Teoria wyboru konsumenta

advertisement
Teoria wyboru konsumenta
Marta Lubieniecka
Tomasz Szemraj
Teoria wyboru konsumenta
1)
Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów.
2)
Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako
warunki wyboru.
3)
Budżetowe ograniczenia wyboru. Nachylenie
i położenie
linii ograniczenia budżetowego.
4)
Równowaga konsumenta.
5)
Dochodowy i substytucyjny efekt zmiany ceny.
6)
Suwerenność
wyboru
zarządzanie konsumentem
konsumenta
a
korporacyjne
W gospodarce rynkowej
wyróżniamy dwa główne rodzaje
podmiotów gospodarczych:
 Gospodarstwa
domowe
 Przedsiębiorstwa
Przedmiot wyboru
konsumenta
na rynku towarów
Gospodarstwo domowe funkcje:

Produkcyjną - polegającą na pozyskiwaniu
środków
koniecznych
na
realizację
konsumpcji

Konsumpcyjną
polegającą
na
zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych
Obie te funkcje przenikają przez siebie, gdy
konsument dokonuje wyborów przedmiotów
konsumpcji
Przedmiotem wyboru każdego konsumenta jest
tzw. koszyk konsumpcji, czyli kompletna,
zamknięta lista dóbr i usług spośród których
konsument dokonuje wyborów.
Przed analizą procesu wyboru konsumenta
konieczne jest jednak jego właściwe zdefiniowanie
jako podmiotu racjonalnego, dążącego do
optymalizacji przy podejmowaniu decyzji.
Przedmiotem optymalizacji
konsumenta są najczęściej:

Wybór struktury konsumpcji bieżącej

Wybór ilości czasu pracy i czasu wolnego

Wybór decyzji o oszczędnościach,
odpowiedniej konsumpcji w czasie
czyli
Motywem przewodnim przy wybieraniu
określonego koszyka konsumpcji będzie
maksymalizacja użyteczności (na
ogół tożsamej z satysfakcją) czerpanej
ze spożycia koszyka dóbr.
Zmienne decyzyjne,
parametry rynkowe i
preferencje jako
warunki wyboru
Na wybór określonego koszyka dóbr przez
konsumenta największy wpływ mają jego gusta i
preferencje. Wybory są jednak ograniczane.
Czynnikami ograniczające:
- dochody konsumentów
- ceny wybieranychdóbr.
Generalnie, zakładając, że analizujemy dobra
normalne i abstrahując od paradoksów wraz ze
spadkiem (wzrostem) ceny wzrasta (maleje) ilość
konsumowanych dóbr przez konsumenta.
Konsumenci niejednokrotnie przy wyborze koszyka
dóbr
kierują
się
określonymi
swoistymi
preferencjami i gustami. W teorii wyboru
konsumenta dokonuje się nawet komparatywnych
podziałów na koszyki konsumpcji:

ściśle preferowane

obojętne

słabo preferowane
względem innych koszyków.
Do zmierzenia poziomu zadowolenia konsumenta
wprowadzone zostało pojęcie użyteczności, które na
ogół jest tożsame z satysfakcją. Użyteczność nie ma
charakteru mierzalnego choć dla potrzeb zadań
niejednokrotnie
wprowadzane
są
jednostki
satysfakcji (użyteczności).
Dzieje się tak albowiem w ekonomii liczy się zasada
użyteczności
porządkowej
polegająca
na
porządkowaniu użyteczności, tak aby możliwe było
wyznaczenie ogólnych właściwości krzywych popytu
rynkowego
z
wykorzystaniem
użyteczności
całkowitej oraz użyteczności krańcowej.
Użyteczność całkowita jest definiowana jako
suma satysfakcji z wybranego koszyka dóbr i
usług.
Użyteczność krańcowa to satysfakcja
płynąca ze skorzystania z kolejnej, dodatkowej
jednostki danego dobra.
Suma satysfakcji z konsumpcji danego dobra rośnie
wraz z konsumowaniem kolejnej jednostki danego
dobra; natomiast poziom satysfakcji związany
wyłącznie z konsumpcją następnej jednostki danego
dobra maleje.
Zjawisko to jest nazywane prawem malejącej
użyteczności krańcowej.
Przykład liczbowy:

Załóżmy, że Pan Józef jest amatorem
pączków. W „tłusty czwartek” postanowił
dać upust swoim żądzom i zjeść jak
najwięcej pączków. Poziomy satysfakcji z
każdego skonsumowanego pączka i
satysfakcji całkowitej ze spożywania
pączków przedstawia tabela:
Przykład liczbowy:
Liczba pączków
Użyteczność
krańcowa
Użyteczność
całkowita
1
2
3
4
5
6
7
8
30
25
20
15
10
5
0
-10
30
55
75
90
100
105
105
95
Jak widać na załączonym przykładzie dopóki
użyteczność krańcowa jest dodatnia dopóty rośnie
użyteczność całkowita. Kiedy z kolei użyteczność
krańcowa staje się ujemna użyteczność całkowita
maleje.
Ta zasada zwana jest I prawem Gossena.
Prezentacja graficzna
teorii zachowań
konsumenta
Krzywe obojętności
Budżetowe ograniczenie
wyboru
Równowaga konsumenta
Dochodowy
i substytucyjny efekt
zmiany ceny
stopa substytucji:
ΔX/ΔY
QY
wydatki na dobro Y
dobro Y
Krzywa obojętności
Zasada ekwimarginalna - wyrównywanie
użyteczności krańcowych
(II prawo Gossena):
MUx/Px = MUy/Py =
=....= MU/jednostka pieniężna
=MUx/MUy = Px/Py
Q'Y
QX
Q'X
dobro X
wydatki na dobro X
Q'Y
QY = dochód / Py
QX = dochód / Px
QY
dobro Y
dobro Y
Linia ograniczenia budżetowego
QY
QX
Q'X
Równowaga konsumenta
dobro X
QY = dochód / Py
QX = dochód / Px
Q'X = dochód / P'x
Q''X = dochód / P''x
Q'X
QX
Q''X dobro X
wzrost Px
spadek Px
Zmiana ceny dobra, a struktura
wydatków
dobro Y
dochód, Py - const
dochód / Py
Q'Y
QY
y
w
o
d
ho
c
do E
t
fe
ek
f
kt
E
s
ub
s
tyt
dochód / P'x
Q'X
QX
uc
yjn
y
dochód / Px
dobro X
P'x > Px
Przykład
Poniższy rysunek przedstawia preferencje i ograniczenie budżetowe Michała.
Michał mieszka z rodzicami w Londynie, uczy się i jeszcze nie pracuje.
Otrzymuje od rodziców 20 funtów tygodniowo, które wydaje na posiłki i
na rozrywki. Jednostkowe ceny posiłków /P/ i rozrywek /R/ wynoszą 50 p.
Przykład
Zmiana dochodu Michała przesunie linię ogrniczenia budżetowego.
Poniżej wzrost dochodu do poziomu 25 funtów.
Przykład
Zmiana ceny jednego z dóbr zmieni nachylenie linii ograniczenia budżetowego
i strukturę wydatków Michała.
Poniżej wzrost ceny rozrywek do poziomu 1 funta, przy dochodzie 20 funtów.
Suwerenność wyboru
konsumenta a
korporacyjne zarządzanie
konsumentem
W gospodarce rynkowej
występuje:
Uwarunkowanie stroną popytową, co
oznacza że konsumenci ją kształtują
 Pełna suwerenność wyboru konsumenta
 Rynek
nabywcy (zmiana wielkości i
struktury popytu pobudza producentów
do wytwarzania określonych produktów w
określonych ilościach)

W gospodarce centralnie
planowanej charakterystyczne
jest natomiast:
Uwarunkowanie stroną podażową
 Dostosowywanie
popytu
przez
konsumenta do aktualnej podaży
 Brak pełnej suwerenności konsumenta

Powyższa analiza umożliwia wysunięcie
konkluzji, że racjonalny i optymalny model
zachowania konsumenta w oparciu o krzywe
obojętności i linię ograniczenia budżetowego
jest możliwy do realizacji tylko w gospodarce
rynkowej, przy założeniu suwerenności
konsumenta.
Dziękujemy za uwagę!
Download