na rentowność relacji z klientami
firmy wskazuje na ich tendencję wzrostową w latach 2006-2010 (rys. 2).
Zauważyć można, iż w miarę dynamicznego przyrostu wielkości obrotów (RRi)
umiarkowanie przyrastały koszty poniesione na utrzymanie relacji z nabywcami
(RCi).
W badanym okresie zaznaczyła się znaczna poprawa poziomu obsługi
klienta poprzez wprowadzanie m.in. Systemu Zarządzania Jakością ISO
9001:2008. Z kolei na zwiększenie sprzedaży mogła mieć wpływ duża baza
112
Marta Domagalska-Grędys
stałych klientów, dokonujących częstych i kompleksowych zakupów, dzięki
czemu firma nie musiała ponosić kosztów pozyskania nowych nabywców.
Z analizy obrotów i kosztów przedsiębiorstwa za lata 2006-2010 wynika, że
ogółem koszty stanowią 25% obrotów (ponad 32 mln zł). Wartość rentowności
relacji z klientami firmy w latach 2006-2010 wynosiła 97,5 miliona złotych,
co stanowiło 75% wartości obrotów i potwierdza doskonalenie obsługi i rozwój
firmy.
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
2006
RRi
2007
RCi
2008
2009
2010
Rentowność klientów
Rys. 2. Rentowność relacji z klientami w układzie przychodów i kosztów
przedsiębiorstwa [zł]
Źródło: [19, s. 61].
W uzupełnieniu analizy danych liczbowych, odnoszących się do klientów
(liczebność, wartość i rentowność relacji) warto nadmienić, że przedsiębiorstwo
w latach 2006-2010 aktywnie realizowało strategię produktu, ceny i dystrybucji,
marketing wewnętrzny (wśród pracowników), a także wdrażało marketing
społeczny (wspierając m.in. Towarzystwo Opieki na Zwierzętami i fundację
Anny Dymnej „Mimo wszystko”). Dowodem na wysoką jakość użytkową
produktów jest otrzymana nagroda „Jakość roku 2006”, jak również uzyskanie
certyfikatu uprawniającego do oznaczania produktów nazwą: „Żwirek dla
zwierząt Super Benek” oraz godłem: „NAJLEPSZE W POLSCE”® (2009 r.).
Kolejnym potwierdzeniem dynamicznego rozwoju spółki, wpływającego na
jakość świadczonych przez firmę usług, są liczne wyróżnienia („Gepardy
Biznesu 2007”, przynależność do elitarnego klubu „Gazel Biznesu”).
Zdobycie zaufania klientów, zarówno do marki jak i do produktów, to proces
długotrwały i czasochłonny. Ogromne znaczenie odgrywa tu umiejętność
efektywnego zaspokajania oczekiwań klientów. Efekty prowadzonych działań
i wprowadzanych innowacji wpłynęły na aktualną pozycję i sukces przedsiębiorstwa na rynku.
Kształtowanie wartości i rentowności…
113
5. Podsumowanie
Wyniki badań przeprowadzonych w przykładowym przedsiębiorstwie,
funkcjonującym w niszy rynku zoologicznego potwierdzają kilkuletni wzrost
wartości klientów i rentowności relacji z nimi. W efektywnym zarządzaniu
relacjami z klientami badanego rynku konieczne staje się uwzględnianie nie tylko
nowych wartości kreowanych przez klientów, ale też pomiar wartości klientów
dla przedsiębiorstwa. Obie te kwestie są swoistym przykładem możliwości jakie
stwarza marketing wartości. Z uwagi na potrzebę poszukiwania metod
badawczych odnoszących się do konkretnych branż (takich jak zoologiczna)
warto tę koncepcję upowszechniać w agrobiznesie. Pytanie jakie można postawić
w przypadku każdej nowej branży (w tym zoologicznej) dotyczy źródeł
kreowania wartości dla klienta. Odpowiedź na postawione pytanie dostarcza
cennej wiedzy na temat możliwości kreowania wartości przedsiębiorstwa, która
przecież jest podstawową funkcją jego działalności.
Z przeprowadzonych badań wynika też, że długotrwałe kształtowanie więzi
z wybraną przez przedsiębiorstwo grupą klientów (hurtowniami) przyczyniło się
do wzrostu rentowności tych więzi. W dalszej perspektywie przedsiębiorstwo
może rozwijać przyjętą strategię w celu skutecznego i efektywnego wzrostu
wartości tych klientów, jak również klientów indywidualnych, będących
bezpośrednim odbiorcą produktów. Przedsiębiorstwo powinno koncentrować się
na poprawie sposobu postrzegania obiektywnych elementów wartości oferty
swoich największych nabywców. Może to osiągnąć przez poszerzenie oferty
o dodatkowe usługi lub wprowadzenie modyfikacji cenowych.
Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Banasik A., Beliczyński J.: Zarządzanie relacjami z klientami. Aplikacje systemu
CRM, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, 2003.
Bendapudi N., Berry L.L.: Customer`s Motivations for Maintaining
Relationships with Service Providers, „Journal of Retaining”, Vol. 15, No. 1,
1997.
Berry L.L.: Relationship Marketing of Service-Growing Interest, Emerging
Perspective, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 23, No. 4,
Blattberg, Deighton, 1996.
Blattberg R.C., Deighton J.: Manage Marketing by the Customer Equity Test,
„Harvard Business Review”, Vol. 74, July-August 1996.
Dobiegała-Korona B.: Zarządzanie wartościami dla klienta. Wybrane aspekty,
[w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), W poszukiwaniu paradygmatów
zarządzania, Wyd. SGH, Warszawa, 2008.
Dobiegała-Korona B.: Istota i pomiar wartości klienta, [w:] Dobiegała-Korona B.,
Doligański T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Wyd.
Poltex, Warszawa, 2010.
114
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
Marta Domagalska-Grędys
Doyle P.: Marketing wartości, Wyd. Felberg, Warszawa, 2003.
Dowling G.R., Uncles M.: Do Cunsumer Loyality Programs Really Work?
„Sloan Management Review”, Vol. 38, No. 34, Summer 1997.
Dowling G.R.: Customer Relationship Management: In B2C Markets, Often Less
is More, „California Management Review, Spring, Vol. 44, No. 12, 2002.
Foster G., Gupta M., Sjoblom L.: Customer Profitability Analysis: Challenges
and New Directions, „Cost Management”, Vol. 10, No. 1, 1996.
Gazeta Wyborcza z dn. 19-05-2010 r., [w:] Fuzja w biznesie zoologicznym.
Kakadu połączy się z Telekarmą,
[w:] http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,9623593,Fuzja_w_biznesie_zoologiczny
m__Kakadu_polaczy_sie.html, z 9-03-2012r.
Kapusta F.: Agrobiznes. Difin, Warszawa, 2008.
Konecki K.T.: W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur
i światów społecznych, [w:] Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach
jakościowych, (red.) J. Leoński i M. Fiternicka-Gorzko, Szczecin, Vol. ???, 2010.
Kotler Ph., Caslione J.A.: Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT
Biznes, 2009.
Kotler Ph.: Marketing, Wyd. Rebis, Warszawa, 2005.
Lotko A.: Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wyd.
Politechniki Radomskiej, Radom, 2006.
Morgan R.M., Hunt S.H.: The Commitment-Trust Theory of Relationships
Marketing, „Journal of Marketing”, Vol. 58, 1994.
Motriuk R.: Dziś światowy dzień zwierząt, 2010
[w:] http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/265530,Dzis-Swiatowy-Dzien-Zwierzat,
z 2-01-2012 r.
Motyka K.: Badanie wartości nabywców i jakości usług firmy działającej
na rynku produktów zoologicznych, Praca dyplomowa, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Kraków, 2011.
Nowaczyk-Woźniak B.: Katalog Karm i Przekąsek 2011
[w:] http://www.rynekzoologiczny.pl/pg/pl/dodatek_specjalny/katalog_karm_i_pr
zekasek.html, z 2-01-2012 r.
Otto J.: Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa,
2004.
Pfeifer P.E., Haskins M.E. and Conroy R.M.: Customer Lifetime Value,
Customer Profitability, and the Treatment of Acquisition Spending, „Journal
of Managerial Issues”, 17(1), 2005.
Reichheld F.: The Loyalty Effect. The Hidden Force Behind Growth, Profits
and Lasting Value, „Harvard Business School Press”, Boston, 1996.
Reichheld F., Sasser W.E.: Zero Defections: Quality Comes to Service, „Harvard
Business Review”, No. 9-10, 1990.
Reinartz W., Krafft M., Hoyer W.: Measuring the Customer Relationship
Management Construct and Linking it to Performance Outcom, INSEAD,
Working Paper Series, 2003.
Reinartz W., Kumar V.: The Impast of Customer Relationship Characteristics
on Profitable Lifetime Duration, „Journal of Marketing”, Vol. 67, January, 2003.
Kształtowanie wartości i rentowności…
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
115
Rudawska E.: Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin,
2008.
SGGW, Warszawa [w:] http://www.sggw.pl/2012/02/29/sggw-rozszerza-ofertestudiow/, z 8-03-2012 r.
Storbacka K., Lehtinen J.R.: Sztuka budowania trwałych związków z klientami.
CRM, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2001.
Walczak A.: Kot biznes. Wszystko o produktach dla kota, 2011
[w:] http://www.rynekzoologiczny.pl/pg/pl/dodatek_specjalny/kot_biznes_wszyst
ko_o.html, z 8-01-2013 r.
Wasiluk P.: Siła polskiego producenta, „Rynek zoologiczny”, nr 7, 2007 [w:]
http://www.rynekzoologiczny.pl/nr/rozmowa/sila_polskiego_producenta.html,
z 2-01-2012 r.
Winer R.: Customer Relationship Management: A Framework Research Directions
and the Future, Working Paper, 2001.
Witek J.: Konsumpcja jako wyznacznik stylu życia, [w:] Marketing w realiach
współczesnego rynku, (red.) S. Figiel, PWE, Warszawa, 2010.
SHAPING THE VALUE AND PROFITABILITY OF CUSTOMER
RELATIONSHIPS ON THE MARKET FOR PET PRODUCT –
CASE STUDY
Summary
The changing environment of agribusiness pet product market is a place
of business activity. Based on the theoretical concept of marketing, the purpose
of the study was to determine the profitability of customers and customer
relations company supplying products for pets (food and gravels). Analysis
of test results for the period 2006-2010 the company has demonstrated the
effectiveness of activities forming relationships with customers according to
the Pareto principle. Twenty percent of the largest and most loyal customers of
the company generated 86% profit, while 80% of the purchasers provided the
organization only 14% profit.
116
Marta Domagalska-Grędys
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
ROBERT WALASEK
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Politechnika Łódzka
E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI
Z KLIENTEM – WYNIKI BADAŃ
Opiniodawca: dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Głównym celem referatu jest próba scharakteryzowania wpływu
nowoczesnych technik e-sprzedaży na tworzenie długookresowych
partnerskich związków z klientami. W opracowaniu przedstawiono
główne narzędzia współczesnej e-sprzedaży wykorzystywane przez
przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji wartości dla konsumenta.
Scharakteryzowano wartość wirtualnego rynku w Polsce oraz jego
tendencje rozwojowe. Zaprezentowano również wywód i przedstawiono
wyniki badania empirycznego dotyczące wykorzystania i wpływu różnego
rodzaju technik e-sprzedaży na tworzenie dłuższych relacji z klientami,
którzy współcześnie stanowią podstawowy zasób przedsiębiorstwa.
1. Wprowadzenie
We współczesnych stosunkach biznesowych, gdzie emocje odgrywają
bardzo ważną rolę, poznanie poziomu zadowolenia (satysfakcji) klientów
staje się głównym wyzwaniem przedsiębiorstw XXI w. Rosnąca konkurencja
wymusza na nich konieczność ciągłego poszukiwania czynników sukcesu. Obok
dotychczasowych narzędzi budowania pozycji konkurencyjnej – minimalizacji
kosztów czy różnicowania oferty produktowej, ogromne znaczenie ma
satysfakcjonowanie klienta i budowanie z nim więzi lojalnościowych.
Obecnie nie ulega wątpliwości, że klientocentryzm stał się głównym celem
funkcjonowania organizacji rynkowej. W większości przypadków dostarczenie
klientowi odpowiedniego produktu w odpowiednim czasie i miejscu decyduje
o byciu lub upadku przedsiębiorstwa. Zatem, dla przedsiębiorstw najważniejszym zadaniem jest utrzymanie już zdobytych klientów, gdyż to oni są
najcenniejszym ich zasobem. Osiągnięcie rentowności przedsiębiorstwa możliwe
jest pod warunkiem zastosowania takich narzędzi prowadzenia biznesu,
które minimalizowałby koszty i czas realizacji procesów zakupowych zarówno
118
Robert Walasek
dla przedsiębiorstwa jak i klienta. Punktem wyjścia takiego założenia jest
zrozumienie oczekiwań konsumentów i oferowanie im możliwości dokonywania
transakcji zakupowych poprzez zdywersyfikowane kanały sprzedażowe.
Efektywne dostarczanie ponadprzeciętnych korzyści klientom wymaga
stosowania odpowiednich narzędzi, przede wszystkim tych, które wykorzystując
postęp teleinformatyczny w sposób maksymalny upraszczają procesy zakupowe.
W związku z tym, kluczowe z punktu widzenia efektywnej synchronizacji
popytu i podaży dla firm stają się zagadnienia dotyczące tworzenia wirtualnych
rynków e-sprzedaży. Optymalne wykorzystywanie odpowiednich narzędzi
w procesach handlu elektronicznego wpływa na tworzenie wartości dodanej
a jednoczenie sprawia, że klienci stają się bardziej lojalni wobec firmy.
2. E-sprzedaż na rynku konsumpcyjnym
Obecnie najszybciej rozwijającym się działem gospodarki w skali globalnej
jest handel elektroniczny (e-commerce). Jest on uwarunkowany nie tylko przez
techniczne aspekty zapewniające łatwe komunikowanie się podmiotów za
pośrednictwem sieci Internet, ale także przez istnienie właściwych relacji
pomiędzy klientem a sprzedawcą. Relacyjność w e-handlu ujmuje się
w kategoriach podmiotowości, gdzie do najważniejszych z nich zaliczamy relacje
typu B2B, B2C. Transakcje na tego rodzaju rynkach w większości przypadków
dokonywane są w formie tradycyjnej z zastosowaniem tzw. węzłów
internetowych, których głównym zadaniem jest umożliwienie interakcji
pomiędzy sprzedającym a kupującym. Dlatego też, najbardziej popularną metodą
e-sprzedaży są transakcje handlowe dokonywane poprzez globalną sieć WWW.
W aspekcie wirtualnego obrotu towarowego, działania takie obejmują cztery
główne procesy biznesowe: promocję i marketing, zamówienia, płatności
i dostawy – oczywiście tylko w przypadku produktów cyfrowych [2, s. 7].
Taki model sieciowy to: partnerstwo, specjalizacja, maksymalizacja wartości,
optymalizacja kosztów, a także zarządzanie informacją. W modelu tym integracja
procesów biznesowych oraz struktur organizacyjnych, oparta jest na aplikacjach
systemów informatycznych, działających w Internecie [3, s. 34]. Konsekwencją
takich działań jest zwiększenie przychodów przy jednoczesnej redukcji kosztów
obsługi klienta. Kolejnym przełomem w dziedzinie e-sprzedaży jest oferowanie
produktów w formie cyfrowej. Taka forma coraz bardziej dominuje na
rynku oprogramowania. Niebawem większość wszelakiego rodzaju produktów
dostarczana będzie drogą elektroniczną, co niewątpliwie wpłynie na znaczącą
redukcję kosztów dystrybucji oraz skrócenie czasu dostaw [4, ss. 20-22], jak
również niższe koszty transakcji handlowych poprzez wyeliminowanie ogniw
pośrednich, redukcję punktów sprzedaży detalicznej, magazynów, zatrudniania
personelu, eliminację części tradycyjnych dokumentów i faktur czy też
E-sprzedaż w zarządzaniu relacjami z klientem – wyniki badań
119
zwiększenie jakości oraz wygody zakupu dla klienta. Takie działania sprzyjają
również tworzeniu korzyści dla klienta. Do głównych zalet e-sprzedaży zalicza
się [1, s. 51]: oszczędność czasu, dogodność miejsca zakupu, łatwy i szybki
dostęp do ofert i możliwość ich porównania, dostęp do szerszego asortymentu
towarów, dostęp do oferty międzynarodowej sklepów na całym świecie, zakup
po niższych cenach. Dominacja korzyści e-handlu powoduje, iż odnotowujemy
jego permanentny wzrost. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej polski
rynek e-sprzedaży jest mały, jednak stale się rozwija w tempie ok. 25% na rok
(dla porównania rynek niemiecki czy też brytyjski ok. 10%/rok). Największy
udział w tym rozwoju mają platformy aukcyjne – szacuje się, że około 50%
udziału w e-sprzedaży należy do Allegro.pl [4, s. 32]. Konsekwencją tak
dynamicznego rozwoju tej dziedziny jest pojawienie się i ewolucja modeli
e-sprzedaży stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji wartości
dla klienta. Powstanie wirtualnych rynków czy też sieci powiązań, w których
producenci i konsumenci łączą się dynamicznie, często w krótkotrwałych
związkach, na czas realizacji transakcji biznesowej bądź dla osiągnięcia innych
zamierzonych celów biznesowych, wpływa na tworzenie długookresowych
korzystnych relacji partnerskich. Dotyczy to także relacji pomiędzy pozostałymi
podmiotami e-biznesu: dostawcami czy kooperantami [5]. Przykładem takich
modeli biznesowych są m.in.: [7, ss. 227-235] sklepy internetowe (e-shop),
elektroniczne zaopatrzenie (e-procurement), aukcje elektroniczne (e-auction),
elektroniczne centra handlowe (e-mall), wirtualne społeczności (virtual
community), integratory usług łańcucha wartości (value-chain integrator),
platformy współpracy (collaboration platform) oraz udostępnianie aplikacji
przez internet (application service provider, ASP). Dodatkowo, na rynku
pojawiają się rozwiązania hybrydowe, które automatyzują procesy zakupowe.
Większość transakcji światowych na rynkach polega na wymianie handlowej
poprzez witryny sieciowe sklepów jak i portale aukcyjne. Podobna sytuacja ma
miejsce w Polsce, gdzie portale aukcyjne stanowią dominującą formę zawierania
transakcji handlowych na rynku e-sprzedaży. Dla większości nabywców
stanowi to główne miejsce zakupów i poszukiwania produktów. Z informacji
dotyczących skali wykorzystania różnych kanałów e-sprzedaży wynika, że
statystyczny internauta poświęca więcej czasu przeglądając serwisy aukcyjne
(średnio ponad 5 godzin miesięcznie) niż firmowych sklepów internetowych
(średnio 45 minut w skali miesiąca). Sytuacja taka wynika przede wszystkim
z ilości sklepów świadczących usługi drogą elektroniczną. Według danych
w Polsce w 2009 r. istniało 11541 sklepów internetowych, z których 578
prowadziło wyłącznie sprzedaż usług, a 134 sklepów sprzedawało produkty
jedynie w dystrybucji cyfrowej. Z tych samych danych ponad połowa
przedsiębiorstw traktuje kanał elektroniczny jako dodatkową formę sprzedaży,
a ok. 40% firm deklaruje, że sprzedaje tylko przez sieć Internet [6, ss. 9-11].
