Załącznik Nr 1 - isnet.katowice.pl

advertisement
Załącznik Nr 1
do zarządzenia wewnętrznego NUS Nr 16/2007
z dnia 01.06.2007 r.
Regulamin Pracy
Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin pracy (Regulamin) ustala porządek pracy w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu
Zdroju oraz prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
2. Nadzór
nad
przestrzeganiem
postanowień
Regulaminu
przez
poszczególnych
pracowników Urzędu sprawuje ich bezpośredni przełożony.
3. Zawarte w Regulaminie ustalenia dotyczą wszystkich pracowników, bez względu na
zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy oraz podstawę nawiązania stosunku pracy.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Pracodawcy należy przez to rozumieć Urząd
Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju (Urząd).
Rozdział II
Obowiązki Pracodawcy
§2
1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy do obowiązków Pracodawcy należy
1) skierowanie pracownika na badania lekarskie,
2) skierowanie pracownika do stanowiska bhp na przeszkolenie wstępne ogólne
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
3) zapoznanie pracownika z regulaminem organizacyjnym i innymi dokumentami
regulującymi tok pracy w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu Zdroju, a oświadczenie
pracownika o zapoznaniu się z ich treścią, zaopatrzone w jego podpis i datę, należy
dołączyć do akt osobowych pracownika,
4) umożliwić pracownikowi zapoznanie się z ustawą o służbie cywilnej, Kodeksem
pracy, możliwościami rozwoju zawodowego pracownika oraz przepisami z zakresu
ochrony informacji niejawnych i tajemnicy skarbowej,
5) wyegzekwowanie od pracownika podpisanego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy
skarbowej i służbowej.
§3
1
Naczelnik Urzędu – w stosunku do Zastępcy Naczelnika i kierowników bezpośrednio
nadzorowanych komórek organizacyjnych; Zastępca Naczelnika – w stosunku
do kierowników bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, kierownicy
działów, referatów i kierujący wieloosobowymi stanowiskami pracy w stosunku
do pracowników tych komórek zobowiązani są do:
1) dokonania przydziału pracy poprzez opracowanie szczegółowego zakresu czynności,
akceptowanego ostatecznie i podpisanego przez Naczelnika Urzędu,
2) udzielenia pracownikowi pełnej informacji dotyczącej powierzonych mu zadań
oraz sposobu wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku,
3) zapewnienia pracownikowi odpowiedniego miejsca pracy oraz technicznych środków
pracy, niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku (warunków
pracy),
4) udostępnianie pracownikom informacji na temat zagadnień merytorycznych
prowadzonych przez daną komórkę organizacyjną.
§4
1. Pracodawca jest obowiązany do :
1) przekazywania pracownikom istotnych informacji dotyczących funkcjonowania
Urzędu i realizowanych przez niego zadań,
2) organizacji stanowisk pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
3) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również osiąganie przez pracowników – z wykorzystaniem ich uzdolnień
i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematycznego
szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,
5) udzielenia
pomocy pracownikom
podnoszącym
kwalifikacje
zawodowe,
na
warunkach uzgodnionych między stronami,
6) zaspokajania, w miarę posiadanych środków finansowych socjalnych potrzeb
pracowników,
7) prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych pracowników,
8) przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym
lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
9) przeciwdziałania mobbingowi,
10) informowania raz do roku pracowników – za pośrednictwem Komisji Socjalnej –
o działalności socjalnej w danym roku.
§5
1. Naczelnik Urzędu i Zastępca Naczelnika Urzędu przyjmują pracowników oraz innych
interesantów w sprawach wniosków i zażaleń w ustalonych terminach.
2. Informacje, o miejscu i godzinach przyjmowania w sprawach, o których mowa w ust.1,
podaje się do wiadomości w widocznym miejscu (tablica ogłoszeń Urzędu).
