Plan pracy licencjackiej

advertisement
Rozdział I. Muzyka jako sposób oddziaływania perswazyjnego.
1.1. Perswazja i jej techniki.
1.1.1. Specyfika perswazji, cele i funkcje.
1.1.2. Kryteria podziału perswazji.
1.1.3. Techniki perswazji.
1.2. Dystrakcja jako technika perswazyjna.
1.2.1. Charakterystyka techniki dystrakcji.
1.2.2. Zastosowanie techniki dystrakcji.
1.2.3. Rodzaje dystraktorów.
1.3. Muzyka jako forma dystrakcji.
1.3.1 Oddziaływanie muzyki na odbiorcę przekazu.
1.3.2 Wpływ muzyki na zmianę postawy.
1.3.3 Wpływ muzyki na emocjonalną zmianę postawy.
Rozdział II. Wykorzystanie muzyki, a cele komunikacyjne w reklamie.
2.1. Prezentacja wybranych reklam, opartych na wątku muzycznym.
2.2. Porównanie sposobu wykorzystania muzyki w reprezentowanych reklamach.
2.3. Analiza założeń komunikacyjnych prezentowanych reklam.
2.4. Wnioski.
Rozdział III. Autorski model wykorzystania muzyki jako dystrakcji w reklamie, w różnych
warunkach rynkowych.
Wstęp
W celu dotarcia do odbiorców komunikatów reklamowych, ich autorzy stosują różne
metody perswazyjne. Wśród wielu, istotne znaczenie ma muzyka, która towarzyszy
przekazowi. Praca ta dotyczyć będzie ukazaniu zależności pomiędzy podkładem muzycznym,
a zmianami zachowań i postaw różnych konsumentów.
Po
przeanalizowaniu
wielu
pozycji
literaturowych,
dotyczących
przekazów
reklamowych, autorka tej pracy, nie zauważyła, aby ktoś wcześniej skupił się na analizie i
opisie takiego zjawiska. Przedmiotem badań będzie ukazanie muzyki jako techniki
dystrakcyjnej, wpływającej na odbiorcę. A w związku z tym, że w dzisiejszych czasach, coraz
więcej przekazów, mających na celu manipulowaniem ludzkim umysłem, wykorzystuje
specjalna do tego celu muzykę, zagadnienie to jest ciekawym do przeanalizowania.
Pierwszy rozdział pracy, odnosi się do aspektów specyfiki zjawiska perswazji, jej
celów, także funkcji. Skupia się również na mechanizmach perswazji, jej technikach
kryteriach podmiotu. Istotna część tego rozdziału opiera się na sprecyzowaniu zjawiska
dystrakcji, która jest specyficzną techniką perswazyjną. Opisuje jej rodzaje, a także
zastosowanie i specyfikę na konkretnych przykładach. I jak to wpływa na zachowanie
człowieka. Ważnym aspektem tej części pracy, jest badanie wpływu muzyki na zmianę
parametrów postawy konsumenta. Rozdział teoretyczny w całości poparty jest niezbędną
literaturą, z zakresu tematu pracy.
Drugi rozdział w całości dotyczy zaprezentowania badanych reklam, a także
porównania sposobu wykorzystania muzyki. Opis ten opiera się o następujące, znaczące
aspekty; cykl życia danego produktu, grupa docelowa, do której kierowany jest przekaz, a
także różnice dotyczące samej muzyki.
Trzeci i zarazem ostatni rozdział opiera się na badaniach i obserwacjach
przeprowadzonych przez autorkę pracy. Uzyskane informacje, po rozkodowaniu, dały
podstawę do wyciągnięcia odpowiednich wniosków. W rezultacie, których stworzony został
autorski model wykorzystania muzyki w różnych warunkach rynkowych.
Download