umowa o dzieło

advertisement
UMOWA O DZIEŁO NR ……………………….
Zawarta w Warszawie, w dniu ……………………… r. pomiędzy:
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r. Nr 42 poz. 275 ze zm.) z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, 00-831 Warszawa, NIP
526-25-01-444, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Panią
oraz
Panią
a
Panią/Panem
zamieszkałą/ym w (kod pocztowy ), przy ul.
Zwaną/ym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające
na opracowaniu artykułu prasowego, wzoru baz danych, przygotowaniu trzech ekspertyz
i analizy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, sposób wykonania dzieła oraz jego przekazania
Zamawiającemu określa Załącznik nr 1 do Umowy.
§2
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 15 grudnia 2012 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe dzieło i dostarczyć je w formie
elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie plików doc. lub xls)
oraz w formie wydruku na własny koszt, do siedziby Zamawiającego w terminie:
1) artykuł prasowy do 15 października 2012 r.;
2) wzór bazy danych do 1 grudnia 2012 r.;
3) przygotowanie
ekspertyzy,
która
będzie
zawierała
rekomendacje
o możliwościach rozwoju potencjału przedsiębiorstw, pod kątem ich uczestnictwa
w sektorze kosmicznym, w oparciu o ocenę bieżącej sytuacji firm polskich w sektorach
powiązanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi, do 15 października 2012 r.;
4) przygotowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości związanych z rozwojem
poszczególnych obszarów technologicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej, do
1 grudnia 2012 r.;
5) przygotowanie ekspertyzy, która będzie zawierała rekomendacje dla polskich
przedsiębiorstw pod kątem zaangażowania w poszczególne programy ESA do 15
października 2012 r.;
6) wykonanie analizy merytorycznej raportów częściowych i raportu końcowego
przekazanego przez wykonawcę wyłonionego przez PARP w postępowaniu „Badanie
przedsiębiorstw wykorzystujących wysokie technologie, wykazujących potencjał do
uczestniczenia w pracach na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego”, do
1 grudnia 2012 r.;
3. Zamawiający w terminie 5 dni od dostarczenia dzieła jest zobowiązany przyjąć dzieło albo
za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawić uwagi i zalecenia dla Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zalecenia Zamawiającego i dokonać
stosownych poprawek w terminie 5 dni od ich otrzymania.
5. Brak uwag i zaleceń w terminie, o którym mowa w ust.3, oznacza, że Zamawiający przyjął
dzieło bez zastrzeżeń.
1.
2.
3.
4.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła, w tym za
przeniesienie autorskich praw majątkowych, w kwocie ………PLN ( słownie: ……
złotych) brutto.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w dwóch równych ratach:
1) po przyjęciu przez Zamawiającego części dzieła określonej w §2 ust. 2, punkt 1,3
i 5, która zostanie zrealizowana do 15 października br.
2) po przyjęciu przez Zamawiającego części dzieła określonej w §2 ust. 2, punkt 2, 4
i 6, która zostanie zrealizowana do 1 grudnia br.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych rachunków, odpowiednio po
odbiorze przez Zamawiającego dzieł, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i pkt 2
Wartość autorskich praw majątkowych, o których mowa w §7, wynosi ……….. PLN
(słownie: …………… złotych) brutto.
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na wystawionym rachunku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§4
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;
2) opóźnienia w przekazywaniu dzieła lub jego poprawionej wersji w stosunku do
terminów określonych w § 2 ust 2 i 4 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
3) wykonania dzieła przez osobę trzecią, niezaakceptowaną uprzednio przez
Zamawiającego, zgodnie z § 6 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1;
4) innym niż wskazane w pkt. 1 – 3 nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust.1.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty,
w zależności od wyboru Zamawiającego.
Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty
obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych,
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
§5
1. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu dzieła przekraczającego 7 dni w stosunku do
terminów określonych w § 2 ust. 2 i 4, Zamawiający w terminie 30 dni od dnia upływu
któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4, może odstąpić od umowy
bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania dzieła. Oświadczenie Zamawiającego
o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie.
Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy listem poleconym.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Zamawiający nie traci
uprawnienia do dochodzenia kar umownych.
§6
1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła osobom
trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W razie uzyskania takiej zgody, Wykonawca za działania lub zaniechania osób trzecich
ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia tego, że:
1) utwory powstałe w ramach wykonania dzieła, o którym mowa w §1, będą stanowiły
twórcze i oryginalne opracowania;
2) będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe oraz uprawnienie
do zezwalania na wykonywanie zależnych praw do utworów powstałych w ramach
wykonania dzieła, o którym mowa w §1;
3) utwory powstałe w ramach wykonania dzieła, o którym mowa w § 1, nie będą
obciążone prawami osób trzecich i nie będą naruszały jakichkolwiek praw osób
trzecich, w szczególności nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z innych
utworów i nie będą naruszały w inny sposób praw autorskich osób trzecich.
2. Z dniem przyjęcia dzieła, Wykonawca przenosi na zasadach wyłączności
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach
realizacji dzieła, o którym mowa w §1, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji
utworu) oraz zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką
drukarską, techniką zapisu magnetycznego, przez digitalizację, wprowadzenie do
pamięci komputera oraz zapis (nagranie) na nośniku magnetycznym w postaci
elektronicznej;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu w tym w postaci wydawnictwa książkowego, dziełowego,
także w formie wymiennokartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego
i w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku;
3) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
4) wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie
z utrwalaniem w pamięci RAM, oraz publiczne wykonanie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w szczególności przez prezentację
na spotkaniach z udziałem Zamawiającego)
- w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, wraz
z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium
Polski oraz poza jej granicami, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego.
3. Z dniem przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do utworów powstałych w ramach wykonania dzieła,
o którym mowa w § 1.
4. Z chwilą odbioru dzieła, o którym mowa w § 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
własność nośników, na których, zgodnie z postanowieniami umowy, zostanie zapisana
elektroniczna wersja utworów powstałych w wykonaniu dzieła oraz własność,
sporządzonych w formie wydruku lub innej, egzemplarzy utworów powstałych
w wykonaniu dzieła, o którym mowa w § 1.
§8
1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby :
ze strony Wykonawcy:
xxxx,
Adres do korespondencji: xxxx,
e-mail: xxx
ze strony Zamawiającego:
xxxx,
Adres do korespondencji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa, tel.: xxxx, faks: xxxx, e-mail: xxxx
2. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, Strony są zobowiązane
do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
§9
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) niezwłocznego informowania Zamawiającego
związanych z wykonaniem umowy;
o
wszelkich
trudnościach
2) niezwłocznego udzielania informacji i wyjaśnień o postępie w wykonaniu dzieła,
o którym mowa w § 1, na każde żądanie Zamawiającego, nie później niż w terminie
3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wyjaśnień.
§10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, ze zm.) oraz ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631, ze zm.).
2. Wszelkie spory związane z umową Strony poddają rozstrzygnięciu
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
sądowi
3. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu umowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie do umowy o dzieło
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o obowiązku ewidencyjnym
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych
osobowych
§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Załącznik nr 1 do Umowy o dzieło Nr ……
z dnia ……….
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy
1. Współpraca z PARP w zakresie analizy potencjału przedsiębiorstw pod kątem ich
uczestnictwa w polskim sektorze przemysłu kosmicznego uwzględniająca następujące
zadania:
a. Przygotowanie ekspertyzy, która będzie zawierała rekomendacje o możliwościach
rozwoju potencjału przedsiębiorstw, pod kątem ich uczestnictwa w sektorze
kosmicznym, w oparciu o ocenę bieżącej sytuacji firm polskich w sektorach
powiązanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi.
b. Stworzenie wzoru bazy przedsiębiorstw PARP wykazujących potencjał pod kątem
ich uczestnictwa w sektorze kosmicznym, która uwzględni: dane zgromadzone
podczas ewaluacji ESA; dane uzyskane przez wykonawcę podczas badania
realizowanego na zlecenie PARP; dane zgromadzone przez PARP; i pozwoli na
jednolitą interpretację zebranych informacji. Baza powinna umożliwić PARP
wyszukiwanie firm pod kątem zgłoszonego przez użytkowników zewnętrznych
zapotrzebowania. Sposób ułożenia bazy, klasyfikacja przedsiębiorstw, sposób
posługiwania się bazą będzie należała do Wykonawcy.
2. Współpraca z PARP w zakresie opracowywania wkładów merytorycznych do kampanii
promocyjnej na rzecz polskiego przemysłu kosmicznego, uwzględniająca następujące
zadania:
a. Przygotowanie artykułu prasowego nt. bieżącej sytuacji dotyczącej polskiego
sektora kosmicznego.
b. Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości związanych z rozwojem
poszczególnych obszarów technologicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej.
c. Przygotowanie ekspertyzy, która uwzględni rekomendacje dla polskich
przedsiębiorstw pod kątem zaangażowania w poszczególne programy ESA.
- czy i w jakim stopniu polskie firmy są w stanie uczestniczyć w projektach
Europejskiej Agencji Kosmicznej lub rozwijać współpracę międzynarodową
w zakresie sektora kosmicznego
- jaki powinien być kierunek wsparcia przedsiębiorstw tj., w które z programów ESA
warto w największym stopniu zaangażować polskie przedsiębiorstwa, ze szczególnym
uwzględnieniem MŚP
3. Analiza merytoryczna raportów częściowych i raportu końcowego przekazanego
przez wykonawcę wyłonionego przez PARP w postępowaniu „Badanie przedsiębiorstw
wykorzystujących wysokie technologie, wykazujących potencjał do uczestniczenia
w pracach na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego”
Załącznik nr 2 do Umowy o dzieło Nr ……….
z dnia….
Oświadczenie do umowy o dzieło
z dnia ..........................
zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
a ........................................................................................................
adres Wykonawcy……………………………………………..
od dnia........................................ do dnia...........................................
Dane osobowe podatnika:
Nazwisko:......................................................................................................................................
Nazwisko panieńskie:...................................................................................................................
Imiona: 1. ............................................................. 2.....................................................................
Imię matki:..........................................................Imię ojca............. ...........................................
Dow. osob. seria ...........nr ........................... Data urodzenia ......................................................
PESEL................................................................ NIP ..................................................................
Miejsce zameldowania:
Województwo............................................... Powiat ...................................................................
Gmina .......................................................... Miejscowość .........................................................
Ulica ............................................................ Nr domu ........................ Nr mieszkania ...............
Kod pocztowy _ _ - _ _ _ Poczta .................................. Nr telefonu ......................................
Urząd Skarbowy ................................................. ul. ....................................... Nr ......................
Adres zamieszkania/ do korespondencji:
Województwo..................................................... Powiat .............................................................
Gmina................................................................. Miejscowość ....................................................
Ulica ................................................................ Nr domu ..................... Nr mieszkania ..............
Kod pocztowy _ _ - _ _ _ Poczta .........................................
Oświadczam, że upoważniam Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do przetwarzania
moich danych osobowych zawartych w umowie i załącznikach do umowy dla potrzeb
niezbędnych do wykonania postanowień umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
.................................................
(data)
...................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)
Załącznik nr 3 do Umowy o dzieło nr ……..
z dnia……….
OŚWIADCZENIE
o statusie ewidencyjnym
Nazwisko:
Imiona:
NIP* Oświadczam, że:
I. Prowadzę działalność gospodarczą lub prowadzę działalność objętą obowiązkiem
rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług, w związku z tym właściwym
dla mnie identyfikatorem podatkowym jest nr NIP:
II. Jestem objęty rejestrem PESEL, nie prowadzę działalności gospodarczej lub nie
jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT, w związku z tym właściwym dla mnie
identyfikatorem podatkowym jest nr PESEL:
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a
odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajanie jest mi
znana. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia oraz
przyjmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania.
…………….…………..………
Data i podpis czytelny
Wyjaśnienie:
Osoby fizyczne, objęte rejestrem PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług są podatkowo identyfikowane za pomocą numeru PESEL, natomiast pozostali
podatnicy są identyfikowani za pomocą NIP objętej obowiązkiem rejestracji jako podatnik od towarów i usług (art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr. 269, poz.
2681, z późn. zm.).
* wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności objętej obowiązkiem opłaty podatku VAT
Załącznik nr 4 do Umowy o dzieło Nr……..
z dnia…………….
.............................................................
(imię i nazwisko)
.............................., dn. ....................
(miejscowość, data)
.............................................................
(zleceniobiorca/wykonawca dzieła)
.............................................................
(cel wykonywanych prac)
Oświadczenie
w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych osobowych
Ja, niżej podpisany(a), zapoznałem(am) się i zrozumiałem(am) zasady, reguły i postanowienia
powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz Polityki
Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych
przetwarzanych w PARP oraz sposobów ich zabezpieczenia. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 266 § 1 Kodeksu karnego oraz z art. 51 ustawy
o ochronie danych osobowych.
……………………………………
podpis
Download