Rozdział III
Obowiązki pracowników
§6
1. Do obowiązków pracownika należy w szczególności:
1) rzetelne, terminowe i efektywne wykonywanie pracy, znajomość i umiejętność
stosowania przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków
wynikających z opisu stanowiska pracy,
2) stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę,
3) przestrzeganie ustalonego w Urzędzie czasu pracy,
4) przestrzeganie Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku,
5) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych,
6) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności
pracy,
7) dbanie o dobro Urzędu i użytkowanie mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
8) przestrzeganie w Urzędzie zasad współżycia społecznego, okazywanie koleżeńskiego
stosunku wobec współpracowników,
9) wykorzystywanie w pełni czasu pracy na pracę zawodową,
10) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (w szczególności
tajemnicy skarbowej),
11) zachowywanie porządku na swoim stanowisku pracy,
12) zachowywanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach,
13) przechowywanie dokumentów (narzędzi i materiałów) w miejscach do tego
przeznaczonych.
§7
Pracownik jest zobowiązany do uaktualniania swoich danych personalnych, w szczególności
do zawiadomienia o zmianie adresu zamieszkania, zmianie stanu cywilnego i rodzinnego,
zmianie nazwiska.
§8
1. Pracownicy są zobowiązani do tworzenia korzystnego wizerunku Urzędu.
2. Pracowników – w miejscu pracy – obowiązuje schludny wygląd oraz odpowiednio
dobrany strój.
3. Pracownicy zobowiązani są do noszenia na terenie Urzędu identyfikatorów według
ustalonego wzoru.
§9
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany
do rozliczenia się z Urzędem.
§ 10
1. Do pobierania w portierni kluczy do pomieszczeń pracy upoważnieni są:
1) Naczelnik Urzędu – do wszystkich pomieszczeń Urzędu (we wszystkie dni, o każdej
porze),
2) Kierownicy komórek organizacyjnych – do pomieszczeń, w których pracują
bezpośrednio nadzorowani pracownicy; jedynie w dni pracy i w godzinach pracy,
3) Pracownicy zatrudnieni w poszczególnych pomieszczeniach – jedynie w dni pracy
i w godzinach pracy – z uwzględnieniem § 13 ust. 7, 11, 12 i 16 niniejszego
Regulaminu,
4) Kierownik Referatu ds. ogólnych, kadr i szkolenia oraz ochrony informacji
niejawnych – do wszystkich pomieszczeń w Urzędzie w przypadkach związanych
z administrowaniem obiektem (zdarzenia losowe, awarie, prace remontowe, przegląd
warunków pracy, kontrola sprzątania),
5) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – do wszystkich pomieszczeń –
w związku z realizacją ustawy o ochronie informacji niejawnych.
2. Po zakończonej pracy każdy pracownik zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska
pracy, zabezpieczenia dokumentów, urządzeń organizacyjno-technicznych, narzędzi
i materiałów, a klucze do pomieszczeń służbowych oddać pracownikowi służby ochrony
(portiernia) z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w zakresie ochrony osób,
obiektu i mienia Urzędu.
§ 11
Rażące naruszenie obowiązków pracowniczych stanowi w szczególności:
a) niszczenie materiałów, urządzeń i mienia Pracodawcy,
b) wykonywanie prac nie związanych z zasadami wynikającymi ze stosunku pracy,
c) wykorzystywanie komputerów Urzędu, programów do celów prywatnych,
d) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy lub jej samowolne opuszczanie bez
usprawiedliwienia,
e) wnoszenie i spożywanie w czasie pracy lub w miejscu pracy alkoholu,
f) systematyczne niewykonywanie poleceń przełożonych dotyczących pracy,
g) naruszenie tajemnicy służbowej, skarbowej i innych określonych w odrębnych przepisach,
h) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
i) wynoszenie materiałów, urządzeń, komputerów poza siedzibę Pracodawcy bez zgody
Pracodawcy lub upoważnionych przez niego osób,
j) fałszowanie danych, przedstawienie Pracodawcy nieprawdziwych danych stanowiących
podstawę ubiegania się o przyznanie pracownikowi określonych uprawnień, w tym
uprawnień socjalnych i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
k) niewłaściwy stosunek do przełożonych, podwładnych pracowników i klientów Urzędu.
Rozdział IV
Wynagrodzenie za pracę
§ 12
1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest pracownikom co miesiąc z dołu w dniu
30 każdego miesiąca; jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie
wypłaca się w dniu poprzednim.
2. Wynagrodzenie, na pisemny wniosek pracownika, jest przekazywane w formie przelewu
na wskazany przez niego rachunek bankowy.
3. Wypłata wynagrodzenia, w uzasadnionych przypadkach, może być dokonywana w formie
pieniężnej (gotówce) w siedzibie Pracodawcy do rąk pracownika albo na jego wniosek,
potwierdzony w Referacie ds. ogólnych, kadr i szkolenia oraz ochrony informacji
niejawnych, osobie przez niego upoważnionej w sytuacji, gdy nie może on osobiście
odebrać wynagrodzenia.
4. Komórka ds. Rachunkowości budżetowej zobowiązana jest do przekazania pracownikowi
odcinka listy płac, zawierającego wszystkie składniki wpływające na wysokość jego
wynagrodzenia, oraz na wniosek pracownika udostępnia mu jego dokumentację płacową
do wglądu.
Rozdział V
Czas pracy
§ 13
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji Pracodawcy
w siedzibie Pracodawcy lub w innym miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę do
wykonywania pracy.
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystywany przez pracownika na wykonywanie
obowiązków pracowniczych.
2. Czas pracy w Urzędzie Skarbowym wynosi 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin
tygodniowo (w 5-dniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku) w miesięcznym
okresie rozliczeniowym.
3. Pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza
normalnymi godzinami pracy, przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. Na
wniosek pracownika wolny czas może być udzielony w okresie poprzedzającym urlop
wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
4. Urzędnikowi służby cywilnej za pracę poza normalnymi pracy wykonywaną w porze
nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze.
5. Urzędnikowi służby cywilnej za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy
w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny.
6. Pracownicy rozpoczynają pracę o godz. 7.00, a kończą o godz. 15.00 z zastrzeżeniem
ust. 8, 10, 11, 12 i 16 niniejszego paragrafu.
7. Na uzasadniony wniosek pracownika, zaopiniowany przez kierownika komórki
organizacyjnej, Naczelnik Urzędu może wyrazić zgodę na indywidualny rozkład czasu
pracy.
8. Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
ustalają indywidualne umowy o pracę.
9. Pora nocna obejmuje 8 godzin, tj. od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.
10. Ustala się dwa dni w tygodniu: poniedziałek i czwartek, w których Urząd pracuje
w wydłużonym czasie pracy, tj. od godziny 7.00 do godziny 18.00. Czas pracy
poszczególnych komórek organizacyjnych (na zasadzie dyżurów) ustalają kierownicy
tych komórek w taki sposób, aby zapewnić obsadę stanowisk w godzinach od 7.00
do 18.00.
11. Naczelnik Urzędu może określić rozkład czasu pracy w tygodniu, wymiar czasu pracy
w poszczególnych dniach tygodnia, jak również może ustalić zasady pracy
w dodatkowych dniach wolnych od pracy i pracy w niedzielę i święta, odpowiednio do
potrzeb służby oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów
administracji rządowej (Dz. U. Nr 76, poz. 505).
12. Pracownicy mogą przebywać na terenie Urzędu po godzinach pracy oraz w dniach
wolnych od pracy tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Naczelnika Urzędu.
13. W przypadku konieczności pozostawania pracowników po godzinach pracy lub w dni
wolne od pracy – kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek złożyć do
Referatu ds. ogólnych, kadr i szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych (KAO)
pisemny wykaz tych pracowników, z określeniem daty i godzin. Wykaz ten po akceptacji
Naczelnika Urzędu przekazywany będzie służbie ochrony obiektu.
14. Praca w godzinach nadliczbowych w stosunku do pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej jest dopuszczalna w przypadku:
 konieczności prowadzenia akcji ratunkowej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
ochrony mienia lub usunięcia awarii,
 szczególnych potrzeb pracodawcy.
15. Godziny nadliczbowe nie mogą przekraczać 150 godzin w roku kalendarzowym.
16. Na polecenie Naczelnika Urzędu, wydane odrębnym dokumentem wewnętrznym,
pracownicy wyznaczonych komórek organizacyjnych mogą rozpoczynać i kończyć pracę
w innych godzinach (jeżeli jest to podyktowane potrzebą funkcjonowania Urzędu
w wydłużonym lub przesuniętym czasie pracy).
17. Pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin,
przysługuje 15-minutowa przerwa w pracy wliczana do czasu pracy.
18. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym, przysługuje co
najmniej 5-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy
obsłudze monitora ekranowego.
19. Kierownik Referatu ds. ogólnych, kadr i szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych –
w ramach nadzoru nad służbami obsługującymi Urząd (służba ochrony, sprzątanie) – ma
prawo przebywania na terenie Urzędu w różnych porach.
§ 14
1. Potwierdzanie obecności w pracy:
 przyjście do pracy pracownicy potwierdzają podpisem w liście obecności znajdującej
się w portierni,
 każdego dnia, po sprawdzeniu list obecności przez pracownika kadr, listy przynoszone
są do wglądu do Naczelnika Urzędu.
2. Pracownik
jest
zobowiązany
do
zgłaszania
bezpośredniemu
przełożonemu
każdorazowego wyjścia poza Urząd w godzinach pracy, po uprzednim uzyskaniu zgody
Naczelnika Urzędu lub Zastępcy Naczelnika.
3. Czas nieprzepracowany z powodu spóźnienia, wcześniejszego wyjścia lub wyjścia
w czasie pracy w celu prywatnym musi być odpracowany w terminie ustalonym przez
kierownika
komórki
organizacyjnej,
bądź
potrąca
się
proporcjonalną
część
wynagrodzenia.
4. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż
określona w umowie o pracę (akcie mianowania) rozliczany jest na podstawie polecenia
wyjazdu służbowego.
Rozdział VI
Urlopy i zwolnienia od pracy
§ 15
1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.
2. Na wniosek pracownika urlop może być udzielony w częściach. Przynajmniej jedna część
urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody na wniosku
urlopowym.
4. Do urlopu nie wlicza się wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu
pracy dni wolnych od pracy.
5. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
6. Termin urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi
przyczynami, jak również z powodu szczególnych potrzeb Pracodawcy.
7. W wyjątkowych okolicznościach, które nie były znane w chwili rozpoczynania urlopu,
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Pracodawca ponosi koszty związane z
odwołaniem pracownika z urlopu.
8. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub części
z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje
ekwiwalent pieniężny.
9. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu (tzw. urlop na żądanie) w dowolnej formie,
najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu w Referacie ds. ogólnych, kadr i szkolenia oraz
ochrony informacji niejawnych.
10. Naczelnikowi Urzędu urlopu udziela Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.
11. Uprawnienia w sprawie udzielania urlopów wypoczynkowych, wychowawczych,
szkolnych, bezpłatnych – określone zostały w regulaminie organizacyjnym Urzędu
Skarbowego.
12. Roczny plan urlopów sporządza się w terminie do 15 lutego danego roku, biorąc pod
uwagę potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy oraz
wnioski pracowników.
Sprawy te koordynuje Referat ds. ogólnych, kadr i szkolenia oraz ochrony informacji
niejawnych.
13. Plan urlopów nie obejmuje tzw. „urlopu na żądanie”.
14. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być
udzielony poza planem urlopów.
15. Zasady dotyczące pracowniczych urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych regulują
przepisy Działu VII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
16. Urlopu wychowawczego wszystkim pracownikom
Urzędu udziela Naczelnik Urzędu
Skarbowego.
§ 16
1. Zwolnienie od pracy w celu prowadzenia wykładów szkoleniowych i konsultacji przez
pracowników Urzędu, możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody
przełożonego tj.:
1) Naczelnika Urzędu w odniesieniu do wszystkich pracowników łącznie z kadrą
kierowniczą, zaś w stosunku do Naczelnika Urzędu i jego zastępcy, po uzyskaniu
zgody Dyrektora Izby Skarbowej.
2. Za czas zwolnienia, o którym mowa powyżej oraz za dojazdy z tym związane, pracownik
nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
§ 17
1. Pracownik nie może opuścić miejsca pracy w czasie godzin pracy bez wiedzy
bezpośredniego przełożonego.
2. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych
spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
Zwolnienia udziela Naczelnik Urzędu po uprzednim wyrażeniu zgody przez
bezpośredniego przełożonego, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w pkt 2, pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
§ 18
Pracownik jest obowiązany z odpowiednim wyprzedzeniem (o ile jest to możliwe)
informować Pracodawcę o każdej przewidzianej przyczynie spóźnienia lub nieobecności
w pracy.
§ 19
1. Nieobecność pracownika winna być odnotowana w liście obecności z zaznaczeniem
rodzaju nieobecności.
2. Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi
zwolnień regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz
udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281).
Rozdział VII
Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 20
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa:
1) sprawy BHP szczegółowo regulują przepisy Działu X ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
2) sprawy ochrony przeciwpożarowej szczegółowo regulują:
a) ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),
b) rozporządzenie
MSWiA
z
dnia
21.04.2006
r.
w
sprawie
ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
z 2006 r. Nr 80, poz. 563),
c) instrukcja nr 2/WO Ministra Finansów z dnia 04.05.1993 r. w sprawie organizacji
ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowego w jednostkach
organizacyjnych resortu finansów,
d) instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pokojach komputerowych
w izbach i urzędach skarbowych z dnia 17.02.1994 r., opracowana przez
Departament Spraw Obronnych MF,
e) „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” dla Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu
Zdroju wprowadzona do użytku wewnętrznego w czerwcu 2005 r..
2. Pracodawca, w tym kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, odpowiadają
za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwą organizację stanowisk pracy.
3. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
4. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania okresowych i kontrolnych badań oraz
stosować się do zaleceń lekarskich. Po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni pracownicy
zobowiązani są poddać się badaniom kontrolnym w celu ustalenia zdolności do
wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku w Ośrodku Medycyny Pracy,
zgodnie z otrzymanym z Referatu ds. ogólnych, kadr i szkolenia oraz ochrony informacji
niejawnych skierowaniem na badania.
5. Pracodawca – za pośrednictwem odpowiednich służb Urzędu Skarbowego – ma
obowiązek:
1) wydać, przed podjęciem pracy, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze pracownikom, którym one przysługują,
2) zapewnić w sanitariatach środki higieny osobistej,
3) oceny i dokumentowania ryzyk zawodowych związanych z wykonywaną pracą oraz
stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyka,
4) informowania pracowników o ryzyku zawodowym, który wiąże się z wykonywaną
pracą. Informowanie pracowników Urzędu Skarbowego o ryzyku zawodowym
i zasadach ochrony przed zagrożeniem jest realizowane:
a) w ramach szkolenia wstępnego w zakresie bhp,
b) w ramach szkolenia okresowego z zakresie bhp,
c) poprzez zapoznanie pracownika z kartą oceny ryzyka.
5) Wydawać pracownikom napoje, stosownie do odrębnych uregulowań.
6. Propozycje szkoleń wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4) przygotowuje pracownik służby bhp
i przekazuje pracownikowi odpowiedzialnemu za szkolenia. Odpowiednie propozycje
przedkładane są do Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej.
§ 21
1. Zabrania się spożywania w miejscu pracy alkoholu i innych środków odurzających.
2. Jeżeli Naczelnik Urzędu lub kierownik komórki organizacyjnej stwierdzi, że pracownik,
który stawił się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających, to jest on zobowiązany poinformować pracownika o skutkach z tego
wynikających oraz odsunąć go od świadczenia pracy na czas trwania stanu nietrzeźwości
lub odurzenia.
3. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach biurowych Urzędu.
4. Zakaz palenia dotyczy również odbywających się w pomieszczeniach Urzędu konferencji,
spotkań i narad.
§ 22
Ochrona pracy kobiet i osób niepełnosprawnych:
1. Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych czy szkodliwych dla
zdrowia.
2. Kobiety nie mogą wykonywać prac związanych z transportem ciężarów oraz wymuszoną
pozycją ciała polegających na ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie
przekraczającej:
a) 12 kg – przy pracy stałej,
b) 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
3. Kobiety w ciąży i w okresie karmienia nie mogą wykonywać prac:
a) w pozycji wymuszonej,
b) w pozycji stojącej ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej,
c) prac wymienionych w pkt. 2 a), b), jeśli występuje przekroczenie ¼ podanych
wartości.
4. Kobiet w ciązy nie wolno zatrudniać przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4
godzin na dobę (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie
wykazu prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r. Nr 114,
poz. 545 z późniejszymi zmianami).
5. Kobiet w ciąży i opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno zatrudniać w porze nocnej,
w godzinach nadliczbowych oraz delegować poza stałe miejsce pracy.
6. Kobiety w ciąży i karmiące nie mogą pracować we wszelkiego rodzaju pojazdach
mechanicznych, znajdujących się w ruchu.
7. Kobiet w ciąży nie można zatrudniać w warunkach narażenia na działanie pola
elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości.
8. Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży do innej pracy, jeżeli:
a) jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
b) przedłoży orzeczenie lekarskie, że ze względu na ciążę nie powinna wykonywać
dotychczasowej pracy.
9. Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownicy
wypłaca się dodatek wyrównawczy.
10. Pracownica, która karmi dziecko piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw
w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko ma
prawo do dwóch przerw po 45 każda.
11. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy
niż 4 godzinny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie,
przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
12. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz ich uprawnienia regulują przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz
przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
13. W Urzędzie nie przewiduje się tworzenia stanowisk dla osób młodocianych, bowiem nie
będą one zatrudniane.
Rozdział VIII
Nagrody i wyróżnienia
§ 23
1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy Pracodawca
może przyznać pracownikowi nagrody i wyróżnienia, w szczególności w formie
pochwały, nagrody pieniężnej.
2. Decyzja o przyznaniu nagrody i wyróżnienia zostaje podjęta w formie pisemnej.
Rozdział IX
Odpowiedzialność w stosunkach pracy
§ 24
1. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników nie należących do korpusu służby
cywilnej określone są w dziale IV, rozdział VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). Szczegółowe
zasady odpowiedzialności
wskazanych
pracowników
określone
zostały poniżej
w ust. 2 – 9.
2. Za naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracowników wskazanych w ust. 1
uważa się w szczególności:
a) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia i spóźnianie się do pracy,
b) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,
c) wykonywanie na terenie zakładu prac nie związanych z zadaniami zakładu (Urzędu),
d) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, uszkodzenie narzędzi, urządzeń i materiałów,
e) niewłaściwy stosunek do przełożonych, pracowników, podwładnych i klientów,
f) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w miejscu pracy
oraz wnoszenie alkoholu na teren zakładu (Urzędu),
g) stawienie się do pracy po zażyciu narkotyków, zażywanie narkotyków na terenie
zakładu oraz wnoszenie narkotyków na teren zakładu (Urzędu).
3. Za naruszenie obowiązków pracowniczych i nieprzestrzeganie regulaminu pracy przez
pracowników wskazanych w ust. 1 pracodawca może stosować:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany,
c) karę pieniężną
Karę pieniężną pracodawca może zastosować za nieprzestrzeganie przez pracownika
przepisów
bhp
lub
przepisów
przeciwpożarowych,
opuszczanie
pracy
bez
usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień
nieusprawiedliwionej
nieobecności,
nie
może
być
wyższa
od
jednodniowego
wynagrodzenia pracownika, a łączne kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej
części wynagrodzenia pracownika po dokonaniu potrąceń.
4. Kary nie można stosować po upływie 2 tygodni od dnia, gdy przełożony dowiedział się
o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od chwili, gdy pracownik
dopuścił się tego naruszenia.
5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
6. Karę stosuje Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona i zawiadamia o tym
pracownika na piśmie, informując o możliwości wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma
składa się w aktach osobowych pracownika.
7. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw.
O odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Pracodawca po rozpatrzeniu
stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli
sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia, oznacza to, że został
uwzględniony.
8. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu
usuwa się z akt osobowych pracownika.
9. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu,
kierownik zakładu pracy może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.
§ 25
Odpowiedzialność dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej reguluje rozdział 8
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późniejszymi
zmianami).
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 26
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie pracy zastosowanie mają:
1) ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218
z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późniejszymi zmianami),
3) ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
4) ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 196, poz. 1631 z późniejszymi zmianami),
5) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późniejszymi zmianami),
6) akty wykonawcze do ww. ustaw.
W oryginale podpisał
Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Alina Paszek
Download