„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt

advertisement
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania na : Rozbudowa infrastruktury projektu pt. „Nowe wyzwania – nowe
możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.”
I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Zestawienie prac koncepcyjnych i projektowych na terenie Miasta Wodzisław Śląski
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
OPIS
Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wraz z pomiarami
aktualnego zasięgu i planowaniem radiowym
Projekt budowlany i wykonawczy, dostawa i montaż materiałów
instalacyjnych i okablowania, budowa konstrukcji, instalacja Stacji
Bazowych WiMax, światłowodu, dokumentacja powykonawcza
Projekt i instalacja Punktu Dostępowego WiFi, dokumentacja
powykonawcza
Kontroler sektora stacji bazowej systemu WiMax w wykonaniu full
outdoor
Brama sieciowa systemu (ASN-GW)
Terminale Klienckie systemu WiMax (30 + 1 Hot Spot)
2 zestawy WiFi 2,4GHz, zestawy zewnętrznych anten 2,4GHz, 2 x
obudowa,
zasilanie
buforowe,
funkcja
hot
spot
z
uwierzytelnianiem poprzez captive portal
Instalacja komputerów i urządzeń odbiorczych WiMAX
Rozbudowa systemu zarządzania o nowo dodane urządzenia
(dodatkowe licencje i update oprogramowania).
Konfiguracja systemu
Rozbudowa serwerów o porty FC
Dostawa i konfiguracja przełaczników FC
Adekwatny system operacyjny umożliwiający zwirtualizowanie
systemu zarządzania
Urządzenia zasilające stacji bazowej
Projekt technologiczny i elektryczny dotyczący budowy Stacji
Bazowych
Urządzenia radioliniowe
Switch do punktu węzłowego
Instalacja switcha i szaf
System centralnego zarządzania stacjami beneficjentów(114 stacji)
20.
Zwiększenie przepływności łącza internetowego, lub doprowadzenie
innego łącza i takiej samej przepływności
21.
22.
Serwis na urządzenia informatyczne
Serwis na roboty budowlane
JM
ILOŚĆ
Kpl.
1
Kpl.
3
Kpl.
1
Kpl.
Kpl.
Il.
wynikająca
z koncepcji
1
31
Kpl.
1
Kpl.
31
Kpl.
1
Kpl.
Kpl.
Szt.
1
2
2
Kpl.
1
Kpl.
2
Kpl.
1
Kpl.
Szt.
Kpl.
Szt.
1
2
2
1
Do
kwietnia
2015 r.
min. 36
min. 36
Kpl.
Abonament.
Mies.
Mies.
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
II. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych:
Zamówienie obejmować będzie:
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, która będzie podstawą do realizacji
inwestycji w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej obejmującej:
a) inwentaryzację pokrycia sieci radiowej WIMAX oraz wykonanie planowania radiowego celem
wyznaczenia miejsca budowy co najmniej dwóch stacji bazowych WIMAX z uwzględnieniem
posiadanych przez zamawiającego zasobów częstotliwości,
b) wykonanie dokumentacji technologicznej i elektrycznej dla dwóch stacji bazowych WiMAX
wraz z radioliniami zapewniającymi im połączenie z siecią szkieletową,
c) wykonanie projektu budowy przyłącza światłowodowego pomiędzy Urzędem Miasta
a urządzeniami szkieletowej infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanych w budynku ZOZ
przy ulicy 26 Marca 52,
d) budowę punktów dostępu bezprzewodowego do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż
2 Mbit/s,
e) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i stopnia ochrony zasobów
teleinformatycznych,
f) rozbudowę sieci bezprzewodowej wykorzystującej najnowsze technologie, ale kompatybilne
z aktualnie posiadanym standardem 802.16e-2005 w częstotliwości 3.6-3.8 GHz.,
g) wpięcie dodawanego sprzętu i użytkowników w istniejący system monitorowania
i zarządzania zasobami IT.
2. Całościową („pod klucz”) realizację infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z dokumentacją
projektowo-wykonawczą obejmującą co najmniej dwie stacje bazowe WiMAX wraz z niezbędną
infrastrukturą i przyłącze światłowodowe (urząd – ZOZ).
3. Zakup 30 zestawów komputerowych dla beneficjentów (specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do
SOPZ) wraz z konfiguracją i instalacją u Beneficjentów Ostatecznych projektu.
4. Zakup 9 klawiatur dla osób z porażeniem mózgowym (specyfikacja w zał. nr 1 do SOPZ).
5. Zakup 9 sztuk trackballi – specjalistycznych myszy dla osób niepełnosprawnych (specyfikacja
w zał. nr 1 do SOPZ).
6. Zakup 18 sztuk słuchawek nausznych wraz z mikrofonem (specyfikacja w zał. nr 1 do SOPZ).
7. Doposażenie centrum zarządzania siecią (dodatkowe licencje do systemu zarzadzania
infrastruktura
szerokopasmową,
system
do
inwentaryzacji
sprzętu
komputerowego
i oprogramowania powierzonego BO projektu, karty FC, przełączniki FC, dodatkowa połka lub
macierz dyskowa) wraz z instalacją i konfiguracją.
8. Zwiększenie prędkości łącza internetowego o 50 Mbps/50 Mbps (abonament do kwietnia 2015 r.).
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
10. Gwarancję Wykonawcy w zakresie wykonanych prac i dostaw, świadczoną na miejscu
u Zamawiającego.
System WiMAX należy dostarczyć wraz z wymaganym oprogramowaniem zarządzającym, bądź
aktualizacjami istniejącego oprogramowania AlvariStar, wraz z licencjami niezbędnymi do obsługi
całej infrastruktury radiowej WiMAX. Wykonawca powinien wykonać konfigurację sieci WiMAX tak,
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
aby uwierzytelnianie terminali klienckich i przydzielanie zasobów odbywało się zdalnie w oparciu
o serwer AAA. Konfiguracja sieci WiMAX musi umożliwiać zdalny dostęp do systemu zarządzania
(EMS) każdego z terminali klienckich od strony WAN w celu zdalnej modyfikacji takich parametrów
jak BSID, tryb pracy i konfiguracja listy skanerów częstotliwości.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie w szczególności:
1. Zaprojektowanie, budowa i dostawa urządzeń oraz materiałów wymaganych do budowy min.
dwóch stacji bazowych, po dwa sektory każda, montaż urządzeń i okablowania, wraz
z elementami konstrukcji wsporczych, konfiguracja urządzeń i integracji z działająca siecią
szkieletową (dokumentacja powykonawcza dostępna w siedzibie zamawiającego), konfiguracja
centralnego sytemu zarządzania siecią WiMAX, sieci światłowodowej usprawniającej aktualne
główne węzły sieci, zaprojektowanie, dostawa i konfiguracja radiolinii cyfrowych zapewniających
połącznie stacji bazowych z siecią szkieletową i serwerownią (węzeł główny), znajdującą się
w budynku Urzędu Miasta Wodzisław Śląski, wraz zaprojektowaniem, dostawą, instalacją
i uruchomieniem sieci radiowej WiMAX 3,6 – 3,8 GHz i WiFi.
a) Lokalizacje proponowane przez Zamawiającego, jako węzły rdzeniowe (możliwe jest
zaproponowanie innych lokalizacji wynikających z planowania radiowego):
 Szkoła Podstawowa nr 21,
 jeden z bloków na oś. 1 Maja lub ul. Armii Ludowej (spółdzielnia mieszkaniowa WiMAX).
b) Wszystkie powyższe węzły, powinny być połączone systemem cyfrowych linii radiowych.
c) We wszystkich, powyższych węzłach rdzeniowych należy wybudować stacje WiMAX na
masztach budowanych na dachach budynków lub wieżach budowanych w obrębie działek
wskazanych lokalizacji o wysokości wynikającej z planowania radiowego. Miejsce instalacji
masztu powinno gwarantować jak najlepszą propagację sygnału radiowego oraz zapewniać
właściwe strefy ochronne dla wszystkich użytkowników budynku. Do obowiązków
Wykonawcy będzie należało uzgodnienie lokalizacji masztów z administratorem budynku
i innymi użytkownikami powierzchni dachu. Prace muszą być wykonane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz aktualną wiedzą techniczną. Całość
konstrukcji (maszty antenowe, wsporniki, śruby łączące i mocujące itd.) musi być
zabezpieczona przed korozją.
d) We wskazanej w zał. nr 2 do SOPY lokalizacji należy wybudować punkt dostępowy WiFi 2,4
GHz po min. trzy sektory zapewniające pełną dookólność w płaszczyźnie poziomej.
Uruchomić usługi HotSpot wraz z integracją z systemem zarządzania MSCAccess
(Zamawiający zapewni wszystkie dodatkowe dla MSCAccess licencje o ile takie
będą wymagane).
2. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy aktualnie posiadanej macierzy dyskowej (opis
w załączniku nr 3 do SOPZ) o dodatkową półkę, dodatkowe dyski, redundantny przełącznik FC,
doposażenie posiadanych serwerów w odpowiednie karty FC.
3. Zwiększenie przepływności obecnego łącza o 50 Mbps/50 Mbps .
4. Zagwarantowanie właściwych warunków termicznych dla całorocznej pracy urządzeń poprzez
instalację wentylacji lub klimatyzacji– jeśli wymagają tego zastosowane urządzenia i miejsce ich
lokalizacji.
5. Dostawa, montaż oraz przyłączenie do szkieletu sieci i uruchomienie stacji dostępowych systemu
WiMAX, punktów dostępowych WiFi, linii radiowych. W każdym węźle sieci (rdzeniowym) musi
zostać dostarczony przełącznik Ethernetowy przeznaczony do połączenia urządzeń
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
6.
7.
8.
9.
teleinformatycznych i teletransmisyjnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym
dokumencie. Dodatkowo należy dostarczyć, zamontować, uruchomić zasilanie awaryjne
wszystkich
węzłów
sieci.
Wszystkie
jednostki
wewnętrzne
systemów
radiowych,
teleinformatycznych, przełączniki Ethernetowe, zasilania awaryjne itd. w poszczególnych
lokalizacjach muszą być umieszczone w szafach teleinformatycznych 19” z wyposażeniem (listwa
zasilająca, panel wentylatorów i grzałka, lub klimatyzacja sterowane termostatem)
zabezpieczonych zamkiem. Pojemność szaf powinna wynikać z instalowanego sprzętu
z zachowaniem min. 40% rezerwy. Należy przewidzieć montaż szaf na zewnątrz budynków
z dostępem 24h na dobę uzgodnione z administratorami budynków.
Zaprojektowanie i wykonanie linii elektrycznej w każdym węźle szkieletu sieci, po wcześniejszym
zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego.
Uruchomienie oraz wykonanie testów transmisji wszystkich systemów radiowych, zgodnie
z procedurą określona przez Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów
i raportów PEM (BHP, środowiskowych itd.) wraz z oznaczenie stref promieniowania radiowego
jeśli powstanie taka konieczność.
W zakresie montażu urządzeń klienckich:
a) dostawa, montaż, doprowadzenie linii zasilającej z instalacji elektrycznej Beneficjenta,
uruchomienie i konfiguracja w podanych przez Zamawiającego lokalizacjach i czasie (zgodnie
z Harmonogramem Realizacji Projektu).,
b) realizacja prac w uzgodnieniu z odbiorcą projektu – Beneficjentem,
c) skonfigurowanie połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a siecią dostępową
umożliwiającego poprawne przesyłanie danych z przepustowością co najmniej 2Mbps
downlink /512 kbps uplink,
d) uruchomienie oraz wykonanie testów prawidłowego działania urządzenia odbiorczego zgodnie
z procedurą określoną przez Zamawiającego,
e) dostarczenie i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z podłączeniem go do urządzenia
odbiorczego,
f) sporządzenie protokołu odbioru instalacji u Beneficjenta (w obecności przedstawiciela
zamawiającego) potwierdzającego brak uwag Beneficjenta, co do sposobu montażu
i wykonanej instalacji, wraz z ilością, typem, numerami seryjnymi przekazanego sprzętu
i osprzętu użytego do instalacji, oraz opisem instalacji. Kopia protokołu powinna zostać
dołączona do dokumentacji powykonawczej.
Obowiązkiem Wykonawcy jest taka konfiguracja systemu, aby wpiąć go w aktualnie posiadany
system, uruchomienie węzłów, konfiguracja usług i wszystkie niezbędne prace dodatkowe
wymagane do realizacji celu projektu.
Wykonawca musi załączyć do oferty karty katalogowe oferowanego
komputerowego, telekomunikacyjnego, informatycznego i teleinformatycznego.
sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia całości sprzętu przekazywanego Zamawiającemu
zgodnie z SIWZ z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z jego eksploatacją. Ubezpieczeniu
podlegają w szczególności:
a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
b) odpowiedzialność cywilna za
szkody
oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
c) uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu dostarczonego do BO i punktu hot-spot.
III. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.
Urządzenia klienckie, instalowane będą bezpośrednio u odbiorców projektu wskazanych przez
Zamawiającego na podstawie przeprowadzonego naboru. Wykonawca uzyska zgodę na wszelkie
roboty budowlane i instalacyjne. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w obszarze prowadzenia
robót. W zakresie instalacji napowietrznych oraz sytuowania urządzeń na ścianach i elewacji
budynków konieczne jest uzyskanie opinii oraz ewentualnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Punkty dostępowe muszą działać z mocami nie większymi niż określone w odpowiednich
normach i przepisach. Za pośrednictwem sieci dostępowej odbiorcy projektu uzyskają dostęp do sieci
szerokopasmowej. Realizacja sieci szerokopasmowej polegać będzie na:
 zaprojektowaniu i budowie wież i masztów,
 zaprojektowaniu i podłączeniu się do szkieletu sieci w oparciu o połączenia cyfrowymi liniami
radiowymi,
 zaprojektowaniu i budowie sieci dostępowej WiMAX,
 zaprojektowaniu i budowie punktu dostępowego WiFi,
 budowie i instalacji dostępowych punktów klienckich,
 zaprojektowaniu i budowie linii światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną łączącej
węzeł główny sieci w budynku Urzędu Miasta i elementy węzła szkieletu zlokalizowanego
w budynku ZOZ-u przy ul.26 Marca 51,
 dostawie i instalacji sprzętu komputerowego u Beneficjentów Ostatecznych projektu,
 dostawie, instalacji i wdrożeniu sytemu zarządzania siecią dostępową,
 dostawie i instalacji pozostałych urządzeń sieciowych, informatycznych i teleinformatycznych
wraz z uruchomieniem punktów węzłowych, zrealizowanej sieci szerokopasmowej,
 serwisu sprzętu i oprogramowania.
IV. Wymagania dotyczące architektury.
Uzupełnienie sieci powinno zostać zaprojektowane w strukturze hierarchicznej, składającej się
z 2 podstawowych poziomów: sieci szkieletowej oraz sieci dostępowej. W projekcie zakłada się
wykonanie 31 przyłączy do Internetu, dla określonych przez Zamawiającego gospodarstw domowych,
hot-spotu z instalacją sprzętu komputerowego, rozbudową serwerów i macierzy dyskowej oraz
zaopatrzenia jej w wymagany przez zamawiającego sprzęt teleinformatyczny, wraz z budową
systemów zasilania awaryjnego we wszystkich węzłach sieci o minimalnych parametrach określonych
dla całej infrastruktury teleinformatycznej, informatycznej i telekomunikacyjnej opisanej w dalszej
części tego dokumentu. Zadaniem sieci szkieletowej będzie tranzyt ruchu pomiędzy urządzeniami
sieci dostępowej a punktem dostępu do Internetu – stykiem z siecią operatora telekomunikacyjnego.
Sieć szkieletowa musi być zrealizowana z wykorzystaniem cyfrowych linii radiowych oraz umożliwiać
transmisję w sposób niezawodny z możliwie małymi opóźnieniami. Budowane punkty rdzeniowe
powinny być połączone wraz z istniejącymi węzłami rdzeniowymi sieci, z głównym węzłem sieci.
Główny węzeł sieci zlokalizowany jest w pomieszczeniu w budynku Urzędu Miasta w Wodzisławiu
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
Śląskim. Zadaniem sieci dostępowej jest zapewnienie dostępu szerokopasmowego dla odbiorców
projektu.
Sieć dostępowa powinna być rozbudowana, o co najmniej 2 stacje bazowe WiMAX o minimalnych
parametrach określonych w dalszej części dokumentu. W związku z ograniczoną ilością kanałów
radiowych należy wykonać planowanie radiowe, aby określić minimalną ilość sektorów stacji
bazowych i wysokość ich budowy tak, aby zapewnić pokrycie sygnałem użytecznym 100%
zamieszkałego obszaru miasta (wyklucza się obszary leśne, łąki itp.) i zastosowania nie mniej niż
4 sektorów wykorzystujących technologię MIMO A i MIMO B. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić
z Zamawiającym i opracować projekt sieci szkieletowej i dostępowej. Wymagania odnośnie
planowania radiowego określono w dalszej części dokumentu - Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Dodatkowo Wykonawca wybuduje punkt dostępowy WiFi (lokalizacja określona w zał.
nr 2 do SOPZ).
Przebudowie ma ulec zasilanie głównych węzłów sieci – zamiana łącza radiowego na łącze
światłowodowe.
V. Wymagania dotyczące wykonania przyłącza światłowodowego relacji UM-ZOZ.
Wykonawca w ramach wykonania zadania zobowiązany jest m.in. do:
1. Wykonania pełnego projektu przyłącza wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.
2. Wykonanie prac budowlano-montażowych obejmujących:
a) kopanie rowu pod kanalizację teletechniczną,
b) wykonanie wymaganych przewiertów,
c) dostawę i układanie rur fi 40 – minimum 2 rury na całej trasie,
d) dostawę i wciąganie światłowodu, min 12 włókien na kabel,
e) dostawę i montaż min 3 studni w tym jednej studni rozgałęźnej w okolicy wiaduktu przy
ulicy Matuszczyka,
f) odtworzenie nawierzchni,
g) obsługę geodezyjną podczas realizacji prac,
h) instalację w budynkach,
i) spawanie i montaż muf, w tym jednej w mufy w studni pod wiaduktem przy ulicy
Matuszczyka,
j) wykonanie niezbędnych testów zakończonych protokołami pomiaru.
VI. Wymagania dotyczące konstrukcji.
W związku z tym, że Zamawiający dysponuje ograniczoną ilością kanałów (kanały nr 25, 26,27,28,
w planie kanałowym 3.7A3.5) WiMAX w celu wyeliminowania zakłóceń wewnątrz systemowych,
interferencji itd. wymaga się, aby należycie dobrać rozdysponowanie kanałów (z uwzględnieniem już
działających stacji bazowych) i wykazać w projekcie sieci dostępowej planowany zasięg sieci
radiowej. Wykonawca powinien wykonać inwentaryzację aktualnej sieci oraz planowanie dla nowych
stacji systemu WiMAX jak i systemu połączeń linii radiowych wraz z doborem optymalnej
częstotliwości pracy w celu osiągnięcia rocznego poziomu dostępności wynoszącego minimum
99,99% dla każdej cyfrowej linii radiowej. Sieć radiowa
powinna zostać zaprojektowana
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
z wykorzystaniem wyspecjalizowanych narzędzi planistycznych, które powinny spełniać poniższe
wymagania:
1. Wymagania dotyczące programu do symulacji:
a) oprogramowanie powinno wspierać projektowanie systemów punkt-multipunkt WiMAX,
b) oprogramowanie powinno wspierać projektowanie systemów punkt-punkt radioliniowych
działających w pasmach licencjonowanych i nielicencjonowanych,
c) możliwość symulacji pokrycia sygnałem radiowym terenu z uwzględnieniem uwarunkowań
lokalnych (rzeźby terenu, wykorzystania terenu) oraz dostępności łącza zgodnie
z rekomendacją ITU-R P.530,
d) oprogramowanie powinno wspierać możliwość dodawania oraz importowania planarnych
obiektów wektorowych do mapy terenu i definiowania w obrębie wektorowych obszarów,
przynamniej: gęstości zaludnienia,
e) możliwość analizy i wizualizacji pokrycia sygnałem Best Server,
f) możliwość analizy i wizualizacji zachodzenia się zasięgów stacji,
g) możliwość analizy i graficznej wizualizacji jednoczesnego pokrycia danego obszaru sygnałem
wielu stacji,
h) możliwość analizy i wizualizacji interferencji między stacjami bazowymi oraz klienckimi
algorytmy symulacyjne oprogramowania powinny uwzględniać przynajmniej 16 klas Clutter
(Landuse) z możliwością ręcznego dostrojenia tłumienia i wysokości elementów pokrycia
terenu,
i) program powinien pozwalać na dowolne dostosowywanie charakterystyki anten stacji
bazowych i klienckich zarówno w pionie jak i w poziomie (w symulacji pokrycia sygnałem jak
i interferencji),
j) oprogramowanie powinno wspierać możliwość przydzielenia jednej stacji bazowej
przynajmniej 3 kanałów radiowych, z uwzględnieniem ich charakteru (FUSC, PUSC),
k) algorytmy symulacyjne powinny wspierać modele dyfrakcyjne, przynajmniej: Deygout 94,
Bullington, ITU-R 526 (deygout),
l) możliwość projektowania łączy punkt-punkt z uwzględnieniem przekroju łącza, pełnego
bilansu mocy wraz z szacowaniem dostępności zgodnie z rekomendacją ITU-R P.530,
m) oprogramowanie powinno wspierać raporty procentowego pokrycia użytecznym sygnałem
radiowym różnych klas Clutter projektowanego terenu,
n) program powinien wspierać możliwość wizualizacji 3D pokrycia sygnałem jak i uwidocznienia
rzeźby terenu,
o) program powinien umożliwiać porównanie danych symulacyjnych z wynikami pomiarów Drive
Test oraz obliczenie na tej podstawie przynajmniej wartości odchylenia standardowego
symulacji względem pomiaru.
2. Wymagania minimalne dla systemu WiMAX:
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych przedstawionych w niniejszym dokumencie
do oferty należy dołączyć karty katalogowe i/lub opisy techniczne oferowanych urządzeń i systemów.
Zamawiający wymaga zainstalowania stacji bazowych zgodnie z projektem sieci. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę lub
zgłoszeń robót budowlanych. Po ukończeniu budowy stacji bazowych Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnej z projektem sieci i wykonania zdjęcia każdej
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
zainstalowanej stacji bazowej. Oferowany system radiowy WiMAX musi spełniać nw. wymagania
minimalne:
Stacja bazowa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Praca w paśmie licencjonowanym w zakresie 3.4GHz – 3.8GHz.
Wykorzystanie kanałów radiowych o szerokości pasma 5, 7 i 10 MHz.
System musi być zgodny z 802.16e-2005.
Moc transmisji, co najmniej 30dBm na każdym porcie RF.
Interfejs stacji bazowej 100/1000BaseT.
Możliwość instalacji interfejsu światłowodowego.
Dedykowany port do zarządzania z interfejsem 10/100 BaseT.
Maksymalna sumaryczna (UL+DL) wydajność netto na protokole TCP/IP dla sektora nie mniej
niż 38Mbps netto dla kanału 10MHz.
9) Obsługa modulacji QPSK, QAM16, QAM64 z kodowaniem 5/6.
10)System powinien wspierać podział ramki radiowej TDD w proporcjach 2:1(29:18), 3:2(32:15)
11)Co najmniej 5 klasy priorytetów dla usług sieciowych.
12)Zapewnienie, jakości transmisji (QoS) dla każdej z usług sieciowych poprzez osobno
konfigurowalne parametry.
13)Zarządzanie błędami z centralnego punktu poprzez protokół SNMP.
14)Zarządzanie konfiguracją z centralnego punktu za pomocą XML/SOAP.
15)Możliwość przydzielania poziomów uprawnień dla użytkowników zarządzających systemem.
16)Możliwość archiwizowania i odzyskiwania konfiguracji za pomocą TFTP oraz możliwość
automatycznego tworzenia lokalnych kopii konfiguracji.
17)Możliwość aktualizacji firmware za pomocą TFTP.
18)Adaptacyjna modulacja/kodowanie.
19)Stacja bazowa powinna mieć możliwość zmiany z jednej modulacji/schematu kodowania na
drugi na podstawie serii w DL i UL.
20)Stacja bazowa powinna dynamicznie dopasowywać modulację/kodowanie biorąc pod uwagę
stosunek sygnału do szumu (SNR) aktualnego linku radiowego w DL i UL.
21)Stacja bazowa powinna dopasować dynamicznie modulację/kodowanie na podstawie ilości
błędów transmisji (BER/PER) w linku radiowym w UL i DL.
22)Algorytm adaptacyjnej modulacji powinien uwzględniać różne wymagania eksploatacyjne (BER
i czas opóźnienia). Dostawca powinien wyjaśnić jak to jest realizowane.
23)Stacja bazowa powinna wspierać techniki zapobiegające wysyceniu sektora przez terminale
klienckie znajdujące się w dalekiej odległości od sektora lub podłączonych na niskiej modulacji
ze względu na złą jakość sygnału radiowego.
24)System powinien wspierać zaawansowane techniki wieloantenowe umożliwiające pracę
sektora w schemacie 2x2 i 4x4, pracujące zarówno w trybie MIMO A jak również MIMO B.
25)Stacja bazowa systemu musi posiadać kompaktową obudowę przystosowaną do instalacji
zewnętrznych (tzw. rozwiązanie „All Outdoor”) umożliwiającą zasilanie poprzez PoE i 48VDC.
26)Maksymalny szczytowy pobór prądu przy najbardziej wymagającej konfiguracji 140W na jeden
sektor.
27)Stacja bazowa powinna umożliwiać programową zmianę technologii z 802.16e do TD-LTE.
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
28)System musi posiadać możliwość pracy w warunkach braku widoczności radiowej
zrealizowanej w oparciu o modulację OFDM/OFDMA.
29)System musi wspierać usługi głosowe VoIP w oparciu o protokół SIP.
30)System musi umożliwiać filtrowanie ruchu od/do klienta na podstawie rodzaju protokołu IP,
portu TCP/UDP oraz posiadać zabezpieczenie przed atakiem DoS w postaci przydzielania limitu
zużycia procesora na regułę filtrowania.
31)Stacja bazowa powinna obsługiwać HARQ.
32)Stacja bazowa powinna obsługiwać co najmniej 16 jednoczesnych kanałów HARQ.
33)System powinien obsługiwać IP-CS i ETH-CS.
34)System powinien obsługiwać metodę autentykacji EAP TTLS.
35)System powinien być zgodny ze standardem ETSI (EMC- EN 301 489-1/4, bezpieczeństwo- EN
60950-1, UL 60590-1 i Radio- EN 302 326).
36)Jednostka zewnętrzna powinna pracować w temperaturze -40 oC do 55 oC
Brama sieciowa systemu WiMAX z ang. Access Service Network Gateway (ASN-GW):
1)
2)
3)
4)
Topologia zgodna z Profil C.
Przenoszenie wiadomości z serwera AAA do sieci abonenta.
Autentykacja, autoryzacja oraz ewidencjonowanie sesji abonenta.
Skalowalne rozwiązanie – możliwość zwiększenia liczby obsługiwanych użytkowników poprzez
aktualizację oprogramowania.
5) Możliwość zarządzania abonentami.
6) Możliwość zdefiniowania dedykowanego profilu dla nieautoryzowanych użytkowników
(ustawienie QoS, strony docelowej etc.).
7) Obsługa post-paid i pre-paid (dla czasu połączenia lub ilości danych).
8) Wysłanie do użytkownika wiadomości o rozłączeniu.
9) Możliwość jednoczesnej obsługi IP CS i VLAN CS.
10)Możliwość przypisania kilku profili dla jednego urządzenia końcowego i nadania kilku adresów
IP z różnych klas adresowych.
11)Obsługa DHCP z opcją 82.
12)Obsługa, co najmniej 5 różnych kolejek QoS.
13)Obsługa mobilności.
14)Zarządzanie przez SNMPv2.
15)Możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą TFTP.
16)Możliwość zdalnego zgrania konfiguracji do pliku.
17)Wsparcie dla klientów RADIUS AAA.
18)Autentykacja EAP.
19)Możliwość obsługi do 3000 terminali klienckich.
Terminale abonenckie:
Terminal kliencki WiMAX musi posiadać wszystkie funkcjonalności zgodne ze standardem 802.16e lub
być z nim kompatybilny. Należy zaznaczyć, aby zakupywany sprzęt był kompatybilny z zakupionym
sprzętem stacji bazowej oraz z systemem BreezeMAX Extreme i systemem zarządzania AlvariStar. Do
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
zapewnienia dobrej, jakości sygnału należy wybrać tylko terminale z zewnętrznym ODU
i zintegrowaną anteną kierunkową. Wymagania dla terminala klienckiego WiMAX:
1) Praca w zakresie częstotliwości 3,6 – 3,8 GHz w trybie dupleksu TDD.
2) Możliwość pracy w kanałach 5, 7 i 10 MHz.
3) Obsługa IP-CS, Ethernet-CS i VLAN-CS.
4) Obsługa modulacji uplink/downlink: 64QAM 5/6, 64QAM 3/4, 64QAM 2/3, 64QAM 1/2, 16QAM
3/4, 16QAM 1/2, QPSK 3/4, QPSK ½.
5) Praca w trybie MIMO (1TX, 2Rx).
6) Zgodność ze specyfikacją 802.16e.
7) Osprzęt kompatybilny ze stacją bazową BreezeMAX Extreme.
8) Obsługa 802.1q.
9) Rozwiązanie dostępne w wersji ze zintegrowaną anteną dwupolaryzacyjną o zysku min 15dBi
oraz w wersji pozwalającej na podłączenie zewnętrznej anteny.
10)Interfejs stacji klienckiej 100BaseT.
11)Obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres IP, numer portu.
12)Zarządzania i konfiguracja poprzez wbudowany serwer WWW, SNMP oraz dedykowany system
zarządzania.
13)Stacje klienckie powinny posiadać możliwość przełączania się do sąsiednich sektorów lub
stacji bazowych w przypadku braku sygnału radiowego z aktualnie obsługującego ją
sektora/stacji bazowej.
14)Terminal powinien obsługiwać protokół TR-69 dla zdalnej konfiguracji i zarządzania.
15)Stacja kliencka powinna być połączona z urządzeniami końcowymi klienta za pomocą kabla
sieciowego kat. 5.
16)Zasilanie PoE.
17)Temperatura pracy urządzeń ODU (od -40° C do +55° C).
System centralnego zarządzania infrastrukturą WiMAX:
Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia jednego, centralnego systemu zarządzania
infrastrukturą WiMAX obejmującą zarówno urządzenia dostarczane w ramach niniejszego
postępowania jak i wcześniej zainstalowane stacje bazowe BreezeMAX Extreme. W tym celu
Zamawiający dopuszcza wykonanie aktualizacji już działającego systemu bądź instalację nowego
środowiska obejmującego nowy, jak i już działający system wraz z zapewnieniem wymaganych
licencji do obsługi wszystkich stacji bazowych. System zarządzania powinien spełniać następujące
wymagania minimalne:
1) System zarządzania musi być systemem klasy operatorskiej pracującym w warstwach EMS
(Element Management System) i NMS (Network Management System) z funkcjonalnością
FCAPS wg modelu systemów zarządzania siecią telekomunikacyjną rekomendowanego przez
ITU-T M.3010, X.700 i X.701.
2) System zarządzania musi być komercyjnie dostępny w dniu składania oferty.
3) System zarządzania musi być produktem autoryzowanym przez producenta systemu
radiodostępowego i pozwalać na pełen zakres konfiguracji systemu.
4) System zarządzający musi posiadać możliwość zarządzania kanałem izolowanym od kanału
transmisji (Out of Band) oraz regularnym kanałem transmisji (In Band).
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
5) System zarządzania CPE powinien wspierać TR-69 i OMA-DM.
6) System powinien prezentować dynamiczną mapę całej sieci i informacje jej dotyczące jak
również dla pojedynczych punktów dostępowych.
7) Masowe konfigurowanie urządzeń dla szybkich wdrożeń (generowanie konfiguracji i jej
sprawdzanie umożliwiające szybkie i dokładne konfigurowanie stacji bazowych podczas gdy
stacja nie musi być podłączona).
8) Możliwość ustawiania aktywnych progów generowania alarmów.
9) Możliwość dodania monitorowania dowolnych urządzeń wykorzystujących protokół SNMP.
10)Prosta integracja OSS (SNMP, konfigurowanie CPE poprzez www)rozbudowany moduł
raportowania (system wspomagania decyzji) w oparciu o SAP BO opartego o różne bazy
danych, obejmujące stany magazynowe, konfigurację i wydajność, a także możliwość
przemieszczania się po drzewie sieci w górę/dół aż do sektora i z dokładnością czasu od 15
minut do miesiąca.
Zasilanie awaryjne węzłów rdzeniowych:
Zamawiający wymaga wyposażenia węzłów rdzeniowych w urządzenia podtrzymujące napięcia
zasilania w postaci urządzenia UPS lub siłowni DC z podtrzymaniem bateryjnym. Zastosowany rodzaj
urządzeń podtrzymujących zasilanie powinien być przystosowany do rodzaju chłodzenia jakie
wykonawca zastosuje w oferowanych szafach w punktach węzłowych (panel wentylatorów lub
klimatyzator).
Wymagania minimalne dla urządzenia UPS:
PARAMETR
Obudowa
Właściwości
Komunikacja
Normy i certyfikaty
CHARAKTERYSTYKA (WYMAGANIA MINIMALNE)
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona
wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie, dodatkowo musi mieć
możliwość pracy jako TOWER
Moc rzeczywista nie mniejsza niż 1,8kW.
Minimum jedno gniazdo wejściowe
Minimum 6 gniazd wyjściowych
Napięcie nominalne: 230 V
Minimalny czas podtrzymania na baterii 5 minut (przy pełnym obciążeniu),
17 minut (przy 50% obciążeniu).
Sygnalizacja pracy za pomocą diody LED
Minimum jeden port RS232 lub odpowiednik.
Wbudowany moduł SNMP
Musi posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać normy dopuszczające
do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
Wymagania minimalne dla siłowni DC:



Moc systemu, co najmniej 1500W.
System składa się z 3 modułów po 500W każdy.
Każdy z modułów jest wykonany w technologii tranzystorowej hot plug & play.
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________


























Moduły pracują w systemie redundantnym (n+1).
Wbudowane w kasetę zasilacza pole dystrybucji / min. 6 odpływów odbiorowych, 2 odpływy
bateryjne, wyświetlacz LCD /prąd, napięcie temperatura/, RGR, sonda temperaturowa.
Sprawność modułu/siłowni: nie mniejsza niż 91%.
Moc strat systemu: nie więcej niż 135W.
EMI, promieniowanie: EN 55 022, klasa B.
Bezpieczeństwo: EN 60 950, klasa I.
EMC: EN 300 386-2.
Chłodzenie wymuszone.
Wymiary całkowite zasilacza: szerokość 19” (482mm), wysokość max. 1U .
Napięcie wejściowe : 230VAC.
Prąd rozruchowy: 8A.
Prąd max: 7,5A.
Zakres częstotliwości: 50 / 60 Hz.
EMI, przewodzone: EN 55 022, klasa B.
Zakres napięć na wyjściu: 42 - 58 Vdc.
Statyczny uchyb napięcia: ± 250 mVdc.
Zabezpieczenie nadnapięciowe: 59 V ±1V.
Tętnienia i szpilki: ≤ 100 mVp-p.
Szumy psofometryczne ≤ 2,0 mVp-p.
EMI, przewodzone: EN 55 022, klasa A.
Zakres regulacji ograniczenia prądu: 30 Adc.
Podział obciążenia: < ± 2 Adc.
Ograniczenie mocy: 1500 W (wartość stała).
Zabezpieczenie wewnętrzne: co najmniej 40A.
Interfejs użytkownika:
 wyświetlacz LCD /prąd, napięcie temperatura, awaria/,
 sygnalizacja stanu: LED „ok”, LED “Awaria”.
Temperatura pracy: Od -33ºC do +75ºC.
Wymagania dla akumulatorów



Pojemność nominalna: nie mniej niż 62Ah.
Łączna wysokość użytkowa: nie więcej niż 6U.
Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C.
Switch do węzłów rdzeniowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack 19’ 1U,
min. 8 portów 10/100/1000BASE-T,
min 2 porty 10/100/1000BASE-X (SFP),
zarządzany przez przeglądarkę WWW,
chłodzenie pasywne,
musi mieć możliwość obsługi co najmniej 14000 adresów MAC,
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
7) musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności min. 20 Gb/s, wydajność przełączania
przynajmniej 16 Mpps.
Wymagania minimalne dla systemu punkt-punkt łączącego węzły sieci:
Przy połączeniach radiowych należy zastosować linie radiowe pracujące z dostępnością roczną
minimum 99,99% przy założeniu zastosowania anten o max wielkości wynikających z planowania
radiowego. W celu minimalizacji kosztów UKE:
 Wymaga się aby w celu obniżenia kosztów utrzymania Wykonawca zaoferował radiolinie
cyfrowe pracujące w paśmie powyżej 57GHz bądź 17GHz lub 24GHz
 Zaoferowane radiolinie powinny być dostarczone w licencjami pozwalającymi na uzyskanie
prędkości przesyłu danych na poziomie co najmniej 300Mbps dla ramek 1518B wg. testu
RFC2544. Radiolinia musi być zasilana napięciem standardowym -48 VDC. Koszty rejestracji
kanału radiowego w UKE oraz koszty opłaty za utrzymanie kanału radiowego do UKE systemu
radiowego ponosi Wykonawca (w okresie realizacji projektu – do kwietnia 2015 r.).
3. Wymagania dotyczące programu do inwentaryzacji, monitorowania i zarządzania
oprogramowaniem:
Oprogramowanie do inwentaryzacji
i zarządzania oprogramowaniem:
sprzętu
i
oprogramowania
oraz
monitorowania
1) Oprogramowanie powinno posiadać budowę modułową. Moduły powinny umożliwić
kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach
użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz pomocy w formie
interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem.
2) Program powinien mieć możliwość monitorowania co najmniej 114 urządzeń.
3) Funkcjonalności w zakresie obsługi sieci:
a) Program powinien wykrywać konfigurację sieci automatycznie i pozwalać na jej
prezentację na interaktywnych mapach.
b) Możliwość monitorowania infrastruktury które powinno obejmować Serwery Windows,
Linux, Unix, routery, przełączniki, i firewall'e w zakresie:
 serwisów TCP/IP,
 HTTP, POP3, SMTP, FTP i inne. Możliwość monitorować ich czasu odpowiedzi i procentu
utraconych pakietów,
 monitorowania serwerów WWW i adresów URL,
 program powinien posiadać Inteligentne mapy , które służą do lepszego zarządzania
logiczną strukturą urządzeń w projekcie (rodzaje beneficjentów) oraz tworzą
dynamiczne mapy wg własnych filtrów (mapy inteligentne),
 urządzeń SNMP wspierających SNMP v1/2/3 (Np: switch'e, routery, radiolinie, UPS-y,
serwery, drukarki, itp.),
 monitoringu routerów i przełączników wg: zmian statusu interfejsów sieciowych,
ruchu sieciowego, podłączonych komputerów, generowanego ruchu przez podłączone
komputery,
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
 serwisów Windows - monitor serwisów Windows powinien alarmować w razie gdy
serwis
przestanie
działać
oraz
pozwalać
na
jego
uruchomienie
/zatrzymanie/zrestartowanie,
 wydajności systemów Windows - obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer
sieciowy.
4) Funkcjonalności związane z inwentaryzacją sprzętu:
a) W zakresie inwentaryzacji sprzętu program powinien automatycznie gromadzić informacje
o sprzęcie i oprogramowaniu urządzeń w sieci oraz:
 prezentować szczegóły dotyczące sprzętu: model, CPU, pamięci, płyty głównej,
napędów, kart, etc.,
 audyt sprzętowy powinien obejmować m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji
sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, informacje
pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade,
 informować o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows co
bezpośrednio umożliwi audytowanie i weryfikację użytkowania licencji jakie są
w użyciu,
 zbierać informacje w zakresie wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranym
komputerze: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd.,
 posiadać możliwość wysyłania powiadomienia np. e-mialem w przypadku
zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera,
 umożliwić odczytywania numeru seryjnego (klucze licencyjne).
b) Program powinien umożliwiać prowadzenie bazy ewidencji sprzętu w zakresie:
 przechowywania wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym
miejscu oraz automatycznego aktualizowania zgromadzonych informacji,
 definiowania własnych typów (elementów wyposażenia), ich atrybutów oraz wartości dla danego urządzenia lub oprogramowania powinna istnieć możliwość podawania
dodatkowych informacji, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer
i skan protokołu przekazania, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa dostawcy,
termin upływu i skan gwarancji, termin przeglądu (można podać datę, po której
administrator otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu lub
upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, inny dowolny plik .DOC, .XLS, skan
dokumentu czy też własny komentarz; możliwość importu danych z zewnętrznego
źródła (CSV),
 możliwości wygenerowania zestawienia wszystkich środków trwałych, w tym urządzeń
i zainstalowanego na nich oprogramowania,
 możliwość archiwizacji i porównywania audytów środków trwałych,
 możliwość drukowania kodów kreskowych oraz QR Code (mozaikowe) dla środków
trwałych, które posiadają numer inwentarzowy,
 dostępność aplikacji mobilnej na android, pozwalającej zinwentaryzować sprzęt
posiadający kody kreskowe.
c) Możliwość pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i audycie licencji poprzez:
 skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na dyskach komputerów oraz
skanowanie archiwów,
 zarządzanie posiadanymi licencjami; pakietami oprogramowania, licencjami
dostępowymi (tzw. CAL'e) itd.,
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
 łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie
przekroczenia liczby posiadanych licencji - w każdej chwili powinna istnieć możliwość
wykonania aktualnych raportów audytowych,
 zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji,
 możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp.
5) Funkcjonalności związane monitorowaniem aktywności użytkowników:
a) Możliwość monitorowania transferu sieciowego użytkowników (ruch sieciowy lokalny
i transfer internetowy wygenerowany przez pracowników),
b) Program ponadto powinien posiadać możliwość blokowanie stron internetowych poprzez
możliwość zezwolenia lub zablokowania całego ruchu WWW dla danego użytkownika z
możliwością definiowania wyjątków – zarówno zezwalających, jak i zabraniających
korzystania z danej strony.
c) Program powinien posiadać wbudowany mechanizm blokowania uruchamiania wybranych
aplikacji.
6) Funkcjonalności związane z przyjmowaniem i rejestrowaniem zgłoszeń:
a) Oprogramowanie powinno umożliwiać realizację zdalnej pomocy użytkownikom sieci
lokalnej. W ramach kontroli stacji użytkownika wymagany jest podgląd pulpitu
użytkownika i możliwość przejęcia jego konsoli. Ważne, aby podczas przejęcia kontroli
nad komputerem użytkownika zarówno użytkownik jak i administrator widzieli ten sam
ekran.
b) Oprogramowanie powinno posiadać bazę zgłoszeń umożliwiająca użytkownikom
zgłaszanie
problemów
techniczne,
które
z
kolei
byłyby
przetwarzane
i przyporządkowywane odpowiednim administratorom (wg kategorii problemów)
otrzymującym automatycznie powiadomienie o przypisanym im problemie do rozwiązania.
c) Funkcjonalność pozwalająca użytkownikom na monitorowanie procesu rozwiązywania
zgłoszonego przez niego problemu i jego aktualnego statusu, jak również wymiany
informacji z administratorem za pomocą komentarzy, które mogą być wpisywane
i śledzone przez obydwie strony.
d) Wbudowany komunikator (czat) który umożliwiać będzie przesyłanie wiadomości
pomiędzy zalogowanymi użytkownikami i administratorami.
e) Możliwość dołączania załączników to zakładanych zgłoszeń i obsługa zrzutów ekranowych.
f) Dystrybucja oprogramowania przez Agenty:
 możliwość dystrybucji oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików
MSI),
 mechanizm kolejkowania dystrybucji, jeśli komputer jest wyłączony w trakcie zlecania
operacji.
7) Wymaganie pozostałe:
a) Program jest powinien być zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego
działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora.
b) Program powinien być w języku polskim
Program powinien być zainstalowany na serwerze w zwirtualizownym systemie, oraz na
stacjach klienckich Beneficjentów (60 + 30) o ile zastosowany system wymaga
odpowiedniego
oprogramowania klienckiego.
Do
systemu powinny
być
także
wprowadzone pozostałe urządzenia znajdujące się w infrastrukturze sieci.
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
4. Doposażenie serwerowni:
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 3 do SOPZ.
5. Łącze do Internetu:
Zamawiający wymaga zwiększenia przepustowości o 50 Mbps / 50 Mps już posiadanego łącza lub
stworzenie drugiego łącza symetrycznego o gwarantowanej przepływności 50 Mbps / 50 Mbs.
6. Punt dostępowy WiFi 2,4GHz:
Stacja kliencka WiMAX 802.16e punktu dostępowego:
Stacja kliencka WiMAX musi być zgodna ze standardem 802.16e oraz w pełni kompatybilna
z systemem BreezeMAX Extreme i systemem zarządzania AlvariStar. Dla zapewnienia możliwie
najlepszej jakości sygnału należy zastosować urządzenie w wykonaniu outdoor z wbudowaną anteną
kierunkową. Zastosowana stacja kliencka powinna spełniać następujące parametry minimalne:
1) praca w zakresie częstotliwości 3,6 – 3,8 GHz w trybie dupleksu TDD,
2) możliwość pracy w kanałach o szerokości: 5 MHz, 7 MHz, 10MHz,
3) obsługa modulacji uplink/downlink: 64QAM 5/6, 64QAM 3/4, 64QAM 2/3, 64QAM 1/2, 16QAM
3/4, 16QAM 1/2, QPSK 3/4, QPSK ½,
4) praca w trybie MIMO (1TX, 2Rx),
5) zgodność ze specyfikacją 802.16e,
6) osprzęt kompatybilny ze stacją bazową BreezeMAX Extreme,
7) obsługa 802.1q,
8) zintegrowana z urządzeniem kierunkowa antena dwupolaryzacyjna o zysku min 15dBi,
9) interfejs stacji klienckiej 100BaseT,
10)obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres IP, numer portu,
11)zarządzania i konfiguracja poprzez wbudowany serwer WWW, SNMP oraz dedykowany system
zarządzania,
12)stacje klienckie powinny posiadać możliwość przełączania się do sąsiednich sektorów lub stacji
bazowych w przypadku braku sygnału radiowego z aktualnie obsługującego ją sektora/stacji
bazowej,
13)stacja kliencka powinna być połączona z urządzeniami końcowymi klienta za pomocą kabla
sieciowego kat. 5,
14)zasilanie PoE,
15)zakres temperatury pracy co najmniej: -40° C to +55° C.
Punkt dostępowy WiFi 802.11 a/b/g
1) Parametry funkcjonalne:
a) Praca w standardzie 802.11 a/b/g.
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
b) Praca w konfiguracji punkt-wielopunkt (jedno bazowe urządzenie dostępowe, wiele
urządzeń klienckich).
c) Dopasowanie automatyczne parametrów pracy łącza przy zmieniających się warunkach.
d) Zapewnienie eliminacji problemu wzajemnego zakłócania się bazowych urządzeń
dostępowych pracujących na tej samej częstotliwości.
e) Możliwość ustawienia przepustowości maksymalnej i minimalnej gwarantowanej dla
poszczególnych urządzeń klienckich.
f) Obsługa standardu 802.1q, możliwość zarządzania urządz. na wydzielonym VLAN-ie.
g) Obsługa przez HTTP, TELNET i SNMP,
h) Dostępność scentralizowanego systemu zarządzającego umożliwiającego co najmniej
monitoring parametrów pracy poszczególnych urządzeń radiowych w systemie,
rejestrację alarmów oraz zarządzanie ich konfiguracją.
i) Zgodność z dyrektywą UE - RoHS w sprawie ograniczenia użycia substancji
niebezpiecznych.
j) Wsparcie WDS i wirtualnych AP.
k) Współpraca z serwerem Radius.
l) Zarządzanie:
 w trybie tekstowym (CLI) przez port szeregowy, telnet, SSH,
 graficzna aplikacja dla systemu Windows,
 SNMP (w trybie do odczytu),
 aplikacja ułatwiająca zarządzanie wieloma urządzeniami, w tym automatyczne
wykrywanie, monitorowanie stanu urządzeń, tworzenie map połączeń, wsparcie dla
SNMP (w komplecie).
m) Aktualizacja poprzez FTP i TFTP.
n) Możliwość tworzenia skryptów.
o) Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS.
p) Szyfrowanie WEP, WPA, WPA2.
q) Funkcjonalności sieciowe:
 NAT: src, dst (nielimitowana programowo liczba reguł),
 firewall: filtrowanie pakietów (na podstawie MAC, IP, portów, protokołów IP,
interfejsów, DSCP), filtrowanie P2P, znakowanie pakietów, wsparcie dla IPv6,
 routing statyczny,
 QoS (HTB per IP, protokół, podsieć, port, znacznik), kolejkowanie RED, SFQ, FIFO,
obsługa CIR, MIR, WMM,
 tunelowanie (co najmniej 500 tuneli),
 EoIP, PPTP, PPPoE, L2TP, OVPN,
 obsługa protokołów PAP, CHAP, MSCHAPv2,
 IPsec,
 obsługa VLAN,
 proxy,
 dla: ftp, http, https,
 lista kontroli dostępu,
 serwer DHCP (niezależny dla każdego interfejsu) statyczny i dynamiczny,
 DHCP Relay, klient DHCP,
 NTP,
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________
 VLAN 802.1Q na interfejsach Ethernet i bezprzewodowych.
 STP,
 współpraca z radius (autoryzacja i rejestracja),
 monitorowanie i rejestracja ruchu IP, działania reguł firewalla,
 narzędzia diagnostyczne: ping, traceroute, bandwith test, sniffer pakietów.
2) Parametry techniczne:
a) Zasilanie PoE, 9-24VDC.
b) Obudowa typu outdoor o klasie szczelności minimum IP 66 (dotyczy również złącz
i dławnic kablowych).
c) 3 x Ethernet 10/100 Mbps z Auto-MDI/X.
d) Zakres temperatur min od -20 do +55 st. C.
e) Wyjścia radiowe w postaci złącz N lub SMA i ilości odpowiedniej do ilości anten na każdej
z lokalizacji.
f) Wyposażenie dodatkowe: kable koncentryczne do podłączenia anten o tłumieniu nie
większym niż 0,5dB/m dla częstotliwości 2,4GHz.
3) Parametry radiowe:
a) Zakres częstotliwości pracy 2.312 – 2.472GHz oraz 5.15 - 5.35GHz i 5.47 - 5.725GHz
bez konieczności zmiany wyjścia radiowego.
b) Moc maksymalna mierzona na złączu RF:
 dla 802.11a: +17dBm @54Mbps/QAM64,
 dla 802.11b: +23dBm @11Mbps,
 dla 802.11g: [email protected]/QAM64.
c) Zgodność z normami: ETSI, EN300 328, EN301 489, EN60950 (Europe).
Na maszcie należy umieścić min. po 3 anteny sektorowe w celu otrzymania pełnej dookólności
sygnału.
Szafka telekomunikacyjna
Lp.
PARAMETR
CHARAKTERYSTYKA (WYMAGANIA MINIMALNE)
Stalowa, malowana proszkowo, RAL 7035
1.
Materiał
2.
Wymiary maksymalne 450x350x180(szerokość x wysokość x głębokość)
3.
4.
5.
6.
Drzwi
Mocowane
Stopień ochrony
Akumulatory
7.
Parametry zasilacza
8.
Sygnalizacja
9.
Wyposażenie
Stalowe, zamykane na klucz
Do ściany, 4 kotwy
IP 43
4szt , 12V5Ah
 Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie: ±5% napięcia
znamionowego,
 Maksymalny prąd wyjściowy: 3A,
W postaci w diod lub lamp sygnalizacyjnych sygnalizujących: obecność
napięcia AC i stan przejścia na podtrzymanie z akumulatorów
Szafka powinna być wyposażona w:
 osobny bezpiecznik na zasilaniu AC,
 osobny na podtrzymaniu DC,
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________


czujnik temperatury ładowania akumulatorów,
niezarządzalny przełącznik min 4 portowy 10/100BASE-T
Wspólny system centralnego logowania i raportowania systemu
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w oparciu o udostępnioną dokumentację istniejącej sieci
szkieletowej przedstawił plan konfiguracji przełączników i ruterów dostępowych, do których mają być
przyłączone nowe urządzenia tak, aby ich przyłączanie i dalsza praca nie zakłócały pracy innych
działających systemów. W ramach realizacji zadania należy przeprowadzić testy potwierdzające
prawidłowe działanie urządzeń i pełną integrację z systemem zarządzania. Należy przeprowadzić
próbę założenia nowego użytkownika (będąc w zasiągu danej stacji) oraz wykonać test możliwego
transferu przy wykorzystaniu serwisu: http://www.speedtest.pl/ Warunkiem zaliczenia testu jest
możliwość zakładania nowych użytkowników i uzyskanie transferu danych na poziomie co najmniej
512/256kbps (download/upload) dla wszystkich wytypowanych lokalizacji.
Wszystkie wyszczególnione w niniejszym dokumencie parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń
należy traktować jako parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod
względem parametrycznym i funkcjonalnym, co musi być potwierdzone niezależnymi testami
przeprowadzonymi przez obiektywne jednostki/ośrodki badawcze. Obowiązek dowiedzenia
równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa każdorazowo na Wykonawcy.
VII. Wymagania dotyczące instalacji.
Branża telekomunikacyjna:
W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana sieć szkieletowa na bazie cyfrowych linii
radiowych, z kompletnym osprzętem zaprojektowanych wieżach i masztach. W oparciu
o wybudowaną szkieletową sieć szkieletową zostanie wybudowany system bezprzewodowego dostępu
do szerokopasmowego Internetu WiMAX, oraz punktów dostępowych WiFi.
Branża elektryczna:
W zakresie robót elektrycznych zostaną wykonane wszystkie prace związane z zasileniem urządzeń
centralnych i wszystkich systemów uruchamianych na bazie sieci szkieletowej systemów radiowych,
dostępowej WiMAX, WiFi oraz serwerowni zapewniając im zasilanie i podtrzymanie zasilania
(zasilacze awaryjne typu UPS).
Branża informatyczna:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w oparciu o udostępnioną dokumentację istniejącej sieci
szkieletowej przedstawił plan konfiguracji przełączników i ruterów dostępowych, do których mają
być przyłączone nowe urządzenia tak, aby ich przyłączanie i dalsza praca nie zakłócały pracy
innych działających systemów.
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
_______________________________________________________________________________________________



W ramach realizacji zadania należy przeprowadzić testy potwierdzające prawidłowe działanie
urządzeń i pełną integrację z systemem zarządzania. Należy przeprowadzić test możliwego
transferu przy wykorzystaniu serwisu: http://www.speedtest.pl/
Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie transferu danych na poziomie, co najmniej
2048/1024kbps (download/upload) dla wszystkich zainstalowanych terminali klienckich.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, obejmującej
dokumentację zdjęciową wykonanej instalacji, schemat elektryczny i logiczny, opis konfiguracji
wraz z adresacją urządzeń.
W zakresie prac informatycznych będą wykonane wszystkie działania związane z implementacją
oprogramowania użytkowego oraz testowaniem funkcjonalności wszystkich uruchamianych systemów
takich jak (kontrola przepustowości, kontrola poprawności pracy urządzeń – elementów sieci,
zbieranie statystyk aktywności beneficjentów, system zbierania logów itd.
VIII. Wymagania dotyczące wykończenia.


Przepusty kablowe po wykonaniu i wprowadzeniu kabli należy uszczelnić zgodnie
z obowiązującymi normami. Wszelkie złącza antenowe muszą być zabezpieczone przed wpływem
warunków atmosferycznych i aktami wandalizmu za pomocą odpowiednich elementów
ochronnych.
Wymagane jest wdrożenie rozwiązań, które umożliwią Zamawiającemu zabezpieczenie
i sprawowanie kontroli nad sprzętem zakupionym w ramach Projektu pt. „Nowe wyzwania –
nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
współfinansowanego w 85% ze środków wspólnotowych i w 15% z budżetu państwa, w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, w związku ze specyfiką Działania 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
IX. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracający stan przed
rozpoczęciem robót budowlanych.
Na cały sprzęt oraz usługę wykonawca udziela min. 3 lata gwarancji, każdy
dodatkowy rok gwarancji będzie punktowany dodatkowo:
 0 pkt – 3 lata;
 3 pkt – 4 lata;
 6 pkt – 5lat;
 10 pkt – 6lat;
_____________________________________________________________________________________________________
www.einclusion.pl
e-mail: [email protected]
www.wods.pl
e-mail: [email protected]
www.subregion.pl
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards