CENTRUM KADR I PŁAC

advertisement
CENTRUM KADR I PŁAC
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
22 521 86 46
22 521 75 07
[email protected]
Warszawa
20 maja 2011 r.
nr CKP-WPM-19/4197/2011
Pani
Regina Gaweł
Pan
Sebastian Obuch-Woszczatyński
Pan
Łukasz Szczeblewski
Członkowie Komitetu Założycielskiego
Związku Zawodowego Pracowników Banku PKO BP SA
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Dw: Zespoły Obsługi Kadrowej w CKP, Zespół Obsługi Socjalnej w CKP, Zespół Obsługi Własnej w CKP
dotyczy: informacji o wpisaniu związku do KRS i Regulaminu ZFŚS
Szanowni Państwo
w nawiązaniu do pisma z dnia 29 kwietnia 2011 r. dotyczącego informacji o wpisaniu Związku
Zawodowego Pracowników Banku PKO BP SA do Krajowego Rejestru Sądowego, w celu
umożliwienia realizacji przez Pracodawcę postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych oraz wydanym na jej podstawie obowiązującym w Banku Regulaminem, uprzejmie
proszę o przekazanie do Zespołu Obsługi Socjalnej w CKP list:
1. przedstawicieli związku (maks. 3 osoby) do udziału w pracach:
a. każdej z 12 regionalnych komisji socjalnych obsługujących pracowników ROD i
Oddziałów oraz ROK,
b. komisji socjalnej w siedzibie CKP obsługującej pracowników Centrali, SJO i OSW
- zgodnie z § 14 Regulaminu,
2. przedstawiciela związku uprawnionego do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy z
rezerwy centralnej funduszu – zgodnie z § 40 Regulaminu.
Link do Regulaminu: ZFŚS Banku
Termin najbliższego planowanego posiedzenia komisji socjalnych to 25 maja b.r. (region
dolnośląski) – szczegóły dot. prac komisji można pozyskać w Zespołach Obsługi Kadrowej i
Zespole Obsługi Socjalnej.
Przedstawiciele związku uprawnieni do udziału w pracach komisji powinni być przeszkoleni w
zakresie ochrony danych osobowych oraz być upoważnieni do dostępu do danych osobowych osób
uprawnionych do korzystania z Funduszu. O ile poszczególni członkowie komisji nie przeszli
koniecznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w ramach realizowanych przez siebie
zadań służbowych Dyrektor CKP zapewnia skierowanie na takie na szkolenie w DBE.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu członek komisji przekazuje do CKP celem włączenia do akt
osobowych. Dyrektor CKP na podstawie zaświadczenia z odbytego szkolenia nadaje członkowi
komisji upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - przechowywane również w aktach
osobowych pracownika.
Z poważaniem
Dyrektor Zarządzający
/-/ Grażyna Jaworska - Fik
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-7738,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
Download