120
Robert Walasek
Każdy z wymienionych systemów handlu elektronicznego na wzajemnie
powiązanych rynkach, zakłada komunikację w zakresie współpracy
z dostawcami i podwykonawcami. Komunikacja oprócz wymaganej przepisami
standardowej wymiany dokumentacyjnej, polega na użyciu mediów
elektronicznych w postaci elektronicznej wymiany dokumentów (EDI) oraz
poczty elektronicznej do składania ofert, zamówień czy potwierdzania dostaw.
Zasadniczym celem stosowania przez przedsiębiorstwa e-komunikacji
w e-handlu jest zmniejszenie fluktuacji i retencji posiadanych klientów oraz
pozyskanie nowych, a także usprawnienie oferty produktowej przez redukcję
kosztów komunikacji bezpośredniej [8, s. 277]. Ponadto, tego typu rozwiązania
umożliwiają interakcyjne rozszerzenie funkcji komunikacyjnych oferowanych
do tej pory przez ośrodki usługowe typu call center.
3. Narzędzia e-sprzedaży w tworzeniu długookresowych
związków z klientem
Współcześnie, sytuacja rynkowa wymusza na przedsiębiorstwach wdrażanie
i praktyczne stosowanie nowych rozwiązań, szczególnie w obszarze e-sprzedaży.
Podyktowane jest to przede wszystkim dużym stopniem zmienności klientów –
ich wymagań i oczekiwań w stosunku do nabywanych produktów. Coraz
mniejsza lojalność klientów powoduje, że przedsiębiorstwa starają się utrzymać
ich poprzez oferowanie nowych udoskonalonych produktów, jednocześnie
tworząc nowe kanały dystrybucji w oparciu o narzędzia teleinformatyczne.
Działania związane z zastosowaniem innowacyjnych technik e-sprzedaży,
pozwalają przedsiębiorstwom na redukcję kosztów z jednoczesnym optymalizowaniem działalności w całym łańcuchu dostaw. Przykładem takich
działań są przedsiębiorstwa funkcjonujące w województwie łódzkim,
postrzeganym jako wysoko konkurencyjny z dostępem do nowoczesnych
rozwiązań kreowanych przez ośrodki naukowe i praktykę gospodarczą.
Przeprowadzone badanie było próbą określenia poziomu wdrożenia
i wykorzystania narzędzi e-sprzedży, metod komunikacji, korzyści oraz ich
wpływu na tworzenie długookresowych związków z klientami. Dobór próby
do badania miał charakter doboru celowego. Badaniem objęte zostało 93
przedsiębiorstwa logistyczne z województwa łódzkiego, które deklarowały
stosowanie nowoczesnych form sprzedaży opartych na sieci. W badaniu
zastosowano technikę ankietową, której narzędziem badawczym był kwestionariusz badawczy. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na przełomie
października i listopada 2011 roku, metodą wywiadów bezpośrednich. Strukturę
próby w przekroju cech przedsiębiorstwa (okres funkcjonowania na rynku,
pochodzenie kapitału, formę własności, liczbę zatrudnionych osób oraz charakter
prowadzonej działalności przedstawia tabela 1).
121
E-sprzedaż w zarządzaniu relacjami z klientem – wyniki badań
Tabela 1. Struktura próby w przekroju badanych cech przedsiębiorstw
Okres funkcjonowania na rynku1
Kapitał przedsiębiorstwa
poniżej 5 lat
12,9%
zagraniczny
33,4%
5-10 lat
22,6%
polski
54,8%
mieszany
11,83%
powyżej 10 lat
64,5%
Forma własności przedsiębiorstwa2
Ilość zatrudnionych osób
państwowa
4,3%
poniżej 50
35,5%
50-250
27,9%
prywatna
89,2%
mieszana
6,5%
powyżej 250
36,6%
Charakter działalności przedsiębiorstwa
usługowa 31,5%
produkcyjna 31,5%
handlowa 37%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Niezwykle istotną kwestią w prowadzeniu sprzedaży przez kanały sieciowe
jest zastosowanie odpowiednich technik, które w maksymalnym stopniu
ułatwiłyby dokonywanie transakcji przez kupujących. Możliwość wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji pozwala przedsiębiorstwom
na dywersyfikowanie oferty sprzedaży przy jednoczesnym maksymalizowaniu
wartości dodanej zarówno dla klienta jak i samego przedsiębiorstwa.
serwisy społecznościowe
30%
forum
17%
blog
6%
pozycjonowanie strony
38%
witryna internetowa
84%
newsletter
45%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Rys. 1. Rodzaje technik wspomagających e-sprzedaż
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Praktyczne dla wszystkich badanych przedsiębiorstw (ponad 80%)
najczęściej wykorzystywaną techniką prowadzenia wymiany handlowej jest
1
Z uwagi na asymetryczny rozkład przedsiębiorstw, z punktu widzenia tej zmiennej
w dalszych analizach zastosowano podział na dwie kategorie: okres funkcjonowania
do 10 lat oraz powyżej 10 lat.
2
Zmiennej tej, jako cechy podmiotowej, nie uwzględniono w dalszych analizach
(z uwagi na zdecydowaną dominację własności prywatnej).
122
Robert Walasek
witryna internetowa. Wynikać to może z faktu, iż obecnie strony internetowe
traktowane są jako medium powszechnie dostępne dla praktycznie wszystkich
użytkowników sieci, umożliwiające zawieranie transakcji handlowych. Łatwość
obsługi i nieograniczony zasięg pozwalają przedsiębiorstwom na zamieszczanie
pełnej gamy produktowej wraz z opisem ich użyteczności. To z kolei stanowi dla
klienta kompendium wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji zakupowych.
Najrzadziej wykorzystywaną techniką wspomagającą e-sprzedaż dla większości
badanych przedsiębiorstw (nieco ponad 5% ankietowanych) okazało się prowadzenie bloga. Być może ta forma przypisana jest bardziej dla indywidualnych
użytkowników, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami czy
doświadczeniami, a dla firmy nie stanowi istotnego kanału przekazywania
informacji i prowadzenia transakcji handlowych.
Oferowanie nowoczesnych technik e-sprzedaży bardzo ściśle łączy się ze
stosowaniem współczesnych narzędzi e-komunikacji. Zasadniczym celem ich
stosowania jest chęć zmniejszenia fluktuacji i retencji posiadanych klientów oraz
pozyskania nowych, a także usprawnienia oferty produktowej przez redukcję
kosztów komunikacji bezpośredniej. Zbyt duży natłok informacji powoduje, ze
odbiorcy selekcjonują jej źródła: jedni czytają, inni oglądają, a jeszcze inni
klikają. Dlatego, przedsiębiorstwa opracowując strategię modelu interakcji
z otoczeniem muszą uwzględniać wszystkie dostępne kanały przekazywania
informacji i tak je dopasowywać do indywidualnego klienta, aby przekaz był jak
najbardziej czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Jest to niezwykle istotne, gdyż
wymagający klient posiadający mało czasu szuka krótkich ale w pełni treściwych
komunikatów, które warunkują proces podejmowania decyzji zakupowych.
Rys. 2. Kanały e-komunikacji wykorzystywane w procesach e-sprzedaży
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Z przeprowadzonych badań wynika, że praktycznie wszystkie badane
przedsiębiorstwa wykorzystują strony WWW jako zasadniczą formę komunikacji
wspomagającą działalność e-sprzedaży. Na wykorzystanie stron WWW jako
123
E-sprzedaż w zarządzaniu relacjami z klientem – wyniki badań
podstawowego kanału komunikacji decydowały się w większości przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 pracowników, w większości o profilu
handlowym, stanowiące własność prywatną, bez względu na okres ich działania
na rynku. Praktycznie ta sama populacja deklarowała, iż mailing elektroniczny
stanowi dla nich nowoczesny kanał używany w relacjach z partnerami.
W najmniejszym stopniu przedsiębiorstwa korzystają z kanału jakim jest blog
(tylko niecałe 10% ankietowanych wskazało tę odpowiedź), co potwierdziło
wcześniejsze sugestie autora.
Efektywne wykorzystywanie odpowiednich technik i narzędzi w całym
łańcuchu logistycznym przyczynia się do usprawnienia działań w obszarze
e-sprzedaży, a jednoczenie sprawia, że klienci stają się bardziej lojalni
wobec firmy. Wprowadzanie nowych narzędzi sprzedażowych wspomaga
funkcjonowanie przedsiębiorstwa i pozwala na tworzenie długookresowych
relacji z nabywcami. Nowoczesne technologie wykorzystujące zaawansowane
bazy danych pozwalają przedsiębiorstwom na pozycjonowanie klientów
z jednoczesnym oferowaniem im unikatowych produktów. Takie działania
przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom procesu transakcyjnego. Pozwalają
na tworzenie się nowych kierunków rozwoju i wykorzystywania nadarzających
się okazji rynkowych. Dlatego też, korzyści te można przedstawić jako
sumę pożądanych atrybutów: jakości obsługi i produktu, jego użyteczności
i funkcjonalności, optymalizacji czasu i kosztów, niezawodności czy też
terminowości przepływów w łańcuchu logistycznym.
szersza oferta produktowa
15%
spotkania społecznościowe
41%
określona polityka rabatowa
43%
mikrosegmentacja klientów
13%
zrozumienie potrzeb klientów
22%
zwiekszenie częstotliwości zakupów
26%
satysfakcja klientów
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Rys. 3. Korzyści uzyskiwane przez przedsiębiorstwa dzięki e-sprzedaży
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Dla ponad 40% ankietowanych najważniejszą korzyścią uzyskiwaną dzięki
prowadzeniu e-sprzedaży było uporządkowanie zasad polityki rabatowej
w stosunku do klienta. Ponadto, do pozostałych widocznych korzyści,
(odpowiedzi te wskazało ponad 30% badanych) należały przede wszystkim:
możliwość uczestniczenia w wymianie informacji, działalność na różnego
124
Robert Walasek
rodzajach portalach społecznościowych oraz wzrost zadowolenia i satysfakcji
klientów z prowadzenia transakcji na rynku wirtualnym. W przypadku tej
korzyści jest to bardzo istotne z punktu widzenia budowania długookresowych
relacji z nabywcą jako najważniejszego ogniwa działań biznesowych. Mniej
zyskowne lub wygasające relacje mogą zostać usunięte z baz danych firmy,
a uzyskane w ten sposób zasoby przeniesione na działania służące doskonaleniu rentownych związków. Korzyści te, przede wszystkim wskazywały
przedsiębiorstwa średnie i duże, z dłuższym stażem rynkowym, z kapitałem
polskim oraz te, które działają w sferze handlowo-usługowej. Tylko nieco ponad
10% ankietowanych wskazało, iż największą korzyścią dla nich była mikrosegmentacja oraz oferowanie tym kanałem informacji o ofercie produktowej.
Ostatnią kwestią dotyczącą wdrażania i użytkowania nowoczesnych narzędzi
e-sprzedaży, była kwestia dotycząca wpływu tej formy sprzedaży na tworzenie
długookresowych związków z klientami. Pytanie to miało charakter poglądowy
i stanowiło podsumowanie dotychczasowych analiz. Przedsiębiorstwa, stosując
najnowsze technologie w obszarze e-sprzedaży, dążą do uzyskania maksimum
korzyści, które mogą osiągnąć poprzez wieloaspektową lojalność klienta.
Dążenie do utrzymania długookresowych związków z klientami, współcześnie
stało się priorytetem w działalności praktycznie wszystkich przedsiębiorstw
funkcjonujących na dynamicznym rynku.
duży wpływ
(powyżej 16%)
40%
średni wpływ (816%)
30%
mały wpływ (do
8%)
31%
0%
10%
20%
30%
40%
Rys. 4. Wpływ narzędzi e-sprzedaży na tworzenie długookresowych relacji z klientami
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Według 40% ankietowanych, stosowanie dodatkowej formy sprzedaży jaką
jest sprzedaż wirtualna w znaczącym stopniu przyczynia się do tworzenia
długookresowych relacji partnerskich z klientami. Zatem, wskazania
respondentów świadczą o tym, iż narzędzia e-sprzedaży w połączeniu
z tradycyjnymi formami handlowymi skutecznie wpływają na tworzenie
pozytywnych stosunków z nabywcami. Takie działania niewątpliwie w dużej
mierze przyczyniają się do uzyskiwania przez przedsiębiorstwa szeregu
E-sprzedaż w zarządzaniu relacjami z klientem – wyniki badań
125
wymiernych korzyści, dzięki którym mogą one zwiększać swoją konkurencyjność w stosunku do innych podmiotów operujących na tych samych rynkach.
4. Zakończenie
Obecnie, to klient decyduje o rozwoju i przetrwaniu przedsiębiorstwa
dostarczając mu środków finansowych niezbędnych do kreowania jego
przyszłości. We współczesnym świecie przedsiębiorstwo, aby sprostać
oczekiwaniom klienta, musi dostarczać mu ponadprzeciętnej wartości kreowanej
dzięki wykorzystaniu różnych technik sprzedaży. Nawiązanie kontaktu
z klientem, zachęcenie go do zakupu, przyzwyczajenie do marki, zatrzymanie go
na dłużej czy też przejęcie go od firmy konkurencyjnej jest zasadniczym
elementem zapewniającym przetrwanie przedsiębiorstwa na coraz bardziej
utowarowionych rynkach. Mnogość produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa powoduje, że obecny klient w swoich działaniach transakcyjnych
nie kieruje się żadnymi prawidłowościami. Coraz mniejsza lojalność konsumenta
przy coraz większym zróżnicowaniu podmiotów oferujących te same lub
podobne produkty, powoduje narastanie konkurencji i zmusza przedsiębiorstwa do walki nie tylko o klienta i pozycję w branży, ale również o dostawców,
kontrahentów oraz kanały dystrybucji. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w prowadzonych badaniach, gdzie przedstawione analizy wskazują,
że większości przedsiębiorstwom, które działają na rynkach wirtualnych
udało się osiągnąć zamierzone korzyści ściśle powiązane z uporządkowaniem
zasad polityki rabatowej w stosunku do klienta oraz tworzeniem nowych
kanałów informacyjnych niezbędnych do przedstawiania indywidualnej ofert
produktowej.
Potraktowanie Internetu jako narzędzia e-sprzedaży i wymiany informacji
pomiędzy rynkiem a klientami, umożliwia w pełni wykorzystanie jego
możliwości oraz przyczynia się do podniesienia zadowolenia konsumentów.
Uzyskane w ten sposób korzyści stanowią ogromny potencjał zasobowy,
na którym przedsiębiorstwa mogą w odpowiedni sposób kreować swoją
politykę biznesową nakierowaną na maksymalizację wartości dla klienta.
Podsumowując, można stwierdzić, iż aby inwestycja w zakup i stosowanie
współczesnych technik e-sprzedaży odniosła zamierzony skutek, w pierwszej
kolejności, przedsiębiorstwa muszą określić cele wdrożenia, rynki odcelowe oraz
kanały jej realizacji. Kolejnymi zadaniami są: wprowadzenie koniecznych zmian
w ogólnej strategii działania oraz wybór i wdrożenie odpowiednich narzędzi
e-komunikacji, które przyczynią się do realizacji określonych celów organizacji,
jednocześnie stanowiąc podstawę tworzenia konkurencyjności współczesnego
przedsiębiorstwa.
126
Robert Walasek
Literatura
[1] Cellary W.: Techniki internetowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
[2] Cellary W.: Elektroniczny biznes, Bezpieczna gospodarka elektroniczna, Wydanie
specjalne Net Forum 2000.
[3] Gradowicz C.: Modele biznesu w logistyczno-marketingowym zarządzaniu
zaopatrzeniem [w:] Marketingowe i logistyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem pod red. S. Antczaka, R. Demjaniuk, Wyd. UP-H w Siedlcach,
Siedlce 2011.
[4] Karwatka T., Sadulski S.: E-commerce proste odpowiedzi na trudne pytania,
Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011.
[5] Nojszewski D.: Przegląd modeli e-biznesowych, „E-mentor – SGH” 2006, nr 5 (12).
[6] Raport e-Handel Polska 2010, Wydawnictwo Dotcom River Sp. z o.o., 2011, ss. 9-11.
[7] Timmers P.: Business Models for Electronic Markets, „Electronic Markets” 1998,
No. 2, s. 3-8 [za:]. B. Gregor, A. Łaszkiewicz, Rynek elektroniczny – modele
e-biznesu. Electronic market – e-business models, [w:] J. Stankiewicza (red.),
Zarządzanie kapitałem i informacją. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem,
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003.
[8] Walasek R.: E-komunikacja jako narzędzie tworzenia konkurencyjności
przedsiębiorstw – na podstawie badań w firmach logistycznych, [w:] Studia
Ekonomiczne Regionu Łódzkiego konkurencja, konkurencyjność przewaga
konkurencyjna w rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo PTE O/Łódź
wydanie specjalne, Łódź 2012.
E-SALES IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT –
RESULTS OF THE STUDY
Summary
The main objective of this paper is to attempt to characterize the impact
of modern e-sales techniques to create long-term relationships with customers.
The paper includes the main tools of contemporary e-sales used by enterprises in
order to maximize the value for the consumer. Moreover, the value of a virtual
market in Poland is characterized and its trends of development. The deduction is
also presented as well as the results of an empirical study on the use and impact
of different types of e-sales techniques to create long relationships with
customers who nowadays form the basis of companies’ resource.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
BARBARA GALIŃSKA
Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
Politechnika Łódzka
WPŁYW MIĘDZYNARODOWEGO ZAOPATRZENIA
NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
Opiniodawca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Artykuł prezentuje wpływ koncepcji międzynarodowego zaopatrzenia,
tzw. Global Sourcing na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Przedstawia najważniejsze korzyści krótko- i długoterminowe, jakie płyną
z omawianej idei po jej implementacji przez przedsiębiorstwo.
1. Wprowadzenie
Koncepcja międzynarodowego zaopatrzenia, tzw. Global Sourcing ma
wiekową historię. Już w starożytności handlarze przy pomocy statków lub
zwierząt podróżowali do daleko odległych krajów, aby tam taniej kupować oraz
by regiony te stały się dla nich nowymi rynkami zbytu. Taką politykę prowadzili
w III w. p.n.e. Sumerowie z Egipcjanami oraz Syryjczycy z mieszkańcami
Azji Mniejszej [3, s. 35]. Celem idei był handel wymienny – z jednej strony
zakup potrzebnych dóbr od innych handlarzy, a z drugiej strony sprzedaż swoich
własnych wyrobów.
Od tego okresu do czasów współczesnych rola i znaczenie światowych
zakupów uległy licznym przemianom. Próby, które miały największy wpływ
na obecną pozycję tego rodzaju zaopatrzenia, dokonywały się w latach
siedemdziesiątych. Już wtedy międzynarodowe koncerny próbowały produkować
pojedyncze elementy/wyroby w różnych częściach świata. Starano się przy tym
o połączenie mało kosztownej siły roboczej, tanich surowców i komponentów,
nielicznych wymagań co do ochrony środowiska, liberalnego prawa pracy,
dobrego i łatwego wejścia na rynek kapitałowy oraz niskich obciążeń
podatkowych. Taką koncepcję określono mianem ,,Global Sourcing’’ [4, s. 17].
W jednym z ujęć Global Sourcing oznacza efektywne korzystanie
z globalnych zasobów naturalnych [2, s. 34]. Definicja ta wskazuje, że powinno
128
Barbara Galińska
się kupować tanie surowce, produkować w krajach z niskim poziomem płac oraz
sprzedawać na atrakcyjnych rynkach.
Dla większości badaczy Global Sourcing oznacza międzynarodowe lub
światowe zakupy. Nie należy ich jednak rozumieć w znaczeniu operacyjnym
[1, s. 59], lecz jako czynnik, który odgrywa rolę strategiczną, wywierającą
zawsze większy wpływ na zdolności do konkurowania i znaczenie
przedsiębiorstwa [4, s. 19].
