ADAMIAK J. 1980. Studia nad uprawą roślin w monokulturze. Cz.I

advertisement
METODY BADAŃ
NIEWIADOMSKI W. 1950. Modyfikacja aparatu do oznaczania gruzełków wodoodpornych
w roli według zasady Tiulina. Rocz. Nauk Rol. 54: 509-522 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1950. Samopis do oznaczania pionowych ruchów wierzchnicy
glebowej. Rocz. Nauk Rol. 54: 554-571 (n)
SKRODZKI M., REYSNER S., RUZIEWICZ J. 1954. Porównanie oznaczenia fosforu
metodą kolorymetryczną wg Tischera z metodą wagową Lorenza. Rocz. Nauk Rol., Ser. A,
70(1): 143-145 (n)
KRZYMUSKI J. 1957. Uwagi na temat metodyki doświadczeń polowych w terenach
erodowanych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 8: 69-88 (n)
KRZYMUSKI J. 1958. Próba obliczeń statystycznych niektórych doświadczeń zakładanych
w terenach falistych. Rocz. Nauk Rol., Ser. F, 73(4): 659-678 (n)
NIEWIADOMSKI W., SKRODZKI M. 1959. Urządzenie chwytne do pomiaru natężenia
procesu stokowego w ścisłych doświadczeniach. Rocz. Nauk Rol., Ser. F, 73(4): 747-751
(n)
NIEWIADOMSKI W., PORADOWSKI J. 1959. Wstępne uwagi na temat metody N. D.
Pustowojtowa do oznaczania trwałości struktury gleby i modyfikacja jego aparatu. Rocz.
Glebozn. 8(2): 153-166 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1962. Metoda szybkiego określania zróżnicowań ilościowych plonów
w rzeźbie terenu. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 12(2): 285-292 (n)
GRABARCZYK S. 1962. Metoda określania przybliżonej wysokości sumarycznej
transpiracji przy pomocy ewaporymetrów w warunkach uprawy polowej. Zesz. Nauk.
WSR w Olsztynie 13(4): 571-572 (n)
KRZYMUSKI J. 1964. Rzeźba terenu w aspekcie planowania regionalnego. Szkic
metodologiczny na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie
17: 347-355 (n)
RADOMSKI CZ. 1966. Uniwersalny sygnalizator przymrozków. Zesz. Nauk. WSR w
Olsztynie 22(2): 367-369 (n)
EKOLOGIA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW URZEŹBIONYCH
NIEWIADOMSKI W. 1955. Uprawa na terenach erodowanych. Dodatek do zaleceń
agrotechnicznych IUNG. PWRiL, Warszawa, ss. 24 (pn)
GRABARCZYK S. 1956. Konferencja poświęcona zagadnieniom erozji gleb Pojezierza
Mazurskiego. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 1: 160-161 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1957. Strefowość agroekologiczna i produkcyjna erodowanych
wysoczyzn na Pojezierzu Mazurskim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 8: 27-56 (n)
GRABARCZYK S. 1957. Wypowiedzi dyskusyjne na konferencji olsztyńskiej poświęconej
erozji gleb w dniach 9-11 IX 1954. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 8: 89-94 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1958. Ochrona przyrodzonego potencjału gleb przed
przemieszczaniem na Pojezierzu Warmińsko-Mazurskim. Post. Nauk Rol. 3: 3-18 (n)
NIEWIADOMSKI W., PORADOWSKI J. 1959. Obserwacje nad erozją wietrzną okresu lutymarzec 1956 roku gospodarstwa doświadczalnego Pozorty. Rocz. Nauk Rol., Ser. F, 73(4):
643-658 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1959. Studia nad doborem roślin uprawnych w zagospodarowaniu gleb
lekkich na stokach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 21: 285-304 (n)
NIEWIADOMSKI W. Issledovanija po podboru kul'turnych rastenij pri osvoenii legkich počv
na skłonach. Mińsk, ss.14 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1960. Próba syntezy 10-letnich (1947-1957) studiów nad charakterem
siedliska urzeźbionych Krain Polski. Wiad. Inst. Melior. 1(4): 47-108 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1961. Rzeźba terenu. W: Poradnik dla rolników ziem północnowschodnich. Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 23-31 (n)
ZAWIŚLAK K. 1962. Mikroflora glebowa w rzeźbie terenu. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie,
12(2): 195-200 (n)
SKRODZKI M. 1962. Wydajność mieszanki wieloletniej w uprawie na stoku. Zesz. Nauk.
WSR w Olsztynie 12(2): 213-216 (n)
KRZYMUSKI J. 1962. Specyfika doświadczalnictwa polowego na terenach falistych. Zesz.
Nauk. WSR w Olsztynie 12(2): 293-298 (n)
BOREŃSKA Ł. 1962. Wpływ kretowania uprawowego i tarasowania stoku na plonowanie
roślin. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 12(2): 299-304 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1962. Od nauki do praktyki rolniczej w problematyce rzeźby terenu.
Post. Nauk Rol. 1: 115-119 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1962. O technologii uprawy roli i systemie zagospodarowania stoków.
Nowe Rol. 9: 25-28 (n)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1962. Technika siewu na stokach. W: Mater. z
Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego poświęconego zapobieganiu erozji gleb. Kraków 710 czerwiec, 94-99 (n)
NIEWIADOMSKI W., GRABARCZYK S. 1962. Zróżnicowanie plonów w rzeźbie
mazurskiej. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 14(4): 313-316 (n)
NIEWIADOMSKI W., NOWICKI J. 1962. Wpływ różnej wilgotności roli na efektywność
orki ciągnikowej i plonowanie ziemniaków na stoku. Post. Nauk Rol. 6: 19-22 (n)
ZAWIŚLAK K. 1962. Liczebność drobnoustrojów glebowych w warunkach stokowych pod
uprawą żyta i bobiku. Ekol. Pol., Ser. A, 15: 457-468 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1963. Porównanie różnych sposobów zagospodarowania rolniczego
terenów pagórkowatych. Ulotka Centralnej Biblioteki Rolniczej, Ser. Produkcja polowa i
ochrona roślin, 4 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1963. Melioracje przeciwerozyjne (recenzja). Wiad. Melior. 2: 58-59
(n)
SKRODZKI M. 1963. Plonowanie wieloletniej mieszanki w terenie falistym na tle niektórych
fizycznych i chemicznych właściwości gleby. Rocz. Nauk Rol., Ser. F, 75(4): 669-682 (n)
SKRODZKI M. 1963. Porównanie czterech systemów rolniczego zagospodarowania stoku na
Pojezierzu Warmińsko-Mazurskim (praca doktorska). Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie
15(3): 369-410 (n)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1964. Technika siewu na stokach. Wiad. Inst.
Melior. 5(1): 143-148 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1964. Przedmowa. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 17(2): 169-170 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1964. System gospodarki w zlewni mazurskiej w świetle 10-letnich
badań (1954-1964) WSR w Olsztynie. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 17(2): 171-192 (n)
ZAWIŚLAK K. 1964. Aktywność biologiczna gleby stokowej zadarnionej i uprawnej w
rizosferze i międzyrzędziach roślin. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 17(2): 239-254 (n)
NIEWIADOMSKI W., NOWICKI J.1964. Dynamika wodna gleby na stokach o wystawie
południowej. Cz.I. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 17(2): 255-268 (n)
NIEWIADOMSKI W., SKRODZKI M. 1964. Nasilenie spływów i zmywów a system
rolniczego zagospodarowania stoku. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 17(2): 269-291 (n)
BOREŃSKA Ł. 1964. Wpływ gleby stokowej na wysokość plonu owsa, jego struktury i
system korzeniowy. Zesz. Nauk. w Olsztynie 17(2): 307-318 (n)
GRABARCZYK S. 1964. Wpływ nawadniania i nawożenia na plonowanie zadarnionych
zboczy. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 17(2): 319-329 (n)
NIEWIADOMSKI W., SKRODZKI M., ZAWIŚLAK K., BOREŃSKA Ł. 1965. Technologia
podstawowej uprawy stoku w świetle wieloletnich doświadczeń. Zesz. Nauk. WSR w
Szczecinie 18: 99-125 (n)
NIEWIADOMSKI W., SKRODZKI M. 1965. Zmiany ilościowe i jakościowe mieszanki
trwałej na stoku. Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie 18: 137-150 (n)
NIEWIADOMSKI W., GRABARCZYK S. 1965. Spływ powierzchniowy na przykładzie
stoku o dwóch odmiennych technologiach uprawy. Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie 18:
151-160 (n)
ZAWIŚLAK K. 1965. Występowanie Azotobaktera Chroococum w glebach stokowych
Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego. Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie 18: 161-171 (n)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1965. Model zagospodarowania zlewni na
przykładzie erodowanych terenów Pojezierza. Międzyn. Czas. Rol. 3: 33-38 (n)
NIEWIADOMSKI W., GRABARCZYK S. 1966. Produkcyjność urzeźbionego Pojezierza
Warmińsko-Mazurskiego w świetle 3-letnich badań terenowych. Wiad. Inst. Melior. 6(3):
215-248 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S. 1966. Nierównomierność
dojrzewania zbóż na stokach. Wiad. Inst. Melior. 6(3): 249-260 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1966. Kształtowanie się struktury plonu żyta oz. i
pszenicy oz. pod wpływem rzeźby. Wiad. Inst. Melior. 6(3): 261-270 (n)
RADOMSKI CZ., NIEWIADOMSKI W., NOWICKI J. 1966. Termoklimat skłonu
południowego w świetle wymagań roślin uprawnych. Wiad. Inst. Melior. 6(3): 271-284 (n)
NIEWIADOMSKI W., NOWICKI J. 1966. Dynamika wodna gleb na stokach o wystawie
wschodniej i zachodniej. Cz.II. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 22(1): 43-51 (n)
KRZYMUSKI J. 1966. Roślina testem zmienności siedliska stokowego. Zesz. Nauk. WSR w
Olsztynie 22(1): 53-60 (n)
ZAWIŚLAK K. 1966. Aktywność biologiczna gleby na stoku pod trwałym zadarnieniem i w
uprawie (praca doktorska). Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 22(2): 207-244 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1966. Dojrzewanie, plonowanie i struktura plonów zbóż w falistych
terenach Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 22(2): 263279 (n)
UGGLA H., MIROWSKI Z., GRABARCZYK S., NOŻYŃSKI A., RYTELEWSKI J.,
SOLARSKI H. 1967. Strefy zagrożenia erozją wodną gleb regionu północno-wschodniego
Polski. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 23(2): 225-243 (n)
KRZYMUSKI J., NIEWIADOMSKI W. 1968. Wpływ resztek pożniwnych na zawartość
substancji organicznej w lekkiej glebie stokowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 77a: 101108 (n)
NIEWIADOMSKI M. 1968. Badania nad erozją gleb na północy Polski (okres 1950-1967).
W: Procesy erozyjne i problem ochrony gleby w Polsce. Red. S. Ziemnicki. WSR w
Lublinie, PWRiL, 2: 29-49 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1968. Przedmowa. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 24(4): 707 (n)
RADOMSKI CZ., NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚIAK K. 1968. O mikroklimacie skłonu
południowego w znaczeniu rolniczym. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 24(4): 721-736 (n)
NIEWIADOMSKI W., SKRODZKI M. 1968. Efektywność uprawy wykonanej w poprzek i
wzdłuż spadku. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 24(4): 737-747 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1968. Skuteczność tarasowania i kretowania stoku o
wystawie południowej. Zesz. Nauk. w Olsztynie 24(4): 749-770 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1968. Efektywność kretowania pastwisk na stoku.
Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 24(4): 771-787 (n)
KRZYMUSKI J., NIEWIADOMSKI W., KRZEŚLAK S. 1968. Dobór roślin i jego wpływ na
produkcyjność lekkiej gleby na stoku Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 24(4): 789-812 (n)
BOREŃSKA Ł. 1968. Plonowanie owsa jako efekt działania gleby stokowej, wody i
nawożenia (praca doktorska). Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 24(4): 813-843 (n)
CZERNIAWSKI W. 1968. Systemy zagospodarowania stoku na glebie zwięzłej (praca
doktorska). Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 24(4): 845-877 (n)
UGGLA H., MIROWSKI Z., GRABARCZYK S., NOŻYŃSKI A., RYTELEWSKI J.,
SOLARSKI H. 1968. Procesy erozji wodnej w terenach pagórkowatych północnowschodniej części Polski. Rocz. Glebozn. 28(2): 415-447 (n)
NIEWIADOMSKI W., SKRODZKI M. 1968. Efektivwert bei der Feldbestellung in Richtung
längs und quer zum Hang. Probleme der Bodenbearbeitung, Berichte des Internationalen
Symposiums 13-15 Juni 1968, Warna - Sofia, Akademie der Landwirtschaftswissenschaften,
341-349 (n)
RADOMSKI CZ., NIEWIADOMSKI W., NOŻYŃSKI A. 1970. Wpływ mikroklimatu
zbocza na plonowanie roślin. Zesz. Nauk. SGGW, Melioracje Rolne 9: 105-117 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1972. Biedny ten świat w którym żyjemy. Ochrona gleby i rzeźby na
Warmii i Mazurach (wywiad z red. B. Pilarskim). Nasza Wieś 51: 17-24 (p)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1972. Porównanie trzech zmianowań 4-polowych na
stoku o glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 137: 111-120 (n)
SKRODZKI M. 1972. Współczesne procesy geomorfologiczne ze szczególnym
uwzględnieniem erozji wodnej i wietrznej gleb na terenie Pojezierza Mazurskiego. Geogr.
Pol. 23: 77-91 (n)
SKRODZKI M. 1972. Studia nad porównaniem plonowania przy czterech systemach
rolniczego zagospodarowania stoku na Pojezierzu Mazurskim (praca habilitacyjna). Zesz.
Nauk. WSR w Olsztynie, Ser. A, suplementum 11, ss. 49 (n)
SKRODZKI M., NIEWIADOMSKI W. 1972. Technologia podstawowej uprawy stoku w
świetle 18-letnich badań. W: Współczesne kierunki w uprawie roli. Red. W.
Niewiadomski. Mater. Międzyn. Konf. Nauk. PAN, Warszawa-Olsztyn-Puławy. Wyd.
IUNG, R(38): 659-674 (n)
ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S. 1972. Studia nad porównaniem pięciu systemów
podstawowej uprawy roli w terenie falistym. W: Współczesne kierunki w uprawie roli.
Red. W. Niewiadomski. Mater. Międzyn. Konf. Nauk. PAN, Warszawa-Olsztyn-Puławy.
Wyd. IUNG, R(38): 675-688 (n)
NOŻYŃSKI A., BOREŃSKA Ł., NIEWIADOMSKI W. 1972. Porównanie uprawy
beztarasowej z tarasową w świetle 15-letnich badań na Pojezierzu Warmińsko-Mazurskim.
W: Współczesne kierunki w uprawie roli. Red. W. Niewiadomski. Mater. Międzyn. Konf.
Nauk. PAN, Warszawa-Olsztyn-Puławy. Wyd. IUNG, R(38): 689-701 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1973. Produkcyjność owsa i jęczmienia jarego na
glebie pobranej z różnych części stoku i niejednakowo nawożonej (dośw. wazonowe).
Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 2: 45-58 (n)
ZAWIŚLAK K. 1973. Występowanie azotobaktera w glebach na stokach w województwie
olsztyńskim. Rocz. Glebozn. 24(2): 343-365 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1974. Ochrona pokrywy glebowej i rzeźby na Warmii i Mazurach. W:
Problemy ekonomiczne woj. olsztyńskiego, 29-41 (n)
RADOMSKI CZ., NIEWIADOMSKI W., NOŻYŃSKI A. 1974. Wpływ mikroklimatu
pagórkowatego na plonowanie ziemniaków. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 7:
73-85 (n)
ZAWIŚLAK K. 1974. Aktywność inwertazy w glebach na stokach województwa
olsztyńskiego. W: Prace z dziedziny mikrobiologii gleby, PTG, Komitet Biologii Gleby,
13: 69-78 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1975. Plonowanie 12 ziemiopłodów na stoku na
glebie lekkiej. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 13: 3-20 (n)
RADOMSKI CZ., MADANY R., NOŻYŃSKI A. 1975. Mikroklimat południowej wystawy
wzniesienia. Zesz. Nauk. SGGW Warszawa, Melioracje Rolne 13: 7-25 (n)
SKRODZKI M. 1975. Erozja gleb w północno-wschodnim regionie Polski z uwzględnieniem
jej zapobiegania. Nowe Rol. 9: 6-10 (n)
ZAWIŚLAK K. 1975. Aktywność celulolityczna gleby pod uprawą żyta ozimego i bobiku na
stoku. Rocz. Glebozn. 26(3): 173-182 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1976. Dojrzewanie i plonowanie zbóż oraz
strączkowych na skłonie. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 17: 37-47 (n)
ADAMIAK J., NIEWIADOMSKI W. 1976. Plonowanie roślin na stoku w zależności od
kierunku siewu. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 17: 49-54 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1977. Efektywność nawożenia mineralnego na
erodowanym stoku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 193: 123-134 (n)
NIEWIADOMSKI W., GRABARCZYK S. 1977. Struktura użytkowania ziemi jako czynnik
ochrony gleby przed erozją. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 193: 135-155 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł., SZWEJKOWSKI Z. 1977. Studia nad nawożeniem
mineralnym na stoku. W: Ochrona gleb przed erozją. Mater. Międzyn. Sympozjum. Cz.I.
