CELE REJSU : • Badanie struktury i dynamiki Prądu Norwesko

advertisement
CELE REJSU :
•
Badanie struktury i dynamiki Prądu Norwesko-Atlantyckiego i Prądu Zachodniospitsbergeńskiego;
•
Badanie zmienności temperatury i zasolenia oraz prądów morskich na szelfie i skłonie kontynentalnym
zachodniego Spitsbergenu;
•
Określenie wielkości transportu objętości, ciepła i soli Prądem Zachodniospitsbergeńskim;
•
Zbadanie spływu gęstych wód zimowych w rejonie Storfjordrenna;
•
Zbadanie zawartości izotopów O i O w kolumnie wody;
•
Badania właściwości i rozmieszczenia mas wodnych w fiordach Hornsund i Kongsfjorden;
•
Zbadanie transformacji mas wodnych i dynamiki wód fiordu Hornsund (ekspedycja do bazy);
•
Określenie strumienia emisji kropel z powierzchni morza i ich udział w wymianie masy i energii między
morzem a atmosferą
•
Określenie pionowych strumieni CO2 w przywodnej warstwie atmosfery.
•
Określenie strumieni wymiany ciepła odczuwalnego i utajonego między morzem i atmosferą
•
Określenie charakterystyk aerozolu morskiego w badanym regionie
•
Określenie aerozolowej grubości atmosfery oraz zawartości ozonu w atmosferze
•
Określenie warunków meteorologicznych w trakcie prowadzenia pomiarów.
•
Określenie chemicznej struktury aerozolu z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych.
•
Określenie zmienności występowania specyficznych molekuł rozpuszczonej materii organicznej w Morzach
Nordyckich (ze szczególnym uwzględnieniem warstwy powierzchniowej i mas wód atlantyckich i
arktycznych)."
•
Zbadanie aspektów zmienności czasowej (z roku na rok i wieloletniej) zbiorowisk zooplanktonu w
epipelagialu w rejonie Prądu Norwesko- Atlantyckiego i Zachodniospitsbergeńskiego (Etap rejsu II i III);
•
Zbadanie średnio- i drobno-skalowych aspektów przestrzennego rozmieszczenia mezozooplanktonu w epii mezopelagialu Prądu Zachodniospitsbergeńskiego (Projekt KongHau-ZOOM, Etap rejsu II i III);
•
Zbadanie aspektów zmienności czasowej (z roku na rok i wieloletniej) zbiorowisk planktonu w fiordach
Hornsund i Kongsfjorden (Etap rejsu IV);
•
Zbadanie zasobności żerowisk alczyka wraz z aspektami zmienności w czasie na przedpolach fiordów
Hornsund, Magdalenefjorden i Smeerenburgfjorden (Etap rejsu IV);
•
Oszacowanie produktywności mezozooplanktonu w epipelagialu w rejonie szelfu zachodniego
Spitsbergenu na podstawie analizy rozkładu wielkości i biomasy (Projekt ProSize, Etap rejsu IV);
•
Oszacowanie rozmieszczenia i liczebności makrozooplanktonu ze szczególnym uwzględnieniem eufauzji,
badania eksperymentalne nad biologią rozmnażania eufauzji (współpraca AWI, Etap rejsu IV);
•
Badania międzyletniej zmienności zbiorowisk bentosu w fiordach Hornsund i Kongsfjorden;
•
Określenie tempa mieszania osadów w Hornsundzie i Smeerenburgfjorden oraz wpływu bioturbacji na
rozmieszczenie pionowe materii organicznej i meiofauny w osadzie;
•
Badanie struktury troficznej zespołów bentosowych w fiordzie Hornsund;
•
Badanie struktury przestrzennej rozmieszczenia makrozoobentosu w fiordzie Hornsund;
•
Określenie składu fauny otwornicowej w Storfjorden i fjordzie Hornsund;
•
Określenie tempa akumulacji zanieczyszczeń nieorganicznych w Hornsundzie i Konsfjordzie;
•
Ocena różnorodności genetycznej i struktury wiekowej populacji zooplanktonowych widłonogów z rodzaju
Calanus z wód Prądu Zachodniospitsbergeńskiego i arktycznych w kontekście zmian klimatycznych.
16
18
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards