Regulamin pracy w Publicznym Gimnazjum

advertisement
REGULAMIN PRACY
ustalony na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666), w uzgodnieniu z
ZNP
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin pracy określa organizację, dyscyplinę i porządek pracy w Publicznym Gimnazjum
im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
2. W szczególności regulamin pracy określa:
1) organizację pracy,
2) czas pracy, w tym urlopy, porę nocną,
3) sposoby potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
4) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej,
5) stosowanie nagród, wyróżnień i kar,
6) termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia.
1.
§2
Postanowienia regulaminu pracy dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum
im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie bez względu na rodzaj i zajmowane stanowisko.
§3
Przed dopuszczeniem do pracy, każdy pracownik będzie zapoznany z przepisami regulaminu. Podpisane oświadczenie
o zapoznaniu z jego treścią zostanie dołączone do akt.
§4
Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin pracy,
2) zakładzie pracy - rozumie się przez to Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej
w Rogolinie,
3) pracodawcy - rozumie się przez to Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi
Radzanowskiej w Rogolinie lub osobę upoważnioną na podstawie przepisów prawa do działania
w jego imieniu,
4) pracowniku - rozumie się przez to każdą osobę pozostającą w stosunku pracy z zakładem pracy, bez
względu na rodzaj zatrudnienia,
5) Kodeksie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666),
6) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U.2016.1379).
1
Rozdział II
Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika
§5
Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:
1) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz z ich
podstawowymi uprawnieniami,
2) organizowanie pracy w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz kwalifikacji
pracowników,
3) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,
4) terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia, a na żądanie pracownika także udostępnianie
dokumentacji na podstawie, której wynagrodzenie zostało obliczone,
5) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń
w tym zakresie,
6) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników,
7) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracowników,
8) zaspokajanie, w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,
9) wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
10) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, wymiar zatrudnienia,
11) przeciwdziałanie mobbingowi.
Pracodawca obowiązany jest stosować się do przepisów prawa pracy.
§6
Do obowiązków pracownika należy w szczególności:
1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
2) stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
prawa lub umową o pracę,
3) przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy,
4) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku,
5) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ich uzupełnianie, dbanie o stały rozwój własny,
7) dbanie o dobro zakładu pracy i jego mienie,
8) dbanie o czystość i porządek wokół stanowiska pracy,
9) zachowywanie tajemnicy służbowej, nie ujawnianie spraw uznanych za poufne,
10) dbanie o powierzone mienie szkoły,
11) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, kształtowanie w codziennej pracy koleżeńskiego stosunku
do współpracowników, okazywanie pomocy koleżeńskiej pracownikom młodszym i z małym stażem,
okazywanie pomocy podwładnym,
12) w przypadku rozwiązania stosunku pracy - rozliczenie się ze zobowiązań wobec zakładu pracy przed
ustaniem stosunku pracy.
13) wykazywanie lojalności w stosunku do pracodawcy i realizowanie jego polityki rozwoju szkoły.
§7
1.
2.
3.
Pracodawca ma obowiązek przedstawienia pracownikowi umowy i określenia jej warunków.
Umowę o pracę pracodawca powinien wręczyć pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.
Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika na piśmie, nie później niż 7 dni od dnia zawarcia
umowy o pracę o:
- terminach wypłaty wynagrodzenia za pracę,
- czasie pracy i sposobie jego rozliczania,
- prawie do urlopu wypoczynkowego i o wymiarze tego urlopu,
- długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
2
§8
Pracownik przed przystąpieniem do pracy obowiązany jest do:
1) przedstawienia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zatrudnienia,
2) wypełnienia kwestionariusza osobowego oraz dołączenia do niego 1 fotografii,
3) przedłożenia świadectwa i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
4) przedłożenia, nie później niż 5 dni od podjęcia pracy, świadectw pracy wystawionych przez poprzednich
pracodawców,
5) w przypadku nauczycieli przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Rozdział III
Czas pracy
§9
Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy
lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
§ 10
Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin
tygodniowo.
W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich
rzecz,
2) inne czynności i zajęcia wynikające ze statutowych zadań szkoły,
3) czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) wynosi:
- 18 godzin dla nauczyciela,
- 26 godzin dla wychowawcy świetlicy szkolnej,
- 30 godzin dla nauczyciela bibliotekarza.
Nauczyciel, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego jest niższy niż
obowiązkowy wymiar godzin, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach
danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem nie jest pracą w godzinach
ponadwymiarowych.
§ 11
Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może obniżyć nauczycielowi obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, pracę naukową lub
wykonywanie zadań zleconych przez organ prowadzący lub nadzorujący szkołę albo ze względu
na szczególne warunki pracy.
Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nie może powodować zmniejszenia
wynagrodzenia nauczyciela ani ograniczenia jego uprawnień.
Nauczyciel korzystający z obniżenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru pracy, nie może wykonywać
zajęć ponadwymiarowych. Zakaz ten nie dotyczy nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w szkole.
§ 12
Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
W szczególnych warunkach, gdy wynika to z organizacji szkoły lub gdy nauczyciel dokształca się albo
wykonuje ważne zadania społeczne, dyrektor może ustalić nauczycielowi czterodniowy tydzień pracy.
Za zajęcia dydaktyczne wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może otrzymać za pracę w dniu wolnym dodatkowe
wynagrodzenie.
Za pracę w święto, przypadające między dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje
inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel
może otrzymać wynagrodzenie ze 100% dodatkiem
3
§ 13
Dyrektor ma obniżony wymiar obowiązkowych tygodniowych zajęć dydaktycznych, zależnie od wielkości i
typu szkoły.
Dyrektor w razie potrzeby świadczy pracę w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia
§ 14
1. Obecność w pracy pracownik administracji i obsługi potwierdza osobiście podpisem na liście obecności
niezwłocznie po stawieniu się w zakładzie pracy.
2. Nauczyciel potwierdza obecność w pracy odpowiednim wpisem w dziennikach lekcyjnych.
§ 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pracownik administracyjny tygodniowy wymiar pracy realizuje w godzinach 7 30 - 1530,
- sprzątaczki w godzinach ustalonych harmonogramem pracy (6 00 – 1400, 1200 - 2000)
- konserwator 1100 – 1900,
w indywidualnych przypadkach, podyktowanych potrzebami zakładu pracy, pracodawca może ustalić inne
godziny pracy pracownika niebędącego nauczycielem.
Pracownikowi przysługuje 15-minutowa przerwa w pracy przeznaczona na spożycie posiłku, wliczona
do czasu pracy, po 4 godzinach pracy.
Praca wykonywana w godzinach od 2200 do 600 jest pracą wykonywaną w porze nocnej.
Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek określony w regulaminie wynagradzania.
Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 6 00 w tym dniu a 600 w dniu
następnym.
Za pracę w dniu wolnym pracownikowi przysługuje inny dzień wolny.
Rozdział IV
Zwolnienia z pracy i usprawiedliwianie nieobecności w pracy
§ 16
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek ten wynika z Kodeksu lub
innych przepisów prawa.
2. W szczególności pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny
do załatwienia sprawy w przypadku:
1) wezwania do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku
obrony,
2) wezwania organu administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji lub
organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
3) wezwania w celu wykonania czynności biegłego, nie więcej niż 6 dni w roku kalendarzowym,
4) przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami
o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy i chorób wenerycznych,
5) wezwania w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę
Kontroli.
3. Ponadto pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
na czas obejmujący:
1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka
pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia,
babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią
opieką,
3) 2 dni w roku - w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat.
4. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy dla załatwienia ważnych spraw osobistych.
Za czas zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie, chyba, że pracownik odpracuje czas zwolnienia - o ile
jest to możliwe.
1.
4
5.
6.
W celu uzyskania zwolnienia od pracy pracownik wnosi do Dyrektora podanie uzasadniając potrzebę
zwolnienia.
Decyzja dotycząca prośby o zwolnienie opisywana jest przez Dyrektora odręcznie na podaniu
i powinna zawierać ustalenia dotyczące wynagradzania za czas zwolnienia.
§ 17
1.
2.
3.
Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy,
jeżeli przyczyna nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym czasie jej
trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje
osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa
się datę stempla pocztowego.
Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, usprawiedliwione jest obłożną chorobą pracownika,
połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników.
§ 18
Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego - w razie odosobnienia pracownika,
3) oświadczenie pracownika w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8
z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy
w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej, samorządowej, sąd,
prokuraturę, policję, organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony
lub świadka, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na wezwanie,
5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych,
zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach
uniemożliwiających odpoczynek nocny.
§ 19
Wcześniejsze opuszczenie pracy wymaga zgody pracodawcy. W razie braku zgody, okres od samowolnego
opuszczenia pracy do chwili zakończenia pracy w danym dniu, traktowany jest jako nieobecność
nieusprawiedliwiona.
Rozdział V
Urlopy
§ 20
1.
2.
3.
4.
5.
Pracownikom administracji i obsługi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze:
1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony, co najmniej 10 lat.
Pracownicy podejmujący pierwszą pracę uzyskują prawo do urlopu (pierwszego):
1) z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego po
przepracowaniu roku (dotyczy pracowników administracji i obsługi)
2) w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne (nauczyciele).
Nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich.
Nauczyciel może być zobowiązany przez Dyrektora do wykonywania w okresie ferii następujących
czynności:
- prowadzenia egzaminów,
- wykonywania prac związanych z zakończeniem roku szkolnego przygotowaniem nowego roku szkolnego.
Czynności te nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
Urlopu wypoczynkowego pracownikom administracyjnym i obsługowym udziela się zgodnie z planem
urlopów. Plan urlopów na dany rok ustala się najpóźniej do 30 marca i podaje się do wiadomości
5
pracowników. O terminie urlopu powiadamia się pracownika nie później niż na dwa tygodnie przed dniem
jego rozpoczęcia. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy
(osoby upoważnionej) na karcie urlopowej.
6. Na wniosek pracownika - w wyjątkowych wypadkach - urlop wypoczynkowy może być przyznany poza
planem urlopów.
7. Pracodawca może dokonać zmian w planie urlopu, jeśli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne
zakłócenia toku pracy.
8. Na żądanie pracownika administracji lub obsługi pracodawca jest zobowiązany udzielić mu nie więcej niż 4
dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym poza planem urlopu.
9. Przed udaniem się na urlop każdy pracownik zobowiązany jest zakończyć wszystkie terminowe prace.
10. Bieżące obowiązki powinny być przekazane osobie zastępującej.
11. Urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym powinien być wykorzystany najpóźniej do końca
pierwszego kwartału roku następnego.
§ 21
1.
2.
Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.
Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 22
1.
2.
3.
Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu,
co najmniej 7 lat pracodawca udziela urlopu dla poratowania zdrowia, na okres do jednego roku.
Podstawę udzielenia urlopu stanowi orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który leczy nauczyciela.
Łączny okres urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 3 lat w okresie całego zatrudnienia.
§ 23
Urlopu wychowawczego udziela pracodawca w oparciu o przepisy art. 186 – 187 Kodeksu pracy (pracownikom
niepedagogicznym) i art. 67 a – 67 c Karty Nauczyciela (nauczycielom) oraz zgodnie z rozporządzeniem MG,PiPS
z dnia 16 grudnia 2003r. (Dz. U. Nr 230, poz. 2291).
Rozdział VI
Wypłata wynagrodzenia
§ 24
Wypłata wynagrodzenia następuje za zgodą pracownika, na wskazane konto bankowe w następujących terminach:
1) dla pracowników niebędących nauczycielami - płatne miesięcznie z dołu – każdego ostatniego dnia
roboczego miesiąca, a jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy wypłata wynagrodzenia następuje
w dniu poprzedzającym,
2) dla nauczycieli – płatne miesięcznie z góry - pierwszego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc,
a jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy wypłata wynagrodzenia następuje w dniu następnym,
3) za godziny ponadwymiarowe płatnie miesięcznie z dołu – w dniu wypłaty wynagrodzenia.
§ 25
Z wynagrodzenia potrąceniu podlegają:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych,
2) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
3) kary pieniężne będące skutkiem kar porządkowych w wysokości 20% uposażenia zasadniczego,
4) inne należności, na których potrącenie pracownik wyraził zgodę.
§ 26
Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy stanowi dobro osobiste
pracownika, objęte tajemnicą.
6
Rozdział VII
Nagrody i kary
§ 27
Pracownikom wyróżniającym się inicjatywą, szczególnie wzorowym wykonywaniem obowiązków
i osiąganiem wysokich efektów mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia:
1) nagroda pieniężna,
2) pochwała pisemna,
3) pochwała publiczna,
4) dyplom uznania.
Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor szkoły zgodnie z przyjętymi zasadami.
Informację o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia umieszcza się w aktach osobowych pracownika.
§ 28
Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności
nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela.
Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
1) nagana z ostrzeżeniem,
2) zwolnienie z pracy,
3) zwolnienie z pracy z zakazem wykonywania zawodu przez 3 lata,
4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
3. Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli odsunięcie
nauczyciela od pracy jest konieczne ze względu na powagę i wiarygodność wysuwanych zarzutów.
W szczególnych przypadkach nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego.
4. Nauczyciel z mocy prawa zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków w razie tymczasowego aresztowania
lub pozbawienia go wolności.
5. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko
nauczycielowi toczy się postępowanie wyjaśniające.
§ 29
Za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych
pracownikom mogą być udzielone następujące kary:
1) kara upomnienia,
2) kara nagany,
3) kara pieniężna.
2. Naruszeniem obowiązków pracowniczych karanych upomnieniem bądź naganą jest w szczególności:
1) niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy,
2) nieusprawiedliwiona nieobecność, nadmierne spóźnienia dezorganizujące pracę,
3) nieinformowanie o niebezpiecznych warunkach pracy lub niestosowanie się do zasad i przepisów bhp,
4) opuszczanie miejsca pracy bez pozwolenia,
5) działania dezorganizujące i utrudniające wykonywanie obowiązków innym pracownikom,
6) naruszenie tajemnicy danych osobowych pracowników lub uczniów.
3. Kara pieniężna w wysokości jednodniowego wynagrodzenia może być udzielona za:
1) nieprzestrzeganie przepisów bhp,
2) nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
3) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
4) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym,
5) spożywanie alkoholu w pracy.
4. Karę stosuje dyrektor po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracownik otrzymuje zawiadomienie
o ukaraniu na piśmie. Odpis pisma załącza się do akt osobowych.
7
5.
6.
7.
8.
Pracownik od udzielonej kary, której zastosowanie nastąpiło z naruszeniem prawa, może wnieść sprzeciw w
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu do dyrektora szkoły.
Sprzeciw uwzględnia lub odrzuca dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika
zakładowej organizacji związkowej.
Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od otrzymania wiadomości o naruszeniu obowiązku
pracy i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
Udzielone pracownikowi kary porządkowe podlegają zatarciu po upływie jednego roku nienagannej pracy.
Rozdział VIII
Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 30
1. Przed przystąpieniem do pracy nowo przyjęci pracownicy podlegają wstępnemu szkoleniu
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
2. Pracownik obowiązany jest potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
3. Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika o ewentualnych zagrożeniach i ryzyku
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
4. Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracownik powinien ukończyć nie później niż w ciągu
12 miesięcy od dnia zatrudnienia.
5. W trakcie trwania stosunku pracy pracownicy podlegają obowiązkowym szkoleniom okresowym z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 31
1.
2.
3.
Osoby nowo przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim, a w czasie trwania stosunku
pracy pracownicy podlegają obowiązkowym badaniom okresowym.
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega
obowiązkowym badaniom kontrolnym w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy
na dotychczasowym stanowisku.
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego
brak przeciwwskazań do pracy.
§ 32
Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca.
Rozdział IX
Obowiązek równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi
§ 33
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, ze względu na
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy jest niedopuszczalna.
§ 34
Pracownicy muszą być równo traktowani w zakresie:
1) nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
2) warunków zatrudnienia,
3) awansowania,
4) nagradzania i karania,
5) dostępu do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
§ 35
Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn wymienionych w § 33 jest
lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji gorzej niż inni pracownicy.
8
§ 36
Dyskryminowanie pośrednie ma miejsce wówczas, gdy występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia
na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionych przyczynami
określonymi w § 33
Przejawem dyskryminowania jest także:
1) zachęcanie innych do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
2) zachowanie naruszające godność albo upokarzające pracownika.
§ 37
Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o podłożu seksualnym
lub odnoszące się do płci pracownika, a naruszające jego godność.
§ 38
1.
2.
Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.
Wynagrodzenie takie musi obejmować wszystkie składniki wynagrodzenia, a także inne świadczenia
związane z pracą.
§ 39
Pracownik, wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo
do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na mocy odrębnych
przepisów.
§ 40
W celu przeciwdziałania mobbingowi pracodawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania następujących
zasad:
1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest szanować przekonania światopoglądowe, religijne i polityczne
innych pracowników oraz przestrzegać ich prawo do prywatności.
2. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są z szacunkiem traktować każdego pracownika.
3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy psychicznego, fizycznego lub seksualnego dręczenia
pracowników.
4. Każdy pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się dręczeniu, szykanowaniu, lub naruszeniu godności
pracowników.
5. Zakazane jest używanie obraźliwego języka w stosunku zarówno do pracodawcy, jak i pracowników.
6. Szkoła zapewnia każdemu pracownikowi prawo do swobodnego wyrażania poglądów, opinii i uwag
na temat warunków i zasad organizacji pracy lub na inne, dowolne tematy.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 41
1.
2.
3.
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje pracowników w każdy poniedziałek
w godzinach od 900 do 1200.
Regulamin niniejszy został ustalony w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
§ 42
Dotychczasowy Regulamin Pracy traci moc.
§ 43
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2009r. po upływie 14 dni od podania go pracownikom do wiadomości.
9
Download