IUNG Puławy, 46-62 (n)
NIEWIADOMSKI W., NOWICKI J. 1977. Koncepcje rozmieszczenia pól płodozmianowych
na starasowanym stoku. W: Ochrona gleb przed erozją. Mater. Międzyn. Sympozjum. Cz.I.
IUNG Puławy, 63-76 (n)
RYTELEWSKI J., MIROWSKI Z., NOŻYŃSKI A., WÓJCIAK A. 1977. Plonowanie roślin
uprawnych w terenach falistych północno-wschodniej Polski. W: Ochrona gleb przed
erozją. Mater. Międzyn. Sympozjum. Cz.I. IUNG Puławy, 77-89 (n)
NOWICKI J. 1977. Porównanie efektywności uprawy tarasowej, beztarasowej i trwałego
zadarnienia (praca doktorska). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 193: 157-171 (n)
NOŻYŃSKI A., RADOMSKI CZ. 1977. Wpływ mikroklimatu skłonu na produkcję białka
zbóż (streszczenie). W: Optymalizacja produkcji białka na użytkach zielonych i w
uprawach polowych. Red. L. Halicki. Mater. Konf. Nauk. PAN, Lublin 22-24 września
1977, 72-73 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K., BOREŃSKA Ł., SKRODZKI M., NOWICKI J.,
NOŻYŃSKI A. 1978. Gleboochronna i produkcyjna wartość 12 roślin uprawnych i 3
typów zmianowań na stokach. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 24: 5-16 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Erozja niszczy gleby (wywiad z red. Soją). Chłopska Droga 74:
10 (pn)
BOREŃSKA Ł., NIEWIADOMSKI W. 1981. Studia nad efektywnością nawożenia bobiku
na glebie pobranej ze stoku (dośw. wazonowe). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo
31: 59-66 (n)
RADOMSKI CZ., MADANY R., NOŻYŃSKI A. 1981. Slope microclimate effect on the
production of crude protein in cereals. Ann. of Warsaw Agricult. University. SGGW-AR,
19: 47-50 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1987. Erozja gleb i melioracje przeciwerozyjne. Ocena projektu
normy. ART Olsztyn-IUNG Puławy (n)
NIEWIADOMSKI W. 1987. Od mikro- do makroskali metodycznej w przeciwerozyjnych
melioracjach. Rocz. Glebozn. 38(1): 17-26 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1987. Specifika protiverozních osevních postupů. W: Osevni Postupy.
IV Seminář ČSSR- PRL, Sborník tezí referatů. VŠZ v Brně, 8-11 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1988. Specyfika płodozmianów przeciwerozyjnych. Acta univ. agric.
(Brno), fac. agron. 36(2-4): 177-184 (n)
TECHNIKA UPRAWY ROLI
SKRODZKI M. 1954. Uprawy zapobiegające erozji gleb. Plon 9: 19-20 (p)
KRZYMUSKI J. 1959. Orki wiosenne i ich uprawa. Nasza Wieś, 6 III (p)
BOREŃSKA Ł. 1959. Działalność włóki na sprawność roli. Nasza Wieś, 20 III (p)
SKRODZKI M. 1959. Wiosenne zabiegi uprawowe pod zasiewy jarych. Nasza Wieś, 20 III
(p)
NIEWIADOMSKI W. 1961. Uprawa roli. W: Poradnik dla rolników ziem północnowschodnich. Red. W. Niewiadomski, 42-67 (pn)
SKRODZKI M. 1961. Przygotowanie roli pod zasiew. Nasza Wieś, 9 III (p)
KRZYMUSKI J. 1961. Orki przedzimowe. Nasza Wieś, 5 X (p)
SKRODZKI M. 1962. Przedzimowa uprawa roli. Plon 41: 10 (p)
ZAWIŚLAK K. 1962. Uwagi na temat różnych sposobów uprawy roli. Plon 46: 5 (p)
KRZYMUSKI J., NIEMIADOMSKI W. 1964. Pogłębianie orki w płodozmianie. Nowe Rol.
15: 6-8 (pn)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J., CZERNIAWSKI W. 1964. Niektóre zagadnienia
przedzimowej uprawy roli. Nowe Rol. 16: 12-14 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1964. Jesienne orki podstawą uprawy roli. Nasza Wieś, 27 IV (p)
KRZYMUSKI J., 1965. Kiedy warto pogłębiać orkę. W: Agrochemia – poradnik nawożenia i
ochrony roślin 10: 22 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1967. Izmenenija tekstury i struktury pachotnogo słoja, vyzvannye
zjabju, morozom i izvestkovaniem. W: Die Erhohung der Fruchtbarkeit der Sandboden,
AkademiaKiado, Budapest, 355-368 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1968. Zmiany w teksturze i strukturze wywołane zięblą, mrozem i
wapnowaniem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 79: 73-88 (n)
SKRODZKI M. 1969. Uprawki trudne lecz konieczne. Nasza Wieś 33 (p)
NIEWIADOMSKI W., NOWICKI J. 1970. Efektywność uprawy roli wykonanej systemem
dotychczasowym, spłyconym i bezorkowym w świetle 12-letnich badań. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 99: 9-40 (n)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1970. Tradycyjne i melioracyjne pogłębianie
uprawy roli w zmianowaniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 99: 107-125 (n)
KRZYMUSKI J., NIEWIADOMSKI W. 1970. Ostra skiba czy bronowanie orek
przedzimowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 99: 171-180 (n)
NIEWIADOMSKI W., NOWICKI J. 1970. Efektywność uprawy roli systemem
dotychczasowym, spłyconym i bezorkowym w świetle 12-letnich badań. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 100: 97-106 (n)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1970. Tradycyjne i melioracyjne pogłębienie
uprawy roli w zmianowaniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 100: 151-154(n)
NOŻYŃSKI A. 1970. Gleby minutowe Polski północno-wschodniej. Nasza Wieś 20 (p)
ZAWIŚLAK K. 1970. Zespół uprawek pożniwnych i jego funkcje. Terminy i
wykonania. Nasza Wieś 30: 6 (p)
technika
ZAWIŚLAK K. 1970. Zespół uprawek pożniwnych i jego funkcje. Wilgotność a siew
poplonów ścierniskowych. Nasza Wieś 31: 6 (p)
ZAWIŚLAK K. 1970. Zespół uprawek pożniwnych i jego funkcje. Uwzględnić rodzaj gleby.
Nasza Wieś 32: 7 (p)
NIEWIADOMSKI W. 1972. Dorobek polskiej nauki w dziedzinie uprawy roli po 1945 i
spojrzenie w przyszłość. W: Współczesne kierunki w uprawie roli. Red. W. Niewiadomski.
Mater. Międzyn. Konf. Nauk. PAN, Warszawa - Olsztyn - Puławy. Wyd. IUNG Puławy,
R(38): 1-22 (n)
ZAWIŚLAK K., NOWICKI J. 1972. Efektywność trzech systemów uprawy roli w warunkach
gleby średniej i ciężkiej. W: Współczesne kierunki w uprawie roli. Mater. Międzyn. Konf.
Nauk. PAN, Warszawa - Olsztyn - Puławy. Wyd. IUNG Puławy, R(38): 240-256 (n)
NOWICKI J., HRUSZKA M. 1972. Efektywność uprawy roli glebogryzarką na tle
technologii płużnej. W: Współczesne kierunki w uprawie roli. Mater. Międzyn. Konf.
Nauk. PAN, Warszawa - Olsztyn - Puławy. Wyd. IUNG Puławy, R(38): 269-287 (n)
NOWICKI J. 1972. Uprawa roli po zbożach. Cz.I. Nasza Wieś – ABC Rolnika 31 (p)
NOWICKI J. 1972. Uprawa roli po zbożach. Cz.II. Nasza Wieś ABC Rolnika 32 (p)
NOWICKI J. 1972. Uprawa roli pod poplony ozime. Nasza Wieś – ABC Rolnika 33 (p)
NOWICKI J. 1972. Uprawa roli przed zimą. Nasza Wieś – ABC Rolnika 43 (p)
NOWICKI J. 1972. Uprawa roli pod rzepak ozimy. Nasza Wieś – ABC Rolnika 44 (p)
NIEWIADOMSKI W. 1973. Współczesne kierunki w uprawie roli. Post. Nauk Rol. 1: 143146 (n)
NOWICKI J. 1973. Wiosenna uprawa roli. Nasza Wieś – ABC Rolnika 12 (p)
NOWICKI J. 1973. Wiosenna uprawa gleb średnich i ciężkich. Nasza Wieś – ABC Rolnika
13 (p)
NOWICKI J. 1973. Uprawa roli po oziminach zbieranych na zielonkę. Nasza Wieś – ABC
Rolnika 20 (p)
NOWICKI J. 1973. Uprawa roli po najwcześniejszych oziminach. Nasza Wieś – ABC
Rolnika 28 (p)
NOWICKI J. 1973. Uprawa roli po rzepaku pod zboża. Nasza Wieś – ABC Rolnika 34 (p)
NOWICKI J. 1973. Jeszcze w sprawie upraw przedzimowych. Nasza Wieś – ABC Rolnika 53
(p)
NIEWIADOMSKI W., NOWICKI J. 1976. Sravnenie obrabotki počvofrezoj i plugom. W:
Sborník s vědecké konference VŠZ v Praze, fac. agron., sekce fytotechnicka, 2-5 IX 1975,
5-11 (n)
NOWICKI J., BUCZYŃSKI G. 1977. Wiosenna uprawa roli. Nasza Wieś – ABC Rolnika 11
(p)
NOWICKI J., BUCZYŃSKI G. 1977. Wiosenna uprawa gleb. Nasza Wieś – ABC Rolnika 12
(p)
NIEWIADOMSKI W., HRUSZKA M. 1978. Uproszczenie uprawy roli w płodozmianie
sposobem chemicznym przy dwóch poziomach nawożenia. Inform. PAN, Roln. (n)
NOWICKI J., HRUSZKA M., BUCZYŃSKI G., HRUSZKA H. 1978. Dobór maszyn do
zestawów wieloczynnościowych do uprawy zbóż i poplonów na podstawie oceny
agrotechnicznej i ekonomicznej technologii metodą stosowania oddzielnych maszyn.
Inform. IBMER (n)
NOWICKI J. 1979. Porównanie siewu bezpośredniego z tradycyjną uprawą płużną. Zesz.
Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 28: 223-233 (n)
SKRODZKI M. 1979. Zasady uprawy roli. W: Wiadomości z rolnictwa (podręcznik dla
uczniów techników mechanizacji rolnictwa). Wyd. IV. PWRiL, 124-146 (pn)
NOWICKI J. 1980. Uprawa roli. W: Węzłowe zagadnienia rolnictwa północno-wschodniej
Polski. Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 36-41 (pn)
NOWICKI J., NIEWIADOMSKI W., BUCZYŃSKI G. 1980. Efektywność uprawy gleby
ciężkiej wykonanej aktywnymi maszynami i techniką tradycyjną. Zesz. Probl. Post. Nauk
Rol. 227: 149-155 (n)
NOWICKI J., NIEWIADOMSKI W., BUCZYŃSKI G. 1980. Możliwości upraszczania
przedsiewnej uprawy roli za pomocą maszyn aktywnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 227:
157-163 (n)
NOWICKI J. 1982. Rolnicza ocena glebogryzarki, pługofrezarki i brony wahadłowej w
świetle 11-letnich badań (praca habilitacyjna). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo
33: 3-63 (n)
ZAWIŚLAK K. 1986. Uprawa roli. W: Kompleksowa technologia uprawy wysokoerukowego
rzepaku ozimego na obszarze olsztyńskiego i suwalskiego. Red. K. Majkowski. Wyd. ART
w Olsztynie, 11-12 (pn)
ADAMIAK J. 1987. Uprawa roli. W: Technologia uprawy bobiku w rejonie północnowschodnim. Red. G. Fordoński, M. Rutkowski. Wyd. ART w Olsztynie, 6-9 (pn)
NOWICKI J., NIEWIADOMSKI W., BUCZYŃSKI G., WANIC M. 1988. Porównanie
czterech sposobów uprawy gleby ciężkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 356: 185-193 (n)
NOWICKI J., NIEWIADOMSKI W., NOŻYŃSKI A., KRZYMUSKI J. 1988.
Agromelioracyjna uprawa gleby piaskowej w świetle 5-letnich badań. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 356: 205-213 (n)
ZAWIŚLAK K. 1989. Uprawa roli. W: Kompleksowa technologia uprawy rzepaku podwójnie
uszlachetnionego w woj. olsztyńskin oraz rzepaku wysokoerukowego w woj. suwalskim.
Red. W. Budzyński. Wyd. ART w Olsztynie, 18-20 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1990. Przedmowa. W: Uprawa i agrocenoza gleb piaskowych. Zesz.
Probl. Post. Nauk Rol. 376: 9-10 (n)
EKOLOGIA CHWASTÓW I ICH ZWALCZANIE
KRZYMUSKI J. 1961. Uprawa pożniwna najskuteczniej odchwaszcza pola. Nasza Wieś, 20
VII (p)
KRZYMUSKI J. 1964. Zwalczanie perzu. Plon 28: 7 (p)
KRZYMUSKI J. 1964. Zwalczanie perzu na glebach ciężkich. Ulotka Rol. Rej. Zakł. Dośw.
w Bęsi (p)
CZERNIAWSKA A. 1969. Studia nad efektywnością herbicydów w 4-polowym
zmianowaniu. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 25(4): 906-924 (n)
ZAWIŚLAK K. 1970. Wpływ uproszczenia zmianowania na zanieczyszczenia gleby
nasionami chwastów, w tym miotłą zbożową (Apera spica-venti L.). W: Problemy
chwastów jednoliściennych w kulturach rolniczych i sadowniczych ze szczególnym
uwzględnieniem nowych herbicydów do ich zwalczania. Mater. Konf. Nauk. w ramach
RWPG, Puławy - Wrocław. Wyd. IUNG Puławy, 163-177 (n)
KRZYMUSKI J., NIEWIADOMSKI W. 1974. Wpływ zmianowania i herbicydów na
zachwaszczenie zbóż ozimych miotłą zbożową (Apera spica-venti L.). Zesz. Nauk. ART w
Olsztynie, Rolnictwo 9: 143-153 (n)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1976. Efektywność wieloletniego stosowania herbicydów w
zmianowaniu. W: Ekologiczeskije aspekti mnogoletniego primienienija gerbicydów.
Sbornik Dokładov VIII naucznovo sympoziuma (w ramach RWPG), Wrocław, 61-72 (n)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1977. Biologia, ekologia i zwalczanie chwastów. Mater. dla
studentów studiów stacjonarno-zaocznych, kierunek ekonomiczno-rolny ART w Olsztynie.
Wyd. WOPR Stare Pole, ss. 43 (pn)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1978. Biologia, ekologia i zwalczanie chwastów. Mater. dla
studentów studiów stacjonarno-zaocznych, kierunek ekonomiczno-rolny ART w Olsztynie.
Wyd. WOPR Bęsia, ss. 45 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1978. Aktualne i potencjalne zachwaszczenie stanowisk przy różnym stopniu
uproszczenia zmianowania. W: Efektywność specjalistycznych zmianowań. Red. W.
Niewiadomski. Mater. na I polsko-czeskie seminarium płodozmianowe (streszczenia
referatów). Olsztyn 26-29 czerwca 1978, 40-42 (n)
JANCZAK D. 1978. Porównanie zachwaszczenia pszenicy ozimej i jarej uprawianych w
monokulturach i w zmianowaniach. W: Efektywność specjalistycznych zmianowań. Red.