W miejscu tym należy również podkreślić, że Global Sourcing oznacza
więcej niż tylko proste nakierowywanie rynków zaopatrzeniowych na
nowe kraje. Strategicznie, światowe zakupy nie ograniczają się jedynie do
zabezpieczenia zaopatrzenia w niezbędne produkty i usługi. Znajomość
zagranicznych rynków i dostawców pozwala zaplanować we właściwym
momencie przyszły rozwój i czerpać z niego korzyści. Chodzi tu o strategię,
która tworzy dla przedsiębiorstwa długoterminowy związek zakupów
z najlepszymi dostawcami [3, s. 35]. Przedsiębiorstwo musi zatem przyjąć
Global Sourcing za strategiczną szansę.
Celem opracowania jest identyfikacja najważniejszych korzyści jakie
płyną z międzynarodowego zaopatrzenia dokonywanego przez polskich
przedsiębiorców. Zalety te wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie
przedsiębiorstw i ich konkurencyjność.
2. Korzyści płynące z międzynarodowego zaopatrzenia
Istnieje wiele dowodów, które potwierdzają, że praktykowane światowe
zakupy pozwalają otwierać potencjały dochodów i zabezpieczać długoterminowe
zdolności do konkurowania. Do podstawowych korzyści, które osiąga
przedsiębiorstwo w wyniku wdrożenia omawianej koncepcji należą:
− redukcja kosztów wytworzenia produktu,
− poprawa jakości produktu finalnego,
− uzyskanie lepszej pozycji negocjacyjnej z istniejącymi dostawcami,
− dywersyfikacja ryzyka związanego z zaopatrzeniem,
− możliwość wejścia na nowe rynki zbytu,
− uzyskanie większej pewności zaopatrzenia.
Wyniki najnowszych badań potwierdzają występowanie powyższych
korzyści. Badania były przeprowadzone w latach 2010/11 na grupie
50 przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu ankiety kwestionariuszowej.
Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu zostały wybrane w sposób celowy.
Skoncentrowano się na tych, które zaopatrują się na międzynarodowych
rynkach, posiadają sprawdzonych i zaufanych zagranicznych dostawców oraz
wykorzystują liczne zalety koncepcji Global Sourcing. Jako obszar przestrzenny
badań wyznaczono województwo łódzkie.
Wpływ międzynarodowego zaopatrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw
129
Badania empiryczne objęły między innymi identyfikację korzyści
natychmiastowych i długoterminowych, które zostały osiągnięte w wyniku
międzynarodowego zaopatrzenia.
Badane firmy oceniły osiągnięte korzyści dla działań zleconych zagranicą
(w ramach idei Global Sourcing) na poziomie dobrym (w pięciostopniowej skali
ocen, gdzie cyfra 5 oznacza poziom bardzo zadowalający), (tabela 1). Tylko dwie
firmy uznały osiągnięte zyski za mało zadowalające.
Tabela 1. Ocena korzyści osiągniętych w ramach globalnego zaopatrzenia, względem
liczby wskazań
Ocena
2 – mało zadowalająca
3 – średnio zadowalająca
4 – zadowalająca
5 – bardzo zadowalająca
Brak oceny
Suma końcowa
D
4
3
4
11
M
1
6
11
5
23
Ś
1
2
7
2
3
15
Suma
końcowa
2
12
21
7
7
49
Frakcja
0,04
0,24
0,44
0,14
0,14
1
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Wartym uwagi jest fakt, że małe i średnie firmy znacznie silniej oceniły
osiągnięte korzyści niż firmy duże (rys. 1). Ogólnie połowa z 86% wszystkich
badanych firm oceniła osiągnięte korzyści na 4 i wyżej, czyli na poziomie
zadowalającym.
Rys. 1. Ocena korzyści osiągniętych w ramach globalnego zaopatrzenia
względem siły wskazań
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Jak wynika z analizy badań, największa liczba przedsiębiorców oceniła
efekty swojej współpracy z zagranicznymi dostawcami na poziomie
zadowalającym (frakcja 0,68), (tabela 2). Ocena ta dominuje we wszystkich
trzech wielkościach organizacji. Żadna z badanych firm nie wskazała poziomu
130
Barbara Galińska
1 i 2, czyli tych najmniej korzystnych. Wynika z tego, że badane
przedsiębiorstwa są usatysfakcjonowane współpracą ze swoimi międzynarodowymi kooperantami.
Tabela 2. Ocena efektów współpracy z zagranicznymi dostawcami
Ocena
3 – średnio zadowalająca
4 – zadowalająca
5 – bardzo zadowalająca
Brak oceny
Suma końcowa
D
2
7
2
11
M
2
19
1
1
23
Ś
1
7
4
3
15
Suma
końcowa
5
33
5
6
49
Frakcja
0,10
0,68
0,10
0,12
1
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Do najważniejszych i najczęściej wskazywanych korzyści natychmiastowych, które przyniosło globalne zaopatrzenie należą: redukcja kosztów,
większa pewność zaopatrzenia, możliwość nawiązania współpracy z różnymi
dostawcami. Korzyści te wskazało od 82 do 84% respondentów, uznając je
za ważne i bardzo ważne (mediana równa 4). Korzyść: eliminację potrzeb
inwestycyjnych wskazało 67% firm, ale dla połowy z nich okazała się ona
być czynnikiem bardzo słabym (mediana równa 2). Najsłabszą i najrzadziej
wskazywaną korzyścią natychmiastową jest redukcja zatrudnienia, wskazana
przez niespełna 49% badanych przedsiębiorstw i uznana za nieistotną (mediana
równa 1,5), (rys. 2).
Rys. 2. Korzyści natychmiastowe osiągnięte w wyniku globalnego zaopatrzenia
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Redukcja kosztów jest najważniejszą i najczęstszą korzyścią
natychmiastową płynącą z Global Sourcing. Jak wynika z analizy badań
największa liczba respondentów wskazała, że dzięki wprowadzeniu
międzynarodowego zaopatrzenia koszty zmniejszyły się o 10-20%. W przypadku
Wpływ międzynarodowego zaopatrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw
131
pięciu badanych firm koszty zmniejszyły się o 30% i więcej, przy czym
maksymalna redukcja wyniosła 45%. Zysk ten osiągnęła jedna, mała firma
(tabela 3).
Tabela 3. Procentowe zmniejszenie kosztów w wyniku wprowadzenia Global Sourcing
Zmniejszenie
<5%
5-9%
10-14%
15-20%
21-29%
> 29%
Brak danych
Suma końcowa
D
0
1
1
3
0
0
6
11
M
1
0
3
3
1
4
11
23
Ś
1
1
2
4
0
1
6
15
Suma
końcowa
2
2
6
10
1
5
23
49
Frakcja
0,04
0,04
0,12
0,20
0,02
0,10
0,48
1
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
W odróżnieniu od najważniejszej korzyści natychmiastowej: redukcji
kosztów, korzyścią najsłabszą i najrzadziej wskazywaną przez respondentów jest
redukcja zatrudnienia w firmie macierzystej (rys. 2). Eliminacja stanowisk pracy
w wyniku wprowadzenia Global Sourcing była również najrzadziej oczekiwana.
W przypadku badanych przedsiębiorstw zmniejszenie zatrudnienia po wdrożeniu
koncepcji światowych zakupów nie miało miejsca (frakcja 0,82). Tylko
w jednym zakładzie redukcja nastąpiła (tabela 4). Należy przyjąć, że w badanych
firmach nie nastąpiło zwolnienie pracowników, gdyż przedsiębiorcy nastawili się
na zwiększenie własnej, podstawowej produkcji i w ten sposób wykorzystali
wolne moce przerobowe. Ponadto należy stwierdzić, że w przypadku braku
wzrostu produkcji rodzimej redukcja stanowisk pracy musiałaby nastąpić, aby
nie doprowadzić do niepotrzebnego zwiększenia kosztów.
Tabela 4. Redukcja zatrudnienia w wyniku wprowadzenia Global Sourcing
Zmniejszenie
Tak
Nie
Brak danych
Suma końcowa
D
M
8
3
11
21
2
23
Ś
1
11
3
15
Suma
końcowa
1
40
8
49
Frakcja
0,02
0,82
0,16
1
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Do najczęściej wskazywanych i najistotniejszych korzyści długoterminowych płynących z globalnego zaopatrzenia, badane firmy zaliczyły:
132
Barbara Galińska
uzyskanie lepszej pozycji negocjacyjnej z istniejącymi dostawcami
(wskazało 86% firm),
− zwiększenie elastyczności firmy (wskazane przez 80% respondentów),
− poprawę jakości produktu finalnego (wskazaną przez 78% firm),
− dostęp do wyrobów wytwarzanych precyzyjnymi technologiami (wskazany
przez 78% przedsiębiorstw), (rys. 3).
Większość firm uznała wszystkie powyżej zidentyfikowane korzyści
długoterminowe za ważne i bardzo ważne (mediana równa 4). Następnie
respondenci wskazali na korzyść w postaci dywersyfikacji ryzyka (wskazało
76% firm), przy czym ocenili ją jako stosunkowo mało istotną (mediana
równa 3). Na oszczędność czasu kadry zarządzającej i otwieranie nowych
rynków wskazało 73% respondentów, przy czym oszczędność czasu kadry
zarządzającej uznali za mało istotną, a możliwość sprzedaży na nowych rynkach
za korzyść istotną (mediana równa 4). Do najrzadziej wskazywanych i najsłabszych korzyści długoterminowych należą:
− współpraca z firmami hi-tech,
− restrukturyzacja przedsiębiorstwa (rys. 3).
−
Rys. 3. Korzyści długoterminowe osiągnięte w wyniku globalnego zaopatrzenia
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
Wpływ międzynarodowego zaopatrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw
133
3. Podsumowanie
Zastosowanie koncepcji międzynarodowego zaopatrzenia, tzw. Global
Sourcing przyniosło badanym przedsiębiorstwom szereg korzyści, zarówno
krótko- jak i długoterminowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
redukcję kosztów, większą pewność zaopatrzenia, możliwość nawiązania
współpracy z różnymi dostawcami, uzyskanie lepszej pozycji negocjacyjnej
z dotychczasowymi zaopatrzeniowcami, zwiększenie elastyczności firmy
i poprawę jakości produktu finalnego. Wszystkie wymienione korzyści są
najistotniejszymi i najczęściej wskazywanymi przez respondentów.
Przedstawione zalety przyczyniają się do zapewnienia Global Sourcing
wysokiej pozycji na tle innych metod zaopatrzenia i mogą w znacznej mierze
zachęcać kolejnych polskich przedsiębiorców do dokonywania zakupów na
rynku międzynarodowym, od zagranicznych, wykwalifikowanych dostawców.
Ponadto, zidentyfikowane atuty są pewnego rodzaju przestrogą dla krajowych
dostawców, którzy nie chcąc stracić swoich odbiorców muszą się rozwijać
(inwestować w nowoczesne urządzenia, pogłębiać kwalifikacje pracowników).
Zapewnienie wysokiej jakości przy równoczesnej niskiej cenie wyrobu
i korzystnych warunkach kontraktu są dziś, w czasach silnej konkurencji,
czynnikami determinującymi pozycję firmy i jej „być albo nie być”.
Literatura
[1] Arnold U.: Global Sourcing: Ein Konzept zur Neuorientierung des Supply
Management von Unternehmen, w Martin K. Welge: Globales Management,
Erfolgreiche Strategien für den Weltmarkt. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 1990.
[2] Gant M.: Total Quality Management und Global Sourcing: Ein kontinuierlicher
Prozess, w ,,Beschaffung aktuell“, 1991, nr 9.
[3] Kerkhoff G.: Zukunftschance Global Sourcing. Wiley-Vch, Weinheim 2005.
[4] Li J.: Die Rolle der VR China im Rahmen des Global Sourcing deutscher Industrieund Handelsunternehmen. Verbund Stiftung deutsches Übersee-Institut, Hamburg
1998.
INFLUENCE OF INTERNATIONAL SUPPLY
ON A FUNCTIONING OF A COMPANY
Summary
This paper presents the influence of Global Sourcing concept on functioning
and development of companies. It points at the most important short and long
term advantages which derive from the implementation of this supply idea by
Polish entrepreneurs. The identified advantages (e.g. reduction of a production
134
Barbara Galińska
cost, improvement of a final product quality, diversification of a supply risk,
improvement of a negotiation position with existing suppliers) ensure Global
Sourcing a high position in comparison to other supply methods and can greatly
encourage other Polish entrepreneurs to purchase on international market from
foreign, qualified suppliers.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
JÓZEF BRZĘCZEK
Organizacja Projektująca
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Mielec
PODDOSTAWCA W WARUNKACH PRODUKCJI
MAŁOSERYJNEJ
Opiniodawca: dr hab. inż. Ryszard Grądzki, prof. PŁ
W artykule omówiono wybrane problemy przygotowania i realizacji
produkcji jednostkowej i małoseryjnej w szczególności realizowanej przez
poddostawców. W analizie zwrócono szczególną uwagę na zjawisko uczenia
się i zapominania nawyków produkcyjnych i konsekwencje ich pomijania,
szczególnie w kontekście realizacji długoterminowych umów przy relatywnie
niskim wolumenie oraz dłuższych przerwach pomiędzy kolejnymi
zamówieniami. Omówiono również zagadnienia dokładności wykonania,
odpowiedzialności i rentowności poszczególnych programów operatywnych.
Artykuł zawiera też pewne uwagi dotyczące analitycznych metod
przygotowania programów produkcyjnych, analizy kosztów i rentowności.
Praktyczne zastosowanie omówionych zagadnień wymaga jednak zebrania
specyficznych danych dotyczących wykorzystywanych materiałów, czasów
technologicznych, wykorzystania czasu pracy, kosztów jednostkowych itp.
1. Wstęp
W programach produkcyjnych przedsiębiorstw o produkcji jednostkowej
i małoseryjnej zlecenia (zamówienia, partie produkcyjne) różnią się ilościami sztuk,
pracochłonnością, wymaganymi technologiami i możliwymi do wykorzystania
stanowiskami roboczymi, wymaganiami jakościowymi, kosztami i rentownością
oraz ich istotnością (hierarchią).
Zabiegając o większą stabilność programów produkcyjnych, omawiana
grupa przedsiębiorstw stara się pozyskać i realizować zamówienia w ramach
długoterminowych umów z wytwórcą wyrobów finalnych. W praktyce takiej
współpracy obserwowane jest zjawisko przenoszenia przez zamawiających
(niekiedy wręcz prawnego ich zabezpieczenia) prawidłowości, wymagań
organizacyjnych i jakościowych stosowanych w produkcji seryjnej i masowej.
Przyjęcie takich warunków, bez uwzględniania efektów możliwych okresowych
136
Józef Brzęczek
spadków wolumenu zamawianej produkcji i dłuższych przerw pomiędzy
kolejnymi zamówieniami, może w określonych przypadkach okazywać się
decydującymi o ich rentowności.
Artykuł stanowi próbę przybliżenia wybranych zagadnień przygotowania
i realizacji programów operatywnych małych i średnich przedsiębiorstw,
realizujących produkcję jednostkową i małoseryjną w warunkach braku
regularnych i stałych zamówień oraz propozycję możliwych rozwiązań
organizacyjnych.
2. Ofertowanie i przyjmowanie zleceń
Budowa programów operatywnych produkcji małoseryjnej odbywa się
w oparciu o przyjmowane zamówienia (program handlowy), ze zdefiniowanymi
wymaganiami dotyczącymi materiałów (powierzonych lub kupowanych),
wymaganymi terminami realizacji oraz wymaganiami jakościowymi i cenowymi.
Ofertowanie przygotowywane jest w racjonalny sposób (nakłady na
przygotowanie oferty stosownie do rozmiarów zamówienia i podejmowanego
ryzyka), dający jednak odpowiednio dokładne i wiarygodne informacje. Procesy
analizy i przygotowywania produkcji prowadzone są tym szczegółowiej, im
dłuższa jest perspektywa współpracy i rozmiar przyjmowanych zamówień
rozumiany w mierniku finansowym. Przy zamówieniach jednorazowych
i niezbyt dużej wartości w skali wartości programu operatywnego, stosuje się
wyceny bazujące na doświadczeniu, znanym (szacowanym) koszcie materiałów,
przeciętnych kosztach bezpośrednich i pośrednich bez głębszej analizy
rentowności. Praktyka wskazuje, że pomyłki w postaci niedoszacowań i wycen
nadmiarowych przy tego typu ofertowaniu rozkładają się równomiernie.
Różnorodność zamówień i brak stabilnej produkcji powoduje konieczność
posługiwania się metodami, narzędziami i stanowiskami roboczymi uniwersalnymi, co jest zasadnym, ale zwykle nie najlepszym rozwiązaniem.
Doposażenie w oprzyrządowanie specjalne znajduje uzasadnienie w dłuższej
perspektywie współpracy lub dodatkowym pokryciu kosztów przez zamawiającego. W przypadku dłuższej perspektywy współpracy oraz powszechnie
przyjmowanych, restrykcyjnych warunków dostaw powinna zostać przeprowadzona głębsza (wieloaspektowa) analiza realizacji takich zamówień
i ich rentowności.
3. Normowanie czasu pracy i materiałów
Wycena pracochłonności prowadzona jest głównie na podstawie
normatywów technologicznych specyficznych dla określonego wydziału produkcyjnego i dostępnych stanowisk roboczych, a możliwości i terminy realizacji
Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej
137
wynikają z bilansowania zasobów produkcyjnych. Próby optymalizacji
wykorzystania zasobów podejmowane są zwykle tylko przy założeniu realizacji
większych partii produkcyjnych i perspektywy dłuższej współpracy.
W analizie wykorzystania dostępnych zasobów zwykle pod uwagę brane są
tylko pracochłonności i w uzasadnionych przypadkach, szeroko rozumiany
rozkrój materiału oraz wybór stanowisk roboczych, jeżeli taka możliwość
występuje. Przy tych założeniach okresowe programy operatywne można
przedstawić wzorami (1) (2):
m
ℑw =
∑J
j
(1)
j =1
gdzie:
ℑ w – pracochłonność programu operatywnego,
Jj
m
– pracochłonności poszczególnych zleceń,
– ilość zleceń w programie operatywnym.
Niezbędny czas pracy dla zrealizowania partii produkcyjnej (zlecenia) przy
pewnych założeniach upraszczających można zapisać (2):
m
Jj =
∑
j =1
(
t n pz j
n
s
+(
∑
n =1
( tn g j + tn p j )(1 + k u j )))
(2)
gdzie poszczególne składowe oznaczają:
s – ilość sztuk wyrobu w partii produkcyjnej,
j – ilość operacji technologicznych,
t n pz j – czas przygotowawczo zakończeniowy, może być zależne od (n),
tn g j = f(n) – czas główny,
tn p j = f(n) – czas pomocniczy,
k u j – specyficzny współczynnik dla rozpatrywanej operacji
technologicznej,
s
∑
– sumowanie wynika ze zmiany czasów głównych i pomocniczych
n =1
w funkcji wykonywanych narastająco ilości sztuk z uwzględnieniem
nabywania i zapominania nawyków produkcyjnych.
138
Józef Brzęczek
3.1. Zagadnienie nabywania i zapominania nawyków
produkcyjnych
Na etapie negocjowania cen przyjmowanych do realizacji usług lub
wyrobów, w rozumieniu dłuższej perspektywy współpracy, zlecający
powszechnie posługują się formułą obniżania kosztów poszczególnych partii
produkcyjnych w funkcji kumulowanej ilości produkcji oraz przenoszenia
prawidłowości i wymagań organizacyjnych z produkcji seryjnej i masowej. Tak
opisana prawidłowość wynika z założenia dążenia do ciągłej poprawy szeroko
rozumianej efektywności realizacji zadań i obniżki ich kosztów.
Przy realizacji produkcji małoseryjnej, realizowanej nieregularnie, istnieje
ograniczona możliwość osiągnięcia normalnej wydajności produkcyjnej, stąd
przenoszenie wymienionych prawidłowości niesie poważne konsekwencje,
zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i ekonomicznym. Zagadnienie jest
trudne do dokładnego zdefiniowania i praktycznego zastosowania, jednak
omawiane prawidłowości, powinny być przynajmniej w przybliżonej postaci
uwzględniane. Jest to istotne, szczególnie przy dłuższych przerwach pomiędzy
powtarzanymi zleceniami i relatywnie dużym udziale operacji manualnych.
3.1.1. Krzywa doświadczenia
Krzywa doświadczenia, nazywana też krzywą przyzwyczajenia, jest
zjawiskiem produkcyjnego uczenia się i utrwalania umiejętności w formie
nabywanych nawyków produkcyjnych, jest obserwowana przy narastającej
liczbie wykonywania tych samych czynności, bez przerw w ich realizacji [1].
W potocznym rozumieniu, zjawisko to charakteryzuje się spadkiem jednostkowego kosztu zmiennego – kzj kolejnych wyrobów lub operacji. Innym, prawie
równorzędnym kryterium definiującym zjawisko produkcyjnego uczenia się,
jest spadek jednostkowego czasu pracy t n kolejnych sztuk. Nabywanie nawyków
produkcyjnych może być wyrażane przez: ilościowy wzrost produkcji, spadek
ilości wyrobów niezgodnych i wzrost współczynnika wykonania norm.
Dla produkcji realizowanej w formie gniazd produkcyjnych, za
potwierdzoną empirycznie formułą opisującą zjawisko produkcyjnego uczenia
się przyjmuje się wzór T.P. Wright’a (3):
t n = t1 n −α
gdzie:
t n – pracochłonność jednostkowa n-tego wyrobu,
t 1 – pracochłonność jednostkowa dla pierwszego wyrobu,
(3)
139
Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej
α – empiryczny współczynnik degresji pracochłonności jednostkowej,
n – numer kolejnego wyrobu.
Zmiana kosztu jednostkowego może być opisywana formułą (4):
kzj = k1 n − β
(4)
gdzie:
Współczynnik zmniejszenia
czasu wykonania operacji
kzj – koszt jednostkowy n-tego wyrobu,
k 1 – koszt jednostkowy dla pierwszego wyrobu,
β – empiryczny współczynnik degresji kzj – kosztu jednostkowego,
n – numer kolejnego wyrobu.
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
Skumulowana ilość sztuk wykonanych bez przerw
Rys. 1. Przykład przebiegu krzywej doświadczenia dla prostych operacji manualnych
Źródło: opracowanie własne.
Degresja kosztu jednostkowego – kzj następuje wolniej niż pracochłonność
jednostkowa t n , co wynika z faktu, że pracochłonność jest jednym ze składników kosztu zmiennego. Wspomniane współczynniki są specyficzne dla
wydziału produkcyjnego, rodzaju realizowanych operacji, stanowiska roboczego,
jego uzbrojenia itp. Przykładowy, uogólniony przebieg krzywej doświadczenia
wyrażony poprzez zmniejszenie czasu wykonania operacji technologicznej
dla prostych operacji manualnych przedstawia rys. 1.
140
Józef Brzęczek
3.1.2. Krzywa zapominania
Problem zapominania nawyków produkcyjnych jest zjawiskiem złożonym
zarówno ze względu na cykliczność i wielkość przerw czasowych pomiędzy
uruchomieniami kolejnych partii produkcyjnych, wielkość poszczególnych partii,
jak również ze względu na przygotowanie i doświadczenie pracowników,
uzbrojenie stanowiska roboczego oraz udział operacji manualnych w całym
procesie technologicznym [1]. Charakter zmian opisanych zjawiskiem
zapominania umiejętności i nawyków produkcyjnych lub inaczej charakter
krzywej zanikania wprawy, ma przebieg zbliżony do krzywej zapominania
H. Ebbinghausa (5). Ilościowe określenie efektów zapominania nawyków,
wymaga zebrania danych empirycznych, realizacji produkcji w określonych
warunkach produkcyjnych i może być realizowane przy pomocy wzoru na
wydłużenie czasu operacji technologicznej:
ω=
100V
(log t ) ε + V
gdzie:
ω – odwrotność czasu trwania operacji,
ε , V – stałe doświadczalne,
Współczynnik wydłuzenia czasu
pracy
t
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
– czas od momentu zaprzestania realizacji określonej operacji
technologicznej.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
Czas w miesiacach
Rys. 2. Przykład krzywej zapominania dla prostych operacji manualnych
Źródło: opracowanie własne.
(5)
Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej
141
Wymienione współczynniki są specyficzne dla wydziału produkcyjnego,
rodzaju realizowanych operacji, stanowiska roboczego, jego uzbrojenia itp.
Przykładowy uogólniony przebieg krzywej zapominania nawyków produkcyjnych dla prostych operacji manualnych w postaci relatywnego spadku
jednostkowego czasu pracy przedstawia rys. 2.
Przy wdrożonych technologiach, dobrym oprzyrządowaniu i relatywnie
niewielkim udziale stanowisk manualnych, w ocenie autora spadek
pracochłonności z tytułu nabywania umiejętności może nie przekraczać kilku
procent. Podobnie przy wysokim poziomie technologicznym wydziału, dobrym
przygotowaniu fachowym pracowników
rozmiary zjawiska zapominania
nawyków produkcyjnych mogą być nieznaczne.
4. Ekonomiczne dokładności wykonania
Za ekonomiczną dokładność określonej charakterystyki przyjmowane jest
uzyskanie określonego poziomu jakościowego w normalnych warunkach
produkcyjnych [5].
Zacieśnianie wymagań jakościowych, jak i przyjmowanie robót
o mniejszych dokładnościach wykonania, będzie powodowało z reguły
pogorszenie rentowności realizowanych zleceń. W pierwszym przypadku,
wynika to ze zwiększonego nakładu czasu pracy i większego zużycia innych
zasobów oraz zwiększonego ryzyka wykonania wyrobu niezgodnego, w drugim,
z nieefektywnego wykorzystania technicznych możliwości dysponowanych
stanowisk roboczych.
Przy rozpatrywaniu jednej charakterystyki w literaturze z zakresu obróbki
mechanicznej [3], [12] spotkane jest wyrażenie określające zmianę kosztu
wytworzenia w funkcji dokładności wykonania (ściślej w funkcji tolerancji
wykonania) wzór (6). Przedstawiona interpretacja jest daleko idącym
uproszczeniem, a sięga swoim rodowodem rozumowania przedstawionego przez
A.P. Sokołowskiego [5]. W praktyce, przebiegi są zbliżone co do charakteru, ale
w większości przypadków mogą mieć przebieg dyskretny. Z drugiej strony,
istnieje pewna granica dokładności wykonania, poniżej której koszty wykonania
nie będą dalej ulegać zmniejszeniu.
W praktyce produkcyjnej może dodatkowo funkcjonować pewna forma
selekcji stanowisk roboczych z uwagi na ich stan i możliwości techniczne,
przygotowanie operatorów oraz możliwa ich dostępność. Zwykle najlepsze
pod względem technicznym stanowiska robocze są obsługiwane przez
bardziej wykwalifikowanych pracowników, stąd też będą bardziej kosztowne.
Ostatecznie, o wyborze stanowiska roboczego (jeżeli taki istnieje), powinien
decydować koszt wykonania partii produkcyjnej, a nie pojedynczej sztuki.
142
Józef Brzęczek
Przykładową analizę przeprowadzono dla operacji wykonywanych na partii
100 sztukowej przy założeniach jak w tab. 1 i 2. Analiza kosztowa (przyjęto
przeciętnie występujące koszty) dla trzech stanowisk o różnych możliwościach
technicznych przeprowadzona została zgodnie z wzorem (6) [3]:
K=a+c
b
T
(6)
gdzie:
K–
a–
c–
b–
koszt realizacji partii produkcyjnej,
koszt postoju stanowiska roboczego (przy przyjętym poziomie obciążenia),
koszt rbg stanowiska roboczego,
tolerancja wykonania uzyskiwania przy normalnych warunkach
produkcyjnych,
T – analizowana dokładność wykonania.
Koszt wykonania partii produkcyjnej dla określonego stanowiska roboczego
dla normalnych warunków produkcyjnych określono wzorem (2), a analizę
przeprowadzono przy danych z tab. 1.
Tabela 1. Parametry czasowo-kosztowe przykładowych stanowisk roboczych
Nazwa
stanowiska
Oznaczenie
stanowiska
Czas tpz
(rbg)
Czas tj
(rbg)
Średni koszt
(rbg )
PLN
Niedokładne
A
2
4
31
Średnio
dokładne
B
3
2
60
Dokładne
C
5
1
96
Źródło: opracowanie własne.
Rozważania przeprowadzono przy przyjętych danych kosztowych i czasowych oraz analizowanych dokładności jak w tab. 2, a zmianę kosztu wykonania
partii produkcyjnej w funkcji dokładności określono ze wzoru (6).
143
Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej
Tabela 2. Parametry jakościowo-kosztowe przykładowych stanowisk roboczych
Nazwa
stanowiska
Normalne
Koszt
Koszt
Oznaczenie dokładności Płaca w postoju oprzyrządowania
(mm)
(PLN/rbg) godz.
(PLN)
w
(PLN)
Niedokładne
A
0,4
16
5
10
Średnio
dokładne
B
0,15
19
15
31
Dokładne
C
0,08
21
30
45
Koszt wykonania partii
produkcyjnej w PLN
Źródło: opracowanie własne.
Stanowisko
dokładne C
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Stanowisko
sredniodokładne B
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Stanowisko
niedokładne A
Dokładność wykonania w mm
Rys. 3. Koszty wykonania przykładowej partii produkcyjnej w funkcji wymaganej
dokładności wykonania
Źródło: opracowanie własne.
Przedstawiona analiza nie uwzględnia ryzyka wykonania części
niezgodnych, co może istotnie modyfikować przedstawione wyniki. Z analizy
zmiany kosztów w funkcji wymaganej dokładności w odniesieniu do
dysponowanych stanowisk roboczych wynika, że od pewnego zakresu
dokładności koszty wykonania są porównywalne. Przykładowe wyniki wskazują
na oczywisty fakt, że dokładniejsze charakterystyki powinny być wykonywane
na stanowiskach roboczych, dysponujących większymi możliwościami
jakościowymi. Posiadając wiedzę o możliwościach kosztowych i jakościowych
stanowiska roboczego można, szacując ryzyko wykonania wyrobu niezgodnego
ocenić koszty wykonania na poszczególnych stanowiskach roboczych.
Parametrami nie uwzględnianymi w tym rozumowaniu jest rzeczywisty czas
realizacji zadania produkcyjnego i zagadnienie przydziału stanowiska roboczego
z uwagi realizacje całego procesu produkcyjnego, również z uwagi na
wykorzystania dysponowanych zasobów.
144
Józef Brzęczek
5. Wymagania jakościowe wykonania i odbioru
Powszechnie akceptowany jest pogląd, że elementem warunkującym dobór
stanowiska roboczego, narzędzi i metod pomiarowych jest szeroko pojmowane
minimum kosztów realizacji zamówienia. Pod tym pojęciem mieszczą się
również zagadnienia związane z wymaganą dokładnością wykonania,
niepewnością pomiaru, ryzyka wykonania wyrobu niezgodnego itp.
W określonych przypadkach koszty błędów i niewykrytych wad są trudne do
wyceny, a konsekwencje ewentualnych następstw wręcz niemożliwe do
ubezpieczenia z powodu nie do końca przewidywalnych skutków ich następstw.
Należy zatem przeprowadzić analizę możliwych do zastosowania metod odbioru
jakościowego, zarówno pod kątem zastosowanych narzędzi, jak i metod
pomiarowych [2]. Ilości sztuk w partii produkcyjnej zwykle nie daje podstaw do
stosowania metod statystycznych, również pod kątem sterowania procesem.
Zasadnym wydaje się rozwiązanie polegające na uzgodnieniu z zamawiającym
jak najwięcej szczegółów wykonania i odbioru produkowanych części, a w tym
określenie charakterystyk pierwszorzędowych, krytycznych, charakterystyk
ważnych, kluczowych i charakterystyk pozostałych (drugorzędowych).
Trudnymi do wyceny i zdefiniowania są wymagania tzw. odbioru
„handlowego”. Te wymagania powinny być jednoznacznie zdefiniowane przy
ofertowaniu, a najpóźniej przy odbiorze pierwszej sztuki.
Niemierzalnym elementem, jaki powinien być brany pod uwagę przy
analizie przyjmowanych zamówień, jest doświadczenie przedsiębiorstwa
z zakresu realizowanego zamówienia (specyfika branżowa), wymaganych
dokładności i praktyka produkcyjna z dziedzinie z której pochodzi zamówienie.
6. Przygotowanie i realizacja operatywnego programu
produkcyjnego
Przygotowywanie programów operatywnych w omawianych typach
przedsiębiorstw produkcyjnych opiera się na bilansowaniu zasobów
i oczekiwanych wyników produkcyjnych w określonych okresach rozliczeniowych. Decydującym o wartości kosztu rbg. realizowanego programu
operatywnego będzie maksymalizacja wykorzystania dysponowanych zasobów
(7). Program operatywny można za formułą (1) przedstawić wzorem (7):
a 11J1 + a 12J2 + ........... ......+ a 1iJj ≤ U1;
a 21J1 + a 22J2 + ........ .........+ a 2iJj ≤ U2;
a i1J1 + a i2J2 + ............... ....+ a jiJj ≤ Ui;
(7)
Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej
145
gdzie:
a ij – techniczne współczynniki produkcji (określają ilość zasobu
Ui niezbędnego do wykonania wyrobu j – zlecenia), np. pracochłonność,
Jj – kolejne zlecenia programu produkcyjnego (wyroby) j = 1, …., m,
Ui – zasoby i = 1,..,n (dostępna energia, stanowiska robocze, materiał
itp.).
Maksymalizacja wykorzystania zasobów Ui programu operatywnego (7)
będzie zwiększała ryzyko opóźnień w realizacji niektórych lub wszystkich
zleceń programu operatywnego [4]. Istnieje pewien określony planowany
poziom wykorzystania zasobów dla zbliżonych programów operatywnych
dających duże prawdopodobieństwo terminowej realizacji programu.
Przyjmowanie poziomu wykorzystania dysponowanych zasobów, nawet na
bazie wieloletnich doświadczeń, nie daje jednak żadnej pewności terminowej
realizacji programu operatywnego. Spotykane w praktyce tego typu produkcji
współczynniki wykorzystania dysponowanych stanowisk roboczych wahają
się w granicach 0,6-0,8. Wyższe lub niższe (specyficzne dla wydziału)
wartości mogą świadczyć o niewłaściwym znormowaniu produkcji, braku
właściwej dyscypliny pracy lub braku rzeczywistego napełnienia robót.
Dążenie do maksymalizacji wykorzystania zasobów i obniżki kosztów
całkowitych realizowanej produkcji nie jest jednak takie oczywiste.
Kumulowanie zamówień długoterminowych przy niskim koszcie materiału
wydaje się uzasadnione (szczególnie przy braku napełnienia robót), niesie
jednak ryzyko związane z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych (jeżeli
w umowie kooperacyjnej zawarta jest taka klauzula) przez zamawiającego do
zleceń przewidzianych do realizacji w terminie późniejszym. Zmiana
charakterystyk technicznych może spowodować drastyczny wzrost kosztów
wykonania. Mając na uwadze konieczność terminowej realizacji zamówień
warto przeanalizować zagadnienie od strony koncepcji minimalizacji
sumarycznych kosztów realizacji poszczególnych programów operatywnych [4].
Wcześniejsza realizacja zlecenia Jj z uwzględnieniem ryzyka wprowadzenia zmiany, może być opisywana zmianami kosztów w postaci funkcji
niemalejącej (8).
F 1j = fj1(pj – Cj)
gdzie:
fj1 – funkcja kosztu z tytułu wcześniejszego wykonania,
pj – wcześniejszy termin wykonania,
Cj – uzgodniony termin wykonania zlecenia,
F 1j – koszt wcześniejszego wykonania zamówienia.
(8)
146
Józef Brzęczek
Opóźnienie terminu wykonania określonego zlecenia z tytułu braku
aktualnych możliwości produkcyjnych może być opisane podobnie, ogólnie
w postaci funkcji rosnącej F 2j (9).
F j2 = fj2(Cj – pj )
(9)
gdzie:
Cj – termin zakończenia zlecenia lub operacji i wynikający
z przyjętego uszeregowania,
F j2 – rosnąca funkcja opisująca przyrost kosztu dla przypadku
opóźnienia realizacji zlecenia,
fj2 – funkcja opisująca koszt późniejszego wykonania zlecenia
w funkcji czasu opóźnienia (praca w nadgodzinach, kary za
opóźnienie, dodatkowe wymagania logistyczne).
Optymalny kosztowo termin wykonania określonego zlecenia Jj, można
przedstawić wzorem (10):
F jmin = (F 1j + F 2j) min
(10)
Optymalna pod względem kosztowym realizacja operatywnego programu
produkcyjnego w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym dla tak sformułowanych warunków zajdzie dla takiego uszeregowania zleceń
produkcyjnych Φ min, które będzie minimalizowało koszty jego wykonania
(11):
m
Φ min = ( ∑ ( F 1 j + F 2 j ) ) min
(11)
j =1
Prowadzenie tego typu analiz optymalizacyjnych wymaga jednak
odpowiedniego przygotowania danych jak i oprogramowania w zakresie
planowania oraz rozliczenia produkcji. Z uwagi na praktyczne aspekty
zarządzania produkcją, systemy planowania i rozliczania produkcji powinny
umożliwiać dalej bieżącą kontrolę realizacji zleceń („on line”). Jest to
istotne z uwagi na korekty zaburzeń losowych lub wprowadzanie zmian
wymuszonych innymi okolicznościami. Decydując się na tego typu analizy
optymalizacyjne, ich zasadność należy oceniać pod kątem możliwych
zaburzeń logistycznych i technicznych.
Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej
147
7. Uwagi końcowe
Przygotowanie i realizacja produkcji małoseryjnej wymaga większego
zaangażowania służb technicznych, produkcyjnych i jakościowych, a różnorodność rozwiązywanych zagadnień technicznych i technologicznych wymaga
wszechstronnego przygotowania załogi zarówno bezpośredniej produkcji, służb
jakościowych i technicznych. Omówiona problematyka wskazuje, że produkcja
jednostkowa i małoseryjna, mimo dostępnych coraz lepszych obrabiarek
i stanowisk roboczych oraz coraz większych możliwości kontroli procesów
technologicznych, będzie pozostawać relatywnie trudniejsza i bardziej
czasochłonna (jednostkowo), niż produkcja wielkoseryjna lub masowa.
Przedstawione zagadnienia i praktyka produkcyjna wskazują, że poddostawcy
realizujący tego rodzaju zamówienia produkcyjne, stanowią dodatkowo rodzaj
bufora niwelującego wahania zapotrzebowania u zamawiającego. Zwiększone
zużycie określonych zasobów i z zasady gorsze wykorzystanie stanowisk
roboczych, wynika z ograniczonej powtarzalności i rozmiarów produkcji.
Z omówionych w artykule przykładów wynika, że przy wycenie, przygotowywaniu i realizacji programów produkcyjnych należy, przynajmniej
w uproszczonej formie (metoda współczynnikowa), uwzględniać zjawisko
nabywania i zapominania nawyków produkcyjnych oraz prowadzić głębsze
analizy rentowności szczególnie w przypadku zwiększonych wymagań
jakościowych i planowanego dłuższego okresu współpracy. W określonych
warunkach pominięcie tych zagadnień może mieć decydujący wpływ na
rentowność realizowanych zleceń.
Otwartym zagadnieniem pozostaje sprawa szczegółowości przygotowania
produkcji i oceny kosztów. Również mocno dyskusyjnym pozostaje zagadnienie optymalizowania dla takich warunków operatywnych programów
produkcyjnych z uwagi na występujące zaburzenia organizacyjne i losowe.
Konieczność wszechstronnego i uniwersalnego przygotowania załogi,
niezbędne dla realizacji tego rodzaju produkcji, niesie zwykle zwiększone
koszty, ale daje możliwość relatywnie szybkiej zmiany profilu produkcji
przedsiębiorstwa na wypadek zaburzeń rynkowych.
Zagadnienie realizacji produkcji przez poddostawców zostało omówione na
przykładzie współpracy w branży mechanicznej, podobne uwarunkowania będą
występowały w innych dziedzinach, przy czym wraz ze wzrostem wolumenu
produkcji zagadnienie powinno być szczegółowiej dyskutowane.
Literatura
[1] Brzeziński M.: Z badań nad zjawiskiem zapominania nawyków roboczych, Prace
Naukowe Politechniki Lubelskiej 148.
148
Józef Brzęczek
[2] Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkości geometrycznych, WNT,
Warszawa 2006.
[3] Jezierski J.: Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn,
WNT, Warszawa 1983.
[4] Smutnicki C.: Algorytmy szeregowania”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT,
Warszawa 2002.
[5] Szadkowski J.: Ekonomiczne i technologiczne przesłanki wyboru tolerancji
w układach łańcuchów wymiarowych. Politechnika Krakowska Zeszyt Naukowy
Nr 4, Kraków 1969.
SUBCONTRACTOR IN SMALL BATCH PRODUCTION
CONDITIONS
Summary
This paper discus some problems of preparing and manufacturing of
small-serial and unitary production, especially performed by subcontractors.
Additionally author paid special attention of the problem of learning and
forgetting curve phenomena and consequence of overlook them in long time
agreements especially for low – volume quantities parts or goods ordered with
relative long interval time between successive orders the some goods. Finally the
paper presents some remarks regarding analytical method of operation programs,
costs and operating efficiency changes calculation. Practical using of above
mentioned details require collecting of special production dates regarding
materials, time of operation performance, operations preparing time, labour and
other resources consumption, unit cost and so on.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
CEZARY GRADOWICZ
Katedra Logistyki
Uniwersytet Łódzki
STANDARDY KOMPETENCJI SPECJALISTÓW
DS. GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
Opiniodawca: dr hab. inż. Ryszard Grądzki, prof. PŁ
W ostatnich latach w wielu przedsiębiorstwach, w których szczególnie
rozwinięta jest działalność związana z magazynowaniem, tworzy się
stanowisko menedżera ds. gospodarki magazynowej. Wymagany zakres
jego wiedzy jest bardzo szeroki i wciąż ewoluuje wraz z funkcjami
magazynów w logistycznych łańcuchach dostaw.
Jednak istniejące w praktyce bariery kompetencyjne w dużym
stopniu ograniczają skuteczność zarządzania na tym stanowisku. Chcąc
przeciwdziałać takim barierom, zasadne staje się wskazanie standardów
i kluczowych kompetencji, jakimi powinien się on charakteryzować. Artykuł
prezentuje wymagany w XXI wieku profil zawodowy logistyka – menedżera
ds. gospodarki magazynowej.
1. Wstęp
Dla niektórych aktualnym jest stereotyp identyfikujący „magazyn” jako
miejsce, w którym zapasy materiałów, czy wyrobów gotowych, leżą bezczynnie,
zajmując miejsce i blokując zamrożony w nich kapitał. W rzeczywistości
jest zupełnie inaczej, gdyż dobrze zorganizowana gospodarka magazynowa jest
źródłem przewagi konkurencyjnej.
Od przełomu lat 80/90 ubiegłego wieku istnieje światowy trend
charakteryzujący się, z jednej strony dążeniem przez firmy do minimalizowania
poziomu zapasów, z drugiej rozkwitem nowych obiektów magazynowych,
głównie magazynów usługowych, stanowiących ofertę rynkową sektora usług
logistycznych (TSL Transport Spedycja Logistyka) [2, s. 438].
Znaczenie sektora logistycznego w skali całej gospodarki permanentnie
wzrasta. Interesujące jest pytanie: jak kształtować się będzie zapotrzebowanie
na kadry odpowiedzialne za kierowanie procesami magazynowymi?
150
Cezary Gradowicz
Fakt istnienia różnorodnych płaszczyzn strumieni przepływu dóbr
rzeczowych, nazywanych procesami logistycznymi (zaopatrzenie, produkcja,
dystrybucja, transport wewnętrzny i zewnętrzny, fizyczna obsługa posprzedażna
tzw. „logistyka zwrotna” oraz magazynowanie), powoduje że powstają kolejne
stereotypy. Przykładowo, „istnieje powiedzenie, że każdy pracownik firmy
stykający się w swych działaniach z procesami logistycznymi, jest w swych
kompetencjach po części logistykiem” [13, s. 378]. Tymczasem obowiązujące
współcześnie światowe standardy organizacji i zarządzania wspomnianymi
procesami, stanowią bardzo wysokie wymagania względem kwalifikacji
pracowników tej sfery.
Magazynowanie w latach 90. XX wieku koncentrowało się na innych
zagadnieniach niż obecnie. Dawniej odgrywało strategiczną rolę w przypadku
długookresowego składowania materiałów, surowców, wyrobów gotowych.
Wraz z upowszechnianiem się nowych koncepcji, takich jak: JiT, logistycznego
łańcucha dostaw czy partnerstwa, magazyny zaczęły odgrywać strategiczną rolę
w zupełnie innych celach: skracaniu cykli realizacji zamówienia; obniżaniu
poziomu zapasów; podwyższaniu poziomu obsługi klientów. Współczesny
magazyn charakteryzuje: szybkość przepływu produktów przez magazyn;
zwiększona liczba obrotu zapasów; nowoczesna infrastruktura; nowe funkcje
rynkowe; dokładniejsze dostosowywanie się do potrzeb i życzeń klientów.
Szacując że logistyka będzie dalej się rozwijać, wiedząc że właściwa
realizacja procesów logistycznych wymaga efektywnego zarządzania,
wnioskujemy, iż osoby zarządzające procesami logistycznymi coraz częściej
muszą się wykazywać wiedzą interdyscyplinarną [7, s. 187-189]. To powoduje,
że warto zwrócić uwagę na zmieniający się profil zawodowy i kompetencje
współczesnego specjalisty ds. gospodarki magazynowej [16, s. 23].
2. Kompetencje menedżera XXI wieku
Zgodnie z założeniami podejścia zasobowego (RBV – Resource Based
View of firm), organizacja potrzebuje zasobów materialnych (rzeczowych,
finansowych, informacyjnych), niematerialnych (np. ludzkich), odpowiednio
dopasowanych do potrzeb danej organizacji [12, s. 11]. Jeżeli występują
niedostatki którejkolwiek kategorii zasobów z pewnością przekłada się to na
kondycję i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
Wśród zasobów ludzkich, jednym z istotnych elementów, decydujących
o ich poziomie jakości (dopasowania), są tzw. kompetencje, czyli łącznie:
− wiedza – jako całość reguł i prawidłowości, odnoszących się do informacji,
dzięki którym menedżerowie wiedzą: co, gdzie, kiedy oraz dlaczego,
− zdolności i umiejętności – możliwości wykonania określonych zadań
[8, s. 12].
Standardy kompetencji specjalistów ds. gospodarki magazynowej
151
Codzienne działania w biznesie przebiegają zgodnie z określonymi zasadami.
Owe zasady, jeżeli są dokładnie opisane, stają się „standardami”. Jednak
standardy nie są stałe, ewoluują. Skuteczne zarządzanie, bez względu na
hierarchię w strukturze organizacyjnej, można uogólnić do jednej nadrzędnej
zasady działania, chodzi o utrzymywanie i doskonalenie standardów. Oznacza to:
− dostosowywanie się do przestrzegania obecnych standardów (operacyjnych,
technologicznych), oraz
− doskonalenie bieżących procesów w celu ulepszania obecnych standardów.
Zainteresowanie standardami zarządzania zyskuje na znaczeniu. Proces
światowej globalizacji stanowi wielopłaszczyznowe źródło wyzwań, w tym
dla struktur menedżerskich. Oczywiście przedsiębiorstwa nie są identyczne.
Jedne działają w kilku państwach, obejmują wiele zakładów, inne są małymi
działającymi lokalnie firmami. Jednak wszystkie organizacje, niezależnie
od różnic, muszą się przystosowywać do nowych wymogów. To wymaga
m.in. zwiększania „standaryzacji pracy”. Standaryzacja pracy, to jednocześnie:
„standaryzacja kadr” oraz „standaryzacja z kadrami”.
Pierwszy termin wiąże się z rosnącą profesjonalizacją pracy. Firmy, które
ignorują wymagania tych norm, przegrywają z konkurencją rynkową, gdyż
w gospodarce opartej na wiedzy, odpowiednio kształtowane i wykorzystywane
zdolności i motywacja kapitału ludzkiego, choć są niewidoczne w wartości
księgowej, jednak są trwałą podstawą, kluczowym czynnikiem sukcesu,
pozwalającym przedsiębiorstwom się rozwijać i budować przewagę
konkurencyjną. Rośnie więc zapotrzebowanie na wiedzę i wykwalifikowanych
pracowników [15, s. 227].
„Standaryzacja z kadrami” oznacza zaś aktywny udział menedżerów
w procesach poprawy zarządzania, wynikających z norm dotyczących
standardów jakości. Chodzi o to żeby unikać sytuacji typu: w wielu firmach
procesy mają charakter improwizacji, wiele działań wykonuje się pod naciskiem
chwili, nierzadko kosztem klimatu społecznego w przedsiębiorstwie kosztem
pracowników [17, s. 12].
Kiedyś, dobrym kandydatem na menedżera był ten który podczas rozmowy
kwalifikacyjnej dobrze radził sobie z odpowiedziami na pytania: czy wiesz
w czym jesteś dobry? czy znasz swoje ograniczenia? Dziś analizuje się historię
wykonanych zadań, traktując kolejne stanowiska jako szczeble drabiny. Dawniej
struktury budowano na kształt piramid, z dużą ilością poziomów w postaci
kierowników decydentów. Wtedy menedżer przygotowywał się do następnego
awansu w takiej piramidzie. Nowym trendem jest budowanie organizacji
„płaskich”, z kilkoma poziomami szefów, kierującą się misją zadowolenia
klientów. W takich organizacjach, dobry menedżer to osoba znająca odpowiedź
na pytanie: „czego musi się jeszcze nauczyć, aby móc zdecydować co robić
dalej” [5, s. 299].
152
Cezary Gradowicz
Aktualnie i w przyszłości nie wystarczy już tylko umiejętność reagowania
na zachodzące zmiany. Menedżerowie powinni obserwować konkurencyjne
otoczenie i antycypować możliwe scenariusze wydarzeń. Muszą umieć
rozmawiać z pracownikami każdego szczebla, słuchać ich, zadawać pytania,
motywować, przeprowadzać analizy.
Dotychczas przedsiębiorstwa zazwyczaj powstawały i wzrastały na jeden
z dwóch sposobów. Albo od podstaw, albo w drodze przejęcia. W obu
przypadkach miał sens standard odnoszący się do zarządzania podwładnymi,
w ramach którego ocena pracy menedżera była powiązana z kategorią liczby
podlegających mu ludzi. Ten standard traci na znaczeniu, gdyż obecnie
przedsiębiorstwa wzrastają poprzez alianse, wszelkiego rodzaju porozumienia
i wspólne przedsięwzięcia. To powoduje że menedżer pracuje z ludźmi, którzy co
prawda pracują dla niego, ale nie są jego pracownikami. W coraz większym
stopniu zleca się na zewnątrz, wszystko co się da, wszystkie prace (outsourcing).
Tworzy się więc nowy trend, nowy standard pracy menedżera, cechujący się
innym stopniem skomplikowania pracy, informacją w niej wykorzystywaną,
różnorodnymi relacjami potrzebnymi do jej wykonania.
Globalizacja i nowe technologie powodują że przedsiębiorstwa przekształcają się w sieci wytwórcze, w których praca jest wykonywana w ramach
projektów. To zaś skutkuje tym, że wymagania dotyczące umiejętności
wykonywania konkretnych czynności odchodzą stopniowo w przeszłość, a na ich
miejsce pojawiają się wymagania dotyczące, tzw. kompetencji kluczowych, czyli
odnoszących się nie do wykonywania określonych praktycznych czynności, lecz
do sprawowania różnorodnych funkcji w tym samym czasie oraz akceptowania
zmian i adaptacji.
Menedżer XXI wieku winien stale inwestować w rozwój swoich
kompetencji. Być zdolnym do refleksji, interesować się swoją dyscypliną,
poszukiwać informacji, śledzić trendy, czytać literaturę, wymieniać doświadczeniami z menedżerami innych firm. Efektywny menedżer to taki, który nie
czeka z działaniem, ma odpowiedni charakter, jest przewidujący [1, s. 40].
3. Specyfika współczesnej gospodarki magazynowej
Magazyny jako obiekty nie są wyizolowane z otoczenia. Stanowią główne
ogniwa logistycznych łańcuchów dostaw. Łańcuchy dostaw to systemy
logistyczne, przez które przepływają strumienie różnorodnych ładunków,
odpowiednio przygotowanych pod względem fizycznym, w postaci „jednostek
ładunkowych”. Uporządkowanie tego „przepływu”, według aktualnej koncepcji
logistycznej „pull” oznacza, że steruje nim ostateczny odbiorca. Zadania
Standardy kompetencji specjalistów ds. gospodarki magazynowej
153
logistyki w najszerszej skali, nadrzędne cele logistyki typu „zasada 7R”1,
w znacznym stopniu są uzależnione od sposobu funkcjonowania magazynu, czyli
od organizacji gospodarki magazynowej. Organizacja gospodarki magazynowej
– to całokształt sposobów postępowania i przedsięwzięć, podejmowanych
w zarządzaniu magazynem(ami). To odpowiedni dobór struktur organizacyjnych mających na celu koordynację wszystkich czynności tzw. „procesu
magazynowego”2 oraz relacji magazynu z pozostałymi węzłami łańcuchów
dostaw. Co zatem oznacza sprawność funkcjonowania magazynu? Można
odpowiedzieć w dwóch wariantach:
− ogólnie – wydawanie właściwej ilości i jakości transportowych jednostek
ładunkowych; dobrze funkcjonujący system ewidencji stanu i ruchu
zapasów; minimalny poziom kosztów magazynowania, większa przepustowość magazynu przy mniejszych nakładach osobowych, czyli krótsze
czasy realizacji zleceń przy niższym poziomie zatrudnienia; wyższa
wydajność pobierania przy minimalnym udziale błędów, co powodują
znaczny spadek zwrotów; optymalne wykorzystanie stanowisk pracy
w magazynie; dzięki odpowiednio dobranym strategiom i systematyce
(standaryzacji), można efektywniej wykorzystać pojemność magazynów oraz
usprawniać dostarczanie towarów do stanowisk przygotowania wysyłki;
wysokie składowanie; duży plac manewrowy przylegający do budynku;
nowoczesne doki przeładunkowe;
− szczegółowo – to zależy indywidualnie od rodzaju magazynu oraz specyfiki
zapasów.
Współcześnie gospodarka magazynowa może być źródłem przewagi
konkurencyjnej całych łańcuchów dostaw względem innych, bądź konkretnych
magazynów względem innych obiektów magazynowych. Odpowiednio kierowana, pozwala:
− obniżyć koszty transportu – poprzez konsolidację ładunków, przeładunki
kompletacyjne (cross-docking), czy promieniste systemy dostaw,
− zwiększyć elastyczność operacyjną – poprzez tzw. „odroczoną produkcję”;
− skracać czas realizacji zamówień – poprzez dostępność towaru [2, s. 438].
Jednak, nawet z pozoru doskonały magazyn (w którym: nie ma opóźnień
w wysyłkach, pomyłki są sporadyczne, jest czysty, wypadki pracowników są
rzadkością), należy usprawniać [10, s. 53-54]. Zarządzanie procesami, w tym
procesem magazynowym, to ciągłe poszukiwanie usprawnień i udoskonaleń.
1
Oznaczająca w języku polskim „zasadę 7W” (właściwy produkt, właściwemu klientowi,
we właściwej ilości, we właściwym czasie, we właściwe miejsce, we właściwej kondycji
i po właściwym koszcie).
2
Proces magazynowy – obejmuje 4 zasadnicze fazy (przyjęcie zapasu, składowanie,
kompletowanie oraz wydawanie) oraz szereg czynności typu: przemieszczanie,
konserwacja, ewidencjonowanie, kontrolowanie, itp.
154
Cezary Gradowicz
Doskonalić – to czynić coraz lepszym. Usprawniać – to ulepszać w postaci
sprawniejszego wykorzystania maszyn, urządzeń i siły ludzkiej [20, s. 71].
W ostatnich latach w wielu przedsiębiorstwach, w których szczególnie
rozwinięta jest gospodarka magazynowa, tworzy się nowy typ specjalisty,
stanowisko menedżera ds. gospodarki magazynowej. Zakres jego wiedzy jest
bardzo szeroki (gospodarka materiałowa, magazynowanie, transport, technologie,
zarządzanie, itp.) i wciąż ewoluuje. Jest zawodem interdyscyplinarnym
[5, s. 177-179]. Aby wyjaśnić zakres i specyfikę tych kompetencji, warto
zaprezentować kilka przykładów.
3.1. Jakość w gospodarce magazynowej
Zarządzanie jakością obejmuje wszystkie czynności związane ze
świadczeniem usług. Stosowanie standardów w tym obszarze powinno być
wynikiem zaplanowanych działań uwzględniających wszystkie działy
organizacji. Celem zapewnienia jakości w gospodarce magazynowej jest
doprowadzenie wszystkich czynności procesu magazynowego, do stanu
perfekcji, co ma się przekładać na jakość usługi. Racjonalizacja tego procesu ma
prowadzić do redukcji kosztów funkcjonowania, zwiększenia efektywności
działania, jak również do eliminacji błędów. W konsekwencji ma się to
przyczyniać do spadku poziomu reklamacji, a tym samym poprawy wizerunku
magazynu jako firmy świadczącej usługi wysokiej jakości.
Praktyczną ilustracją tej kompetencji jest sieć magazynów Carrefour.
Wspomniana sieć handlowa wdrożyła projekt „dostaw gwarantowanych”,
w ramach którego opracowano 27 kluczowych czynników sukcesu, które mają
zapewnić wysoką jakość obsługi wszystkich placówek handlowych. Carrefour
wymaga spełnienia wszystkich 27 kryteriów. Zasady te są bardzo restrykcyjne
i kontrolowane w drodze audytu przeprowadzanego przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikującą. Te magazyny, które spełniają wszystkie
kryteria, otrzymują certyfikat dostaw gwarantowanych [9, s. 45].
Kompetentny menedżer rozróżnia trzy rodzaje jakości:
− wymaganą – której oczekują jego klienci w łańcuchu dostaw,
− docelową – którą kierownictwo magazynu pragnie osiągnąć w przyszłości,
− dostosowaną – czyli jakość świadczoną obecnie.
Niezbędnym dla niego wachlarzem metodologicznym jest znajomość:
− tradycyjnych narzędzi doskonalenia jakości procesów magazynowych
(histogram, diagram Ishikawy, diagram Pareto, wykres korelacji, arkusz
kontrolny, karty kontrolne czy schemat blokowy), oraz
− nowoczesnych, niekonwencjonalnych narzędzi projakościowych (diagram
pokrewieństwa, diagram relacji, diagram systematyki, diagram macierzowy,
diagram strzałkowy czy wykres procesu PDPC) [3, s. 56].
Standardy kompetencji specjalistów ds. gospodarki magazynowej
155
3.2. Elastyczność w gospodarce magazynowej
Elastyczność to ważny instrument w procesie zarządzania, którego ranga
wzrasta wraz ze wzrostem problematyki ograniczania negatywnych skutków
występowania zjawisk ryzyka i niepewności. Ponieważ pewne firmy radzą sobie
z tym lepiej niż inne, rośnie też rola elastyczności jako czynnika przewagi
konkurencyjnej.
Usługa, produkt usługowy, powstają przy udziale klienta. Dlatego też
elastyczność w tym sektorze gospodarki oznacza, że podmiot gospodarczy musi
być elastyczny, aby mógł obsłużyć różnorodny i zmienny popyt ze strony
klientów. Bardzo ważną rolę w zapewnieniu elastyczności firm usługowych
odgrywają: zasoby ludzkie, stosowanie nowoczesnych technologii, standaryzacja
procesów oraz właściwe kształtowanie zdolności produkcyjnych.
W magazynie-hipermarkecie ważne są dwa rodzaje elastyczności, które
zasadniczo rzutują na świadczoną usługę:
− elastyczność zaopatrzenia – gdyż zmienny popyt na różne jednostki
asortymentowe wymaga bardzo szybkiego uzupełniania zapasów, tak aby
jednostki te były dostępne na bieżąco na półkach,
− elastyczność zasobów ludzkich – gdyż zdolność produkcyjna tego typu
magazynów uzależniona jest w dużej mierze od liczby pracowników:
obsługi klienta za ladami, czy obsługi kas. Liczba dostępnych pracowników
w danej chwili warunkuje liczbę obsłużonych klientów. Dlatego też
firmy wprowadzają zatrudnienie tymczasowe na okresy weekendowe i inne
charakteryzujące się wzmożonym popytem.
Handel traci co roku ok. 3.9% obrotów z powodu brakujących produktów
na regałach sklepowych. Ponadto, luki na regałach (out-of-stocks), powodują
również utratę lojalności klientów w postaci ich nieprzewidywalnych reakcji.
Mogą to być reakcje typu: przerwanie zakupu i pójście do innego sklepu,
kupienie produktu substytucyjnego, innej marki, w innym rozmiarze,
opakowaniu, przełożenie zakupu na później, nie kupienie produktu w ogóle. Luki
na regałach zależą od wielu czynników: rotacji wyrobów, akcji promocyjnych,
lokalizacji sklepu czy godziny robienia zakupów.
Aby wyeliminować to zjawisko, niezbędna jest wiedza o przyczynach ich
powstawania. Zidentyfikowano aż 12 takich przyczyn (zbyt małe zamówienia,
umieszczanie towaru w złym miejscu, spóźnione dostawy). Taka analiza
umożliwia opracowanie metod pozwalających poprawiać dostępność. Wskażmy
na trzy takie metody:
1. Podzielenie pracowników na dwie grupy. Pierwsza, zajmuje się wyłącznie
przyjmowaniem towarów, segregacją i uzupełnianiem towarów na półkach
sklepowych. Druga grupa, przejmuje obowiązki związane ze sprzedażą.
2. Podzielenie sklepu na trzy strefy. Każdej strefie przydzielony zostaje inny
dzień dostawy. Specjalna grupa pracowników w godzinach 16-20, gdy jest
156
Cezary Gradowicz
mało klientów, wykłada towary na półki sklepowe, dzięki czemu te są
dostępne od rana następnego dnia. Uzupełnianie regałów zaczyna się gdy
wszystkie produkty są już do tego przygotowane. Dzięki temu skraca się czas
uzupełniania regałów.
3. Skorygowanie z dostawcami pory i wielkości dostaw. Innymi słowy chodzi
o integracje zmieniającej się w ciągu dnia intensywności popytu klientów
z procesami zamówień i zaopatrzenia. W praktyce taka koncepcja zwiększa
obroty na tej samej powierzchni sklepu, poprzez niskie koszty bez wielkich
inwestycji. Pracownicy sklepu, nawet trzy razy dziennie wykładają na półki
artykuły, ale za każdym razem tylko te dla których zbliża się dobowy szczyt
robienia zakupów. W efekcie sklep nie proponuje przez całą dobę tych
samych produktów, a jedynie elastycznie reaguje na zmieniające się potrzeby
swoich klientów [4, s. 44].
4. Standardy kształcenia kompetencji logistyków
Role menedżera muszą być aktywne. Między innymi w odniesieniu do
podwładnych. Praca w zespołach wymaga, aby dobry menedżer znał profile
osobowościowe swoich podwładnych, rozumiał ich postawy i motywy, dobierał
efektywny język komunikacji. Dzięki pobudzaniu inicjatywy, kreatywności
i innowacyjności, zarządzający powinien uwrażliwiać pracowników na środowisko, w którym pracują, postawić ich w stan „czuwania” i natychmiastowej
reakcji na problemy czy okazje [18, s. 14-15].
Wymienione kompetencje nie są cechą nabytą, wymagają kształtowania
[21, s. 101]. W zarządzaniu kompetencjami (w kształtowaniu kompetencji),
wyróżnia się kilka poziomów:
− mikro-poziom – poziom indywidualny czyli poszczególni ludzie; poziom
organizacji, zwłaszcza jeżeli jest ona głównym beneficjentem kompetencji,
mających dla niej unikatowy charakter,
− makro-poziom – poziom międzynarodowy.
W sytuacji, kiedy rzeczą naturalną stała się częsta zmiana miejsca pracy,
powierzenie przez pracowników kształtowania swoich kompetencji, wyłącznie
organizacji w której aktualnie pracują, oznaczałoby przyjęcie na siebie skutków
ryzyka „niedopasowania” własnych kompetencji do potrzeb innych przyszłych
pracodawców. Zatem, jeżeli plany rozwojowe pracownika obejmują możliwość
zmiany w przyszłości miejsca pracy, można mówić o tendencji do przesuwania
punktu ciężkości procesu zarządzania kompetencjami na poziom indywidualny.
Mogą to być przykładowo: studia podyplomowe, studia kierunkowe, kursy
specjalistyczne, certyfikaty kompetencji [11, s. 8].
Istnieją dwa warianty edukacji logistycznej: edukacja szkolna na poziomie
szkolnictwa średniego i wyższego oraz edukacja pozaszkolna czyli kształcenie
Standardy kompetencji specjalistów ds. gospodarki magazynowej
157
menedżerów (praktyków), a także dwie płaszczyzny tej wiedzy: kształcenie
wiedzy w obszarze działalności operacyjnej w logistyce oraz kształcenie wiedzy
wykorzystywanej w kształtowaniu systemów logistycznych. Z innego punktu
widzenia można zwrócić uwagę na dwa odmienne modele edukacji logistycznej:
− model ekonomiczny – realizowany na uczelniach ekonomicznych,
− model inżynierski – realizowany na uczelniach technicznych.
W efekcie wyboru któregoś wariantu, w praktyce pojawiają się często
problemy związane z nieznajomością występujących w konkretnym przedsiębiorstwie ograniczeń. Sytuacje, których jest sporo, wymagają obecnie zmian
w dotychczasowym podejściu do kształtowania kompetencji:
− po pierwsze – pogłębiona wiedza i umiejętności menedżerów i specjalistów,
o drugą płaszczyznę wiedzy,
− po drugie – nawiązywanie ściślejszej współpracy obu kategorii specjalistów,
zarówno od projektowania, jak i usprawniania zarządzania [19, s. 96].
Doskonałym pomysłem na rozwój zawodowy w obszarze gospodarki
magazynowej jest certyfikacja, czyli posiadanie dyplomu kompetencji, opartych
na sprawdzonych od lat najlepszych światowych praktykach w dziedzinie
logistyki i zarządzania operacyjnego.
5. Wyszczególnienie kompetencji współczesnych
menedżerów ds. gospodarki magazynowej
Zarówno stanowiska pracy, jak i specjalizacja pracowników magazynowych
są bardzo zróżnicowane. Wynika to m.in. z podziału na typy stanowisk3
oraz różnych kategorii magazynów4. Wymagane kwalifikacje zawodowe
pracowników stanowisk wykonawczych i specjalistycznych, są z reguły
standardowe, zawarte w przepisach resortowych w postaci taryfikatorów
kwalifikacyjnych [6, s. 142-143].
Kwalifikacje menedżerskie są bardziej zróżnicowane, opracowywane
indywidualnie i szczegółowo, na poszczególne stanowiska i do konkretnych
magazynów. W tym przypadku obowiązujący standard kompetencji jest
trudniejszy do sprecyzowania. Niemniej, na podstawie zestawienia ofert pracy
z wnioskami agencji zajmujących się rekrutacją, wyłania się pożądany profil.
Współczesnego menedżera ds. gospodarki magazynowej musi cechować:
− dobra znajomość języka angielskiego,
− znajomość (najlepiej praktyka) technik optymalizacyjnych takich jak: Lean
Management, TQM, Kanban, JiT, 5S, TPM,
3
Kierownicze-menedżerskie, specjalistyczne, wykonawcze (podstawowe i pomocnicze).
Magazyny przedsiębiorstw produkcyjnych, magazyny jednostek handlowych, magazyny usługowe firm sektora TSL.
4
158
Cezary Gradowicz
znajomość informacyjnych systemów zarządzania SAP czy WMS,
biegła znajomość pakietu Office, w tym Excel i Power Point,
znajomość przepisów BHP,
udokumentowana umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
Wykształcenie kierunkowe, wyższe techniczne, czy ekonomiczne, nie jest
dziś kluczem do sukcesu zatrudnienia. Tym jest zdecydowanie praktyka,
najlepiej na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem, wysoki poziom
umiejętności interpersonalnych, zdolności organizacyjne, umiejętności analitycznego myślenia. Dobrze gdyby potwierdzały to posiadane certyfikaty
kompetencji, typu: Lean Six Sigma Implementation, Certyfikat Faciliatora,
Certyfikaty DMAIC (Green Belt oraz Black Belt), czy też Certyfikat FMEA
(analiza przyczyn problemów i błędów).
−
−
−
−
6. Podsumowanie
W ostatnich latach w wielu przedsiębiorstwach, w których szczególnie
rozwinięta jest działalność związana z magazynowaniem, tworzy się stanowisko
menedżera ds. gospodarki magazynowej. Wymagany zakres jego wiedzy jest
bardzo szeroki i wciąż ewoluuje wraz z funkcjami magazynów w logistycznych
łańcuchach dostaw.
Jednak istniejące w praktyce bariery kompetencyjne, w dużym stopniu
ograniczają skuteczność zarządzania, na tym stanowisku. Chcąc przeciwdziałać
takim barierom, zasadnym staje się wskazanie standardów i kluczowych
kompetencji, jakimi powinien się on charakteryzować. Artykuł prezentuje
wymagany w XXI wieku profil zawodowy logistyka – menedżera ds. gospodarki
magazynowej.
Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Bartkowiak M.: Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze
w organizacji uczącej się, wyd. UAM, Poznań 2011.
Bozarth C., Handfield R.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami
i łańcuchem dostaw, wyd. Helion, Gliwice 2007.
Detyna B.: Zarządzanie jakością w logistyce, wyd. PWSzZ, Wałbrzych 2011.
Dostępność produktów dostosowana do popytu i zadowalająca klientów,
„Logistyka”, nr 6/2010.
Dudziński Z.: Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, ODiDK
sp. z o.o., Gdańsk 2011.
Standardy kompetencji specjalistów ds. gospodarki magazynowej
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
159
Gradowicz C.: System edukacji w kształtowaniu kreatywności pracowników
dla potrzeb logistyki, [w:] Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu,
Acta Universitatis Lodziensis, FoliaOeconomica 251, J. Sosnowski (red.), UŁ,
Łódź 2011.
Gulski B.: Czy poprawa kompetencji powoduje wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” nr 1/2010.
Innowacje systemu logistycznego w sieci handlowej Carrefour, „Logistyka
a Jakość”, nr 2/2010.
Jasicki P.: Efekty wdrożenia zasad 5S w magazynie ZPC Mieszko, „Logistyka
a Jakość”, nr 1/2010.
Jedynak P.: Zarządzanie własnymi kompetencjami – przesłanki i egzemplifikacja, [w:] Przegląd Organizacji, nr 1/2010.
Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W.: Metody osiągania
elastyczności przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2009.
Kisperska-Moroń D.: Logistyka, wyd. ILiM, Poznań 2009.
Kizyn M.: Problemy kompletacji w procesach magazynowych, cz. 1,
„Logistyka”, nr 1/2006.
Klonowska-Matynia M.: Zawody i kompetencje pracownicze w gospodarce
wiedzy [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku, szanse i zagrożenia, tom 1,
M. Kozaczek (red.), wyd. KUL, Stalowa Wola 2010.
Logistyczne zakręty edukacji, „Logistyka a Jakość”, nr 5/2012.
Marciniak J.: Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006.
Nazdrowicz J.: Innowacyjny menadżer w motywowaniu pracowników, „Przegląd
Organizacji”, nr 7-8/2010.
Ratkiewicz A.: O pewnych aspektach edukacji logistycznej, „Logistyka”,
nr 2/2006.
Słowiński B.: Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi, wyd. PK,
Koszalin 2009.
Walasek R., Woźniakowski M.: Logistyka 2025 – badanie eksperckie metodą
delficką, [w:] Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, Acta
Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 251, J. Sosnowski (red.), UŁ, Łódź
2011.
STANDARDS OF THE COMPETENCIES WAREHOUSE
MANAGERS
Summary
In recent years, many companies, in which it is developed especially
activities related to storage, creating the position of warehouse manager.
Required scope of his knowledge is very broad and still evolving along with the
functions of logistics warehouses in the supply chain.
160
Cezary Gradowicz
However, the existing barriers competence in practice, to a large extent,
reduces the effectiveness of management on this position. In order to prevent
such barriers, reasonable it becomes an indication of the standards and core
competencies, which should it be characterized. The article presents the twentyfirst century requires professional profile logistics – warehouse manager.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
MAŁGORZATA MATYJA
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
SPECYFIKA ZARZĄDZANIA W ROLNICZYCH
SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
Opiniodawca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Artykuł prezentuje wyniki badań na temat zarządzania w rolniczych
spółdzielniach produkcyjnych (RSP). Badania zostały przeprowadzone na
wybranych pięciu RSP z województwa opolskiego. Celem artykułu jest
ustalenie, kim są osoby, które piastują stanowiska kierownicze w RSP oraz
w jaki sposób i w jakich specyficznych warunkach realizują funkcje
zarządzania. W artykule wymieniono czynniki wpływające na sposób
zarządzania spółdzielniami rolniczymi, przedstawiono demograficznospołeczny profil kadr kierowniczych oraz dokonano opisu planowania,
organizowania, motywowania i kontroli w przedmiotowych spółdzielniach.
1. Wstęp
Rozwój każdej organizacji niewątpliwie zależy od jakości zarządzania
na różnych poziomach hierarchicznych. Stwierdzenie to dotyczy również tak
specyficznych przedsiębiorstw, jak rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP),
które w liczbie ponad 800 funkcjonują z różnym powodzeniem na polskim
rynku rolniczym. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, kim są osoby, które
piastują stanowiska kierownicze w RSP oraz w jaki sposób i w jakich
specyficznych warunkach realizują funkcje zarządzania.
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych metodą studium
przypadku na wybranych pięciu rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
działających na terenie województwa opolskiego, a więc rejonu o warunkach
sprzyjających produkcji rolniczej. Wszystkie spółdzielnie, które wzięły udział
w badaniu, zajmują się produkcją roślinną (uprawą zbóż, rzepaku, buraków
cukrowych) i to głównie z niej czerpią przychody. Także wszystkie badane RSP
posiadają kilkudziesięcioletnią historię prowadzenia działalności. Aktualnie
najmniejsza z nich zrzesza 11, a największa 38 członków. Jednak problemy
162
Małgorzata Matyja
zarządzania są podobne również dla wszystkich badanych, niezależnie od liczby
osób wchodzących w poczet członkowski.
2. Uwarunkowania zarządzania w RSP
W związku z tym, że rolnicza spółdzielnia produkcyjna jest zarówno
przedsiębiorstwem jak i zrzeszeniem, ukształtowały się w niej dwie odrębne,
a nawet przeciwstawne struktury zarządzania [7, s. 229]. Jedna z nich związana
jest z przedsiębiorstwem i stanowi o hierarchii władzy, prestiżu i pozycji
o określonych zadaniach i kompetencjach. Druga struktura wynika z faktu, że
spółdzielnia jest zrzeszeniem dobrowolnym i samorządnym. Dlatego istotne
jest, aby w procesach zarządzania spółdzielniami dążyć do kształtowania
pozytywnych stosunków między wyróżnionymi strukturami.
W małych RSP menedżerem „od wszystkiego” jest prezes zarządu. Większe
RSP odciążają nieco obowiązki prezesa i dokonują zwykle umownego
podziału kompetencji. Prezesowi przypada wówczas jednoosobowe zarządzanie
spółdzielnią na poziomie ogólnym – rozwiązywanie problemów dotyczących
spółdzielni jako całości, decydowanie w sprawach niecierpiących zwłoki
w ramach posiadanych uprawnień, reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz itp.
Decyzje bieżące, bardziej szczegółowe, przy podejmowaniu których liczą się
przede wszystkim odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz bieżąca orientacja
na rynku, dokonywane są przez kierownictwo fachowe zarządzające jednostkami
organizacyjnymi uporządkowanymi zgodnie ze strukturą produkcji i innymi
funkcjami przedsiębiorstwa.
Praca kadry kierowniczej w spółdzielni istotnie różni się od wykonywania
zawodu kierownika w przedsiębiorstwie niespółdzielczym [1, s. 78]. Na
specyfikę wypełniania obowiązków przez kierownictwo RSP wpływ mają m.in.
następujące czynniki:
− praca pod stałą obserwacją członków – właścicieli i użytkowników
spółdzielni,
− konieczność efektywnej współpracy z członkami spółdzielni obejmującej
wzajemne informowanie się w sprawach takich jak: sposób działania,
aktualne i przyszłe potrzeby oraz wyniki finansowe spółdzielni, wybór
kierunków rozwoju spółdzielni itp.,
− sprawowanie takiego stylu przywództwa, który przyciągnie członków
i pracowników spółdzielni, skłaniając ich jednocześnie do ponownego
wyboru na menedżera,
− brak bodźców motywacyjnych w postaci możliwości nabycia prawa
własności do majątku spółdzielni,
− szczególne zasady podziału osiągniętego zysku, w tym zasady wynagradzania członków,
Specyfika zarządzania w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
163
konieczność uwzględniania zasady demokratycznej kontroli członkowskiej,
w tym realizacja zasady „jeden członek – jeden głos”.
Zwłaszcza ten ostatni czynnik nastręcza zarządzającym spółdzielniami
niemałe trudności. W praktyce bowiem często dochodzi do sytuacji, w których
kierowani prywatnym interesem członkowie blokują podejmowanie prorozwojowych decyzji. Nierzadko przy tym przyjmują a priori postawę
zachowawczą, arogancką, braku woli do dyskusji. W konsekwencji w spółdzielni
pojawia się stagnacja, bierność, apatia, brak poczucia współwłasności
i odpowiedzialności za losy spółdzielni. Warto dodać, że w światowej dyskusji
pojawiają się głosy za zniesieniem zasady „jeden członek – jeden głos” [6, s. 24].
Również polscy rolnicy-spółdzielcy opowiadają się za zastąpieniem jej tzw.
głosowaniem mnogim, w którym liczba głosów zależałaby od wielkości obrotów
członka ze spółdzielnią lub od wielkości udziałów (ewentualnie wkładów
gruntowych) [5, s. 209].
Zatrudnianie przez RSP swoich członków-właścicieli także stanowi pewne
trudności w kreowaniu kapitału ludzkiego [2, s. 62]. Kontakt na linii przełożonypodwładny w tym przypadku przebiega inaczej niż w „standardowych”
przedsiębiorstwach. Tutaj podległy pracownik ma prawnie takie same
(a w wyjątkowych sytuacjach nawet większe) prawa od swojego menedżera. Do
tego dochodzi specyfika działalności rolniczej, gospodarczej i społecznej RSP,
co wymusza na menedżerach konieczność posiadania jednocześnie wiedzy
fachowej i odpowiednich zdolności interpersonalnych. Niełatwo jest być
dobrym przełożonym dla pracownika, który w ostateczności może zdecydować
o losie swojego szefa. Znalezienie rozwiązania, konsensusu pomiędzy postawą
podwładnego a obowiązkami przełożonego wymaga odpowiednich kompetencji.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne potrzebują więc kompetentnych menedżerów,
prawdziwych przywódców, osób które sprawiają, że świadomi swoich praw
pracownicy-członkowie podążają za nimi we właściwym kierunku.
−
3. Profil kadry kierowniczej w RSP
W badanych RSP w roli kierownika-menedżera występuje łącznie 11 osób.
Ich charakterystykę demograficzno-społeczną zaprezentowano w tabeli 1.
Zdecydowaną większość (81,8%) kadry menedżerskiej spółdzielni stanowią
mężczyźni. Wiek wszystkich analizowanych menedżerów przekracza 50 lat, staż
pracy dla 81,8% wynosi ponad 30 lat, a staż pracy na stanowisku kierowniczym
dla 54,5% wynosi powyżej 15 lat. Najwięcej spośród nich posiada wykształcenie
średnie, ale nie brakuje także kierowników z wykształceniem wyższym bądź
zasadniczym zawodowym. Profil wykształcenia dzieli spółdzielczą kadrę
kierowniczą na mniej więcej dwie równe części – jedna połowa posiada
wykształcenie rolnicze, a druga – nierolnicze. Większość kierowników może
164
Małgorzata Matyja
poszczycić się znajomością języka rosyjskiego, pozostała grupa zaś nie potrafi
posługiwać się żadnym językiem obcym. Nikt spośród osób zarządzających
w RSP nie zna też tak ważnego we współczesnym biznesie języka angielskiego.
Tabela 1. Charakterystyka demograficzno-społeczna kadr kierowniczych
w badanych RSP
Cechy
kobieta
Płeć
mężczyzna
do 29 lat
30-39 lat
Wiek
40-49 lat
50 lat i więcej
podstawowe
zasadnicze zawodowe
Wykształcenie – poziom
pomaturalne
średnie
wyższe
rolnicze
Wykształcenie – profil
nierolnicze
do 9 lat
10-19 lat
Staż pracy
20-29 lat
30 lat i więcej
do roku
1-4 lata
Staż kierowniczy
5-9 lat
10-14 lat
15 lat i więcej
angielski
niemiecki
Znajomość języków obcych
rosyjski
brak znajomości
inne
członek
Podstawa zatrudnienia
menedżer kontraktowy
inne
Odsetek (%)
18,2
81,8
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
18,2
0,0
45,5
36,4
54,5
45,5
0,0
0,0
18,2
81,8
0,0
18,2
0,0
27,3
54,5
0,0
0,0
72,7
27,3
0,0
100,0
0,0
0,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Wszyscy analizowani menedżerowie w spółdzielniach zatrudnieni są na
podstawie stosunku członkostwa, a nie w oparciu o kontrakt menedżerski. Na
Specyfika zarządzania w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
165
pytanie o istnienie potrzeby zatrudnienia menedżera kontraktowego w RSP tylko
jedna spółdzielnia odpowiedziała twierdząco. Pojawiły się jednak głosy, że takie
rozwiązanie ma sens w przypadku spółdzielni, które nie potrafią poradzić sobie
z pojawiającymi się problemami (czy to natury finansowej, organizacyjnej czy
interpersonalnej), w których panuje chaos i negatywna atmosfera. Wówczas
z takim menedżerem zewnętrznym – fachowcem z doświadczeniem – należałoby
podpisać kontrakt na jeden rok z możliwością przedłużenia bądź na czas
nieokreślony z możliwością wypowiedzenia go w przypadku negatywnej
oceny okresowej lub wystąpienia istotnych błędów w jego pracy bieżącej.
Wynagrodzenie menedżera kontraktowego powinno mieć formę prowizji od
zysku określoną w umowie kontraktu. Zadaniem menedżera kontraktowego –
trudnym zadaniem – miałoby być uporanie się z problemami występującymi
w spółdzielni. Taki kierownik (dyrektor) powinien sprawnie realizować
wszystkie funkcje zarządzania wobec wszystkich zasobów spółdzielni. Póki co,
badanym RSP pozostaje wykonywać ten proces bez pomocy z zewnątrz.
4. Opis realizacji funkcji zarządzania w RSP
Zdefiniowanie pojęcia zarządzania ze względu na jego wieloaspektowość
jest bardzo trudne. Na potrzeby pracy przyjęto następującą definicję tego
terminu: „zarządzanie jest zestawem działań (obejmującym planowanie
i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj. kierowanie ludźmi
i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe,
rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów
organizacji w sposób sprawny i skuteczny” [3, s. 6]. Zatem w procesie
zarządzania menedżerowie, łącząc i koordynując różnego rodzaju zasoby,
powinni pełnić cztery podstawowe funkcje kierownicze: planowanie, organizowanie, kierowanie podwładnymi i ich motywowanie oraz kontrolowanie
(współcześnie mówi się raczej o kontrolingu).
Zaczynając od pierwotnej funkcji zarządzania, czyli planowania,
stwierdzono w wyniku badań znaczną niedoskonałość jej sprawowania.
Planowanie, najprościej ujmując, polega na określaniu celów i sposobów ich
realizacji na różnych poziomach hierarchicznych i o różnym przedziale
czasowym i rzeczowym. Podstawowym celem istnienia każdej organizacji jest
misja, wyrażająca jej zamierzenia i aspiracje. W statutach RSP zwykle występuje
zapis, że działają one „w celu maksymalizowania korzyści członków”, co można
utożsamiać z misją spółdzielni.
Tymczasem tylko dwie spośród pięciu analizowanych RSP deklarują, że
posiadają wyraźnie sformułowaną misję, z którą zapoznani są wszyscy
członkowie. W pozostałych spółdzielniach albo w ogóle nie został wyznaczony
nadrzędny cel funkcjonowania albo nie jest on znany spółdzielcom. Brak lub
166
Małgorzata Matyja
nieznajomość celu świadczy o nieuporządkowanym ogólnie sposobie prowadzenia działalności.
W RSP permanentnie nie przestrzega się także jednej z podstawowych zasad
planowania, zakładającej chronologiczną kolejność planowania i działania
[8, s. 120]. Zasada ta wymaga, by wszystkie lub przynajmniej istotne
działania w organizacji były poprzedzone planem rozumianym jako decyzja
o zamierzonych celach oraz sposobach ich osiągnięcia. Nawet specyfika
działalności rolniczej, wynikająca głównie z wysokiej zależności produkcji rolnej
od nieprzewidywalnych warunków pogodowych, nie zwalnia z powinności
tworzenia planów w pierwszej kolejności. Okazuje się jednak, że we wszystkich
analizowanych spółdzielniach plany opracowuje się na bieżąco, „pod
realizowane wyniki”, tłumacząc to trudnymi do przewidzenia wynikami
produkcyjnymi i finansowymi. Wszelkie decyzje, a zwłaszcza te inwestycyjne,
uzależnione są od bieżącej wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych. Dla zarządzających spółdzielniami, a także dla
pozostałych członków, dokumenty finansowe takie jak sprawozdania finansowe
czy biznesplany (na przykład tworzone przez specjalistów w przypadku starania
się o kredyt bankowy na zakup środka trwałego) niosą ze sobą niewielką wartość
informacyjną i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji. Oparty na
ocenie aktualnej sytuacji finansowej sposób decydowania w spółdzielniach,
w odniesieniu zarówno do decyzji strategicznych, jak i taktycznych czy
operacyjnych, wydaje się być nieracjonalny i niedopuszczalny.
Organizowanie, jako kolejna funkcja zarządzania, stanowi uporządkowaną
sekwencję działań prowadzących do utworzenia organizacji oraz do nadania
jej określonej struktury organizacyjnej. Struktury organizacyjne istniejące
w badanych RSP mają charakter struktur klasycznych płaskich i funkcjonalnych,
w których dominującą rolę odgrywają więzi służbowe. Szczególną uwagę zwraca
stosunkowo duża rozpiętość kierowania przy relatywnie małym spiętrzeniu
zarządzania, co dotyczy głównie spółdzielni małych ze względu na liczbę
członków.
W węższym rozumieniu – organizowanie jako funkcja kierowania ludźmi
odnosi się do konkretnej, wyodrębnionej jednostki bądź komórki organizacyjnej
i oznacza bieżące porządkowanie działań podległych pracowników w aspektach
czasowym i przestrzennym, bieżące przydzielanie prac i zadań oraz ich
koordynowanie.
W analizowanych spółdzielniach podział pracy odbywa się najczęściej na
dwa skrajnie różne sposoby, które mogą być równocześnie stosowane
w spółdzielniach przez różnych menedżerów. Są to:
− dyspozycje wydawane codziennie przez zarządzającego,
− pozostawienie decyzji o wykonaniu obowiązków przez poszczególnych
pracowników na podstawie ustalonych wcześniej grafików pracy.
Specyfika zarządzania w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
167
Oba sposoby mają swoje wady i zalety i nadają się do wykorzystania
w odmiennych sytuacjach odnośnie postaw podwładnych wobec pracy, w tym
również do ich motywowania [3, s. 49]. Pierwszy z nich sprawdza się
szczególnie w przypadku pracowników typu X wg koncepcji McGregora, którzy
wolą, by nimi kierowano, są z zasady leniwi i egocentryczni, nie lubią pracy,
unikają odpowiedzialności, poddają się autorytetom. We współdziałaniu z takimi
podwładnymi należy akcentować rolę dyscypliny pracy i stosować kontrolę na
różnych etapach wykonywania zadania. Natomiast drugi sposób właściwy jest
dla pracowników typu Y – odczuwających potrzebę pracy i odpowiedzialności,
lojalnych, zdolnych, twórczych, pragnących dobrze wykonywać pracę i mieć
swój głos przy podejmowaniu decyzji, potrzebujących nowych wyzwań
i chcących się uczyć. Takich pracowników powinno włączać się w procesy
zarządzania.
Kwestia podziału pracy w spółdzielniach, z pozoru trywialna, ma jednak
ogromne znaczenie w ogólnym funkcjonowaniu spółdzielni. Niewłaściwie
dobrany sposób podziału pracy do postaw pracowników oraz brak kontroli ze
strony menedżera skutkuje w obu przypadkach ryzykiem niedbałego
wykonywania podstawowych obowiązków. Ma to z kolei swoje negatywne
konsekwencje w postaci bezpośrednich i pośrednich strat materialnych,
negatywnego wpływu na ogólną atmosferę, powstawania napięć i konfliktów
oraz kształtowania pretensjonalnych postaw podwładnych – notabene członkówwłaścicieli – wobec ich przełożonych w hierarchii zarządczej. Niestety, sygnały
pochodzące od respondentów z badanych RSP świadczą o realnie istniejących
problemach tego typu.
Kolejną, niełatwą do realizacji funkcję zarządzania stanowi motywowanie.
Jego istota polega na wpływaniu na zachowania pracowników za pośrednictwem
takich bodźców, które zostaną przez nich przekształcone w działania
dla osiągania celów organizacji [4, s. 18]. W praktyce motywowanie obejmuje
generalnie szereg przedsięwzięć sprowadzających się do kierowania i korygowania zachowań niezbędnych do efektywnego wykonywania zamierzonych
celów. W praktyce rolniczych spółdzielni produkcyjnych sprawa komplikuje się
z powodu możliwości współdecydowania członków-pracowników o rodzaju
i rozmiarze stosowanych instrumentów motywowania. Zarówno prezes, jak
i poszczególni kierownicy liniowi, indywidualnie nie mają w tym względzie
wiele do powiedzenia.
Najistotniejszym, i w zasadzie dziś jedynym skutecznym instrumentem
motywowania w badanych RSP jest wynagrodzenie. Dla członków oraz ich
domowników (z pewnymi wyjątkami) przybiera ono formę udziału w dochodzie
podzielnym i jest uzależnione od wkładu ich pracy. Miernik oceny tego wkładu
powinien określać statut spółdzielni, a walne zgromadzenie członków –
szczegółowe zasady oceny przy uwzględnieniu warunków pracy, potrzebnych
kwalifikacji oraz odpowiedzialności z tytułu powierzonej funkcji. Skompli-
168
Małgorzata Matyja
kowany dość system wynagrodzenia w RSP konstruuje się w oparciu
o wartościowanie poszczególnych prac.
Wszystkie analizowane RSP stosują system tzw. dniówki obrachunkowej,
będącej miernikiem nakładu pracy. Wysokość dniówki jest wśród spółdzielców
nieoficjalnie podstawą do porównywania spółdzielni między sobą. W jednej
z badanych RSP stosuje także system pracy akordowej w przypadku
pracowników produkcji zwierzęcej oraz zasadę stałej wielkości wynagrodzenia
dla pracowników administracyjnych.
Realizację wszystkich działań kierowniczych zamyka funkcja kontroli
(kontrolingu). Warunkiem umożliwiającym jej wykonywanie jest posiadanie
planów, bowiem polega ona na porównaniu wyznaczonych celów z faktycznie
osiągniętymi rezultatami. Na podstawie wyników porównania podejmuje się,
o ile jest taka potrzeba, odpowiednie działania korygujące. Na poziomie
strategicznym kontrolę i nadzór nad działalnością w rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych sprawuje rada nadzorcza (komisja rewizyjna). Na poziomie
operacyjnym kontrolowanie należy do obowiązków kierowników liniowych.
Jednak nie do końca prawidłowe realizowanie pozostałych funkcji zarządzania
udaremnia wszelkie próby kontroli. Z założenia nie można więc w tym
przypadku mówić o sprawnym realizowaniu tej funkcji w badanych RSP.
5. Podsumowanie
Zarządzanie w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych przebiega inaczej
niż w „standardowych” przedsiębiorstwach i stanowi pewne wyzwanie dla
pracujących w nich kadr kierowniczych. Wynika to przede wszystkim
z rozdzielenia władzy i uprawnień pomiędzy członków-użytkowników spółdzielni, a więc pomiędzy przełożonych i podwładnych. Realizowanie funkcji
zarządzania, zwłaszcza kierowania ludźmi, wymaga zatem posiadania
kompetencji społecznych pozwalających na utrzymywanie pozytywnych relacji
interpersonalnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i w całej
spółdzielni.
Przeprowadzone badania pokazały, że osoby zajmujące stanowiska
kierownicze w RSP to doświadczeni praktycy, będący członkami spółdzielni.
Jednak z racji ich wieku i długoletniego stażu pracy spodziewać się można, że
osoby te w swojej pracy bardziej niż na inicjatywę stawiają na rutynę
i przywiązanie do sprawdzonych wzorców. W zarządzaniu spółdzielniami
brakuje inwencji twórczej, otwartości na zmiany, przebojowości, a nawet
przedsiębiorczości. Niestety, taka rzeczywistość nie rysuje przed polskimi RSP
zbyt optymistycznej przyszłości.
Specyfika zarządzania w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
169
Literatura
[1] Bagieński S.: Zasób organizacyjny rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich
sytuacja finansowa. Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
[2] Gajewska M.: Przywództwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Raport
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
z badań [w:] Nauki o Zarządzaniu. Zarządzanie w praktyce. Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red. B. Olszewskiej, nr 7, 2011.
Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004.
Kopertyńska W.: Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. PLACET,
Warszawa 2008.
Mierzwa D.: Przedsiębiorstwo spółdzielcze. Tradycja i współczesność.
Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2010.
Piechowski A.: Międzynarodowe Zasady i Wartości Spółdzielcze a praktyka
działania spółdzielni [w:] Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa
handlowego, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2006.
Pudełkiewicz E.: Samorząd a efektywność ekonomiczna i społeczna w RSP.
IERiGŻ, Warszawa 1990.
Przybyła M. (red.): Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej.
Wyd. AE, Wrocław 2003.
THE SPECIFICITY OF MANAGEMENT IN AGRICULTURAL
PRODUCTIVE COOPERATIVES
Summary
The paper presents the results of research on the management in agricultural
productive cooperatives (APCs). The research was conducted on five selected
ACPs from the Opole voivodeship. The purpose of the article is to establish who
are the people who hold the leadership positions in the APCs, and how and under
what specific conditions they realize management functions. The article lists the
factors influencing on the management of agricultural cooperatives, presents
demographic and social profile of management staff and also it describes the
planning, organizing, motivating and control in these cooperatives.
170
Małgorzata Matyja
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nr 1153
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54
2013
IZABELA KUDELSKA, ADAM RADECKI
Wydział Inżynieria Zarządzania
Politechnika Poznańska
PROBLEM PRZYDZIAŁU ORAZ SZTUCZNA
INTELIGENCJA W LOGISTYCE
Opiniodawca: dr hab. inż. Ryszard Grądzki, prof. PŁ
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Kwadratowego
Problemu Przydziału, narzędzi Sztucznej Inteligencji – Algorytmów
Genetycznych oraz ukazanie ich zastosowania w obszarze logistyki.
W pierwszej części przeprowadzono analizę literaturową na
temat zagadnienia QAP oraz Algorytmów Genetycznych, natomiast
w podsumowaniu ukazano ich zastosowanie.
1. Wprowadzenie
Dzisiejsza produkcja charakteryzuje się nie tylko dużą różnorodnością
wytwarzanych produktów, lecz także elastycznością w dziale logistycznym.
W rozwoju gospodarczym coraz większego znaczenia nabiera sfera
magazynowania. Obserwuje się tendencję przesunięcia środka ciężkości na
zmniejszenie ilości zapasów, co można ująć w zasadzie, iż im więcej zapasów,
tym większy kapitał jest ‘zamrożony’. Wprowadzono także w obszar logistyki
nowe technologie: systemy informatyczne, urządzenia, wyposażenie.
Idea optymalnego zarządzania zasobami związana jest z określeniem właściwych relacji między zasobami oraz celami. Występujące zależności determinują sprawność oraz skuteczność, umożliwiając tym samym optymalizację.
Wzrost konkurencji wpłynął na optymalizację w obszarze stosowanych
narzędzi i technologii w celu usprawnienia procesów oraz na zastosowanie
technik i analiz przy rozmieszczaniu jednostek, np. ładunkowych czy
konkretnych magazynów na terenie danego państwa.
Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej informatyki są
metody sztucznej inteligencji. W jej ramach powstaje wiele zastosowań
praktycznych. Nie jest to jednak zbieg okoliczności, gdyż narzędzia te okazały
się wygodnymi metodami przy rozwiązywaniu wielu różnych zadań. W praktyce
172
Izabela Kudelska, Adam Radecki
znalazły swoje zastosowanie w różniących się od siebie dziedzinach, tj. finanse,
medycyna, fizyka, geologia, logistyka czy też produkcja, a więc wszędzie tam,
gdzie pojawiają się problemy związane z analizą danych, z ich przetwarzaniem
i sterowaniem.
Problem QAP jest jednym z najciekawszych oraz najtrudniejszych problemów kombinatorycznych występujących w praktyce. Zagadnienie to modeluje
problem przydziału zbioru zasobów do zbioru celów, przy znajomości kosztu
przypisania i dążeniu do minimalizacji tego kosztu.
W opracowaniu autorzy przybliżą Kwadratowy Problem Przydziału oraz
algorytmy genetyczne. Algorytmy genetyczne nie tylko znalazły zastosowanie
w logistyce, lecz również, jako narzędzie zostały wykorzystane do rozwiązania
wspomnianego wcześniej zagadnienia. W części pierwszej zostało opisane
zagadnienie QAP a następnie, jako narzędzie rozwiązania problemu QAP
scharakteryzowano algorytmy genetyczne. W podsumowaniu przedstawione
zostały przykładowe wykorzystanie wspomnianych wcześniej narzędzi.
2. Opis problemu QAP
Aby przybliżyć Quadratic Assignment Problem należy wspomnieć o Linear
Assignment Problem.
LAP używane przez Hanana oraz Kurtzberga znane jest jako przypisywanie
ludzi n do n pracy. Dla każdej alokacji związany jest z tym koszt – cij,
przypisywania osoby i do pracy j. Celem przypisania każdej jednej osoby jest
przypisanie tylko jednego miejsca pracy w taki sposób, aby zminimalizować
sumę kosztów każdego zadania. Matematycznie problem ten będzie
sformułowany w następujący sposób (wzór 1):
min ∑
c()
(1)
Do wszystkich permutacji π = Sn; Sn to zbiór permutacji 1, 2, … n i j = π(i).
Każdy zestaw zadań jest zbiorem permutacji n liczb, stąd oznaczamy, jako n!.
Istotną wadą jest to, iż dla dużych wartości n zbadanie wszystkich możliwych
kombinacji jest bardzo trudne. Dla przykładu, jeśli spróbujemy przypisać n = 10
osób do 10 miejsc pracy wówczas należy zbadać 10!, czyli około 3,63 miliony
różnych kombinacji.
Oprócz matrycy kosztów, jak w LAP, przydatna jest tzw. macierz udziału
odległości. W celu zachowania spójności, można odnieść się do prac Hanana
i Kurtzberga [8] i ich interpretacji QAP, którzy wykorzystują przypadek
przydziału biur do ludzi. W literaturze można jednak spotkać wiele definicji
matematycznych zagadnienia.
Problem przydziału oraz sztuczna inteligencja w logistyce
173
W QAP otrzymujemy macierz kosztów C = [cij], gdzie cij jest miarą związku
pomiędzy osobą i i osobą j. Pod uwagę bierzemy n możliwych biur do których
można przypisać osoby. Ostatecznie daje nam to tzw. macierz odległości
D = [dkl], gdzie Dkl oznacza odległość pomiędzy biurem k i biurem l. Załóżmy,
że osoba i jest przypisana do biura p(i), oraz osoba j jest przypisana do biura
p(j), wówczas koszt związany z tym zadaniem jest traktowany jako cijdp (i) p (j).
Łączny koszt wszystkich zadań przypisania biura będzie sumą poszczególnych
cijdp(i)p(j) w stosunku do wszystkich i,j. Optymalne rozwiązanie przydziału
nastąpi wówczas, kiedy całkowity koszt będzie minimalny.
Podobnie jak w przypadku LAP, jest n! permutacji, z których można wybrać
optymalny przydział. Jednak zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma
problemami jest taka, iż w przeciwieństwie do LAP, w których przypisanie
j pracy na osobę i było wykonane niezależnie od zadań innych pracowników,
w QAP zadania nie są niezależne. Oznacza to, że przy rozpatrywaniu przypisanie
osoby i do miejsca k, należy wziąć pod uwagę przydział wszystkich innych ludzi,
którzy mają pewny niezerowy związek z osobą i.
Wówczas Kwadratowy Problem Przydziału można sformułować
następująco: dane są n lokalizacje oraz n zadań, podana jest również macierz
przypływu A=aij, gdzie aij jest np. ilością materiałów przepływających między
zadaniem i a zadaniem j na jednostkę czasu. Macierzą kosztów niech będzie
macierz B = bij, gdzie bij jest odległością pomiędzy lokalizacją i a lokalizacją j.
Koszt przypisania zadania ϕ(j) do lokalizacji j jest równy aϕ(i)bij. Przydział
wszystkich zadań do lokalizacji można zapisać w postaci permutacji ‘2Sn. [3]
Inaczej mówiąc QAP polega na przydziale zbioru fabryk do zbioru
lokalizacji przy uwzględnieniu odległości pomiędzy lokalizacjami i strumieni
towarów pomiędzy fabrykami [1]. Głównym celem jest taki przydział, aby koszt
tego przydziału był jak najmniejszy, czyli głównym zadaniem jest
zminimalizowanie sumy iloczynów przepływu i dystansów między fabrykami.
Szukamy minimum C, jeśli przez C oznaczać będziemy koszt przydziału [6]:
= ∑#,$:&'()$*+ ń(, ) ∗ łść(, )
(2)
W szczególności naszym zadaniem jest znalezienie takiej permutacji
Π n-elementowej, która minimalizuje [6]:
,(Π) = ∑3+ ∑34.,(, / ) ∗ [Π( ), Π(/ )]2
(3)
gdzie:
π (i) – lokalizacja przypisania do elementu i.
Tak jak zostało to wspomniane wcześniej wartości strumieni jak i odległości
przedstawia się za pomocą dwóch macierzy kwadratowych o wartościach
rzeczywistych. Jednakże można też kwadratowe zagadnienie przydziału
174
Izabela Kudelska, Adam Radecki
przedstawić za pomocą jednej macierzy kwadratowej reprezentującej graf
dwudzielny o dwóch zbiorach wierzchołków X i Y, gdzie X oznaczać
będzie strumienie, natomiast Y odległości i wówczas Kwadratowe Zagadnienie
Przydziału będzie przedstawione, jako zwykłe liniowe zagadnienie
z dodatkowym warunkiem dotyczącym właściwego przypisania strumieni do
odległości. To właściwe przypisanie strumieni do odległości ma uwzględniać
faktyczne fizyczne przypisanie fabryk do lokalizacji[6].
Z badań literaturowych wynika wiele definicji matematycznych
wspomnianego wcześniej zagadnienia [1]. Jedną z definicji jest definicja
Koopman-Beckmann sformułowana w (4): [2]
min5678 (∑3+ ∑34 9+4 :5(+)5(4) + ∑3+ 9+5(+) )
(4)
Bardziej ogólną definicją problemu QAP jest definicja stworzona przez
Lawlera w 1963 roku, która jest ujęta (5):
min5678 (∑3+ ∑34 +45(+)5(4) + ∑3+ <+5(+) )
(5)
QAP znalazł zastosowanie w przydziale aktywności ekonomicznych do
lokalizacji przy kwadratowym wskaźniku jakości. Do dzisiaj pozostaje to jego
głównym zastosowaniem. Stał się popularny, ponieważ generuje wiele zagadnień
kombinatoryki spotykanych w rzeczywistych problemach.
Z definicji problemu QAP oraz postaci funkcji celu wynika, że problem
komiwojażera jest szczególnym przypadkiem Kwadratowego Problemu
Przydziału. Problem TSP jest problemem silnie NP.-trudnym, stąd QAP należy
również do klasy problemów silnie NP.-trudnych. Na dokładne rozwiązanie,
w rozsądnym czasie, przykładów o niewielkich rozmiarach pozwalają głównie
meta heurystyki. Opublikowano wiele takich algorytmów:
– tabu search – Skorina-Karpova, Taillarda,
– symulowane wyżarzanie – Laursen,
– algorytm genetyczny – Tate i Smith, Ahuja.
3. Narzędzia sztucznej inteligencji
Po raz pierwszy algorytm genetyczny został zaproponowany przez Hollanda
w roku 1975. Cechą charakterystyczną tych algorytmów jest binarna
reprezentacja osobników oraz rekombinacja z zastosowaniem krzyżowania
jednopunktowego, mutacja bitów reprezentacji oraz reprodukcja metodą
ruletkową (proporcjonalną) [10].
Pierwotną wersję algorytmu genetycznego przyjęto obecnie nazywać
kanonicznym, elementarnym lub prostym algorytmem genetycznym [14].
Problem przydziału oraz sztuczna inteligencja w logistyce
175
Istota działania algorytmów genetycznych polega na przeszukiwaniu
przestrzeni rozwiązań problemu w celu znalezienia najlepszych rozwiązań
(według określonego kryterium). Algorytm operuje na pewnej populacji
osobników, czyli rozwiązań. Dzięki temu można równolegle przeszukiwać
przestrzeń rozwiązań z różnych punktów. Na podstawowy algorytm genetyczny
składają się następujące kroki, które ujęte są na (rys. 1) [14, 10].
Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu genetycznego
Źródło: [14, s. 137].
Przy rozpoczęciu pracy algorytmu genetycznego jest tworzona zawsze
populacja początkowa ciągów kodowych. Zbiór tych ciągów może być
utworzony w sposób zupełnie losowy, bądź jego utworzenie może podlegać
jakimś określonym regułom. Każdy ciąg kodowy, to odpowiednio zakodowane
dane dotyczące poszukiwanych wartości zmiennych, dla których wartość
176
Izabela Kudelska, Adam Radecki
zmiennych powinna osiągać ekstremum. Zazwyczaj tuż przed utworzeniem
pierwszego pokolenia są wprowadzane do programu parametry pracy algorytmu
genetycznego: liczba pokoleń, prawdopodobieństwo mutacji i krzyżowania. Po
utworzeniu pierwszego pokolenia, dla każdego ciągu kodowego oblicza się za
pomocą funkcji celu wartość tego ciągu. Po określeniu wartości dla wszystkich
ciągów następuje ich losowanie (selekcja) do tzw. pokolenia pośredniego. Ciągi
uznane za ‘lepsze’ mają więcej szans na znalezienie się w tym pokoleniu i mogą
być do niego skopiowane. Selekcja chromosomów polega na wybraniu, na
podstawie obliczonych wartości funkcji przystosowania tych chromosomów,
które będą brały udział w tworzeniu potomków do następnego pokolenia. Istnieje
wiele metod selekcji, najbardziej popularna jest tzw. metoda ruletki. Kiedy jest
już utworzone pokolenie pośrednie, ciągi w tym pokoleniu podlegają operacji
krzyżowania. W najprostszym przypadku polega ona na losowym wyborze pary
ciągów, losowym wyborze punktu krzyżowania wewnątrz ciągów i zamianie
fragmentów ciągów miejscami (rys. 2) [6; 7; 14].
Rys. 2. Operacja krzyżowania ciągów
Źródło: [7, s. 401].
Po utworzeniu żądanej liczby potomstwa jest wykonana mutacja. Polega
ona na losowej zmianie bitów reprezentacji, z małym prawdopodobieństwem.
Mutacja, podobnie jak reprodukcja, działa na pojedynczym osobniku
rodzicielskim. Podobnie jak w przypadku krzyżowania, istnieje wiele rodzajów
operatorów mutacji, jednak cel stosowania operatora jest zawsze taki sam,
tj. wprowadzenie modyfikacji w ciągach, powodujących rozpoczęcie przeszukiwania przestrzeni rozwiązań przez algorytm genetyczny w nowych, do tej pory
niebadanych obszarach [7].
Problem przydziału oraz sztuczna inteligencja w logistyce
177
Prócz tych dwóch podstawowych operatorów genetycznych istnieje jeszcze
duża liczba innych operatorów, np.: ścisku [6; 7; 11].
Kiedy są wykonywane wszystkie potrzebne operacje na ciągach kodowych,
zbiór nowo powstałych ciągów tworzy zupełnie nowe następne pokolenie. Pracę
algorytmu genetycznego można zakończyć wówczas, kiedy kolejne pokolenia
nie różnią się od siebie średnią wartością funkcji celu [7].
Podstawową różnicą występującą między algorytmami genetycznymi
a innymi technikami jest spojrzenie na proces ewolucji. Algorytmy genetyczne
koncentrują się na ewolucji pojedynczych osobników, podczas gdy pozostałe
podkreślają znaczenie ewolucji populacji.
Proste algorytmy genetyczne nie zapewniają rozwiązania dla pewnej klasy
problemów, co wiąże się między innymi ze stałą długością łańcucha DNA,
dlatego wprowadzono rozszerzenia dla algorytmów genetycznych zwane ESGA.
4. Podsumowanie
Zagadnienie QAP można stosować w wielu rzeczywistych problemach.
Jednym z pierwszych przykładów użycia było rozmieszczenie budynków na
kampusie uczelnianym. Zastosowanie to zostało szczegółowo opisane przez
J.W. Dickey’a oraz J.W. Hopkins’a, zostało nazwane ”campus planning model”
i zaprezentowane w pracy Campus building arrangement using 8 TOPAZ
w 1972 roku. Celem było zmniejszenie dystansu pomiędzy budynkami.
Kolejnymi podobnymi zastosowaniami było planowanie parku – J. Bos
Enviromental Management oraz projekt szpitala – Elshafei, czy też przykładowe
rozwiązanie w pracy Janeza Povh.
Jak można zauważyć QAP jest idealnym narzędziem do rozwiązywania
problemów lokalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że zagadnienie to nadal
jest bardzo trudne. Dalszy postęp i rozwój w tych dziedzinach z pewnością
doprowadzi do rozwiązania jeszcze bardziej trudnych przypadków. Obecnie
większość z najlepszych rozwiązań dla dużych instancji w QAPLIB uzyskuje się
poprzez meta-heurystyki.
Jak zostało wspomniane wcześniej jednym z narzędzi rozwiązania
zagadnienia QAP są algorytmy genetyczne. Narzędzie to znajduje zastosowanie
również w innych problemach nie związanych bezpośrednio z zagadnieniem
QAP, a mianowicie przestrzennym konfigurowaniu sieci dostaw [mmon]. Celem
konfiguracji fizycznego przepływu materiałów w sieci jest na ogół minimalizacja
kosztu lub też maksymalizacja zysku. Projektowanie sieci dostaw, w której
mają być utrzymywane optymalne zrównoważone koszty transportu i obsługi
klientów jest bardzo trudnym problemem. Na sukcesy firm mają powiązania
poszczególnych elementów łańcuchów dostaw, do których należą: wytwórcy,
dystrybutorzy, dostawcy, klienci. Problem równoważenia alokacji jest kluczowy
178
Izabela Kudelska, Adam Radecki
dla optymalnego skonfigurowania fizycznego przepływu produktów pomiędzy
wielokrotnymi centrami dystrybucji i zbiorem klientów [9].
W podejściu zaproponowanym przez G. Zhou, H. Mina oraz M. Gena [17]
zastosowano algorytm genetyczny do optymalizacji łańcucha dostaw. Główny
nacisk w tym podejściu położono na kodowaniu problemu w chromosom,
ponieważ kluczowym problemem w zastosowaniu algorytmów genetycznych są
techniki kodowania.
W kolejnym przykładzie zastosowania Algorytmów Genetycznych jest
implementacja tego narzędzia w aplikacji dotyczącej optymalizacji tras dostaw.
Aplikacja ta została stworzona na potrzeby przedsiębiorstwa, które dystrybuuje
swoje towary do klientów. Algorytm Genetyczny został zaimplementowany
w aplikacji napisanej w LCS [16].
Pierwszym etapem było wprowadzenie danych o miejscach oraz
o dostępnych zasobach. Mając taki zestaw danych algorytm rozpoczynał swoją
pracę, której efektem był arkusz wypełniony reprezentacją lokalizacji.
Wykorzystanie algorytmu pozwoliło na samodzielne stworzenie przez firmę
narzędzia dedykowanego. W ten sposób znacznie ograniczono wydatki na inny,
być może drogi, system informatyczny realizujący generowanie tras [16].
Głównym zadaniem niniejszego opracowania było przedstawienie istniejących i bardzo prostych narzędzi, takich jak: zagadnienia QAP oraz narzędzia
sztucznej inteligencji, które znalazły swoje zastosowanie w szerokim obszarze,
jakim jest logistyka.
Literatura
[1] Bożejko W., Wodecki M.: Równoległy algorytm populacyjny dla kwadratowego
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
problemu przydziału (QAP), [w:] R. Knosala (red.): Komputerowo Zintegrowane
Zarządzanie. Tom I, 2007, ss. 131-136.
Çela E.: Assignment Problems. www.opt.math.tu-graz.ac.at/~`cela/papers/hao.pdf
(dostęp dn. 18.01.2013 r.).
Çela E.: The Quadratic Assignment Problem, Theory and Algorithms. Kluwer
Academic Publishers, London, 1998.
Drezner Z.: A New Genetic Algorithm for the Quadratic Assignment Problem.
INFORMS Journal of Computing 15, ss. 320-330.
Gilmore P.C.: Optimal and Suboptimal Algorithms for the Quadratic Assignment
Problem. "SIAM Journal on Applied Mathematics" 10, ss. 305-313.
Goldberg D.E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
Knosala R.: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji.
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
Kudelska I.: Methods of using the Quadratic Assignment Problem Solution.
LogForum, "Scientific Journal of Logistics", 8(3), article 1, ISSN 1895-2038, 2012,
ss. 177-189.
Problem przydziału oraz sztuczna inteligencja w logistyce
179
[9] Lawrynowicz A.: Zarządzanie produkcją w ogniwie sieci dostaw z zastosowaniem
systemu eksperckiego i algorytmu genetycznego. Rozprawy 119, Bydgoszcz 2006.
[10] Łęski J.: Systemy neuronowo rozmyte. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2008.
[11] Michalewicz Zb.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy
ewolucyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
[12] Moon C., Kim J., Hur S.: Integrated Process Planning and Scheduling with
Minimizing Total Tardiness in Multi-plants supply Chain. "Computers and Industrial
Engineering" 43, 2002, ss. 331-349.
[13] Povh J.: Assignment Problems in Logistics. Logistics & Sustainable Transport,
Vol. 1, Issue 3.
[14] Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne
i systemy rozmyte. PWN, Warszawa 1997.
[15] Schiff K.: Alternatywna metoda rozwiązywania kwadratowego zagadnienia
przydziału.
[16] Sukany J., Stefaniak R.: Trasowanie i optymalizacja tras w dystrybucji – cz. 1 i 2.
Instytut Logistyki i Magazynowania, http://www.logistyka.net.pl (dostęp dn.
28.01.13 r.).
[17] Zhou G., Min H., Gen M.: The Balanced Allocation of Customers to Multiple
Distribution Centres in the Supply Chain Network; a Genetic Algorithm Approach.
Computers and Industrial Engineering 42, ss. 251-261.
[18] Zieliński J.S.: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Wydawnictwa
Naukowe PWN, Warszawa 2003.
ASSIGNMENT PROBLEM AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN LOGISTICS
Summary
The aim of this paper is to present the Quadratic Assignment Problem
and tools of Artificial Intelligence – Genetic Algorithms and demonstrate their
application in the area of logistics. In the first part the authors analyzed the
literature on the issue of QAP and Genetic Algorithms. Whereas in summary
they showed the application of these tools.
ZESZYTY
NAUKOWE
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Nr 54
ISSN 0137-2599
ŁÓDŹ 2013
Download