Regulamin pracy - edu.wroclaw.pl

advertisement
REGULAMIN P R A C Y
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12
W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM ZAKŁADZIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCŁAWIU PRZY UL.
BIAŁOWIESKIEJ 74 A .
1
SPIS TREŚCI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
ORGANIZACJA PRACY
SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY
DYSCYPLINA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY
URLOPY
TERMINY, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY WYNAGRODZEŃ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW
OCHRONA PRACY KOBIET ORAZ UPRAWNIEŃ Z
RODZICIELSTWEM
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
2
Rozdział I
PODSTAWA PRAWNA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin pracy wprowadza się na postawie art. 104- 1043 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r -Kodeks pracy ( Dz. U z 1998r nr 21 póz. 94 ze zm.)
§2
1.Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady zawarte w:
 Ustawie z dn. 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191);
 Statucie Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej we Wrocławiu
§3
Regulamin pracy Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej
zwany
dalej
Regulaminem
ustala
organizację
i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników.
§4
1. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych
u pracodawcy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko,
wymiar czasu pracy i okres na jaki zawarto umowę o pracę, przy tym regulamin dotyczy
zatrudnionych u pracodawcy nauczycieli w zakresie nieuregulowanym Kartą Nauczyciela.
§5
1. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy u pracodawcy, powinien zapoznać się
z treścią Regulaminu.
2.
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu zaopatrzone
w podpis pracownika i datę, zostaje dołączone do jego akt osobowych.
§6
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
 przepisach prawa pracy oznacza to ustawę Kodeks Pracy oraz inne przepisy
prawa;
 pracodawcy - rozumie się przez to szkołę lub placówkę reprezentowaną przez
dyrektora szkoły lub placówki;
 dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora ZS nr 12 w SP ZOZ Centrum
Neuropsychiatrii „NEUROMED”;
 pracowniku - rozumie się przez to każdą osobę pozostającą w stosunku pracy
z zakładem pracy, bez względu na rodzaj zatrudnienia;
 zakładzie pracy - rozumie się przez to Zespół Szkół Nr 12 w Samodzielnym
Publicznym
Zakładzie
Opieki
Zdrowotnej
w
Centrum
Neuropsychiatrii
„NEUROMED”,tj.:
 Szkołę Podstawową nr 120 przy ul. Białowieskiej 74A we Wrocławiu;
 Gimnazjum 45 przy ul. Białowieskiej 74A we Wrocławiu ;
 Liceum Ogólnokształcące XXXII przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu;
 Placówki szpitalne:
 Neurologii i chirurgii- Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy
ul. R. Traugutta;
 Alergologii, kardiologii, endokrynologii- Dziecięcego Szpitala Klinicznego
przy ul. Chałbińskiego;
3



Chirurgii, nefrologii, gastroenterologii- Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 1 przy ul. M. Curie- Skłodowskiej;
Reumatologii- Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza przy
Pl. Warszawskim;
Nefrologii, ortopedii i okulistyki- Akademickiego Szpitala Klinicznego im.
J. Mikulicza Radeckiego przy ul. Borowskiej
Rozdział II
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY
§7
Pracodawca obowiązany jest w szczególności:
l.
Zapoznać pracowników podejmujących pracę z :
• zakresem obowiązków , sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku
oraz podstawowymi uprawnieniami,
• ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony
przed zagrożeniem,
• zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi;
2. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz
osiąganie przez pracowników (przy wykorzystaniu ich kwalifikacji i uzdolnień) wysokiej
wydajności pracy zgodnej z treścią zawartej umowy o pracę i zakresem
czynności.
3. Poinformowania pracownika na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę
o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty
wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia
umowy;
4. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
5.Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
6. Zapewniać pracownikom równe praw z tytułu jednakowego wypełniania tych samych
obowiązków oraz stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników
i wyników ich pracy;
7. Prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą i akta osobowych;
8. Zapewniać ochronę i zabezpieczenie posiadanych danych osobowych;
9. Przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji wobec pracowników ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony ze względu na czas w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
pracy;
10. Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
11. Zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników;
12. Chronić pracowników przed wszelkimi zachowaniami ze strony innych pracowników,
które naruszają nietykalność, godność osobistą oraz inne dobra osobiste pracowników,
przeciwdziałać mobbingowi;
4
13. Niezwłocznie wydawać pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem
stosunku pracy świadectwo pracy bez uzależniania tego od wcześniejszego rozliczenia się
pracownika.
§8
Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
1. Korzystania z wyników wykonywanej pracy;
2. Wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w
jakim polecenia te nie są sprzeczne z umową o pracę, obowiązującymi przepisami
lub zasadami współżycia społecznego;
3. Określanie zakresu obowiązków pracowniczych każdego z pracowników, zgodnie
z postanowieniami umów o pracę i obowiązującymi przepisami;
Rozdział III
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
§9
Pracownikom przysługują uprawnienia do:
1) Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z postanowieniami umowy o pracę
i posiadanymi kwalifikacjami;
2) Otrzymywania wynagrodzenia stosownie do zajmowanego stanowiska
przewidzianych przepisami prawnymi i regulaminem wynagradzania;
oraz
3) Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę;
4) Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy
w dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych;
5) Równego traktowania bez względu na wiek, pleć, niepełnosprawność, rasę,
narodowość, przekonania polityczne i religijne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu;
6) Jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania
jednakowych obowiązków;
7) Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP;
8) Tworzenia i przystąpienia do organizacji reprezentujących pracowników;
9) Otrzymywania świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozwiązania stosunku pracy;
5
§10
Pracownik ma w szczególności obowiązek:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych,
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
7) podnoszenie
kwalifikacji
wykonywanej pracy;
zawodowych
oraz
doskonalenia
umiejętności
8) szanowania godności osobistej i dóbr innych pracowników;
9) poddawanie się kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim;
10) przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
11) informowania
pracodawcy
o
zmianach
danych
osobowych
podanych
w kwestionariuszu wypełnionym przy przyjęciu do pracy lub innych danych
osobowych, których podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez
pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
12) zachowania porządku na swoim stanowisku pracy;
13) rozliczania się z pracodawcą w związku rozwiązaniem stosunku pracy.
§11
1. Każdy pracownik przystępujący do pracy obowiązany jest:
 Wypełnić kwestionariusz osobowy;
 Przedłożyć niezwłocznie świadectwa pracy wydane przez poprzednich
pracodawców;
 Przedłożyć niezwłocznie świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły;
 Przedłożyć dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe;
2. Dokumenty wymienione w ust.1 przedkłada pracownik w kopiach, które złożone
zostaną do jego akt osobowych, natomiast ich oryginały przedstawia się
pracodawcy do wglądu;
3. Poza dokumentami wskazanymi w ust.1 pracownik samorządowy zatrudniony na
stanowisku nauczyciela winien przedstawić zaświadczenie o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego.
6
§12
Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:
1. Otrzymać pisemną umowę o prace określającą rodzaj pracy i miejsce jej
wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi
wynagrodzenie
( ze wskazaniem składników), a także zakres jego obowiązków;
2. Zapoznać się z Regulaminem Pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego
stanowisku pracy;
3. Odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi
przepisami;
4. Otrzymać nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed
działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
na stanowisku pracy oraz być poinformowanym o sposobie posługiwania się tymi
środkami;
5. Poddać się wstępnym badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań
do pracy na stanowisku;
§13
Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
prawa lub umową o pracę.
§14
1. Zabrania się pracownikom:
 Spożywania na terenie zakłady pracy napojów alkoholowych i przyjmowania
środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem
takich napojów lub środków;
 Palenia tytoniu na terenie zakładu pracy;
 Opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego;
 Wynoszenia z miejsca pracy bez zgody przełożonego jakichkolwiek rzeczy
niebędących własnością pracownika;
 Wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do
czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą;
2. Za ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
w rozumieniu Kodeksu Pracy uważa się w szczególności:
 Samowolne opuszczenie stanowiska pracy lub nieusprawiedliwiona
nieobecność w pracy;
 Stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy;
 Stawianie się do pracy pod wpływem środków odurzających lub
narkotyków;
 Naruszanie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
7
Rozdział IV
ORGANIZACJA PRACY
§15
1. Podział zadań pomiędzy pracownikami oraz przydział prac dla poszczególnych
pracowników jest dokonywany przez bezpośrednich przełożonych;
2. Organizację czasu pracy nauczycieli zatrudnionych u pracodawcy określa Karta
Nauczyciela oraz zatwierdzony arkusz organizacyjny na dany rok szkolny.
§16
W razie zakończenia wykonywania przydzielonego zadania przed końcem czasu
ustalonego na jego wykonanie lub braku możliwości wykonania przydzielonego
zadania, pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu
bezpośredniemu przełożonemu, który podejmuje decyzję co do wykorzystania
pozostałego czasu pracy.
§17
1. Osobą kompetentną do wydawania
bezpośredni przełożony;
poleceń
służbowych
pracownikowi
jest
2. W razie wydania polecenia przez przełożonego wyższego szczebla pracownik jest
zobowiązany do wykonania polecenia po zawiadomieniu o tym swojego
bezpośredniego przełożonego.
§18
1. Miejscem pracy pracowników administracji i obsługi jest budynek Zespołu Szkół nr
12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Centrum
Neuropsychiatrii „NEUROMED” przy ul. Białowieskiej 74 A we Wrocławiu;
2.




Miejscem pracy nauczycieli są:
Szkoła Podstawowa nr 120 przy ul. Białowieskiej 74A we Wrocławiu;
Gimnazjum 45 przy ul. Białowieskiej 74 A we Wrocławiu;
Liceum Ogólnokształcące XXXII przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu;
Placówki szpitalne:
 Neurologii i chirurgii- Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy
ul. R. Traugutta;
 Alergologii, kardiologii, endokrynologii- Dziecięcego Szpitala Klinicznego
przy ul. Chałbińskiego;
 Chirurgii, nefrologii, gastroenterologii- Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 1 przy ul. M. Curie- Skłodowskiej;
 Reumatologii- Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza przy
Pl. Warszawskim;

Nefrologii, ortopedii i okulistyki- Akademickiego Szpitala Klinicznego im.
J. Mikulicza Radeckiego przy ul. Borowskiej
3. Specyfika pracy nauczycieli zatrudnionych w szpitalach wymaga częstego
przemieszczania się między budynkami placówki, w których odbywają się zajęcia
8
dydaktyczno – wychowawcze realizowane przez
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Zespół
Szkół
nr
12
§19
1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w budynku przy ul. Białowieskiej i przy pl.
Dominikańskim odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w:
komputery,
tablice
interaktywne,
radiomagnetofony
i
inne
środki
audiowizualne oraz inne pomoce dydaktyczne.
2. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali rekreacyjnej wyposażonej
w urządzenia sportowe i na osiedlowym boisku położonym w pobliżu szkoły.
3. Nauczanie na oddziałach szpitalnych odbywa się w świetlicach szpitalnych,
bądź w salach chorych, w zależności od stanu zdrowia i jego możliwości
psychofizycznych ucznia- pacjenta. Nauczyciele i wychowawcy zajęć
pozalekcyjnych w procesie edukacyjnym korzystają z komputerów i środków
audiowizualnych oraz materiałów edukacyjnych należących do Zespołu Szkół
nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
4. W oddziałach szpitalnych nie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego.
Rozdział V
SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY
§20
1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na
wykonanie obowiązków służbowych;
2. Czas pracy nauczyciela (jego obowiązkowe pensum) określa art. 42 Karty
Nauczyciela;
3. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy
w siedzibie zakładu pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do
wykonania pracy;
4. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy. Pracownicy administracji i obsługi
potwierdzają rozpoczęcie swojej pracy wpisem dokładnej godziny przyjścia wraz
z podpisem na liście obecności, która znajduje się w sekretariacie Zespołu Szkół
nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul.
