13. Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych

advertisement
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
233
13. Badanie zabezpieczeń instalacji
elektrycznych
Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania
zabezpieczeń obwodów elektrycznych oraz silników elektrycznych o
napięciu poniżej 1kV oraz doświadczalne sprawdzenie ich podstawowych
właściwości.
13.1. Wiadomości ogólne
13.1.1. Rodzaje zakłóceń w pracy silników i urządzeń elektrycznych
13.1.2. Rodzaje zabezpieczeń silników elektrycznych
13.1.2.1. Zabezpieczenie zwarciowe
13.1.2.2. Zabezpieczenie przeciążeniowe
13.1.2.3. Zabezpieczenie zanikowe
13.1.3. Bezpieczniki topikowe
13.1.4. Zabezpieczenia elektromagnetyczne
13.1.5. Przekaźniki cieplne
13.1.6. Przykłady rozwiązań stosowanych zabezpieczeń
13.1.7. Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy
13.1.7.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
13.1.7.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim
13.1.7.3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
234
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
13.2. Badania laboratoryjne
13.2.1. Wyznaczenie charakterystyki czasowo-prądowej instalacyjnego
wyłącznika sieciowego
13.2.2. Badanie zabezpieczeń typu M611
13.2.2. 1Sprawdzenie działania wyzwalacza elektromagnetycznego
13.2.3. Badanie stycznika jako wyzwalacza podnapięciowego
13.2.4. Badanie poprawności działania wyłącznika ochronnego
różnicowoprądowego
13.2.4.1. Sprawdzenie działania przycisku testującego
13.2.4.2. Wyznaczanie wartości prądu różnicowego
13.2.5. Pokaz działania czujnika zaniku fazy
13.3. Uwagi i wnioski
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
235
13.1. Wiadomości ogólne
13.1.1. Rodzaje zakłóceń w pracy silników i urządzeń elektrycznych
Urządzenia elektryczne (np. silniki, aparaty elektryczne, transformatory),
a także instalacje przystosowane są do pracy przy obciążeniu prądowym
nieprzekraczającym pewnej maksymalnej wartości skutecznej, przy zachowaniu
ściśle określonych warunków, wśród których podstawowy stanowi temperatura
otoczenia. Największą skuteczną wartość prądu, który może płynąć w danym
urządzeniu elektrycznym, nie powodując jego nadmiernego nagrzewania,
nazywamy prądem znamionowym. Jeżeli natężenie prądu nie przekracza
wartości znamionowej to przewody i części wiodące prąd osiągają ustaloną
temperaturę mniejszą od dopuszczalnej, przy której ilość ciepła, określona
wzorem (13.1) oddawana jest do otoczenia
Q = RI 2 t
(13.1)
gdzie: R - rezystancja obwodu, przez który płynie prąd, I - natężenie prądu,
t - czas przepływu prądu.
W praktyce występują jednak zakłócenia stanu pracy urządzeń
elektrycznych, podczas których płynący w nich prąd może osiągać wartość
znacznie większą od znamionowej. Zakłócenia te można podzielić na dwie
grupy:
1. uszkodzenia urządzenia,
2. nienormalne warunki ich pracy.
Do grupy pierwszej należą zwarcia, natomiast do grupy drugiej przeciążenia,
obniżenie lub zanik napięcia oraz niekiedy wzrost napięcia. Dalsze rozważania
związane ze skutkami tych zakłóceń będą dotyczyły w zasadzie tylko silników
elektrycznych.
Zwarcie elektryczne występuje w wyniku połączenia dwóch miejsc obwodu
elektrycznego, charakteryzujących się różnymi potencjałami, za pomocą
elementu o znikomo małej rezystancji. W wyniku zwarcia elektrycznego płynie
tzw. prąd zwarciowy o dużym natężeniu.
Zwarcia wynikają z uszkodzenia izolacji spowodowanego przez nadmierny
wzrost naprężeń elektrycznych, mechanicznych lub cieplnych bądź przez
zmniejszenie się wytrzymałości mechanicznej urządzeń. Zwarcie w obwodzie
silnika powstaje wówczas, gdy ulega zniszczeniu izolacja między uzwojeniami
(elementami) sąsiednich faz, między uzwojeniem a obudową lub, gdy nastąpi
połączenie pomiędzy zaciskami na tabliczce.
236
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
Wartość prądu zwarciowego przewyższa prąd znamionowy (często nawet
kilkaset razy) i wywołuje groźne skutki cieplne oraz dynamiczne. Towarzyszy
temu powstawanie łuku elektrycznego. Niewyłączony w porę łuk może
zniszczyć silnik i aparaturę, a ponadto stwarza niebezpieczeństwo dla otoczenia.
W przypadku powstania zwarcia, urządzenia zabezpieczające powinny
spowodować natychmiastowe odłączenie od zasilania tych wszystkich urządzeń,
przez które przepływa prąd zwarcia.
Przeciążenie elektryczne to zjawisko przepływu przez element
większego prądu elektrycznego (o kilkadziesiąt procent) niż prąd
znamionowy tego elementu (obwodu elektrycznego), który może być
niebezpieczny, jeśli ma charakter długotrwały. Zjawisko to powoduje
wydzielenie się ciepła.
Przeciążenie może być spowodowane procesem technologicznym (np.
obciążenie silnika zbyt dużym momentem hamującym), przerwą w jednej z faz
sieci zasilającej lub nieprawidłowo przebiegającym rozruchem (np. z powodu
zbyt niskiego napięcia zasilającego). W następstwie przeciążenia silnik
nagrzewa się intensywnie, temperatura może przekroczyć wartość dopuszczalną,
co z kolei powoduje zmniejszenie trwałości izolacji i skrócenie czasu
eksploatacji silnika.
Obniżenie napięcia - może być spowodowane np. zwarciem zewnętrznym
i występuje zarówno w uszkodzonych jak i nieuszkodzonych odcinkach sieci.
Obniżenie napięcia powoduje zmniejszenie momentu napędowego i prędkości
obrotowej silników oraz wzrost prądu pobieranego przez silnik z sieci.
Zanik napięcia - najczęściej spowodowany wyłączeniem uszkodzonego
odcinka sieci. W przypadku zaniku lub znacznego i długotrwałego obniżenia
napięcia nastąpi zahamowanie silnika. Ponowny wzrost napięcia do wartości
znamionowej - w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia - powoduje
samoczynny rozruch silnika. Silnik pobiera znaczny prąd (najczęściej Ir=(5...7)
Izn), który wywołuje spadek napięcia w sieci utrudniając i przedłużając rozruch.
Chcąc uniknąć szkodliwych następstw zwarć i przeciążeń oraz obniżenia lub
zaniku napięcia stosuje się odpowiednie zabezpieczenia.
13.1.2. Rodzaje zabezpieczeń silników elektrycznych
Silniki elektryczne o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1000V
powinny mieć podstawowe zabezpieczenia:
1. zwarciowe - od skutków zwarć w uzwojeniach silnika i doprowadzeniach;
2. przeciążeniowe - od skutków przekroczenia dopuszczalnych temperatur;
3. zanikowe - od skutków zaniku napięcia lub jego powrotu po znacznym
obniżeniu.
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
237
13.1.2.1. Zabezpieczenia zwarciowe
Jako zabezpieczenia zwarciowe stosuje się wyzwalacze elektromagnetyczne
lub bezpieczniki topikowe. Każdy silnik powinien mieć zabezpieczenie
zwarciowe oddzielne, lub wspólne dla grupy silników, tak dobrane, aby
w przypadku zwarcia w jednym silniku, zadziałało zabezpieczenie zwarciowe
grupy silników. Prąd znamionowy zabezpieczenia powinien być tak dobrany,
żeby jego wartość była jak najbliższa wartości prądu znamionowemu
zabezpieczanego silnika, ale jednocześnie tak duży, aby nie nastąpiło
zadziałanie w czasie rozruchu.
W układach 3-fazowych bezpieczniki należy umieszczać we wszystkich
fazach. Zabrania się zabezpieczać przewody uziemień oraz przewody zerujące.
Jeżeli jako zabezpieczenie zwarciowe stosuje się wyłącznik z przekaźnikiem
przeciążeniowo-zwarciowym należy pamiętać o tym, aby wyłącznik miał
dostateczną zdolność zwarciową. W przeciwnym przypadku, dodatkowo należy
zastosować bezpiecznik topikowy.
13.1.2.2. Zabezpieczenia przeciążeniowe
W zasadzie każdy silnik powinien mieć zabezpieczenie przeciążeniowe.
Silnik przed przeciążeniem można zabezpieczyć poprzez bezpośredni pomiar
temperatury izolacji uzwojeń lub pośrednią kontrolę wartości prądu i czasu jego
trwania. Najprostszymi i najlepszymi metodami są odpowiednio czujniki
temperatury lub przekaźniki cieplne.
Czujniki temperatury umieszczone są po jednym w uzwojeniu każdej z faz
stojana. Czujniki te powinny być tak dobrane, aby w żadnym miejscu silnika nie
została przekroczona temperatura o 5°C wyższa od temperatury granicznej dla
danej klasy izolacji.
Przekaźniki cieplne termobimetalowe są elementami powszechnie
stosowanymi w zabezpieczeniach od przeciążeń. Krzywe zadziałania
przekaźnika są pasmami pokazującymi możliwe czasy zadziałania dla
konkretnych wartości prądu. Zabezpieczenia powinny mieć taki przebieg
charakterystyki czasowo-prądowej, aby spełnione były dwa wymagania:
a) wyłączenie silnika winno nastąpić w przypadku wzrostu prądu ponad
wartość znamionową w czasie tak krótkim, aby nie przekroczyć
temperatury przejściowo dopuszczalnej przy zakłóceniach, lecz tak
długim, aby maksymalnie wykorzystać moc silnika,
b) silnik nie powinien być wyłączony w przypadku pracy w zwykłych
warunkach roboczych a przede wszystkim umożliwić jego rozruch.
238
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
t
10 min
1
1 min
Rys. 2.6.1. Charakterystyki czasowo-prądowe
1 - krzywa wytrzymałości cieplnej silnika;
2 - pasmo możliwych zadziałań przekaźnika;
3 - zastępczy przebieg prądu rozruchowego
silnika, tr - czas rozruchu
2
10 s
tr
3
1s
0
1
2
3
4
5
6
7 Izn
Aby to spełnić należy sprawdzić, czy charakterystyka zabezpieczenia nie
przecina się w żadnym punkcie z charakterystyką cieplną silnika i czy krzywa
zastępcza prądu rozruchowego leży poniżej charakterystyki zabezpieczenia
(rys.13.1).
Dużą trudność stanowi zabezpieczenie silników przed pracą przy zasilaniu
2-fazowym występującą w przypadku braku jednej fazy (np. przerwanie obwodu
przez jeden z bezpieczników).
Obciążony silnik pobiera wówczas za pomocą dwóch pracujących faz większy
prąd niż przy pracy normalnej, a jego prędkość obrotowa nieco się zmniejsza.
Zwiększenie się wartości prądu pobieranego przez silnik przy przerwie w jednej
fazie może spowodować uszkodzenie izolacji uzwojeń. Stan pracy silnika
z przerwaną fazą można łatwo rozpoznać po tym, że obciążony silnik ma
tendencję do zatrzymania się i pracuje głośniej niż normalnie. Jeżeli przerwa
w fazie nastąpiła przed uruchomieniem silnika i jeśli ten silnik zostanie
włączony do sieci, to nie wytwarza on momentu rozruchowego, pobiera z sieci
duży prąd i „buczy”. Należy wówczas wyłączyć napięcie zasilające i usunąć
awarię.
Najlepszym rozwiązaniem zabezpieczenia takiej awarii są czujniki
temperaturowe lub zabezpieczenie reagujące na zanik napięcia w jednej fazie.
W tych warunkach można stosować tylko takie przekaźniki cieplne, których
charakterystyki przy zasilaniu trójfazowym i dwufazowym są wyraźnie różniące
się. Zabezpieczenia przeciążeniowe w postaci przekaźników termicznych należy
nastawić na 1,1-krotną wartość prądu znamionowego silnika. Jako
zabezpieczenia przeciążeniowe silników stosuje się przekaźniki cieplne
współpracujące z łącznikami. Na rysunku 2.6.2 pokazano schemat
zabezpieczenia silnika do zwarć i przeciążeń. Silnik ten jest zabezpieczony
bezpiecznikami topikowymi Bi-Wtz oraz przekaźnikiem termicznym PT.
Rysunek 13.3 przedstawia charakterystyki czasowo-prądowe obydwu rodzajów
zabezpieczeń silnika. Z rysunku tego wynika, że przy małych krotnościach
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
239
prądu silnika szybciej zadziała przekaźnik termiczny, natomiast dla dużych
krotności wcześniej wyłączy się bezpiecznik topikowy.
Ponieważ obydwie charakterystyki zabezpieczeń mają przebieg pasmowy to
w obszarze ich przecięć istnieje strefa przypadkowego działania przekaźnika lub
bezpiecznika.
N
L1 L2 L3
Bi-Wtz
S
s
PT
t
M
3~
PZ
PW
Rys. 13.2. Zabezpieczenie silnika od zwarć i przeciążeń za pomocą bezpieczników
topikowych i przekaźnika termicznego
Rys. 13.3. Charakterystyki czasowo-prądowe bezpiecznika topikowego BI-Wtz
i przekaźnika termicznego PT, I - strefa działania przekaźnika, II - strefa działania
bezpiecznika
240
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
13.1.2.3. Zabezpieczenia zanikowe
Zabezpieczenia te stosuje się w celu uniemożliwienia samorozruchu silników
w chwili pojawienia się napięcia, po jego zaniku, lub wówczas, gdy obniżenie
napięcia zasilania uniemożliwia prawidłową pracę silnika, a zabezpieczenie
przeciążeniowe nie jest stosowane. Samorozruch może być przyczyną
szkodliwych następstw dla instalacji i urządzeń lub wręcz stanowi zagrożenie
życia obsługi. Jako zabezpieczenie zanikowe stosuje się wyłączniki zapadkowe
z cewką zanikową lub styczniki.
Rolę zabezpieczenia spełnia w tym przypadku elektromagnes stycznika,
który powoduje bezzwłoczne odpadanie zwory przy obniżeniu się napięcia do
wartości poniżej 50%Uzn. Niekiedy stosowane są układy kondensatorowe
powodujące opóźnienie w odpadaniu zwór, włączone równolegle do cewki
stycznika i przycisku wyłączającego.
13.1.3. Bezpieczniki topikowe
Bezpieczniki są to łączniki przeznaczone do przerywania obwodu
elektrycznego wówczas, gdy płynący w nim prąd przekracza określoną wartość
w ciągu dostatecznie długiego czasu.
Rozróżnia się dwa typy bezpieczników stosowanych w urządzeniach
niskiego napięcia:
• bezpieczniki instalacyjne Bi,
• bezpieczniki instalacyjne dużej mocy Bm,
Głównym elementem takiego bezpiecznika jest wkładka topikowa, czyli
przewód o przekroju właściwym dla prądu znamionowego bezpiecznika.
Działanie bezpieczników topikowych polega na stopieniu się wkładki
topikowej na skutek ciepła wydzielonego podczas przepływu prądu o
określonej wartości zgodnie z prawem Joula ( Q = RI 2 t ).
Przekrój i materiał wkładki dobiera się tak, aby wydzielone ciepło
spowodowało stopienie wkładki przy założonym prądzie. Najczęściej
stosowanym materiałem na wkładki topikowe jest srebro, miedź, miedź
posrebrzana lub pocynowana.
Bezpieczniki instalacyjne stanowią najtańszy i powszechnie stosowany
sposób zabezpieczenia zwarciowego zarówno dla silników jak i dla wszelkiego
rodzaju odbiorników małej i średniej mocy oraz dla instalacji elektrycznych.
W szczególnych przypadkach mogą stanowić skuteczne zabezpieczenie
przeciążeniowe.
Rozróżnia się wkładki topikowe o działaniu szybkim (Wts) i o działaniu
zwłocznym (Wtz). Wkładki o działaniu szybkim nadają się do obwodów,
w których nie ma dużych udarów prądowych tzn. np. do odbiorników
oświetleniowych i grzejnych. Wkładki topikowe o działaniu opóźnionym
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
241
wytrzymują krótkotrwałe udary prądowe i nadają się do obwodów zasilających
silniki asynchroniczne. Zależność czasu stopienia się wkładki topikowej od
natężenia prądu nosi nazwę charakterystyki czasowo prądowej.
Charakterystyki te - podobnie jak dla przekaźników cieplnych - podawane są
jako pasmowe. Na rysunku 13.4 przedstawiono charakterystyki czasowoprądowe pasmowe wkładek topikowych szybkich.
Z charakterystyk wynika, że wkładka topikowa wytrzymuje w stosunkowo
długim czasie (rzędu 1 godz.) niewielkie przetężenia (rzędu kilkudziesięciu
procent), natomiast topi się natychmiast (w czasie setnych części sekundy) przy
prądzie 10-krotnie większym od znamionowego.
Rys. 13.4. Charakterystyki czasowo-prądowe pasmowe wkładek topikowych Wts 4, 10,
16, 50 i 125A
Bezpieczniki stacyjne (wielkiej mocy) posiadają dużą zdolność wyłączania
prądów i są przeznaczone do ochrony przeciwzwarciowej w obwodach,
w których występują duże prądy robocze. Bezpiecznik taki składa się
z podstawy (jedno- lub trójbiegunowej) i z wkładki topikowej. Wkładki
topikowe są mocowane poprzez zaciski szczękowe. Wkładki te są budowane na
prądy od 6A do 630A.
Bezpieczniki topikowe (instalacyjne i stacyjne) mają następujące wady:
• konieczność wymiany wkładki po jednorazowym zadziałaniu,
• możliwość przerwania obwodu tylko w jednej fazie,
• rozrzut charakterystyk czasowo-prądowych.
Bezpieczniki muszą przerywać obwód selektywnie, tzn. bezpieczniki bliższe
miejscu zwarcia lub przeciążenia powinny przerywać szybciej niż dalsze, które
242
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
spełniają w tym przypadku rolę zabezpieczeń rezerwowych. Selektywność
(wybiórczość) jest realizowana poprzez stopniowanie prądu znamionowego
bezpieczników i będzie osiągnięta wówczas, jeżeli bezpieczniki o różnych
prądach znamionowych mają taką samą charakterystykę czasowo-prądową
(w odniesieniu do prądu względnego
I
I bn
).
Charakterystyki bezpieczników zależą od jakości i dokładności ich
wykonania. Przy dużych prądach zwarciowych znacznie przekraczających prądy
znamionowe wkładek, ze względu na małe zróżnicowanie czasów przerywania,
obwodu może nastąpić równoczesne przerywanie wkładek różniących się
o jeden stopień. Dlatego też przy zasilaniu ważnych odbiorników stosuje się
stopniowanie bezpieczników co dwie wartości w znormalizowanym szeregu
prądów znamionowych tzn. np. 10 i 20A lub 25 i 50A.
13.1.4. Zabezpieczenia elektromagnetyczne
Zabezpieczenia elektromagnetyczne w przeciwieństwie do bezpieczników
topikowych, nie stanowią samodzielnych urządzeń, lecz wchodzą w skład
każdego wyłącznika samoczynnego zamkowego. Wyjątek stanowią wyłączniki
wyposażone w nadprądowe bloki elektroniczne spełniające podobną funkcję.
Rys.13.5. Układ elementów wyzwalacza elektromagnetycznego: 1 - rdzeń
elektromagnesu; 2 - cewka elektromagnesu; 3 - sprężyna; 4 - zamek wyłącznika; 5 - styki
główne
Możliwe
są
różne
rozwiązania
konstrukcyjne
wyzwalaczy
elektromagnetycznych, lecz zasada działania jest jednakowa. Cewka
elektromagnesu połączona jest szeregowo ze stykami głównymi wyłącznika
(rys.13.5) i w przypadku, gdy popłynie prąd przekraczający wartość prądu
nastawienia, siła elektromagnesu powoduje zadziałanie wyzwalacza.
Wyzwalacz oddziaływuje bezpośrednio na zwolnienie napędu wyłącznika
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
243
i powoduje rozdzielenie styków głównych. Przekaźnik elektromagnetyczny
powoduje natomiast przerwę w obwodzie sterującym przyczyniając się
w sposób pośredni do rozdzielenia styków głównych (rys.13.6).
a)
b)
1
c)
1
2
OW
3
P1 S1
1
OW
5
RI 4
OW
6
S2
P2
~
Rys. 13.6. Schematy włączenia wyzwalaczy i przekaźników: a) układ z wyzwalaczem
pierwotnym; b) układ z wyzwalaczem wtórnym; c) układ z przekaźnikiem pierwotnym
i wyzwalaczem pomocniczym; 1 - wyłącznik, 2 - wyzwalacz pierwotny, 3 - wyzwalacz
wtórny, 4 - wyzwalacz pomocniczy, 5 - przekaźnik pierwotny, 6 - przekładnik prądowy
W zależności od tego, czy cewka zabezpieczenia elektromagnetycznego
zasilana jest prądem głównym, czy poprzez przekładnik prądowy lub
napięciowy rozróżnia się zabezpieczenia pierwotne i wtórne.
Rys. 13.7. Charakterystyka sterowania stycznika
Wyłączniki samoczynne zwłaszcza na duże prądy znamionowe mogą być
dodatkowo wyposażone w wyzwalacze (przekaźniki):
• podnapięciowe (zanikowe),
• nadnapięciowe (nadmiarowe).
Wyzwalacze napięciowe zanikowe są budowane jako szybkie oraz zwłoczne.
Wyzwalacze szybkie powodują bezzwłoczne otwarcie wyłączników przy
244
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
zmniejszeniu napięcia do (0,7...0,35) wartości znamionowej i umożliwiają
załączenie wyłączników, gdy napięcie jest wyższe niż 0,85 napięcia
znamionowego. Wyzwalacze zwłoczne powodują otwarcie wyłączników przy
zmniejszeniu napięcia poniżej 0,35Uzn po zwłoce czasowej (0,2...0,6)s
nastawionej na mechanizmie zegarowym i umożliwiają zamknięcie wyłącznika
przy napięciu mniejszym niż 0,85Uzn.
Cewkę sterującą w styczniku można również traktować jako wyzwalacz
podnapięciowy, który powoduje rozdzielenie styków roboczych przy obniżeniu
lub zaniku napięcia. Charakterystykę sterowania stycznika przedstawia rys.13.7.
Przeciętne czasy załączania lub wyłączania zależnie od konstrukcji stycznika
wynoszą (10...50)ms.
Wyzwalacze napięciowe nadmiarowe powodują otwarcie wyłącznika pod
wpływem napięcia doprowadzonego do cewki wyzwalacza. Budowa ich jest
podobna do wyzwalaczy elektromagnetycznych nadprądowych. Wyzwalacze te
działają poprawnie w granicach napięcia (0,5...1,2)Uzn.
13.1.5. Przekaźniki cieplne
Przekaźniki cieplne są przekaźnikami pomiarowymi prądowymi.
Zasadniczym parametrem charakteryzującym właściwości przekaźnika
cieplnego jest zależność jego czasu zadziałania od krotności prądu
znamionowego.
Rys. 13.8. Elementy termobimetalowe przekaźników cieplnych: a) płytka bimetalowa;
c) płytka ogrzewana bezpośrednio; c) płytka ogrzewana pośrednio
Większość przekaźników cieplnych działa na zasadzie zmian kształtu lub
wymiarów geometrycznych elementu pomiarowego pod wpływem zmian
temperatury. Najczęściej taki element jest wykonany jako pasek bimetalowy
składający się z dwóch sprasowanych płytek z metali o różnych
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
245
współczynnikach rozszerzalności cieplnej (rys.13.8a). Pasek ten nagrzewa się
pod wpływem prądu przeciążenia, wygina i powoduje wyłączenie obwodu
sterującego. Pasek bimetalowy może być ogrzewany bezpośrednio prądem
przepływającym przez niego lub pośrednio przez uzwojenie grzejne (rys.13.8).
Mogą też być konstrukcje mieszane. W wyzwalaczu cieplnym pasek bimetalowy
zwalnia zapadkę ryglującą mechanizm wyłączający wyłącznik.
Rys. 13.9. Budowa przekaźnika cieplnego
t(s)
10000
1000
100
10
1,0
0,1
1,0 2
1,5
1,2
4
6
8
10
12
14
Rys. 13.10. Przebieg pasmowej charakterystyki działania wyłączników instalacyjnych
silnikowych
Na rysunku 13.9 pokazano schematycznie budowę przekaźnika cieplnego,
a na rys.13.10 przebieg pasmowej charakterystyki działania wyłączników
instalacyjnych silnikowych na prąd znamionowy do 63A i napięcie 380V.
246
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
13.1.6. Przykłady rozwiązań stosowanych zabezpieczeń
4
3
1
2
Rys. 13.11. Przekrój wyłącznika instalacyjnego, gdzie:
1 - dźwignia napędowa, 2 - wyzwalacz termobimetalowy (przeciążeniowy),
3 - wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy), 4 - komora gaszeniowa
Stosowane obecnie urządzenia zabezpieczające spełniają często jednocześnie
funkcję zabezpieczeń od zwarć i od przeciążeń. Przykładem mogą być
wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, które zawierają wyzwalacze
termobimetalowe i elektromagnetyczne (rys. 13.11).
Możliwe są dwa rozwiązania:
1. wyłącznik sieciowy o charakterystyce działania dostosowanej do ochrony
przewodów od skutków przeciążeń i zwarć,
2. wyłącznik silnikowy o charakterystyce dostosowanej do ochrony silników
od skutków przeciążeń i zwarć.
Wyłączniki te odznaczają się różnymi pasmowymi charakterystykami
działania. Przykładowo na rysunku 13.12 pokazano charakterystykę czasowoprądową wyłącznika silnikowego typu M611, a na rys. 13.13 jego schemat
elektryczny z dodatkowym wyzwalaczem podnapięciowym. Wyłączniki te mają
zakresy prądów nastawczych w przedziale (0,1...16)A. Tor prądowy jednej fazy
zabezpieczenia zawiera szeregowo połączone: styki główne (S), uzwojenie
wyzwalacza elektromagnetycznego (I >) i element grzejny termobimetalu (PT).
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje rozwarcie styków, które mogą być
również otwierane lub zamykane za pomocą dwóch przycisków. Wyzwalacz
podnapięciowy (U<) ma napięcie odpadania w przedziale (0,7...0,35)Uzn
a napięcie robocze (0,85...1,1)Uzn.
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
247
U<
Rys. 13.12. Charakterystyki wyłącznika typu M611: 1 - ze stanu nienagrzanego; 2 - ze
stanu nagrzanego
e
f
1
3
5
S
13
21
14
22
PT
I>
I>
I>
2
4
6
Rys. 13.13. Schemat wyłącznika typu M611 z wyzwalaczami termobimetalowym
i elektromagnetycznym oraz z dodatkowym wyzwalaczem podnapięciowym
248
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
13.1.7. Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy
Jednym z najbardziej skutecznych, obecnie szeroko stosowanych, środków
ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przy zastosowaniu urządzeń
ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe,
wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi). Urządzenia
ochronne różnicowoprądowe pełnią następujące funkcje:
•
•
•
ochrona przed dotykiem pośrednim przy zastosowaniu wyżej
wymienionych urządzeń, jako elementów samoczynnego wyłączenia
zasilania,
uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim przy
zastosowaniu wyżej wymienionych urządzeń o znamionowym
różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA,
ochrona budynku przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi
przy zastosowaniu wyżej wymienionych urządzeń o znamionowym
różnicowym prądzie nie większym niż 500 mA.
Prąd zadziałania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego musi
zawierać się w granicach 0,5 I∆n ÷ I∆n, gdzie I∆n jest znamionowym prądem
różnicowym. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe można stosować we
wszystkich układach sieci z wyjątkiem układu TN-C.
Rys. 2.6.14. Schemat ideowy
i sposób instalowania trójfazowego
wyłącznika różnicowoprądowego.
Ideę
działania
wyłączników
różnicowoprądowych
oparto
na
zasadzie
zrównoważenia
wypadkowego strumienia magnetycznego
występującego w rdzeniu pomiarowym.
Ideę tę omówimy na przykładzie wyłącznika 2-biegunowego (rys. 13.14).
Podstawowym
elementem
wyłącznika różnicowo-prądowego jest
przekładnik prądowy (Ferrantiego).
Przez okno rdzenia magnetycznego
prze-prowadzone są jako uzwojenia
pierwotne przewody: fazowy L i
neutralny N. Na rdzeniu przekładnika
nawinięte jest uzwojenie wtórne.
Układ
pomiarowy
(przekaźnik
zabezpieczeniowy)
reaguje
na
strumień magnetyczny wywołany
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
249
różnicą pomiędzy przepływającymi prądami fazowym IL i neutralnym IN. W
przypadku pełnej symetrii prądów IL i IN suma geometryczna lub suma wartości
chwilowych prądów jest równa zeru i wypadkowy strumień magnetyczny
płynący w rdzeniu przekładnika Ferrantiego jest równy zeru.
W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu fazowego lub neutralnego lub
izolacji odbiornika obydwa prądy nie są równe. W układzie z rys. 13.13 pojawia
się prąd upływu płynący w przewodzie ochronnym PE. Prowadzi to do
niezrównoważenia wypadkowego strumienia magnetycznego i w konsekwencji
pojawia się prąd różnicowy I∆ w uzwojeniu wtórnym wyzwalacza
nadprądowego. Jeżeli prąd różnicowy przekroczy wartość progową I∆n to
wówczas nastąpi zadziałanie mechanizmu zapadkowego i otwarcie
wyłącznika.
Obwody elektryczne zabezpieczone wyłącznikiem ochronnym różnicowym
w sieci 1-fazowej przedstawiono na rysunkach 13.15 i 13.16.
Rys. 13.15. Obwód prądu w przypadku
uszkodzenia izolacji podstawowej
urządzenia
Rys.13.16. Obwód prądu przy
bezpośrednim dotyku przewodu
Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy wyłączy natychmiast, gdy wartość
prądu płynącego do ziemi przekroczy wartość niebezpieczną dla człowieka,
czyli 30 mA.
250
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
13.2. Badania laboratoryjne
13.2.1. Wyznaczenie charakterystyki czasowo-prądowej instalacyjnego
wyłącznika sieciowego
W1
A
I
z ZW
~230V
Bi
W2
I>
D
PP
I
A A
P1 S1
P2 S2 P
e
f
a
S
b
c
d
CC
Rys. 13.17. Układ pomiarowy do wyznaczania charakterystyk czasowo-prądowych
badanych elementów, W1, W2 - wyłączniki dwubiegunowe, Dł - dławik regulacyjny, ZW
- zespół wielkoprądowy, Bi - badany wyłącznik sieciowy, S - cewka stycznika, PP przekładnik prądowy, P - przekaźnik nadprądowy typu RI, CC - czasomierz cyfrowy, A amperomierz elektromagnetyczny
W układzie pomiarowym przedstawionym na rys.13.17 dla zadanych
krotności prądu znamionowego wyznaczyć charakterystykę czasowo-prądową
instalacyjnego wyłącznika sieciowego w następujący sposób:
• zamknąć wyłączniki W2 i W1. Za pomocą dławika (Dł) nastawić żądaną
wartość prądu w obwodzie probierczym. W czasie nastawiania tego prądu
styki główne stycznika S bocznikują badany wyłącznik sieciowy.
• otworzyć wyłącznik W2. Spowoduje to otwarcie styków głównych
stycznika i przepływ zadanego prądu przez wyłącznik sieciowy.
Jednocześnie zamknięcie styków pomocniczych e-f stycznika i styków c-d
przekaźnika spowoduje doprowadzenie napięcia do czasomierza CC,
który zacznie odmierzać czas próby.
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
251
• wyłączenie wyłącznika sieciowego w obwodzie głównym spowoduje
zanik prądu w obwodzie wtórnym przekładnika PP, a więc otwarcie
styków c-d przekaźnika i zatrzymanie czasomierza. Należy wówczas
otworzyć wyłącznik W1. Dla poszczególnych krotności prądu
znamionowego wyłącznika sieciowego wykonać analogiczne badania.
Wyniki zanotować w tabeli 13.1.
Otrzymane wyniki pomiarów nanieść na charakterystykę czasowo-prądową
typu B zamieszczoną końcu instrukcji do ćwiczenia 2.6 i zinterpretować je.
Tabela 13.1.
I/Inb
Inb
I
ϑi
IA = I / ϑi
t
-
A
A
-
A
s
13.2.2. Badanie zabezpieczenia typu M611
13.2.2.1. Sprawdzenie działania wyzwalacza elektromagnetycznego
Dla podanych krotności prądu nastawczego wyznaczyć czasy zadziałania
wyzwalacza elektromagnetycznego typu M611. Wyniki wpisać w tabelę 13.1.
Otrzymane wyniki pomiarów nanieść na charakterystykę czasowo-prądową
wyzwalacza typu M611 zamieszczoną na końcu instrukcji i zinterpretować je.
13.2.3. Badanie stycznika jako wyzwalacza podnapięciowego
Połączyć układ pomiarowy jak na rys.13.18.
Zwiększając powoli napięcie aż do zadziałania stycznika i następnie
obniżając napięcie, zaobserwować moment w którym nastąpi opadanie zwory.
Zanotować wartości napięcia i prądu w chwili zamykania zwory, prąd trzymania
oraz napięcie w chwili opadania zwory. Pomiary wykonać trzykrotnie. Wyniki
zanotować w tabeli 13.2. Na podstawie pomiarów narysować charakterystykę
sterowania stycznika jak na rys.13.8.
252
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
A
a
At
W
V
b
~230V
Rys. 13.18. Układ do wyznaczenia charakterystyki sterowania stycznika, At autotransformator regulacyjny, V - woltomierz elektromagnetyczny, A - amperomierz
elektromagnetyczny, S - cewka badanego stycznika
Lp.
Uzał
V
Tabela 13.2.
Izał
A
Itrzym
A
Uwył
V
13.2.4. Badanie poprawności działania wyłącznika ochronnego
różnicowoprądowego typu P121
Rys. 13.19. Obwód do sprawdzenia działania wyłącznika ochronnego
różnicowoprądowego
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
253
13.2.4.1. Sprawdzenie działania przycisku testującego
Sprawdzić działanie przycisku T znajdującego się na obudowie P121.
Przycisk ten zwany przyciskiem testującym pozwala testować działanie
wyłącznika w rzeczywistym obwodzie. Może on także służyć do wyłączania
zasilania odbiorników.
13.2.4.2. Wyznaczanie wartości prądu różnicowego
Badania należy przeprowadzić w obwodzie jak na rys. 13.19.
Na rysunku 13.18 przedstawiono obwód zasilania żarówki Ż
zabezpieczony
wyłącznikiem
różnicowoprądowym
typu
P121
o znamionowym prądzie wyłączenia I∆n=10mA. Obwód symulujący
istnienie prądu różnicowego zrealizowano za pomocą regulowanego
rezystora Rr wraz z miliamperomierzem. Zmniejszając rezystancję Rr
zwiększamy prąd różnicowy aż do wartości I∆n badanego wyłącznika
różnicowoprądowego. Zadziałanie wyłącznika P121 wyłącza obwód
zasilający - zgaśnie żarówka Ż.
Na miliamperomierzu mA odczytujemy wartość prądu różnicowego I∆
i porównujemy go z wartością znamionową I∆n wyłącznika
różnicowoprądowego. Wyniki notujemy w tablicy 13.3.
Tab. 13.3.
I∆n
I∆
I∆/I∆n
mA
mA
13.2.5. Pokaz działania czujnika zaniku
fazy CZF
Czujnik zaniku fazy chroni silniki
trójfazowe
przed
uszkodzeniem
spowodowanym pracą przy niepełnym
zasilaniu. Urządzenie wyłącza obwód
zasilania cewki stycznika sterującego
silnikiem w przypadku wystąpienia
asymetrii napięć poszczególnych faz,
a w szczególności zaniku napięcia w co
najmniej jednej z faz.
254
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
Czujnik zaniku fazy CZF
Kategoria
wg.
katalogu:
Firma
oferująca:
Telefon:
E-mail:
Opis:
Aparatura elektryczna, elektroenergetyka
F&F
(+48 42) 227 09 71
[email protected]
Czujnik zaniku faz do montażu na tablicy. Styk
przekaźnika 10A.
Stopień ochrony IP40
Czujnik zaniku faz przeznaczony jest do
zabezpieczania
elektrycznych silników zasilanych z sieci
trójfazowej w przypadku
zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub
asymetrii napięć
między fazami, grożące zniszczeniem silnika.
Dane techniczne:
zasilanie............................................ciągłe 3x400
V+N
zestyk...............................................1Z
pobór mocy......................................0,35W
prąd sterujący..................................10A
kontrola zasilania..............................LED w
obwodzie faz
asymetria napięciowa......................35 - 50 V
napięcie zadziałania.........................175 V
opóźnienie wyłączenia....................3 do 5 sek.
wymiary...........................................26x50x70mm
mocowanie......................................dwa wkręty
do podłoża
przyłącze.........................................przewód 0,5m
stopień ochrony...............................IP40
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
255
13.2. Badania laboratoryjne
Badania przeprowadzić w układzie przedstawionym na rysunku 13.19.
1. Pokaz pracy silnika przy symetrycznym zasilaniu
2. Pokaz pracy silnika przy zaniku napięcia w jednej fazie i załączonym
czujniku zaniku fazy
3. Pokaz pracy silnika przy zaniku napięcia w jednej fazie i odłączonym
czujniku zaniku fazy
Rys. 13.20. Obwód do sprawdzenia działania czujnika zaniku fazy
13.3. Uwagi i wnioski
Dla każdego z badanych elementów zabezpieczeń (bezpiecznik topikowy,
instalacyjny wyłącznik sieciowy, wyłącznik typu M611) na wyznaczone
charakterystyki czasowo-prądowe nanieść pasma tolerancyjne wynikające
z wymagań normy lub z zamieszczonych przykładowych charakterystyk.
Porównać otrzymane wyniki i przeprowadzić dyskusję wyników pomiarów.
Podać przyczyny występujących ewentualnie różnic.
256
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych
257
Download