DOC

advertisement
APS105
Instrukcja obsługi
Kopiowanie w celach komercyjnych surowo zabronione PRO-FIT&ABEL, Łódź, tel. (0-42) 649 28 28
0
0
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ........................................................
Tryby pracy .............................................................
Opis panelu ...............................................................
Obsługa ...................................................................
Typowe zastosowania .................................................
Specyfikacja techniczna ...............................................
2
3
4
5
6
7
OSTRZEŻENIA
UWAGA: Maksymalne napięcie zasilające wynosi 12V. Napięcie
w sieci samochodowej może chwilowo przekroczyć 12V i
uszkodzić wewnętrzne obwody urządzenia. Uszkodzenia
spowodowane przez przekroczenie dopuszczalnego poziomu
napięcia zasilającego nie podlegają gwarancji. Urządzenia z
uszkodzeniem spowodowanym przekroczeniem dopuszczalnego
poziomu napięcia zasilającego będą podlegały naprawie płatnej.
UWAGA: Maksymalny poziom sygnału wejściowego wynosi
+15dBm (50mW). Pod żadnym pozorem APS105 nie powinien
być bezpośrednio przyłączany do nadajnika oraz używany w
pobliżu nadajnika o mocy większej niż 5W. Uszkodzenie obwodu
wzmacniacza wejściowego spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej mocy sygnału wejściowego nie podlega
gwarancji. Urządzenia z uszkodzonym obwodem wejściowym
będą podlegały naprawie płatnej.
Kopiowanie w celach komercyjnych surowo zabronione PRO-FIT&ABEL, Łódź, tel. (0-42) 649 28 28
1
1
WPROWADZENIE
APS105 jest filtrem pasmowo-przepustowym o ustalonej
szerokości pasma 4MHz, którego częstotliwość środkową można
przestrajać w zakresie częstotliwości 10MHz-1GHz w sposób
ręczny, automatyczny lub sterowany z komputera. APS105
może zostać sprzężony z wieloma różnego rodzaju odbiornikami
radiowymi i miernikami.
W większości przypadków mierniki i odbiorniki radiowe
wykrywają sygnał, który jest silniejszy od poziomu szumu tła o
około 10-15dB. Można uzyskać bardzo znaczącą poprawę
czułości urządzeń zmniejszając poziom szumu tła. APS105
ogranicza pasmo do 4MHz wokół wybranej częstotliwości
środkowej. W ten sposób powoduje, że niepożądane sygnały na
odległych częstotliwościach, które pogarszały stosunek sygnału
do szumu, będą wyeliminowane. Redukcja poziomu szumu tła
RF bardzo ułatwia wykrycie konkretnego sygnału. W połączeniu
z odbiornikami radiowymi APS 105 może dodatkowo zapobiegać
przesterowaniu ich przez bardzo silne sygnały oraz pomaga
redukować interferencje dwóch sąsiednich sygnałów.
Zasada działania
Ponieważ niezmiernie trudno jest precyzyjnie przestrajać filtr w
tak szerokim zakresie częstotliwości w sposób mechaniczny,
zastosowano technikę przestrajania elektronicznie.
Precyzyjny filtr pasmowo-przepustowy o szerokości 4MHz
posiada ustaloną częstotliwość środkową 1300MHz. W celu
mieszania sygnału wejściowego RF z sygnałem lokalnego
oscylatora zastosowano układ heterodyny. Sygnał sumacyjny
jest przepuszczany przez filtr o ustalonej częstotliwości
środkowej, a następnie powtórnie mieszany przy wykorzystaniu
sygnału tego samego oscylatora. Pracą lokalnego oscylatora
steruje mikrokontroler. Efekt jest taki, jak gdyby filtr był
dostrajany do wybranej częstotliwości.
Kopiowanie w celach komercyjnych surowo zabronione PRO-FIT&ABEL, Łódź, tel. (0-42) 649 28 28
2
2
APS-105 konstrukcja
Sercem APS-105 jest filtr pasmowo-przepustowy o szerokości
4MHz i częstotliwości środkowej 1300MHz. W celu zachowania
odpowiednich tolerancji, każdy filtr jest wytwarzany i strojony
indywidualnie. Filtr składa się z czterech elementów, które
muszą być lutowane ręcznie do miedzianego bloku, a następnie
odpowiednio zestrojone. Stopień trudności wytworzenia filtru
stanowi dominujący koszt APS-105.
