Zarządzenie Nr - Powiat Kędzierzyńsko

advertisement
Zarządzenie Nr 27/2005
Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania
wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
Na podstawie § 45 ust 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Kędzierzynie-Koźlu
uchwalonego
Uchwałą
Nr
XXVII/208/2005
Rady
Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 marca 2005r.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam procedurę dotyczącą aktualizacji informacji w systemie oznakowania
wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu oraz konserwacji
oznakowania i utrzymania go w czystości stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Józef Gisman
Załącznik
do Zarządzenia Nr 27/2005
Starosty Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 25 października 2005 roku
Procedura systemu aktualizacji oznakowania wewnętrznego oraz konserwacji
oznakowania w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
§ 1.
1. Celem procedury jest wprowadzenie systemu aktualizacji oznakowania wewnętrznego w
Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenie zasad jego konserwacji
i utrzymania w czystości.
2. Zadaniem systemu oznakowania wewnętrznego jest ułatwienie petentom załatwiania
spraw w Starostwie oraz identyfikacji pracowników.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 2.
Procedura reguluje zasady oznakowania wewnętrznego w Starostwie:
a) tablicy informacyjnej zawierającej wykaz komórek organizacyjnych i numerów pokoi,
w których są one zlokalizowane,
b) informacji przy drzwiach poszczególnych pokoi o nazwie komórki i osobach, które
w danym pokoju pracują ,
c) pracownicy noszą identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem oraz nazwą
komórki organizacyjnej, w której pracują.
Przy wejściu do budynku Starostwa znajduje się tablica informacyjna z nazwami komórek
organizacyjnych i numerami pokojów, w których są zlokalizowane.
W budynku Urzędu przy każdych drzwiach do pomieszczeń biurowych pracowników
znajduje się tabliczka, która zawiera:
a) nazwę Wydziału (samodzielnego stanowiska),
b) imię i nazwisko pracownika,
c) stanowisko służbowe pracownika.
Każdy pracownik, stażysta czy praktykant Starostwa otrzymuje identyfikator i jest
zobowiązany do jego noszenia
Identyfikator zawiera:
a) imię i nazwisko pracownika,
b) nazwę zajmowanego przez pracownika stanowiska,
c) nazwę komórki organizacyjnej Starostwa.
Procedura określa warunki aktualizacji oznakowania wewnętrznego w Starostwie.
Procedura określa zasady konserwacji oznakowania wewnętrznego w Starostwie.
§ 3.
1. Osobą odpowiedzialną za aktualizację i konserwację oznakowania wewnętrznego
w Starostwie jest inspektor Wydziału Gospodarczego.
2. Nadzór nad realizacją tego zadania sprawuje Kierownik Wydziału Gospodarczego.
§ 4.
wewnętrznego
1. Aktualizacja oznakowania
w Starostwie w Kędzierzynie-Koźlu
dokonywana jest na bieżąco.
2. Kierownicy poszczególnych Wydziałów Starostwa zgłaszają potrzebę aktualizacji tablicy
informacyjnej oraz tabliczek umieszczonych na drzwiach pokoi biurowych wynikających
ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego, stanowisk pracowników, zmiany obsady
pracowniczej.
3. Wraz z aktualizacją tablic informacyjnych następuje przygotowanie identyfikatorów dla
pracowników, zawierających imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę komórki.
1.
2.
3.
4.
§ 5.
Konserwacja tabliczek informacyjnych umieszczanych przy drzwiach następuje
systematycznie raz w tygodniu.
Konserwacja tabliczek informacyjnych dokonywana jest przez osoby zatrudnione na
stanowiskach sprzątaczek.
Konserwacja tablicy informacyjnej głównej następuje raz na kwartał.
Konserwacja tablicy informacyjnej głównej dokonywana jest przez osobę zatrudnioną na
stanowisku pracownika gospodarczego.
Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Józef Gisman
Download