Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy
Wzór Umowy Nr……………….
W dniu…………………2016 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:
Stowarzyszeniem Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski z siedzibą w JastrzębiuZdroju ul. Wielkopolska 1a,
w imieniu którego działają:
Tadeusz Brożek – Prezes ,
Iwona Puchalska – Zastępca Prezesa,
zwany dalej „Zamawiającym”
a ……………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w …………………………………………………………………………………...,
reprezentowanym (ą) przez:
…………………………………………………………………
Zwanym (ą) dalej „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)została
zawarta o następującej treści:
§1
1.
Przedmiotem umowy jest „Zakup autobusu 22+1 na potrzeby transportu osób
niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej”
2.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu
zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), będącej podstawą
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część
składową niniejszej umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, autobus:
marka…………………………………..,
typ, model……………………………...,
rok produkcji……………………………,
numer VIN………………………………,
szczegółowo opisany w ofercie Wykonawcy, zgodny z Załącznikiem nr 5 do SIWZ wraz z
jego ubezpieczeniem od OC, AC i NW na właściciela autobusu jakim będzie Stowarzyszenie
Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia:
……………………..2016 r.
2. Przez termin dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§4
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot umowy, zgodne jest ze złożoną
ofertą przetargową przez Wykonawcę, wynosi netto………………………………….zł
(słownie………………………..zł) plus podatek VAT……% tj. ………………………
(słownie: ……………………………… zł), co daje kwotę brutto ………………………..zł
(słownie: …………………………………zł).
2. Cena obejmuje całkowity koszt przedmiotu umowy wraz z kosztami transportu oraz
wszelkimi innymi kosztami związanymi z realizacją niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej lub pocztą
elektroniczną, o terminie dostawy przedmiotu umowy, na co najmniej trzy dni (nie licząc
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) przed terminem odbioru.
2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną
dokumentację do właściwej eksploatacji autobusu, w szczególności:
1) książkę gwarancyjną pojazdu,
2) wykaz wyposażenia,
3) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim,
4) kartę pojazdu,
5) książkę przeglądów serwisowych,
6) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych,
7) świadectwo homologacji – wyciąg ze świadectwa homologacji lub wyciąg ze
świadectwa homologacji na pojazd bazowy wraz z zaświadczeniem
o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
ze zm.) oraz oświadczeniem o dokonaniu przebudowy pojazdu przez przedmiot
uprawniony,
8) polisę ubezpieczeniową OC, AC, NW,
9) gwarancje – z zastrzeżeniem rozpoczęcia jej biegu zgodnie z zapisem par.8 ust. 3
niniejszej umowy.
.
3. Odbiór przedmiotu umowy uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez
Zamawiającego zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami technicznoeksploatacyjnymi określonymi w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowiącego załącznik do niniejszej
umowy.
4. Przygotowany do odbioru przedmiot umowy winien być odpowiedniej jakości
i charakteryzować się właściwościami określonymi przez Wykonawcę, ujętymi
w instrukcji obsługi przedmiotu umowy obejmującej także aneks do fabrycznej instrukcji
obsługi w zakresie dokonanych prac adaptacyjnych tj. przystosowania do przewozu 1
osoby na wózku inwalidzkim, obejmujących obsługę i konserwację oraz sposób
posługiwania się wyposażeniem dodatkowym i specjalnym przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, na własny koszt, przeglądu zerowego
przedmiotu umowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej przedmiotu umowy.
6. W przypadku uzasadnionej wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do
szczegółowego zbadania dostarczonego przedmiotu umowy, na koszt Wykonawcy.
7. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu umowy, jakichkolwiek niezgodności
z Opisem przedmiotu zamówienia zawartych w Załączniku nr 5 do SIWZ
i przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie parametrów, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odmowy jego odbioru. W takim przypadku wszelkie ryzyka oraz koszty
przechowywania przedmiotu umowy ciążą na Wykonawcy.
8. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, przez Zamawiającego rozbieżności
dostarczonego przedmiotu umowy w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego
i przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie parametrów, Zamawiający ma prawo żądać
jego uzupełnienia lub wymiany na inny o odpowiednich parametrach technicznych bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.
§6
1. Należność za wykonany przedmiot umowy płatna będzie w terminie do 30 dni od daty
przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli stron,
bez zastrzeżeń, na rachunek Wykonawcy w banku:
…………………………………........nr…………………………………………………….
(nazwa banku)
(numer rachunku)
2. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie był użytkowany,
stanowi jego własność, nie mają do niego prawa osoby trzecie, jest wolny od wad
fizycznych oraz prawnych, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania
i zabezpieczenia, oraz:
1) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305), posiada
homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
2) posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w
rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
3) zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące jego przystosowania do przewozu 1 osoby na
wózkach inwalidzkich, dokonane przez Wykonawcę nie powodują utraty ani ograniczenia
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego.
Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i
powinien być respektowany przez wszystkie ASO na terenie całego kraju oferowanej
marki pojazdu.
§8
1. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od
uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji jakości.
2. Wykonawca udziela, na dostarczony przedmiot umowy, gwarancji:
1) pojazd wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów - ……………….miesięcy,
2) na lakier (nadwozie) - ………………………………miesięcy,
3) na perforację nadwozia - ……………………………miesięcy.
3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń.
4. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny.
5. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane w Autoryzowanej/ych Stacjach/i Obsługi
wskazanej/ych przez Wykonawcę. Wykonawca dołączy do przedmiotu umowy
dokumentację określającą szczegółowe czynności podczas wykonywania kolejnych
następujących po sobie przeglądów gwarancyjnych.
6. Zasady gwarancji, o których mowa powyżej obowiązują we wszystkich
Autoryzowanych Stacjach Obsługi Wykonawcy oraz w innych punktach
posiadających autoryzację na daną markę pojazdu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania napraw gwarancyjnych,
jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili zgłoszenia usterki, w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Rzeczypospolitej
Polskiej.
8. Zgłaszanie przez Zamawiającego awarii (usterek) przedmiotu umowy następowało
będzie w dni robocze, w jednej z podanych form:
1) telefonicznie, nr ………………………………………..,
2) faksem, nr………………………………………………,
3) e-mailem pod adres:…………………………………….
9. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
(usterek), w tym obejmujące wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów
i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) oraz koszt transportu
przedmiotu umowy do punktu serwisowego, ponosi Wykonawca.
10. Okresy gwarancji zostaną odpowiednio przedłużone o czas naprawy, a w przypadku
wymiany części składowych lub podzespołów, okresy te zaczną biec od nowa.
11. W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi gwarancji
a warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, które Wykonawca
ma obowiązek przekazać Zamawiającemu przy odbiorze, pierwszeństwo mają
postanowienia umowy, a jakiekolwiek mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia
uważa się za niezastrzeżone.
12. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w terminie obowiązywania gwarancji
którykolwiek z elementów przedmiotu umowy będzie wymagał trzech napraw,
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo żądania wymiany tego elementu na
fabrycznie nowy, a Wykonawca zobowiązuje się to żądanie spełnić. Wymiana nastąpi
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad występujących po trzeciej naprawie.
§9
1. Strony umowy ustalają kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy:
1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu z tytułu
przekroczenia terminu:
a) dostawy przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
bruttu określonego w § 4 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki
b) usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 0.5% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
c) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z
przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy.
3.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne
działanie lub zaniechanie.
4. Jeżeli wartość wyliczonych kar umownych jest niższa od poniesionej przez Zamawiającego
faktycznej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej
wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5.Kwoty naliczone z tytułu kar umownych określonych w ust.1 pkt 2 ? a, b, c będą potrącone
z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia po
uprzednim wezwaniu do zapłaty kary umownej.
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy
lub innych zobowiązań wynikających z treści umowy – nie dotyczy klauzul odstąpienia od
umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca opóźni wykonanie zadania które spowoduje zmniejszenie
lub nieotrzymanie dofinansowania wówczas Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotę nieotrzymanej lub zmniejszonej dotacji.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy,
2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) jeżeli Wykonawca uchyla się od dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje czynności zmierzających do wykonania przedmiotu umowy pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić
niezwłocznie od podjęcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie
wywiązał się z zapłaty faktur w terminie 14 dni od upływu terminu zapłaty określonego w
niniejszej umowie i pomimo pisemnego wezwania do uregulowania należności.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach:
1) zmiany numeru konta lub osób reprezentujących w przypadku zmian
organizacyjnych;
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności;
3) zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, jeżeli zostaną
zmienione przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT;
4) zmiany oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy
prawa polskiego.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej,
rygorem nieważności.
Kodeksu
pod
§ 14
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić swych roszczeń na
osoby trzecie.
§ 15
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
Miejsce dokonania odbioru:
…………………………………………………………
Data dokonania odbioru: ……………r.
Ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………….
(nazwa i adres)
………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych)
Ze strony Zamawiającego:
…………………………………………………………….
(nazwa i adres)
……………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych)
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr ……………..z dnia………jest:
Lp
Nazwa przedmiotu
dostawy
1
Marka
Numer nadwozia
typ, model
VIN
…………………..
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy
Potwierdzenie kompletności dostawy:
Tak*
Nie*zastrzeżenia
……………………………………………………………...................
(uwagi)-
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością
zaoferowaną w ofercie:
3. Zgodne*
4. Niezgodne *- zastrzeżenia (uwagi)- ………………………………………………...
…………………………….
Końcowy wynik odbioru:
Pozytywny*
1. Negatywny* zastrzeżenia
…………………………………………………………………………
(uwagi)
Podpisy
……………………………………….
……………………………………
………………………………………..
…………………………………...
(ze strony Zamawiającego)
* niewłaściwe skreślić
(ze strony Wykonawcy)
Download