1. przeznaczenie urządzenia muz - JM

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MEGAMUZ CR
WARSZAWA 3.2001
SPIS TREŚCI
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 2
1. DANE TECHNICZNE .......................................................................................................................................................................3
1.1. Dane techniczne zespołu megaMUZ ..................................................................................................................... 3
1.2. Dane techniczne zabezpieczeń ............................................................................................................................. 4
2. OBSŁUGA ZESPOŁU megaMUZ .....................................................................................................................................................4
2.1. POMIARY .............................................................................................................................................................. 4
2.2. MENU .................................................................................................................................................................... 5
2.2.1. ZDARZENIA ................................................................................................................................................ 5
2.2.2. NASTAWY BANK 1, NASTAWY BANK 2, USTAWIENIA ........................................................................... 5
2.2.3. STAN WE/WY ............................................................................................................................................. 5
2.2.4. REJ. ZAKŁÓCEŃ ........................................................................................................................................ 6
2.2.5. TESTY ......................................................................................................................................................... 6
2.2.5. ZMIANA DOSTĘPU ..................................................................................................................................... 6
3. OPIS DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ...............................................................................................................................................6
3.1. ZABEZPIECZENIE ZWARCIOWE ........................................................................................................................ 6
3.2. ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE NIEZALEŻNE ........................................................................................ 6
3.3. ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE NIEZALEŻNE 2 ..................................................................................... 7
3.4. ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE .......................................................................................................... 7
3.5. ZABEZPIECZENIE PODNAPIĘCIOWE ................................................................................................................ 7
3.6. ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE................................................................................................................. 8
4. OPIS DZIAŁANIA UKŁADÓW AUTOMATYKI ..............................................................................................................................8
5. SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA ZESPOŁU .................................................................................................................................9
6. SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA ZESPOŁU ................................................................................................................................9
7. UKŁAD WSPÓŁPRACY Z WYŁĄCZNIKIEM .................................................................................................................................9
8. ZASILANIE ZESPOŁU ...................................................................................................................................................................10
10. ZDARZENIA ..................................................................................................................................................................................10
11. REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ .......................................................................................................................................................11
12. SCHEMATY SYNOPTYCZNE ......................................................................................................................................................12
13. NASTAWY ......................................................................................................................................................................................12
14. USTAWIENIA ................................................................................................................................................................................13
15. PRZEZNACZENIE WEJŚĆ I WYJŚĆ ZESPOŁU .......................................................................................................................14
15.1. PRZEZNACZENIE ZACISKÓW POMIAROWYCH I ZASILANIA ...................................................................... 14
15.2. PRZEZNACZENIE WEJŚĆ DWUSTANOWYCH .............................................................................................. 14
15.3. PRZEZNACZENIE WYJŚĆ DWUSTANOWYCH .............................................................................................. 15
16. OBSŁUGA ZESPOŁU Z KOMPUTERA .......................................................................................................................................16
17. KOMUNIKACJA ............................................................................................................................................................................16
18. WYMIARY I MOCOWANIE ZESPOŁU .......................................................................................................................................16
19. PRZEGLĄDY I KONSERWACJA .................................................................................................................................................16
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 3
1. DANE TECHNICZNE
1.1. Dane techniczne zespołu megaMUZ
ZASILANIE NAPIĘCIEM POMOCNICZYM DC/AC(50Hz)
Napięcie pomocnicze znamionowe (zakres roboczy)
110 - 220V (88 – 250 V)
Maksymalny pobór mocy
25 W (VA)
OBWODY POMIAROWE PRĄDÓW (po stronie wtórnej przekładników)
Prąd znamionowy
5A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Zakres pomiaru prądów fazowych
0.1-150 A
Zakres pomiaru prądu I0
0.01-3 A
Pobór mocy przy I = In
<0.2 VA
Obciążalność trwała obwodu prądowego
10 A
Wytrzymałość cieplna (1s)
400 A
Wytrzymałość dynamiczna
1000 A
OBWODY POMIAROWE NAPIĘCIOWE
Wartość znamionowa fazowa obwodów wejść napięciowych
100/3 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Zakres pomiaru napięć fazowych
2-120 V
Zakres pomiaru U0
2-120 V
<0.1 VA
Pobór mocy w obwodach napięciowych przy Un=100/3V
Pobór mocy w obwodzie pomiaru składowej zerowej napięcia przy U0 = 100V
<0.15 VA
DOKŁADNOŚĆ
Klasa dokładności pomiaru I1, I2, I3 w zakresie 0.1-150A
1
Klasa dokładności pomiaru U1, U2, U3, U0 w zakresie 20-120V
1
Klasa dokładności pomiaru U1, U2, U3, U0 w zakresie 2-20V
2.5
Klasa dokładności pomiaru I0 w zakresie 0.01-3A
1
Klasa dokładności pomiaru f
1
2
Klasa dokładności pomiaru P,Q, Ec, Eb (U>20V, I>0.1A, -60 <  < +60)
Dokładność pomiaru czasu rzeczywistego
1min / miesiąc
PODSTAWOWE PARAMETRY ZABEZPIECZEŃ
Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych
> 0.97
Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych
> 1.03
Klasa dokładności zabezpieczeń
Jak dla pomiarów
Czas własny
<60 ms
Czas powrotu
< 100 ms
Klasa dokładności członów czasowych (*)
1
OBWODY WEJŚĆ DWUSTANOWYCH 1...21
Napięcie znamionowe wejść
110 V DC/AC lub 220V DC/AC
Maksymalny pobór prądu przy 220V
5mA
OBWODY WEJŚĆ DWUSTANOWYCH TELEMECHANIKI
Napięcie znamionowe wejść
24 V DC/AC
Maksymalny pobór prądu przy 24V
5mA
OBWODY WYJŚĆ DWUSTANOWYCH A, B, C - STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM
-dopuszczalne napięcie na rozwartych stykach
220V AC / 300V DC
-zamykanie obwodu przy 220V DC
5A
-otwieranie obwodu przy 220V DC (L/R=0)
0.4 A
-otwieranie obwodu przy 220V DC (L/R=40ms)
0.3 A
OBWODY WYJŚĆ DWUSTANOWYCH D...X- STYKI PRZEKAŹNIKÓW RM96p.
-dopuszczalne napięcie na rozwartych stykach
220V AC / 300V DC
-obciążenie trwałe
5A
-otwieranie obwodu przy 220V DC (L/R = 40 ms)
0.1 A
2A
-otwieranie obwodu przy 220V AC (cos = 0.4)
WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI
Wytrzymałość elektryczna izolacji (**)
-napięcie przemienne
2kV / 50Hz / 1min
-napięcie udarowe
5kV / 1.2/50 s / 0.5 J
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Odporność na zakłócenia zewnętrzne
zgodnie z PN-86/E-06600 W3
Temperatura otoczenia
-5...+40 C
Temperatura przechowywania
-25...+70 C
Wilgotność względna
do 80%
Przyspieszenie:
-przy drganiach
<=1gn
-przy wstrząsach
<=2gn
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 4
INNE
Masa
Stopień ochrony od strony płyty czołowej
Stopień ochrony od strony płyty tylnej
ok. 3.9 kg
IP54
IP40
(*) czas zadziałania zabezpieczenia równy jest sumie zaprogramowanego czasu zwłoki i czasu własnego przekaźnika.
(**) ze względu na zastosowanie warystorów w obwodach zasilacza kontrola wytrzymałości izolacji tych obwodów może
być przeprowadzana miernikiem o napięciu probierczym <400V.
1.2. Dane techniczne zabezpieczeń
RODZAJ
ZABEZPIECZENIA
ZAKRES NASTAWCZY
RODZAJ
WIELKOŚCI
CHARAKTERYSTYKI
POMIAROWEJ
ZABEZPIECZENIA PRĄDOWE
ZAKRES NASTAWCZY
CZŁONU CZASOWEGO
ZWARCIOWE
2...30In, co 0.1In
niezależna
0...3s, co 0.01s
PRZECIĄŻENIOWE
NIEZALEŻNE
0.5...6In, co 0.1In
niezależna
0.1...200s, co 0.1s
PRZECIĄŻENIOWE
NIEZALEŻNE 2
0.5...6In, co 0.1In
niezależna
0.1...200s, co 0.1s
ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWE
ZIEMNOZWARCIOWE
NADPRĄDOWE
Prąd rozruchowy:
0.01...3A, co 0.01A
niezależna
0.1...20s, co 0.1s
ZABEZPIECZENIA NAPIĘCIOWE
NADNAPIĘCIOWE
0.8...1.5Un, co 0.01Un
niezależna
0.1...200s, co 0.1s
PODNAPIĘCIOWE
0.2...1Un, co 0.01Un
niezależna
0.1...200s, co 0.1s
Czas zadziałania zabezpieczeń równy jest sumie czasu własnego przekaźnika i nastawionego czasu opóźnienia.
2. OBSŁUGA ZESPOŁU megaMUZ
Zespół wyposażony jest w graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Pod wyświetlaczem znajduje się 5 przycisków o
zmiennym przeznaczeniu (aktualne przeznaczenie wyświetlane jest na wyświetlaczu). Niżej znajduje się pole z 8 LED:
ALARM, POBUDZENIE, WYŁĄCZENIE, UPRZEDZENIE i 4 LED-y do programowania w logice użytkownika. Pod polem
z LED-ami umieszczono przycisk KASUJ. Służy on do kasowania zadziałania zabezpieczenia.
Z prawej strony znajduje się wydzielone pole z 3 przyciskami do sterowania łącznikami. Jeśli sterowanie z klawiatury
jest odblokowane (parametr STER w USTAWIENIACH zaprogramowany jest na BEZ POTW lub Z POTW) naciskanie
przycisku  powoduje sekwencyjną zmianę wybranego łącznika do sterowania. Naciśnięcie przycisku O powoduje
otwarcie, a I zamknięcie wybranego łącznika. Jeśli parametr STER w USTAWIENIACH zaprogramowany jest na Z
POTW sterowanie wymaga potwierdzenia.
2.1. POMIARY
Do przełączania stron pomiarów służą przyciski  i .
Wyświetlane są bieżące wartości:
I strona pomiarów:

schemat synoptyczny

wartości prądów fazowych wraz z wartością procentową prądu znamionowego I1, I2, I3

wartości napięć przewodowych wraz z wartością procentową napięcia znamionowego U12, U23, U31

moc czynna P

moc bierna Q

aktywny bank nastaw
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 5
II strona pomiarów:

wartości napięć fazowych U1, U2, U3

wartości częstotliwości f

wartość prądu płynącego przez dławik I0

wartość składowej zerowej napięcia po stronie wtórnej filtru składowej zerowej U0

licznik energii czynnej pobieranej

licznik energii czynnej oddawanej

licznik energii biernej pobieranej

licznik energii biernej oddawanej

tryb dostępu
III strona pomiarów:

prąd kumulowany przy wyłączeniach wyłącznika od zadziałania zabezpieczenia zwarciowego IkumI>>

prąd kumulowany przy wyłączeniach wyłącznika od zadziałania zabezpieczeń przeciążeniowych IkumI>

licznik zadziałań zabezpieczenia zwarciowego ZAD. I>>

licznik zadziałań zabezpieczeń przeciążeniowych ZAD. I>

czas rzeczywisty

wersja programu
IV strona pomiarów:
IV strona pomiarów pozwala na regulację kontrastu wyświetlacza. Naciskanie przycisku KONTR+ zwiększa, a
KONTR- zmniejsza kontrast. Po wyregulowaniu kontrastu należy nacisnąć przycisk ZKONTR.
2.2. MENU
Po naciśnięciu przycisku MENU pojawia się ekran z menu zespołu. Jedna pozycja menu jest podświetlona. Powrót do
wyświetlania pomiarów – przycisk POWRÓT. Przyciskami  i  zmienia się podświetloną (aktywną) pozycję.
Do aktywnej pozycji menu z prawej strony wyświetlana jest pomoc (znaczenie podświetlonej pozycji).
2.2.1. ZDARZENIA
Po wybraniu tej pozycji z menu zespołu pojawia się ekran z historią zdarzeń. Zdarzenie najświeższe wyświetlane jest
jako pierwsze. Do menu wrócić można przyciskiem POWRÓT. Przyciskami  i  przesuwa się ekran. Można włączyć
lub wyłączyć filtr pobudzeń przyciskami –POBUD i +POBUD. Przy włączonym filtrze nie będą wyświetlane pobudzenia
zabezpieczeń oraz pobudzenia i odwzbudzenia wejść dwustanowych.
Wyświetlane jest:

rodzaj zdarzenia

wartość prądu lub napięcia, która spowodowała zadziałanie zabezpieczenia

czas zapisu zdarzenia
2.2.2. NASTAWY BANK 1, NASTAWY BANK 2, USTAWIENIA
Te pozycje menu zespołu umożliwiają podgląd i zmianę parametrów nastaw zabezpieczeń banku 1, nastaw
zabezpieczeń banku 2 i ustawień. Zmiany nastaw uwarunkowane są przejściem w tryb administratora. Po wybraniu tej
pozycji z menu pojawiają się parametry. Jeden wiersz jest podświetlony. Przyciskami  i  zmienia się podświetlony
wiersz. Naciśnięcie przycisku  powoduje przeskok do następnej grupy parametrów (parametrów następnego
zabezpieczenia).
Do aktywnego wiersza z prawej strony wyświetlana jest pomoc. Jeśli aktywnym wierszem jest parametr, którego wartość
może być zmieniana wyświetlany jest opis parametru i zakres zmian.
ZMIANA PARAMETRÓW
Jeśli zespół jest w trybie administratora można zmienić podświetlony parametr przyciskiem ZMIEŃ, a następnie + i -.
Naciśnięcie przycisku + lub – na czas dłuższy niż 0,5s powoduje szybką zmianę parametru. Po ustawieniu żądanej
wartości należy nacisnąć przycisk OK. Przycisk ANULUJ anuluje zmiany. Naciśnięcie przycisku POWRÓT powoduje
wyświetlenie ekranu żądającego potwierdzenia wprowadzonych zmian. Naciśnięcie przycisku TAK powoduje
wprowadzenie zmian. Przycisk NIE anuluje wszystkie zmiany.
2.2.3. STAN WE/WY
Ta pozycja menu zespołu umożliwia podgląd stanu wejść i wyjść dwustanowych. + pod numerem wejścia oznacza stan
aktywny. + pod numerem wyjścia oznacza zwarcie styków wyjścia.
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 6
2.2.4. REJ. ZAKŁÓCEŃ
Ta pozycja menu zespołu umożliwia podgląd stanu rejestratorów. Wyświetlana jest zaprogramowana ilość rejestratorów.
Jeśli w rejestratorze nie jest nic zachowane wyświetlany jest napis PUSTY. Jeśli została zapisana rejestracja
wyświetlana jest przyczyna wyzwolenia rejestratora i czas jego zapisu.
2.2.5. TESTY
Tą pozycję wybrać można jeśli zespół jest w trybie administratora. Po wybraniu z menu pozycji TESTY pojawia się
podmenu, z którego można wybrać testowanie wejść/wyjść dwustanowych (TESTY WE/WY) lub testowanie
zabezpieczeń (ZABEZPIECZENIA).
TESTY WE/WY
Po wybraniu tej pozycji pojawiają się stany wejść i wyjść dwustanowych. Podając napięcie na zaciski megaMUZ można
obserwować zmianę stanu wejść odczytywanych przez zespół. Można sterować wyjściami zespołu. Pod stanem wyjść
dwustanowych przesuwa się kursor (przesuwanie przyciskami  i ). Naciśnięcie przycisku + powoduje zwarcie ,
a przycisku – rozwarcie styków wybranego wyjścia. Wyjścia A, B, C, R, S, T, U, W, X, Y, Z działają impulsowo
(naciśnięcie przycisku + powoduje wygenerowanie 0.5s impulsu, przycisk – nie działa).
ZABEZPIECZENIA
Po wybraniu tej pozycji pojawiają się ekran z możliwością podania symulowanych wartości prądów i napięć. Można
określić także czas symulacji (wartości zmienia się tak jak przy zmianie parametrów). Po naciśnięciu przycisku SYMUL
zespół symuluje pomiar określonych wartości prądów i napięć przez zaprogramowany czas. Umożliwia to
przetestowanie zespołu bez konieczności użycia wymuszalnika. Zadziałanie zabezpieczeń przy symulacji nie powoduje
wyzwolenia rejestratora ani doliczania prądów kumulowanych.
UWAGA!!! Symulacja nie jest pełnym sprawdzeniem poprawności działania zespołu.
2.2.5. ZMIANA DOSTĘPU
Ta pozycja menu umożliwia zmianę trybu dostępu. Po wybraniu pojawia się ekran z aktualnym trybem i wierszem do
wpisywania kodu. Fabryczny kod wynosi 0001. Przyciskami + i – należy ustawić odpowiedni kod dostępu i nacisnąć
przycisk OK. Jeśli wpisany kod był poprawny zespół przejdzie w tryb ADMINISTRATORA. Zespół przechodzi
automatycznie w tryb UŻYTKOWNIKA po 10min od ostatniego użycia klawiatury. Celowe przejście w tryb
UŻYTKOWNIKA można osiągnąć wpisaniem błędnego kodu.
3. OPIS DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ
Do prawidłowego działania zabezpieczeń konieczne jest określenie przekładni przekładników napięciowego, prądowego
oraz prądu znamionowego.
Parametry programowalne:
Izn - znamionowy prąd strony pierwotnej przekładnika prądowego
Uzn - znamionowe napięcie strony pierwotnej przekładnika napięciowego
In - znamionowy prąd używany do zabezpieczeń. W polu łącznika szyn ustawiany zwykle jak Izn.
3.1. ZABEZPIECZENIE ZWARCIOWE
Jest to zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne o charakterystyce niezależnej.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia.
Zaprogramowane na NIE: odstawienie zabezpieczenia.
kI>> - współczynnik zadziałania zabezpieczenia zwarciowego (krotność prądu znamionowego In).
tI>> - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
PDZ – aktywność automatyki PDZ.
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje otwarcie wyłącznika.
Standardowe działanie wyjść dwustanowych (może być zmienione przez programowanie logiki użytkownika):
Pobudzenie zabezpieczenia pobudza (bez podtrzymania) wyjście H. Zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie
(z podtrzymaniem do czasu naciśnięcia przycisku KASUJ) wyjścia J.
3.2. ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE NIEZALEŻNE
Jest to zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne o charakterystyce niezależnej.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia.
Zaprogramowane na NIE: odstawienie zabezpieczenia.
kI> - współczynnik zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego (krotność prądu znamionowego).
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 7
tI> - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
OTW - sposób działania zabezpieczenia.
Zaprogramowane na TAK: zadziałanie zabezpieczenia powoduje otwarcie wyłącznika. Zaprogramowane na
NIE: zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie (z podtrzymaniem do czasu naciśnięcia przycisku
KASUJ) sygnalizacji UP - wyjście G.
Standardowe działanie wyjść dwustanowych (może być zmienione przez programowanie logiki użytkownika):
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie (z podtrzymaniem do czasu naciśnięcia przycisku KASUJ) wyjścia J.
3.3. ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE NIEZALEŻNE 2
Jest to zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne o charakterystyce niezależnej.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia.
Zaprogramowane na NIE: odstawienie zabezpieczenia.
kI>2 - współczynnik zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego 2 (krotność prądu znamionowego).
tI>2 - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
OTW - sposób działania zabezpieczenia.
Zaprogramowane na TAK: zadziałanie zabezpieczenia powoduje otwarcie wyłącznika. Zaprogramowane na
NIE: zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie (z podtrzymaniem do czasu naciśnięcia przycisku
KASUJ) sygnalizacji UP - wyjście G.
Standardowe działanie wyjść dwustanowych (może być zmienione przez programowanie logiki użytkownika):
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie (z podtrzymaniem do czasu naciśnięcia przycisku KASUJ) wyjścia J.
3.4. ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE
Jest to zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne składowej zerowej prądu mierzonej z układu Holmgreena lub
przekładnika Ferranti’ego.
Warunek pobudzenia zabezpieczenia:
I0 > (I0>)
i U0 > (UI0>) jeśli A.U> zaprogramowane na TAK
gdzie :
I0> - zaprogramowany próg prądowy zabezpieczenia,
UI0> - zaprogramowany próg napięciowy zabezpieczenia,
I0 - składowa zerowa prądu po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu,
U0 - składowa zerowa napięcia po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia,
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia
Zaprogramowane na NIE: odstawienie zabezpieczenia.
II0> - próg prądowy zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego (po stronie wtórnej filtru składowej zerowej).
A.U> - aktywność ustawienia progu napięciowego składowej zerowej.
zaprogramowane na TAK: uaktywnienie nastawy progu napięciowego składowej zerowej (zabezpieczenie
zadziała jeśli składowa zerowa napięcia będzie większa niż zaprogramowana nastawa UI0>)
zaprogramowane na NIE: działanie zabezpieczenia niezależne od wartości składowej zerowej napięcia.
UI0> - próg napięciowy napięcia składowej zerowej (po stronie wtórnej układu otwartego trójkąta).
tI0> - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
OTW - sposób działania zabezpieczenia.
Zaprogramowane na TAK: zadziałanie zabezpieczenia powoduje otwarcie wyłącznika. Zaprogramowane na
NIE: zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie (z podtrzymaniem do czasu naciśnięcia przycisku
KASUJ) sygnalizacji UP - wyjście G.
Standardowe działanie wyjść dwustanowych (może być zmienione przez użytkownika poprzez programowanie logiki
użytkownika): Zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie (z podtrzymaniem do czasu naciśnięcia przycisku
KASUJ) wyjścia K.
3.5. ZABEZPIECZENIE PODNAPIĘCIOWE
Jest to zabezpieczenie podnapięciowe zwłoczne o charakterystyce niezależnej. Zabezpieczenie czynne jeśli wyłącznik
zamknięty.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia.
Zaprogramowane na NIE: odstawienie zabezpieczenia.
kU< - współczynnik zadziałania zabezpieczenia (krotność napięcia znamionowego).
tU< - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 8
OTW - sposób działania zabezpieczenia.
Zaprogramowane na TAK: zadziałanie zabezpieczenia powoduje otwarcie wyłącznika. Zaprogramowane na
NIE: zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie (z podtrzymaniem do czasu naciśnięcia przycisku
KASUJ) sygnalizacji UP - wyjście G.
Standardowe działanie wyjść dwustanowych (może być zmienione przez programowanie logiki użytkownika): Brak.
3.6. ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE
Jest to zabezpieczenie nadnapięciowe zwłoczne o charakterystyce niezależnej.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia.
Zaprogramowane na NIE: odstawienie zabezpieczenia.
kU> - współczynnik zadziałania zabezpieczenia (krotność napięcia znamionowego).
tU> - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
OTW - sposób działania zabezpieczenia.
Zaprogramowane na TAK: zadziałanie zabezpieczenia powoduje otwarcie wyłącznika. Zaprogramowane na
NIE: zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie (z podtrzymaniem do czasu naciśnięcia przycisku
KASUJ) sygnalizacji UP - wyjście G.
Standardowe działanie wyjść dwustanowych (może być zmienione przez programowanie logiki użytkownika): Brak.
4. OPIS DZIAŁANIA UKŁADÓW AUTOMATYKI
Zabezpieczenie Szyn ZS - Pobudzenie zabezpieczenia zwarciowego pobudza (bez podtrzymania) wyjście H (ZS).
Użycie wyjścia H w logice użytkownika powoduje odstawienie automatyki Zabezpieczenia Szyn.
Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa LRW - zadziałanie zabezpieczenia zaprogramowanego na otwarcie wyłącznika
pobudza (bez podtrzymania) wyjścia I i M. Użycie wyjścia I lub M w logice użytkownika powoduje odstawienie
automatyki LRW. Wyjście LRW pobudzają zabezpieczenia (jeśli zaprogramowane są na otwarcie wyłącznika):

zwarciowe

przeciążeniowe niezależne

przeciążeniowe niezależne 2

ziemnozwarciowe

nadnapięciowe

podnapięciowe
Wyjście odwzbudzane jest po odwzbudzeniu zabezpieczeń.
Człon wykonawczy automatyki Zabezpieczenia Szyn ZS - Pobudzenie wejścia dwustanowego 8 (jeśli parametr ZS1
zaprogramowany jest na TAK) lub 9 (jeśli parametr ZS2 zaprogramowany jest na TAK) powoduje zablokowanie
działania zabezpieczenia zwarciowego.
Schemat połączeń automatyki ZS w rozdzielni dwusekcyjnej.
MEGAMUZ LZ
MEGAMUZ LR
WE ZS2
WE ZS1
MEGAMUZ
CR
MEGAMUZ LR
WY ZS
WY ZS
WE ZS1 WE ZS2
MEGAMUZ LZ
WE ZS2
WY ZS
WE ZS1
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 9
Człon wykonawczy automatyki Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej LRW – pobudzenie wejścia dwustanowego 6 (jeśli
parametr LRW1 zaprogramowany jest na TAK) lub 7 (jeśli parametr LRW2 zaprogramowany jest na TAK) na czas
dłuższy niż tLRW jeśli wyłącznik jest zamknięty i automatyka jest nastawiona (parametr AKT. zaprogramowany jest na
TAK) powoduje otwarcie wyłącznika.
Schemat połączeń automatyki LRW w rozdzielni dwusekcyjnej.
MEGAMUZ LZ
MEGAMUZ LR
MEGAMUZ
CR
MEGAMUZ LR
MEGAMUZ LZ
WY LRW
WE LRW
WY LRW1 WY LRW2
ZAS1
WE LRW
WY LRW
WE LRW1 WE LRW2
ZAS2
zasilacz
Przyspieszenie Działania Zabezpieczenia Zwarciowego PDZ - automatyka wymusza działanie bezzwłoczne
(niezależnie od zaprogramowanego czasu zwłoki zabezpieczenia) zabezpieczenia zwarciowego w ciągu czasu 1.2s od
chwili zamknięcia wyłącznika. Automatyka nastawiona jeśli parametr PDZ = TAK.
5. SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA ZESPOŁU
Sygnalizacja UP - wyjście dwustanowe UP pobudzane jest:
 po zadziałaniu zabezpieczenia zaprogramowanego na sygnalizację,
 jeśli rozbrojenie napędu trwa dłużej niż 20s,
 po wykryciu niezgodności dwubitowego stanu łącznika,
 jeśli przy sterowaniu wyłącznika nie zmieni on swego stanu
Sygnalizacja AW - Wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zaprogramowanego na otwarcie wyłącznika lub
po nie operacyjnym otwarciu wyłącznika (nie spowodowanym otwarciem od wejścia 5, z klawiatury lub przez
telemechanikę).
Sygnalizacja AL1 i AL2 - Wyjścia pobudzane przy zaniku napięć zasilających zespół lub po wykryciu wewnętrznego
uszkodzenia zespołu.
Wyjścia sygnalizacji zewnętrznej zespołu odwzbudzane są po naciśnięciu przycisku KASUJ na klawiaturze megaMUZ
lub teleskasowaniu.
6. SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA ZESPOŁU
Zadziałanie zabezpieczenia lub automatyki powoduje wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu megaMUZ oraz
zadziałanie odpowiedniego wskaźnika (diody LED).
 Dioda ALARM - uszkodzenie zespołu,
 Dioda WYŁĄCZENIE - sygnalizacja nie operacyjnego otwarcia wyłącznika. Odpowiednik sygnału AW.
 Dioda POBUDZENIE - sygnalizacja pobudzenia zabezpieczenia,
 Dioda UPRZEDZENIE - sygnalizacja stanu awaryjnego w polu SN. Odpowiednik sygnału UP.
Ponadto przewidziano 4 diody do zaprogramowania w logice użytkownika.
Wszystkie komunikaty są wyświetlane do momentu potwierdzenia obecności przez obsługę przyciskiem KASUJ.
7. UKŁAD WSPÓŁPRACY Z WYŁĄCZNIKIEM
Impulsy generowane przez megaMUZ na zamknięcie lub otwarcie wyłącznika trwają 0.5s. Jeśli w ciągu tego czasu
wyłącznik nie zmieni swego stanu zostaje pobudzona sygnalizacja UP i zapamiętane zdarzenie „BŁĄD OTWARCIA
WYŁĄCZNIKA” lub „BŁĄD ZAMKNIĘCIA WYŁĄCZNIKA”.
Do otwarcia wyłącznika przewidziano dwa wyjścia na dwie cewki otwierające.
Zamknięcie wyłącznika jest blokowane od:

układu łączników w rozdzielnicy
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 10



zadziałania zabezpieczenia zaprogramowanego na otwarcie wyłącznika (do czasu naciśnięcia przycisku
KASUJ lub teleskasowania)
pobudzenia zabezpieczenia zaprogramowanego na otwarcie wyłącznika
rozbrojenia napędu wyłącznika
Do kontroli zbrojenia napędu wyłącznika przewidziano wejście 3. W USTAWIENIACH programowany jest stan napędu
sygnalizowany podaniem sygnału na to wejście (parametr NAPĘD). Jeśli po rozbrojeniu napędu podawany jest sygnał
to parametr NAPĘD powinien być zaprogramowany jako ROZBROJONY. Rozbrojenie napędu trwające dłużej niż 20s
powoduje wyświetlenie komunikatu „ROZBROJENIE NAPĘDU” i pobudzenie sygnalizacji UP.
Do kontroli ciągłości obwodów cewek wyłączającej i załączającej przewidziano wejścia 12 i 13. Układ powinien być
połączony zgodnie ze schematem aplikacyjnym. Przy otwartym wyłączniku kontrolowana jest cewka załączająca, przy
zamkniętym – wyłączająca. Przerwa w cewce sygnalizowana jest ze zwłoką czasową 2s sygnalizacją UP i
zapamiętaniem zdarzenia „BRAK COW” lub „BRAK COZ”. W USTAWIENIACH programowane jest czy układy COW i
COZ mają być aktywne (parametry COW i COZ). Układ kontroli ciągłości obwodów można wykorzystać tylko jeśli cewki
sterowane są napięciem stałym.
Uwaga!!! Jeśli w zamówieniu zespołu napięcie wyjść dwustanowych określone jest jako DC równolegle do styków
otwierającego i zamykającego wyłącznik montowane są kondensatory 47nF.
8. ZASILANIE ZESPOŁU
Standardowo zespół zasilany jest jednym napięciem sterowniczym ZAS1 podłączonym do zacisków Z1 i Z2.
Na życzenie klienta może być zrealizowany układ zasilania dwoma napięciami: napięciem sterowniczym ZAS1 (zaciski
Z1, Z2) i napięciem sygnalizacji ZAS2 (Z3, Z4). W przypadku dołączenia 2 napięć parametr ZAS w USTAWIENIACH
powinien być ustawiony na TAK. Wtedy zanik napięcia któregokolwiek napięcia będzie sygnalizowany zdarzeniem
„BRAK NAPIĘCIA ZASILANIA” i pobudzeniem sygnalizacji AL.
Schemat podłączenia obwodów zasilania:
ZAS1
kontrola
ZAS1
ZAS2
kontrola
ZAS2
zasilacz
10. ZDARZENIA
Zdarzeniem jest pobudzenie, zadziałanie zabezpieczenia oraz zmiany stanu wejść dwustanowych. Wystąpienie
zdarzenia powoduje wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu megaMUZ i zapamiętanie w pamięci zdarzeń. Niektóre
zdarzenia nie są komunikowane na wyświetlaczu (jedynie zapamiętywane).
MegaMUZ zapamiętuje 200 ostatnich zdarzeń. Po zapełnieniu pamięci kolejne zdarzenie kasuje najstarsze. Oprócz
rodzaju zdarzenia zapamiętywany jest czas wystąpienia zdarzenia i dodatkowe informacje.
Rodzaje zapamiętywanych zdarzeń (gwiazdką oznaczono zdarzenia wyświetlane jedynie w podglądzie historii zdarzeń,
w nawiasach podano dodatkowe zapamiętywane informacje):
ZAB. ZWARCIOWE (Imax, faza)
ZAB. PRZECIĄŻ. NIEZAL. (Imax, faza)
ZAB. PRZECIĄŻ. NIEZ.2 (Imax, faza)
ZAB. PODNAPIĘCIOWE (Umin, faza)
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 11
ZAB. NADNAPIĘCIOWE (Umax, faza)
ZAB. ZIEMNOZWARCIOWE (I0)
POB. ZAB. ZWARCIOWEGO * (Imax, faza)
POB. ZAB. PRZEC. NIEZAL. * (Imax, faza)
POB. ZAB. PRZEC. NIEZ.2 * (Imax, faza)
POB. ZAB. PODNAPIĘCIOWE * (Umin, faza)
POB. ZAB. NADNAPIĘCIOWE * (Umax, faza)
POB. ZAB. ZIEMNOZWARC. * (I0)
POBUDZENIE WEJŚCIA DWUSTANOWEGO 1 *
...
POBUDZENIE WEJŚCIA DWUSTANOWEGO 24 *
ODWZBUDZENIE WEJŚCIA DWUSTANOWEGO 1 *
...
ODZWBUDZENIE WEJŚCIA DWUSTANOWEGO 24 *
ZAMKNIĘCIE WYŁĄCZNIKA Z KLAWIATURY *
OTWARCIE WYŁĄCZNIKA Z KLAWIATURY*
ZAMKNIĘCIE ŁĄCZNIKA 2 *
OTWARCIE ŁĄCZNIKA 2 *
ZAMKNIĘCIE ŁĄCZNIKA 3 *
OTWARCIE ŁĄCZNIKA 3 *
ZAMKNIĘCIE ŁĄCZNIKA 4 *
OTWARCIE ŁĄCZNIKA 4 *
ZAMKNIĘCIE ŁĄCZNIKA 5 *
OTWARCIE ŁĄCZNIKA 5 *
ZAMKNIĘCIE ZE STEROWNIKA *
OTWARCIE ZE STEROWNIKA *
ZAMKNIĘCIE Z TELEMECHANIKI *
OTWARCIE Z TELEMECHANIKI *
ZAKNIĘCIE OD LOGIKI UŻYTKOWNIKA *
OTWARCIE OD LOGIKI UŻYTKOWNIKA *
OTWARCIE OD LRW
OTWARCIE Z SZR
ZAMKNIĘCIE Z SZR
BŁĄD 2-BITOWEGO STANU ŁĄCZNIKA
BŁĄD OTWARCIA WYŁĄCZNIKA
BŁĄD ZAMKNIĘCIA WYŁĄCZNIKA
BRAK CIĄGŁOŚCI OBWODU WYŁĄCZANIA
BRAK CIĄGŁOŚCI OBWODU ZAŁĄCZANIA
ROZBROJENIE NAPĘDU WYŁĄCZNIKA
PODANIE NAPIĘCIA ZASILANIA *
BRAK NAPIĘCIA ZASILANIA
ZMIANA LOGIKI LUB SCHEMATU
ZMIANA PARAMETRÓW BANKU 1
ZMIANA PARAMETRÓW BANKU 2
ZMIANA PARAMETRÓW USTAWIEŃ
BŁĄD WSP. DSP KONIECZNA KALIBRACJA
WPROWADZENIE DOMYŚLNYCH PARAMETRÓW
BŁĄD PROCESORA DSP
USZKODZENIE ZASILACZA
BŁĄD SCHEMATU UŻYTKOWNIKA
BŁĄD PROGRAMU LOGIKI UŻYTKOWNIKA
BŁĄD EEPROM
11. REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ
Rejestrator zakłóceń zapamiętuje przebiegi prądów fazowych, napięć fazowych, składowej zerowej prądu, składowej
zerowej napięcia, pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść dwustanowych. Przebiegi analogowe
próbkowane są z częstotliwością 1kHz. Pamięć rejestracji (10s) można podzielić na od 1 do 10 rejestratorów:
1 rejestrator 10 sekundowy,
2 rejestratory po 5s,
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 12
3 rejestratory po 3.3s,
4 rejestratory po 2.5s,
5 rejestratorów po 2s,
6 rejestratorów po 1.66s,
7 rejestratorów po 1.42s,
8 rejestratorów po 1.24s,
9 rejestratorów po 1.1s,
10 rejestratorów po 1s
Można ustalić czas rejestracji po wyzwoleniu rejestratora (podawany jako wartość procentowa czasu całego rejestratora.
Ponadto można ustawić do 5 rodzajów wyzwoleń rejestratora. Wyzwoleniem może być:
pobudzenie lub zadziałanie zabezpieczenia zwarciowego,
pobudzenie lub zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego,
pobudzenie lub zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego 2,
pobudzenie lub zadziałanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego,
pobudzenie lub zadziałanie zabezpieczenia podnapięciowego,
pobudzenie lub zadziałanie zabezpieczenia nadnapięciowego,
zamknięcie wyłącznika,
wyzwolenie od logiki użytkownika.
Przykład: pamięć rejestracji podzielona jest na 10 rejestratorów, wartość procentowa czasu rejestracji po wyzwoleniu
wynosi 50%, wyzwoleniem 1 jest zadziałanie zabezpieczenia zwarciowego, wyzwoleniem 2 jest pobudzenie
zabezpieczenia podnapięciowego, wyzwoleniem 3 jest zamknięcie wyłącznika, pozostałe 2 wyzwolenia nie są ustalone.
Oznacza to, że zadziałanie zabezpieczenia zwarciowego lub pobudzenie zabezpieczenia podnapięciowego lub
zamknięcie wyłącznika spowoduje wyzwolenie rejestratora, zapamiętane zostaną przebiegi na 0.5s przed wyzwoleniem
i 0.5s po wyzwoleniu.
Zmiana ilości rejestratorów powoduje skasowanie dotychczas zapamiętanych przebiegów.
12. SCHEMATY SYNOPTYCZNE
MegaMUZ obsługuje schematy synoptyczne z wykorzystaniem do 5 łączników (wyłącznika, odłączników, wózka,
uziemnika). Przy zastosowaniu elektrycznych napędów łączników można sterować łącznikami (z odpowiednimi
blokadami sterowań). Przewidziano 12 standardowych schematów oraz 1 do zaprogramowania przez użytkownika.
Schematy standardowe przedstawiono w dodatku. Oprócz blokad sterowań tam przedstawionych sterowanie łącznikami
(oprócz otwarcia wyłącznika) jest blokowane jeśli występuje sprzeczność 2-bitowego sygnału któregokolwiek łącznika.
Sprzeczność 2-bitowego stanu łącznika jest sygnalizowana pobudzeniem sygnalizacji UP i wystąpieniem zdarzenia
„BŁĄD 2-BITOWEGO STANU ŁĄCZNIKA”. Opóźnienie sygnalizacji błędu stanu wyłącznika równe jest 200ms,
natomiast dla pozostałych łączników programowane przez użytkownika w zakresie 1-60s.
13. NASTAWY
Zespół megaMUZ dysponuje 2 bankami nastaw parametrów zabezpieczeń. Aktywny bank wybierany jest w
USTAWIENIACH (parametr BANK).
Symbol na
wyświetlaczu
megaMUZ
Izn
Uzn
In
AKT.
kI>>
tI>>
PDZ
AKT.
kI>
tI>
OTW.
AKT.
kI>2
tI>2
Nastawa
Zakres zmian
prąd znamionowy strony pierwotnej przekładników prądowych
napięcie znamionowe strony pierwotnej przekładników napięciowych
prąd znamionowy
aktywność zabezpieczenia zwarciowego
współczynnik działania zabezpieczenia zwarciowego
czas opóźnienia działania zabezpieczenia zwarciowego
aktywność automatyki PDZ
aktywność zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego
współczynnik
działania
zabezpieczenia
przeciążeniowego
niezależnego
czas opóźnienia działania zabezpieczenia przeciążeniowego
niezależnego
sposób działania zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego –
OTWARCIE
aktywność zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego 2
współczynnik
działania
zabezpieczenia
przeciążeniowego
niezależnego 2
czas opóźnienia działania zabezpieczenia przeciążeniowego
5-5000 / 5 A
100-30000 / 100 V
1-3000 A
TAK, NIE
2-30In
0-3s
TAK, NIE
TAK, NIE
0.5-6*In
0.1-200s
TAK, NIE
TAK, NIE
0.5-6*In
0.1-200s
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 13
OTW.
AKT.
II0>
A.U>
UI0>
tI0>
OTW.
ZS1
ZS2
LRW1
LRW2
tLRW
AKT.
kU<
tU<
OTW.
AKT.
kU>
tU>
OTW.
AKT.
niezależnego 2
sposób działania zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego 2 –
OTWARCIE
aktywność zabezpieczenia ziemnozwarciowego
próg prądowy działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego
aktywność ustawienia progu napięciowego dla zabezpieczenia
ziemnozwarciowego
próg napięciowy działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego
czas opóźnienia działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego
sposób działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego - OTWARCIE
aktywność wejścia ZS1 automatyki ZS
aktywność wejścia ZS2 automatyki ZS
aktywność wejścia automatyki LRW1
aktywność wejścia automatyki LRW2
czas opóźnienia działania członu wykonawczego automatyki LRW
aktywność zabezpieczenia podnapięciowego
współczynnik działania zabezpieczenia podnapięciowego
czas opóźnienia działania zabezpieczenia podnapięciowego
sposób działania zabezpieczenia podnapięciowego
aktywność zabezpieczenia nadnapięciowego
współczynnik działania zabezpieczenia nadnapięciowego
czas opóźnienia działania zabezpieczenia nadnapięciowego
sposób działania zabezpieczenia nadnapięciowego – OTWARCIE
aktywność wejść automatyki SZR
TAK, NIE
TAK, NIE
0.01-3A
TAK, NIE
4-100V
0.1-20s
TAK, NIE
TAK, NIE
TAK, NIE
TAK, NIE
TAK, NIE
0.1-5s
TAK, NIE
0.1-1*Un
0.1-200s
TAK, NIE
TAK, NIE
0.8-1.2*Un
0.1-200s
TAK, NIE
TAK, NIE
14. USTAWIENIA
Symbol na
wyświetlaczu
megaMUZ
BANK
SCH
tNZG
NAP
Ustawienie
aktywny bank nastaw
aktywny schemat synoptyczny
zwłoka sygnalizacji niezgodności stanów łączników
stan napędu wyłącznika przy podaniu sygnału na wejście 3
COW
COZ
ZAS
LOG
STER
wejście COW – AKTYWNE
wejście COZ – AKTYWNE
napięcie sygnalizacji doprowadzone na zaciski Z3, Z4
działanie wyjść zaprogramowane przez użytkownika
sterowanie łącznikami z klawiatury
NET
nREJ
t
W1
W2
W3
W4
W5
ZEN
ZKUM
KZD
KREJ
ROK
MIES
DZIEN
GODZ
MIN
SEK
KOD1
KOD2
adres megaMUZ w sieci
ilość rejestratorów
procent czasu rejestracji po wyzwoleniu
przyczyna wyzwolenia 1
przyczyna wyzwolenia 2
przyczyna wyzwolenia 3
przyczyna wyzwolenia 4
przyczyna wyzwolenia 5
zerowanie liczników energii
zerowanie liczników prądu kumulowanego
kasowanie pamięci zdarzeń
kasowanie rejestratorów
czas rzeczywisty – rok
czas rzeczywisty – miesiąc
czas rzeczywisty – dzień
czas rzeczywisty – godzina
czas rzeczywisty – minuta
czas rzeczywisty – sekunda
kod administratora
kopia kodu administratora
Zakres
zmian
1, 2
0-12
1-60s
rozbrojony,
zazbrojony
TAK, NIE
TAK, NIE
TAK, NIE
TAK, NIE
NIEAKT, Z POTW,
BEZ POTW
1-255
1-10
0-100
TAK, NIE
TAK, NIE
TAK, NIE
TAK, NIE
0-99
1-12
1-31
0-23
0-60
0-60
1-9999
1-9999
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 14
15. PRZEZNACZENIE WEJŚĆ I WYJŚĆ ZESPOŁU
15.1. PRZEZNACZENIE ZACISKÓW POMIAROWYCH I ZASILANIA
Nr zacisków
I1, I2
I3, I4
I5, I6
I7, I8
U1, U2
U3, U4
U5, U6
U7, U8
Z1
Z2
Z3
Z4
ZACISKI POMIAROWE LISTWA G1
Przeznaczenie
prąd fazy L1
prąd fazy L2
prąd fazy L3
składowa zerowa prądu I0 z przekładnika Ferranti’ego lub układu Holmgreena
napięcie fazy L1
napięcie fazy L2
napięcie fazy L3
składowa zerowa napięcia z układu otwartego trójkąta
ZACISKI ZASILACZA LISTWA G2
plus napięcia sterowniczego
minus napięcia sterowniczego
15.2. PRZEZNACZENIE WEJŚĆ DWUSTANOWYCH
WEJŚCIA DWUSTANOWE
Nr.
Wejści
a
1
Nr.
zacisków
2
3
51+, 5253+, 54-
4
55+, 56-
5
57+, 58-
6
59+, 60-
7
61+, 62-
8
63+, 64-
9
65+, 66-
10
67+, 68-
11
69+, 70-
12
71+, 72-
13
73+, 74-
14
75+, 76-
15
77+, 78-
16
79+, 80-
17
81+, 82-
49+, 50-
Przeznaczenie
stan wyłącznika –
zamknięty
stan wyłącznika - otwarty
stan zbrojenia napędu
wyłącznika
zamknięcie wyłącznika
Opis
sygnał jeśli napęd jest zazbrojony lub rozbrojony. Patrz rozdział
„WSPÓŁPRACA Z WYŁĄCZNIKIEM”
podanie impulsu >=0.1s na to wejście powoduje zamknięcie
wyłącznika (jeśli zamknięcie nie jest zablokowane).
otwarcie wyłącznika
podanie impulsu >=0.1s na to wejście powoduje otwarcie
wyłącznika.
wejście automatyki LRW1
podanie sygnału na to wejście na czas dłuższy niż tLRW powoduje
zadziałanie członu wykonawczego automatyki LRW. Wejście
przeznaczone do podłączenia szyny LRW I sekcji.
wejście automatyki LRW2
podanie sygnału na to wejście na czas dłuższy niż tLRW powoduje
zadziałanie członu wykonawczego automatyki LRW. Wejście
przeznaczone do podłączenia szyny LRW II sekcji.
wejście automatyki ZS1
podanie sygnału na to wejście powoduje zablokowanie działania
zabezpieczenia zwarciowego. Wejście przeznaczone do
podłączenia szyny ZS I sekcji.
wejście automatyki ZS2
podanie sygnału na to wejście powoduje zablokowanie działania
zabezpieczenia zwarciowego. Wejście przeznaczone do
podłączenia szyny ZS II sekcji.
zamknięcie wyłącznika z podanie impulsu >=0.1s na to wejście powoduje zamknięcie
automatyki SZR
wyłącznika (jeśli zamknięcie nie jest zablokowane).
otwarcie
wyłącznika
z podanie impulsu >=0.1s na to wejście powoduje otwarcie
automatyki SZR
wyłącznika.
COW
wejście kontroli ciągłości cewki wyłączającej. Kontrola cewki może
być odstawiona (parametr COW). Wtedy wejście może być użyte w
logice użytkownika do innego celu.
COZ
wejście kontroli ciągłości cewki załączającej. Kontrola cewki może
być odstawiona (parametr COZ). Wtedy wejście może być użyte w
logice użytkownika do innego celu.
stan łącznika 2 - zamknięty jeśli łącznik 2 nie używany w schemacie synoptycznym wejście
może być użyte w logice użytkownika do innego celu.
stan łącznika 2 - otwarty
jeśli łącznik 2 nie używany w schemacie synoptycznym wejście
może być użyte w logice użytkownika do innego celu.
stan łącznika 3 - zamknięty jeśli łącznik 3 nie używany w schemacie synoptycznym wejście
może być użyte w logice użytkownika do innego celu.
stan łącznika 3 - otwarty
jeśli łącznik 3 nie używany w schemacie synoptycznym wejście
może być użyte w logice użytkownika do innego celu.
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 15
18
83+, 84-
stan łącznika 4 - zamknięty
19
85+, 86-
stan łącznika 4 - otwarty
20
87+, 88-
stan łącznika 5 - zamknięty
21
89+, 90-
stan łącznika 5 - otwarty
22
91+, 92-
telezamknięcie wyłącznika
23
93+, 94-
teleotwarcie wyłącznika
24
95+, 96-
telekasowanie
jeśli łącznik 4 nie używany w schemacie synoptycznym wejście
może być użyte w logice użytkownika do innego celu.
jeśli łącznik 4 nie używany w schemacie synoptycznym wejście
może być użyte w logice użytkownika do innego celu.
jeśli łącznik 5 nie używany w schemacie synoptycznym wejście
może być użyte w logice użytkownika do innego celu.
jeśli łącznik 5 nie używany w schemacie synoptycznym wejście
może być użyte w logice użytkownika do innego celu.
wejście 24V. Podanie impulsu >=0.3s na to wejście powoduje
zamknięcie wyłącznika (jeśli zamknięcie nie jest zablokowane).
wejście 24V. Podanie impulsu >=0.3s powoduje otwarcie
wyłącznika.
Wejście nieaktywne przy otwartym wyłączniku.
wejście 24V. Podanie impulsu >=0.3s na to wejście powoduje
skasowanie
sygnalizacji
zadziałania
zabezpieczenia.
Równoznaczne jest z naciśnięciem przycisku KASUJ na
klawiaturze megaMUZ.
15.3. PRZEZNACZENIE WYJŚĆ DWUSTANOWYCH
WYJŚCIA DWUSTANOWE
Nr.
Wyjścia
Nr.
zacisków
Przeznaczenie
A
B
C
D
E
F
1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
9, 10
11, 12
otwarcie wyłącznika
otwarcie wyłącznika
zamknięcie wyłącznika
Alarm
Alarm
AW - Awaryjne Wyłączenie
G
13, 14
UP
H
15, 16
ZS - Zabezpieczenie Szyn
I
17, 18
LRW1 - Lokalna Rezerwa
Wyłącznikowa
J
19, 20
zadziałanie I>
(standardowe działanie)
K
21, 22
zadziałanie I0>
(standardowe działanie)
L
23, 24
RN - Rozbrojony Napęd
(standardowe działanie)
M
25, 26
LRW2 - Lokalna Rezerwa
Wyłącznikowa
N
O
P
R
27, 28
29, 30
31, 32
33, 34
zamknięcie łącznika 2
Opis
Impuls otwarcia wyłącznika
Impuls otwarcia wyłącznika
Impuls zamknięcia wyłącznika
brak zasilania lub uszkodzenie megaMUZ.
brak zasilania lub uszkodzenie megaMUZ.
Wyjście pobudzane po nie operacyjnym (wejścia 5, 23, otwarcie
przyciskiem na klawiaturze, otwarcie z telemechaniki cyfrowej)
otwarciu wyłącznika.
Wyjście odwzbudzane po naciśnięciu przycisku KASUJ lub
teleskasowaniu.
Sygnalizacja UPRZEDZENIE.
Wyjście odwzbudzane po naciśnięciu przycisku KASUJ lub
teleskasowaniu.
Wyjście pobudzane po przekroczeniu zaprogramowanej nastawy
zabezpieczenia zwarciowego jeśli zabezpieczenie zwarciowe jest
nastawione.
Wyjście odwzbudzane po obniżeniu wartości prądu.
Wyjście przeznaczone do blokowania działania zabezpieczeń
zwarciowych w polach zasilających.
Wyjście pobudzane w chwili wygenerowania impulsu na otwarcie
wyłącznika spowodowanego zadziałaniem zabezpieczenia.
Wyjście odwzbudzane po odwzbudzeniu zabezpieczenia.
Wyjście przeznaczone do podłączenia szyny LRW I sekcji.
Wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczeń:
-zwarciowego
-przeciążeniowego niezależnego
-przeciążeniowego niezależnego 2
Wyjście odwzbudzane po naciśnięciu przycisku KASUJ lub
teleskasowaniu.
Wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia
ziemnozwarciowego.
Wyjście odwzbudzane po naciśnięciu przycisku KASUJ lub
teleskasowaniu.
Wyjście pobudzane jeśli napęd wyłącznika jest rozbrojony przez
czas dłuższy niż 20s.
Wyjście odwzbudzane po naciśnięciu przycisku KASUJ lub
teleskasowaniu.
Wyjście pobudzane w chwili wygenerowania impulsu na otwarcie
wyłącznika spowodowanego zadziałaniem zabezpieczenia.
Wyjście odwzbudzane po odwzbudzeniu zabezpieczenia.
Wyjście przeznaczone do podłączenia szyny LRW II sekcji.
impuls 0.5s generowany przy zamykaniu łącznika 2.
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 16
S
35, 36
otwarcie łącznika 2
T
37, 38
zamknięcie łącznika 3
U
39, 40
otwarcie łącznika 3
W
41, 42
zamknięcie łącznika 4
X
43, 44
otwarcie łącznika 4
Y
45, 46
zamknięcie łącznika 5
Z
47, 48
otwarcie łącznika 5
Jeśli łącznik 2 nie jest wykorzystywany w schemacie synoptycznym
lub łącznik nie jest sterowany wyjście może być wykorzystane w
logice użytkownika do innego celu.
impuls 0.5s generowany przy otwieraniu łącznika 2.
Jeśli łącznik 2 nie jest wykorzystywany w schemacie synoptycznym
lub łącznik nie jest sterowany wyjście może być wykorzystane w
logice użytkownika do innego celu.
impuls 0.5s generowany przy zamykaniu łącznika 3.
Jeśli łącznik 3 nie jest wykorzystywany w schemacie synoptycznym
lub łącznik nie jest sterowany wyjście może być wykorzystane w
logice użytkownika do innego celu.
impuls 0.5s generowany przy otwieraniu łącznika 3.
Jeśli łącznik 3 nie jest wykorzystywany w schemacie synoptycznym
lub łącznik nie jest sterowany wyjście może być wykorzystane w
logice użytkownika do innego celu.
impuls 0.5s generowany przy zamykaniu łącznika 4.
Jeśli łącznik 4 nie jest wykorzystywany w schemacie synoptycznym
lub łącznik nie jest sterowany wyjście może być wykorzystane w
logice użytkownika do innego celu.
impuls 0.5s generowany przy otwieraniu łącznika 4.
Jeśli łącznik 4 nie jest wykorzystywany w schemacie synoptycznym
lub łącznik nie jest sterowany wyjście może być wykorzystane w
logice użytkownika do innego celu.
impuls 0.5s generowany przy zamykaniu łącznika 5.
Jeśli łącznik 5 nie jest wykorzystywany w schemacie synoptycznym
lub łącznik nie jest sterowany wyjście może być wykorzystane w
logice użytkownika do innego celu.
impuls 0.5s generowany przy otwieraniu łącznika 5.
Jeśli łącznik 5 nie jest wykorzystywany w schemacie synoptycznym
lub łącznik nie jest sterowany wyjście może być wykorzystane w
logice użytkownika do innego celu.
16. OBSŁUGA ZESPOŁU Z KOMPUTERA
Złącze (DB-9) na płycie czołowej zespołu umożliwia podłączenie komputera PC (złącze RS232). Oprogramowanie
megaPRO zainstalowanie w komputerze umożliwia:

odczyt z megaMUZ, zmianę i zapis do megaMUZ parametrów (nastawy i ustawienia)

odczyt historii zdarzeń

odczyt i wizualizację rejestratorów

tworzenie, odczyt z megaMUZ i zapis do megaMUZ logiki użytkownika

tworzenie, odczyt z megaMUZ i zapis do megaMUZ schematów synoptycznych użytkownika
17. KOMUNIKACJA
Na życzenie klienta zespół może być wyposażony w moduł RS-485 lub OPTO (światłowodowy), które umożliwiają
połączenie zespołów w sieć cyfrową. Protokół komunikacji MODBUS lub IEC60870-5. Sieć cyfrowa umożliwia na
komputerze dyspozytora:

odczyt bieżących wartości prądów, napięć itp.

prowadzenie dziennika zdarzeń

odczyt rejestratorów

sterowanie łącznikami
18. WYMIARY I MOCOWANIE ZESPOŁU
Wymiary zespołu megaMUZ przedstawione zostały na rysunku.
Zamocowanie zespołu poprzez wkręty dostarczane wraz z podkładkami przez producenta.
19. PRZEGLĄDY I KONSERWACJA
Ze względu na zastosowanie układu samokontroli zespół megaMUZ nie wymaga bieżących przeglądów i konserwacji.
Przeglądów powinno dokonywać się przy okresowej (regulowanej stosownymi przepisami) kontroli rozdzielnic. Należy
wtedy sprawdzić dokładności pomiarów i działanie wejść i wyjść dwustanowych. Co 10 lat zespoły należy poddać
przeglądowi fabrycznemu (zapewnianemu przez serwis producenta) połączonemu z wymianą akumulatorów wewnątrz
zespołów.
Instrukcja obsługi megaMUZ str. 17
Istnieje możliwość zamawiania niestandardowych wersji megaMUZ. Należy wtedy przed złożeniem zamówienia
skontaktować się z Działem Technicznym producenta w celu ustalenia szczegółów zamówienia.
Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych
04-691 Warszawa, ul.Wapienna 43/45, tel/fax.(022)8120352
Download