W. Niewiadomski. Mater. na I polsko-czeskie seminarium płodozmianowe (streszczenia
referatów). Olsztyn 26-29 czerwca 1978, 42-44 (n)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1979. Monokulturowa uprawa bobiku i kukurydzy a
zachwaszczenie łanu i gleby. W: Wpływ antropogenizacji środowiska na zachwaszczenie
gleb i roślin uprawnych. Red. F. Pawłowski, M. Wesołowski. Mater. Konf. Nauk. PAN,
Lublin 21-22 czerwca 1979. Wyd. AR w Lublinie, 132-146 (n)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1979. Stopień specjalizacji zmianowań i intensywności
agrotechniki a zachwaszczenie zbóż ozimych. Cz.I. Żyto ozime. Zesz. Nauk. ART w
Olsztynie, Rolnictwo 27: 23-36 (n)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1979. Stopień specjalizacji zmianowań i intensywności
agrotechniki a zachwaszczenie zbóż ozimych. Cz.II. Pszenica ozima. Zesz. Nauk. ART w
Olsztynie, Rolnictwo 27: 37-49 (n)
ADAMIAK J. 1979. Pielęgnacja ziemniaków. Nasza Wieś 18 (p)
ADAMIAK J. 1980. Studia nad uprawą roślin w monokulturze. Cz.I. Chemizm gleby,
zachwaszczenie łanów i gleby (praca doktorska). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie,
Rolnictwo 27: 37-48 (n)
JANCZAK D. 1980. Zachwaszczenie pszenicy ozimej i jarej uprawianych w monokulturze i
zmianowaniach. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 29: 149-158 (n)
ZAWIŚLAK K. 1980. Stopień specjalizacji zmianowań a aktualne i potencjalne
zachwaszczenie stanowisk. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 29: 283-293 (n)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1980. Monokulturowa uprawa bobiku i kukurydzy a
zachwaszczenie łanu i gleby. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 30: 109-120 (n)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1980. Zbiorowiska chwastów pól uprawnych. Mater. do
ćwiczeń dla studentów studiów stacjonarno-zaocznych, kierunek ekonomiczno-rolniczy
ART w Olsztynie. Wyd. WOPR Stare Pole, ss. 85 (pn)
ZAWIŚLAK K ., JANCZAK D. 1981. Zmiany ilościowe populacji Viola arvensis Murr. pod
wpływem następstwa roślin i herbicydów. W: Niektóre aspekty ekologii chwastów
segetalnych. Sesje Nauk. 9, Zesz. Nauk. AR w Krakowie 166: 117-125 (n)
JANCZAK D. 1981. Monokulturowa uprawa rzepaku ozimego a zachwaszczenie łanu i
gleby. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 30(3): 49-56 (n)
ADAMIAK E. 1982. Charakterystyka chwastów segetalnych w zasiewach pól uprawnych wsi
Baranowo (Pojezierze Mrągowskie). Zesz. Nauk. ART W Olsztynie, Rolnictwo 32: 77-89
(n)
ADAMIAK J., ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1982. Wpływ sposobów pielęgnacji na
właściwości fizyczne gleby, zachwaszczenie i planowanie ziemniaka. Zesz. Nauk. ART w
Olsztynie, Rolnictwo 33: 65-75 (n)
JANCZAK-TABASZEWSKA D. 1983. Proces zachwaszczania zbóż jarych uprawianych w
krótkotrwałych monokulturach i w zmianowaniach (praca doktorska). Zesz. Nauk. ART w
Olsztynie, Rolnictwo 38: 95-107 (n)
ADAMIAK J. 1984. Mechaniczne zwalczanie chwastów w ziemniakach. Nasza Wieś 19 (p)
ZAWIŚLAK K., GREJNER M. 1984. Zbiorowiska chwastów w monokulturowej uprawie
zbóż oraz efektywność ich zwalczania. Cz.I. Zboża ozime. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 106:
149-168 (n)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK D. 1984. Efektywność chwastobójcza i plonotwórcza
herbicydów doglebowych w uprawie pszenicy ozimej i żyta ozimego. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 305: 269-274 (n)
ADAMIAK J. 1985. Reakcja odmian ziemniaka na herbicyd Lexone w rejonie Olsztyna. Acta
Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 41: 113-124 (n)
ZAWIŚLAK K., JANCZAK-TABASZEWSKA D., ADAMIAK J. 1985. Fitotoksyczność
herbicydów doglebowych wobec niektórych odmian ziemniaka i chwastów. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 41: 125-138 (n)
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1986. Zagrożenie chwastami rzepaku ozimego w północnowschodniej Polsce. W: Kompleksowa technologia uprawy wysokoerukowego rzepaku
ozimego na obszarze woj. olsztyńskiego i suwalskiego. Red. K. Majkowski. Wyd. ART w
Olsztynie, 19-22 (pn)
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK J., JANCZAK-TABASZEWSKA D. 1986. Chwastobójcza i
plonotwórcza efektywność herbicydów doglebowych w uprawie ziemniaka odmian Narew,
Pola, Sokół. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 43: 77-93 (n)
ADAMIAK E. 1987. W sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Kaczerajno-Blankowa
Struga. Chrońmy Przyr. 43(1): 47-49 (n)
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1987. Zbiorowiska chwastów buraka cukrowego
uprawianego w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. Acta Acad. Agricult. Tech.
Olst., Agricultura 44: 179-190 (n)
ADAMIAK E. 1987. Współzależności florystyczne zbiorowisk chwastów w łanie i glebie na
różnych kompleksach glebowo-rolniczych. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 35(3-4):
91-96 (n)
ZAWIŚLAK K., GREJNER M. 1988. Zbiorowiska chwastów w monokulturowej uprawie
zbóż oraz efektywność chemicznego ich zwalczania. Cz.II. Zboża jare. Rocz. Nauk Rol.,
Ser. A, 107(3): 135-146 (n)
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1988. Produkcyjność agrocenoz wieloletnich monokultur
zbożowych. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 36(2-4): 281-286 (n)
ADAMIAK E., ADAMIAK J., PAWLUCZUK J. 1988. Zachwaszczenie pszenicy ozimej w
specjalistycznych płodozmianach zbożowych i W monokulturze. Acta univ. agric. (Brno),
fac agron. 36(2-4): 327-334 (n)
ADAMIAK E. 1989. Przyczyny zagrożenia chwastami rzepaku ozimego w Polsce północnowschodniej. W: Kompleksowa technologia uprawy rzepaku podwójnie uszlachetnionego w
woj.olsztyńskim oraz wysokoerukowego rzepaku ozimego w woj. suwalskim. Red. W.
Budzyński. Wyd. ART w Olsztynie, 31-36 (pn)
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1989. Badania efektywności granulatów mocznikowoherbicydowych w uprawie jęczmienia jarego i owsa. Pestycydy, 4: 27-33 (pn)
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1990. Odchwaszczające działanie płodozmianów z
narastającym udziałem ziemniaka. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 51: 25-32
(n)
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1990. Różnicowanie się zbiorowisk chwastów w łanach zbóż
uprawianych w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. Cz.I. Żyto ozime. W:
Badania monokultur zbożowych. Red. L. Ryszkowski. CPBP 04.10.03. Wyd. SGGW-AR
Warszawa, 9-26 (n)
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1990. Różnicowanie się zbiorowisk chwastów w łanach zbóż
uprawianych w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. Cz.II. Pszenica ozima. W:
Badania monokultur zbożowych. Red. L. Ryszkowski. CPBP 04.10.03. Wyd. SGGW-AR
Warszawa, 27-42 (n)
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1990. Zmiany w zbiorowiskach chwastów w
monokulturowej uprawie podstawowych zbóż i kukurydzy. W: Ekologiczne efekty
monokulturowej uprawy zbóż. Red. L. Ryszkowski. Wyd. Uniw. A. Mickiewicza w
Poznaniu, 33-61 (n)
ZAWIŚLAK K. 1990. Zagrożenie plantacji ze strony chwastów. W: Uprawa podwójnie
uszlachetnionego rzepaku ozimego na Żuławach. Red. W. Budzyński. Wyd. ART w
Olsztynie - Inst. Melior. w Falentach, 21-24 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1990. Zagrożenie pszenicy ze strony chwastów. W: Uprawa pszenicy ozimej
na Żuławach. Red. E. Wróbel, W. Budzyński. Wyd. ART w Olsztynie - Inst. Melior. w
Falentach, 29-31 (pn)
REGIONALIZACJA ROLNICTWA
NIEWIADOMSKI W. 1953. Warunki przyrodnicze produkcji roślinnej (rejon północy).
PWRiL, ss. 40 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1957. Specyfika regionalna rolnictwa ziem północno-wschodnich.
Nowe Rol. 17: 721-723 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1958. Regionalizacja – czołowy problem polskiego rolnictwa. Zesz.
Nauk. WSR w Olsztynie 8: 5-20 (n)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1959. Podział północno-wschodnich ziem Polski na
regiony, podregiony i mikroregiony przyrodniczo-rolnicze. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 79(3):
733-742 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1960. Przyrodnicze warunki rozwoju produkcji rolnej w regionie
Warmińsko-Mazurskim. Prz. Hod. 8-9 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1961. Podział północno-wschodnich ziem na regiony, podregiony i
mikroregiony przyrodniczo-rolnicze W: Poradnik dla rolników ziem północnowschodnich. Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 37-42 (pn)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1962. Zaawansowanie prac naukowych nad
regionalizacją rolnictwa woj. olsztyńskiego. Nowe Rol. 24: 14-16 (n)
KRZYMUSKI J. 1963. Regionalizacja rolnictwa woj. olsztyńskiego. Zesz. Nauk. WSR w
Olsztynie 15: 411-458 (n)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1966. Prace koncepcyjne nad regionalizacją
przyrodniczo-rolniczą woj. olsztyńskiego. Post. Nauk Rol. 2: 86-92 (n)
KRZYMUSKI J. 1967. Rejonizacja ziemniaków w woj. olsztyńskim (praca habilitacyjna).
Wyd. WSR w Olsztynie, ss. 7l (n)
KRZYMUSKI J. 1967. Warunki przyrodniczo-rolnicze sprzętu zbóż w rejonie mazurskim.
Biul. Ośrodka Rozwoju Postępu Technicznego w Olsztynie (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1969. Pozycja ziem północno-wschodnich w całokształcie rolnictwa w
kraju. Nasza Wieś 22 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1969. Perspektywy rozwoju rolnictwa ziem północno-wschodnich.
Nowe Rol.18: 4-7 (n)
NEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł., SUCHTA J. 1971. Rolnictwo. W: Olsztyńskie rozwój województwa w Polsce Ludowej, 111-138 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1972. Zasady racjonalnego wykorzystania ziemi a rozwój regionu. W:
Problemy ekonomiczne woj. olsztyńskiego, 34-45 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1975. Metoda przyrodniczej regionalizacji nawożenia mineralnego.
Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 1: 109-116 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1979. Przedmowa. W: Podstawy rejonizacji produkcji roślinnej. Red.
W. Niewiadomski, J. Krzymuski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 224: 9-12 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1979. Stan badań nad regionalizacją produkcji roślinnej w Polsce.
Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 224: 13-34 (n)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1979. Podsumowanie. W: Podstawy rejonizacji
produkcji roślinnej. Red. W. Niewiadomski, J. Krzymuski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.
224: 343-347 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Uwarunkowanie przyrodniczego rozwoju rolnictwa woj.
suwalskiego (produkcja roślinna). W: Problemy efektywności gospodarowania w
rolnictwie woj. suwalskiego. Wydz. Rol. i Gospod. Żywn. Urzędu Woj. w Suwałkach, 116 (pn)
NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z. 1985. Agrotechniczne uwarunkowania intensyfikacji
produkcji roślinnej na Żuławach. W: Przyrodniczo-techniczne uwarunkowania rozwoju
Żuław. Mater. z sympozjum NOT, Warszawa - Elbląg - Gdańsk. Wyd. WOPR Stare Pole,
125-143 (n)
PROBLEMATYKA ZMIANOWAŃ
NIEWIADOMSKI W. 1961. Zmianowanie. W: Poradnik dla rolników ziem północnowschodnich. PWRiL, 248-267 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1961. Zmianowanie. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Rolnictwa (opracowanie na zamówienie) (pn)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1964. Mieszanki ozime w ogniwie zmianowania na
północo-wschodzie Polski. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 88(4): 741-761 (n)
KRZYMUSKI J. 1966. Miejsce dla najcenniejszej - stanowisko w płodozmianie dla pszenicy
ozimej na północo-wschodzie kraju. Nasza Wieś 4 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1969. Zmianowanie, ważny czynnik wzrostu plonów. Nasza Wieś - Poradnia
Rolnika Północy 49: 33-40 (pn)
NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J., ZAWIŚLAK K. 1972.Wpływ stopnia uproszczenia
zmianowań na wydajność ziemiopłodów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 137: 101-109 (n)
ZAWIŚLAK K., NIEWIADOMSKI W. 1974. Wpływ czynników regeneracji gleby na
plonowanie ziemniaków w monokulturze. W: Agrotechnika i przechowalnictwo
ziemniaka. Mater. Konf. Nauk.,Wyd. Inst. Ziemniaka, 31-33 (n)
ZAWIŚLAK K., NIEWIADOMSKI W., ADAMIAK J. 1974. Monokultura buraków
cukrowych na glebie średniej i ciężkiej. Biul. IHAR 3-4: 107-114 (n)
SADOWSKI S., ZAWIŚLAK K. 1975. Badania nad zdrowotnością lnu włóknistego w 5letniej monokulturze. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 2: 81-102 (n)
ZAWIŚLAK K., NIEWIADOMSKI W., KRZYMUSKI J. 1975. Studia nad uprawą
ziemniaka w monokulturze. Cz.I. Biul. Inst. Ziemniaka 16: 115-133 (n)
ZAWIŚLAK K., NIEWIADOMSKI W., HRUSZKA M. 1976. Reakcja dwóch odmian
ziemniaka na uprawę w monokulturze na glebie średniej i ciężkiej. Biul. Inst. Ziemniaka
Bonin 17: 125-136 (n)
KRZEŚLAK S. 1976. Studia nad produktywnością 24 ziemiopłodów uprawianych w różnych
typach zmianowań w warunkach Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego (praca doktorska).
Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 17: 17-35 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K., BOREŃSKA Ł. 1976. Uprawa pszenicy ozimej w
uproszczonych zmianowaniach. Post. Nauk Rol. 1: 11-19 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K., BOREŃSKA Ł. 1976. Langjähriege Versuch mit
Winterweizenanbau in vereinfachten Fruchtfolgen. W: Fruchtfolgegestaltung in der
industriemaßigen Pflanzenproduktion. Tag.-Ber., Akad. Landwirtsch.-Wiss. DDR Berlin,
148: 123-132 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1977. Produkcja białka pastewnego w zmianowaniu
klasycznym, uproszczonym i w monokulturze. W: Optymalizacja produkcji białka na
użytkach zielonych i w uprawach polowych. Red. L. Malicki. Mater. Konf. Nauk. PAN,
Lublin 22-24 września 1977, 70-71 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1978. Produktywność jęczmienia jarego w
zmianowaniu tradycyjnym, uproszczonym i w monokulturze. Acta univ. agric. (Brno), fac.
agron. 26(1): 31-37 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1978. Główne problemy teoretyczne specjalistycznych płodozmianów.
W: Efektywność specjalistycznych zmianowań. Red. W. Niewiadomski. Mater. na I
polsko-czeskie seminarium płodozmianowe (streszczenia referatów). Olsztyn 26-29
czerwca 1978. Wyd. ART Olsztyn, 7-10 (n)
SZWEJKOWSKI Z. 1978. Wpływ uproszczenia zmianowań na ilość i jakość próchnicy
glebowej. W: Efektywność specjalistycznych zmianowań. Red. W. Niewiadomski. Mater.
na I polsko-czeskie seminarium płodozmianowe (streszczenia referatów). Olsztyn 26-29
czerwca 1978. Wyd. ART Olsztyn, 27-28 (n)
SADOWSKI S., ZAWIŚLAK K. 1978. Wpływ sposobów regeneracji gleby w monokulturze
ziemniaków na występowanie rizoktoniozy. W: Efektywność specjalistycznych
zmianowań. Red. W. Niewiadomski. Mater. na I polsko-czeskie seminarium
płodozmianowe (streszczenia referatów). Olsztyn 26-29 czerwca 1978, Wyd. ART
Olsztyn, 36-37 (n)
NOWICKI J., BUCZYŃSKI G. 1978. Reakcja pszenicy ozimej na różne przedplony. W:
Efektywność specjalistycznych zmianowań. Red. W. Niewiadomski. Mater. na I polskoczeskie seminarium płodozmianowe (streszczenia referatów). Olsztyn 26-29 czerwca 1978,
Wyd. ART Olsztyn, 59-60 (n)
KRZEŚLAK S. 1978. Produkcyjność kukurydzy i kapusty pastewnej w ogniwie
zmianowania. W: Efektywność specjalistycznych zmianowań. Red. W. Niewiadomski.
