Uchwała Nr XVI/146/08 Rady Miejskiej w

advertisement
Uchwała Nr XVI/146/08
Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Dębica
dotyczącego wspólnego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800
MHz (Wimax) na obszarze przetargowym 09.1.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )
Rada Miejska w Strzyżowie
uchwala co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Dębica w sprawie
wspólnego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz
(Wimax) na obszarze przetargowym 09.1.
2. Projekt porozumienia w powyższej sprawie stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
1. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Strzyżowa.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansowo-Gospodarczej
Rady Miejskiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1
Załącznik do uchwały Nr XVI/146/08
Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 28 lutego 2008 r.
UMOWA
zawarta w dniu ……………… w Dębicy pomiędzy:
Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta - Pawła Wolickiego,
zwaną dalej Liderem Projektu,
a
Gminą Strzyżów reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta - Marka Śliwińskiego,
zwaną dalej Uczestnikiem
W związku z wolą Stron wspólnej realizacji przedsięwzięcia dot. uzyskania rezerwacji
częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) na obszarze przetargowym 09.1, w nawiązaniu do
podpisanej w dniu 3 stycznia 2008r. umowy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie,
oraz do postanowień porozumienia z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do
przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz (WiMAX), Strony zgodnie
uzgadniają, co następuje.
§1
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
„Stronach” – należy przez to rozumieć:
Gminę Miasta Dębica, Powiat Dębicki, Miasto Jasło, Powiat Jasielski, Gminę Kolbuszowa,
Powiat Kolbuszowski, Gminę Miejską Mielec, Powiat Mielecki, Gminę Ropczyce, Gminę
Sędziszów Małopolski, Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Gminę Stalowa Wola, Powiat
Stalowowolski, Gminę Strzyżów, Powiat Strzyżowski, Gminę Tarnobrzeg, Powiat Tarnobrzeski,
Powiat Rzeszowski, Gminę Miasto Rzeszów.
§2
Strony wyraziły wolę przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przystąpieniu do
przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz (WiMAX) dla województwa
podkarpackiego. Niniejszą umową objęto prawa i obowiązki Uczestnika oraz Lidera Projektu.
§3
Strony ustaliły, iż w odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 26 września 2007 r. o przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz
(WiMAX) na obszarze przetargowym 09.1 do wykorzystywania w sieciach typu punkt – wiele
punktów, podejmują wspólne działania w celu przystąpienia do przetargu.
§4
1. Uczestnik powierza Gminie Miasta Dębica funkcję Lidera Projektu.
2
2. Gmina Miasta Dębica oświadcza, iż przyjmuje funkcję Lidera Projektu.
§5
Lider Projektu zobowiązuje się do:
1) złożenia oferty przetargowej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz
(WiMAX) na obszarze przetargowym 09.1 i wpłaty wadium w wysokości 6.125,00 zł. oraz
poniesienia wydatku tytułem zakupu dokumentacji przetargowej w wysokości 35,00 zł.,
2) przystąpienia do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz
(WiMAX) na obszarze przetargowym 09.1,
3) złożenia wniosku o rezerwację częstotliwości,
4) podpisania umów wynikających z uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600 –
3800 MHz (WiMAX) na obszarze przetargowym 09.1.
§6
1. Strony zobowiązane są do wpłaty na rachunek bankowy Lidera Projektu o nr 36 1060
0076 0000 3200 0048 5057 łącznej kwoty 6.160,00 zł., stanowiącej wadium w wysokości
6.125,00 zł. oraz wydatek tytułem zakupu dokumentacji przetargowej w wysokości 35,00
zł.
2. Uczestnik dokona wpłat kwot objętych umową, w wysokości ustalonej indywidualnym
procentowym współczynnikiem (stan na dzień 2 stycznia 2008 r., wg wzoru
kwota/procentowa liczba mieszkańców danego obszaru) zgodnie z załącznikiem nr 1 do
umowy.
3. Zapłata tytułem wadium oraz wydatku tytułem zakupu dokumentacji przetargowej
zostanie dokonana przez Uczestnika, stosownie do § 6 ust. 2 umowy w terminie do dnia
14 marca 2008r.
4. W przypadku rezygnacji poszczególnych Stron z realizacji porozumienia, współczynnik
każdego Uczestnika ulegnie odpowiedniej zmianie. Zmiana zostanie wprowadzona
w formie aneksu do niniejszej umowy.
§7
1. Uczestnik upoważnia Lidera Projektu do złożenia w ofercie przetargowej deklaracji, co
do wysokości kwoty jednorazowej opłaty za rezerwację częstotliwości w wysokości
122.500,00 zł. /słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych zero groszy/.
2. W przypadku uzyskania częstotliwości, kwotę jednorazowej opłaty za rezerwację
częstotliwości w 2008 r. oraz roczną opłatę za częstotliwość za rok 2008, w wysokości
ustalonej dla Uczestnika stosownie do § 6 ust. 2 umowy, Uczestnik zobowiązuje się
wpłacić na rachunek bankowy Lidera Projektu w terminie 45 dni od pisemnego
poinformowania przez Lidera Projektu o uzyskanych decyzjach lub zawartych umowach.
§8
1. Po uzyskaniu częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz (WiMAX) na obszarze
przetargowym 09.1, Uczestnik zobowiązuje się do partycypacji w kosztach na które składają
się m. in.:
1) roczna opłata za częstotliwości za lata 2009 - 2022,
2) koszty wdrożenia sieci WiMAX,
3) koszty utrzymania infrastruktury sieci WiMAX,
- na warunkach i zasadach określonych w przyszłych umowach, zawartych pomiędzy Liderem
Projektu, a Uczestnikiem. W zawartych w przyszłości umowach, termin wpłat ustalonych
kwot na rachunek bankowy Lidera Projektu, nie będzie przekraczał 45 dni.
3
§9
1. W razie odstąpienia Uczestnika od umowy z przyczyn zależnych od Uczestnika, zapłaci
on Liderowi Projektu karę umowną w wysokości 30 % kwoty ustalonej dla Uczestnika
stosownie do § 6 ust. 2 umowy – naliczonej od kwoty wadium, jednorazowej opłaty za
rezerwację częstotliwości oraz rocznej opłaty za częstotliwość za rok 2008 r.
2. W razie opóźnienia w zapłacie kwot określonych w niniejszej umowie oraz w kolejnych
umowach zawartych między Uczestnikiem, a Liderem Projektu, uczestnik będący
w opóźnieniu zapłaci tytułem kary umownej Liderowi projektu 1 % kwoty podlegającej
zapłacie za każdy dzień opóźnienia.
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Lidera Projektu prawa żądania
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Kwoty przypadające z zapłaty kar umownych lub odszkodowania, przeznaczone zostaną
na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez Strony.
§ 10
Lider Projektu oraz Uczestnik powołają we własnym zakresie zespoły zadaniowe, celem realizacji
postanowień umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.
§ 13
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
.............................................................
Gmina Miasta Dębica
......................................................
Gmina Strzyżów
4
Download