Prezentacja targowiska- wniosek o platność (pptx 3 MB)

advertisement
Wniosek o płatność dla operacji typu
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury” objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Warszawa, 3 marca 2017 r.
Podstawa prawna:
•
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
•
Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz.U.2015.349 z późn. zm.);
•
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017.5);
•
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operację „Inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2016 r. poz. 1230);
•
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
(Dz. U. z dnia 17 stycznia2017 r. poz. 106).
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
W związku z wejściem w życie 18 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017.5) oraz wejściem w życie przepisów
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy
oraz pomocy technicznej (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2017 r. poz. 106) obowiązujące wzory umów
o przyznaniu pomocy po dniu 17 stycznia 2017 roku tracą zastosowanie. Nowe wzory formularzy
umów obowiązujących po dniu 18 stycznia 2017 roku zostaną udostępnione Samorządom
Województw przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niezwłocznie
po ich zatwierdzeniu.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Forma składania wniosku o płatność
Beneficjent składa wniosek o płatność na formularzu udostępnionym przez Urząd Marszałkowski na
stronie internetowej.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może być:
•
złożony bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, albo
•
nadany kurierem lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U.
poz. 1529).
O terminowości złożenia wniosku o płatność decyduje data jego złożenia/ wpływu do Urzędu
Marszałkowskiego.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Operację
należy
zrealizować
nie
więcej
niż
w
dwóch
etapach,
a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz
złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy,
a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w terminie
36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia
30 czerwca 2023 roku.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Termin składania wniosku o płatność
Beneficjent po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy ma obowiązek złożenia wniosku o płatność
wraz z dokumentami niezbędnymi do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy,
potwierdzającymi spełnienie warunków wypłaty pomocy w terminach określonych zgodnie
z terminem określonym § 8 umowy o przyznaniu pomocy – jednak nie później niż do dnia
30 czerwca 2023 roku.
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, Samorząd Województwa
dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach, o ile nie upłynął termin
wskazany w umowie tj. 30 czerwca 2023 roku. Samorząd Województwa może uwzględnić wniosek
o płatność złożony po terminie wskazanym w umowie lub po terminie wynikającym z drugiego wezwania
Samorządu Województwa (§ 8 ust. 3 umowy), o ile nie została wypowiedziana umowa i nie upłynął termin
30 czerwca 2023 roku.
Zmiany dotyczące terminu złożenia wniosku o płatność wymagają zmiany umowy. Wniosek w tej sprawie
beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność lub po drugim wezwaniu Samorządu
Województwa. Samorząd Województwa może nie rozpatrzyć wniosku beneficjenta o zmianę umowy złożonego bez
zachowania określonego powyżej terminu.
Niezłożenie przez beneficjenta wniosku o płatność w określonym w umowie terminie z zastrzeżeniem powyższego
zapisu, skutkować będzie wypowiedzeniem umowy.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Rozpatrzenie wniosku
Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, Urząd Marszałkowski wzywa beneficjenta w formie
pisemnej do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku, gdy pomimo wezwania, beneficjent nie usunął braków, Urząd Marszałkowski
ponownie wzywa beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania.
Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął braków, Urząd Marszałkowski
rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony i na podstawie
dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.
W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest wyjaśnienie faktów
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienie dowodów na potwierdzenie tych faktów,
Urząd Marszałkowski wzywa beneficjenta w formie pisemnej do złożenia pisemnych wyjaśnień
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Rozpatrzenie wniosku
Beneficjent w dowolnym momencie po złożeniu wniosku, może zwrócić się z pisemną prośbą
o wycofanie wniosku w całości lub w części. Jeżeli jednak beneficjent został poinformowany
o nieprawidłowościach w dokumentach lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu,
w wyniku której następnie wykryto nieprawidłowości, wycofanie nie jest dozwolone w odniesieniu
do części wniosku lub innej deklaracji, których te nieprawidłowości dotyczą. Wycofanie wniosku
w całości nie wywołuje żadnych skutków prawnych, powstaje więc sytuacja jakby beneficjent tego
wniosku nie złożył. Natomiast wycofanie wniosku w części lub innej deklaracji (załącznika) sprawia,
że beneficjent znajduje się w sytuacji sprzed złożenia odnośnych dokumentów lub ich części.
W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone kontrole na miejscu,
w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku o płatność i dołączonych do niego
dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych
z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność i otrzymaniu
zlecenia płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego www.prow.mazovia.pl.
Do wniosku należy załączyć dokumenty zgodnie z listą załączników określoną we wniosku
w sekcji VII Informacja o załącznikach.
Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany, a następnie zapisany na
nośniku CD. Nośnik ten wraz z wnioskiem należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego.
Dla każdego etapu realizacji operacji należy złożyć oddzielny wniosek (wniosek o płatność
pośrednią/ wniosek o płatność końcową).
Dane finansowe podane we wniosku wyrażone są w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, z wyjątkiem kwoty wnioskowanej, którą należy podać w pełnych złotych po
zaokrągleniu w dół.
W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego tabelach
i rubrykach dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (kopie stron wniosku
i załączników składanych na udostępnionym przez Urząd Marszałkowski formularzu)
ze wskazaniem, której części dokumentu dotyczą oraz adnotacją na wniosku, że dana rubryka lub
tabela została dołączona. Dodatkowe strony należy podpisać oraz opatrzeć datą i dołączyć przy
pomocy zszywacza do wniosku.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie o przyznaniu
pomocy, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia
1 stycznia 2014 roku;
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania
– w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich
wyboru;
c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013
roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
Przepisów w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców nie stosuje się do kosztów
ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy o przyznanie pomocy.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warunki wypłaty pomocy
Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się na warunkach określonych w umowie, jeżeli Beneficjent:
o zrealizował operację lub jej etap tzn. :
• wykonał zakres rzeczowy operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji
stanowiącym załącznik do umowy;
• poniósł koszty kwalifikowalne operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej
konkurencji i przejrzystości zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy przepisy te nie
mają zastosowania, a wartość danego zadania przekracza 20 000 zł netto zgodnie z warunkami
i trybem konkurencyjnego wyboru wykonawców określonymi w rozporządzeniu
z dn. 13 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia
braków w tym wniosku nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
• udokumentował wykonanie zakresu rzeczowego operacji poprzez przedstawienie faktur lub
dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi płatność;
•
osiągnął cel operacji oraz wskaźniki jego realizacji;
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz warunkami określonymi w innych
przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją ;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warunki wypłaty pomocy
Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się na warunkach określonych w umowie, jeżeli
beneficjent:
o zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
o zrealizował operację dla której suma poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie przekracza
1 000 000 euro w przeliczeniu na złote, według średniego kursu walut obcych NBP
obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy;
o złożył wniosek o płatność w terminie określonym w umowie
W przypadku, gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków wymienionych powyżej środki
finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu jeżeli
zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, a cel operacji został osiągnięty.
Jeżeli cel operacji oraz wskaźniki nie zostały osiągnięte lub zostaną naruszone warunki
przyznania pomocy następuje odmowa wypłaty całości pomocy.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Wniosek o płatność
I. Część ogólna
1. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.
2. Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów.
3. Cel złożenia wniosku o płatność – należy zaznaczyć znakiem „X” pole informujące, czy
złożony formularz to :
• złożenie wniosku o płatność;
• korekta wniosku o płatność;
4. Rodzaj płatności.
II. Dane identyfikacyjne Beneficjenta – dane we wniosku powinny być zgodne
z danymi zawartymi w umowie. W przypadku zmiany danych beneficjenta zawartych
w umowie, beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Urzędu
Marszałkowskiego o zaistniałych zmianach.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Wniosek o płatność – formularz wersja 3z
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
III. Dane z umowy o przyznaniu pomocy – należy podać dane zgodne z zapisami umowy
o przyznaniu pomocy
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
IV. Dane dotyczące wniosku o płatność
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Wniosek o płatność str. 2
IV Dane dotyczące wniosku o płatność
Pole 14. Wniosek za okres – w pozycji „od…” należy wpisać datę podpisania umowy, a w pozycji „do…” faktyczny
dzień złożenia wniosku w UM albo ostatni dzień terminu złożenia wniosku przewidzianego w umowie dla danego etapu.
Pole 15. Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji – należy podać wysokość całkowitych kosztów realizacji
danego etapu operacji, która powinna być równa kwocie wydatków całkowitych podanej w sekcji V Wykaz faktur lub
dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (kolumna 10; wiersz Razem) .
Pole 16. Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji – należy wpisać kwotę wydatków kwalifikowalnych,
która powinna być równa kwocie wydatków kwalifikowalnych podanej w sekcji V Wykaz faktur lub dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (kolumna 12; wiersz Razem).
Pole 17. Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji – wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu
operacji nie może być wyższa niż kwota wpisana we wniosku w pkt. 13 w sekcji III, a jednocześnie powinna stanowić
63,63 % kwoty wpisanej w pkt. 16.
W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwota pomocy będzie wyższa
o więcej niż 10% od kwoty pomocy wyliczonej po sprawdzeniu wniosku przez UM, zastosowana zostanie kara
administracyjna polegająca na zmniejszeniu kwoty wyliczonej do refundacji o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy
kwotą wnioskowaną przez beneficjenta, a kwotą obliczoną przez UM na podstawie prawidłowo poniesionych
kosztów kwalifikowalnych.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU ………
Mierniki rzeczowe
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z
pozycjami zawartymi w umowie)
Lp
-1I
-2-
jedn. ilość wg ilość wg
miary umowy rozlicze-nia
-3-
-4-
-5-
Koszty operacji
etapu wg umowy
(zł)
całkowite
-6-
etapu wg rozliczenia
(zł)
kwalifikowaln w tym VAT*
e
-7-
-8-
całkowite
-9-
odchylenie
finansowe
(w %)
kwalifikowaln w tym VAT*
e
-10-
-11-
-12-
KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)
A**
1.
2.
3.
…
SUMA A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B**
1.
2.
3.
…
SUMA B
…**
1.***
2.
…
SUMA …
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Ki)
Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dla operacji (30% Ki) ××××
II
0,00
0,00
0,00
KOSZTY OGÓLNE (Ko)
LIMIT Ko dla OPERACJI (10% Ki)
1.
2.
3.
…
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)
III
0,00
SUMA KOSZTÓW OPERACJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* W przypadku Beneficjenta, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00
** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji
*** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania
**** Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dotyczy jedynie operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Wniosek o płatność – formularz sekcja VII Załączniki do wniosku o płatność:
Wraz z wnioskiem o płatność należy złożyć dodatkowe dokumenty zgodnie z listą załączników.
W zależności od rodzaju załącznika, do wniosku należy załączyć oryginał lub kopię dokumentu.
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
beneficjenta albo pracownika samorządu województwa albo podmiot, który wydał dokument,
albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez
występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej
Beneficjent jest zobowiązany do złożenia kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej. Należy pamiętać, żeby przed wykonaniem kopii na odwrocie zamieścić opis
zawierający numer umowy o przyznaniu pomocy, typ operacji (Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów), numer pozycji w Zestawieniu
rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach danego
dokumentu (w zł), numer wyodrębnionego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki
w ramach danej operacji albo numer pozycji w Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej
wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, potwierdzenie poprawności rachunkowej,
formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu osoby sprawdzającej wraz z datami.
Beneficjent przed skopiowaniem na oryginale faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej ma obowiązek zamieścić klauzulę „Przedstawiono do refundacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Dowody zapłaty
Zapłaty należy dokonywać w formie rozliczenia bezgotówkowego.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Umowy z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej
z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia umów z wykonawcami zawierających specyfikację
będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych
faktur lub innych dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej wraz z zawartymi aneksami. Aneksy należy zawierać zgodnie
z zapisami w umowie między beneficjentem, a wykonawcą oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
poszczególnych zadań. Należy także niezwłocznie zawiadomić Urząd Marszałkowski o zamiarze
wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą, gdyż zmiany w realizacji inwestycji mogą
powodować konieczność zmiany umowy o przyznaniu pomocy.
W przypadku zastosowania kar umownych wynikających z umowy zawartej z wykonawcą
przedmiotowe kary są kosztami niekwalifikowalnymi.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Kosztorys różnicowy
Kosztorys różnicowy załączany jest do wniosku o płatność w przypadku, gdy wystąpiły zmiany stanu
faktycznego w stosunku do zaplanowanego zakresu prac w projekcie budowlanym/ kosztorysie
inwestorskim/ kosztorysie ofertowym/ umowie o przyznaniu pomocy. Przedmiar z kosztorysu
różnicowego będzie stanowił podstawę do weryfikacji zakresu rzeczowego operacji.
W kosztorysie różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy
(przed i po zmianach), w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego, w zależności
od tego, który kosztorys stanowił postawę do ustalenia wysokości kosztów.
W przypadku realizacji przez beneficjenta robót budowlanych na podstawie umowy kosztorysowej
z wykonawcą, kosztorys różnicowy powinien wskazywać różnice pomiędzy stanem faktycznym,
a kosztorysem ofertowym lub innym dokumentem, zawierającym szczegółowy zakres rzeczowy wraz
z wyceną, uzgodniony pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym.
Jeżeli podstawą rozliczenia wykonania robót budowlanych z wykonawcą jest kosztorys ofertowy,
wszelkie wprowadzone zmiany w trakcie wykonania tych robot również powinny być wykazane
w kosztorysie różnicowym – zarówno roboty zamienne jak i dodatkowe wymuszone stanem
faktycznym lub prawnym.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Kosztorys różnicowy
Należy pamiętać, że zmiany w umowie z wykonawcą mogą zostać wprowadzone pod warunkiem, że
będą one zgodne z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia o warunkach
i trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym tzn. gdy zamawiający przewidział możliwość ich wystąpienia (w ogłoszeniu o przetargu
i SIWZ\ lub zapytaniu ofertowym) oraz określił w umowie z wykonawcą warunki na jakich zostaną
wprowadzone. Beneficjent powinien załączyć także protokoły konieczności i inne dokumenty
potwierdzające konieczność wykonania tych robót.
W związku z powyższym wykazane w kosztorysie różnicowym roboty zamienne, a przede wszystkim
roboty dodatkowe należy szczegółowo zweryfikować pod kątem ich kwalifikowalności (zgodnie
z zawartą umową o przyznaniu pomocy).
W przypadku tych robót beneficjent powinien wykazać w kosztorysie różnicowym również takie
sytuacje, gdy w trakcie realizacji robót budowalnych zmienił system ich wykonania i nie wszystkie
roboty budowlane w ramach projektu zostały zlecone do wykonania i jednocześnie nie zawarto
wynikającego z tej zmiany aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany stanu faktycznego niewykazane w kosztorysie różnicowym, będą podstawą do
dokonania korekty kosztów kwalifikowalnych.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) wydana przez dyrektora
izby skarbowej. Załącznik powinien przedstawić każdy beneficjent. Powinna ona dotyczyć
przedmiotowej operacji i jednoznacznie wskazywać, czy beneficjent może lub nie może odzyskać
uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku VAT;
Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego
z realizacji operacji;
Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki
obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami;
Pozwolenie musi być decyzją ostateczną najpóźniej w dniu przesłania uzupełnień. /Zawiadomienie
właściwego organu o zakończeniu budowy;
Protokoły odbioru robót budowlanych – protokoły powinny być sporządzone w taki sposób,
aby możliwa była weryfikacja wykonanych robót z uwzględnieniem ich zakresu;
Projekt budowlany;
Pełnomocnictwo;
Informacja o numerze rachunku bankowego beneficjenta lub cesjonariusza prowadzonego przez
bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Umowa cesji wierzytelności;
Sprawozdanie z realizacji operacji (dołączone do wniosku o płatność końcową);
Dokumentacja z postępowania o udzielnie zamówienia wraz z załącznikami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie
szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wybory wykonawców zadań ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej (Dz. U. z 17.01.2017 r. poz. 106);
Zestawienie umów zawartych oraz planowanych do zawarcia w tym samym roku co umowy
przedstawione do refundacji, które beneficjent podpisał z wykonawcami na taki sam lub
zbliżony co do charakteru rodzaj dostaw/usług/robót budowlanych;
Zakładowy plan kont – dokument opisujący przyjętą przez beneficjenta politykę rachunkowości
wraz z dokumentem potwierdzającym jej wprowadzenie np. zarządzenie wójta;
Wydruk z dokumentacji księgowej lub kopia z książki ewidencji środków trwałych;
Decyzja o pozwoleniu na budowę - w przypadku, gdy z wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
beneficjent przedstawił program funkcjonalno-użytkowy oraz gdy dla inwestycji istnieje wymóg
w tym zakresie;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Regulamin targowiska
W regulaminie targowiska powinny być określone zasady dotyczące funkcjonowania i organizacji
targowiska w tym m.in.:
•
powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolnospożywczych;
•
powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego;
•
liczba miejsc dla rolników na targowiskach.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Zgłoszenie
zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi wraz
oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub potwierdzeniem właściwego
organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych
- w przypadku, gdy z wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy beneficjent przedstawił program
funkcjonalno-użytkowy lub gdy nie jest zobligowany uzyskać pozwolenie na budowę dla
realizowanej inwestycji;
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku, gdy z wraz z wnioskiem
o przyznanie pomocy beneficjent przedstawił program funkcjonalno-użytkowy oraz gdy dla
inwestycji istnieje wymóg w tym zakresie;
Inne załączniki – np. aneksy do umów z wykonawcami wybranymi w trybie prawa zamówień
publicznych i zasad konkurencyjności, dokumenty niezbędne do oceny wniosku, dokumenty
potwierdzające spełnienie kryteriów za które operacja uzyskała punkty na etapie wniosku o
przyznanie pomocy oraz w przypadku uzyskania dotacji na operację od innej jednostki samorządu
terytorialnego dokumenty przedstawiające opis rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na
zakres rzeczowy. Kwota dotacji nie może przekraczać wysokości wkładu własnego tzn. 36,37%
kosztów kwalifikowalnych.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Zgodnie z przepisami załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji
znaku PROW na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Beneficjent został zobowiązany do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy
otrzymanej z EFRROW w okresie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy
do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
Beneficjent przy wniosku o płatność końcową jest zobowiązany do udokumentowania wywiązania
się z powyższego warunku np. poprzez załączenie fotografii zamontowanej tablicy lub bilbordu
dużego formatu oraz wydruku ze strony internetowej na której rozpowszechniono informację
lub podanie linku do tej strony.
W przypadku operacji dotyczących działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych,
w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro, nie później niż trzy miesiące po zakończeniu
operacji beneficjent umieszcza na stałe tablicę lub bilbord dużego formatu.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy:
•
beneficjentów którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji
o wartości powyżej 20 tys. zł netto
•
beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla
wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej
20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod
ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Najwcześniej w dniu zawarcia umowy, a jednocześnie nie później niż w terminie 4 miesięcy przed pierwszym
dniem terminu na złożenie wniosku o płatność możliwe jest złożenie przez beneficjenta dokumentacji związanej
z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, potwierdzającej wybór najkorzystniejszej oferty.
Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie oceniona przez Samorząd Województwa
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a o wyniku oceny dokumentacji z przeprowadzonego postępowania
ofertowego beneficjent zostanie poinformowany pisemnie.
Jeżeli przeprowadzone przez beneficjenta postępowanie ofertowe zostanie ocenione przez Samorząd Województwa
pozytywnie, beneficjent nie będzie zobowiązany do przedstawiania wraz z wnioskiem o płatność dokumentacji
potwierdzającej zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.
W przypadku, gdy złożona dokumentacja z przeprowadzonego postępowania ofertowego będzie zawierała
braki lub uchybienia Samorząd Województwa poinformuje beneficjenta o zakresie braków lub uchybień wraz ze
wskazaniem, iż w sytuacji zrealizowania zadania, w ramach którego koszty zostaną przedstawione do refundacji, na
podstawie tak przeprowadzonego postępowania ofertowego, bez usunięcia tych braków i uchybień, które
go dotyczą, zostanie zastosowana kara, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu
konkurencyjnego wybory wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 17.01.2017 r. poz. 106). Jednocześnie
Samorząd Województwa poinformuje beneficjenta o możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania
ofertowego i złożenia dokumentacji z ponownie przeprowadzonego postępowania ofertowego, która go dotyczy
wraz z wnioskiem o płatność.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Koszty kwalifikowalne zostają poniesione w wyniku wyboru wykonawcy danego zadania ujętego
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu jego
wyboru, jeżeli wybór tego wykonawcy nastąpił na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert
otrzymanych od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo z podmiotem ubiegającym się
o przyznanie pomocy.
Przez najkorzystniejszą ofertę, w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub
kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
w zapytaniu ofertowym udostępnionym różnym podmiotom.
Upublicznienie zapytania ofertowego polega na:
•
zamieszczeniu zapytania ofertowego na
i Modernizacji Rolnictwa:
stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
www.portalogloszen.arimr.gov.pl
Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR.
O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie
uprawnień do Portalu Ogłoszeń.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Zapytanie ofertowe musi zawierać co najmniej:
1. opis zadania, który:
a. jest jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym zawiera termin realizacji zadania;
b. nie odnosi się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, chyba, że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został
określony zakres równoważności;
2. warunki udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji, które nie utrudniają uczciwej
konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, a także opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków, chyba że beneficjent nie przewiduje warunków
udziału w tym postępowaniu;
3. dwa kryteria oceny oferty, które nie utrudniają uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe
traktowanie wykonawców, a także informację o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Zapytanie ofertowe musi zawierać co najmniej:
4. opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny oferty, który nie
utrudnia uczciwej konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie wykonawców;
5. wskazanie miejsca i terminu składania ofert, które umożliwiają przygotowanie i złożenie oferty
przy czym termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku zadań
dotyczących robót budowlanych – 14 dni licząc od dnia udostępnienia zapytania ofertowego
różnym podmiotom;
6. wskazanie przesłanek odrzucenia oferty;
7. informację o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielone i beneficjent
dopuścił taką możliwość;
8. określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji beneficjent udostępnia przez
zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (www.portalogloszen.arimr.gov.pl) informację o:
a) wyborze wykonawcy albo
b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
c) niezłożeniu żadnej oferty, albo
d) zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Wskaźniki procentowe kar przypisane do stwierdzonych niezgodności dotyczących przeprowadzonego
przez beneficjenta postępowania ofertowego:
1. niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego:
•
100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku nie zamieszczenia przez beneficjenta zapytania ofertowego
na portalu ogłoszeń ARiMR (w tym nie zamieszczenie także zmienionego zapytania ofertowego przed
wyznaczonym terminem składania ofert) lub do czasu uruchomienia przez ARiMR portalu ogłoszeń nie
opublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę oraz nie
wysłanie zapytania ofertowego do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców;
•
25% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku, gdy do czasu uruchomienia przez ARiMR beneficjent nie
dopełni obowiązku zamieszczenia zapytania ofertowego oraz zmienionego zapytania ofertowego na swojej
stronie internetowej (o ile posiada taką stronę), przy jednoczesnym skierowaniu zapytania do potencjalnych
wykonawców albo przez niedopełnienie obowiązku skierowania zapytania ofertowego do potencjalnych
wykonawców przy jednoczesnym zamieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej beneficjenta;
•
5% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku niedopełnienia obowiązku opublikowania zapytania
ofertowego na portalu ARiMR (a do czasu uruchomienia przez ARiMR portalu ogłoszeń nie opublikowania
zapytania ofertowe na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę oraz nie wysłanie zapytania
ofertowego do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców), przy jednoczesnym zamieszczeniu
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Wskaźniki procentowe kar przypisane do stwierdzonych
przeprowadzonego przez beneficjenta postępowania ofertowego:
niezgodności
dotyczących
2. wybranie wykonawcy będącego podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub
osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy – 100% kosztów
kwalifikowalnych
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki handlowej;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
a)
b)
c)
d)
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Wskaźniki procentowe kar przypisane do stwierdzonych
przeprowadzonego przez beneficjenta postępowania ofertowego:
niezgodności
dotyczących
3. określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu tzn. określenie w zapytaniu
ofertowym warunków, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego
traktowania wykonawców lub przez niezamieszczenie w tym zapytaniu opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków określonych w ty zapytaniu –wysokość kary zgodnie
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 roku ;
4. nieokreślenie lub niewłaściwe określenie kryteriów oceny ofert tzn. nieokreślenie w zapytaniu
ofertowym co najmniej dwóch kryteriów oceny ofert lub nieokreślenie ceny albo kosztu jako
jednego z kryteriów oceny ofert – wysokość kary zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 roku;
5. nieokreślenie lub niewłaściwe określenie opisu sposobu przyznawania punktów za spełnienie
danego kryterium oceny ofert tzn. nieokreślenie w zapytaniu ofertowym opisu sposobu
przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny oferty lub określenie tego opisu
w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję lub nie zapewnia równego traktowania
wykonawców - wysokość kary zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia
13 stycznia 2017 roku;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Wskaźniki procentowe kar przypisane do stwierdzonych
przeprowadzonego przez beneficjenta postępowania ofertowego:
niezgodności
dotyczących
6. niezgodność w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty tzn. wybór jako najkorzystniejszej
oferty podlegającej odrzuceniu lub odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia
następujących przesłanek:
• treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
• oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
w sprawie wyboru wykonawcy lub została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub
kapitałowo z beneficjentem lub osobami biorącymi udział w postępowaniu;
• została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
- wysokość kary zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 r.;
7. ustalenie zbyt krótkich terminów składania ofert - wysokość kary zgodnie z załącznikiem
nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 roku.
Termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych 14 dni
– licząc od dnia udostępnienia zapytania ofertowego różnym podmiotom, przy czym w zmienionym
zapytaniu ofertowym należy wskazać nowy termin składania ofert dłuższy od pierwotnego terminu
nie mniej niż 3 dni, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 7 dni.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Wskaźniki procentowe kar przypisane do stwierdzonych
przeprowadzonego przez beneficjenta postępowania ofertowego:
niezgodności
dotyczących
8. niejednoznaczny opis zadania – opisanie zadania w sposób niejednoznaczny lub niewyczerpujący,
lub nieuwzględniający wszystkich wymagań lub okoliczności mogących mieć wpływ na
sporządzenie oferty - wysokość kary zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MRiRW
z dnia 13 stycznia 2017 roku;
9. dyskryminacyjny opis zadania – opisanie zadania w sposób, który odnosi się do określonego
znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest
uzasadnione zadaniem i został określony zakres równoważności - wysokość kary zgodnie
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 roku;
10. niedozwolona zmiana treści zapytania ofertowego - wysokość kary zgodnie z załącznikiem
nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 roku.
Przed upływem składania ofert można zmienić zapytanie ofertowe, jeżeli:
• zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom w taki sam sposób jak
pierwotne zapytanie ofertowe oraz
• w zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert dłuższy od
pierwotnego terminu nie mniej niż 3 dni, a w przypadku zadań dotyczących robót
budowlanych –7 dni.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Wskaźniki procentowe kar przypisane do stwierdzonych
przeprowadzonego przez beneficjenta postępowania ofertowego:
niezgodności
dotyczących
11. niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą - wysokość kary zgodnie z załącznikiem
nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 roku;
Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje
zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. Zmniejszenie zakresu świadczenia jest
dopuszczalne jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych
dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. Natomiast zwiększenie zakresu świadczenia jest
dopuszczalne jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie
dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na
skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy
czym wykonanie tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla
beneficjenta lub wykonanie danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez
wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Wskaźniki procentowe kar przypisane do stwierdzonych
przeprowadzonego przez beneficjenta postępowania ofertowego:
niezgodności
dotyczących
12. niedopełnienie obowiązku upublicznienia informacji o wyniku postępowania – niedopełnienia
obowiązku opublikowania informacji o wyniku postępowania na portalu ARiMR (a do czasu
uruchomienia przez ARiMR portalu ogłoszeń nie opublikowania jej na stronie internetowej
beneficjenta, o ile posiada taką stronę oraz nie wysłanie potencjalnych wykonawców, którzy
otrzymali zapytanie ofertowe) – 5% kosztów kwalifikowalnych;
13. niezgodność w zakresie dokumentowania postępowania – beneficjent jest zobowiązany do
sporządzenia protokołu z przebiegu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji - wysokość
kary zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 13 stycznia 2017 roku .
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Postępowanie ofertowe
Protokół z przebiegu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego
zadnia musi zawierać co najmniej:
1. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego oraz w przypadku zmiany zapytania
ofertowego – zmienionego zapytania ofertowego przez beneficjenta;
2. wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytania ofertowe wraz ze wskazaniem daty
wpłynięcia poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź
na warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
3. informację w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu;
4. informację o punktach przyznanych poszczególnym ofertom, z wyszczególnieniem punktów za
poszczególne kryteria oceny oferty;
5. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
6. wskazanie ofert odrzuconych i powodów ich odrzucenia;
7. datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do
podejmowania czynności w jego imieniu;
8. dokumenty potwierdzające przebieg postępowania w tym złożone oferty, oświadczenie
beneficjenta oraz każdej z osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy o braku albo istnieniu powiązań kapitałowych lub
osobowych z podmiotami, które złożyły oferty.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Zmiana umowy o przyznaniu pomocy
Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:
1. zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
związanych ze zmniejszeniem/zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych
operacji w ramach jednego z etapów i zwiększeniem/zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów
kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego;
2. zmian zakresu rzeczowego operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy – z zastrzeżeniem, że kwota pomocy pozostała do wykorzystania w wyniku
zmniejszenia kosztów realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji nie może stanowić podstawy do wprowadzenia do zestawienia rzeczowo-finansowego
operacji dodatkowych zadań finansowanych z wykorzystaniem tej kwoty;
3. zmiany dotyczące terminu złożenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem, iż w przypadku operacji
realizowanych w jednym etapie termin nie może być dłuższy niż 24 miesiące
oraz w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach 36 miesięcy, lecz nie później niż do
30 czerwca 2023 roku;
4. kiedy ocena przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
określonym w § 6 umowy lub ocena przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie
określonym w § 7 umowy powoduje zmniejszenie kwoty pomocy, określonej w § 4 ust. 1 umowy, pod
warunkiem, że to zmniejszenie nie byłoby wynikiem uchybień w zakresie stosowania kar
administracyjnych.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warunki wypłaty pomocy
W przypadku:
•
rozpoczęcia realizacji zestawienia rzeczowo – finansowego operacji w zakresie danego
kosztu przed dniem zawarcia umowy, z wyłączeniem kosztów ogólnych, które mogą być
ponoszone od 1 stycznia 2014 roku, kwotę kosztów kwalifikowalnych operacji stanowiących
podstawę do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty pomniejsza się o wartość tych kosztów,
w zakresie, w jakim zostały poniesione przed dniem zawarcia umowy;
•
stwierdzenia finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu
finansowego – kwotę kosztów kwalifikowalnych operacji, stanowiących podstawę do wyliczenia
kwoty pomocy do wypłaty, pomniejsza się o wartość tych kosztów, które zostały sfinansowane
z udziałem tego wkładu;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warunki wypłaty pomocy
•
stwierdzenia braku realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami na podstawie których została ustalona kolejność
przysługiwania pomocy:
gdy przyznanie punktów spowodowało, że operacja uzyskała minimum punktów – następuje odmowa
wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej wypłacona – również zwrot dotychczas
wypłaconych kwot pomocy,
gdy przyznanie punktów nie miało wpływu na osiągnięcie minimum punktów – zmniejszeniu podlega
5% kwoty pomocy za każde niespełnione kryterium,
Kryteria przyznania pomocy:
 powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
powinna stanowić ponad 30% i nie więcej niż 40% lub ponad 40% i nie więcej niż 50%, lub ponad 50%
powierzchni handlowej targowiska;
 planowana operacja dotyczy przebudowy istniejącego targowiska;
 powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego będzie stanowiła po realizacji operacji nie mniej niż
5% i nie więcej niż 10% lub ponad 10% powierzchni handlowej targowiska;
 operacja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii, które będą zapewniały
pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energie elektryczną lub cieplną ;
 targowisko będzie obiektem całorocznym;
 w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez
rolników będzie o co najmniej 25% niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warunki wypłaty pomocy
•
stwierdzenia braku realizacji inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do
rozporządzenia - następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została
wcześniej wypłacona – również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy:
Targowisko, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, powinno być utwardzone, oświetlone,
przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone
w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę
powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne.
Powinno być zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży
w sposób określony w regulaminie targowiska, oznaczone nazwą „Mój Rynek”, oznaczone
unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku
nr XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej,
znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z późn. zm.) jeżeli operacji zostały
przyznane punkty za spełnienie kryterium w zakresie sprzedaży produktów rolno - spożywczych
wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warunki wypłaty pomocy
•
nieprzeprowadzenia postępowania ofertowego albo postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, koszty nabycia dostaw, usług lub robót budowlanych poniesione z pominięciem tych
postępowań, zostaną uznane za niekwalifikowalne;
•
nabycie usługi, dostawy lub roboty budowlanej od wykonawcy innego niż wykonawca, którego
oferta została wybrana, koszty ich nabycia uznane będą za niekwalifikowalne;
•
niezrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z przepisami załącznika
III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata
2014-2020, w okresie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia
wniosku opłatność końcową, a w przypadku operacji, której całkowite wsparcie publiczne
przekracza 500 tys. Euro, w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia wypłaty
płatności końcowej – kwotę pomocy pomniejsza się o 1% tej kwoty;
•
nieuwzględnienia w oddzielnym systemie rachunkowości zdarzenia powodującego poniesienie
kosztów kwalifikowalnych albo gdy do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu
rachunkowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia 1305/2013, koszty
danego zdarzenia podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warunki wypłaty pomocy
• niedotrzymania terminu przewidzianego na przedłożenie Samorządowi Województwa
dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, kwotę
pomocy dla danego postępowania pomniejsza się o 0,1% za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie
więcej niż 2% kwoty pomocy wynikającej z danego postępowania;
• niezłożenia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najpóźniej na
drugie wezwanie do usunięcia braków we wniosku o płatność, koszty tego postępowania uznaje się
za koszty niekwalifikowalne;
• uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli lub wizyt związanych z przyznaną pomocą w trakcie
realizacji operacji, po złożeniu wniosku o płatność – wniosek o płatność podlega odrzuceniu
i w konsekwencji następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została
wcześniej wypłacona – również zwrot dotychczas wypłaconej kwoty pomocy;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warunki wypłaty pomocy
• przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty poniesione koszty ogólne oraz koszty
związane z wyposażeniem targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji
lokalnych produktów w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia
20 lutego 2016 r. o odnawialnych źródłach energii służące do wytworzenia energii na potrzeby
własne, będą uwzględnione w wysokości nie wyższej niż określone w umowie dla poszczególnych
pozycji wskazanych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji;
• na etapie rozliczenia całej operacji (wniosek o płatność końcową) kwota kosztów ogólnych nie
może przekroczyć poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (inwestycyjnych) operacji
oraz kwota kosztów wyposażenia targowisk lub obiektów budowlanych w instalacje odnawialnego
źródła energii nie może przekroczyć poziomu 30% kosztów kwalifikowalnych (inwestycyjnych)
operacji;
• w przypadku, gdy wnioskowana przez beneficjenta we wniosku o płatność kwota pomocy jest
wyższa o więcej niż 10% od kwoty obliczonej przez Samorząd Województwa na podstawie
prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, kwotę pomocy pomniejsza się o kwotę
stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną, a kwotą obliczoną na podstawie prawidłowo
poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Warunki wypłaty pomocy
• jeżeli ogólna ocena wniosku prowadzi do ustalenia przez Samorząd Województwa poważnej
niezgodności, albo, jeżeli ustalono, że beneficjent przedstawił fałszywe dowody w celu otrzymania
pomocy lub w wyniku zaniedbania nie dostarczył niezbędnych informacji, odmawia się wypłaty
pomocy lub pomoc podlega zwrotowi w całości. Beneficjent zostaje dodatkowo wykluczony
z takiego samego środka lub rodzaju operacji w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono
niezgodność oraz w kolejnym roku kalendarzowym;
• płatność końcowa jest dokonywana pod warunkiem złożenia przez beneficjenta poprawnego
i kompletnego sprawozdania z realizacji operacji wraz z wnioskiem o płatność końcową;
• w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia oceny postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, Samorząd Województwa stwierdzi, że beneficjent naruszył przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, na etapie wniosku o płatność zostanie zastosowana kara administracyjna;
• w przypadku, gdy w ramach wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych z zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji, beneficjent naruszył zasady konkurencyjności, na etapie wniosku
o płatność zostanie zastosowana kara administracyjna;
• podział zadań, w celu uniknięcia stosowania zasad konkurencyjności jest niedozwolony. Koszty
powstałe w wyniku niedozwolonego podziału zadań uznane zostaną za niekwalifikowalne.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Zwrot wypłaconej pomocy
Samorząd Województwa żąda od beneficjenta zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej pomocy
w przypadku ustalenia niezgodności realizacji operacji przepisami ustawy, rozporządzenia oraz
umową lub przepisami odrębnymi a w szczególności wystąpienia jednej z okoliczności określonych
w § 13 ust. 1 umowy.
Beneficjent zwraca nienależnie lub nadmiernie pobraną kwotę pomocy powiększoną o odsetki.
Odsetki naliczane są w wysokości jak dla zaległości podatkowych, za okres między terminem zwrotu
środków przez beneficjenta wyznaczonym w piśmie powiadamiającym o konieczności zwrotu,
a datą zwrotu całości zadłużenia lub odliczenia.
Zwrotu środków beneficjent dokonuje na rachunek bankowy Agencji, przeznaczony dla środków
odzyskiwanych lub zwróconych przez beneficjenta w ramach PROW 2014-2020 o numerze:
05 1010 1010 0088 2014 9840 0000
W tytule wpłaty należy podać numer umowy oraz zaznaczyć, iż dokonuje zwrotu środków
finansowych nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy na operację typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Wypowiedzenie umowy
Następuje w przypadku:
• nierozpoczęcia przez beneficjenta realizacji operacji do końca terminu na złożenie wniosku
o płatność;
• nieosiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, nie później niż do dnia złożenia
wniosku płatność końcową;
• niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność zgodnie z terminem określonym w umowie;
• odstąpienia przez beneficjenta od realizacji operacji lub zobowiązań wynikających z umowy po
wypłacie pomocy w przypadku ustalenia niezgodności realizacji operacji z przepisami ustawy,
rozporządzenia oraz umową lub przepisami odrębnymi skutkującej zwrotem nienależnie lub
nadmiernie pobranej kwoty pomocy;
• odmowy wypłaty całości pomocy na skutek niespełnienia warunków przyznania pomocy wynikających
z umowy o przyznaniu pomocy ;
• stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej,
nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy lub realizacją operacji, lub
niespełnieniem warunków określonych w umowie o przyznaniu pomocy;
• orzeczenia wobec beneficjenta zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu po
zawarciu umowy;
• złożenia przez beneficjenta podrobionych, przerobionych nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy, przy czym w takim
przypadku zwrotowi podlega całość wypłaconej pomocy.
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Podsumowanie
Realizując operację oraz przygotowując wniosek o płatność należy zwrócić uwagę na:
•
dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę
oszczędnościowo - kredytową beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który
mają być przekazane środki finansowe nie powinien zawierać błędów;
•
decyzja o pozwoleniu na użytkowanie musi być decyzją ostateczną najpóźniej w dniu przesłania
odpowiedzi na drugie wezwanie do usunięcia braków;
•
zgodność miejsca realizacji na pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniu właściwego
organu o zakończeniu budowy z miejscem realizacji operacji określonym w umowie o przyznanie
pomocy;
•
zgodność realizacji operacji z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem
do umowy (roboty zamienne, roboty dodatkowe, roboty zaniechane);
•
rozliczenie ryczałtowe/kosztorysowe operacji;
•
zgodność dokumentów załączonych do wniosku o płatność ze stanem faktycznym zrealizowanej
operacji;
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Podsumowanie
Realizaując operację oraz przygotowując wniosek o płatność należy zwrócić uwagę na:
•
•
•
obowiązek dostarczenia interpretacji indywidualnej wydanej przez Organ upoważniony (dyrektora
izby skarbowej) dotyczącej przedmiotowej operacji;
ponoszenia kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej
konkurencji i przejrzystości zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a w przypadku
gdy przepisy te nie będą miały zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20000 zł netto, przeprowadzenia postępowania
ofertowego i ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych
warunków i trybu konkurencyjnego wybory wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
(Dz. U. z 17.01.2017 r. poz. 106);
realizując inwestycję należy pamiętać o warunkach jakie powinno spełniać targowisko
określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 lipca 2016 roku (poz. 1230)
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Dziękuję za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wydział Autoryzacji Płatności Programów Unijnych dla Rolnictwa
Warszawa,
3 marca
2017
r. r.
Warszawa,
3 marca
2017
Download