Białowieskiej 74A we Wrocławiu;
5. Ewidencja czasu pracy nauczyciela odnotowywana jest w dziennikach zajęć
wychowawczych, lekcyjnych, książce zastępstw, protokołach;
6. Wszyscy pracownicy w przypadku wyjścia z pracy w celu służbowym
(np. konferencje, szkolenia) zobowiązani są do wpisania dokładnej godziny
wyjścia oraz potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem w Księdze Wyjść.
9
§22
1. Pracownicy
pedagogiczni
rozpoczynają
i
kończą
zajęcia
dydaktycznowychowawcze według tygodniowego rozkładu zajęć obowiązującego w danym
roku szkolnym.
Rozliczenie godzin wychowawców w dziennikach przeprowadzonych zajęć
odbywa się w systemie tygodniowym;
2. Czas pracy w pełnym wymiarze wynosi;
 dla pracowników nie będących nauczycielami czas pracy nie może przekraczać 8
godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcyart.129 § 1 Kp;
 dla nauczycieli: nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, w tym odpowiednia
liczba godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustalona
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. W ciągu roku szkolnego mogą być dokonane zmiany w rozkładzie zajęć
podyktowane koniecznością realizacji programu nauczania.
4. Pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązują godziny
pracy ustalone indywidualnie dla nich przez pracodawcę.
§23
Praca u pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym. Poza godzinami pracy,
pracownicy mogą przebywać w placówce tylko za zgodą dyrektora.
§24
1. W zakładzie pracy obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy obejmujący dni od
poniedziałku do piątku;
2. Dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu dla pracownika Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest każda sobota;
3. Dopuszcza się pracę pracownika w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego
tygodnia pracy, jako pracę w godzinach nadliczbowych, przy spełnieniu warunków
określonych dla pracy w godzinach nadliczbowych przez przepisy o pracownikach
samorządowych, to jest na polecenie przełożonego, jeżeli wymagają tego
potrzeby jednostki, rekompensowaną w sposób przewidziany przez przepisy,
zgodnie z którymi pracownikowi samorządowemu przysługuje według jego wyboru
wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na
wniosek pracownika może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym
urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu;
4. Postanowienia ust.3 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do
pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi
stałej opieki lub opiekującymi się dziećmi w wieku do ośmiu lat;
5. Rozkład
czasu
pracy
dla
nauczycieli
jest
uregulowany
w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
szczegółowo
10
6. Praca pracowników administracyjnych i obsługi świadczona jest w godzinach od
7:30 do 15.30 wg ustalonego harmonogramu dla każdego stanowiska pracy,
podanego do wiadomości pracowników;
.
§25
Czas pracy, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.
§26
Czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy śniadaniowej ustala dyrektor w porozumieniu
z pracownikami
§27
Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone w Regulaminie stanowi pracę
w godzinach nadliczbowych;
§28
Szczegółowe uregulowania czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi zawarte
są w Kodeksie Pracy, a dla nauczycieli w Karcie Nauczyciela.
Rozdział VI
DYSCYPLINA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY
§29
1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczęcie pracy;
2. W przypadku spóźnienia pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy
w celu usprawiedliwienia;
3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście
w godzinach pracy poza zakład pracy, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego
przełożonego.
§30
Opuszczenie pracy lub spóźnienie do pracy usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny,
a w szczególności:
 Niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika;
 Odsunięcie od pracy na podstawie decyzji lekarza lub inspektora sanitarnego,
jeżeli nie można zatrudnić pracownika przy innej pracy, odpowiedniej do jego
stanu zdrowia;
 Choroba członka rodziny pracownika, która wymaga osobistej opieki pracownika
nad chorym;
 Konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14
lat;
11

W razie oświadczenia pracownika potwierdzającego odbycie podroży służbowej
w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie
upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.
§31
1. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub
do pracy;
spóźnienie
2. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik
powinien uprzedzić zakład pracy;
3. W razie niestawienia się do pracy , pracownik jest zobowiązany zawiadomić
o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania telefonicznie
pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później niż w dniu następnym osobiście
, przez inne osoby lub listownie.
4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 będzie usprawiedliwione, jeżeli
pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić
o przyczynie nieobecności.
5. W
razie
nieobecności
w
pracy
z
przyczyn
o
których
mowa
w ust. 3 spowodowanych chorobą pracownika lub członka rodziny, pracownik jest
zobowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając zaświadczenie lekarskie nie
później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania;
6. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie wynagrodzenia o 25% jego
wysokości za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia
dostarczenia zaświadczenia;
7. Dotyczy to również zaświadczeń lekarskich wystawionych z powodu konieczności
osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny.
§32
1. Usprawiedliwienia nieobecności w pracy i spóźnienia do pracy oraz udzielanie
urlopów i zwolnień dokonuje dyrektor;
2. Zastępstwa za nieobecnych pracowników organizują:
 Za nauczycieli- dyrektor lub wicedyrektor;
 Za pracowników niebędących nauczycielami- dyrektor.
§33
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
 Choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną- trwającą łącznie 33 dni
w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok
życia- trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego- pracownik
zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia;
 Wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy luz z pracy albo choroby
zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży- w okresie wskazanym
wyżej- pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
12
§34
1. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w §37trwajacej łącznie dłużej niż 33
dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50
rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowegopracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;
2. Przepisy §37 i §38 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia,
dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym,
w którym pracownik ukończył 50 rok życia.
§35
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy
w przypadkach określonych w przepisach szczególnych w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień z pracy.
Rozdział VI
URLOPY
§36
1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów
ustala się w uzgodnieniu z zakładowym organizacjami związkowymi, biorąc pod
uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia
prawidłowego toku pracy.
2. Nauczycielom przysługuje urlop zgodnie z uregulowaniami Karty
w wymiarze, odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
Nauczyciela
3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach ( placówkach ), w których nie są
przewidziane ferie szkolne przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze 35
dni roboczych. Pracownikom nie będącym nauczycielami
przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze:
 20 dni -jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 26 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
4.Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników.
5.Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach urlop wypoczynkowy może być
udzielony poza planem urlopów.
6.Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:
• czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
• odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
• odbywaniem ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego przez okres 3
miesięcy,
• urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu w terminie
późniejszym.
7.Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić
najpóźniej do dnia 30 września roku kalendarzowego. Pracodawca jest obowiązany
13
udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni
urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu
najpóźniej w dniu rozpoczęcia
urlopu.
8.Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby
w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na
podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających
miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadku znacznego wahania wysokości
wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.
9.Urlopy i zasady naliczania wynagrodzenia za okres urlopu
pedagogicznych regulują Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.
dla
pracowników
10. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie;
11. Nie więcej niż 6 tygodni
przewidywaną datą porodu.
urlopu
macierzyńskiego
może
przypadać
przed
12. Pracownik- ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Urlopu
ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek. Pracodawca obowiązany jest uwzględnić
wniosek pracownika.
13. Szczegółowe przepisy regulujące uprawnienia do
ojcowskiego i rodzicielskiego zawarte są w Kodeksie Pracy.
urlopów
macierzyńskiego,
§37
1.Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny.
2. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczony do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.
Rozdział VII
TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY WYNAGRODZEŃ
§ 38
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę, odpowiadające
w szczególności rodzajowi wykonanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej
wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.
§ 39
1. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami
określa Regulamin Wynagradzania.
2. Nauczycielom zatrudnionym u pracodawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z Kartą Nauczyciela oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
dotyczącycmi wynagradzania nauczycieli.
14
§ 40
1. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Obowiązek wypłacania
wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika. Za
pisemną zgodą pracownika może być wypłacane na osobiste konto bankowe
pracownika.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest pracownikowi na osobiste konto bankowe.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki
osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki
pracy i jest ono wypłacane z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień
miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w
dniu poprzedzającym ten dzień.
4. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępniania
dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac
zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.
§ 41
1.Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami i wynagrodzenie za pracę w godzinach
ponadwymiarowych wypłacane są przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich na konto
pracownicze.
2.Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych
dokonywana jest w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
3.Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu
miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
§42
1.Wynagrodzenie i inne należności wypłacane są bezpośrednio pracownikowi. Należne
wynagrodzenie może być podjęte przez inną osobę tylko po przedłożeniu przez nią
pisemnego upoważnienia z adnotacją pracownika komórki kadr lub notariusza,
potwierdzającego własnoręczność podpisu oraz dowodu osobistego osoby upoważnionej.
2.Podpis osoby upoważnionej do pobrania należności w miejscu pokwitowania
jest dowodem wypłaty.
§43
Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może dokonywać tylko potrąceń wymienionych
w przepisach Kodeksu Pracy.
§44
1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) Minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu
w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na
ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych- przy potrąceniu sum egzekwowanych na pokrycie
należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
15
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt. 1 przy potrąceniu zaliczek
pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt. 1 przy potrąceniu kar
pieniężnych przewidzianych w art.108 KP;
4) Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu,
kwoty określone w ust.1, ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy.
§45
1. Należności inne niż wymienione w Kodeksie Pracy mogą
z wynagrodzenia pracownika tylko za zgodą wyrażoną na piśmie.
być
potrącone
2. W przypadkach określonych w ust.1 wolna od potrąceń jest kwota minimalnego
wynagrodzenia za pracę przy potrąceniu należności na rzecz pracodawcy, a 80%
tej kwoty przy potrąceniu innych należności.
Rozdział VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW
§46
1. Za wzorowe wypełnianie
i wyróżnienia.
2. Przyznawanie
nagród
i
obowiązków pracownik
wyróżnień
stanowi
może
swobodną
otrzymać
decyzję
nagrody
dyrektora.
3. Informacja o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych.
§47
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku
w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i
obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może
stosować:
 karę upomnienia;
 karę nagany
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie
pracy- pracodawca może również stosować karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie , jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których
mowa w Kodeksie Pracy;
16
4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy.
§53
1. Kara
nie
może
być
zastosowana
po
upływie
dwóch
tygodni
od
powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3
miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być nałożona po uprzednim wysłuchaniu pracownika
3. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując
rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez
pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu
i terminie jego wniesienia;
4. Odpis zawiadomienia o karze składa się do akt osobowych pracownika.
§54
1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa,
pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść
sprzeciw.
2. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca, po rozpatrzeniu
stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
3.
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14
równoznaczne z jego uwzględnieniem.
dni
od
dnia jego
wniesienia jest
4. Odrzucenie sprzeciwu następuje na piśmie.
5. Pracownik, który wniósł sprzeciw, w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go
o odrzuceniu sprzeciwu , może wystąpić do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy we
Wrocławiu, ul. Podwale 30 o uchylenie zastosowanej kary.
§55
1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt
osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.
2. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po
ukaraniu, pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej
pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed
upływem terminu wymienionego w ust. l.
17
Rozdział IX
OCHRONA PRACY KOBIET ORAZ UPRAWNIEŃ ZWIĄZANYCH
Z RODZICIELSTWEM
§56
Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla
zdrowia.
WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM
I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym
1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę
roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min.
Uwaga: 1 kJ = 0,24 kcal
II. Prace związane z transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała
Sposób przemieszczania
ciężarów
Dopuszczalna
Uwagi
norma
a. ręczne podnoszenie i
przenoszenie ciężarów:
• o ile praca odbywa się
stale
12 kg
20 kg
Praca dorywcza to praca wykonywana
do 4 razy na godzinę w czasie zmiany
roboczej.
• o ile praca ma charakter
dorywczy
b. ręczne przenoszenie
ciężarów pod górę (schody,
pochylnie):
• o ile praca odbywa się
stale
8 kg
15 kg
Praca dorywcza to praca wykonywana
do 4 razy na godzinę w czasie zmiany
roboczej.
• o ile praca ma charakter
dorywczy
c. na taczkach
jednokołowych po
powierzchni równej,
gładkiej o stałej twardości
lub po ułożonych deskach
d. na 2, 3, 4 - kołowych
wózkach poruszanych
ręcznie
50 kg
80 kg
Masy ciężarów obejmują masę
urządzenia transportowego i dotyczą
przewożenia ciężarów po powierzchni
równej, twardej i gładkiej o
pochyleniu nie przekraczającym 2%.
18
e. na 2, 3, 4 - kołowych
wózkach poruszanych
ręcznie
48 kg
Masy ciężarów obejmują masę
urządzenia transportowego i dotyczą
przewożenia ciężarów po powierzchni
nierównej, nie twardej i nie gładkiej o
pochyleniu nie przekraczającym 2%.
Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet zalicza się:
1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy przekraczają 2900 kJ na zmianę
roboczą.
2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
a) 3 kg - przy pracy stałej,
b) 5 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
3. Prace w pozycji wymuszonej.
4. Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
III. Prace w hałasie
Dla kobiet w ciąży do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
zalicza się:
1. Wszystkie prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego
tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość
65 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.
IV. Praca przy obsłudze monitorów ekranowych
Dla kobiet w ciąży do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
zalicza się:
1. Wszystkie prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.
V. Prace na wysokości
Dla kobiet w ciąży do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
zalicza się:
1. Wszystkie prace na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi
stałymi podwyższeniami posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez
potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i
schodzenie po drabinach i klamrach.
VI. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet zalicza się:
19
1. prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu
rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach,
2. prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia
w środowisku pracy:
– chloropren,
– 2-etoksyetanol,
– etylenu dwubromek,
– 2-metoksyetanol,
– ołów i jego związki organiczne i nie organiczne,
– styren,
– węgla dwusiarczek,
3. prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w
środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.
§57
1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w tym
w niedzielę i święta ani w porze nocnej;
2. Kobiety w ciąży nie wolno delegować poza stale miejsce pracy;
3. Pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 nie wolno, bez ich zgody,
zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować
poza stałe miejsce pracy.
§58
1. Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:
 Zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom;
 W razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na
stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.
2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia
pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy;
3. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.
§59
1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw
w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko
ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy na karmienie
mogą być na wniosek pracodawcy udzielane łącznie;
2. Pracownicy zatrudnianej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na
karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin
dziennie przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
§60
20
Pracodawca nie zatrudnia pracowników młodocianych.
Rozdział X
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
§61
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
§62
1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest bezwzględne
przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
przestrzeganie
2. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany:
 Znać przepisy i zasady przeciwpożarowe;
 Uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach z zakresu
BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 Dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i jego otoczeniu;
 Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem,
poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz
stosować się do zaleceń lekarskich;
 Niezwłocznie informować przeoczonego o zauważonych wypadkach
w miejscu pracy lub stwierdzonych zagrożeniach zdrowia lub życia;
 Współpracować z pracodawcą i przełożonym w wykonywaniu obowiązków
dotyczących przepisów BHP.
§63
1. Pracodawca obowiązany jest zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących BHP
oraz przepisów przeciwpożarowych w szczególności przez wydawanie stosownych
poleceń, usuwanie ewentualnych zagrożeń oraz niezwłocznego wykonywania
zaleceń lekarskich;
2. W szczególności pracodawca jest obowiązany do:
 Organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób bezpieczny i zapewniający
bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 Zapoznania pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami
o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzanie szkoleń w zakresie
niezbędnych do wykonywania obowiązków pracowniczych przez pracownika,
przy czym szkolenia w tym zakresie winny być okresowo powtarzalne;
 Kierowanie pracowników na badania lekarskie;
 Dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia
technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
pracowników i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
§64
1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu
wstępnemu w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają również
szkoleniom okresowym;
21
2. Przeszkolony pracownik składa w tej sprawie pisemne oświadczenie, zawierające
podpis pracownika, datę i miejscowość, które dołącza się do jego akt osobowych.
§65
1. Dla każdego pracownika sporządzana i corocznie aktualizowana jest Karta Oceny
Ryzyka Zawodowego.
2. Pracodawca zapoznaje pracownika z ryzykiem zawodowym występującym na
stanowisku pracy.
3. Każdy pracownik po zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym składa w tej sprawie
pisemne oświadczenie, zawierające podpis pracownika, datę i miejscowość, które
dołącza się do jego akt osobowych.
4. Indywidualne Karty Oceny Ryzyka Zawodowego znajdują się w dokumencie Ocena
Ryzyka Zawodowego w Zespole Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej się w sekretariacie szkoły przy ul. Białowieskiej 74A
we Wrocławiu;
5. Niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w procesie pracy na
terenie placówki są czynniki: chemiczne, fizyczne, biologiczne i psychofizyczne. Ze
względu na specyfikę pracy, pracownicy narażeni są szczególnie na duże
obciążenie nerwowo-psychiczne, takie jak: obciążenie umysłu, przeciążenie
percepcyjne, obciążenie emocjonalne. Na terenie szpitali nauczyciele szczególnie
narażeni są na działanie czynników biologicznych.
§66
Badania lekarskie prowadzone są na koszt pracodawcy.
§67
Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w przypadku,
gdy ma on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne wstępne
szkolnie w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do
wykonywania pracy na jego stanowisku.
§68
1. Zabrania się pracownikom:
1) Wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem;
2) Samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia
technicznego bez upoważnienia ze strony pracodawcy lub bezpośredniego
przełożonego;
§69
2. W razie, gdy warunki pracy nieodpowiadaną przepisom BHP i stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana przez
niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo
powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie
przełożonego;
22
3. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym
mowa w ust.1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia,
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego;
4. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca
zagrożenia, w przypadku o którym mowa w ust.1 i 2, pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia;
§70
1. Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom odzież roboczą i ochronną;
2. Pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za używanie własnej odzieży
i obuwia roboczego w wysokości:
Lp.
STANOWISKO
1.
Nauczyciel
fizycznego
2.
3.
wychowania
Nauczyciele
wychowawcy
pozalekcyjnych
pracujących na
szpitala
Ekwiwalent
za
odzieży
i
zajęć
RODZAJ
ODZIEŻY
CENA
dres
obuwie
sportowe
podkoszulek
Fartuch
medyczny
70 zł
100 zł
TERMIN
(OKRES
ZUŻYCIA)
36- miesięcy
24 miesiące
30 zł
80 zł
12 miesięcy
24 miesiące
Odzież
sportowa;
fartuch
medyczny
11 zł
1 raz/kwartał
terenie
pranie
3. Pracownik potwierdza otrzymanie środków ochrony indywidualnej lub ekwiwalentu
w Karcie Przydziału Odzieży Ochronnej i Roboczej podpisem, z datą
i miejscowością.
4. Pracownik otrzymanie ekwiwalentu potwierdza podpisem na Karcie Przydziału
Ekwiwalentu za Pranie Odzieży Roboczej.
5. W czasie godzin pracy pracownicy mają obowiązek używać przydzielonej odzieży
roboczej i ochronnej.
6. Pracownik zobowiązany jest do dbania o odzież ochronną i roboczą;
7. W przypadku uszkodzenia odzieży roboczej lub ochronnej pracodawca przydziela
dodatkowe wyposażenie.
8. Pracownik obowiązany jest do zdania odzieży ochronnej i roboczej pracodawcy po
ustaniu stosunku pracy.
23
Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§71
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu muszą być uzgodnione z organizacjami
związkowymi;
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są podane do wiadomości pracowników
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń;
3. Wszyscy pracownicy maja obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu;
4. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie
przewidzianym dla jego stanowienia i wprowadzenia;
5. O dokonanych zmianach w treści Regulaminu informuje się pracowników, przez
wywieszenie zmian na tablicy ogłoszeń;
6. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do
wiadomości wszystkim pracownikom;
7. Kontrola przestrzegania Regulaminu pracy należy do pracodawcy;
8. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony;
9. Z dniem wejścia niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy obowiązujący
Regulamin pracy z dn.
Dyrektor Szkoły
24
Download