Mater. na I polsko-czeskie seminarium płodozmianowe (streszczenia referatów). Olsztyn
26-29 czerwca 1978, Wyd. ART Olsztyn, 61-62 (n)
HRUSZKA M. 1978. Skutki uprawy pszenicy ozimej i bobiku w 4-letniej monokulturze. W:
Efektywność specjalistycznych zmianowań. Red. W. Niewiadomski. Mater. na I polskoczeskie seminarium płodozmianowe (streszczenia referatów) Olsztyn 26-29 czerwca 1978,
Wyd. ART Olsztyn, 63-66 (n)
NIEWIADOMSKI W., ADAMIAK J., ZAWIŚLAK K. 1978. Tolerancja ważniejszych
gatunków uprawnych na wieloletni siew po sobie. W: Efektywność specjalistycznych
zmianowań. Red. W. Niewiadomski. Mater. na I polsko-czeskie seminarium
płodozmianowe (streszczenia referatów). Olsztyn 26-29 czerwca 1978, Wyd. ART
Olsztyn, 66-69 (n)
BOREŃSKA Ł., NIEWIADOMSKI W. 1978. Funkcja roślin regenerujących w zmianowaniu
z wysokim udziałem zbóż. W: Efektywność specjalistycznych zmianowań. Red. W.
Niewiadomski. Mater. na I polsko-czeskie seminarium płodozmianowe (streszczenia
referatów). Olsztyn 26-29 czerwca 1978, Wyd. ART Olsztyn, 69-71 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1979. Tolerancja pszenicy ozimej na uproszczenie
zmianowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 218: 13-21 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1979. Tolerancja żyta ozimego na uproszczenie
zmianowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 218: 23-29 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1979. Tolerancja jęczmienia jarego na uproszczenie
zmianowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 218: 31-37 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1979. Plonowanie pszenicy ozimej przy różnym jej
udziale w zmianowaniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 218: 39-44 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1979. Tolerancja rzepaku ozimego na uproszczenie
zmianowania w świetle 10-letnich badań ścisłych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 229: 7-14
(n)
HRUSZKA M. 1980. Studia nad toksycznością związków fenolowych w uprawach
monokulturowych. II Seminar Osevni Postupy (CSSR – PRL). Sbornik tezi referatu. Brno
30.06-04.07, 52-54 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Przedmowa. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 29: 3-4
(n)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Główne problemy teoretyczne specjalistycznych zmianowań.
Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 29: 5-14 (n)
SZWEJKOWSKI Z. 1980. Wpływ narastającej specjalizacji zmianowań na ilość i jakość
próchnicy glebowej. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 29: 81-89 (n)
SADOWSKI S., ZAWIŚLAK K. 1980. Wpływ sposobów regeneracji gleby w monokulturze
ziemniaka na występowanie rizoktoniozy (Rhizoctonia solani Kühn). Zesz. Nauk. ART w
Olsztynie, Rolnictwo 29: 121-130 (n)
NOWICKI J., BUCZYŃSKI G. 1980. Reakcja pszenicy ozimej na różne przedplony. Zesz.
Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 29: 229-236 (n)
HRUSZKA M. 1980. Skutki uprawy pszenicy ozimej i bobiku w 4-letniej monokulturze
(praca doktorska). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 29: 249-258 (n)
ZAWIŚLAK K., NIEWIADOMSKI W., GRONOWICZ H. 1980. Monokulturowa uprawa
ziemniaka a niebezpieczeństwo zamątwiczenia gleby. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie,
Rolnictwo 29: 259-270 (n)
NIEWIADOMSKI W., ADAMIAK J., ZAWIŚLAK K. 1980. Tolerancja 9 ważniejszych
gatunków uprawianych na wieloletni siew po sobie. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie,
Rolnictwo 29: 271-281 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1980. Skuteczność roślin regenerujących w
zmianowaniach o narastającej koncentracji pszenicy ozimej. Zesz. Nauk. ART w
Olsztynie, Rolnictwo 29: 295-304 (n)
NIEWIADOMSKI W., KREJČÍŘ J., ZAWIŚLAK K. 1980. Uwagi końcowe i wnioski
(wersja w języku polskim i czeskim). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 29: 315320 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Ważność zmianowania (wywiad z red. Soją). Chłopska Droga
68: 10 (pn)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1980. Tolerancja ważniejszych gatunków uprawnych
na różny stopień specjalizacji zmianowań. W: Zalecenia dla służby rolnej woj.
białostockiego WOPR w Białymstoku z siedzibą w Zabłudziu, 5-11 (pn)
NIEWIADOMSKI W., HRUSZKA M. 1980. Związki fenolowe i liczebność azotobaktera
jako wskaźniki zmęczenia gleby. W: Udział mikroorganizmów w kształtowaniu
produktywności biologicznej ekosystemów polnych i trawiastych. Mater. ogólnopolskiego
seminarium Komitetu Mikrobiologii PAN i Polskiego Tow. Glebozn., Kraków - Rytro,
11-13 (n)
ZAWIŚLAK K. 1980. Płodozmian i zmianowanie roślin. W: Węzłowe zagadnienia rolnictwa
północno-wschodniej Polski. PWRiL, 59-71 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1980. Agrotechniczne sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom
w płodozmianach z wysokim udziałem zbóż. W: Produkcyjność zbóż i pasz w woj.
olsztyńskim. Mater. Konf. WOPR Bęsia - ART Olsztyn - WSKiOR Olsztyn - SITR
Olsztyn, 1-19 (pn)
SZWEJKOWSKI Z. 1980. Ocena chemizmu gleby po 12-letnim doświadczeniu
płodozmianowym (praca doktorska). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 30: 77-86
(n)
ADAMIAK J. 1980. Studia nad uprawą roślin w monokulturze. Cz.II. Plonowanie roślin
(praca doktorska). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 30: 99-107 (n)
ZAWIŚLAK K., SOWA S., GRONOWICZ Z. 1981. Wpływ mątwikoodpornych odmian
ziemniaka na zanikanie w glebie populacji mątwika ziemniaczanego (Globodera
rostochiensis Woll.) i wydajność bulw. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 31: 4958 (n)
ZAWIŚLAK K. 1981. Znaczenie zmianowania w uprawie roślin przemysłowych (rzepak,
len). Mater. Konf. Nauk., WOPR Bęsia - SITR Olsztyn 29. VI., 1-18 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1982. Waloryzacja specjalistycznych zmianowań. Acta univ. agric.
(Brno), fac. agron. 30(3): 9-20 (n)
ADAMIAK J. 1982. Wpływ zmianowania i nawożenia na plonowanie owsa. Acta univ. agric.
(Brno), fac. agron. 30(3): 21-26 (n)
ZAWIŚLAK K. 1982. Produkcyjność ogniw zmianowań na glebie średniej. Acta univ. agric.
(Brno), fac. agron. 30(3): 27-34 (n)
ZAWIŚLAK K., NIEWIADOMSKI W., JANCZAK D., GREJNER M. 1982. Reakce ozime a
jarni pšenice na růžne předplodiny a pěstovani v monokultuře. Acta univ. agric. (Brno),
fac. agron. 30(3): 35-42 (n)
NIEWIADOMSKI W., KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1982. Produkcyjność żyta ozimego
w specjalistycznych zmianowaniach. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 30(3): 43-48 (n)
SZWEJKOWSKI Z., KRZEŚLAK S. 1982. Produktywność pastewno-zbożowych członów
zmianowań w warunkach wzrastających dawek nawożenia azotowego. Acta univ. agric.
(Brno), fac. agron. 30(3): 57-64 (n)
NIEWIADOMSKI W., BOREŃSKA Ł. 1982. Konsekwencja narastającego udziału pszenicy
ozimej w strukturze zasiewów. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 30(3): 65-72 (n)
HRUSZKA M. 1982. Studia nad toksycznością związków fenolowych w uprawach
monokulturowych. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 30(3): 79-86 (n)
KRZEŚLAK S., SZWEJKOWSKI Z. 1982. Produkcyjność okopowo-zbożowych członów
zmianowań w warunkach intensywnego nawożenia azotem. Acta univ. agric. (Brno), fac.
agron. 30(3): 87-94 (n)
ZAWIŚLAK K., NIEWIADOMSKI W., RZESZUTEK I. 1982. Tolerancja kukurydzy na
wieloletni siew po sobie. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 30(3): 95-102 (n)
HRUSZKA M. 1982. Autotoksyczność pszenicy ozimej i bobiku w monokulturowej uprawie.
Cz.I. Doświadczenie wazonowe (praca doktorska). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie,
Rolnictwo 32: 91-99 (n)
HRUSZKA M. 1982. Autotoksyczność pszenicy ozimej i bobiku w monokulturowej uprawie.
Cz.II. Badania laboratoryjne (praca doktorska). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo
32: 101-107 (n)
ZAWIŚLAK K., NIEWIADOMSKI W., JANCZAK D., GREJNER M. 1982. Uprawa
pszenicy ozimej i jarej po przedplonach niezbożowych i w monokulturze. Zesz. Nauk.
ART w Olsztynie, Rolnictwo 32: 109-119 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1982. Tolerancja buraka cukrowego na skracanie
rotacji i monokulturę w świetle 12-letnich badań. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 105(1): 39-59
(n)
ZAWIŚLAK K., NIEMIADOMSKI W., KASPRZYKOWSKI W., RYBAK A. 1982.
Specjalistyczne zmianowania z pszenicą ozimą na ciężkiej madzie żuławskiej. Rolnictwo
Gdańsk - Elbląg. Informator 39(3): 6-9 (pn)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1982. Čuvstviteĺnost' seĺskochozjajstvennych kuĺtur k
častote poseva na tom že samom pole v svete 12-letnich issledovanij. Red. L. Fučiman,
CSc. Sborník Veděcke Konference Agronomicke Faculty VŠZ v Praze, 30 sierpnia - 2
września 1982, 85-101 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1983. Przedmowa. W: Optymalizacja produkcji białka roślinnego.
Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 238: 17-18 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1983. Produkcja białka pastewnego w zmianowaniu
klasycznym, uproszczonym i w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 238: 533-540
(n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1983. Uprawa bobiku w zmianowaniach i w
monokulturze w świetle 12-letnich badań ścisłych. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 105(4): 145160 (n)
SADOWSKI S., SOWA A., ZAWIŚLAK K. 1983. Fuzarioza lnu w uprawie monokulturowej
i w zmianowaniu. Rocz. Nauk Rol., Ser. E, 10(1-2): 163-173 (n)
ZAWIŚLAK K. 1983. Stopień specjalizacji zmianowań a wydajność roślin i zmiany w glebie
(praca habilitacyjna). Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 37: 3-47 (n)
SZWEJKOWSKI Z., BOREŃSKA Ł. 1983. Specjalistyczne zmianowanie pszeniczne a
chemizm gleby. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 38: 83-94 (n)
ZAWIŚLAK K. 1984. Możliwości specjalizacji w uprawie zbóż. W: Intensyfikacja produkcji
roślinnej. Biul. 17 ART w Olsztynie. Red. S. Grzesiuk, R. Cz. Szafranek. Wyd. ART
Olsztyn i WOPR Bęsia, 15-25 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1984. Możliwości specjalizacji w uprawie roślin okopowych. W:
Intensyfikacja produkcji roślinnej. Biul. 17 ART w Olsztynie. Red. S. Grzesiuk, R. Cz.
Szafranek. Wyd. ART Olsztyn i WOPR Bęsia, 69-79 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1984. Rola mątwikoodpornych odmian ziemniaka w zwalczaniu mątwika
ziemniaczanego. W: Mater. Konf. Nauk.-Tech. „Kompleksowa technologia uprawy
ziemniaka”. Wyd. WOPR Potok Złoty, Częstochowa, 1-17 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1984. Znaczenie płodozmianu w polowej uprawie roślin. Cz.I. Gazeta
Olsztyńska. Naukowcy ART Praktyce (pn)
ZAWIŚLAK K. 1984. Znaczenie płodozmianu w uprawie zbóż. Cz.II. Gazeta Olsztyńska.
Naukowcy ART Praktyce (pn)
ADAMIAK J., NIEWIADOMSKI W. 1984. Pszenica ozima po przedplonach zbożowych i
bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 305: 295-298 (n)
BOREŃSKA Ł., NIEWIADOMSKI W. 1984. Ocena zmianowań o narastającym udziale
pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 305: 299-302 (n)
HRUSZKA M., NIEWIADOMSKI W. 1984. Pszenica ozima i jara w specjalistycznych
zmianowaniach na glebie bardzo ciężkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 305: 303-306 (n)
ZAWIŚLAK K., NIEWIADOMSKI W., KASPRZYKOWSKI W., RYBAK A. 1984.
Specjalistyczne zmianowanie z pszenicą ozimą na ciężkiej madzie żuławskiej. Zesz. Probl.
Post. Nauk Rol. 305: 307-312 (n)
KRZEŚLAK S., NIEWIADOMSKI W., SADOWSKI T. 1984. Produkcyjność pszenicy
ozimej w specjalistycznych zmianowaniach zbożowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.
305: 313-316 (n)
KRZEŚLAK S., NIEWIADOMSKI W., SADOWSKI T. 1984. Produkcyjność jęczmienia
jarego w specjalistycznych zmianowaniach zbożowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.
305: 317-320 (n)
NIEWIADOMSKI W., GREJNER M. 1984. Monokulturowa uprawa zbóż. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 305: 321-325 (n)
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I., SOWA S. 1986. Znaczenie płodozmianu i odpornych na
mątwika odmian w rozwijaniu specjalizacji w uprawie ziemniaka. W: Mater. Konf. Nauk.
„Koszty i opłacalność produkcji ziemniaków w rolnictwie indywidualnym”. ART
Olsztyn - WOPR Ostrołęka 1986, 3-27 (n)
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I., SOWA S., GRONOWICZ H. 1986. Zwalczanie mątwika
ziemniaczanego za pomocą płodozmianu i odpornych odmian ziemniaka. Wydanie I.
Wyd. ART w Olsztynie, ss. 33 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1986. Waloryzacja stanowisk pod rzepak ozimy w północno-wschodniej
Polsce. W: Kompleksowa technologia uprawy wysokoerukowego rzepaku ozimego na
obszarze olsztyńskiego i suwalskiego. Red. K. Majkowski. Wyd. ART w Olsztynie, 5-7
(pn)
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK J. 1986. Wpływ koncentracji uprawy buraka cukrowego w
płodozmianie i przedplonów na wydajność korzeni. W: Aktualne problemy produkcji
buraka cukrowego w Polsce. Red. Z. Szota, I. Gutmański, S. Dybka. Mater. Konf. Nauk.Tech., IHAR w Bydgoszczy - Zrzesz. Państwowe „Cukropol” w Warszawie - SITR w
Bydgoszczy. Wyd. NOT w Bydgoszczy, 39-50 (pn)
ZAWIŚLAK K., TYBURSKI J., RZESZUTEK I. 1987. Koncentracja uprawy ziemniaka w
płodozmianie a niebezpieczeństwo zamątwiczenia gleby. W: Agrotechnika i wybrane
zagadnienia z przechowalnictwa. Mater. 20 sesji naukowej. Jadwisin 3-4 marca 1987, 7-9
(n)
NIEWIADOMSKI W. 1987. Przedmowa. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 44: 3
(n)
NIEWIADOMSKI W. 1987. Postęp w teorii konstruowania płodozmianów. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 44: 5-21 (n)
KRZEŚLAK S., KRZYMUSKI J., NIEWIADOMSKI W. 1987. Plonowanie zbóż w
zależności od ich procentowego udziału w zmianowaniu. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 44: 41-53 (n)
BOREŃSKA Ł., NIEWIADOMSKI W. 1987. Ocena zmianowań o narastającym udziale
pszenicy ozimej na glebie średniej i lekkiej. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura
44: 55-65 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1987. Możliwości uprawy pszenicy ozimej po bobiku na
glebach ciężkich i bardzo ciężkich w Polsce północno-wschodniej. Acta Acad. Agricult.
Tech. Olst., Agricultura 44: 67-79 (n)
SZWEJKOWSKI Z., ADAMIAK J. 1987. Produkcyjność energetyczna specjalistycznych
płodozmianów kukurydziano-zbożowych. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura
44: 81-87 (n)
SADOWSKI T., ADAMIAK J. 1987. Reakcja jęczmienia jarego na różne formy nawożenia
przedplonów. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 44: 89-108 (n)
ADAMIAK J., SZWEJKOWSKI Z. 1987. Reakcja bobiku na częstotliwość powrotu na to
samo pole. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 44: 109-119 (n)
NOWICKI J., NOWICKA A., BUCZYŃSKI G., HRUSZKA M. 1987. Dobór przedplonów
dla lnu włóknistego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 44: 119-129 (n)
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1987. Efektywność terapeutyczna i produkcyjna ziemniaka
odmiany Tarpan na glebie zasiedlonej przez Globodera rostochiensis Woll. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 44: 205-216 (n)
SADOWSKI S., ZAWIŚLAK K. 1987. Obserwacje nad zdrowotnością lnu włóknistego
uprawianego w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. Acta Acad. Agricult. Tech.
Olst., Agricultura 44: 217-225 (n)
RZESZUTEK I., ZAWIŚLAK K., SOWA S. 1987. Reakcja dwóch odmian ziemniaka (Sowa,
Tarpan) na zamątwiczenie gleby oraz ich oddziaływanie na populację Globodera
rostochiensis Woll. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 44: 227-238 (n)
WANIC M. 1987. Obserwacje nad stanem zdrowotnym buraka cukrowego w płodozmianach
specjalistycznych i krótkotrwałej monokulturze. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 44: 239-248 (n)
SKWIERCZ A.T., ZAWIŚLAK K. 1987. Występowanie pasożytniczych nicieni w glebie pod
burakiem cukrowym uprawianym w płodozmianie i wieloletniej monokulturze. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 44: 249-255 (n)
HRUSZKA M. 1987. Związki fenolowe jako jeden z czynników zmęczenia gleby. I.
Koncentracja związków fenolowych w warstwie uprawnej gleby a produkcyjność
ziemiopłodów. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 44: 257-267 (n)
HRUSZKA M. 1987. Związki fenolowe jako jeden z czynników zmęczenia gleby. II. Wpływ
toksyn na początkowy wzrost i rozwój roślin. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura
44: 269-279 (n)
HRUSZKA M. 1987. Związki fenolowe jako jeden z czynników zmęczenia gleby. III. Wpływ
toksyn glebowych na aktywność azotobaktera. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 44: 281-288 (n)
HRUSZKA M. 1987. Związki fenolowe jako jeden z czynników zmęczenia gleby. I.
Koncentracja związków fenolowych w warstwie uprawnej gleby a produkcyjność
ziemiopłodów. Inform. PAN, Roln. (n)
HRUSZKA M. 1987. Związki fenolowe jako jeden z czynników zmęczenia gleby. II. Wpływ
toksyn glebowych na wzrost i rozwój roślin. Inform. PAN, Roln. (n)
HRUSZKA M. 1987. Związki fenolowe jako jeden z czynników zmęczenia gleby. III. Wpływ
toksyn glebowych na aktywność azotobaktera. Inform. PAN, Roln. (n)
NIEWIADOMSKI W., KREJČÍŘ J., DVOŘÁK J., KRZYMUSKI J., NOWICKI J.,
ŘIMOVSKÝ K., ZAWIŚLAK K. 1987. Uwagi końcowe – zavěry. Acta Acad. Agricult.
Tech. Olst., Agricultura 44: 289-292 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1987. Kukurydza w uprawie monokulturowej na
północo-wschodzie Polski. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 107(1): 87-101 (n)
ADAMIAK J. 1987. Pszenica ozima w płodozmianach z wysokim udziałem zbóż i w
nonokulturze (praca habilitacyjna). Acta Acad Agricult. Tech. Olst., Agricultura 46,
suplementum B, 1-40 (n)
WANIC M. 1987. Burak cukrowy w specjalistycznych zmianowaniach i w monokulturze.
Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 35(3-4): 97-101 (n)
ZAWIŚLAK K., TYBURSKI J., RYCHCIK B. 1987, Snášenlivost základních obilnin na
víceletý výsev po sobě. W: Osevní Postupy, IV Seminář ČSSR - PRL, Sborník tezí
referátů. VŠZ v Brně, 18-21 (n)
NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z., BUCZYŃSKI G., NOŻYŃSKI A., WANIC M., MARKS
M. 1987. Hodnocení specializovaných sledů tři krmných plodin v růźných půdních
podmínkách. W: Osevní Postupy, IV Seminář ČSSR - PRL, Sborník tezí referátů. VŠZ v
Brně, 22-26 (n)
NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z., BUCZYŃSKI G., NOŻYŃSKI A., WANIC M., MARKS
M. 1987. Porovnání dvou pětihonných pícninových osevních postupů na středně těžke
půde. W: Osevní Postupy, IV Seminář ČSSR - PRL, Sborník tezí referátů. VŠZ v Brně, 2731 (n)
SADOWSKI S., ZAWIŚLAK K. 1987. Zdravotní stav dvou odrůd bobu (Vicia faba minor L.)
pěstovaného v dlougohodobě monokultuře a osevním postupů. W: Osevní Postupy, IV
Seminář ČSSR - PRL, Sborník tezí referátů. VŠZ v Brně, 83-86 (n)
ADAMIAK J. 1987. Výnosy pšenice ozimé ve specializovaných oblinářských osevních
postupech. W: Osevní Postupy, IV Seminář ČSSR - PRL, Sborník tezí referátů. VŠZ v
Brně, 135-138 (n)
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1987. Produktivita agrocenóz dlouhodobých obilních
monokultur. W: Osevní Postupy, IV Seminář ČSSR - PRL, Sborník tezí referátů. VŠZ v
Brně, 139-142 (n)
HRUSZKA M. 1987. Výnosy bobu v intenzivních osevních postupech. W: Osevní Postupy,
IV Seminář ČSSR - PRL, Sborník tezí referátů. VŠZ v Brně, 143-146 (n)
KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1987. Ječmen jarní v osevních postupech specializovaných
na obilniny na velmi lehké půde. W: Osevní Postupy, IV Seminář ČSSR - PRL, Sborník
tezí referátů. VŠZ v Brně, 147-150 (n)
KASPRZYKOWSKI W. 1987. Výnosy ozimé pšenice v podmínkách různé koncentrace
obilnín a výběru předplodin na těžké žulavské půdě. W: Osevní Postupy, IV Seminář
ČSSR - PRL, Sborník tezí referátů. VŠZ v Brně, 151-155 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1987. Głos w dyskusji na zakończenie IV seminarium
płodozmianowego w Brnie w czerwcu 1987 roku. Fragm. Agron. 4(15): 73-77 (n)
HRUSZKA M. 1988. Wpływ obsady bobiku na jego produkcyjność w specjalistycznych
zmianowaniach. Mat. Konf. Nauk. pt: „Obsada a produktywność roślin uprawnych”,
Puławy, 8-9.11.1988, 13-20
NIEWIADOMSKI W. 1988. Przedmowa. W: Znaczenie płodozmianu w intensywnym
rolnictwie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331: 11-12 (pn)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K., BOREŃSKA Ł., KRZEŚLAK S., ADAMIAK J.,
HRUSZKA M., KASPRZYKOWSKI W., NOŻYŃSKI A. 1988. Plonowanie pszenicy
ozimej w specjalistycznych zmianowaniach i monokulturach w zróżnicowanych
warunkach glebowych (synteza 20-letnich ścisłych doświadczeń polowych). Zesz. Probl.
Post. Nauk Rol. 331: 77-91 (n)
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK J., TYBURSKI J. 1988. Dynamika substancji organicznej i
składników mineralnych W warstwie uprawnej gleby pod wieloletnimi monokulturami.
Cz.I. Gatunki o większych wymaganiach glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331:
227-235 (n)
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK J., TYBURSKI J. 1988. Dynamika substancji organicznej i
składników mineralnych w warstwie uprawnej gleby pod wieloletnimi monokulturami.
Cz.II. Gatunki o mniejszych wymaganiach glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331:
237-245 (n)
ZAWIŚLAK K., TYBURSKI J., RYCHCIK B. 1988. Tolerancja podstawowych zbóż na
wieloletni siew po sobie. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 36(2-4): 191-199 (n)
SZWEJKOWSKI Z., NOWICKI J., BUCZYŃSKI G., WANIC M., MARKS M. 1988.
Plonowanie roślin w specjalistycznych zmianowaniach pastewnych. Acta univ. agric.
(Brno), fac. agron. 36(2-4): 201-208 (n)
NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z., BUCZYŃSKI G., NOŻYŃSKI A., WANIC M. 1988.
Produkcyjność specjalistycznych zmianowań pastewnych. Acta univ. agric. (Brno), fac.
agron. 36(2-4): 209-214 (n)
SADOWSKI S., ZAWIŚLAK K. 1988. Zdrowotność dwóch odmian bobiku (Vicia faba L.)
uprawianego w wieloletniej monokulturze i w płodozmianie. Acta univ. agric. (Brno), fac.
agron. 36(2-4): 259-265 (n)
ADAMIAK J. 1988. Plonowanie pszenicy ozimej w specjalistycznych płodozmianach
zbożowych. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 36(2-4): 275-280 (n)
HRUSZKA M. 1988. Plonowanie bobiku w intensywnych płodozmianach. Acta univ. agric.
(Brno), fac. agron. 36(2-4): 287-291 (n)
KZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1988. Jęczmień jary w płodozmianach zbożowych na glebie
lekkiej. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 36(2-4): 293-298 (n)
ZAWIŚLAK K., KASPRZYKOWSKI W., CZYŻ Z. 1988. Pszenica ozima po różnych
przedplonach zbożowych na żyznej madzie żuławskiej. Acta univ. agric. (Brno), fac.
agron. 36(2-4): 299-304 (n)
NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z., BUCZYŃSKI G., NOŻYŃSKI A., WANIC M. 1989.
Porównanie specjalistycznych trójpolówek pastewnych na glebie średniej. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 50: 115-125 (n)
NOWICKI J., BUCZYŃSKI G., SZWEJKOWSKI Z., WANIC M., MARKS M. 1989.
Produkcyjność uproszczonych zmianowań pastewnych na glebie średniej. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 50: 127-136 (n)
ZAWIŚLAK K. 1989. Dobór stanowisk pod rzepak ozimy oraz przydatność rzepaku jako
przedplonu dla zbóż w Polsce północno-wschodniej. W: Kompleksowa technologia
uprawy rzepaku podwójnie uszlachetnionego w woj. olsztyńskim oraz rzepaku
wysokoerukowego w woj. suwalskim. Red. W. Budzyński. Wyd. ART w Olsztynie, 8-12
(n)
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I., TYBURSKI J. 1989. The upper limit for the frequency of
potatoes growing in rotations in northern Poland. W: Developments in plant and soil
sciences. Kluwer Academie, Publishers Dordreht - Boston - London, 67-75 (n)
ZAWIŚLAK K., TYBURSKI J., RYCHCIK B. 1989. Significance of crop rotation and
cultivar resistant to potato cyst nematode on potato production. W: Developments in plant
and soil sciences. Kluwer Academie, Publishers Dordreht - Boston - London, 111-119 (n)
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 1989. Bobik Nadwiślański i Dębek w płodozmianie i w
wieloletniej monokulturze. W: Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji
nasion roślin strączkowych. Cz.III. Komunikaty. Mater. Konf. Nauk. PAN. Wyd. IUNG
Puławy, 42-51 (n)
ADAMIAK J. 1989. Reakcja dwóch form bobiku na wzrastający jego udział w strukturze
zasiewów. W: Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji nasion roślin
strączkowych. Cz.III. Komunikaty. Mater. Konf. Nauk. PAN. Wyd. IUNG Puławy, 52-58
(n)
KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1989. Reakcja żyta ozimego na udział w płodozmianie na
glebie lekkiej. Zesz. Probl. IHAR, Prace Zespołu Hodowli Żyta. Wyd. IHAR Radzików,
97-103 (n)
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1989. Reakcja żyta ozimego na uprawę w
monokulturze w różnych warunkach agroekologicznych. Zesz. Probl. IHAR, Prace
Zespołu Hodowli Żyta. Wyd. IHAR Radzików, 105-114 (n)
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1989. Sevooborot i ustojčivye sorta kartofelja v zaščite
počvy ot invazii Globodera rostochiensis Woll. W: Intensifikace rostlinne a ochrana
venkovske Kraijny. Mater. Konf. Nauk. VŠZ Brno, poradaue v ramči 70 vyroči załoženi
VŠZ v Brně, 34-38 (n)
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I., SOWA S., GRONOWICZ Z., TYBURSKI J. 1989.
Zwalczanie mątwika ziemniaczanego za pomocą płodozmianu i odpornych odmian
ziemniaka. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Wyd. ART w Olsztynie, ss. 52 (pn)
SADOWSKI S., ZAWIŚLAK K. 1989. Zdrowotność bobiku uprawianego w monokulturze i
w zmianowaniu przy dwóch poziomach nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk
Rol. 374: 371-380 (n)
WOLNY S., SKWIERCZ A.T., WRONKOWSKA H., RYCHCIK B. 1990. Nicienie pasożyty
roślin wyższych w monokulturach zbóż ze szczególnym uwzględnieniem Heterodera
avenae i związanych z nimi grzybów. W: Badanie monokultur zbożowych. Red. L.
Ryszkowski, CPBP 04.10, nr 16. Wyd. SGGW-AR w Warszawie, 93-106 (n)
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E., ADAMIAK J., PUDEŁKO J., GRZEBISZ W.,
BLECHARCZYK A. 1990. Produkcja biomasy roślinnej w monokulturach zbóż. W:
Badanie monokultur zbożowych. Red. L. Ryszkowski. CPBP 04.10, nr 16. Wyd. SGGWAR w Warszawie, 136-171 (n)
NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z., BUCZYŃSKI G., NOŻYŃSKI A., WANIC M. 1990.
Porównanie specjalistycznych zmianowań pastewnych na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 376: 121-132 (n)
SKWIERCZ A.T., ZAWIŚLAK K., ADAMIAK J. 1990. Materiały do poznania
pasożytniczych nicieni roślin w glebie pod bobikiem w płodozmianie i w wieloletniej
monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 391: 97-103 (n)
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK J., GAWROŃSKA-KULESZA A., PUDEŁKO J.,
BLECHARCZYK A. 1990. Plonowanie podstawowych zbóż i kukurydzy w
monokulturach. W: Ekologiczne efekty monokulturowej uprawy zbóż. Red. L.
Ryszkowski. CPBP 04.10.03. Wyd. Uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu, 183-203 (n)
ZAWIŚLAK K. 1990. Dobór stanowisk pod rzepak ozimy. W: Uprawa podwójnie
uszlachetnionego rzepaku ozimego na Żuławach. Red. W. Budzyński. Wyd. ART w
Olsztynie - IMUZ w Falentach, 6-10 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1990. Stanowisko pszenicy ozimej w zmianowaniu. W: Uprawa pszenicy
ozimej na Żuławach. Red. E. Wróbel, W. Budzyński. Wyd. ART w Olsztynie - IMUZ w
Falentach, 8-11 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1990. Stanowisko w płodozmianie. W: Uprawa bobiku na Żuławach. Red. G.
Fordoński, J. Nowicki. Wyd. ART w Olsztynie - IMUZ w Falentach, 4-8 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1990. Dobór stanowisk dla buraka cukrowego. W: Uprawa buraka
cukrowego na Żuławach. Red. J. Nowicki, W. Kasprzykowski. Wyd. ART w Olsztynie IMUZ w Falentach, 9-13 (pn)
ZADRZEWIENIA W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM
SOLARSKI H., SZYDŁOWSKI J. 1964. Las jako czynnik równowagi w krajobrazie
morenowym Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 17(2): 387-399 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1965. Das Problem des Flurholzanbaues in der polnischen
wissenschaftlischen Literatur. W: Flurholz. Bodenfruchtbarkeit Landschaftspflege: 47-54
(n)
NIEWIADOMSKI W. 1965. Znaczenie zadrzewień dla rolnictwa. Głos Olsztyński. Życie Wiedza – Technika, 8 XI (p)
NIEWIADOMSKI W. 1966. Zadrzewienie – jedno z ogniw intensyfikacji rolnictwa. Nowe
Rol. 2: 30-31 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1968. Problem zadrzewień w polskim rolnictwie. Zesz. Nauk. WSR w
Olsztynie 24(4): 709-719 (n)
GRABARCZYK S. 1969. Rola i zakres prac zadrzewieniowych w województwie
olsztyńskim. W: Problemy ekonomiczne woj. olsztyńskiego. Wyd. Ośrodka Badań im.
W. Kętrzyńskiego (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1971. Zadrzewienia w rolnictwie. W: Podstawy agrotechniki. Wyd.I.
Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 135-157 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1971. Las – ocean lądów (o zagospodarowaniu krajobrazu rolniczego
na Szlaku Kopernikowskim). Panorama Północy 24: 8-10 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1973. Lesistość i zadrzewienia a rolnictwo w Polsce. W: Kierunki
intensywnego zagospodarowania gleb lekkich. Mater. SITR, Wydz. Rol., Leśn. i Skupu
PWRN w Gdańsku, 15-16 IX 1973, 110-133 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1975. Zadrzewienia w rolnictwie. W: Podstawy agrotechniki. Red. W.
Niewiadomski. Wyd. II. PWRiL, 135-157 (p)
NIEWIADOMSKI W. 1983. Zadrzewienia w rolnictwie. W: Podstawy agrotechniki. Red.
W. Niewiadomski. Wyd. III poprawione i uzupełnione. PWRiL, 130-150 (pn)
GOSPODARKA WODNA ROŚLIN I SIEDLISKA
SOLARSKI H. 1952. Możliwość poprawy bilansu wodnego poprzez zabiegi rolnicze i
techniczne. Biul. WSR w Olsztynie (p)
SOLARSKI H. 1953. Potrzeby wodne roślin uprawnych i zespołów leśnych. Biul. WSR w
Olsztynie 2 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1954. Ekspertyza przedmelioracyjna regionu bagien Augustów –
Grajewo – Goniądz – Sztabin (praca habilitacyjna). PWN Ser. B, 55, ss. 84 (n)
GRABARCZYK S., SOLARSKI H. 1959. Rolniczo-melioracyjny opis doliny rzeki Łyny.
Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 9: 45-66 (n)
GRABARCZYK S., SOLARSKI H. 1960. Stosunki wodne w województwie olsztyńskim. W:
Melioracje rolne w województwie olsztyńskim. Wyd. Rady Naukowej Towarzystwa
Rozwoju Ziem Zachodnich, 5 (pn)
GRABARCZYK S., SOLARSKI H. 1960. Melioracje rolne województwa olsztyńskiego.
Wiad. Melior. 1: 21-25 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1961. Jeziora. W: Poradnik dla rolników ziem północno-wschodnich.
Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 32-37 (pn)
GRABARCZYK S. 1961. Konserwacja urządzeń melioracyjnych. W: Poradnik dla rolników
ziem północno-wschodnich. Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 115-125 (pn)
GRABARCZYK S. 1961. Melioracje rolne w perspektywie rozwojowej rolnictwa
województwa olsztyńskiego. W: Stan i perspektywa rozwojowa rolnictwa województwa
olsztyńskiego na lata 1961-1975. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego w
Olsztynie (n)
GRABARCZYK S., SOLARSKI H. 1961. Przyrodnicze i ekonomiczne tło melioracji rolnych
województwa olsztyńskiego. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 11: 175-191 (n)
GRABARCZYK S. 1962. Wzrost plonów a transpiracja roślin. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie
12(2): 159-164 (n)
SOLARSKI H. 1962. Niektóre właściwości klimatyczne i hydrologiczne terenów zalesionych
i bezleśnych. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 12(2): 201-204 (n)
SOLARSKI H. 1962. Wykorzystanie ścieków miejskich. Plon 46: 7 (pn)
SOLARSKI H. 1962. Stosunki hydrologiczne niewielkich zlewni o różnym stopniu zalesienia
i występowania wód otwartych (praca doktorska). Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 13: 469499 (n)
KOTER M., SOLARSKI H., SOLARSKA J. 1963. Zawartość składników pokarmowych w
rzekach Łynie i Pasłęce. Rocz. Nauk Rol., Ser. F, 75(4): 731-741 (n)
GRABARCZYK S. 1964. Konserwacja urządzeń melioracyjnych. PWRiL, ss.79 (p)
SOLARSKI H. 1964. Struktura odpływów w pagórkowatych zlewniach Pojezierza
Mazurskiego. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 17(2): 293-305 (n)
SOLARSKI H., SZORC W. 1965. Rolnicze wykorzystanie ścieków miasta Ostródy w PGR
Wałdowo. Wiad. Melior. 2: 41-44 (n)
SOLARSKI H. 1965. Hydrografia dorzecza Kortówki. Zesz. Nauk WSR w Olsztynie 19: 1928 (n)
SKRODZKI M. 1965. Jak zatrzymać wodę w glebie. W: Agrochemia – Poradnik nawożenia i
ochrony roślin 15 (p)
GRABARCZYK S. 1965. Wpływ wzrostu plonu na zużycie wody z 1 m warstwy gleby
średniej i bardzo lekkiej (praca doktorska). Prace i Studia Komitetu Gospodarki Wodnej
PAN 7(1): 125-161 (n)
SOLARSKI H. 1966. Efektywność melioracji wodnych. Głos Olsztyński 68: 3-4 (p)
SOLARSKI H., SKRODZKI M. 1966. Odpływ oraz chemizm wód rzecznych i drenarskich w
terenie pagórkowatym. Wiad. Inst. Melior. 6(3): 147-156 (n)
SOLARSKI H. 1967. Układ stosunków wodnych w pagórkowatych zlewniach Pojezierza
Mazurskiego (praca habilitacyjna). Wyd. WSR w Olsztynie, ss. 44 (n)
BOREŃSKA Ł. 1968. Zużycie wody przez owies i jego zależności od elementów
meteorologicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 77b: 165-173 (n)
GRABARCZYK S. 1968. Studia nad potrzebą nawadniania trwałych użytków zielonych
okolic Olsztyna (praca habilitacyjna). Wyd. WSR w Olsztynie, ss. 82 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1970. Środki przeciwdziałania okresowym posuchom w Polsce.
Komentarz do opracowania. W: Problemy gospodarki wodnej rolnictwa. Biul. Wydz. Rol.
KC PZPR 2/23: 18-20 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1970. Uwagi dotyczące referatu Prof. dr. Z. Sochonia na temat
gospodarki wodnej. Biul. Wydz. Rol. KC PZPR 2/23: 38-43 (n)
NOŻYŃSKI A. 1970. Racjonalna gospodarka wodą w glebie jako czynnik podnoszący plony.
W: Informator dla Służby Rolnej Woj. Rol. Zakł. Doświadcz. w Bratoszewicach 4: 9-17
(p)
NIEWIADOMSKI W., GRABARCZYK S. 1983. Zagospodarowanie zlewni Wisły w świetle
potrzeb rolnictwa i ochrony środowiska. W: Ekologiczne podstawy zagospodarowania
Wisły i jej dorzecza. Red. Z. Kajak, 7-28 (n)
UPRAWA ZIEMIOPŁODÓW
NIEWIADOMSKI W. 1936. Gęstość sadzenia i obsypywanie ziemniaków na torfowisku
niskim. Rocznik łąkowy i torfowy: 1-31 (p)
NIEWIADOMSKI W., ŁUBKOWSKI Z. 1953. Uprawa pszenicy ozimej w świetle 25-letnich
doświadczeń polskich. PWRiL, Warszawa, ss. 147 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1953. Agrotechnika siewów wiosennych na rok 1953. PWRiL, ss. 52
(pn)
NIEWIADOMSKI W. 1954. Wskazówki do agrotechniki wiosennej kampanii siewnej 1954
(rejon północny). PWRiL (pn)
PORADOWSKI J. 1956. Jeszcze raz o uprawie kukurydzy. Głos Olsztyński, 4 V (p)
KRZYMUSKI J., NOWIERSKI J. 1958. Opis i plonowanie odmian zbóż w doświadczeniach
przeprowadzonych w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian na terenie woj.
olsztyńskiego w latach 1953-1957. Wyd. Prezydium WRN w Olsztynie, ss. 49 (pn)
KRZYMUSKI J. 1959. Dobór odmian zbóż jarych na Warmii i Mazurach. Nasza Wieś, 20 III
(p)
KRZYMUSKI J. 1959. Dobór odmian ziemniaka dla województwa olsztyńskiego. Nasza
Wieś, 10 IV (p)
KRZYMUSKI J. 1959. Pielęgnowanie okopowych. Nasza Wieś, 29 V (p)
KRZYMUSKI J. 1959. Studia nad porastaniem różnych odmian pszenicy ozimej
uprawianych w województwie olsztyńskim. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 5: 173-196 (n)
KRZYMUSKI J. 1960. Opis i plonowanie odmian ziemniaków w doświadczeniach
przeprowadzonych na terenie województwa olsztyńskiego w latach 1953-1959. Prezydium
WRN w Olsztynie i Woj. Związek Kółek Rolniczych w Olsztynie, ss. 48 (pn)
KRZYMUSKI J. 1961. Siew, sadzenie i pielęgnowanie roślin. W: Poradnik dla rolników ziem
północno-wschodnich. PWRiL, 91-103 (pn)
KRZYMUSKI J. 1961. Sprzęt, omłot i przechowywanie ziemiopłodów. W: Poradnik dla
rolników ziem północno-wschodnich. PWRiL, 104-108 (pn)
KRZYMUSKI J. 1961. Jak sprzątać zboże bez strat. Nasza Wieś, 13 VIII (p)
BOREŃSKA Ł. 1962. Poplony ozime w każdym gospodarstwie. Plon 34: 3 (p)
BOREŃSKA Ł. 1963. Poplony cenne pasze – świetny nawóz. Nasza Wieś, 25 VII, 3 (p)
PAPROCKI S., NIEWIADOMSKI W. 1966. Aktualny stan i perspektywy uprawy bobiku w
olsztyńskim. Nowe Rol. 16: 12-16 (n)
KRZYMUSKI J., MODRZEJEWSKA I. 1966. Agrotechnika pszenicy ozimej w północnowschodniej części kraju. Nowe Rol. 19: 12-14 (n)
KRZYMUSKI J. 1966. Agrotechnika ziemniaków w województwie olsztyńskim. Biul.
Ośrodka Postępu w Rolnictwie WSR w Olsztynie, 3 (n)
KRZYMUSKI J., MODRZEJEWSKA I. 1968. Zdrowotność ziemniaków w województwie
olsztyńskim. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 94(2): 259-276 (n)
KRZYMUSKI J. 1968. Odmiany – oręż rozsądnego. Nasza Wieś 31 (p)
KRZYMUSKI J. 1968. Wierniejsza i bardziej sztywno-słoma. Nasza Wieś 32 (p)
KRZYMUSKI J., PAPROCKI S. 1968. Charakterystyka produkcji ziemniaków w woj.
olsztyńskim. Nowe Rol. 12: 11-14 (p)
KRZYMUSKI J. 1968. Jęczmień i żyto. Nasza Wieś 34 (p)
KRZYMUSKI J. 1968. Pszenica. Nasza Wieś 35 (p)
NOŻYŃSKI A. 1972. Zielonki z przeznaczeniem dla trzody chlewnej. Trzoda Chlewna 2: 910 (p)
NOŻYŃSKI A. 1972. Uprawa poplonów na zakiszenie z ziemniakami. Trzoda Chlewna 5: 57 (p)
NOŻYŃSKI A. 1973. Uprawa lucerny mieszańcowej na paszę. Trzoda Chlewna 5 (p)
ADAMIAK J. 1979. Pielęgnacja ziemniaków. Nasza Wieś – ABC Rolnika 22 (pn)
NOŻYŃSKI A. 1979. Niektóre czynniki siedliska i jesienna agrotechnika pod ziemniaki.
Nasza Wieś – ABC Rolnika 33 (p)
ZAWIŚLAK K. 1979. Zasady uprawy ważniejszych roślin rolniczych i ogrodniczych. W:
Wiadomości z rolnictwa (podręcznik dla uczniów techników mechanizacji rolnictwa).
Wyd. IV. PWRiL, 198-252 (pn)
KRZEŚLAK S. 1980. Produkcyjność kukurydzy i kapusty pastewnej. Zesz. Nauk. ART w
Olsztynie, Rolnictwo 29: 237-247 (n)
KUBIAK W., DEMBY T., ADAMIAK J. 1980. Reakcja odmian ziemniaka na herbicydy.
Prace Studenckich Kół Naukowych. Biul. Zakładu Upowszechniania Postępu w Rol. 1: 914 (n)
SZWEJKOWSKI Z. 1980. Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej woj.
olsztyńskiego do uprawy buraka cukrowego. Mater. Konf. Nauk.-Techn., Kętrzyn 4 XII
1980, Wyd. WOPR Bęsia, 36-41 (pn)
NIEWIADOMSKI M. 1981. Zboża podstawą wyżywienia narodu. Post Nauk Rol. 2: 55-62
(n)
WITKOWSKA A., URBANIAK H., KUKIEŁKO R., RZESZUTEK I. 1981. Charakterystyka
zagranicznych odmian koniczyny czerwonej badanych w kolekcjach IHAR i ZNRiO. Biul.
IHAR 143: 205-216 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1984. Przedmowa. W: Możliwości zwiększania produkcji zbóż w
Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 305: 13-14 (pn)
NOŻYŃSKI A. 1984. Najwięcej białka z lucerny. Gazeta Olsztyńska. Naukowcy ART
Rolnikom, 6 IV, 83/84 (pn)
SZWEJKOWSKI Z. 1984. Uprawa kukurydzy. Gazeta Olsztyńska, 4 V, 5 (p)
ZAWIŚLAK K. 1986. Warunki środowiska i ich przydatność do produkcji rzepaku ozimego.
W: Kompleksowa technologia uprawy wysokoerukowego rzepaku ozimego na obszarze
olsztyńskiego i suwalskiego. Red. K. Majkowski. Wyd. ART w Olsztynie, 1-2 (pn)
SEKŚCIŃSKI M. 1986. Ochrona przed szkodnikami. W: Kompleksowa technologia uprawy
wysokoerukowego rzepaku ozimego na obszarze olsztyńskiego i suwalskiego. Red.
K. Majkowski, Wyd. ART w Olsztynie, 28-35 (pn)
SEKŚCIŃSKI W. 1986. Technika zbioru. W: Kompleksowa technologia uprawy
wysokoerukowego rzepaku ozimego na obszarze olsztyńskiego i suwalskiego. Red.
K. Majkowski. Wyd. ART w Olsztynie, 45-47 (pn)
ZAWIŚLAK K., KOSZAŁKA R. 1988. Gęstość sadzenia i liczba ukorzenionych pędów a
plon ziemniaka. W: Obsada a produkcyjność roślin uprawnych. Cz.II. Komunikaty. Mater.
Konf. Nauk. PAN. Wyd. IUNG Puławy, 237-244 (n)
AGROLOTNICTWO
SKRODZKI M. 1973. Lotnictwo w praktyce rolniczej. W: Mater. Konf. Nauk.-Techn.
Postępowe technologie w produkcji zbóż. Szczecin. Wyd. ART w Olsztynie, 109-126 (pn)
SKRODZKI M. 1973. Zastosowanie lotnictwa w technologii produkcji roślinnej. W: Kierunki
intensywnego zagospodarowania gleb lekkich. Mater. Konf. SITR, Wydz. Rol., Leś. i
Skupu PWRN w Gdańsku, 15-16 XI 1973, 72-81 (n)
SKRODZKI M. 1974. Wstępne badania nad porównaniem wpływu nawożenia samolotowego
i tradycyjnego na plonowanie zbóż jarych. Mater. I sem., Probl. Badań Agrol., ART
Olsztyn, 17-18 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1974. Z badań nad przenikaniem nawozów w łanie zbóż.
Mater. I sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 19 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1974. Aspekt ekonomiczny wykorzystania samolotów w
rolnictwie na przykładzie niektórych przedsiębiorstw wielkotowarowych. Mater. I sem.,
Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 21-22 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1975. Aspekt ekonomiczny wykorzystania samolotów
rolniczych w Polsce. Mater. I sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 31-34 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1975. Z badań nad porównaniem wpływu nawożenia
samolotowego i naziemnego na plonowanie zbóż jarych. Mater. II sem., Probl. Badań
Agrol., ART Olsztyn, 25-27 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1976. Wpływ różnych technologii nawożenia na
plonowanie zbóż. Mater. III sem., Probl. Badań Agrol., Szczecin, 34-36 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1976. Porównanie wysiewu jęczmienia jarego za pomocą
samolotu i siewnika naziemnego. Mater. III sem., Probl. Badań Agrol., Szczecin, 42-44 (n)
SKRODZKI M., WALCZAK J., BRZOZOWSKI J. 1976. Efektywność pogłównego
nawożenia pszenicy ozimej, zróżnicowanego pod względem techniki, formy i terminów.
Mater. III sem., Probl. Badań Agrol., Szczecin, 45-47 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1976. Analiza wykorzystania samolotów rolniczych w
Polsce w 1975 roku. Mater. III sem., Probl. Badań Agrol., Szczecin, 48-52 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., WIATROWSKA A. 1976. Analiza wykorzystania
samolotów rolniczych w woj. szczecińskim w 1975 roku. Mater. III sem., Probl. Badań
Agrol., Szczecin, 56-62 (n)
SKRODZKI M. 1976. Defoliacija rastenij i problema zaraženija prirodnoj sredy. Mater. Konf.
Agrol. Państw RWPG, Budapeszt – Eger, 1-23 (n)
SKRODZKI M. 1976. Wstępne badania nad porównaniem wpływu nawożenia wykonanego
techniką samolotową i tradycyjną na plonowanie zbóż jarych. Biul. ART Olsztyn,
Agrolotnictwo 10: 63-73 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1976. Badania nad pogłównym nawożeniem zbóż jarych
za pomocą samolotów. Biul. ART Olsztyn, Agrolotnictwo 10: 75-86 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1976. Aspekt ekonomiczny wykorzystania samolotów w
rolnictwie na przykładzie niektórych przedsiębiorstw wielkotowarowych. Biul. ART
Olsztyn, Agrolotnictwo 10: 87-100 (n)
KUSIORSKA K., SKRODZKI M., JAKUBISIAK Z. 1976. O potrzebie szkolenia i
doskonalenia kadr lotniczych. Biul. ART Olsztyn, Agrolotnictwo 10: 127-132 (n)
SKRODZKI M. 1977. Technologia nawożenia w dużych przedsiębiorstwach rolnych. Mater.
Konf. „Stan i perspektywy nawożenia mineralnego w Polsce”, Wrocław, 171-209 (n)
SKRODZKI M., WODECKA C. 1977. Defoliacja i desykacja roślin a problem intoksykacji
środowiska. Mater. IV sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 9-13 (n)
SKRODZKI M., WALCZAK J., BRZOZOWSKI J. 1977. Wpływ zróżnicowanych dawek i
terminów nawożenia pogłównego azotem wykonanego za pomocą samolotu An-2R na
plonowanie pszenicy ozimej. Mater. IV sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 18-21 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1977. Porównanie siewu zbóż wykonanego techniką
lotniczą i tradycyjną. Mater. IV sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 22-25 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1977. Analiza wykorzystania samolotów rolniczych w
Polsce w 1976 roku. Mater. IV sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 30-37 (n)
SKRODZKI M., WODECKA C. 1977. Porównanie równomierności rozkładu nawozów
mineralnych wysiewanych za pomocą śmigłowca Mi-2 wyposażonego w rozrzutnik
tunelowy i odśrodkowy. Mater. IV sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 42-43 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1977. Der Einfluß von Methoden der Bodendüngung und
Düngung durch Agrarflug auf den Getreidertrag. Konf. Międzyn.: Chemicalisation of Plant
Production in the Tropics and Subtropics. Institut für tropische Landwirtschaft Karl-MarxUniversität Leipzig, DDR, 2: 182-195 (n)
SKRODZKI M., WODECKA C., JUMRYCH M. 1977. Methoden zur Bewertung von
Pflanzenschutzmaßnahmen im Rahmen des Flugzeugeinsatzes. Konf. Międzyn.:
Chemicalisation of Plant Production in the Tropics and Subtropics. Institut für tropische
Landwirtschaft Karl-Marx- Universität Leipzig, DDR, 3: 133-148 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1978. Effectiveness of aircraft in cereal fertilization. W:
Seminar on Techno-economic Trends in Airborne Equipment for Agriculture and other
selected areas of the National Economy. Economic Commission for Europe, Warsaw, 6372 (n)
SKRODZKI M., WODECKA C., BRZOZOWSKI J., JUMRYCH M. 1978. Evaluation of
quality and efficacy of herbicide spraying by helicopter. W: Seminar on Techno-economic
Trends in Airborne Equipment for Agriculture and other selected areas of the National
Economy. Economic Commission for Europe, Warsaw, 73-78 (n)
BRZOZOWSKI J. 1979. Plonowanie i jakość ziarna zbóż jarych nawożonych techniką
lotniczą i naziemną. Mater. V sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 12-20 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1979. Desykacja roślin a biologiczne skutki w
otaczającym środowisku. Mater. V sam., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 21-34 (n)
SKRODZKI M.,BRZOZOWSKI J. 1979. Analiza wykorzystania samolotów rolniczych w
państwowych przedsiębiorstwach rolniczych woj. olsztyńskiego w latach 1977-1978.
Mater. V sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 60-68 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W. 1980. Ocena skuteczności zwalczania
szkodników rzepaku ozimego przy wykonywaniu zabiegów śmigłowcem Mi-2. Mater. VI
sem., Probl, Badań Agrol., ART Olsztyn, 31-36 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., BORODZIK F. 1980. Wpływ różnych technologii
nawożenia na efekty produkcyjne pszenicy ozimej. Mater. VI sem., Probl. Badań Agrol.,
ART Olsztyn, 50-55 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1980. Ocena lotniczej technologii siewu nasion bobiku.
Mater. VI sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 62-69 (n)
SKRODZKI M. 1980. Stosowanie samolotów i śmigłowców w rolnictwie. W: Węzłowe
zagadnienia rolnictwa ziem północno-wschodnich Polski. PWRiL, 71-77 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., ŚMIECH E., GRUPA E. 1980. Rozwój usług
agrolotniczych w przedsiębiorstwach rolnych Polski północnej w latach 1978-1979.
Mater.VI sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 92-99 (n)
SKRODZKI M. 1980. Lotnictwo rolnicze. W: Podstawowe problemy współczesnej techniki.
Wyd. PAN, 22: 255-275 (pn)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1980. Chemical weed control in cereals using the
helicopter Mi-2. IAAC, the VIth Congress, Turin, published by The International Centre
for the Application of Pesticides, 440-456 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., RÓŻYCKI W. 1981. Wpływ lotniczej techniki
nawożenia pogłównego zbóż na stopień zatrzymania nawozów mineralnych przez rośliny.
Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 31: 67-74 (n)
SKRODZKI M. 1981. Instytut Agrolotnictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w
świetle 10-lecia swojej działalności. Mater. VII sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn,
3-14 (pn)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I. 1981. Analiza wykorzystania
śmigłowców rolniczych W Kętrzyńskim Zjednoczeniu Rolniczo-Przemysłowym w latach
1979-1980. Mater. VII sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 156-163 (n)
SKRODZKI M., SEKŚCIŃSKI W. 1981. Analiza wykorzystania samolotów rolniczych w
ZUA Olsztyn w latach 1979-1980. Mater. VII sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn,
191-199 (n)
SKRODZKI M., SEKŚCIŃSKI W., BURDA R. 1981. Analiza wykorzystania samolotów
rolniczych w ZUA Gdańsk w roku 1980. Mater. VII sem., Probl. Badań Agrol., ART
Olsztyn, 208-218 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1982. Analiza wykorzystania samolotów i śmigłowców
w państwowych przedsiębiorstwach rolnych woj. olsztyńskiego w latach 1977-1978. Zesz.
Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 32: 69-76 (n)
BRZOZOWSKI J. 1982. Wpływ lotniczej i naziemnej technologii nawożenia mineralnego na
plonowanie pszenicy jarej. Cz.I. Plony ziarna (praca doktorska). Zesz. Nauk ART Olsztyn,
Rolnictwo 32: 165-173 (n)
BRZOZOWSKI J. 1982. Wpływ lotniczej i naziemnej technologii nawożenia mineralnego na
plonowanie pszenicy jarej. Cz.II. Zawartość, plon i wartość biologiczna białka ziarna (praca doktorska). Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 32: 175-182 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1982. Plonowanie roślin uprawnych uszkodzonych
preparatem Reglone zniesionym podczas desykacji rzepaku. Zesz. Nauk. ART Olsztyn,
Rolnictwo 33: 167-175 (n)
SKRODZKI M. 1983. Wykorzystanie samolotów do prac agrotechnicznych. W: Podstawy
agrotechniki. Red. W. Niewiadomski. Wyd. III poprawione i uzupełnione. PWRiL, 368381 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W. 1983. Ocena plonowania roślin
uprawnych skażonych herbicydem Reglone omyłkowo zastosowanym w czasie zwalczania
szkodników rzepaku ozimego. Mater. VIII sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 48-58
(n)
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1983. Zagadnienia usług agrolotniczych w nowych
warunkach wynajmu samolotów. Mater. VIII sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn:
159-171 (n)
ROWIŃSKI R., SEKŚCIŃSKI W. 1983. Kompleksowa analiza wykorzystania samolotów
rolniczych w Polsce w latach 1978-1982. Mater. VIII sem., Probl. Badań Agrol., ART
Olsztyn, 202-215 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI J. 1983. Urožajnost' zernovych kultur v
zavisimosti ot technologii vnesenija mineralnych udobrenij. Vozdušnyj transport, Moskva,
235-241 (n)
ROGALSKI L., SEKŚCIŃSKI W. 1983. Badanie technologiczne stosowania płynnych
nawozów mineralnych i środków ochrony roślin z użyciem samolotu An-2R i śmigłowca
Mi-2. Biul. IBMER 2(215): 99-103 (n)
BRZOZOWSKI J. 1984. Wpływ lotniczej i naziemnej technologii nawożenia mineralnego na
plonowanie i jakość ziarna jęczmienia jarego (praca doktorska). Rocz. Nauk Rol., Ser. A,
106(l): 133-148 (n)
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1984. Analiza wykorzystania samolotu An-2R w
wybranych przedsiębiorstwach rolnych. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 40: 145-154
(n)
ROWIŃSKI R., ROGALSKI L., SEKŚCIŃSKI W. 1984. Analiza potencjalnych możliwości
stosowania agrolotnictwa w Polsce. Post. Nauk Rol. 1: 59-71 (n)
SKRODZKI M., BORODZIK F., SZCZAWIŃSKI A. 1984. Lotnicze urządzenia do
rozsiewania środków sypkich. Urząd Patentowy PRL, świadectwo autorskie o dokonaniu
wynalazku nr 172994
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1984. Wpływ nawożenia techniką lotniczą na plonowanie
zbóż. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 305: 217-219 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1984. Efektywność chemicznego odchwaszczania
jęczmienia jarego herbicydami przy zastosowaniu techniki lotniczej. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 305: 283-288 (n)
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1985. Analiza wykorzystania śmigłowca Mi-2R w
Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Dobrym Mieście w latach 1980-1982. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 41: 227-236 (n)
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1985. Analiza wykonania prac agrolotniczych w Polsce
przy użyciu samolotów w latach 1980-1982. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura
42: 101-109 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1985. Vozmožnosti chemičeskogo uničtoženija sorniakov
zernovych kultur s odnovremennoj nekornevoj podkormkoj rastenij azotem pri pomoščy
aviatechniki. W: Mater. V naučno-praktičeskoj konferencii stran členov SEV /RWPG/ po
voprosam primenenija aviacii v narodnom chozjajstve, Varšava - PNR, (1): 120-126 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1985. Desikacija i defoliacija rastenij a osuščestvliaemyje
s ispolzovanijem aviacionnoj techniki i problema zaščyty okružajuščej sredy. W: Mater. V
naučno-praktičeskoj konferencji stran členov SEV /RWPG/ po voprosam primenenija
aviacii v narodnom chozjajstve, Varšava - PNR, (1): 150-157 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1985. Chemiczne odchwaszczenie zbóż z jednoczesnym
dolistnym dożywianiem rośliny azotem przy zastosowaniu aparatury lotniczej. W: Stan i
perspektywy rozwoju techniki chemicznej ochrony roślin. Mater. SITR Wrocław, 41-50
(n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J. 1985. Desykacja lub defoliacja roślin stosowana techniką
lotniczą. W: Stan i perspektywy rozwoju techniki chemicznej ochrony roślin. Mater. SITR
Wrocław, 51-64 (n)
BRZOZOWSKI J. 1986. Badania nad efektywnością nawożenia zbóż techniką lotniczą (praca
habilitacyjna). Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 43, suplementum B: 1-57 (n)
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1986. Analiza prac samolotowych wykonywanych przez
ZUA w Olsztynie w latach 1980-1985. Mater. IX sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn,
39-50 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., ZAŁĘSKI T., BOLEK R. 1986. Zwalczanie chorób
grzybowych pszenicy ozimej za pomocą fungicydów stosowanych aparaturą lotniczą.
Mater. IX sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 137-146 (n)
SKRODZKI M., SEKŚCIŃSKI W., ŚMIETANKO A. 1986. Ocena skuteczności zwalczania
szkodników rzepaku ozimego przy zastosowaniu samolotu An-2R. Mater. IX sem., Probl.
Badań Agrol., ART Olsztyn, 105-111 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W. 1987. Zemědělské letectvo v
komplexní technologii pěstování obilnin. IV Seminář osevní postupy, ČSSR - PRL.
Sborník tezí referátu. Brno, 16-17 (n)
BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W., SKRODZKI M. 1988. Dolistne dokarmianie i ochrona
pszenicy ozimej przy zastosowaniu aparatury agrolotniczej. W: Dolistne dokarmianie i
ochrona roślin w świetle badań i doświadczeń praktyki rolniczej. Mater. sem. nauk., IUNG
Puławy, 121-130 (n)
SEKŚCIŃSKI W., BRZOZOWSKI J., SKRODZKI M. 1988. Dolistne dokarmianie i ochrona
rzepaku ozimego przy zastosowaniu techniki agrolotniczej. W: Dolistne dokarmianie i
ochrona roślin w świetle badań i doświadczeń praktyki rolniczej. Mater. sem. nauk., IUNG
Puławy, 131-138 (n)
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1988. Ocena wykonania usług agrolotniczych przez ZUA
w Olsztynie w latach 1982-1984. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 46: 95-102
(n)
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1988. Tendencje w rolniczym wykorzystaniu usług
samolotowych na przykładzie ZUA w Olsztynie. Nowe Rol. 7-8: 21-23 (pn)
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1988. Krajowe usługi agrolotnicze w latach
osiemdziesiątych. Mater. X sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 15-28 (n)
SKRODZKI M., SEKŚCIŃSKI W., BRZOZOWSKI J. 1988. Agrolotnictwo w ochronie
rzepaku ozimego. Mater. X sem., Probl. Badań Agrol., ART Olsztyn, 271-278 (n)
SKRODZKI M., BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W. 1988. Agrolotnictwo w kompleksowej
technologii uprawy zbóż. Acta univ. agric. (Brno), fac. agron. 36(2-4): 185-190 (n)
SEKŚCIŃSKI W. 1989. Ocena wymagań techniczno-eksploatacyjnych śmigłowca Mi-2 w
ochronie rzepaku ozimego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 50: 137-146 (n)
BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W. 1990. Technologia dolistnego dokarmiania roślin
uprawnych azotem i mikroelementami łącznie z ochroną. ART Olsztyn. Wyd. I. (Instr.
wdrożeniowa), ss. 38 (pn)
BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W. 1990. Technologia dolistnego dokarmiania roślin
uprawnych azotem i mikroelementami łącznie z ochroną. Aneks nr 4/90 do technologii
samolotowych zabiegów agrolotniczych. Wyd. II. PZL - Warszawa - Okęcie, ss. 38 (pn)
BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W. 1990. Wybrane problemy technologii lotniczych
dolistnego dokarmiania roślin w połączeniu z ochroną. Ochr. Rośl. 9: 15-17 (pn)
SEKŚCIŃSKI W., BRZOZOWSKI J., SKRODZKI M. 1990. Efektywność zwalczania
szkodników rzepaku ozimego przy zastosowaniu samolotu An-2R. Acta Acad. Agricult.
Tech. Olst., Agricultura 51: 41-51 (n)
SEKŚCIŃSKI W. 1990. Ocena skuteczności zwalczania szkodników rzepaku ozimego przy
zastosowaniu śmigłowca Mi-2 (praca doktorska). Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 51: 181-191 (n)
RÓŻNE
NIEWIADOMSKI W. 1949. Wpływ nawożenia mineralnego na glebę torfową i jej
plonowanie (praca doktorska). Rocz. Nauk Rol. 52: 74-138 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1954. Sprawozdanie z dorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Botanicznego w Białymstoku. Biul. WSR Olsztyn l (pn)
PORADOWSKI J. 1954. Likwidujemy odłogi w okresie przedzimowym. Spółdzielnia
Produkcyjna, 20 IX (p)
NIEWIADOMSKI W. 1956. O pracy badawczo-doświadczalnej Katedry Ogólnej Uprawy
Roli i Roślin WSR w Olsztynie. Biul. Rolniczego Studium Zaocznego 6 (p)
GRABARCZYK S., HOHENDORF E. 1956. Zjazd Naukowy Gleboznawców w Olsztynie.
Gosp. Wod. 2: 79-81 (p)
GRABARCZYK S., KOWALEWSKI A. 1957. Konferencja Mikroklimatyczna w Olsztynie.
Gosp. Wod. 2: 99-100 (p)
NIEWIADOMSKI W. 1959. Najpospolitsze błędy popełniane w agrotechnice na ziemiach
północno-wschodnich. Nasza Wieś, 13 III (p)
KRZYMUSKI J. 1959. Jak zbadać wartość siewną ziarna. Nasza Wieś, 20 III (p)
KRZYMUSKI J. 1960. Zalecenia dla rolników w świetle doświadczeń polowych
przeprowadzonych w woj. olsztyńskim – wiosna 1960. RRZD Bęsia i Doświadczalnictwo
Terenowe IUNG, ss. 48 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1960. Dorobek naukowy Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin WSR
w Olsztynie. Nasza Wieś 3 (p)
KRZYMUSKI J., DURACZ T., NOWIERSKI J., ZIEMSKI J. 1960. Zalecenia
agrotechniczne dla rolników woj. olsztyńskiego – jesień 1960. RRZD Bęsia, ss. 48 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1961. Poradnik dla rolników ziem północno-wschodnich. Red.
W. Niewiadomski. PWRiL, ss. 427 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1961. Przedmowa. W: Poradnik dla rolników ziem północnowschodnich. Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 3-4 (pn)
KRZYMUSKI J. 1961. Przypomnienia gospodarskie. W: Poradnik dla rolników ziem
północno-wschodnich. Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 416-427 (pn)
KRZYMUSKI J. 1961. Zalecenia agrotechniczne dla rolników woj. olsztyńskiego – wiosna
1961. RRZD Bęsia i Doświadczalnictwo Terenowe, ss. 62 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1961. Stan i perspektywa rozwojowa rolnictwa województwa
olsztyńskiego na lata 1961-1975. Red. W. Niewiadomski. Wojewódzka Komisja
Planowania Gospodarczego w Olsztynie, ss. 2000 (pn)
KRZYMUSKI J., ZIELIŃSKI A. 1961. Plan perspektywiczny produkcji polowej w woj.
olsztyńskim. W: Stan i perspektywa rozwojowa rolnictwa województwa olsztyńskiego na
lata 1961-1975. Red. W. Niewiadomski. Wojewódzka Komisja Planowania
Gospodarczego w Olsztynie (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1961. O dorobku naukowym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
Warmia i Mazury, 5(VII) (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1961. Organizacja pracy badawczo-doświadczalnej w trzech wyższych
uczelniach rolniczych ZSRR. Post. Nauk Rol. 2: 117-122 (pn)
SKRODZKI M., ZAWIŚLAK K. 1961. Ćwiczenia z ogólnej uprawy roli i roślin. Skrypt do
ćwiczeń dla studentów Wydziału Rolniczego, ss. 76 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1962. Węzłowe osiągnięcia badawcze Wyższej Szkoły Rolniczej w
Olsztynie w X-leciu 1950-1960. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 12(3): 397-423 (n)
KRZYMUSKI J., DURACZ T., KRAWCZYK L., LEIBRANDT W., NOWIERSKI J. 1962.
Zalecenia agrotechniczne dla rolników województwa olsztyńskiego w świetle doświadczeń
polowych przeprowadzonych w woj. olsztyńskim. RRZO Bęsia i Inspektorat
Doświadczalnictwa Terenowego IUNG, ss.60 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1962. Warunki rozwoju nauki rolniczej w Szwecji. Post. Nauk Rol. 2:
179-184 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1962. Głos w dyskusji na temat problemu zbożowego w Polsce. Nowe
Rol. 8: 10-13 (pn)
KRZYMUSKI J. 1963. Musimy produkować więcej zbóż. Mater. szkol. dla rolników woj.
olsztyńskiego. RRZD Bęsia (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1963. Zakłady doświadczalne wyższych szkół rolniczych w
perspektywie. Post. Nauk Rol. 1: 13-26 (p)
NIEWIADOMSKI W. 1964. Przemówienie Promotora podczas nadania Prof. dr.
B. Świętochowskiemu tytułu Doktora Honoris Causa. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie
17(1): 6-11 (n)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1964. Zagadnienie podsiewu trwałych użytków
zielonych w literaturze krajowej i obcej. Post. Nauk Rol. 1: 23-38 (n)
ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S. 1964. Podsiew łąk i pastwisk. Plon 31: 5 (p)
NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1966. Zmiany ilościowe i jakościowe w runi łąkowej
po podsiewie. Cz.I. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 22(2): 329-352 (n)
RADOMSKI CZ. 1966. O niektórych zagadnieniach meteorologii rolniczej w Polsce. Post.
Nauk Rol. 4: 3-14 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1969. Rada Naukowo-Ekonomiczna przy PWRN jako ogniwo
powiązań nauki z praktykę. Probl. ekonomiczne woj. olsztyńskiego. Ośr. Badań
Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, 9-12 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1969. Perspektywy rozwoju rolnictwa w Polsce. Nasza Wieś 21 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1969. Współczesne tendencje w rolnictwie europejskim (produkcja
roślinna). Post. Nauk Rol. 3-4: 169-176 (n)
NOŻYŃSKI A. 1970. Pleśń śniegowa. Pogotowie agrotechniczne. Nasza Wieś 13 (p)
NIEWIADOMSKI W. 1971. Współczesne tendencje w rolnictwie europejskim. Problemy
ekonomiczne woj. olsztyńskiego. Ośr. Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w
Olsztynie, 7-13 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1971. Przedmowa i Wstęp. W: Podstawy agrotechniki. Wyd.I. Red.
W. Niewiadomski. PWRiL, 13-18 (pn)
NIEWIADOMSKI W., DZIEŻYC J. 1971. Rolnicza charakterystyka siedliska
przyrodniczego Polski. W: Podstawy agrotechniki. Wyd.I. Red. W. Niewiadomski.
PWRiL, 33-78 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1971. Zasady poprawnego zagospodarowania ziemi rolniczej. W:
Podstawy agrotechniki. Wyd.I. Red. W. Niewiadomski, PWRiL, 157-174 (pn)
NOŻYŃSKI A. 1971. Gleby „minutowe” Polski północno-wschodniej. Nauka, praktyka,
postęp w rolnictwie. Wyd. Zakł. Upowsz. Post. w Rol. WSR w Olsztynie. PWRN Gdańsk Olsztyn – Białystok, 51-54 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1973. Utechnicznianie rolnictwa a ochrona gleby. Post. Nauk Rol. 5:
25-35 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1973. Przede wszystkim wiedza zawodowa. Problem rolnictwa nr 1.
Dziennik Ludowy. Wiedza i Postęp, wyd. A, 18 (p)
NIEWIADOMSKI W. 1973. Zasady racjonalnego wykorzystania ziemi a rozwój regionu.
Problemy ekonomiczne woj. olsztyńskiego. Ośr. Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
w Olsztynie, 34-45 (n)
NOŻYŃSKI A. 1973. Kierunki zagospodarowania gleb lekkich. W: Kierunki intensywnego
zagospodarowania gleb lekkich. Mater. Konf. Nauk.-Techn. SITR, Wydz. Rol., Leś. i Skupu PWRN w Gdańsku, 15-16 XI 1973, 58-80 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1974. Ochrona pokrywy glebowej i rzeźby na Warmii i Mazurach.
Probl. ekonomiczne województwa olsztyńskiego. Ośr. Badań Naukowych im.
W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 27-41 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1974. Dobro niepomnażalne. Problemy kraju i świata 11: 20-23 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1974. Degradacja gleb w rolnictwie. W: Niektóre kierunki
podniesienia efektywności uprawy roli i roślin. Mater. Konf. Nauk. Komisji Uprawy Roli
Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN i Inst. Uprawy Roli i Roślin AR w
Lublinie, 5-23 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1975. Przedmowa do wyd. II i I., Wstęp. W: Podstawy agrotechniki.
Red. W. Niewiadomski. Wyd.II. PWRiL, 13-18 (pn)
NIEWIADOMSKI W., DZIEŻYC J. 1975. Rolnicza charakterystyka siedliska
przyrodniczego Polski. W: Podstawy agrotechniki. Red. W. Niewiadomski. Wyd. II.
PWRiL, 33-76 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1975. Zasady poprawnego zagospodarowania ziemi rolniczej. W:
Podstawy agrotechniki. Red. W. Niewiadomski. Wyd.II. PWRiL: 157- 184 (pn)
NOWICKI J. 1975. Dobrodziejstwa wiosny 1975 – naukowcy rolnikom regionu. Gazeta
Olsztyńska, 2 IV (p)
NIEWIADOMSKI W. 1976. Bolesław Świętochowski 1885-1975. Nauka Polska 12: 117-124
(pn)
NIEWIADOMSKI W. 1976. Głos w dyskusji na posiedzeniu V Wydz. PAN do referatu Prof.
dr S. Nawrockiego „Zadania dla nauki w zakresie produkcji roślinnej wynikające ze
wskaźników gospodarczych przyjętych na VII zjeździe PZPR”. Post. Nauk Rol. 6: 71-75
(pn)
NIEWIADOMSKI W. 1976. Bolesław Świętochowski wybitny polski uczony. Wrocławskie
Towarzystwo Naukowe 313: 65-66 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1979. Czynniki ograniczające i sprzyjające intensyfikacji rolnictwa.
Cent. Bibl. Rol., ss. 24 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1979. Głos w dyskusji nad referatem Min. Rol. L. Kłonicy pt.
„Waloryzacja siedliska przyrodniczego”. Post. Nauk Rol. 6: 39-42 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1979. Ekologiczne skutki intensyfikacji rolnictwa. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 228: 9-28 (n)
SADOWSKI T. 1979. Diagnostyka wiosenna ozimin i jarych. Nasza Wieś – ABC Rolnika 16
(pn)
ZAWIŚLAK K. 1979. Wiadomości wprowadzające. W: Wiadomości z rolnictwa (podręcznik
dla uczniów techników mechanizacji rolnictwa). PWRiL, 9-12 (pn)
NOŻYŃSKI A. 1979. Podstawowe wiadomości o glebie. W: Wiadomości z rolnictwa
(podręcznik dla uczniów techników mechanizacji rolnictwa). PWRiL, 64-106 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1979. Wiadomości z ochrony roślin. W: Wiadomości z rolnictwa (podręcznik
dla uczniów mechanizacji rolnictwa). PWRiL, 166-197 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1979. Podstawowe zabiegi uprawowe oraz użytkowanie łąk i pastwisk. W:
Wiadomości z rolnictwa (podręcznik dla uczniów techników mechanizacji rolnictwa).
PWRiL, 253-280 (pn)
NOŻYŃSKI A. 1979. Czy oziminom zagraża pleśń śniegowa. Nasza Wieś – ABC Rolnika 11
(p)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Węzłowe zagadnienia rolnictwa północno-wschodniej Polski.
Red. przy udziale Cz. Lewickiego. PWRiL, ss. 391 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Przedmowa. W: Węzłowe zagadnienia rolnictwa północnowschodniej Polski. Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 9-10 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Charakterystyka siedliska przyrodniczego. W: Węzłowe
zagadnienia rolnictwa północno-wschodniej Polski. Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 1526 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Ekologičeskie rezul’taty intensifikacii sel’skogo chozjajstva.
Acta univ. agric., (Brno), fac. agron. 28(3-4): 15-17 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Kluczowe ogniwa postępu w rolnictwie. W: Intensyfikacja
produkcji żywności. Mater. Sesji Naukowej 29-30 IX. Sekcja I. Ekologiczne podstawy
produkcji roślinnej. Wyd. ART w Olsztynie, 33-44 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1980. Cztery warunki. Nasza Wieś – ABC Rolnika 39 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1980. Wiadomości z ochrony roślin. W: Produkcja roślinna (podręcznik dla
uczniów ZSR). Wyd. I. PWRiL, 133-152 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1981. Profesor Bolesław Świętochowski – wybitny polski uczony.
Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo 35: 23-30 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1983. Przedmowa. W: Optymalizacja produkcji białka roślinnego.
Red. W. Niewiadomski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 238: 17-18 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1983. Uwagi końcowe i wnioski. W: Optymalizacja produkcji białka
roślinnego. Red. W. Niewiadomski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 238: 667-669 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1983. Przedmowa do wydania III i I., Wstęp. W: Podstawy
agrotechniki. Wyd. III poprawione i uzupełnione. Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 13-18
(pn)
NIEWIADOMSKI W., DZIEŻYC J. 1983. Rolnicza charakterystyka siedliska
przyrodniczego Polski. W: Podstawy agrotechniki. Wyd. III poprawione i uzupełnione.
Red. W. Niewiadomski. PWRiL, 35-78 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1983. Zasady poprawnego zagospodarowania ziemi rolniczej. W:
Podstawy agrotechniki. Wyd. III poprawione i uzupełnione. Red. W. Niewiadomski.
PWRiL, 150-167 (pn)
ZAWIŚLAK K. 1983. Wiadomości z ochrony roślin. W: Produkcja roślinna (podręcznik dla
uczniów ZSR). Wyd. II. PWRiL, 133-153 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1984. Szanse wyżywienia. Zorza – Rodzinny Tygodnik Katolików 29:
16-17 (p)
NIEWIADOMSKI W. 1984. Problematyka zbożowa w nauce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.
305: 15-32 (n)
NIEWIADOMSKI W. 1984. Głos w dyskusji do ref. prof. A. Rutkowskiego na temat „Rola
nauki w rozwiązywaniu problemów gospodarki żywnościowej”. Post. Nauk Rol. 6: 83-85
(n)
NIEWIADOMSKI W. 1985. Rozważanie o plonotwórczej funkcji gleby. Rocz. Glebozn.
36(1): 27-35 (n)
KRZEŚLAK S. 1985. Podjąć właściwą decyzję. Gazeta Olsztyńska, 10 IV (pn)
ZAWIŚLAK K. 1985. Wiadomości z ochrony roślin. W: Produkcja roślinna (podręcznik dla
uczniów ZSR). Wyd.III. PWRiL, 133-153 (pn)
NIEWIADOMSKI W. 1986. Działalność naukowa dyscyplin wchodzących w skład Komitetu
Uprawy Roślin V Wydz. PAN do roku 2000. Post. Nauk Rol. 2-3: 343-358 (pn)
SZWEJKOWSKI Z. 1986. Działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Czechosłowacji
na przykładzie JŽD Dolany. Post. Nauk Rol. 6: 87-95 (pn)
TYBURSKI J. 1988. XXVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Nowe Rol. 5: 35-36
(pn)
TYBURSKI J. 1990. Rolnictwo ekologiczne. Czym ono jest i jak funkcjonuje. Przekład z
j. angielskiego pracy M. Kiley-Worthington, opatrzony przedmową i przypisami. Wyd.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, ZUE „Zielone Płuca Polski". Mater. Inform., ss.
54 (pn)
TYBURSKI J. 1990. Możliwe drogi rozwoju polskiego rolnictwa. Wyd. Narodowa Fundacja
Ochrony Środowiska, ZUE „Zielone Płuca Polski”, ss. 17 (pn)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards