Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze

advertisement
REGULAMIN
PRACY
STAROSTWA POWIATOWEGO
w Nowym Dworze Mazowieckim
1
SPIS TREŚCI
L.p.
str.
1.
Postanowienia wstępne
3
2.
Czas pracy
3
3.
Organizacja stanowiska pracy
4
4.
Obowiązki i uprawnienia pracownika
4
5.
Obowiązki pracodawcy
5
6.
Dyscyplina pracy
6
7.
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień
7
8.
Zwolnienia od pracy
8
9.
Szczegółowe zasady i tryb postępowania w zakresie przestrzegania
obowiązku trzeźwości
9
10.
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
10
11
Ochrona pracy kobiet
11
12.
Urlopy
12
13
Nagrody i wyróżnienia
13
14.
Kary za naruszenie dyscypliny i porządku pracy
13
15.
Wypłata wynagrodzenia
14
16.
Postanowienia końcowe
15
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
1.
Zasady planowania pracy w Starostwie
16
2.
Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych
18
3.
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
indywidualnych spraw obywateli w Starostwie
22
4.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
23
5.
Zasady podpisywania decyzji i pism
25
6.
Organizacja działalności kontrolnej
24
7.
Obowiązki kierowników wydziałów dotyczące przygotowania
materiałów wnoszonych na sesję Rady, komisje Rady, wniosków
radnych oraz realizacji uchwał Rady
28
2
Postanowienia wstępne
1. Regulamin Pracy ustala porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i
obowiązki pracodawcy oraz pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w
Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Przepisy Regulaminu Pracy obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w
Starostwie Powiatowym, bez względu na stanowisko, rodzaj i wymiar czasu pracy oraz
bez względu na okres czasu na jaki zawarto stosunek pracy.
3. Strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego oraz podział zadań na poszczególne
komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy określa Regulamin Organizacyjny
Starostwa Powiatowego uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego.
Czas pracy
§1
1. Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8
godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie
przekraczającym 4 miesięcy.
2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na
wykonywanie obowiązków służbowych.
3. Ustala się następujący rozkład czasu pracy dla pracowników Starostwa:
1) wszystkie komórki organizacyjne pracują według systemu jednozmianowego,
2) poniedziałki – godz. 900 – 1700, pozostałe dni w godz. 800 – 1600.
4. Harmonogram pracy pracowników obsługi ustala kierownik, bezpośredni przełożony.
5. Starosta po uzgodnieniu z przedstawicielami załogi określa i ogłasza w drodze
zarządzenia terminy dodatkowych dni wolnych od pracy.
6. Sekretarz w uzgodnieniu z Starostą może w drodze wyjątku ustalić, dla niektórych
pracowników indywidualny czas pracy w ramach czasu pracy określonego w § 1 ust.1.
Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy może nastąpić, jeżeli uzasadnione jest to
osobistą sytuacją pracownika pod warunkiem, że nie zakłóci to normalnego toku
funkcjonowania Starostwa.
7. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają
indywidualne umowy o pracę.
8. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.
9. Praca nocna obejmuje czas pomiędzy 2200 a godziną 600. Za każdą godzinę przepracowaną
w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej
przepisami o wynagrodzeniach.
10. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.
Za pracę w niedziele lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 600 w tym dniu, a
godziną 600 dnia następnego.
11. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż w
umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia służbowego.
12. Osoba prowadząca sprawy kadrowe prowadzi odrębnie dla każdego pracownika ewidencję
czasu pracy, którą na jego żądanie będzie mu udostępniać.
3
13. Wprowadza się 15 minutową przerwę w pracy w godzinach od 1000 – 1015, którą wlicza
się do czasu pracy.
Organizacja stanowiska pracy
§2
1. Zasady i tryb wykonywania czynności na stanowisku pracy określają:
1) instrukcja kancelaryjna
2) jednolity rzeczowy wykaz akt
3) kodeks postępowania administracyjnego
2. Każdy pracownik prowadzi teczkę organizacyjną stanowiska pracy, która powinna
zawierać:
1) zakres działania stanowiska pracy
2) wykaz rejestrów i teczek rzeczowych prowadzonych na danym stanowisku (numery
teczek, ich tytuły oraz kategorię zgodną z jednolitym rzeczowym wykazem akt)
3) zbiór lub wykaz druków, wzorów pism, decyzji itp. stosowanych w danym wydziale
czy samodzielnym stanowisku pracy
4) wykaz pieczęci używanych na danym stanowisku lub powierzonych pracownikowi do
przechowania
5) spis zdawczo - odbiorczy akt przekazywanych do archiwum zakładowego / kopia/.
Obowiązki i uprawnienia pracownika
§3
1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
1) przestrzegania prawa,
2) wykonywanie zadań Starostwa sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3) informowanie organów, instytucji oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się
w posiadaniu Starostwa, zgodnie z zapisami KPA,
4) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo
przewidzianym,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
współpracownikami i podwładnymi,
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
7) sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonych,
8) dbałość o wykonywanie zadań publicznych powiatu z uwzględnieniem interesu
państwa, powiatu i mieszkańców,
9) przestrzeganie ustalonego czasu pracy, Regulaminu i dyscypliny pracy,
10) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych,
11) podejmowanie inicjatyw w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w pracy,
12) troska o dobro zakładu pracy i ochronę mienia oraz wykorzystania go zgodnie z
przeznaczeniem,
13) reagowanie w sposób rzeczowy na krytyczne uwagi obywateli oraz skargi i wnioski
dotyczące działalności starostwa,
14) pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
15) wypełnianie poleceń służbowych przełożonych.
4
2. Pracownik obowiązany jest przestrzegać zależności służbowej i hierarchicznego
podporządkowania, wynikającego z organizacji wewnętrznej i szczegółowego podziału
czynności.
3. Pracownicy starostwa są zobowiązani do sprawnej i szybkiej obsługi interesantów.
4. Pracownicy starostwa wykonując powierzone im zadania, zobowiązani są do
współdziałania między sobą.
5. Pracownicy załatwiając indywidualne sprawy obywateli winni w szczególności:
1) przestrzegać zasad przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz
innych przepisach mających na celu usprawnienie obsługi interesantów,
2) udzielać dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie załatwianych spraw,
3) w miarę możliwości załatwiać sprawy bez osobistego udziału interesantów w
starostwie,
4) uzupełniać w miarę możliwości brakującą dokumentację we własnym zakresie,
korzystając w maksymalnym stopniu z informacji zawartych w dowodach osobistych
interesantów lub rządowych dokumentach będących w ich posiadaniu, bądź z
oświadczeń.
6. Pracownikowi samorządowemu nie wolno wykonywać poleceń, których wykonywanie
według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi
stratami.
7. Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w
sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub
interesowność.
8. Pracownik samorządowy jest obowiązany na żądanie starosty złożyć oświadczenie o
stanie majątkowym.
9. Pracownik ma prawo:
1) do wypoczynku,
2) do godnego wynagrodzenia za pracę,
3) do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
4) do ułatwień w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Obowiązki pracodawcy
§4
1. Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:
1) zapewnić pracownikom przydział pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę,
2) zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego
podstawowymi uprawnieniami,
3) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również mobilizowanie pracowników do osiągania wysokiej wydajności pracy i
należytej jakości pracy, wykorzystując ich uzdolnienia i kwalifikacje,
4) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne
szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) umożliwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
6) zaspakajać w miarę posiadanych środków bytowych, socjalnych i kulturalnych
potrzeby pracowników,
7) stosować obiektywne oceny dotyczące wyników pracy poszczególnych pracowników,
8) zapewnić odpowiednie warunki pracy sprzyjające rozwojowi inicjatyw i
samodzielności pracowników w zakresie powierzonych im zadań,
5
9) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
10) kierować pracowników na badania profilaktyczne,
11) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracowników, stosownie do obowiązujących przepisów,
12) zapewnić pracownikom odzież ochronną, roboczą i sprzętu ochrony osobistej oraz
dopilnować, aby środki te były stosowne zgodnie z przeznaczeniem,
13) do wydania pracownikom potrzebnych materiałów i narzędzi pracy,
14) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
2. Zarządzenia, okólniki, informacje, zawiadomienia dotyczące ogółu pracowników podawane
są do wiadomości przez wywieszenie ich w miejscu widocznym dostępnym dla
pracowników.
3. Posłowie, radni w sprawach związanych z pełnieniem mandatu, jak również
przedstawiciele samorządu, gmin, pracownicy starostwa oraz innych instytucji - w
sprawach służbowych przyjmowani są poza kolejnością.
Dyscyplina pracy
§5
1. Pracownicy obowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku i
dyscypliny pracy szczególnie poprzez:
1) punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy oraz podpisywanie listy obecności
przed godziną rozpoczęcia pracy. W przypadku nie odnotowania faktu przybycia do
pracy przyjmuje się, ze pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa
na pracowniku,
2) usprawiedliwienie każdej nieobecności w pracy,
3) ustalenie z bezpośrednim przełożonym każdego wyjścia i wyjazdu w godzinach
pracy oraz odnotowanie tego faktu w książce lub książce delegacji,
4) właściwy stosunek do wykonywanej pracy i środków pracy,
5) wykonywanie poleceń przełożonych,
6) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów przeciwpożarowych,
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) wykonywanie pracy w stanie trzeźwym,
8) zachowanie porządku i spokoju w miejscu pracy.
2. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w ust.1 pkt. 1) – 8) stanowi rażące naruszenie
porządku i dyscypliny pracy.
3. Wyjazdy pracowników w sprawach służbowych poza stałe miejsce pracy mogą odbywać
się na podstawie zatwierdzonego przez Starostę lub osobę przez niego upoważnioną
zlecenia wyjazdu.
4. Lista obecności kontrolowana jest codziennie z chwilą rozpoczęcia pracy przez Sekretarza
lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt ten odnotowany jest w odpowiedniej rubryce.
5. Pracownik opuszczający miejsce pracy obowiązany jest każdorazowo informować
współpracowników w danym pomieszczeniu o miejscu swego pobytu. W przypadku, gdy
pracownik zajmuje pomieszczenie sam, zobowiązany jest zawiesić odpowiednią
informację na drzwiach tego pomieszczenia.
6. Niedozwolone jest pozostawienie kluczy na zewnątrz pomieszczenia biurowego.
7. Po zakończeniu godzin pracy pracownik obowiązany jest:
1) pozamykać biurka i szafy, a klucze pozostawić w miejscu wyznaczonym przez
przełożonego,
2) zamknąć pokój, a klucz zwrócić na portiernię,
6
9. Zabrania się pracownikom wprowadzania do budynku po godzinach pracy osób nie
zatrudnionych w starostwie.
10 . Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy, może mieć
miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośredniego
przełożonego.
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień
§6
1. Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę
usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1) wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z
powodu choroby zakaźnej,
2) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika
osobistej opieki,
3) okoliczność wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad
dzieckiem w wieku do 8 lat,
4) nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od
zakończenia podróży w warunkach, które uniemożliwiły odpoczynek nocny,
6) leczenie uzdrowiskowe, jeżeli umocowane ono zostało zaświadczeniem lekarskim za
okres niezdolności do pracy.
2. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien
uprzedzić swego przełożonego.
3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o
przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później niż w drugim
dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez
inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty, przy czym za datę zawiadomienia
uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 może być usprawiedliwione
szczególnymi okolicznościami
uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez
pracownika obowiązku zawiadomienia, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z
brakiem lub nieobecnością domowników, albo innym zdarzeniem losowym.
5. W razie nieobecności w pracy w związku z:
1) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika,
2) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika
osobistej opieki, leczeniem uzdrowiskowym,
pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając zaświadczenie
lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.
6. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z
przepisami o orzekaniu czasowej niezdolności do pracy,
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z
przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z
przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
3) oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających
konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem
do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do
której dziecko uczęszcza,
7
4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ
właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej
lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący
postępowanie w sprawach o wykroczenie - w charakterze strony lub świadka w
postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację
potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach
nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin,
w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny,
7. Komórka kadrowa niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o czasowej niezdolności do
pracy umieszcza na nim datę otrzymania i podpis, odnotowuje okres nieobecności w liście
obecności.
8. Pracownik spóźniony obowiązany jest złożyć Sekretarzowi wyjaśnienie. Do Sekretarza
należy uznanie spóźnienia za usprawiedliwione. W przypadku stwierdzenia, że
okoliczności podane w wyjaśnieniu nie usprawiedliwiają spóźnienia obowiązany jest on
wnioskować do zastosowanie kary porządkowej,
9. W razie nieobecności pracownika, sprawy przez niego prowadzone załatwia pracownik,
który jest zobowiązany do zastępowania go w ramach ustalonego zakresu czynności.
Zwolnienia od pracy
§7
1.
W trybie i na zasadach określonych stosowanymi przepisami Starosta jest obowiązany
zwolnić pracownika od pracy :
1) w celu wykonywania zadań lub czynności:
a) ławnika w sądzie,
b) członka komisji pojednawczej,
c) obowiązków świadczeń osobistych,
2) w celu:
a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium d/s wykroczeń, komisji
pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym
postępowaniem kontrolnym,
c) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych
badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o
zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia
na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie
badań w czasie wolnym od pracy,
d) oddanie krwi albo przeprowadzenie zleconych przez Stację Krwiodawstwa
okresowych badań lekarskich,
e) uczestniczenie w akcji ratunkowej Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego lub Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jeżeli
pracownik jest członkiem tych organizacji,
f) uczestniczenie w działaniach ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej, leżeli
pracownik jest członkiem OSP,
g) uczestniczenie w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli
pracownik jest
członkiem tej rady.
3) w celu występowania w charakterze:
8
a)
biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, przygotowawczym,
sądowym lub przed kolegium d/s wykroczeń,
b) strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą,
4) pracownikom pełniącym funkcję wykładowców w szkołach zawodowych, w szkołach
wyższych, w placówkach naukowych albo w jednostkach badawczo-rozwojowych
przysługuje zwolnienie od pracy na czas niezbędny do prowadzenia zajęć, w
wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo lub 24 godzin w miesiącu,
5) pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:
a) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i
pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub
macochy,
b) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry,
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
6) pracownicy /również pracownikowi/ wychowującej przynajmniej jedno dziecko w
wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie na dwa dni z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia.
7) w przypadku nieuniknionej i uzasadnionej potrzeby wyjścia w celu załatwienia spraw
osobistych pracownik może być zwolniony przez Sekretarza Powiatu, a podczas jego
nieobecności przez kierownika wydziału, na czas niezbędny do załatwienia sprawy.
Fakt ten pracownik winien odnotować w rejestrze wyjść w godzinach służbowych w
celach prywatnych z zaznaczeniem godziny wyjścia i godziny powrotu,
8) za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 7 pracownikowi nie przysługuje
wynagrodzenie,
9) zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje
pracownikom delegowanym na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, jak również
kontynuującym naukę w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych na czas
niezbędny dla umożliwienia udziału w zajęciach.
10) każdorazowe wyjście w godzinach pracy zarówno w celach służbowych, jak i
prywatnych powinno być uzgadniane z przełożonym. Wyjście pracownika w celu
załatwienia spraw służbowych powinno być ewidencjonowane z zaznaczeniem
godziny wyjścia i godziny powrotu,
11) pracownik, któremu udzielono zwolnienia od pracy obowiązany jest poinformować
współpracowników o miejscu swego pobytu i godzinie powrotu. W wypadku gdy
pracownik zajmuje pomieszczenie sam, obowiązany jest na drzwiach pokoju umieścić
informację o pełnionym zastępstwie.
Szczegółowe zasady i tryb postępowania w zakresie przestrzegania
obowiązku trzeźwości
§8
1. Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości.
2. Obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych
pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na bezpośrednich przełożonych tych
pracowników.
3. Realizacja tego obowiązku polega na:
1) niedopuszczeniu do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazuje na spożycie
alkoholu,
2) niezwłocznym zgłoszeniu Staroście lub pracownikowi d/s kadrowych faktu
podejrzenia spożycia przez pracownika alkoholu.
9
4. Kontroli trzeźwości dokonuje, za zgodą pracownika lub za pośrednictwem policji,
bezpośredni przełożony lub pracownik d/s kadrowych albo inna osoba pisemnie
upoważniona przez Starostę do takiej kontroli.
5. Pracownik ma prawo żądać przeprowadzenia badania swojego stanu trzeźwości, jeżeli
wymaga tego jego interes prawny.
6. Osoba prowadząca kontrolę trzeźwości sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) dane osoby zgłaszającej naruszenie obowiązku trzeźwości lub informację ogólną o
zgłoszeniu,
2) określenie czasu i miejsca przyjęcia zgłoszenia,
3) dane osobowe pracownika podejrzanego o naruszenie obowiązku trzeźwości oraz opis
sposobu i okoliczności naruszenia tego obowiązku,
4) krótki opis podejmowanych w trakcie postępowania czynności,
5) wskazanie dowodów,
6) datę sporządzenia protokółu, czas prowadzenia postępowania, czytelne podpisy osoby
sporządzającej protokół i osób podejrzanych o naruszenie obowiązku trzeźwości,
7) załączone dowody, w tym protokóły przesłuchań i wyniki badań zawartości alkoholu
albo informację o tym kto i kiedy dostarczy wyniki tych badań.
7. Pracownik d/s kadrowych na podstawie protokołu przygotowuje decyzje personalne.
8. Koszty badań stanu trzeźwości ponosi zakład pracy.
9. W przypadku, gdy stwierdzono u pracownika stan po użyciu alkoholu obowiązek
poniesienia kosztów badań ciąży na tym pracowniku.
10. W trakcie wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie bhp pracownicy powinni być
zapoznani ze skutkami prawnymi naruszenia obowiązku trzeźwości.
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
§9
1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
2. Pracodawca jest zobowiązany:
1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
2) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.
3. 1) Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają także
szkoleniom okresowym,
2) Szkolenie wstępne i okresowe w zakresie bhp i ppoż. prowadzi wyznaczona przez
Starostę osoba,
3) W ramach ogólnego szkolenia bhp i ppoż. pracownicy zapoznawani są ze
szczegółowymi zasadami gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i
obuwiem roboczym,
4) Bezpośredni przełożony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi
niezbędnych do pracy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
oraz wykonuje nadzór nad ich właściwym stosowaniem i rozliczaniem się z nich.
Tabelę norm przydziału i wykaz stanowisk określa Starosta w drodze zarządzenia.
10
5) Pracownik obowiązany jest wykorzystywać środki bhp zgodnie z ich przeznaczeniem
wyłącznie do celów służbowych chyba ,że stanowią jego własność.
4. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu:
1) na konferencjach, naradach,
2) w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach socjalnych z wyjątkiem palarni lub
miejsc wydzielonych do palenia odpowiednio oznaczonych i wyposażonych.
Ochrona pracy kobiet
§ 10
1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia.
2. Wykaz prac wzbronionych kobietom:
1) w zakresie podnoszenia i przenoszenia ciężarów:
L.p.
1.
2.
3.
Sposób przemieszczania ciężarów
Ręczne podnoszenie i przenoszenie
ciężarów po powierzchni płaskiej
a) przy pracy stałej
b) przy pracy dorywczej
Ręczne przenoszenie ciężarów pod
górę
a) przy pracy stałej
b) przy pracy dorywczej
Ręczne podnoszenie i przenoszenie
ciężarów
a) Ręczne podnoszenie i
przenoszenie ciężarów po
powierzchni płaskiej
- przy pracy stałej
- przy pracy dorywczej
b) Ręczne przenoszenie ciężarów
pod górę / schody
- przy pracy stałej
- przy pracy dorywczej
Najwyższa norma
na osobę
(w kg)
Uwagi
12 kg
20 kg
8 kg
15 kg
3 kg
5 kg
Dot. kobiet w ciąży
i w czasie karmienia
2 kg
3,75 kg
2) kobietom w ciąży i w okresie karmienia:
a) prace w pozycji wymuszonej (pochylonej, na klęczkach, w przysiadzie),
b) praca w pozycji stojącej, łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej,
3) kobietom w ciąży:
a) prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godziny na dobę,
b) na wysokości zagrażającej upadkiem oraz wchodzenia i schodzenia po drabinach
w klamrach.
3. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet określa kodeks pracy.
11
Urlopy
§ 11
1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Wymiar
urlopu określa kodeks pracy.
2. Pracownikowi należy udzielić urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w
którym nabył do niego prawo.
3. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się
biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności
zapewnienia normalnego toku pracy.
4. Plan urlopów pracowników ustala wspólnie z pracownikami bezpośredni przełożony w
terminie do 15 grudnia i przedkłada go pracownikowi prowadzącemu sprawy kadrowe.
5. Celem zapewnienia normalnego toku pracy w Urzędzie plan urlopów winien być
sporządzony w taki sposób, aby równocześnie korzystało z urlopu nie więcej niż 1/2 stanu
osobowego pracowników Urzędu.
6. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w zakładzie.
7. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty bądź
osoby przez niego upoważnionej.
8. Na wniosek pracownika, urlop wypoczynkowy może być udzielany poza planem urlopów.
9. Część urlopu nie wykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek
choroby, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych
albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
10. Urlopu nie wykorzystanego z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej
do końca I kwartału następnego roku.
11. Pracownik ma prawo do żądania 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym,
w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie ustalenia urlopu
najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
12. Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny. Urlopu nie
wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika.
13. Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego
pracownikowi:
1) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem /urlop wychowawczy/,
2) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła, senatora,
3) młodocianemu w okresie ferii szkolnych, po wyczerpaniu urlopu wypoczynkowego,
4) podejmującego naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych bez skierowania
pracodawcy,
5) skierowania do pracy za granicą, na okres skierowania,
6) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru
wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika,
7) na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub konsularnym
za granicą.
Nagrody i wyróżnienia
§ 12
12
1.
2.
3.
4.
5.
W starostwie może być tworzony fundusz nagród w wysokości do 3% planowanego
osobowego funduszu płac pracowników, pozostający w dyspozycji starosty.
Pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w
pracy, doskonalenie sposobu jej wykonywania mogą być przyznawane nagrody i
wyróżnienia.
Mogą być stosowane następujące nagrody i wyróżnienia:
1) nagroda pieniężna
2) pochwała pisemna
3) pochwała publiczna
4) dyplom uznania.
Nagrody i wyróżnienia dla pracowników przyznaje Starosta na wniosek ich bezpośrednich
przełożonych.
Odpis pisma o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych
pracownika.
Kary za naruszenie dyscypliny i porządku pracy
§ 13
1. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku,
dyscypliny, Regulaminu, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych, a w szczególności:
1) spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez
usprawiedliwienia,
2) stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu,
3) spożywa alkohol w czasie pracy,
4) wykonuje polecenie w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych
wskazówkami,
5) wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników,
6) nie przestrzega tajemnicy służbowej
mogą być stosowane kary:
- kary upomnienia,
- kara nagany,
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się
do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być
zastosowana kara pieniężna.
3. 1) Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a
łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń określonych w art.
87 § 1 pkt 1-3 kodeksu pracy.
2) Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne.
4. 1) Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o
naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się
tego naruszenia.
2) Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
13
5.
6.
7.
8.
3) Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia
obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek
do pracy.
Kary stosuje Starosta i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa do
akt osobowych pracownika.
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w
ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub
odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej
pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14
dni od daty jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
Pracownik, który wniósł sprzeciw może w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu
tego sprzeciwu wnieść do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa
się z akt osobowych pracownika.
Wypłata wynagrodzenia
§ 14
1. 1) Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy
i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości pracy.
2) Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być
niższe od wynagrodzenia minimalnego określonego w ustawie o minimalnym
wynagrodzeniu, z zastrzeżeniem pkt 3.
3) Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.2 nie wlicza się:
a) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
b) nagród jubileuszowych,
c) odpraw emerytalno-rentowych,
d) nagród z zakładowego funduszu nagród.
2. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji
płacowej do wglądu.
3. Wypłata wynagrodzenia odbywa się w kasie zlokalizowanej w budynku Starostwa w
godzinach pracy kasy.
4. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub osoby przez
niego pisemnie upoważnionej.
5. Wynagrodzenie może zostać przelane na wskazane przez pracownika konto bankowe po
złożeniu odpowiedniego pisemnego oświadczenia.
6. Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne potrąceniu podlegają
następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń
alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych
niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi,
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy.
8.
Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie 29 dnia każdego miesiąca .
9.
Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za prace jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
14
Postanowienia końcowe
Integralną część Regulaminu stanowią załączniki określające:
1. Zasady planowania pracy w Starostwie (załącznik Nr 1)
2. Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych (załącznik Nr 2)
3. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli
w Starostwie(załącznik Nr 3)
4. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg (załącznik Nr 4)
5. Zasady podpisywania decyzji i pism (załącznik Nr 5)
6. Organizacja działalności kontrolnej (załącznik Nr 6)
§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu pracy, akty wykonawcze i inne ustawy w zakresie prawa pracy.
2. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń pracowniczych
określają odrębne przepisy.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom.
15
Załącznik Nr 1
do Regulaminu Pracy
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Zasady planowania pracy w Starostwie
§1
Starostwo oraz poszczególne jego komórki organizacyjne wykonują powierzone im zadania w
oparciu o roczne plany pracy.
§ 2
Planowanie pracy w Starostwie ma charakter zadaniowy, służy sprecyzowaniu zadań
nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne oraz wytyczeniu i koordynacji
przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.
§ 3
Podstawę planowania działalności Starostwa stanowią zadania o dającym się określić
horyzoncie czasowym, wynikające w szczególności z :
1) zadań własnych powiatu i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
2) uchwał Rady,
3) rozstrzygnięć mieszkańców powiatu podejmowanych w głosowaniu powszechnym /
wybory lub referendum/,
4) postulatów zgłaszanych radnym przez wyborców, rozpatrzonych przez organ powiatu
przyjętych przez nie do realizacji,
5) następstw czynności podjętych przez Starostę w sprawach nie cierpiących zwłoki
związanych z zagrożeniem interesu publicznego, należących do kompetencji Zarządu,
6) zarządzeń Zarządu zatwierdzonych przez Sesje Rady,
7) budżetu powiatu,
8) obowiązków powiatu wynikających z uczestnictwa w związku komunalnym,
9) z uchwał i postanowień Sejmiku Województwa dotyczących powiatu.
§4
1. W oparciu o zadania przyjęte do realizacji przez Starostwo kierownicy oraz pracownicy
na samodzielnych stanowiskach opracowują plany wykonania zadań w powierzonym im
zakresie.
2. Plany powinny zawierać:
1) treść zadania,
2) termin realizacji zadania,
3) osoby, stanowiska pracy odpowiedzialne za realizację
3. Zbiór opracowanych w ten sposób planów złożonych w Wydziale Organizacji i Kadr
stanowi roczny plan Starostwa.
16
§5
1. Plan pracy Starostwa ulega w całym roku uzupełnieniu w miarę zaistnienia nowych zadań
lub zmiany okoliczności realizacji zadań dotychczasowych.
2. Zmiany planu dokonuje się w formie aneksu.
§6
Kierownicy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach zobowiązani są do dokonania
bieżącej oceny przebiegu realizacji przyjętych w danej komórce zadań.
§7
Za realizację rocznego planu pracy Starostwa odpowiada Sekretarz, który przygotowuje
pisemne sprawozdanie z jego wykonania Staroście w terminie do 15 stycznia każdego roku
lub na każde jego żądanie.
17
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Pracy
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych
§1
1. Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi powiatu przysługuje prawo
stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze powiatu.
2. W zakresie nie regulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowiązujących Rada może wydać przepisy porządkowe, jeżeli to jest niezbędne dla
ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i
bezpieczeństwa publicznego.
3. W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum
lokalnego. Referendum może być prowadzone, w każdej ważnej dla powiatu sprawie.
Tryb przeprowadzenia referendum określają odrębne przepisy.
§2
Organy samorządu powiatu wydają akty
powiatowe) w formie uchwał i zarządzeń.
prawne powszechnie obowiązujące (przepisy
§3
Akty prawne wymienione w § 2 ustanawiają:
1) Rada w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami prawa i Statutem,
2) Zarząd w formie przepisów porządkowych w przypadkach określonych w art.41 ustawy o
samorządzie powiatowym. Przepisy te podlegają zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady
w trybie art. 42 ust. 3.
§4
1. Rada ponadto podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa i
Statutem.
2. Zarządowi przysługuje prawo podejmowania uchwał w celu wykonania uchwał Rady i
zadań powiatu określonych przepisami prawa i Statutem.
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu
społecznego, starosta podejmie czynności należące do kompetencji Zarządu.
4. W przypadku kreślonym w ust.3 starosta posiada prawo wydawania przepisów. Nie
dotyczy to wydawania przepisów porządkowych, o których mowa w art. 42 ust.2 ustawy o
samorządzie powiatowym. Czynności podjęte w powyższym trybie wymagają
zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
18
5. Starosta wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie okólników. Okólniki te
nie posiadają mocy przepisów powiatowych.
§5
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w
obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym
w sprawach określonych w Statucie.
3. Postanowienia dotyczące trybu podejmowania przez Radę uchwał, określone w ust. 1
stosuje się odpowiednio do podejmowanych uchwał przez Zarząd. Zasady powyższe nie
mają zastosowania w przypadku określonym w § 4 ust. 3 i 4.
§6
1. Przepisy powiatowe ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach
publicznych, ogłoszenia w prasie lokalnej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Przepisy powiatowe wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie
terminu późniejszego.
3. Starostwo prowadzi zbiór przepisów powiatowych dostępny do powszechnego wglądu.
4. Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące przepisów powiatowych mogą
być podane do publicznej wiadomości o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§7
1. Projekt aktu prawnego opracowuje kierownik lub pracownik na samodzielnym
stanowisku w sprawach należących do zakresu jego działania.
2. Pracownik odpowiada za redakcję, treść merytoryczną i prawną projektu aktu prawnego.
§8
1. Układ projektu aktu prawnego powinien być przejrzysty.
2. Redakcja przepisów projektu aktu powinna być jasna i czytelna.
3. Tekst projektu aktu prawnego powinien być opracowany ze szczególną starannością i
odpowiadać zasadom poprawności językowej oraz pisowni.
4. Dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projektach aktów prawnych używać
jednakowych terminów i określeń prawnych przyjętych w obowiązującym
ustawodawstwie.
§9
1.Układ formalny aktów prawnych winien odpowiadać następującym zasadom:
1) akt prawny składa się z :
a) tytułu,
b) zasadniczej treści,
2) tytuł składa się z następujących części:
a) oznaczenia rodzaju i numeru aktu prawnego,
b) oznaczenia organu wydającego akt prawny,
c) daty aktu prawnego,
d) określenia przedmiotu aktu prawnego,
19
2. Każdą część tytułu podaje się w oddzielnym wierszu , w kolejności według ust.1 pkt. 2,
przy czym nazwę miesiąca w dacie aktu prawnego należy pisać słownie.
3. W trakcie aktu prawnego należy :
1) na wstępie powołać się na przepis prawny upoważniający organ do wydania aktu
prawnego,
2) podać zwięźle treść aktu prawnego,
3) wskazać jednostkę organizacyjna do wykonania aktu prawnego oraz złożenia
sprawozdania z jego realizacji, jeżeli zachodzi potrzeba takiego sprawozdania.
4. Treść zarządzeń i uchwał należy ujmować w oddzielne paragrafy, które dzielą się na
ustępy, punkty, litery, zaś treść decyzji na ustępy, punkty i litery.
§ 10
1. Do opracowanych w sposób wyżej podany projektów aktów prawnych należy załączyć
sporządzone na osobnej kartce uzasadnienie do projektu.
2. Uzasadnienie do projektu powinno w sposób jasny i wyczerpujący a jednocześnie zwięzły i
konkretny przedstawić stosunki faktyczne w dziedzinie stanowiącej przedmiot objęty
uregulowaniem, przytoczyć w formie syntetycznej argumenty przemawiające za potrzebą i
celowością wydania danego aktu oraz wskazać na podstawy prawne dla jego wydania.
Ponadto w uzasadnieniu należy wskazać w razie potrzeby - na przewidywane efekty i
następstwa finansowe oraz podać czy wydatki związane z realizacją postanowień
zawartych w projekcie znajdują pokrycie w budżecie Starostwa.
1. Pod uzasadnieniem podpisuje się wnioskodawca projektu.
§ 11
1. W przypadku, gdy wynika to w sposób wyraźny z przepisów lub gdy wymaga tego
charakter i waga normowanej danym aktem sprawy należy jego projekt uzgodnić z
właściwymi komisjami stałymi Rady oraz innymi zainteresowanymi instytucjami.
2. Jeżeli projekt zawiera postanowienia nakładające na inne wydziały lub instytucje określone
obowiązki, należy wtedy uzyskać uzgodnione stanowisko zainteresowanych jednostek.
3. W szczególności projekty powinny być uzgodnione:
a) z Sekretarzem - w sprawach o charakterze organizacyjnym,
b) ze Skarbnikiem - w sprawach wywołujących skutki finansowe lub budżetowe,
4. W celu uzgodnienia projektu aktu prawnego wnioskodawca przesyła projekt do
zainteresowanych jednostek, określając termin, w jakim jednostki te powinny
ustosunkować się do projektu.
5. Opinie do projektu zainteresowane jednostki zamieszczają na oryginale uzasadnienia bądź
zgłaszają w formie pism skierowanych do wnioskodawcy.
6. W przypadku, gdy projekt aktu prawnego wymaga uzgodnienia z wieloma jednostkami
organizacyjnymi i był uzgodniony w toku narady /spotkania/, można podać ich
stanowisko /zwłaszcza gdy jest ono zbieżne/ w formie wyciągu z protokołu narady
dołączonego do projektu aktu prawnego.
20
§ 12
Wnioskodawca i jednostki organizacyjne opiniujące projekty powinny dążyć do uzgodnienia
rozbieżnych stanowisk w drodze bezpośredniej konsultacji, a w przypadku nie uzgodnienia
stanowisk, wnioskodawca zobowiązany jest sporządzić odpowiednią notatkę informacyjną
wyjaśniającą na czym polega różnica stanowisk między poszczególnymi jednostkami
opiniującymi a wnioskodawcą oraz z jakich względów wnioskodawca nie może podzielić
stanowiska jednostek opiniujących.
§ 13
Po dokonaniu uzgodnień należy przedstawić projekt w 3 egzemplarzach wraz z dowodami
uzgodnień, a w przypadkach określonych w § 12 - z notatką informacyjną w celu
ostatecznego zaopiniowania przez Zespół Radców Prawnych i przedłożenie go Staroście.
§ 14
Akt prawny niezwłocznie po podjęciu powinien być zarejestrowany w Biurze Rady i Zarządu,
a jego oryginał zawierający uzgodnienia i opinie wraz z materiałami uzupełniającymi złożony
do zbioru prowadzonego przez to Biuro.
§ 15
1. Akty prawne organów powiatu rejestrowane są w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.
2. Zbiór aktów prawnych wydawanych przez Radę i Zarząd prowadzi Biuro Rady i Zarządu
Powiatu.
3. Rejestr aktów prawnych powinien zawierać następujące rubryki:
a) numer porządkowy w danym roku kalendarzowym,
b) data podpisu aktu,
c) przedmiot sprawy,
d) wnioskodawca,
e) uwagi.
4. Na samym akcie przy rejestrowaniu go należy wpisać po nazwie danego aktu nr
porządkowy wynikający z zapisu w rejestrze łamany przez rok kalendarzowy.
5. Wydziały obowiązane są przechowywać w osobnym zbiorze odpisy aktów prawnych.
21
Załącznik Nr 3
do Regulaminu Pracy
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
indywidualnych spraw obywateli w Starostwie
§1
1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w k.p.a. oraz w
przepisach szczególnych.
2. Pracownicy są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych
spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwianie indywidualnych spraw
obywateli ponoszą kierownicy wydziałów i zespołów, pracownicy na samodzielnych
stanowiskach oraz pozostali pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
4. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie
załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i
interpelacji sprawuje Sekretarz.
§2
1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa k.p.a.,
instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków obywateli.
2. Sprawy wniesione przez obywateli do Starostwa są ewidencjonowane w spisach i
rejestrach spraw.
3. Wydział Organizacji i Kadr prowadzi centralny rejestr spraw indywidualnych
wpływających do Starostwa oraz spraw zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez
Starostę i Wicestarostę.
§3
1. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnieniu treści
obowiązujących przepisów,
2) rozstrzygnięcia sprawy, bez zbędnej zwłoki a w przypadkach wymagających
postępowania wyjaśniającego do określenia terminu załatwienia sprawy,
3) informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
4) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku
zaistnienia takiej konieczności,
5) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia,
od wydanych rozstrzygnięć.
2. Interesanci mają prawo uzyskać informację w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.
22
Załącznik Nr 4
do Regulaminu Pracy
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg
§1
1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu
oraz powiatowych służb, inspekcji i straży są rozpatrywane przez członków kierownictwa,
zgodnie z ich właściwością.
2. Jeżeli Starosta uzna to za konieczne rozpatruje skargę lub wniosek osobiście.
§2
1. Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego powinny być
rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź udzielona nie później niż w terminie 14 dni od
daty wpływu.
2. Na skargi i wnioski inne niż określone w ust.1 odpowiedź powinna być udzielona w
terminie 1 miesiąca od daty wpływu.
§3
1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu w sprawach należących do zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje Wojewoda.
2. Skargi dotyczące zadań Powiatu lub działalności Zarządu, Starosty, a także kierowników
Powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada
Powiatu, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Skargi i wnioski dotyczące zadań lub działalności kierowników wydziałów rozpatruje
Starosta lub nadzorujący ich Członek Zarządu.
4. Pozostałe skargi i wnioski przygotowują wydziały merytoryczne w ramach swej
właściwości rzeczowej, a rozpatruje kierownik danego wydziału.
5. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy Działu VIII od art.
221 do art. 259 k.p.a.
§4
Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują:
1. w sprawach dotyczących zadań lub działalności Zarządu oraz Starosty – Przewodniczący
Rady Powiatu
2. w sprawach dotyczących zadań lub działalności kierowników wydziałów - Starosta lub
nadzorujący ich Członek Zarządu
3. w pozostałych sprawach – kierownik wydziału
23
§5
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków oraz nadzór nad ich prawidłowym
załatwieniem koordynuje Wydział Organizacji i Kadr, który w szczególności:
1. czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi
2. udziela interesantom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych
informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje interesanta do właściwego wydziału lub
organizuje przyjęcie interesantów przez Starostę lub właściwego Członka Zarządu,
3. prowadzi rejestr skarg i wniosków dotyczących pracy starostwa, jednostek
organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.
4. rejestr, o którym mowa w ust.3 jest prowadzony na podstawie kopii akt sprawy, które ma
obowiązek przekazać osoba rozpatrująca skargę lub wniosek,
5. opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
§6
Kierownicy wydziałów odpowiedzialni są za:
1. powiadomienie nadzorującego ich Członka Zarządu o złożeniu skargi,
2. dokonanie rejestracji w centralnym rejestrze skargi wniesionej ustnie do protokołu,
3. wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków,
4. niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacji i Kadr wyjaśnień oraz dokumentacji
niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków.
§7
1. Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków.
2. Sekretarz i pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przyjmują interesantów
w ciągu całego dnia pracy Starostwa.
3. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokóły
§8
Pracownik przyjmujący obywateli w sprawach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia
zawierający:
1. datę przyjęcia,
2. imię, nazwisko i adres składającego,
3. zwięzłe określenie spraw,
4. imię i nazwisko przyjmującego,
5. podpis składającego.
24
Załącznik Nr 5
do Regulaminu Pracy
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Zasady podpisywania decyzji i pism
§1
1. Protokoły z posiedzeń Zarządu oraz uchwał Zarządu podpisują wszyscy jego członkowie
obecni na posiedzeniu.
2. Umowy oraz inne dokumenty, zawierające oświadczenia woli – w imieniu Powiatu – w
sprawach majątkowych podpisują dwaj członkowie zarządu.
3. Umowy oraz inne dokumenty określone w ust.2, które mogą spowodować powstanie
zobowiązań finansowych, wymagają kontrasygnaty Skarbnika Powiatu lub osoby przez
niego upoważnionej.
§2
1. Do kompetencji Starosty należy podpisywanie:
a) decyzji i innych aktów prawnych z zakresu administracji publicznej,
b) dokumentów i korespondencji zarządu,
c) dokumentów i korespondencji kierowanych do naczelnych i centralnych organów
państwowych,
wojewody
i
marszałka
województwa,
przedstawicielstw
dyplomatycznych,
d) odpowiedzi na skargi dotyczące kierowników komórek i jednostek organizacyjnych
powiatu,
e) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
f) decyzji w sprawach kadrowych pracowników,
g) wniosków urlopowych,
h) poleceń wyjazdów służbowych,
2. W czasie nieobecności Starosty dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Wicestarosta.
3. Wicestarosta, Skarbnik i Sekretarz:
a) podpisują korespondencję w sprawach dotyczących wykonywanych zadań z
wyjątkiem spraw zastrzeżonych do podpisu Starosty,
b) parafują dokumenty kierowane do podpisu Starosty,
c) parafują dokumenty pod obrady Zarządu.
§3
1. Kierownicy komórek organizacyjnych starostwa mogą otrzymać upoważnienie do
podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie działania ich
komórek, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w § 1.
2. Starosta może w formie pisemnej upoważnić pracowników starostwa do wydawania
decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
25
wydawania zaświadczeń w imieniu Starosty, a także do załatwiania innych spraw w jego
imieniu w ustalonym zakresie.
§4
1. Dokumenty przedstawiane do podpisu Starosty powinny być uprzednio parafowane przez
kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej.
2. Wszystkie dokumenty przedstawiane do podpisu powinny być parafowane przez
pracowników, którzy opracowali projekt.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Wnioski urlopowe akceptuje Starosta lub osoba przez niego upoważniona.
5. Polecenie wyjazdu służbowego zleca Starosta lub osoba przez niego upoważniona.
26
Załącznik Nr 6
do Regulaminu Pracy
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Organizacja działalności kontrolnej
§1
W Starostwie sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
§2
Kontrolę wewnętrzną w Starostwie sprawują:
1. Starosta, Wicestarosta, Skarbnik, Sekretarz w stosunku do pracowników bezpośrednio im
podległych.
2. Sekretarz w stosunku do wszystkich pracowników w zakresie zabezpieczenia mienia
Starostwa.
3. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej zgodnie z rocznym planem kontroli i zakresem w
nim zawartym.
§3
Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez Starostę pełnomocnictw:
1. Skarbnik w stosunku do jednostek wyodrębnionych organizacyjnie.
2. Kierownicy Wydziałów i samodzielne stanowiska w stosunku do jednostek
organizacyjnych w zakresie właściwości rzeczowej oraz stanowisko ds. kadr w zakresie
spraw kadrowych.
§4
1. Fakt przeprowadzenia kontroli w Starostwie odnotowuje się w rejestrze prowadzonych
kontroli, który zawiera:
1) datę kontroli,
2) temat kontroli,
3) stanowisko kontrolowane,
4) wyniki kontroli,
5) podpis kontrolowanego pracownika.
2. Z kontroli zewnętrznej sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, który otrzymują:
kontrolowany i kontrolujący.
3. W oparciu o upoważnienie Starosty, pracownik dokonujący kontroli sprawdza wykonanie
zaleceń pokontrolnych.
27
Załącznik Nr 7
do Regulaminu Pracy
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Obowiązki kierowników wydziałów dotyczące przygotowania
materiałów wnoszonych na sesję Rady, komisje Rady, wniosków
radnych oraz realizacji uchwał Rady
§1
1. Kierownicy wydziałów opracowują na polecenie Starosty materiały na sesję Rady w
przypadku, gdy wynika to z planu Rady lub zachodzi potrzeba rozpatrzenia na sesji
określonej sprawy.
1. Materiały na sesję Rady opracowuje kierownik wydziału właściwego ze względu na
tematykę sesji.
2. W przypadku, gdy przygotowanie materiałów na sesję dotyczy kilku wydziałów, Starosta
wyznacza wydział wiodący, który odpowiedzialny jest za całość spraw związanych z
opracowywaniem materiałów.
§2
Materiały na sesję powinny być opracowywane pod nadzorem Starosty lub Wicestarosty albo
Sekretarza oraz uzgodnione z zainteresowanymi daną sprawą jednostkami organizacyjnymi.
§3
W toku opracowywania materiałów należy dążyć do zapewnienia udziału właściwych
komisji Rady we wszystkich fazach związanych z ich przygotowywaniem.
§4
Materiały na sesję wraz z projektami uchwał zaopiniowanymi przez radcę prawnego w
ustalonej z Biurem Rady i Zarządu ilości egzemplarzy kierownik właściwego wydziału
przekazuje Staroście celem przedstawienia Zarządowi do zaakceptowania.
1. Po przyjęciu materiałów przez Zarząd powielanie ich oraz rozesłanie radnym i osobom
zainteresowanym należy do Biura Rady i Zarządu.
28
§5
Tryb opracowywania i przedstawiania na sesję projektów planów rozwoju społecznogospodarczego Powiatu i budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania regulują odrębne
przepisy.
§6
Wnioski komisji oraz zapytania i wnioski radnych Rady skierowane do Zarządu rejestruje
Biuro Rady i Zarządu, po czym przekazuje je kierownikom wydziałów właściwych dla
rozpatrzenia danego wniosku zapytania.
§7
1. Kierownicy wydziałów niezwłocznie po otrzymaniu wniosku lub zapytania rejestrują w
rejestrach prowadzonych w wydziałach oraz podejmują niezbędne czynności dla ich
załatwienia oraz przygotowania odpowiedzi zainteresowanym.
2. Projekty odpowiedzi na zapytania i wnioski kierownicy wydziałów przedkładają do
podpisu Staroście.
§8
1. O sposobie załatwienia wniosku komisji lub radnego należy powiadomić wnioskodawcę
najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
2. Odpowiedź na zapytanie powinna być udzielona radnemu niezwłocznie, nie później jednak
niż 14 dni od daty jego złożenia.
§9
Stanowisko nie uwzględniające wniosku lub zapytania powinno być uzasadnione.
§ 10
1. Odpowiedzi na wnioski komisji należy doręczać właściwym komisjom za pośrednictwem
Biura Rady i Zarządu, natomiast odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych - doręczać
zainteresowanym radnym bezpośrednio.
1. Kopie odpowiedzi o których mowa w ust. 1 należy przekazywać do Biura Rady i Zarządu.
§ 11
Nadzór i kontrolę nad prawidłowym i terminowym załatwianiem wniosków i zapytań
sprawuje Sekretarz .
§ 12
W przypadkach gdy ze względu na ważność spraw zachodzi celowość zasięgnięcia opinii
komisji Rady, kierownik wydziału przygotowuje odpowiednie materiały w tym zakresie /
projekty wystąpień, aktów prawnych itp./.
29
§ 13
Materiały przekazywane komisji w celu zaopiniowania podlegają akceptacji przez Starostę.
§ 14
Przekazywanie materiałów komisji - za pośrednictwem Biura Rady i Zarządu - powinno
następować w terminie umożliwiającym odpowiednie rozpatrzenie sprawy i wyrażenie
opinii.
§ 15
1. Kierownicy wydziałów wyznaczeni przez Starostę lub Wicestarostę uczestniczą w sesjach
Rady.
2. Kierownicy wydziałów obowiązani są na zaproszenie komisji Rady brać udział osobiście
w jej posiedzeniach oraz udzielać komisji i radnym pomocy w realizacji ich zadań.
30
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards