Regulamin

advertisement
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Ul. Hoża 6
71-699 Szczecin
Tel. /Fax:91 4316102 /91 4282944
E-mail: [email protected]
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRANSPLANTOLOGICZNEGO
„PRZESZCZEP SOBIE ZDROWIE”
I. CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie zainteresowań fizjologią człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
prawidłowego żywienia.
2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej transplantologii.
3. Uwrażliwianie młodzieży na problemy medyczne i etyczne dawców oraz biorców narządów.
4. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia w tym przeciwdziałania chorobom
cywilizacyjnym.
5. Popularyzacja treści prozdrowotnych.
II. KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU:
Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej – Elżbieta Moskal
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej – Janina Rosiak
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – Ewa Budziach
Nauczyciele I LO - Agnieszka Milewska i Aniela Brzezicka
Doradca metodyczny – Dorota Maziarz - Świerzewska
III. TERMINY I MIEJSCA:
Konkurs przebiega w trzech etapach:
etap pierwszy - szkolny, odbędzie się 09 stycznia 2017 r. o godzinie 13.00 w zgłoszonych do konkursu
szkołach;
etap drugi - półfinał, odbędzie się 23 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w zgłoszonych do konkursu
szkołach;
etap trzeci - finał ogólnopolski odbędzie się 29 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w auli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin.
IV. WYMAGANIA KONKURSU OBEJMUJĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:
1. Anatomii i fizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcji układów
pokarmowego i immunologicznego w zakresie programu nauczania z biologii w liceum na poziomie
rozszerzonym.
2. Przyczyn, objawów, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych człowieka,
3. Zagadnień współczesnej transplantologii – istota i rodzaje przeszczepów, antygeny HLA, mechanizm
odrzucania przeszczepów, leki immunosupresyjne, powstawanie, wykorzystanie i różnicowanie komórek
macierzystych.
4. Aspektów prawnych i etycznych bycia dawcą i biorcą narządów.
.
V. WYMAGANIA FORMALNE I PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów z całej Polski.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 grudnia 2016 r. Zgłoszenia do konkursu należy składać przez wypełnienie
formularza (załącznik nr 1) i przesłać drogą mailową na adres: [email protected]
3. Do I etapu - szkolnego przystępują wszyscy chętni uczniowie ze zgłoszonej szkoły
4. I etap konkursu odbędzie się 09 stycznia 2017 r. o godzinie 13.00.
5. Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z 30 pytań, zamkniętych
jednokrotnego wyboru.
6. Testy do etapu pierwszego jak i karta odpowiedzi zostaną wysłane na adres mailowy zgłoszonej szkoły.
7. Do 15 stycznia 2017 r. należy nadesłać sprawozdanie z I etapu na adres mailowy [email protected]
8. Do drugiego etapu – półfinału, przeprowadzanego na terenie zgłoszonej szkoły, przechodzą uczniowie z
danej szkoły, którzy uzyskali z testu minimum 50% poprawnych odpowiedzi.
9. II etap – półfinał odbędzie się 20 marca 2017 r. o godzinie 13.00. w zgłoszonej szkole.
10. Do drugiego etapu – półfinału test zostanie przesłany na adres mailowy zgłoszonej szkoły.
11. Do 30 marca 2017 r. należy przesłać rozwiązane przez uczniów testy z II etapu – półfinału na adres: ODN w
Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin. Liczy się data
stempla pocztowego. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie zamieszczona na stronie: ZCEMiP
12. Do etapu ogólnopolskiego - finału przechodzi 30 najlepszych uczniów z całej Polski.
13. III etap – finał odbędzie się 29 maja 2017r. o godzinie 10.00 w auli Zachodniopomorskiego Centrum
Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin.
14. O kolejności przyznawanych miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych z testu. Ocena jury jest
ostateczna i nie ma możliwości wglądu do testów.
15. Tytuł laureata otrzymuje pięciu najlepszych uczniów z całej Polski.
16.Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
VII. LITERATURA DLA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRANSPLANTOLOGICZNEGO „PRZESZCZEP SOBIE
ZDROWIE”
Etap szkolny:
1. Podręcznik biologii do gimnazjum – treści programowe
1. Informacje ze strony POLTRANSPLANT
„Przeszczepianie narządów” http://www.poltransplant.pl/Download/ulotka.pdf
2. Szkolenie e-learningowe http://szkolenie.dawca.pl/ - kurs podstawowy
Etap wojewódzki:
1. Biologia – Solomon, Berg, Martin, Villee
1. Szkolenie e-learningowe http://szkolenie.dawca.pl/ - kurs rozszerzony
Etap ogólnopolski:
1. Biologia – Solomon, Berg, Martin, Villee
1. Broszura informacyjna „O przeszczepianiu narządow od żywych dawców” POLTRANSPLANT
http://www.poltransplant.pl/Download/ulotka_EULID.pdf
2. Informacje w zakładce WARTO WIEDZIEĆ http://szkolenie.dawca.pl/
DODATKOWO NA KAŻDY ETAP:
1. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone do uczestników Kongresu Światowego
Towarzystwa Transplantologicznego 29 sierpnia 2000 r. Tekst według L’Osservatore Romano, wydanie
polskie Nr 11-12(228) 2000
2. Przemówienie Jana Pawła II na I Międzynarodowym Kongresie Stowarzyszenia na rzecz
Wspólnoty Narządów - 20.06.1991
ZAŁĄCZNIK NR 1
KARTA ZGŁOSZENIA DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRANSPLANTOLOGICZNEGO „PRZESZCZEP SOBIE
ZDROWIE”
WOJEWÓDZTWO .....................................................................................................................
SZKOŁA ...................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KOORDYNACJĘ ETAPU PIERWSZEGO I DRUGIEGO
…..............................................................................................................................................
KONTAKT: ADRES E- MAIL SZKOŁY, NUMER TELEFONU
…...............................................................................................................................................
ZAŁĄCZNIK NR 2
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I ETAPU SZKOLNEGO
WOJEWÓDZTWO.................................................................................................................
SZKOŁA................................................................................................................................
LICZBA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ETAPIE SZKOLNYM ............................................
IMIONA I NAZWISKA PÓŁFINALISTÓW, OPIEKUNÓW, MIEJCSOWOŚĆ
….........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
….........................................................................................................................................
KONTAKT: ADRES E- MAIL, NUMER TELEFONU
….........................................................................................................................................
ZAŁĄCZNIK NR 3
Literatura dla Ogólnopolskiego Konkursu Transplantologicznego „Przeszczep sobie zdrowie”
Etap szkolny:
1. Podręcznik biologii do gimnazjum – treści programowe
1. Informacje ze strony POLTRANSPLANT
„Przeszczepianie narządów” http://www.poltransplant.pl/Download/ulotka.pdf
2. Szkolenie e-learningowe http://szkolenie.dawca.pl/ - kurs podstawowy
Etap wojewódzki:
1. Biologia – Solomon, Berg, Martin, Villee
1. Szkolenie e-learningowe http://szkolenie.dawca.pl/ - kurs rozszerzony
Etap ogólnopolski:
1. Biologia – Solomon, Berg, Martin, Villee
1. Broszura informacyjna „O przeszczepianiu narządow od żywych dawców” POLTRANSPLANT
http://www.poltransplant.pl/Download/ulotka_EULID.pdf
2. Informacje w zakładce WARTO WIEDZIEĆ http://szkolenie.dawca.pl/
DODATKOWO NA KAŻDYM ETAPIE :
1. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone do uczestników Kongresu Światowego Towarzystwa
Transplantologicznego 29 sierpnia 2000 r. Tekst według L’Osservatore Romano, wydanie polskie Nr 11-12(228)
2000
2. Przemówienie Jana Pawła II na I Miedzynarodowym Kongresie Stowarzyszenia na rzecz Wspólnoty
Narządów - 20.06.1991
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards