dorobek naukowy - Wydział Teologiczny UMK w Toruniu

advertisement
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
Publikacje:
1. Książki:
1. Con Gesù nella barca. Contributo allo studio del discepolato nel Vangelo secondo
Marco. Excerpta ex disserationem ad Doctoratum in Facultatae Theologiae
Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 1999, ss. 120;
2. Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana, RSB 26,
Warszawa 2006, ss. 541;
3. Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Series Biblica Paulina 6, Częstochowa 2008,
ss. 367;
4. „Bądźmy uczniami Chrystusa”. 10 kroków z Ewangelią według św. Marka, Toruń
2008, ss. 178;
5. Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana, Scripta Theologica Thoruninensia 27,
Toruń 2013, ss. 475;
2. Artykuły naukowe:
1. “I chciał ich ominąć” (Mk 6,48), Theologica Thoruniensia 1 (2000), s. 111-131;
2. „Powołanie pierwszych uczniów” (Mk 1,16-20) i „nakaz powiedzenia Piotrowi” (Mk
16,7) jako początek i koniec formacji grupy uczniów w Ewangelii według św. Marka,
Theologica Thoruniensia 2 (2001), s. 29-43;
3. Znaczenie dwóch cudów rozmnożenia chleba w Ewangelii według św. Marka, w:
Stworzył Bóg człowieka na Swój obraz. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora
Mariana Gołębiewskiego w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Oficyna
Wydawnicza „Vacatio”, Warszawa 2002, s. 195-211;
4. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15b) – fundament życia
chrześcijańskiego, Collectanea Theologica LXXII (2002), nr 3, s. 33-54;
5. Od kerygmatu Jezusa do kerygmatu Kościoła, Roczniki Teologiczne L (2003), z. 1, s.
51-66;
6. Aby lepiej zrozumieć Ewangelię według św. Marka. Wewnętrzne klucze
hermeneutyczne drugiej Ewangelii, (w:) Miłość wytrwa do końca. Księga Pamiątkowa
dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75.
rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2004,
s. 191-209;
7. Perykopa o uciszeniu burzy na morzu (Mk 4,35-41) w świetle wewnętrznych kluczy
hermeneutycznych Ewangelii według św. Marka, w: Edukacja, Kultura, Teologia.
Studia ofiarowane Ks. Prof. Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65 rocznicy urodzin, red.
Ks. K. Konecki, ks. I. Werbiński, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 495-519;
8. „Owocem zaś ducha jest (...) umiarkowanie” (Ga 5,23). Ludzki i teologiczny wymiar
cnoty umiarkowania, w: Mądrość życia. W szkole cnót chrześcijańskich, red. M. Mróz,
Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 219-243;
9. Mc 8,31-9,1: precisazione e concretizzazione dell’appello di Gesù: „Convertitevi e
credete al Vangelo” (Mc 1,15b), w: On His Way. Studies in Honour of Professor
Klemens Stock, S.J, red. A. Malina, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2004, 198-217;
10. Co ma jeszcze chrześcijanin wspólnego z bożkami? Refleksja biblijno-teologiczna, w:
Sentire cum Ecclesia. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom
Stanisławowi Grzechowiakowi i Tadeuszowi Makowskiemu w 70. rocznicę urodzin,
red. P. Podeszwa, Gniezno 2004, s. 199-221;
11. Bałwochwalstwo duchowe w Ewangelii według św. Marka na przykładzie uczonych w
Piśmie w Mk 2,1-12, Teologia i Człowiek 3 (2004), s. 39-63;
12. „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne” (Mk 10,17) –
pytanie o istotę szczęścia chrześcijańskiego, Theologica Thorunensia 5 (2004), s. 5384;
13. Misja Jezusa w świetle Ewangelii według św. Marka, Theologica Thorunensia
5 (2004), s. 31-52;
14. „Ale nas zbaw ode Złego”, w: Słowa nadziei. Prośby Modlitwy Pańskiej, red. M.Mróz,
Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 183-227;
15. Jeremiasz - wychowawca Izraela, Pedagogia Chrystiana 1 (15) / 2005, s. 9-34;
16. Pokój odebrany ziemi – refleksja biblijno-teologiczna nad Ap 6,4, w: Oto idę. Księga
Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin,
zebrał i opracował W. Chrostowski, Warszawa 2005, wydawnictwo Vacatio, s. 257278;
17. „On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym” (Pwt 32,4). Refleksja biblijno-teologiczna
nad wiernością Boga w Starym Testamencie”, Collectanea Theologica 85 (2005), nr 2,
s. 13-38;
18. „Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12) – przyczynek do eklezjologii Apokalipsy św.
Jana, Teologia i Człowiek 6 (2005), s. 257-274;
19. Dlaczego siedem Kościołów w Apokalipsie św. Jana, Theologica Thoruniensia 6
(2005), s. 5-19;
20. Eschatologia Apokalipsy św. Jana, Theologica Thoruniensia 6 (2005), s. 21-40;
21. Szatan a Kościół – Ap 12, w: „Bóg jest Miłością” (1J 4,16). Studia dla Ks. prof. Józefa
Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Rozprawy i Studia
Biblijne 25, Warszawa 2006, s. 236-262;
22. Zagadkowe wyrażenie „anioł Kościoła” w Apokalipsie według św. Jana, Zeszyty
Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 3 (2006), s. 257-271;
23. Kościół jako wspólnota pielgrzymująca w Apokalipsie św. Jana, Teologia i Człowiek
7-8 (2006), s. 133-154;
24. Księga Ezechiela w Ewangelii według św. Jana na przykładzie obrazu Dobrego
Pasterza (J 10) oraz „strumieni wody życia” (J 7,37-39), CT 77 (2007), nr 4, s. 49-79;
25. „Bądź wierny aż do śmierci” (Ap 2,10), Verbum Vitae 11 (2007), s. 159-184;
26. „W moim ciele dopełniam udręk Chrystusa” (Kol 1,24). Konieczność współcierpienia
wiernych z Chrystusem – klucz do zrozumienia życia i śmierci dr Limamarii
Meirowsky, w: Królewski trakt cierpienia. Rzecz o Lisamarii Meirowsky z Grudziądza,
towarzyszce męczeńskiej drogi św. Edyty Stein, Euntes Docete 6, red. M. Mróz, Toruń
2007, s. 85-122;
27. Kościół a Synagoga w tradycji Janowej, CT 78 (2008), nr 2, s. 11-30;
28. Duch Święty jako dar Jezusa w Ewangelii według św. Jana, w: „Przybliżyło się
Królestwo Boże”. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w
65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008, s. 240-257;
29. Lęk kobiet przed Zmartwychwstałym (Mk 16,8). Kłopotliwe zakończenie drugiej
Ewangelii, Teologia i Człowiek 11 (2008), s. 65-84;
30. La reinterpretación del Antiguo Testamento en El Nuovo: cristologia teocéntrica en el
Apocalipsis de san Juan, Scripta Theologica XL (2008), s. 509-524 (=D. Kotecki, La
reinterpretación del Antiguo Testamento en El Nuovo: cristologia teocéntrica en el
Apocalipsis de san Juan, w: Palabra de Dios, Sagrada Escritura, Iglesia, ed. V.
Balaguer – J.L. Caballero, Pamplona 2008, s. 171-186;
31. Pneumatologia, w: Teologia Nowego Testamentu, t. III: Listy Pawłowe, Katolickie i
List do Hebrajczyków, red. M. Rosik, Wrocław 2008, s. 131-200;
32. Mapa z Madaby: od geografii do teologii, Studia Gnesnensia 22 (2008), s. 5-16;
33. Władza świecka w świetle Apokalipsy św. Jana, Verbum Vitae 14 (2008), s. 173-197;
34. „Droga” jako element jedności literackiej i teologicznej Ewangelii Łukasza i Dziejów
Apostolskich, Biblica et Patristica Thoruniensia 1 (2008), s. 55-76;
35. „Tu jest potrzebna mądrość” (Ap 13,18). O egzystencjalnym słuchaniu słowa Bożego
w świetle Apokalipsy św. Jana, w: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, Analecta
Biblica Lublinensia IV, red. S. Szymik, Lublin 2009, s. 249-269;
36. Biblia Polska, w: Biblia w kontekście kultur, Studia Nauk Teologicznych Polskiej
Akademii Nauk, t. 4 (2009), s. 201-222;
37. Św. Paweł jako wychowawca. Wprowadzenie do pedagogii Apostoła Narodów, Studia
Loviciensia 11 (2009), s. 29-46;
38. „Żyć w Duchu i przez Ducha” w myśli św. Pawła, w: Życie, apostolat i dziedzictwo
Pawła z Tarsu, Christianitas Antiqua, t. III, red. G. Szamocki, Gdańsk 2010, s. 119134;
39. List do Kościoła w Laodycei (Ap 3,14-22) w świetle hermeneutycznego klucza
objawieniowo – liturgicznego, w: Credidimus caritati, Fs. R. Figel, T. Hanelt, red. M.
Olczyk, P. Podeszwa, Gniezno 2010, s. 239-263;
40. Kapłan jako głosiciel Ewangelii. Przyczynek synoptyków do teologii kapłaństwa, w:
Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie, Analecta Biblica
Lublinensia V, red. D. Dziadosz, Lublin 2010, s. 153-179;
41. Księga Kapłańska w Nowym Testamencie, CT 80 (2010), nr 4, s. 135-154;
42. Przesłanie moralne Apokalipsy w świetle Listu do Kościoła w Efezie (Ap 2,1-7), w:
Moralność objawiona w Biblii, Analecta Biblica Lublinensia, VIII, red. W. Pikor,
Lublin 2011, s. 169-189;
43. Negatywna tolerancja a Kościół. Odpowiedź Ap 2,18-29, w: Więcej szczęścia jest w
dawaniu aniżeli w braniu, Fs. W. Chrostowski, red. B. Strzałkowska, t. 2, Warszawa
2011, s. 891-916;
44. Prawdziwi zwycięzcy w Apokalipsie św. Jana, w: Nie wstydzę się Ewangelii, Fs. Z.
Kiernikowski, red. W. Chrostowski, Warszawa 2011, s. 243-267;
45. „Mieszkańcy ziemi” w Apokalipsie św. Jana, Veritas cum Caritate – intellegentia cum
Amore, Fs. A. Suski, red. Cz. Rychlicki – I. Werbiński, Toruń 2011, s. 251-285;
46. „Misterium crucis” Jezusa w życiu chrześcijanina w świetle Apokalipsy św. Jana, w:
Krzyż Twój wielbimy, Scripturae Lumen 3, Tarnów 2011, s. 257-292;
47. Księga Nahuma w Nowym Testamencie, CT 81 (2011), n. 4, s. 121-135;
48. Jezus wychowuje swoich uczniów w Mk 1,35-39, Verbum Vitae 21 (2012), s. 107-137;
49. Jezus jako Mesjasz w Apokalipsie św. Jana – przyczynek do chrystologii Ap, Ateneum
Kapłańskie 159 (2012), z. 3, s. 447-469;
50. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (Rdz 1,27) – zróżnicowanie płciowe w Nowym
Testamencie, Pedagogika Katolicka 11 (2012), nr 2, s. 125-140;
51. Kryteria interpretacji Apokalipsy św. Jana, Biblica et Patristica Thorunensia 5 (2012),
15-34;
52. Chrzest Jezusa w Ewangelii według św. Marka a idea samouniżenia się Boga.
Przyczynek do chrystologii drugiej Ewangelii, Teologia i Człowiek 20 (2012), s. 9-26.
53. „Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego” (Mk 12,34): od wiary Izraela do wiary
chrześcijan, Teologia i Człowiek 12 (2013), nr 3 (23), s. 47-65.
54. Studium Pisma świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (2001-2012), Zeszyty Stowarzyszenia Biblistów Polskich 10 (2013), n. 10.
s. 455-468.
55. [rec.] Ewa Janus, Grzechy ludzi Kościołów Apokalipsy i Jezusowe sposoby ich
przezwyciężania, Kraków 2013, ss. 337, „Teologia i Człowiek” 12 (2014) nr 3 (27), s.
219-225.
56. [rec.] Magdalena Marzec, Apokalipsa św. Jana wobec kultu imperialnego, Kraków
2013, ss. 226, „Teologia i Człowiek” 12 (2014) nr 3 (27), s. 225-231.
57. [rec.] Anna Klich, Chrystocentryzm hermeneutyki biblijnej Jana Pawła II
w katechezach o psalmach i kantykach, Kraków 2014, ss. 394, „Teologia i Człowiek”
12 (2014) nr 4 (28), s. 229-234.
3. Redakcja:
1. Biblica et Patristica Thoruniensia 1 (2008), Dzieje Apostolskie, ss. 278
Od redakcji, Biblica et Patristica Thoruniensia 1 (2008), s. 13-15;
2. Biblica et Patristica Thoruniensia 2 (2009), Księga Jonasza, ss. 195;
Wprowadzenie, Biblica et Patristica Thoruniensia 2 (2009), s. 9-13;
3. . Biblica et Patristica Thoruniensia 3 (2010), List do Rzymian, ss. 168;
Wprowadzenie, Biblica et Patristica Thoruniensia 3 (2010), 7-9;
4. Biblica et Patristica Thoruniensia 4 (2011), Księga Rodzaju, ss. 360;
5. Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012), Apokalipsa św. Jana, ss. 217;
Wprowadzenie, Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012), s. 9-12.
6. Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (2014), nr 1, ss. 143;
7. Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (2014), nr 2, ss. 143;
8. Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (2014), nr 3, ss. 143;
9. Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (2014), nr 4, ss. 100.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards