PL PL 1. Kontekst Niniejsze sprawozdanie zawiera główne wyniki

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 27.5.2015 r.
COM(2015) 221 final
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
SPRAWOZDANIE NA TEMAT OSIĄGNIĘCIA CELÓW
PROGRAMU HERKULES II
PL
PL
1.
KONTEKST
Niniejsze sprawozdanie zawiera główne wyniki programu Herkules II 2007–20131 przyjętego
w 2007 r. w celu wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych
Wspólnoty Europejskiej. Sprawozdanie opiera się na niezależnej ocenie zleconej przez
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Komisji Europejskiej i
przeprowadzonej w okresie od marca do grudnia 2014 r. przez zewnętrznego wykonawcę 2,3.
Prace nad oceną wspierała i nadzorowała grupa sterująca składająca się z urzędników OLAF i
Sekretariatu Generalnego Komisji.
Celem pierwszego programu Herkules, ustanowionego na mocy decyzji nr 804/2004/WE,
była ochrona interesów finansowych UE polegająca na wspieraniu przeciwdziałania
nieprawidłowościom, nadużyciom finansowym i korupcji mającym wpływ na budżet UE. W
2007 r. program został zastąpiony programem Herkules II w wyniku przyjęcia decyzji nr
878/2007/WE zmieniającej decyzję nr 804/2004/WE. W 2014 r. Parlament Europejski i Rada
przyjęły rozporządzenie (UE) nr 250/2014 w sprawie programu Herkules III na lata 2014–
2020.
2.
PROGRAM
Ogólnym celem programu Herkules II było ustanowienie wspólnotowego programu działania
w celu wspierania działalności mającej na celu wzmocnienie działania UE w dziedzinie
zapobiegania nadużyciom finansowym mającym wpływ na interesy finansowe Unii oraz
zwalczania tego typu nadużyć, w tym zwalczania przemytu i podrabiania papierosów 4. W
szczególności pogram koncentruje się na osiągnięciu poniższych celów. Są to:
a) „zacieśnianie współpracy w wielu dziedzinach na szczeblu ponadnarodowym między
organami państw członkowskich, Komisją a OLAF-em;
b) tworzenie sieci z udziałem państw członkowskich oraz krajów przystępujących i
kandydujących – zgodnie z protokołem ustaleń – ułatwiających wymianę informacji,
doświadczeń i najlepszych praktyk przy jednoczesnym poszanowaniu odrębnych tradycji
każdego z państw członkowskich;
c) zapewnienie wsparcia technicznego i operacyjnego organom ścigania w państwach
członkowskich w walce przeciwko przestępczości transgranicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia dla organów celnych;
d) zapewnienie równowagi geograficznej bez wystawiania na ryzyko skuteczności
operacyjnej poprzez włączenie, jeżeli jest to możliwe, wszystkich państw członkowskich
oraz krajów przystępujących i kandydujących – zgodnie z protokołem ustaleń – do
działań finansowanych w ramach programu;
1
2
3
4
W niniejszym sprawozdaniu termin „program” odnosi się do programu Herkules II przyjętego na mocy decyzji nr
878/2007/WE zmieniającej decyzję nr 804/2004/WE.
Wykonawcą było przedsiębiorstwo Rambøll Management Consulting. Ocenę przeprowadzono zgodnie z art. 7 decyzji nr
804/2004/WE zmienionej decyzją nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniającą
i przedłużającą okres obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej Wspólnotowy program działań na rzecz
wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II), Dz.U. L 193 z
25.7.2007, który stanowi, że „[d]o dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja (OLAF) przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie na temat osiągnięcia celów niniejszego programu”. Opóźnienie przyjęcia niniejszego sprawozdania
wynika z restrukturyzacji służb Komisji Europejskiej pod koniec 2014 r.
Sprawozdanie wykonawcy i załączniki do sprawozdania można pobrać z: https://bookshop.europa.eu/en/home/
Art. 1 zmienionej decyzji nr 804/2004/WE.
2
e) zwielokrotnienie i wzmocnienie środków w najbardziej krytycznych obszarach, w
szczególności takich jak przemyt papierosów i ich podrabianie”5.
Rodzaje działalności
Program obejmował wsparcie finansowe na rzecz trzech rodzajów działalności6:

pomocy technicznej dla organów krajowych;

szkoleń, seminariów i konferencji; oraz

wsparcia IT.
Pomoc techniczna
Pomoc techniczna stanowiła ten rodzaj działalności, na którą przeznaczono największy budżet
i w ramach której podpisano najwięcej umów o udzielenie dotacji. Działania obejmowały
wsparcie finansowe na zakup sprzętu wykorzystywanego przez krajowe i regionalne organy
administracyjne w toku dochodzeń w celu ochrony interesów finansowych UE. Projekty
pomocy technicznej dzieliły się na dwie grupy:
 „wsparcie dochodzeń” w celu ogólnego zwalczania nadużyć finansowych i korupcji;
oraz
 „papierosy”; celem projektów w tej grupie było zwiększenie zdolności beneficjentów
do zwalczania przemytu i podrabiania papierosów. Finansowaniem w ramach
programu objęto między innymi zakup skanerów rentgenowskich stosowanych na
zewnętrznych granicach Unii w celu wykrywania przemycanych i podrabianych
papierosów w pojazdach lub kontenerach, a także zakup i szkolenie psów tropiących.
W latach 2010 i 2011 duńskie organy celne otrzymały dotacje w wysokości 335 000 EUR na
zakup skanerów rentgenowskich wykorzystywanych na przejściach granicznych w celu
zwiększenia liczby i jakości kontroli celnych w Danii poprzez zakup ośmiu skanerów
rentgenowskich służących do wykrywania nielegalnego przemieszczania wyrobów
tytoniowych i prawdopodobnie innych elementów składowych wykorzystywanych do
nielegalnej produkcji tytoniu. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy urządzenia
wykorzystano do wykonania niemal 30 000 skanów. Wykonane skany umożliwiły ujawnienie
400 przypadków przemytu, co skutkowało wykryciem 9 000 kartonów przemycanych
papierosów oraz konfiskatą narkotyków, alkoholu i broni.
Szkolenia, seminaria i konferencje
Ten rodzaj działalności podzielono na dwie części:
 działalność w zakresie konferencji, seminariów i szkoleń, służąca na przykład
rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w obszarze zwalczania nadużyć finansowych
oraz przemytu i podrabiania papierosów, podnoszeniu poziomu świadomości i
poprawieniu prewencji. Wsparcia finansowego udzielono również na specjalistyczne
szkolenia w zakresie informatyki śledczej kierowane do funkcjonariuszy celnych i
policjantów; oraz
5
6
Art. 1 ust. 2 zmienionej decyzji nr 804/2004/WE.
Art. 1a zmienionej decyzji nr 804/2004/WE.
3
 „szkolenia prawnicze” obejmujące szczególne analizy prawnoporównawcze potrzebne
do sporządzenia dokumentów z zakresu polityki i wniosków ustawodawczych.
Wsparcie IT
Ze środków programu sfinansowano dokonany przez Komisję zakup (dostępu do) baz danych
dla beneficjentów z państw członkowskich, np. organów celnych lub policji, z
przeznaczeniem do wykorzystania w toku prowadzonych przez nie dochodzeń. Przedmiotowe
bazy danych zawierają informacje dotyczące przedsiębiorstw i własności przedsiębiorstw,
dane handlowe, dane dotyczące ruchu statków i dane zawarte w manifestach towarów. W
ramach programu wsparciem objęto także rozwój określonych narzędzi IT do automatycznej
analizy dużych ilości danych handlowych, której wyniki mogą być wykorzystywane do analiz
ryzyka i pomagają organom celnym w państwach członkowskich w ukierunkowaniu ich
działań na obszary ryzyka.
Budżet
Budżet (środki na zobowiązania) przeznaczony na wieloletnie ramy finansowe (WRF) 2007–
2013 wynosił 98 525 000 EUR7, tj. około 14,3 mln EUR rocznie. Na rysunku 1
przedstawiono podział ze względu na rodzaj działalności.
Wykres 1:
2013)8
100%
90%
13.7
3.2
80%
Środki budżetowe z podziałem na rodzaje działalności (w latach 2007–
13.8
14.0
14.1
15.0
14.2
14.0
2.6
2.2
2.7
2.9
2.9
3.3
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.4
70%
60%
0.7
3.4
3.2
3.5
4.4
3.2
5.2
3.0
Wsparcie IT
Szkolenia itp. - prawne
50%
Szkolenia itp. - operacyjne
Pomoc techniczna
40%
30%
6.9
7.1
7.8
20%
6.3
6.2
2010
2011
7.4
7.0
2012
2013
10%
0%
2007
7
8
2008
2009
Art. 6 ust. 2 zmienionej decyzji nr 804/2004/WE; ceny z 2007 r.
Dane liczbowe opierają się na środkach na zobowiązania udostępnionych w decyzjach w sprawie finansowania
przyjmowanych w latach 2007–2013. W 2007 r. działalność w zakresie „szkoleń prawniczych” stanowiła element
działalności w zakresie „konferencji, seminariów i szkoleń” podzielony na „Szkolenia – część operacyjna” i „Szkolenia –
część prawna”. Budżet przeznaczony na tę drugą działalność wynosił 375 000 EUR.
4
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym9 finansowanie w ramach programu Herkules II
mogło przyjąć dwie formy:

dotacji, udzielanych w następstwie zaproszenia do składania wniosków; oraz

zamówień publicznych, udzielanych w następstwie zaproszenia do składania ofert10.
Dotacje na pomoc techniczną mogły pokryć do 50 % kosztów kwalifikowalnych, na działania
szkoleniowe – do 80 %, a na szkolenia prawnicze – do 90 %. Beneficjentami były następujące
podmioty11:
a) krajowe i regionalne organy administracyjne państw członkowskich lub krajów
przystępujących (pomoc techniczna została ograniczona do tej kategorii);
b) instytuty badawcze i oświatowe (podmioty te nie mogły ubiegać się o dotacje na pomoc
techniczną, jednak mogły składać wnioski dotyczące działalności w zakresie szkoleń,
seminariów, konferencji, badań i wsparcia IT); oraz
c) organizacje niedochodowe.
Każda osoba prawna, która spełniała mające zastosowanie wymogi prawne, mogła
uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia i ubiegać się o zamówienie w
ramach programu. W ramach zamówień publicznych dokonano zakupu (dostępu do) baz
danych, specjalistycznych szkoleń i rozwoju określonych narzędzi IT.
Pod pewnymi warunkami w ramach programu istniała także możliwość pokrycia kosztów
udziału w szkoleniach przedstawicieli określonych państw spoza UE12.
Z przydziału budżetu oraz liczby dotacji i zamówień wynika, że 52,8 % środków finansowych
przydzielono w formie dotacji, a 47,1 % przeznaczono na zamówienia.
9
10
11
12
Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (rozporządzenie finansowe) i
rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. (przepisy wykonawcze) na lata 2007–
2012, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.
(nowe rozporządzenie finansowe) oraz rozporządzenie delegowanie Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października
2012 r. (zasady stosowania) na 2013 r. i na kolejne lata. W ramach oceny nie uwzględniono wpływu nowego
rozporządzenia finansowego na wdrożenie programu Herkules II, jednak można twierdzić, że wpływ ten polegał na
ograniczeniu obciążenia administracyjnego (np. dla beneficjentów dotacji) dzięki uproszczeniu zasad dotyczących dotacji
o małej wartości i skróceniu terminów płatności.
Zob. art. 2, w szczególności jego ust. 1, zmienionej decyzji nr 804/2004/WE, w którym określa się instrumenty i warunki
finansowania.
Art. 2a zmienionej decyzji nr 804/2004/WE. Wszyscy beneficjenci dotacji musieli być podmiotami, które „wspierają
wzmocnienie działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony jej interesów finansowych”. Art. 3 zmienionej decyzji nr
804/2004/WE zawiera wykaz warunków, które muszą spełniać organy w krajach kandydujących lub w innych krajach
spoza UE, aby kwalifikować się do uzyskania dotacji w ramach programu. W związku z tym, że warunki te nie zostały
spełnione, dotacji nie przyznano tego rodzaju organom w państwach trzecich.
Zob. art. 2a zmienionej decyzji nr 804/2004/WE. Podmioty należące do kategorii b) „instytuty badawcze i oświatowe”
oraz c) „wszystkie organizacje niedochodowe” musiały również posiadać co najmniej od roku osobowość prawną oraz
zostać założone i działać w państwie członkowskim lub w kraju spoza Wspólnoty określonym w art. 3.
5
Tabela 1: Przegląd liczby dotacji i zamówień z podziałem na rodzaje działalności i lata
Rok
Pomoc
techniczna
Szkolenia
Dotacje
Dotacje
Szkolenia Wsparcie
prawnicze IT
Wartość Ogółem Dotacje
procento
wa
Ogółem
Dotacje
ogółem
Wartość
procentowa
Dotacje
Wartość
procento
wa
2007 r.
29
10
10
20
9
9
48
19
67
2008 r.
31
9
17
26
9
13
49
30
79
2009 r.
27
12
18
30
10
7
49
25
74
2010 r.
27
16
10
26
9
11
52
21
73
2011 r.
28
9
22
31
9
13
46
35
81
2012 r.
42
15
9
24
9
16
66
25
91
2013 r.
32
17
10
27
10
6
59
16
75
Ogółem
216
88
96
184
65
75
369
171
540
W marcu 2014 r., czyli w momencie przystąpienia do oceny, wiele działań, w odniesieniu do
których zawarto umowy o udzielenie dotacji lub na które udzielono zamówienia, nadal
znajdowało się w trakcie realizacji, w związku z czym nie istniała możliwość zgromadzenia
informacji na temat osiągniętych wyników. Zwrócono się jednak do beneficjentów i
wykonawców o wyrażenie opinii na temat wydajności realizacji programu.
Realizacja
Program realizowano na podstawie rocznych decyzji Komisji w sprawie finansowania
zatwierdzających roczny budżet i program prac. Decyzje te zawierały orientacyjny przegląd
priorytetów w zakresie działań w danym roku oraz budżet dostępny na każdy rodzaj
działalności. Roczne przeglądy13 zawierały informacje dotyczące realizacji rocznych
programów prac.
CELE I METODYKA OCENY ORAZ ŹRÓDŁA DANYCH NA POTRZEBY OCENY
3.
Cele
Niezależna ocena dotyczyła głównie skuteczności programu, tj. kwestii, w jakim stopniu
osiągnięto cele programu.
Drugim celem była ocena wydajności realizacji na podstawie:

13
oszczędności: czy zasoby na osiągnięcie celów zostały udostępnione beneficjentom w
odpowiednim czasie, były wystarczające pod względem ilości i adekwatne pod
względem jakości?
Komisja przyjmowała roczne przeglądy na podstawie art. 7 zmienionej decyzji nr 804/2004/WE, które przekazywała
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Ostatnio przyjęto przeglądy na rok 2011 (SWD(2012) 445 final z 11.12.2012),
2012 (SWD(2013) 287 final z 24.7.2013) i 2013 (SWD(2014) 247 final z 17.7.2014).
6

użyteczności: w jakim stopniu podjęte działanie odpowiadały potrzebom oraz
rozwiązywały problemy i kwestie, które to potrzeby, problemy i kwestie określono w
czasie przyjęcia programu? Czy wystąpiły jakiekolwiek skutki uboczne?

spójności:
w
jakim
stopniu
zmaksymalizowano/zminimalizowano
pozytywny/negatywny efekt mnożnikowy uzyskany w powiązanych obszarach
polityki, takich jak programy Customs i Fiscalis14?

akceptowalności: w jakim stopniu zainteresowane strony zaakceptowały program i
uznały go za przydatny?
Trzecim celem była ocena europejskiej wartości dodanej programu („dodatkowości”) oraz
trwałości jego wyników.
Ocena wyraźnie nie obejmowała przydatności programu, ponieważ przydatność programu
została uwzględniona w ocenie skutków15 towarzyszącej wnioskowi Komisji w sprawie
programu Herkules III (2014–2020). Ocena obejmowała wszystkie działania realizowane w
ramach programu w okresie programowania 2007–2013. Ocena dotyczyła w szczególności
pomocy technicznej, której wyniki uznano za kluczowe dla ogólnego powodzenia programu.
Metodyka
Ocenę przeprowadzono z zastosowaniem metody („analiza wkładu”) opracowanej przez
wykonawcę, która polega na gromadzeniu informacji na temat programu, jego realizacji i
osiągnięć w celu wysunięcia hipotez dotyczących związków przyczynowych między
działaniami, których realizację umożliwiło wsparcie finansowe w ramach programu, z jednej
strony, a ich rezultatami i efektami z drugiej strony. Następnie hipotezy te zbadano przy
wykorzystaniu nowych danych zgromadzonych za pomocą ankiet, wywiadów i studiów
przypadków. Wyniki uwzględniono w „teorii zmiany” opisującej sposób, w jaki poprzez
generowanie rezultatów i efektów działania finansowane w ramach programu Herkules
ostatecznie przyczyniają się do wywarcia wpływu długoterminowego. Umożliwiło to
określenie i wyjaśnienie produktywnych mechanizmów programu oraz czynników
kontekstowych mających na niego wpływ. Heterogeniczny charakter działań finansowanych
w ramach programu oraz wyników uzyskanych w ramach tych działań wymagał przyjęcia
kompleksowego podejścia w analizie zakresu, w jakim cele programu zostały osiągnięte.
Metodyka przyjęta przez wykonawcę umożliwiła dokonanie oceny wyników ilościowych
(rezultatów) oraz wyników w dłuższej perspektywie poprzez porównanie ich z wrażeniami i
opiniami ekspertów i zainteresowanych stron zgromadzonymi podczas wywiadów i w ramach
ankiet. Wywiady i ankiety obejmowały pytania i stwierdzenia związane z wynikami
programu (skutecznością) oraz jakością jego realizacji (wydajnością). Wskaźnik odpowiedzi
był zadowalający, a respondenci byli reprezentatywni dla beneficjentów programu pod
względem zasięgu geograficznego, rodzaju działalności i instrumentu finansowania.
Wywiady przeprowadzono z wystarczającą liczbą zainteresowanych stron ze wszystkich
sektorów działalności oraz w całym okresie realizacji programu. Dzięki wywiadom i
ankietom potwierdzono wstępne ustalenia i uściślono wyniki programu.
Fiscalis stanowił wieloletni wspólnotowy program działań na rzecz poprawy skuteczności systemów podatkowych na
rynku wewnętrznym (decyzja nr 1482/2007/WE, Dz.U. L 330 z 15.12.2007). Customs stanowił wieloletni program
działań na rzecz wspierania i uzupełniania działań podejmowanych przez państwa członkowskie dla zapewnienia
skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego w dziedzinie ceł (decyzja nr 624/2007/WE, Dz.U. L 154 z 14.6.2007).
15 SEC(2011) 1610 final i SEC(2011) 1611 z dnia 19 grudnia 2011 r.
14
7
Ze względu na niewielką skalę programu przeprowadzenie pełnej analizy kosztów i korzyści
nie było uzasadnione, ponieważ koszty takiej analizy byłyby niewspółmierne do budżetu
programu.
Chociaż ograniczona skala programu utrudnia ocenę ogólnego wpływu na ochronę interesów
finansowych Unii, to jednak metodyka przyjęta przez wykonawcę zapewnia wystarczające
podstawy dla założenia, że wyniki oceny zewnętrznej są ważne, reprezentatywne i
wiarygodne.
Źródła danych
Podmiotowi przeprowadzającemu ocenę zewnętrzną przekazano informacje administracyjne i
finansowe pochodzące z baz danych Komisji dotyczące liczby, kwot i rozkładu
geograficznego dotacji i zamówień, w tym egzemplarze sprawozdań końcowych
przedstawionych przez beneficjentów dotacji. Sprawozdania te zawierają informacje na temat
osiągniętych rezultatów, które przyczyniły się do ochrony interesów finansowych Komisji,
takich jak liczba i wartość konfiskat przeprowadzonych dzięki zastosowaniu skanerów
rentgenowskich, straty w budżecie krajowym i unijnym, których uniknięto, oraz wyniki
konferencji i sesji szkoleniowych w ocenie ich uczestników.
Podmiotowi oceniającemu dostarczono również sprawozdanie z oceny śródokresowej
programu z 2010 r.16 oraz główne wyniki i zalecenia sformułowane w ramach kontroli
Trybunału Obrachunkowego z 2005 r.17 i 2010 r.18 dotyczące zarządzania programami
finansowymi przez Komisję (OLAF).
Podmiot oceniający zebrał dane z internetowych ankiet wypełnionych przez beneficjentów19 i
uczestników, 38 wywiadów z zainteresowanymi stronami oraz 20 studiów przypadku. Na
potrzeby przeprowadzenia ankiety wśród beneficjentów rozesłano kwestionariusz do ponad
100 organizacji, w tym NGO, organów sądowych, organów celnych, policji i instytutów
oświatowych, które uzyskały dotację lub zamówienia na organizację wydarzenia (np.
konferencji, seminarium lub kursu szkoleniowego). Wskaźnik odpowiedzi był stosunkowo
wysoki (65 %, czyli 68 respondentów), jednak większość odpowiedzi pochodziła od
organizacji, które niedawno otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu. Niewiele
odpowiedzi uzyskano od organizacji, które ze wsparcia skorzystały tylko w pierwszych latach
programu (2007–2010), a w odniesieniu do wydarzeń, które odbyły się w tym okresie, trudno
było odnaleźć ich beneficjentów i uczestników oraz przeprowadzić z nimi wywiady20.
Kwestionariusz do celów ankiety wśród uczestników przesłano 1 464 osobom fizycznym,
które uczestniczyły w konferencji, seminarium lub kursie szkoleniowym, które to wydarzenia
objęto wsparciem w ramach programu. Po przesłaniu trzech przypomnień wskaźnik
16
17
18
19
20
(Uaktualniony) Okresowy przegląd realizacji założeń programu Herkules II. Przegląd przeprowadzono na podstawie art.
7 akapit drugi zmienionej decyzji nr 804/2004/WE. W 2008 r. służby audytu wewnętrznego przeprowadziły audyt
finansowy dotyczący programu Herkules w latach 2004–2006. W ramach audytu przedstawiono szereg rekomendacji
dotyczących możliwych sposobów poprawy realizacji programu przez OLAF.
Sprawozdanie specjalne nr 1/2005 (Dz.U. C 202 z 18.8.2005).
Sprawozdanie specjalne nr 2/2011 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SRCA:2011:02:FIN:PL:PDF
Beneficjentami programu są osoby prawne, z którymi Komisja zawarła umowę o udzielenie dotacji lub którym udzieliła
zamówienia. Uczestnikami są osoby fizyczne, które uczestniczyły w wydarzeniach (konferencji, seminarium i szkoleniu)
finansowanych w ramach programu. Chociaż nie uzyskali oni bezpośredniego wsparcia Komisji, to jednak ich koszty
zostały pokryte z budżetu wydarzenia.
Teoretycznie próby ankietowanych beneficjentów nie można było uznać za reprezentatywną, ponieważ nie obejmowała
ona organizacji, które skorzystały z programu na samym jego początku, jednak uznały go za nieistotny i wycofały się.
Komisji nigdy jednak nie zwrócono uwagi na tego rodzaju przypadki. Co więcej, odpowiedzi na pytania i stwierdzenia
związane z wydarzeniami, które miały miejsce jakiś czas temu, zasadniczo są mniej wiarygodne, co również mogło
przeinaczyć wyniki ankiety. Próba zawiera odpowiedzi od organizacji, które korzystały z programu przez cały okres jego
realizacji.
8
odpowiedzi wynosił 39 % (574 respondentów), przy czym 90 % odpowiedzi dotyczyło
wydarzeń, które miały miejsce w roku 2013 lub 2014, a 23 % (131) odpowiedzi dotyczyło
sesji szkoleniowych z zakresu informatyki śledczej.
Wykonawca przeprowadził szczególne badanie ankietowe wśród użytkowników baz danych,
jednak wskaźnik odpowiedzi był zbyt niski, aby możliwe było wyciągnięcie jakichkolwiek
ważnych i wiarygodnych wniosków. Użytkowników w państwach członkowskich, których
liczba jest ograniczona, już dwukrotnie proszono o przedstawienie swoich opinii na temat
przydatności baz danych w wykonywanej przez nich pracy. Ustalenia podmiotu oceniającego
dotyczące użytkowania baz danych opierają się wyłącznie na studiach przypadków.
4.
KLUCZOWE USTALENIA OCENY ZEWNĘTRZNEJ
Skuteczność
Skuteczność programu Herkules II oceniono dla każdego z pięciu celów określonych w
podstawie prawnej programu21 (zob. powyżej).
Dzięki programowi zacieśniono współpracę w wielu dziedzinach na szczeblu
ponadnarodowym. Z ankiet i wywiadów z zainteresowanymi stronami wynika, że głównymi
czynnikami wspierającymi osiągnięcie tego celu były szkolenia na temat zwalczania nadużyć
finansowych oraz szkolenia, seminaria i konferencje dotyczące w szczególności zagadnień
prawnych. W niektórych przypadkach pomoc techniczna również stanowiła istotny wkład
[np. w przypadku transgranicznego rozwoju systemów automatycznego rozpoznawania tablic
rejestracyjnych (system ANPR)], jednak korzystano z niej głównie w poszczególnych
państwach członkowskich, nie zaś między podmiotami w co najmniej dwóch państwach
członkowskich. Ponadto w ramach programu wśród beneficjentów i uczestników skutecznie
zwiększono zrozumienie unijnych i krajowych mechanizmów ochrony interesów finansowych
Unii. Z ustaleń wynika, że dzięki temu państwa członkowskie stały się bardziej świadome
korzyści płynących z zacieśniania współpracy.
Z ustaleń wynika, że w ramach programu skutecznie utworzono i wzmocniono sieci
podmiotów zaangażowanych w ochronę interesów finansowych Unii. Między organami
państw członkowskich, Komisją a Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych zostały ustanowione zarówno formalne, jak i (głównie) nieformalne sieci. Sieci
te między innymi ułatwiały wymianę informacji między organami krajowymi 22, zapewniały
lepszy dostęp do informacji oraz poprawę zdolności do reagowania na nadużycia finansowe.
Ponadto program przyczynił się do usprawnienia współpracy między praktykami a
środowiskiem akademickim w państwach członkowskich. Wśród różnych rodzajów
działalności szkolenia z zakresu zwalczania nadużyć finansowych były najskuteczniejszym
sposobem tworzenia sieci. Skuteczność programu można by zwiększyć, zapewniając bardziej
osobisty kontakt między administratorami – na przykład w ramach wymiany pracowników.
W wyniku programu ułatwiono wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk.
Niektórzy respondenci i rozmówcy potwierdzili, że dotyczyło to głównie uczestników
szkoleń, seminariów lub konferencji z zakresu zwalczania nadużyć finansowych, w
szczególności w trakcie tych wydarzeń, ale także po powrocie uczestników do ich zwykłego
środowiska pracy.
21
22
Art. 1 ust. 2 lit. a)–e) zmienionej decyzji nr 804/2004/WE.
Nie dotyczy to wykorzystania narzędzi IT, tylko faktu, że pracownicy organów krajowych korzystają z sieci do
kontaktowania się ze swoimi odpowiednikami w innych państwach członkowskich w celu doraźnej wymiany informacji.
9
Z oceny wynika, że program przyniósł oczekiwane wyniki dzięki zapewnieniu wsparcia na
pomoc techniczną, w szczególności dzięki zwiększeniu zdolności operacyjnej i
dochodzeniowej beneficjentów do zwalczania działań szkodzących interesom finansowym
Unii. Z dowodów uzyskanych z ankiet, wywiadów z zainteresowanymi stronami i studiów
przypadków wynika, że, ogólnie rzecz ujmując, bez współfinansowania ze środków UE
najprawdopodobniej nie zakupiono by przedmiotowego sprzętu. W ramach pomocy
technicznej odnotowano wiele przykładów wyposażenia organów ścigania w wysokiej jakości
sprzęt, dzięki któremu usprawniono gromadzenie dowodów korupcji, nadużyć finansowych i
przemytu w państwach członkowskich23. Co więcej, pomoc techniczna przyczyniła się do
zwiększenia elastyczności i zdolności dochodzeniowej beneficjentów.
Zasadniczo z ustaleń wynika, że beneficjenci uważali dostęp do baz danych za przydatny w
ich pracy. O ile w ramach programu skutecznie ułatwiono dostęp do danych i baz danych w
niektórych państwach członkowskich, to jednak w innych państwach członkowskich wkład
programu był ograniczony. Komisja zarządzała dostępem do baz danych udzielanym
krajowym punktom kontaktowym, które zapewniały dalsze rozpowszechnianie dostępu na
poziomie krajowym. Z ustaleń wynika, że rozpowszechniając dostęp jedynie za
pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych, nie zagwarantowano, aby z takiego
dostępu skorzystały wszystkie właściwe organy w państwach członkowskich. W ogólnym
rozrachunku dostęp zapewniał wsparcie dla organów krajowych w prowadzonych przez nie
dochodzeniach, które w przeciwnym razie byłyby mniej skuteczne, oraz spowodował
osiągnięcie korzyści skali przez beneficjentów.
W ramach programu wsparto rozwój narzędzi IT na potrzeby analizy dużych ilości danych.
Jednym z nich jest system „Contraffic” dostarczający służbom celnym informacji na temat
statusu i przemieszczania kontenerów za pomocą komunikatów CSM, czyli Container Status
Message z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Co roku do systemu Contraffic,
który przyczynił się do zwiększenia zdolności organów celnych do wykrywania nadużyć
finansowych, wpływa ponad 15 000 zapytań o dane od ponad 300 funkcjonariuszy celnych.
Ponadto system Contraffic umożliwił automatyczną analizę ponad 2 mln deklaracji
przywozowych składanych na podstawie jednolitych dokumentów administracyjnych (SAD)
przez przewoźników morskich mającą na celu wykrycie błędnej deklaracji państwa
pochodzenia w ramach programu pilotażowego realizowanego przez 12 państw
członkowskich. Inne narzędzie wspomagające IT – narzędzie automatycznego monitorowania
(AMT) – generuje automatyczne powiadomienia o nietypowych wartościach w danych
handlowych i może być wykorzystywane do monitorowania przepływów handlowych
mających znaczenie dla analiz wywiadowczych i ukierunkowanych kontroli
przeprowadzanych przez organy celne państw członkowskich. Narzędzie AMT przyczyniło
się do poprawy zdolności organów do wykrywania zbyt niskiej wyceny przywożonych
towarów oraz do zwiększenia wydajności pracy tych organów, uwalniając zasoby ludzkie i
czas na potrzeby innych prac dochodzeniowych. Oczekuje się jednak, że wykorzystanie
pełnego potencjału narzędzia AMT będzie możliwe dopiero po dokonaniu usprawnień
mających na celu ograniczenie liczby powiadomień „fałszywie pozytywnych”, które zaczęto
wprowadzać dopiero w ramach programu Herkules III i które będą kontynuowane w latach
2015–2016.
23
Osiem z 16 zainteresowanych stron z państw członkowskich i jedna zainteresowana strona będąca organizacją
pozarządową wyraźnie potwierdziły, że w ramach programu krajowe organy ścigania (zwłaszcza organy celne)
otrzymały wsparcie techniczne i operacyjne do celów zwalczania przestępczości transgranicznej. Przykładowo dzięki
nowemu sprzętowi organy zyskały elastyczność – wcześniej posiadane skanery były znacznych rozmiarów, a
przetwarzanie było wolne, natomiast nowe skanery są szybsze i mniejsze.
10
Narzędzie AMT wykorzystano we wspólnej operacji celnej przeprowadzonej przez OLAF i
państwa członkowskie, która dotyczyła zbyt niskiej wyceny przywożonych towarów
prowadzącej każdego roku do ogromnych strat w budżecie UE i w budżetach państw
członkowskich. W ramach operacji uniknięto straty 80 000 mln EUR w cłach. Zastosowanie
szacunkowych uczciwych cen, stanowiących element rezultatów projektu AMT, miało
kluczowe znaczenie w fazie planowania i w fazie operacyjnej tej operacji. W ciągu jednego
miesiąca OLAF i uczestniczące organy celne wykryły ponad 1 500 kontenerów zawierających
towary, których zadeklarowana wartość celna została znacznie zaniżona. Zaniżoną wartość
osiągano, wykorzystując fałszywe opisy towarów, fałszywe masy i ilości oraz towary
podrobione. Ponadto organy określiły szereg „brakujących” przedsiębiorstw handlowych i
nieistniejących importerów, co stało się podstawą do wszczęcia szeregu dochodzeń karnych i
administracyjnych w kilku państwach.
Finansowanie działań w zakresie pomocy technicznej, szkoleń i wsparcia IT przeznaczano na
wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów. Wyraźniejsze ukierunkowanie
programu na ten obszar (w porównaniu z poprzednim programem) w wyniku zawarcia
porozumień z przedsiębiorstwami tytoniowymi24 doprowadziło do intensyfikacji takich
działań. Dowodem tego jest wiele działań zapewniających finansowanie na zakup sprzętu
technicznego oraz potwierdzające opinie beneficjentów: 75 % ankietowanych przyznało, że
program przyniósł w tej dziedzinie pozytywne wyniki.
Wyniki osiągnięte w ramach przedmiotowych trzech rodzajów działań wzajemnie się
uzupełniają, w związku z czym nie można ocenić, czy określony rodzaj działania był bardziej
skuteczny od pozostałych pod względem jego wkładu w efekty i skutki programu. Na
przykład pomoc techniczna okazała się bardzo skutecznym sposobem zapewnienia większego
wsparcia technicznego i operacyjnego dla organów ścigania i organów celnych oraz
usprawnienia dochodzeń, monitorowania i prac wywiadowczych. Wkład, jaki pomoc
techniczna wniosła w zacieśnianie współpracy w wielu dziedzinach na szczeblu
ponadnarodowym między organami państw członkowskich a Komisją, był ograniczony,
jednak nie był to jej główny cel. Szkolenia, seminaria i konferencje spowodowały
zacieśnienie współpracy na szczeblu ponadnarodowym między organami państw
członkowskich oraz wzmocnienie sieci i intensyfikację wymiany informacji, jednak okazały
się mniej skuteczne, jeżeli chodzi o harmonizację poziomów umiejętności, wyposażenia i
gotowości państw członkowskich w zakresie wykrywania przemycanych i podrabianych
produktów. Wsparcie IT w zakresie pomocy technicznej spowodowało usprawnienie
dochodzeń, monitorowania i prac wywiadowczych.
Ograniczenie rozkładu geograficznego beneficjentów do państw członkowskich było
spowodowane brakiem protokołów ustaleń w sprawie udziału krajowych i regionalnych
organów państw spoza UE. (Uczestnicy z wielu państw spoza UE brali jednak udział w
wydarzeniach, takich jak sesje szkoleniowe z zakresu informatyki śledczej). Zasadniczo
działania były realizowane równomiernie we wszystkich państwach członkowskich, przy
czym odnotowano jednak określone wyraźne różnice: o ile Belgia, Francja i Niemcy
otrzymały większość finansowania i realizowały większość projektów (dotacji i zamówień) w
zakresie wszystkich rodzajów działalności, to jednak dotacje na pomoc techniczną
otrzymywali beneficjenci ze wszystkich państw członkowskich, przy czym głównymi
beneficjentami, jeżeli chodzi o wartość pieniężną, były: Hiszpania, Polska i Węgry, a
24
UE zawarła „porozumienia” z czterema przedsiębiorstwami tytoniowymi na rzecz zwalczania przemytu i podrabiania
papierosów. Na mocy przedmiotowych porozumień przedsiębiorstwa te uiściły znaczne płatności na rzecz UE i państw
członkowskich.
11
następnie Belgia, Niemcy, Litwa, Niderlandy, Portugalia, Rumunia i Finlandia. Wszystkie te
państwa członkowskie posiadają ruchliwe porty wejścia do Unii lub zewnętrzne granice
lądowe UE na wschodzie. Polska, Węgry i Rumunia otrzymały większość dotacji na
szkolenia, seminaria i konferencje. Belgia otrzymała znaczne środki finansowe przeznaczone
na konferencje, ponieważ na jej terenie ma siedzibę jeden z wykonawców, który organizował
konferencje i seminaria w innych państwach członkowskich i państwach spoza UE.
Uniwersytety i NGO we Włoszech i Niemczech z powodzeniem uzyskały finansowanie na
mniejsze konferencje i kursy szkoleniowe poświęcone zagadnieniom prawnym. Uczestnicy
tych wydarzeń pochodzili jednak z wielu państw członkowskich i państw trzecich25.
Dotacje są przyznawane na rzecz zatwierdzonych wniosków przedstawionych w odpowiedzi na
zaproszenie do składania wniosków, w ramach którego Komisja otrzymała wnioski z ograniczonej liczby państw
członkowskich. Po publikacji zawiadomień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz aktywnym
rozpowszechnieniu informacji na temat zaproszenia wśród sieci zawodowych liczba wniosków i państw
członkowskich znacznie wzrosła w ostatnich latach realizacji programu.
25
12
Wykres 2:
Zagregowane środki na zobowiązania (2007–2013) na potrzeby wszystkich
rodzajów działalności (pomoc techniczna, szkolenia, szkolenia prawnicze i wsparcie IT) z
podziałem na państwa członkowskie
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
BE
DE
FR
Państwa trzecie
PL
HU
ES
UK
RO
PT
FI
IT
UE (JRC)
LT
NL
UE (JRC): kwota ta obejmuje
porozumienia administracyjne
zawarte w celu rozwoju narzędzi IT, takich jak narzędzie automatycznego monitorowania (AMT) lub narzędzie Contraffic.
SI
HR
EL
SK
Państwa trzecie: kwota ta obejmuje zamówienia udzielone dostawcom
baz danych mających siedzibę w państwach trzecich (Szwajcarii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,
Chinach i Indiach)
IE
MT
EE
LV
CY
AT
LU
BG
CZ
DK
SE
13
12 000 000
Wydajność
Oceną objęto wydajność realizacji programu i stwierdzono, głównie na podstawie wywiadów
i ankiet, że istnieją wystarczające podstawy, aby stwierdzić, że w ramach programu osiągnięto
jego zamierzone skutki przy racjonalnych kosztach. Chociaż nie można stwierdzić, czy
skutkiem programu był ogólny przyrost wydajności w państwach członkowskich, z ankiet i
wywiadów z zainteresowanymi stronami wynika, że Komisja (OLAF) zarządzała programem
w sposób wydajny pod względem udostępniania zasobów beneficjentom w odpowiednim
czasie, wystarczającej ilości i jakości zasobów. Można byłoby jednak osiągnąć dalszy
przyrost wydajności, gdyby państwa członkowskie wymieniały się najlepszymi praktykami w
zakresie zakupu i zamawiania sprzętu.
Roczny budżet programu wahał się między 13,7 mln EUR a 15 mln EUR, przy czym w
każdym roku finansowaniem obejmowano 67–91 działań. Na dotację lub zamówienie
przypadało zatem średnio mniej niż 190 000 EUR. W każdym przypadku koszty transakcji
ponoszone przez beneficjenta i Komisję powinny być proporcjonalne do przyznanej kwoty.
W ankiecie wśród beneficjentów 90 % respondentów zgodziło się albo zdecydowanie
zgodziło się ze stwierdzeniem, że pożądane wyniki osiągnięto, ponosząc racjonalne koszty.
Na podstawie informacji zawartych w trzech sprawozdaniach rocznych z realizacji programu,
danych ze sprawozdań końcowych dotyczących pomocy technicznej przeanalizowanych w
oparciu o studia przypadków oraz stwierdzeń z wywiadów z zainteresowanymi stronami
udało się otrzymać przybliżoną szacunkową wartość wpływu finansowego wynikającego z
przeprowadzonych konfiskat i unikniętych strat z zastosowaniem sprzętu technicznego i usług
zakupionych w ramach programu. Stanowi to kwotę ponad 270 mln EUR, co odpowiada
trzykrotnej wartości całkowitego kosztu programu (98 mln EUR)26.
Można zatem stwierdzić, że wydaje się, iż w ramach programu osiągnięto jego oczekiwane
skutki przy zachowaniu racjonalnych kosztów. Nie można jednak stwierdzić, czy skutkiem
programu był znaczny przyrost wydajności działań podejmowanych przez organy ścigania
państw członkowskich w celu wzmocnienia ochrony interesów finansowych Unii. Dowody
świadczą o wydajnym zarządzaniu projektem pod względem udostępniania zasobów
beneficjentom w odpowiednim czasie, w wystarczającej ilości i o odpowiedniej jakości. Z
różnych doświadczeń nadal wynika jednak, że państwa członkowskie mogą zyskać
dodatkowe korzyści, wymieniając się uwagami dotyczącymi rodzaju wykorzystywanego
sprzętu i sposobu jego zamawiania.
Wyniki oceny wskazują na znaczenie dodatkowych wymogów dotyczących monitorowania
wprowadzonych po śródokresowej ocenie programu w 2010 r. i audycie wewnętrznym w
2008 r., w szczególności jeżeli chodzi o wymogi sprawozdawcze dotyczące dotacji na pomoc
techniczną27.
26
Do tej kwoty należy podchodzić z ostrożnością, ponieważ nie jest w żadnym przypadku pełna. Ta szacunkowa wartość
wynika z analizy rocznych sprawozdań i sprawozdań końcowych przedstawionych przez beneficjentów, w szczególności
przez beneficjentów działań w zakresie pomocy technicznej, oraz z wielu dodatkowych źródeł wykorzystywanych przez
wykonawcę w przeprowadzanej przez niego analizie. Przykładowo beneficjenci dotacji na pomoc techniczną zgłaszają
wiele konfiskat i unikniętych strat w budżecie krajowym i unijnym jako wynik działań, których realizacja była możliwa
dzięki zakupowi sprzętu lub informacji w ramach programu. Wykrycie kontenera z przemycanymi lub podrobionymi
papierosami oznacza uniknięcie znacznych strat. Przedstawione oszacowanie nie obejmuje korzyści wynikających z
zapobiegania ani wyników, które trudno jest określić ilościowo. Studia przypadków nie obejmują wszystkich działań
realizowanych w ramach programu Herkules II. Wpływ finansowy jest najprawdopodobniej większy.
27
Beneficjenci dotacji na pomoc techniczną muszą przedstawić końcowe sprawozdanie z realizacji po upływie roku od
końca obowiązywania umowy o udzielenie dotacji. Wymóg ten nałożono ze względu na krótki czas, jaki upływa między
14
Z odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach i z wywiadów z zainteresowanymi stronami
wynika, że sprzęt techniczny zakupiony w ramach programu skutecznie chroni interesy
finansowe Unii. Zasadniczo w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności
zainteresowane strony przyznają, że wyników osiągniętych dzięki zastosowaniu takiego
sprzętu nie osiągnięto by lub ich zakres byłby mniejszy, gdyby zastosowano środki
udostępniane przez krajowe lub regionalne organy lub przez krajowych lub regionalnych
partnerów. Chociaż ustalenie to dotyczy wszystkich trzech rodzajów działalności, to jednak
uznaje się, że szkolenia, seminaria i konferencje walnie przyczyniły się do ułatwienia
współpracy międzynarodowej i ustanowienia sieci, które w przeciwnym razie nie zostałyby
stworzone. Narzędzia opracowane i zapewnione dzięki wsparciu IT i pomocy technicznej
wnoszą bardziej bezpośrednią wartość do dochodzeń prowadzonych przez krajowe organy
celne i organy ścigania i jako takie przyczyniają się do ochrony interesów finansowych Unii.
Beneficjenci z zadowoleniem przyjęli fakt, że w 2012 r. zarządzanie programem w ramach
OLAF zostało scentralizowane w jednej jednostce. Zasadniczo beneficjenci są zadowoleni z
procedur w ramach zaproszeń do składania wniosków (81 % respondentów oceniło je
pozytywnie albo bardzo pozytywnie). O ile zdaniem beneficjentów spełnienie wymogów
sprawozdawczych było stosunkowo łatwe (78 % respondentów udzieliło odpowiedzi
„zgadzam się” albo „zdecydowanie zgadzam się”), z dowodów wynika, że należało dołożyć
większych starań, aby je polepszyć. Komisja mogłaby w większym stopniu monitorować
wyniki i skutki finansowanych działań, gdyby wymagała od beneficjentów przedstawiania
odpowiednich rodzajów danych w końcowym sprawozdaniu technicznym.
Beneficjenci i uczestnicy są zadowoleni z tego, że w ramach programu można realizować ich
potrzeby na poziomie państwa członkowskiego. W ankiecie wśród beneficjentów znaczna
większość spośród 68 respondentów (86 %) zgodziła się albo zdecydowanie zgodziła się, że
wyniki projektu, w którym uczestniczyli, odnosiły się do potrzeb i problemów występujących
w ich państwie. W szczególności oceniono, że projekty szkoleń z zakresu zwalczania nadużyć
finansowych w bardzo dużym stopniu odpowiadają potrzebom państw: 94 % respondentów
zgodziło się albo zdecydowanie zgodziło się z opinią, że projekty te spełniały ich potrzeby i
rozwiązywały ich problemy. Przedmiot działań wykracza poza potrzeby państw
członkowskich, ponieważ działania te stanowiły wkład w ochronę interesów finansowych
Unii. Cele programu zostały osiągnięte, a więc ocenia się, że program przyczynił się do
zapobiegania stratom w budżecie Unii. W ramach programu niemożliwe było jednak
zaspokojenie wszystkich potrzeb organów celnych państw członkowskich28 w zakresie
sprzętu technicznego w celu wzmocnienia ich zdolności operacyjnej.
Europejska wartość dodana i trwałość wyników
Wszystkie źródła potwierdzają, że w ramach programu osiągnięto wartość dodaną na
poziomie Unii. Zasadniczo w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności
zainteresowane strony przyznają, że ich własne cele nie mogłyby zostać osiągnięte lub
zostałyby osiągnięte w mniejszym zakresie w przypadku korzystania z krajowych lub
regionalnych środków. Wartość dodana ma różny charakter w zależności od poszczególnych
rodzajów działalności: szkolenia i konferencje odgrywają szczególnie istotną rolę, jeżeli
zakupem sprzętu a końcem obowiązywania umowy, co utrudnia beneficjentowi zgłoszenie konkretnych wyników
uzyskanych dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu.
Analiza przeprowadzona przez DG ds. Podatków i Unii Celnej w latach 2013–2014 w celu określenia zagregowanych
potrzeb inwestycyjnych organów celnych państw członkowskich w latach 2014–2020 ujawniła, że wartość ta
trzydziestokrotnie przekracza budżet udostępniony w ramach programu Herkules III.
28
15
chodzi o ułatwienie współpracy międzynarodowej i tworzenie sieci, natomiast narzędzia IT i
pomoc techniczna wnoszą bardziej bezpośrednią wartość w przypadku dochodzeń
prowadzonych przez krajowe organy celne i organy ścigania.
Beneficjenci potwierdzili przydatność programu, w szczególności dla organów celnych, oraz
podkreślili, że korzyści znacznie przewyższają koszty uczestnictwa. Ponadto wyraźnie
wyrazili zamiar dalszego korzystania z zakupionego sprzętu technicznego.
Komisja zapewniła trwałość wyników, umożliwiając współfinansowanie kosztów eksploatacji
w ramach dotacji. W zamian za to beneficjenci zobowiązali się do przedstawienia końcowego
sprawozdania z realizacji po upływie roku od daty zakończenia projektu w celu wykazania
jego skuteczności i trwałości jego wyników. Jeżeli chodzi o szkolenia, seminaria i
konferencje, uczestnicy zasadniczo mają pewność, że zdobyte doświadczenie i wnioski
można wykorzystać w praktyce, a zatem trwałość została osiągnięta również pod tym
względem. Dotyczyło to w szczególności uczestników szkoleń z zakresu informatyki
śledczej.
Komplementarność
Komplementarność w wystarczającym stopniu zapewniono na etapie przygotowań i realizacji
programu. Zainteresowane strony zasadniczo przyznały, że program wyróżniał się wśród
innych programów (DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych i DG ds. Podatków i Unii
Celnej), jeżeli chodzi o podejście do ochrony interesów finansowych Unii. W szczególności
podkreślono, że pomoc techniczna stanowi element, którego nie oferuje się w ramach innych
inicjatyw UE, mimo że synergie z innymi inicjatywami UE mogłyby mieć pozytywny wpływ
na działania związane z pomocą techniczną. Dotyczy to przykładowo wykorzystania
systemów ANPR, których wyniki można by polepszyć, gdyby korzystano z informacji
pochodzących z istniejących systemów finansowanych ze środków UE, takich jak europejski
system informacji o pojazdach i prawach jazdy (sieć EUCARIS)29, europejski rejestr
przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU)30 oraz sieć praw jazdy (Réseau Permis de
Conduire – RESPER)31, które utworzono w ramach szeregu unijnych inicjatyw.
Chociaż podjęto działania służące koordynacji planowania różnych unijnych programów, na
przykład w obszarze służb celnych, to jednak wiele można by jeszcze zrobić, aby zacieśnić
współpracę między służbami Komisji i korzystać z synergii między programami oraz unikać
pokrywania się zakresów programów i inicjatyw UE.
5.
CZYNNIKI KONTEKSTOWE WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI PROGRAMU
Czynniki kontekstowe, które wywarły wpływ na wyniki programu, obejmują szereg kwestii,
choć są trudne do określenia pod względem ilościowym:

29
30
31
w przypadku dotacji na pomoc techniczną, wkład krajowych i regionalnych organów
administracyjnych musiał wynosić co najmniej 50 %. Od początku kryzysu finansowego
w 2008 r. wskutek ograniczeń budżetowych zdolność finansowa wnioskodawców i
beneficjentów uległa znacznemu zmniejszeniu, co doprowadziło do wycofania niektórych
wniosków, a nawet niektórych dotacji, które już przyznano. Problemowi temu zaradzono
w nowym rozporządzeniu ustanawiającym program Herkules III, w którym przewidziano
Zob.: https://joinup.ec.europa.eu/community/eucaris/description
Zob. na przykład: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/access/erru_en.htm
Zob.: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3989/5926.html
16
finansowanie na poziomie do 80 % kosztów kwalifikowalnych (a w wyjątkowych i
należycie uzasadnionych przypadkach do 90 %);

znaczną część budżetu na działania finansowane w formie dotacji stanowił VAT (do 25 %
w zależności od mającej zastosowanie stawki), jednak w ramach rozporządzeń
finansowych wykluczono kwalifikowalność VAT w ramach programu. Dlatego też w
praktyce dotacje pokrywały mniejszy odsetek kosztów (mniej niż 40 % w przypadku
pomocy technicznej), a brakującą część musiał pokryć beneficjent;

z analizy wniosków złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków
wynika, że wnioskodawcy często doświadczali trudności ze spełnieniem wymogów
administracyjnych i prawnych ze względu na bariery językowe lub brak znajomości
procedur składania wniosków lub realizacji dotacji;

niedobór środków na płatności pod koniec okresu obowiązywania programu spowodował
znaczne opóźnienia w końcowej wypłacie dotacji przyznanych w ostatnich dwóch latach.
6.
WNIOSKI I PRZYSZŁY KIERUNEK DZIAŁANIA
We wnioskach z oceny zewnętrznej stwierdzono32, że w ramach programu „zrealizowano
wyznaczone cele programu, a zatem [...] osiągnięto jego zamierzony skutek”. W ocenie
stwierdzono także, że wyniki otrzymane w ramach omawianych trzech rodzajów działalności
były trwałe i wzajemnie się uzupełniały, realizacja przebiegała w sposób wydajny, a pożądane
skutki osiągnięto, ponosząc racjonalne koszty. Wskazano jednak określone obszary
wymagające poprawy. Zostały one wymienione poniżej wraz z działaniami, które zostaną
podjęte w tym celu:
1) wpływ programu można zwiększyć poprzez zapewnienie bardziej osobistego kontaktu
między administratorami, na przykład w ramach wymiany pracowników33. Koszty
związane z wymianą pracowników kwalifikują się już do finansowania na podstawie
specyfikacji szkoleń, a ponadto z powodzeniem przeprowadzono już wymianę na
przykład między Włochami a Bułgarią w roku 2010. Komisja będzie zachęcać do
wymiany pracowników krajowych i regionalnych organów administracyjnych różnego
szczebla między sąsiadującymi państwami członkowskimi i promować tego rodzaju
wymianę w celu zacieśniania współpracy w zakresie operacji i dochodzeń
transgranicznych. Aby zwiększyć oszczędność kosztową i jakość szkoleń finansowanych
w ramach programu, Komisja zbada inne możliwości w zakresie szkoleń i wymiany
pracowników, takie jak ściślejsza współpraca w ramach istniejących europejskich sieci
krajowych instytutów kryminalistycznych i organizacji zajmujących się szkoleniem kadr
wymiaru sprawiedliwości;
32
Sprawozdanie wykonawcy zawiera 16 wniosków. Od wykonawcy nie wymagano przedstawienia
zaleceń, jednak w sześciu wnioskach (2, 5, 7, 10, 11 i 15) wykonawca zawarł sugestie dotyczące możliwych
przyszłych działań. Wnioski i przyszły kierunek działania przedstawione w niniejszej części opierają się na
ustaleniach wykonawcy, a ich uzupełnieniem są ustalenia i doświadczenia Komisji zdobyte w ramach realizacji
programu oraz informacje zwrotne, które wpłynęły do Komisji od wnioskodawców ubiegających się o dotacje,
beneficjentów dotacji i wykonawców, służb Komisji i innych instytucji w następstwie negocjacji dotyczących
działań następczych w związku z programem na nowe WRF 2014–2020 w latach 2012–2014.
33
Na podstawie wniosku 2 zawartego w sprawozdaniu wykonawcy.
17
2) rozpowszechnianie dostępu za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych nie
zagwarantuje korzystania z takiego dostępu przez wszystkie odpowiednie organy w
państwach członkowskich. Z ustaleń dokonanych w ramach oceny wynika, że to samo
dotyczy państw członkowskich, przy czym niektóre państwa członkowskie prawdopodobnie
w większym stopniu korzystają z danych niż inne34. W ramach programu wsparto dostęp
do danych dzięki zakupowi (dostępu do) baz danych i zarządzaniu prawami dostępu
przyznawanymi pracownikom organów ścigania państw członkowskich. W związku z
ograniczonymi prawami dostępu krajowe punkty kontaktowe muszą ustalić priorytety w
czasie przyznawania dostępu krajowym i regionalnym organom administracyjnym. W
ustaleniach dotyczących korzystania z baz danych podkreśla się ich przydatność, jednak
zwraca się także uwagę na trudność w ustaleniu ich wkładu w ochronę interesów
finansowych Unii. Komisja przeprowadzi dokładny przegląd aktualnych wymogów w
zakresie informowania użytkowników oraz ocenę źródeł informacji dostępnych na rynku
w celu lepszego dopasowania tych wymogów do dostępnych źródeł informacji. Skutkiem
tego powinno być najbardziej opłacalne wykorzystanie baz danych, w szczególności do
celów związanych z ochroną interesów finansowych Unii;
3) z różnych doświadczeń związanych z wydajnością zarządzania projektami wynika, że
potencjalnie istnieje możliwość uzyskania korzyści płynących z wymiany doświadczeń
między państwami członkowskimi w zakresie rodzaju wykorzystywanego sprzętu i sposobu
jego zamawiania35. Działaniami realizowanymi w ramach programu zarządzają
beneficjenci dotacji, zatem współfinansowanie ze środków krajowych powinno ich
zachęcać do jak najwydajniejszego zarządzania. Komisja dokonuje wyboru wniosków na
podstawie oszczędności kosztowej i w kilku przypadkach wezwała wnioskodawców do
przeprowadzenia przeglądu kosztów w związku z najlepszymi praktykami i cenami w
innych państwach członkowskich, w szczególności w przypadku drogiego sprzętu, takiego
jak skanery rentgenowskie lub systemy ANPR. Komisja będzie dalej zachęcać do
wymiany najlepszych praktyk, w szczególności w kontekście projektów transgranicznych
obejmujących działania kilku państw członkowskich mające na celu ochronę interesów
finansowych Unii;
4) wskazane byłoby poprawienie zdolności Komisji w zakresie monitorowania wyników i
skutków finansowanych działań poprzez zwrócenie uwagi na to, aby od beneficjentów
wymagano przedstawiania odpowiednich rodzajów danych w końcowych sprawozdaniach
technicznych oraz aby właściwe organy państw członkowskich udoskonalały swoje środki
specjalnego monitorowania w celu lepszego wykazywania wartości dodanej działań
finansowanych w ramach programu Herkules w zakresie zwalczania działań szkodzących
interesom finansowym Unii i przeciwdziałania takim działaniom, w szczególności w
odniesieniu do przemytu i podrabiania papierosów36. Od 2013 r. Komisja wymaga od
beneficjentów zgłaszania osiągniętych wyników po upływie roku od zakończenia
obowiązywania umowy o udzielenie dotacji, aby mieć informacje za okres, w którym
sprzęt osiągnął pełną funkcjonalność. Wymagane informacje dotyczyły wyników
uzyskanych z wykorzystaniem sprzętu lub usług zakupionych dzięki wsparciu
finansowemu w ramach programu i wykorzystywanych w operacjach, których celem było
wsparcie dochodzeń ukierunkowanych na ochronę interesów finansowych Unii.
Informacje te mogły dotyczyć dochodzeń w sprawie rzekomych nieprawidłowości lub
korupcji w zakresie wydatków UE, schematów nadużyć finansowych stosowanych przez
34
35
36
Na podstawie wniosku 5.
Na podstawie wniosku 10.
Na podstawie wniosków 7 i 11.
18
oszustów, liczby przypadków aresztowania (i skazania, jeżeli takie dane są już dostępne)
lub szacunkowego wpływu finansowego na krajowy lub unijny budżet. W ostatecznym
rozrachunku za sprawą wymogów sprawozdawczych Komisja będzie mogła wykazać
wkład programu w ochronę interesów finansowych Unii, a jednocześnie beneficjenci będą
mogli spełnić krajowe wymogi sprawozdawcze;
5) chociaż podjęto działania służące koordynacji planowania różnych unijnych programów
na przykład w obszarze współpracy celnej, to jednak wiele można jeszcze zrobić, aby
uściślić współpracę między służbami Komisji i wykorzystać synergię między programami
oraz uniknąć pokrywania się ich zakresów37. Komisja nadal będzie prowadzić swoje
wewnętrzne działania koordynacyjne mające na celu wykorzystanie synergii między
unijnymi programami i zapobieganie pokrywaniu się ich zakresów. Co więcej, w ramach
strategii Komisji dotyczącej lepszego stanowienia prawa zostanie przeprowadzona analiza
dalszego uproszczenia i usprawnienia działań niezbędnych do realizacji programu w celu
ograniczenia starań i kosztów beneficjentów programu i służb Komisji.
37
Na podstawie wniosku 15.
19
Download