karta uczestnika obozu sportowego wkk camp 2017

advertisement
KARTA UCZESTNIKA OBOZU SPORTOWEGO
WKK CAMP 2017
organizowanym przez Wrocławski Klub Koszykówki we Wrocławiu
I. Dane osobowe uczestnika:
1. Imię i Nazwisko uczestnika: …………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………
3. Adres zamieszkania, telefon: ………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………….
4. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Nr PESEL: ……………………………………………………………...................
6. Termin udziału w CAMPIE (zaznaczyć):
2-7.07
9-14.07
6-11.08
13-18.08
7. Nocleg (zaznaczyć)
TAK
NIE
8. Rozmiar koszulki: ………
9. Opłata za WKK CAMP ………
II. Wniosek rodziców (opiekunów) o zakwalifikowanie dziecka na obóz:
1. Adres rodziców (opiekunów): …………………………………………...
………………………………………………………………………………...
2. Telefony kontaktowe do rodziców (opiekunów) stacjonarny oraz
komórkowe: ………………………………………………………………….
Proszę o zakwalifikowanie mojego dziecka na WKK CAMP 2017.
Zobowiązuje się do uiszczenia opłaty:
1. Dla turnusów w lipcu: 200 zł do dnia 31.05.2017 oraz reszty do dnia
16.06.2017
2. Dla turnusów w sierpniu: 200 zł do dnia 30.06.2017 oraz reszty do dnia
14.07.2017
Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe:
Wrocławski Klub Koszykówki
ul. Czajcza 19, 51-422 Wrocław
NUMER KONTA: 78 1750 1064 0000 0000 2378 9752
Jednocześnie oświadczam, iż znam i akceptuję regulamin obozu.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań składu masy ciała
(w celu oceny procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody i
innych) oraz na wykorzystywanie wizerunku uczestnika (bezpłatnie) na
stronach internetowych.
………….…………………………………………..
(data oraz podpis rodziców lub opiekunów)
III. Wyżywienie
1. Posiłki będą serwowane w postaci cateringu w WKK Sport Center.
IV. Informacja rodziców (opiekunów) o dziecku:
1. Przebyte choroby(proszę podać w którym roku życia): odra....., ospa.....,
różyczka......., świnka....., szkarlatyna....., żółtaczka zakaźna....., choroby
nerek (jakie?)………………….........................,
astma....., padaczka....., choroba reumatyczna......, inne choroby
...........................................................................................................
……………………………………………………………………………….
2. U dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie * : drgawki,
utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, częste bóle głowy, leki
nocne, trudności w zasypianiu, tiki, moczenie nocne, częste bóle brzucha,
wymioty, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, duszności, bóle stawów,
szybkie męczenie się, niedosłuch, jąkanie i inne
..............................................................................
3. Czy dziecko jest alergikiem: TAK/NIE * (jeśli tak to proszę podać na jakie
alergeny jest uczulone, szczególnie w artykułach spożywczych)
……………………………………………..
4. Czy dziecko zażywa stałe leki (jeśli tak proszę podać jakie?)
..............................................................................................................
5. Inne istotne informacje o stanie zdrowia i zachowaniu dziecka niezbędne
dla zapewnienia mu właściwej opieki:
...............................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................
................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
V. Informacja pielęgniarki szkolnej lub lekarza rodzinnego odnośnie
szczepień:
1. szczepienia przeciw tężcowi (daty wszystkich szczepień):
.............................................................................................................................
..................................................................................................
2. Inne szczepienia (proszę podać rok): błonica: ....., dur brzuszny .....,
inne ........................................................................................................
3. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka: ………………………………….
...............................................................................................................
................................................................................................................
...................... ................................
(data) (podpis pielęgniarki)
Oświadczam, że podałam/em/ wszystkie znane mi informacje
o
dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie
pobytu na WKK CAMP 2017.
W razie zagrożenia zdrowia i życia zgadzam się na jego leczenie,
leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje.
................................. ........... ..................................
(data) (podpis rodziców lub opiekunów)
V. Zgoda lekarza na uczestnictwo w WKK CAMP 2017 lub załączony
skan ważnej Karty Zdrowia Sportowca:
Oświadczam, że Pan/Pani ……………..……………………………… jest
zdrowy/a i nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w WKK CAMP
ZIMA 2017.
................................. ........... ..................................
(data) (podpis lekarza)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards