regulamin pracy

advertisement
REGULAMIN PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
W ŁAŃCUCIE
Przepisy wstępne
Regulamin pracy, zwany dalej „Regulaminem” ustala organizację i porządek
w procesie pracy w Zespole Szkół Nr 3 w Łańcucie oraz związane z tym prawa
i obowiązki pracowników i pracodawcy.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin obowiązuje pracodawcę i wszystkich pracowników – bez względu na
zajmowane stanowisko.
§2
Każdy pracownik przed rozpoczęciem przez niego pracy powinien być zapoznany
z treścią niniejszego Regulaminu. Stosowne oświadczenie w tym zakresie,
wskazujące datę i potwierdzone podpisem pracownika dołącza się do akt
osobowych.
ROZDZIAŁ II
Obowiązki pracodawcy
§3
Pracodawca ma w szczególności obowiązek:
1) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z :
a) zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami
pracowniczymi
b) przepisami bhp oraz przepisami przeciwpożarowymi
c) przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu
pracy
3) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić
systematyczne szkolenia pracowników z zakresu bhp
1
4) poinformować pracownika o istniejącym ryzyku zawodowym na
poszczególnych stanowiskach pracy
5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie
6) przydzielać pracownikom odzież ochronną i roboczą
7) kierować pracowników na badania okresowe
8) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych
9) przydzielać pracownikom odpowiednio zabezpieczone miejsca na
przechowanie narzędzi pracy, odzieży wierzchniej, roboczej i ochronnej
10)przeciwdziałać mobbingowi
11)prowadzić dokumentację i akta osobowe pracowników w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy
12)wpływać na kształtowanie w szkole właściwych zasad współżycia
społecznego
13)stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracy pracowników oraz wyników ich pracy
ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki pracowników
§4
Podstawowe prawa pracowników:
1. Pracownik ma prawo oczekiwać ze strony pracodawcy i przełożonych
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
2. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę oraz
uzyskania wyczerpujących wyjaśnień dotyczących sposobu ustalania
i naliczania tego wynagrodzenia.
3. Pracownik ma prawo oczekiwać ze strony pracodawcy i przełożonych
poszanowania swojej godności i innych dóbr osobistych.
4. Pracownik ma prawo do wypoczynku, które zapewniają przepisy o czasie
pracy, dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych
Podstawowe obowiązki pracowników:
1. Pracownik jest obowiązany, bez względu na zajmowane stanowisko,
wykonywać prace sumiennie i starannie, a także stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa,
przepisami bhp oraz umową o pracę
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
a) rzetelnie i efektywnie wykonywać prace określoną w umowie
o pracę
b) przestrzegać ustalonego czasu pracy
c) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także przepisów przeciwpożarowych
d) przestrzegać tajemnicy służbowej, zawodowej i państwowej
e) dbać o czystość i porządek na stanowisku i wokół stanowiska pracy
2
f) dbać o dobro szkoły , chronić mienie pracodawcy.
§5
Przyjęcie do wiadomości obowiązku przestrzegania tajemnicy określonej
w obowiązujących ustawach pracownicy potwierdzają własnoręcznym
podpisem w dokumencie przechowywanym w aktach osobowych.
§6
W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są
zobowiązani zwrócić pracodawcy pobrane narzędzia i pomoce naukowe,
odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej oraz, odzież roboczą, jeżeli nie
minął termin jej używalności oraz wypożyczoną w bibliotece literaturę
fachową.
§7
1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie szkoły w stanie po spożyciu
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości jest zabronione.
2. Pracownicy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
powinni być odsunięci od wykonywania pracy względnie niedopuszczeni
do niej.
§8
Palenie tytoniu w budynkach i na terenie szkoły jest zabronione.
ROZDZIAŁ IV.
Czas pracy, porządek pracy.
§9
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji
pracodawcy w normalnych godzinach pracy w szkole lub w innym miejscu
wyznaczonym do wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy. Czas
pracy pracownika powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.
§ 10
1. Pracownika obowiązuje następujący czas pracy:
1) nauczyciele – czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym
wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
3
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli wynosi 18 godzin
( zgodnie z obowiązującym planem zajęć ) dla nauczycielabibliotekarza – 30 godzin, dla pedagoga – 20 godzin
2) pracownicy administracji – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
tygodniowo
3) pracownicy obsługi - 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
tygodniowo w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
4) palacze centralnego ogrzewania według ustalonego miesięcznego
harmonogramu w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.
3. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej
6 godzin mogą korzystać z 20- minutowej przerwy w pracy wliczonej do
czasu pracy. Czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy śniadaniowej ustala
dyrektor szkoły w porozumieniu z pracownikami.
§ 11
1. Pracownicy nie będący nauczycielami oraz nauczyciele są zobowiązani do
punktualnego rozpoczynania pracy. Pracownicy administracji i obsługi
powinni potwierdzić przybycie do pracy na liście obecności.
Potwierdzeniem wykonywania pracy przez nauczycieli są zapisy
w dziennikach lekcyjnych świadczące o realizacji zajęć.
2. Pracownik jest zobowiązany do zgłaszania każdorazowego wyjścia poza
zakład pracy bezpośredniemu przełożonemu.
3. Palacze centralnego ogrzewania zatrudnieni w szkole swoją obecność w
pracy potwierdzają dodatkowo wpisem w specjalnie opracowany przez
szkołę dokument ( zeszyt rozchodu opału).
§ 12
1. Niedziele, soboty oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami
wolnymi od pracy.
2. Praca w dni wolne od pracy jest traktowana jako praca w godzinach
nadliczbowych, za którą pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie
lub dodatkowy dzień wolny od pracy.
§ 13
Pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa od 22.00 do godz. 6.00 rano. Za pracę
w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości i na zasadach określonych
w Kodeksie Pracy i przepisach o wynagradzaniu.
§ 14
1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy
stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia,
przysługuje dodatek w wysokości 50 lub 100% stawki godzinowej
4
wynikającej
pracy.
ze stawki osobistego zaszeregowania lub dzień wolny od
§ 15
Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej
miejscowości niż określona w umowie pracę rozliczany jest na podstawie
polecenia wyjazdu służbowego.
R O Z D Z I A Ł V.
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona przeciwpożarowa.
§ 16
1. Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
o ochronie przeciwpożarowej.
§ 17
Pracodawca jest zobowiązany:
a) zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej
b) prowadzić
systematyczne
szkolenia
pracowników
w
zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
c) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne
warunki pracy
d) kierować pracowników na okresowe badania lekarskie
e) wydawać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie
robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
f) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na
przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania
wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy;
g) prowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, zgodnie
z kodeksem pracy.
Pracownik jest zobowiązany:
a)
znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z
tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom
sprawdzającym;
5
b)
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz
stosować się do wydawanych w tym zakresie zarządzeń i poleceń
przełożonych;
c) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład
w miejscu pracy;
d) dbać o należyty porządek oraz wygląd szatni i pomieszczeń
socjalnych oraz korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem ;
e) używać przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej;
f) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom
lekarskim;
g) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku przy
pracy albo niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia;
h) znać, przestrzegać i stosować obowiązujące na danym stanowisku
pracy zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz znać lokalizację
podręcznego sprzętu gaśniczego, a także posiadać umiejętność
posługiwania się nim;
i) współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 18
1. Pracownikom są przydzielane nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz
środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w środowisku pracy, na zasadach określonych kodeksem pracy i innymi
przepisami prawa i zakładowa tabelą przydziału odzieży i środków
ochrony indywidualnej
2. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do
stosowania na danym stanowisku pracy.
3. Za pranie odzieży ochronnej pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny
według aktualnie obowiązującego cennika w pralni.
4. Pracownikom na określonych stanowiskach pracy ( według „Zakładowej
tabeli norm przydziału i zużycia środków ochrony indywidualnej i
odzieży roboczej”) istnieje możliwość dofinansowania szkieł
korekcyjnych w wysokości do 200 zł. Pracodawca dofinansowuje tylko
koszty zakupu szkieł korekcyjnych przepisanych przez lekarza w
oparciu o badania przeprowadzone na podstawie skierowania
wydanego przez zakład pracy.
§ 19
1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa
i higieny pracy lub stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub
życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo oddalić się
z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
6
2. Za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia się
z miejsca zagrożenia – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 –
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
R O Z D Z I A Ł VI
Ochrona pracy kobiet
§ 20
1. Nie wolno zatrudniać kobiet:
a) przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów :
- przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów: jeśli praca jest
wykonywana stale –powyżej 12 kg na osobę, jeśli praca jest wykonywana
dorywczo – powyżej 20 kg na osobę ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany
roboczej) ;
- przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylnie, schody): jeśli
praca wykonywana jest stale – powyżej 8 kg na osobę, jeśli wykonywana
jest dorywczo- powyżej 15 kg na osobę ( do 4 razy na godzinę w czasie
zmiany roboczej )
§ 21
1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić ustawową ochronę kobietom
w ciąży.
2. Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
3. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani
w porze nocnej.
4. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce
pracy.
5. Przy pracach, o których mowa w § 20, kobiecie w ciąży:
a) do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz
przewozić ciężary nie przekraczające połowy w/w norm;
b) po upływie 6 miesiąca ciąży wszelkie podnoszenie, przenoszenie,
przesuwanie i przewożenie ciężarów jest zabronione.
§ 22
1. Kobietę w ciąży przenosi się do innej odpowiedzialnej pracy
w następujących przypadkach:
a) gdy jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży
7
b) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze
względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy
dotychczasowej.
2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia,
pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.
3. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy
pracodawca jest obowiązany zatrudnić kobietę przy pracy określonej
w umowie o pracę.
DZIAŁ VII
Urlopy i zwolnienia od pracy
§ 23
1. Urlopy wypoczynkowe :
1) nauczycielom – przysługuje urlop zgodnie z art. 64 Karty
Nauczyciela – w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie
ich trwania
2) pracownikom administracji i obsługi przysługuje:
a) pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku
kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do
urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze
1/12
wymiaru
urlopu
przysługującego
mu
po
przepracowaniu roku
b) prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym
następnym roku kalendarzowym
c) wymiar urlopu wynosi :
- 20 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
- 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10
lat
d) wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym
wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę
wymiar urlopu określony w pkt. c; niepełny dzień urlopu
zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
2. Nauczycielowi udziela się urlopu w oparciu o odrębne przepisy.
3. Urlop wypoczynkowy dla pracowników nie będących nauczycielami
udzielany jest na zasadach określonych w Kodeksie Pracy – zgodnie
z planem urlopów.
4. Plan urlopów ustala dyrektor, uwzględniając wnioski pracowników oraz
potrzeby szkoły.
5. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Pracodawcy na karcie urlopowej.
8
§ 24
1. Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami pracodawca
może udzielić urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia
normalnego toku pracy w szkole
a) okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze
b) przy udzielaniu urlopu dłuższego niż 3 miesiące strony mogą
przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu
z ważnych przyczyn
2. Urlop bezpłatny dla nauczycieli udzielany jest na zasadach określonych
w art. 68 Karty Nauczyciela.
§ 25
Na zasadach określonych
przepisami udziela się urlopu bezpłatnego
pracownikowi:
a) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoimi dziećmi – urlop
wychowawczy
b) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowych poza zakładem pracy,
jeśli z wyboru wynika obowiązek wykonywania funkcji w charakterze
pracownika
c) na czas powołania do wykonywania pracy na stanowiskach administracji
państwowej, oświatowej – nadzorze pedagogicznym i samorządzie
terytorialnym.
§ 26
W trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pracodawca jest
zobowiązany zwolnić pracownika od pracy:
1) w celu wykonywania zadań lub czynności:
a) ławnika w sądzie
b) funkcji z wyboru w Zarządzie zakładowej organizacji związkowej
c) członka komisji pojednawczej
d) obowiązku świadczeń osobistych
2) w celu :
a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony
b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego, prokuratury, sądu, kolegium do spraw wykroczeń, Policji,
Sądu Pracy, NIK
d) wykonywania doraźnych czynności wynikających z funkcji w związkach
zawodowych , jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie
wolnym od pracy
e) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie
obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych
przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz
badań stanu zdrowia na określonym stanowisku pracy, jeżeli nie jest
możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy.
9
§ 27
1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.
Załatwianie spraw osobistych nie związanych z pracą zawodową powinno
odbywać się w czasie wolnym od pracy.
2. Dyrektor może zwolnić pracownika na czas niezbędny do załatwienia
ważnych spraw osobistych lub rodzinnych ,które nie mogą być załatwione
poza godzinami pracy.
3. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie.
§ 28
Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia w razie :
a) ślubu pracownika – 2 dni
b) urodzenia się dziecka – 2 dni
c) zgonu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy – 2 dni
d) ślubu dziecka – 1 dzień
e) zgonu teścia, teściowej, siostry, brata, babki, dziadka i innego członka
rodziny pozostającego na jego utrzymaniu lub pod jego opieką – 1 dzień.
§ 29
1. Pracownicy wychowującej dzieci do lat 14 przysługuje w ciągu roku
kalendarzowego dwa dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia.
2. Uprawnienie to przysługuje również pracownikom będącym jedynymi
opiekunami dzieci do lat 14.
3. W przypadku, gdy matka dziecka nie może wykorzystać tego prawa,
o którym mowa w ust. 1 przysługuje ono jego ojcu.
§ 30
1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych
przerw na karmienie dziecka wliczonych do czasu pracy.
2. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch
przerw w pracy po 45 minut każda.
3. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielone
łącznie.
ROZDZIAŁ VIII
Środki dyscyplinujące –
w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu
10
§ 31
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny
pracy, Regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych, spóźnienia lub opuszczenia pracy bez
usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożycie
alkoholu w czasie pracy, niewykonywanie poleceń przełożonego
i nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej – będą stosowane następujące
środki dyscyplinarne:
1) kara upomnienia
2) kara nagany
3) kara pieniężna
4) zwolnienie z pracy z zachowaniem warunków wypowiedzenia
5) rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym z winy
pracownika.
§ 32
1. Ciężkim
naruszeniem
podstawowych
obowiązków
pracownika
stanowiącym podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
z winy pracownika jest w szczególności:
1) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy
2) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia
3) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym
4) spożywanie alkoholu w czasie pracy
5) niewykonywanie poleceń przełożonych dotyczących pracy
6) nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
7) dokonania nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń
z ubezpieczenia społecznego.
2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy o pracę
po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych.
§ 33
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 14 dni od przyjęcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego lub po upływie
3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kary, o których mowa w § 31 mogą być stosowane tylko po uprzednim
wysłuchaniu pracownika.
3. Karę wymierza dyrektor szkoły i zawiadamia o tym pracownika na
piśmie. Odpis decyzji składa się w teczce akt osobowych pracownika.
4. Jeżeli wymierzenie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może
wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu. Nie
11
5.
6.
7.
8.
odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest
równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu podejmuje pracodawca po
zasięgnięciu opinii związku zawodowego , którego pracownik jest
członkiem bądź związku wskazanego przez pracownika do obrony jego
interesów pracowniczych, w przypadku gdy nie jest członkiem żadnego
związku zawodowego.
Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w terminie 14 dni od daty
odrzucenia sprzeciwu odwołać się do właściwego Sądu Pracy.
Udzielona pracownikowi kara dyscyplinarna podlega zatarciu po upływie
roku nienagannej pracy.
Pracodawca może, z własnej inicjatywy, na wniosek pracownika lub
zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem
czasu.
§ 34
Wobec nauczycieli mianowanych i dyplomowanych stosuje się przepisy art. 75 –
85 ustawy Karta Nauczyciela.
ROZDZIAŁ IX.
Wypłata wynagrodzenia.
§ 35
1. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonania
pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy
przepisy prawa pracy tak stanowią.
2. Dotyczy to w szczególności niewykonania pracy z powodu:
a) urlopu wypoczynkowego
b) zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia
c) zwolnienia na dwa dni w ciągu roku kalendarzowego w związku
z wychowywaniem dziecka do lat 14
d) zwolnienia od pracy pracownicy ciężarnej na zlecone przez lekarza
badania w związku z ciążą
e) powołania do odbycia służby, ćwiczeń lub przeszkolenia
wojskowego
f) zwolnień na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności
w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy ( Dz.U. Nr 60, poz. 281 z 1996r.).
12
§ 36
1. Wypłata wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami
odbywa się raz w miesiącu z dołu od 26 do 30 każdego miesiąca na
indywidualne konta bankowe.
2. Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli odbywa się raz w miesiącu z góry
w dniu 1 każdego miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem
ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu
następnym po dniu wolnym. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłacane jest z dołu od 26 do 30 każdego miesiąca. Wypłata
wynagrodzenia odbywa się na indywidualne konta bankowe nauczycieli.
ROZDZIAŁ X.
Potrącenia z wynagrodzenia.
§ 37
1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu zaliczki na poczet podatku
dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko
następujące należności :
a) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na
zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
b) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie
należności innych niż świadczenia alimentacyjne
c) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
d) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy
e) inne należności za pisemną zgodą pracownika.
2. Potrąceń dokonuje się w kolejności wymienionych należności jak wyżej
i w następujących granicach :
a) w razie egzekucji świadczeń
alimentacyjnych
do 3/5
wynagrodzenia
b) w razie egzekucji innych należności i potrąceń zaliczek pieniężnych
do wysokości połowy wynagrodzenia.
3. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty
wypłacone w poprzednim terminie płatności za okresy nieobecności w
pracy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
13
ROZDZIAŁ XI
Przepisy końcowe
§ 38
1. W razie nieobecności dyrektora szkoły, zastępuje go wicedyrektor,
a w przypadku nieobecności wicedyrektora – wyznaczony przez dyrektora
pracownik.
2. Dyrektor szkoły przyjmuje pracowników w wyznaczonych terminach
i oznaczonych godzinach. Informacje o terminach i godzinach przyjęć
podaje do wiadomości pracowników w sposób ogólnie przyjęty w szkole.
§ 39
W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy
Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy oraz ustawy Karta
Nauczyciela.
§ 40
Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
§ 41
1. Regulamin może być zmieniony w formie aneksów.
2. Aneksy zaczynają obowiązywać po podaniu ich do wiadomości
pracowników w terminach i w sposób przyjęty dla regulaminów pracy.
§ 42
1. Dyrektor szkoły zawiadamia pracowników o wejściu w życie Regulaminu
i o jego zmianach.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się przez wywieszenie
tekstu i tekstów zmian (aneksów) na tablicy ogłoszeń.
3. Regulamin jest do wglądu u dyrektora szkoły.
4. Dyrektor szkoły na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu
aktualny tekst Regulaminu i wyjaśnia jego treść.
14
Download