Załącznik nr 2

advertisement
Załącznik nr 2 do uchwały nr 329/2011/2012
Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA
poziom kształcenia
studia drugiego stopnia
profil kształcenia
ogólnoakademicki
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
magister
1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem
Informatyka jest młodą, samodzielną dyscypliną nauki tradycyjnie uprawianą zarówno w zakresie nauk
ścisłych jak i nauk technicznych. Kształcenie na kierunku informatyka jest oferowane w Polsce od lat
siedemdziesiątych. Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kierunek informatyka prowadzony jest od roku 1993. Wcześniej, od roku 1969 były prowadzone studia o
charakterze informatycznym na kierunku matematyka w ramach specjalności „metody numeryczne
i programowanie”.
Od samego początku informatyka była umieszczana w naukach matematycznych i w naukach technicznych.
Obecnie, niezależnie czy mówimy o dziedzinie nauk matematycznych, czy też dziedzinie nauk technicznych,
obszary wiedzy informatycznej są takie same. Dały temu wyraz dwie największe zawodowe organizacje
informatyków „IEEE Computer Society” i „Association for Computer Machinery”, które w roku 2001
przygotowały wspólną propozycję curriculów studiów informatycznych: „Computing Curricula 2001, Computer
Science” (http://www.acm.org/education/education/education/ curric_vols/cc2001.pdf). Curricula z 2001 roku
wyznaczały standardy kształcenia informatycznego w Polsce. W roku 2008 dokonano przeglądu curriculów z
roku 2001 i przedstawiono ich nową, zaktualizowaną wersję: „Computer Science Curriculum 2008: An Interim
Revision of CS2001” (http://www.acm.org//education/curricula/ComputerScience2008.pdf).
To ostatnie opracowanie, dotychczas obowiązujące standardy kształcenia oraz tematyka badań naukowych
prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM są podstawą przygotowanych własnych efektów
kształcenia dla kierunku informatyka w obszarze nauk ścisłych o profilu ogólnoakademickim. Wydział posiada
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie
informatyka. Informatyka w obszarze nauk ścisłych wykorzystuje w dużym stopniu język i metody formalne
matematyki oraz skupia się na szeroko rozumianych obliczeniach, a w mniejszym stopniu na urządzeniach, na
których obliczenia są realizowane.
Kształcenie informatyczne w obszarze nauk ścisłych na studiach drugiego stopnia wykorzystuje w istotny
sposób język i metody formalne matematyki do opisu zjawisk i procesów informatycznych, ich modelowania
i analizowania, oraz dokumentowania wyników prac. Istotne znaczenie mają także zaawansowane narzędzia,
metody i technologie informatyczne oraz ich praktyczne wykorzystanie w wybranych obszarach zastosowań.
Kształcenie jest prowadzone w ramach programów trwających 2 lata (4 semestry) i po ich ukończeniu
student uzyskuje tytuł magistra. W trakcie studiów realizowane są kierunkowe efekty kształcenia określone
dla kierunku informatyka w obszarze kształcenia nauk ścisłych dla studiów drugiego stopnia.
1
Załącznik nr 2 do uchwały nr 329/2011/2012
Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r.
2. Efekty kształcenia
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem)
W
U
K (po podkreślniku)
01, 02, 03 i kolejne
– kierunkowe efekty kształcenia
– kategoria wiedzy w efektach kształcenia
– kategoria umiejętności w efektach kształcenia
– kategoria kompetencji społecznych
– numer efektu kształcenia
Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka
SYMBOL
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów
informatyka absolwent:
Odniesienie do
efektów
kształcenia
w obszarach
nauk ścisłych
WIEDZA
KINF2_W01
ma pogłębioną wiedzę z działów matematyki niezbędnych do studiowania
informatyki
X2A_W02
X2A_W04
X2A_W06
KINF2_W02
zna zaawansowane struktury danych i ich zastosowania
X2A_W01
X2A_W03
X2A_W04
KINF2_W03
zna dobrze narzędzia i technologie informatyczne właściwe dla wybranych
obszarów zastosowań
X2A_W01
X2A_W04
X2A_W05
KINF2_W04
ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów
informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów
etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich,
ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi
X2A_W08
X2A_W09
KINF2_W05
zna dobrze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka
X2A_W07
KINF2_W06
ma wiedzę dotyczącą tworzenia i rozwoju firmy informatycznej oraz
świadczenia wybranych usług informatycznych
X2A_W10
KINF2_W07
zna wybrane metody reprezentacji wiedzy, w tym wiedzy niepełnej i
nieprecyzyjnej oraz zna obszary ich zastosowania
X2A_W01
X2A_W03
X2A_W04
KINF2_W08
ma wiedzę na temat wybranych metod, narzędzi i technik sztucznej
inteligencji, w tym metod i narzędzi lingwistyki komputerowej i inżynierii
języka
X2A_W01
X2A_W03
X2A_W04
X2A_W06
KINF2_W09
ma wiedzę na temat budowy systemów wykorzystujących metody i techniki
sztucznej inteligencji, w tym systemów z kompetencją językową
X2A_W01
X2A_W03
X2A_W04
X2A_W06
KINF2_W10
zna zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności
obliczeniowej algorytmów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych
X2A_W01
X2A_W04
KINF2_W11
zna zasady działania oraz zastosowania zaawansowanych algorytmów (w
tym algorytmy wyboru, algorytmy grafowe, tekstowe i geometryczne) oraz
klas algorytmów (algorytmy zachłanne, dziel i zwyciężaj, programowanie
dynamiczne, algorytmy losowe)
X2A_W01
X2A_W04
2
Załącznik nr 2 do uchwały nr 329/2011/2012
Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r.
KINF2_W12
zna podstawy teoretyczne kryptografii i jej rozmaite zastosowania
X2A_W01
X2A_W04
KINF2_W13
zna wybrane problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym
sieci komputerowych
X2A_W01
X2A_W04
X2A_W05
KINF2_W14
ma wiedzę na temat budowy przykładowych systemów informatycznych
wykorzystywanych w praktyce
X2A_W01
X2A_W04
KINF2_W15
rozumie cykl życia
informatycznych
X2A_W01
X2A_W04
KINF2_W16
ma wiedzę na temat logicznych podstaw informatyki (funkcje rekurencyjne,
algorytmy Markowa, teza Churcha, rozstrzygalność, złożoność, klauzule
Horna)
KINF2_W17
ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania
zaawansowanych metod informatycznych
KINF2_W18
ma wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień inżynierii oprogramowania,
w tym metod, technik i narzędzi rozwoju oprogramowania, zarządzania
wymaganiami, procesu projektowania systemów, zarządzania projektami
informatycznymi
oraz
zna
ograniczenia
złożonych
problemów
z
systemów
wykorzystaniem
X2A_W02
X2A_W04
X2A_W03
X2A_W04
X2A_W06
X2A_W01
X2A_W03
X2A_W04
X2A_W06
UMIEJĘTNOŚCI
KINF2_U01
posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych
X2A_U01
X2A_U04
KINF2_U02
potrafi zastosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do formułowania,
analizowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
KINF2_U03
potrafi wyrażać problemy obliczeniowe w języku matematyki
X2A_U04
KINF2_U04
ma umiejętność projektowania abstrakcyjnych struktur danych i ich
wydajnych implementacji
X2A_U01
X2A_U04
KINF2_U05
ma umiejętność projektowania i analizowania algorytmów probabilistycznych
X2A_U01
X2A_U04
KINF2_U06
posługuje się bibliotekami algorytmów i struktur danych, w tym bibliotekami
algorytmów numerycznych
X2A_U01
X2A_U04
KINF2_U07
potrafi wykorzystywać narzędzia i technologie informatyczne właściwe dla
wybranych obszarów zastosowań
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
KINF2_U08
KINF2_U09
KINF2_U10
potrafi w sposób przystępny przedstawić fakty z zakresu informatyki,
porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z
wykorzystaniem narzędzi informatycznych
ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w co najmniej
jednym języku obcym oraz zna język angielski w stopniu umożliwiającym
czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, podręczników i
artykułów informatycznych
potrafi utworzyć zaawansowane opracowanie przedstawiające określony
problem z zakresu informatyki, w tym z wykorzystaniem współczesnych
metod prezentacyjnych
X2A_U05
X2A_U06
X2A_U10
X2A_U05
X2A_U06
X2A_U08
3
Załącznik nr 2 do uchwały nr 329/2011/2012
Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r.
KINF2_U11
posiada umiejętność przygotowania obszernych dokumentacji, opracowań i
raportów w języku polskim i języku obcym, w tym z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
X2A_U08
KINF2_U12
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku
polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień teoretycznych i praktycznych
informatyki
X2A_U09
KINF2_U13
potrafi zastosować wybrane metody modelowania i przetwarzania informacji
na potrzeby budowy systemów gromadzących i przetwarzających wiedzę
X2A_U01
X2A_U04
KINF2_U14
potrafi wykorzystać wybrane metody, narzędzia i techniki sztucznej
inteligencji do rozwiązywania problemów związanych z budową systemów
informatycznych
X2A_U01
X2A_U04
KINF2_U15
projektuje algorytmy zgodnie z wybranymi
wybranymi paradygmatami językowymi
modelami obliczeń oraz
X2A_U01
X2A_U04
KINF2_U16
definiuje podstawowe klasy złożoności obliczeniowej oraz opisuje związki
między nimi; rozumie pojęcie zupełności i podaje przykłady problemów
zupełnych w swoich klasach
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
KINF2_U17
analizuje pesymistyczną i oczekiwaną złożoność obliczeniową algorytmów;
rozwiązuje równania rekurencyjne wyrażające złożoność algorytmów;
rozróżnia pojęcie złożoności problemu od pojęcia złożoności obliczeniowej
algorytmów dla tego problemu
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
KINF2_U18
potrafi przeanalizować pod kątem bezpieczeństwa wybrane protokoły
sieciowe
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
KINF2_U19
potrafi posługiwać się podstawowymi technikami kryptologicznymi
KINF2_U20
umie wskazać zalety i ograniczenia
wykorzystywanych w praktyce
KINF2_U21
potrafi wyrażać krytyczne opinie na temat architektury oraz użyteczności
wykorzystywanych systemów informatycznych
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
KINF2_U22
potrafi w sposób przystępny przedstawiać konsekwencje zastosowania
metod logicznych w informatyce
X2A_U02
X2A_U04
KINF2_U23
potrafi wykorzystywać metody informatyczne do rozwiązywania problemów
praktycznych i problemów teoretycznych
X2A_U04
KINF2_U24
stosuje zaawansowane metodyki budowy oprogramowania, rozstrzyga o ich
przydatności, w tym podejmuje decyzje dotyczące wyboru technik
prowadzących do otrzymania oprogramowania wysokiej jakości
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
KINF2_U25
potrafi przeprowadzić analizę biznesową oraz analizę wymagań systemu
informatycznego
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
KINF2_U26
projektuje i implementuje systemy informatyczne o różnej złożoności i
różnych
architekturach,
w
tym
z
wykorzystaniem
architektur
wielowarstwowych i rozproszonych
X2A_U01
X2A_U04
KINF2_U27
potrafi identyfikować role uczestników procesu rozwoju oprogramowania oraz
zastosować metody i techniki zarządzania projektami informatycznymi
X2A_U01
X2A_U04
systemów
informatycznych
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
X2A_U01
X2A_U02
X2A_U04
4
Załącznik nr 2 do uchwały nr 329/2011/2012
Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r.
KINF2_U28
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych
wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz
wyciągać wnioski i formułować opinie
X2A_U03
KINF2_U29
potrafi samodzielnie pogłębiać i aktualizować wiedzę i umiejętności z zakresu
informatyki oraz określać kierunki dalszego rozwoju zawodowego
X2A_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
KINF2_K01
ma pogłębioną świadomość wagi i rozumie znaczenie matematyki w
rozmaitych zastosowaniach, w szczególności w informatyce
X2A_K01
X2A_K04
X2A_K05
KINF2_K02
ma pogłębioną
społecznego
X2A_K06
KINF2_K03
ma pełną świadomość odpowiedzialności zawodowej informatyka
X2A_K04
X2A_K06
KINF2_K04
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w
tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej
X2A_K01
KINF2_K05
potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu własnego
zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów
rozumowania
X2A_K01
KINF2_K06
potrafi pracować zespołowo i pełnić w zespole rożne role; rozumie
konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają
długofalowy charakter
X2A_K02
X2A_K03
KINF2_K07
rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach
własnych i innych osób; postępuje etycznie
X2A_K06
KINF2_K08
zna najważniejsze osiągnięcia w swojej dziedzinie i stojące przed nią
wyzwania; potrafi je przedstawić laikom w sposób popularny
X2A_K05
X2A_K06
KINF2_K09
potrafi formułować opinie na temat zagadnień informatycznych
X2A_K04
KINF2_K10
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
X2A_K07
świadomość
roli
informatyki
w
kształtowaniu
życia
5
Download