W części obwodu RF znajdują się szerokopasmowe
wzmacniacze MMIC, VCO, mieszacz i syntetyzer częstotliwości.
W projekcie wykorzystano nadruk elementów w technice
wąskopaskowej.
Cyfrowa cześć obwodu zawiera
nowoczesny 8-bitowy
mikrokontroler z możliwością modyfikacji programu (flash).
Dzięki specjalnemu złączu istnieje możliwość unowocześnienia
oprogramowania firmowego. Wyświetlacz 2x16 znakowy typu
LCD CHIP-ON-GLASS charakteryzuje się dobrym kontrastem i
kątem
obserwacji
oraz
posiada
elektroluminescencyjne
podświetlanie.
TRYBY PRACY
APS105 może zostać dostrojony do wybranej częstotliwości na
trzy sposoby:
Strojenie ręczne
Operator ręcznie dostraja urządzenie do interesującej ustalonej
(Locked) częstotliwości środkowej za pomocą pokrętła.
Strojenie automatyczne
Filtr może zostać automatycznie przestrajany w podanych
granicach częstotliwości (SWEEPING).
Strojenie zdalne
Możliwe jest sterowanie APS-105 z komputera przez port
szeregowy.
Do
sterowania
wymagane
jest
specjalne
oprogramowanie.
Kopiowanie w celach komercyjnych surowo zabronione PRO-FIT&ABEL, Łódź, tel. (0-42) 649 28 28
3
3
OPIS PANELU
Klawisz POWER
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij klawisz raz,
krótko. Dłuższe przytrzymanie tego klawisza włącza lub wyłącza
podświetlenie wyświetlacza. Przed wyłączeniem urządzenia
należy zakończyć automatyczne przeszukiwanie (SWEEPING).
Klawisz MODE
Umożliwia dostęp do ustawień:
CENTER FREQ – częstotliwość środkowa
SWEEP START – częstotliwość początkowa przeszukiwania
SWEEP STOP – częstotliwość końcowa przeszukiwania
SWEEP TIME – szybkość przeszukiwania
Klawisz SETUP
Służy do zmiany wartości wybranych ustawień.
Klawisz SWEEP
Rozpoczyna i kończy tryb automatycznego przeszukiwania.
Pokrętło/przycisk TUNE
Służy do zmiany wartości wybranych ustawień.
Złącze BNC IN
Wejście sygnału. Służy do przyłączenia anteny 50.
Złącze BNC OUT
Wyjście sygnału. Służy do przyłączenia wybranego urządzenia.
LED LOCK
Dioda monitoruje stan pracy syntezera częstotliwości i powinna
świecić ciągle.
LED CHARGE
Sygnalizuje konieczność doładowania akumulatorów.
Gniazdo 12VDC
Wejście zasilacza / ładowarki 12V (plus w środku).
Kopiowanie w celach komercyjnych surowo zabronione PRO-FIT&ABEL, Łódź, tel. (0-42) 649 28 28
4
4
OBSŁUGA
Po włączeniu zasilania urządzenie będzie pracować w trybie
strojenia ręcznego i wyświetlać częstotliwość środkową np.
CtrFreq 400MHz *Locked*. Pokrętłem/przyciskiem TUNE można
ustawić częstotliwość środkową w zakresie 10-1000MHz.
Ponieważ filtr ma szerokość 4MHz i jego charakterystyka jest
symetryczna, obejmuje ona częstotliwości o 2MHz mniejsze i
2MHz większe od wskazywanej. Na przykład, dla ustalonej
częstotliwości środkowej 450MHz, APS-105 przepuszcza sygnał
od 448MHz do 452MHz. Filtr zostanie przesunięty do nowej
częstotliwości środkowej po każdym poruszeniu pokrętła TUNE.
APS-105 może być dostrajany ręcznie z krokiem 1, 10, 50 MHz.
Przed wprowadzeniem urządzenia w tryb przeszukiwania
automatycznego należy zaprogramować, klawiszami MODE,
SETUP i pokrętłem TUNE, częstotliwość początkową (min.
10MHz), końcową (max. 1000MHz) i szybkość przeszukiwania
(1, 10, 50 MHz/sekundę). Przeszukiwanie z krokiem 50 MHz na
sekundę pozwala APS-105 przeszukać pełen zakres w czasie 20
sekund. Może się jednak okazać, że przyłączone urządzenie nie
zdąży zarejestrować aktywnej częstotliwości przy tak szybkim
przestrajaniu. Zmianę szybkości przeszukiwania SWEEP TIME
należy dokonać klawiszem MODE i zatwierdzić ją klawiszem
SETUP. Tryb przeszukiwania automatycznego rozpoczyna i
kończy klawisz SWEEP. Należy zakończyć przeszukiwanie, aby
urządzenie dało się wyłączyć.
Możliwe jest sterowanie APS105 za pomocą komend
przesyłanych przez port szeregowy. Pełna lista komend jest
zawarta w firmowej instrukcji obsługi.
Po podłączeniu dostarczonego zasilacza
rozpoczyna się ładowanie akumulatorów.
/
ładowarki
Kopiowanie w celach komercyjnych surowo zabronione PRO-FIT&ABEL, Łódź, tel. (0-42) 649 28 28
5
5
12V
TYPOWE ZASTOSOWANIA
Poniższe aplikacje są przykładami wskazującymi możliwości
współpracy APS-105 z urządzeniami OPTOELECTRONICS.
Istnieje nieograniczenie większa ilość zastosowań APS-105.
Na najczęściej zadawane pytanie: „Jakiego zasięgu mogę się
spodziewać używając APS-105?” nie można jednoznacznie
odpowiedzieć. APS-105 powoduje wzrost zasięgu poprzez
redukcję szumu tła (eliminację wszystkich innych sygnałów niż
sygnał pożądany), a jest to tylko jeden z czynników dobrego
odbioru. Mniej więcej można powiedzieć, że stosując APS-105 z
miernikiem SCOUT obserwuje się 10-krotny wzrost zasięgu. Nie
można jednak tej wartości zagwarantować, ponieważ zależy
ona od wielu czynników, które zmieniają się w zależności od
miejsca.
APS105 & SCOUT
Zamontuj antenę na wejściu (IN) APS-105. Za pomocą
dostarczonego kabla BNC-BNC przyłącz wyjście (OUT) APS-105
z wejściem SCOUT’a.
APS-105 & XPLORER & R11
APS-105 należy podłączyć z XPLORER’em lub R11 podobnie jak
w powyższym przykładzie. XPLORER może pracować wówczas w
trybie przeszukiwania częstotliwości z taką samą lub mniejszą
prędkością przeszukiwania jak APS-105. Efektywny zasięg tej
kombinacji powinien być większy niż zasięg uzyskany ze
SCOUTEM.
APS-105 & Optocom
APS-105 może być używany w połączeniu z odbiornikiem
OPTOCOM. Obserwowany jest gwałtowny wzrost efektywności
podczas odbioru słabych sygnałów. APS-105 może zostać
przyłączony do anteny zewnętrznej, jednak nie posiada
wewnątrz zabezpieczeń od wyładowań atmosferycznych. Należy
go więc odłączyć, gdy nie jest używany. Podobnie APS-105
może zostać przyłączony do każdego odbiornika i skanera.
Kopiowanie w celach komercyjnych surowo zabronione PRO-FIT&ABEL, Łódź, tel. (0-42) 649 28 28
6
6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres częstotliwości:
Impedancja wejściowa:
Szerokość pasma filtru:
Tłumienie (poza pasmem):
Wprowadzane straty:
Nierównomierność charakterystyki:
Maksymalny sygnał wejściowy:
10 MHz-1000 MHz
50 
4MHz @ 3dB
30-60 dB
10 - 800MHz 0dB
800-900 MHz 0-10dB
900-1000 MHz 0-35dB
0.7dB max.
1,26V (50mW)
Zasilanie
Akumulatory:
Zewnętrzne zasilanie:
Czas ładowania:
Czas rozładowania:
6 ogniw, 7.2V, Ni-MH, 1500mAh
12V DC 350mA, 600mA podczas ład.
15 godzin
4 godziny
Wyposażenie:
Kabel koncentryczny
Instrukcja.
BNC,
Antena
TA100S,
Ładowarka,
Kopiowanie w celach komercyjnych surowo zabronione PRO-FIT&ABEL, Łódź, tel. (0-42) 649 28 28
7
7
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards