pokaż - BIP RIO w Krakowie

advertisement
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KRAKOWIE
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
e-mail: [email protected]
tel/fax (0-12) 427-32-61
(0-12) 427-38-19
(0-12) 422-59-73
WK-6006-20/2007
Kraków, 2007-06-22
Pan
Piotr Rozkrut
Dyrektor Naczelny
Opery Krakowskiej
w Krakowie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie działając na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła kontrolę problemową w Operze
Krakowskiej w Krakowie w zakresie gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem
działalności w latach 2005-2006 i w 2007 r. do dnia kontroli.
Ustalenia kontroli, zawarte w dwustronnie podpisanym protokole z dnia 21 maja
2007 r. wykazały następujące nieprawidłowości:
- naruszenie wymogów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości poprzez nieobjęcie inwentaryzacją na dzień 31.12.2005 r. drogą
uzyskania od kontrahentów potwierdzenia prawidłowości wykazanych w księgach
rachunkowych jednostki stanu należności na koncie 201 w wysokości 1.106,46 zł i na
koncie 203 na kwotę 2.504,00 zł,
-
nieaktualizowanie Regulaminu wynagradzania pracowników Opery i Operetki
w Krakowie, podpisanego przez Dyrektora Naczelnego w dniu 04.01.1999 r. w związku
z zatrudnieniem osób na stanowiskach nieprzewidzianych w załączniku Nr 1 do
ww. Regulaminu, np. z dniem 1 lipca 2005 r. powierzono stanowisko sekretarza biura
dyrekcji, w dniu 16 stycznia 2007 r. zawarto umowę o pracę z osobą na stanowisko
fryzjera,
-
niezłożenie w aktach osobowych pracowników Opery dokumentów (odpisów
zawiadomień) o przyznanych i wypłaconych w 2005 r. i w 2006 r. nagrodach
kwartalnych, co narusza postanowienia § 6 ust. 2 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracowników,
-
naruszenie postanowień art. 51 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych, a od dnia 1 stycznia 2006 r. art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez:
 zawarcie umowy nr ZT 05/09/29 w dniu 06.09.2005 r. z Firmą Handlową Małgorzata
Pawlikowska, Kraków ul. Św. Floriana 71 na dostawę instrumentów i akcesoriów
muzycznych, w której nie określono maksymalnej wartości, nominalnej wyrażonej
w złotych zobowiązania finansowego jakie zostało zaciągnięte poprzez podpisanie tej
umowy,
 zawarcie umów na dostawę instrumentów muzycznych (sprawa nr PZP/10/07/2005)
nr ZT/05/07/1 w dniu 12.07.2005 r., nr ZT/05/08/4 w dniu 02.08.2005 r.,
nr ZT/05/07/2 w dniu 04.08.2005 r., nr ZT/05/07/3 w dniu 15.07.2005 r.,
nr ZT/05/09/31 w dniu 19.09.2005 r., w których nie określono nominalnej wartości
zobowiązania finansowego wyrażonego w złotych. Umowy zostały zawarte w walucie
EURO, a w umowie nr ZT/05/07/2 w walucie EURO i $ (USD),
 zawarcie umowy nr ZT/06/03/4 w dniu 30.03.2006 r. na dostawę sprzętu muzycznego
(sprawa nr PZP/08/03/2006), w której nie określono nominalnej wartości
zobowiązania finansowego wyrażonego w złotych. Umowa została zawarta w walucie
EURO,
 zawarcie umowy w dniu 15.11.2006 r. z Firmą Mag Thomas Orlowski Fiedenstrabe
Halberstadt na dostawę instrumentów muzycznych (sprawa nr PZP/22/20/2006),
w której nie określono nominalnej wartości zobowiązania finansowego wyrażonego
w złotych. Umowa została zawarta w walucie EURO,
-
nieprzestrzeganie postanowień art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, poprzez:
 udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę instrumentów
muzycznych (sprawa nr PZP/10/07/2005) poprzez zawarcie umów z pięcioma
dostawcami,
 zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (sprawa
nr: PZP/08/03/2006) dostawa instrumentów muzycznych dwóch dostawców
i w efekcie zawarcie dwóch umów z dwoma dostawcami na dostawę instrumentów
muzycznych,
 zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (sprawa
nr PZP/22/10/2006) dostawa instrumentów muzycznych trzech dostawców
i w efekcie zawarcie trzech umów z trzema dostawcami na dostawę instrumentów
muzycznych.
Odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponoszą Dyrektor oraz Główny
Księgowy Opery Krakowskiej w Krakowie.
Przedstawiając
powyższe
ustalenia
Regionalna
Izba
Obrachunkowa
w Krakowie prosi o podjęcie skutecznych działań zmierzających do usunięcia ujawnionych
nieprawidłowości poprzez realizację następujących wniosków pokontrolnych:
2
1. Przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w zakresie inwentaryzacji
należności, stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
2. Bieżące aktualizowanie Regulaminu Wynagradzania pracowników w związku
z zatrudnianiem osób w Operze na stanowiskach nieprzewidzianych w załączniku Nr 1 do
ww. Regulaminu.
3. Dołożenie należytej staranności przy prowadzeniu akt osobowych pracowników Opery
Krakowskiej w Krakowie, poprzez złożenie do akt osobowych pracowników Opery
odpisów zawiadomienia o przyznaniu nagród kwartalnych, stosownie do postanowień
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 62,
poz. 286 z późn. zm.).
4. Określanie w umowach wartości nominalnej zobowiązania finansowego, wyrażonej
w złotych w dniu zawarcia umowy zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).
5. Przestrzeganie postanowień określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przy udzielaniu zamówień
w trybie zamówienia z wolnej ręki.
W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, do
wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu przysługuje prawo
zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby – stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
W terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego kontrolowana
jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie
o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
Do wiadomości:
Marszałek
Województwa Małopolskiego
3
Download