Program profilaktyki i wczesnego wykrywania - Nfz

advertisement
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
Program opracowano w wyniku współpracy :
Narodowego Funduszu Zdrowia, Unii Metropolii Polskich i Ministerstwa Zdrowia
Konsultacja naukowa:
prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
1. NAZWA PROGRAMU
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia”
2. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.
Umieralność z tego powodu w Polsce należy do najwyższych w regionie europejskim.
W 2001 roku choroby te były przyczyną zgonu ponad 173 tysięcy osób w naszym
kraju, dając współczynnik zgonów na 10 tys. mieszkańców równy 44,9. Warto
zauważyć, że był on wyższy dla kobiet (45,9) niż dla mężczyzn (44,1).
Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju
chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na
współczesny styl życia. Są to: niewłaściwe odżywianie się, mała aktywność ruchowa,
palenie papierosów, picie alkoholu, stres. Wzorce te powtarzane przez dłuższy okres
czasu mogą prowadzić do zaburzeń biochemicznych i fizjologicznych u człowieka,
m.in. do dyslipidemii, otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego krwi. Te
niewłaściwe zachowania oraz wywołane przez nie zaburzenia biochemiczne określane
są jako czynniki ryzyka. Światowa Organizacja Zdrowia uznała następujące czynniki
ryzyka jako najistotniejsze w przypadku chorób układu krążenia:
 nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu
całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 palenie tytoniu,
 niska aktywność ruchowa,
 nadwaga i otyłość,
 upośledzona tolerancja glukozy,
 wzrost stężenia fibrynogenu,
1
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
 wzrost stężenia kwasu moczowego,
 nadmierny stres,
 nieracjonalne odżywianie,
 wiek,
 płeć męska,
 obciążenia genetyczne.
Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności
i umieralności z powodu chorób układu krążenia:
 obniżenie stężenia cholesterolu, zwłaszcza LDL-cholesterolu zmniejsza o 1%
umieralność na chorobę wieńcową, o 2%, powoduje zatrzymanie progresji a nawet
regresję miażdżycy tętnic wieńcowych,
 zaprzestanie palenia sprawia, że ryzyko zawału serca po ok. 10 latach niepalenia
jest takie jak u osoby nigdy nie palącej,
 obniżenie średniego ciśnienia rozkurczowego o 5-6 mmHg powoduje zmniejszenie
umieralności ogólnej o 7%, umieralności z powodu udaru mózgu o 14%, a z
powodu choroby wieńcowej o 9%,
 obniżenie izolowanego ciśnienia skurczowego powoduje zmniejszenie ryzyka
udaru mózgu o 28-30%, a zawału mięśnia sercowego o 20-23%.
3. CEL PROGRAMU
3.1.
Cel główny
Obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób
układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie,
redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka.
3.2.
Cele pośrednie
 zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu
krążenia,
 promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się,
aktywności fizycznej.
4. POPULACJA OBJĘTA PROGRAMEM
2
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
Programem będą objęci mieszkańcy w wieku od 35 do 55 lat (ostateczny wybór
grupy wiekowej objętej programem zależy od możliwości finansowych i
organizacyjnych). Wybór tej grupy wiekowej podyktowany jest względami natury
medycznej, społecznej i ekonomicznej. Po przekroczeniu 40 roku życia zwiększa się
częstość i nasilenie czynników ryzyka, u wielu osób pojawiają się pierwsze dyskretne
objawy kliniczne choroby. Osoby w tym wieku przywiązują większą wagę do stanu
własnego zdrowia i częściej zdają sobie sprawę z realnych zagrożeń zdrowotnych. W
związku z tym, znacznie częściej, są gotowe zmienić niekorzystny dla zdrowia styl
życia niż osoby młodsze, chętniej zgłaszają się na dobrowolne konsultacje i akceptują
zalecenia lekarskie. W wielu opracowaniach wykazano, że najlepsze efekty zdrowotne
w stosunku do zainwestowanych środków finansowych osiąga się w tym przedziale
wieku.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że do etapu badań podstawowych
zgłasza się ok. 70% osób, do których wysłano zaproszenia.
3
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
5. NAZWA I SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCEDUR PRZEWIDZIANYCH
W PROGRAMIE
Schemat procedur w programie
Etap badań podstawowych POZ
Etap badań pogłębionych - lekarz - specjalista w dziedzinie kardiologii
Pielęgniarka
Imienne zaproszenia do udziału w programie
Badanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Ocena ryzyka chorób układu krążenia
Podział pacjentów na grupy w zależności od natężenia czynników ryzyka
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
łagodne
umiarkowane
duże
Grupa zielona
Grupa żółta
Grupa pomarańczowa
Ryzyko
bardzo duże
Grupa czerwona
lub
Opieka w POZ
opieka lekarska
edukacja zdrowotna
oferta w zakresie zmiany stylu życia
Lekarz - specjalista
w dziedzinie kardiologii
Specjalistyczne badania
lekarskie, diagnoza
i konsultacja
opieka
kardiologa
4
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
5.1 Zadania placówek realizujących etap badań podstawowych
1) Imienne zapraszanie podopiecznych podstawowej opieki zdrowotnej z ustalonej
grupy wiekowej, do udziału w badaniach przesiewowych w celu zidentyfikowania
czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz podjęcia odpowiednich działań
profilaktycznych i leczniczych .
2) Przeprowadzenie wywiadu zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego (Załącznik
1),
3) Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu
całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu
cukru), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI oraz przeprowadzenie
badania przedmiotowego.
4) Ocena poszczególnych czynników ryzyka, wg kryteriów podanych w “Informacji o
kryteriach czynników ryzyka chorób układu krążenia” (Załącznik 2), dokonanie
podziału badanych osób na cztery grupy (Załącznik 3) oraz ocena globalnego
ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości na podstawie
algorytmu SCORE (Załącznik 4). Uzyskany wynik zostaje zapisany w Karcie
Badania Profilaktycznego.
5) W niektórych przypadkach postawienie diagnozy dotyczącej układu sercowo –
naczyniowego i ewentualne podjęcie leczenia.
Grupa I ( zielona ) - z łagodnym ryzykiem chorób układu krążenia:
edukacja zdrowotna;
Grupa II ( żółta ) - z umiarkowanym ryzykiem chorób układu krążenia:
interwencja lekarza POZ i edukacja zdrowotna (zalecenia zmian
w stylu życia);
Grupa III (pomarańczowa) – z dużym ryzykiem chorób układu krążenia:
interwencja lekarza POZ i edukacja zdrowotna z możliwością skierowania
pacjenta
do
Etapu
badań
pogłębionych
w
celu
przeprowadzenia
dodatkowych badań diagnostycznych (np. badanie EKG, test wysiłkowy i
inne) oraz zintensyfikowanie postępowania prewencyjnego i leczniczego;
Grupa IV (czerwona) – z bardzo dużym ryzykiem chorób układu krążenia:
interwencja lekarza POZ, edukacja zdrowotna i skierowanie pacjenta do Etapu badań
pogłębionych i przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki układu krążenia (badanie USG
5
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
serca,
badania
radioizotopowe,
obciążeniowa
diagnostyka
wysiłkowa,
badania
elektrofizjologiczne i inne).6) Skierowanie osób z dużym i bardzo dużym ryzykiem, do
Etapu badań pogłębionych.
5.2. Zadania placówek realizujących etap badań pogłębionych
Do etapu badań pogłębionych kwalifikowani są przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej pacjenci uczestnicy etapu badań podstawowych z grupy dużego i
bardzo dużego ryzyka rozwoju choroby układu krążenia, u których istnieje
konieczność przeprowadzenia dodatkowych niezbędnych badań diagnostycznych oraz
zintensyfikowania postępowania prewencyjnego i terapeutycznego.
1) Każda osoba zgłaszająca się do etapu badań pogłębionych zobowiązana jest do
okazania własnego egzemplarza Karty Badania Profilaktycznego (Załącznik 1)
oraz skierowania na dalsze postępowanie diagnostyczne lub lecznicze od lekarza
poz realizującego etap badań podstawowych.
2) W etapie badań pogłębionych w zależności od indywidualnych potrzeb
podejmowane są następujące szczegółowe procedury medyczne:
a) Postępowanie diagnostyczne w odniesieniu do czynników zagrożenia chorobami
sercowo-naczyniowymi:
 Badanie podmiotowe i przedmiotowe z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi.
Badanie podmiotowe będzie pogłębione w szczególności o: wywiad dotyczący
palenia tytoniu, pogłębioną ocenę sposobu żywienia, aktywność ruchową
pozazawodową z szacunkową oceną wydatku energetycznego;
 Badanie antropometryczne, na które składa się m.in.: kontrola wskaźników
antropometrycznych u osób z otyłością, a w szczególnych przypadkach ocena
procentowej zawartości tkanki tłuszczowej na podstawie pomiaru 4 fałdów
skórno-tłuszczowych (biceps, triceps, nad łopatką i nad talerzem biodrowym) i
nomogramu Durnina.
 Kontrola wskaźników biochemicznych krwi (lipidogram, glukoza),
 Spoczynkowe badanie czynności bioelektrycznej serca (ekg),
 Próba wysiłkowa kardiologiczna, submaksymalna na ergometrze rowerowym,
 Badanie spirometryczne rezerw wentylacyjnych płuc u osób uzależnionych od
palenia tytoniu.
b) Wdrożenie w razie potrzeby postępowania zapobiegawczego i leczniczego oraz
6
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
edukacja pacjentów: poradnictwo dietetyczne,
praktyczne porady dla osób
palących tytoń, informacja o formach aktywności ruchowej dla osób z czynnikami
ryzyka chorób układu krążenia.
3) Wyniki badań wykonywanych w Etapie badań pogłębionych dokumentowane są w
Karcie badań pogłębionych (Załącznik 5).
4) Po przeprowadzonych badaniach pacjenci z informacją zwrotną kierowani są
ponownie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub, jeśli zostaną stwierdzone
wskazania, do wysoko-specjalistycznej diagnostyki bądź leczenia w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
5.3. Wymogi dla placówek realizujących etap badań podstawowych:
1) zorganizowanie
badań
profilaktycznych
określonych
w
etapie
badań
podstawowych.
2) zapewnienie fachowego personelu medycznego dla potrzeb programu,
3) zapewnienie
badań
biochemicznych
przewidzianych
dla
etapu
badań
podstawowych,
4) posiadanie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia badań określonych w etapie
badań podstawowych (waga, aparat do mierzenia ciśnienia),
5) zapewnienie edukacji zdrowotnej pacjentów w czasie godzin pracy lekarza
realizującego program.
5.4 Wymogi dla placówek realizujących etap badań pogłębionych:
1) zorganizowanie
badań
profilaktycznych
przewidzianych
w
etapie
badań
pogłębionych,
2) zapewnienie fachowego personelu medycznego dla potrzeb programu,
3) zapewnienie
badań
diagnostycznych
przewidzianych
dla
etapu
badań
pogłębionych,
4) posiadanie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia badań przewidzianych w
etapie badań pogłębionych, w tym: aparatu ekg, sprzętu do badań wysiłkowych,
spirometru,
5) posiadanie sprzętu do reanimacji,
6) zapewnienie pacjentom z wysokim ryzykiem choroby dalszej diagnostyki i
leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
7) przekazanie informacji o wynikach badań pacjenta do lekarza poz, który prowadził
7
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
badaniaw etapie badań podstawowych.
6. METODY I NARZĘDZIA STOSOWANE W PROGRAMIE
Realizacja programu wymaga jednoznacznych instrukcji i schematów postępowania,
jednakowych dla wszystkich wykonawców na każdym etapie programu. Służą temu:
1) Karta Badania Profilaktycznego - Załącznik 1,pozwala na zebranie informacji o
pacjencie na Etapie badań podstawowych. Karta zakładana jest dla pacjenta
zgłaszającego się na badania krwi i wypełniana przez personel medyczny
przeprowadzający wywiad z pacjentem (najczęściej pielęgniarka). W Kartę
wpisywane są również wyniki badań biochemicznych krwi. Karta przekazywana
jest do lekarza kardiologii, do którego zgłasza się pacjent na wizytę konsultacyjną.
Karta wypełniana jest w 3 egzemplarzach (wydrukowana na papierze
przebitkowym): jeden dołączany jest do karty pacjenta w poradni poz, drugi
otrzymuje pacjent, a trzeci służy opracowaniom statystycznym i ewaluacji
programu.
2) Informacja o kryteriach czynników ryzyka chorób układu krążenia Załącznik
2,służy
jednoznacznej
ocenie
wyników
w
Karcie
Badania
Profilaktycznego i zakwalifikowaniu danej informacji jako “czynnik ryzyka”.
3) Podział na kategorie ryzyka chorób układu krążenia - Załącznik 3, określa
sposób przypisania pacjenta do konkretnej grupy ryzyka chorób układu krążenia.
4) Tabela SCORE - Załącznik 4, pozwala na punktową ocenę zagrożenia chorobami
układu krążenia uwzględniającą część czynników ryzyka: płeć, wiek, palenie
tytoniu, poziom cholesterolu.
5) Karta badań pogłębionych
- Załącznik 5, służy zebraniu wyników badań
pacjenta uzyskanych na etapie badań pogłębionych. Kartę otrzymuje pacjent i
przekazuje ją lekarzowi sprawującemu dalszą opiekę (lekarz POZ lub kardiolog).
7. ETAPY WDROŻENIA I REALIZACJI PROGRAMU
7.1. Przygotowanie do wdrożenia
 Dostosowanie wzorca programu do warunków lokalnych i wybór adresatów
programu.
 Zapewnienie środków finansowych na realizację programu.
8
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
 Wybór wykonawców.
 Podpisanie umów z wykonawcami.
 Przygotowanie personelu realizującego program (lekarze, pielęgniarki, edukatorzy
zdrowia, lokalni koordynatorzy).
 Przygotowanie i druk formularzy potrzebnych do programu.
 Opracowanie i druk lub pozyskanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów.
7.2 Podział zadań między partnerami programu
Partnerami w programie są: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia,
samorząd terytorialny oraz zakłady opieki zdrowotnej. Każdy z tych podmiotów
realizuje zadania właściwe dla swojej działalności statutowej :
1) Zadania Ministerstwa Zdrowia:
 Określenie wymagań dla standardu realizacji programu.
 Zaakceptowanie treści przedłożonego projektu jako krajowego programu
profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia.
 Zlecenie wykonania programu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
2) Zadania Narodowego Funduszu Zdrowia:
 zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu w części dotyczącej
świadczeń zdrowotnych;
 określenie populacji objętej programem na podstawie bazy danych;
 wybór świadczeniodawców w drodze konkursu ofert;
 prowadzenie – wraz z samorządem terytorialnym oraz Ministerstwem Zdrowia –
monitoringu realizacji programu na każdym etapie.
3) Zadania samorządu terytorialnego:
 promowanie programu w społeczności lokalnej;
 edukacja
zdrowotna
pacjentów
objętych
programem
na
etapie
badań
podstawowych;
 współpraca z pozostałymi partnerami w zakresie opracowania i druku materiałów
informacyjnych oraz ankiet dla uczestników badań profilaktycznych;
 współpraca z pozostałymi partnerami w zakresie opracowania i druku zaproszeń;
 współpraca z pozostałymi partnerami w zakresie szkolenia personelu medycznego
do realizacji programu profilaktycznego.
4) Zadania świadczeniodawców – wykonawców programu:
9
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
 realizacja programu: przygotowanie i dostarczanie zaproszeń osobom objętym
badaniami profilaktycznymi, przeprowadzanie badań ankietowych, edukacja
zdrowotna;
 prowadzenie stałego monitoringu realizacji programu w ramach środków
finansowych wynikających z umowy i przekazywanie informacji Narodowemu
Funduszowi Zdrowia i samorządowi terytorialnemu;
 przestrzeganie
zasad rozłączności finansowania świadczeń w ramach umowy
na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego
i umowy na inne świadczenia;
 przestrzeganie postępowania lekarzy zgodnie z algorytmem ujętym w treści
programu;
 prowadzenie dokumentacji medycznej dla każdego uczestnika;
 prowadzenie elektronicznej bazy danych dla uczestników programu zgodnie
z wymogami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
Zakłady opieki zdrowotnej uczestniczące w programie są zobowiązane do
współpracy z samorządami terytorialnymi przede wszystkim w zakresie prowadzenia
działalności promującej program wśród
społeczności lokalnej oraz dystrybucji
tematycznych materiałów informacyjnych.
7.3 Realizacja programu
Etap badań podstawowych
 Imienne zaproszenie osób ze wskazanych grup wiekowych na badania
profilaktyczne (z podaniem konkretnego miejsca, daty i godziny badania).
 Przeprowadzenie ustalonych dla programu badań biochemicznych oraz wywiadu
z pacjentem na podstawie ankiety (Załącznik 1).
 Ustalenie terminu wizyty u lekarza.
 Ocena czynników ryzyka chorób układu krążenia przez lekarza, zakwalifikowanie
pacjenta do konkretnej grupy ryzyka i wdrożenie dalszego postępowania wg zasad
programu.
 Edukacja pacjenta: rozmowa, przekazanie materiałów zachęcających do zmiany
stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu.
 Prowadzenie rejestru badanych osób i systematyczne monitorowanie programu.
 Opracowanie zebranych danych wg zaleceń podanych w części Monitoring i
10
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
ewaluacja.
Etap badań pogłębionych
W etapie badań pogłębionych biorą udział pacjenci etapu badań podstawowych
o wysokim i bardzo wysokim ryzyku chorób układu krążenia skierowani przez lekarza
poz do dalszych badań.
 Przeprowadzenie postępowania diagnostycznego i konsultacja lekarska w celu
oszacowania globalnego ryzyka wieńcowego,
w tym dodatkowe badania
diagnostyczne, wg zaleceń lekarza, np. spoczynkowe badanie czynności serca (ekg),
kardiologiczna próba wysiłkowa, badanie spirometryczne płuc (Załącznik 5).
 Skierowanie pacjenta, w zależności od diagnozy, do dalszego postępowania
zapobiegawczego lub leczniczego w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego (do lekarza POZ lub do lekarza kardiologa).
 Przekazanie informacji o pacjentach do zoz, które prowadziły badania w ramach
etapu badań podstawowych.
 Opracowanie zebranych danych wg zaleceń podanych w części Monitoring i
ewaluacja.
8. FINANSOWANIE PROGRAMU
Przyjęto
następującą
zasadę
podziału
finansowania
pomiędzy
NFZ,
a samorząd lokalny:
 NFZ – procedury będące świadczeniami zdrowotnymi;
 Samorządy – procedury pozostałe (zaproszenia, koordynacja, ewaluacja itp.);
W kosztach realizacji programu należy uwzględnić następujące elementy:
1) koszty przygotowania i druku formularzy do realizacji programu,
2) koszty opracowania, druku lub zakupu materiałów edukacyjnych dla pacjentów,
3) koszty szkolenia i materiałów dla personelu medycznego uczestniczącego w
programie,
4) koszty obsługi pacjenta na etapie badań podstawowych: zaproszenie na badania,
wykonanie badań biochemicznych, wywiad z pacjentem, wypełnienie Karty
Badania Profilaktycznego, konsultacja lekarska,
5) koszty obsługi pacjenta na etapie badań pogłębionych - ekg, kardiologiczna próba
wysiłkowa, badanie spirometryczne płuc lub inne badania diagnostyczne,
11
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
konsultacja lekarska i oszacowanie globalnego ryzyka wieńcowego,
6) wynagrodzenia dla osób prowadzących edukację zdrowotną,
7) koszty monitoringu i ewaluacji,
8) koszty obsługi administracyjnej.
W ramach bezpośredniej realizacji założeń programu przewiduje się bezpośrednie
uczestnictwo dwóch podmiotów:
1. zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, które będą odpowiedzialne za
zrealizowanie wszystkich elementów stanowiących przedmiot programu na
poziomie etapu badań podstawowych, w tym również sfinansowanie
konsultacji lekarza POZ;
2. zakładów specjalistycznej opieki zdrowotnej, odpowiedzialnych za
realizację etapu badań pogłębionych w ramach programu.
Stosownie do powyższego określenia zadań, Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi
konkursy ofert na realizację świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Wraz z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację poszczególnych elementów
programu, Narodowy Fundusz Zdrowia określi dla nich ceny maksymalne. Będą one
stanowiły przedmiot negocjacji.
9. OCZEKIWANE EFEKTY
1)
Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu
krążenia.
2)
Zmniejszenie częstości występowania i nasilenia czynników ryzyka chorób
układu krążenia u osób uczestniczących w programie, w tym:
 zmniejszenie odsetka osób palących - zwiększenie zainteresowania
usługami instytucji i organizacji wspierających rzucanie palenia,
 zwiększenie aktywności fizycznej - zainteresowanie i wykorzystanie oferty
aktywnego spędzania wolnego czasu,
 zmiany w sposobie odżywiania.
3)
Wczesna identyfikacja osób z podwyższonym globalnym wskaźnikiem
ryzyka wieńcowego i wdrożenie u tych osób działań zapobiegawczoleczniczych.
4)
Wzrost kompetencji personelu medycznego w dziedzinie profilaktyki i
12
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
wczesnego wykrywania chorób układu krążenia.
10. MONITORING I EWALUACJA
Ewaluacja etapu wstępnego – wybór realizatorów:
 liczba podmiotów, które zgłosiły oferty do konkursu,
 liczba wybranych realizatorów poszczególnych etapów programu.
Ewaluacja etapu badań podstawowych.
1) Skuteczność zapraszania na badania:
 liczba osób zaproszonych,
 liczba osób, które zgłosiły się na badania (skorzystały z zaproszenia).
2) Efekty badań:
 liczba osób z określonym poziomem ryzyka chorób układu krążenia ,
 liczba osób skierowanych do Etapu badań pogłębionych,
 liczba osób skierowanych na edukację zdrowotną,
 liczba osób, które skorzystały z edukacji zdrowotnej,
 liczba osób z podwyższonym poziomem poszczególnych czynników
ryzyka ocenianych w programie (np. nadciśnienie, cholesterol, TG, glukoza,
palenie papierosów, nadwaga, mała aktywność fizyczna),
 liczba osób z rozpoznaną chorobą serca/ naczyń.
3) Ocena zainteresowania podopiecznych Programu dodatkowymi ofertami:
 liczba osób, która skorzystała z ofert aktywności fizycznej, porad
dietetycznych, kursów rzucania palenia, radzenia sobie ze stresem, itp.
Ewaluacja etapu badań pogłębionych:
 liczba osób skierowanych do Etapu badań pogłębionych,
 liczba udzielonych konsultacji w ramach programu Etapu badań
pogłębionych,
 liczba osób, u których wykonano dodatkowe badania diagnostyczne,
 liczba osób z rozpoznaną chorobą chuk (serca, naczyń),
 liczba osób skierowanych do opieki lekarza poz,
 liczba osób skierowanych do opieki lekarza kardiologa.
Informacje należy zbierać z podziałem na grupy wiekowe oraz płeć.
13
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
11. ODNOŚNIKI LITERATUROWE DOKUMENTUJĄCE POPRAWNOŚĆ
ZAŁOŻEŃ PROGRAMU.
Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania chorób układu krążenia przygotowany przez Katedrę Medycyny Społecznej i
Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2003r.).
14
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
Załącznik 1
........................................
Pieczątka poradni
PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA
CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
Karta Badania Profilaktycznego
PESEL
Imię i nazwisko: ................................................................
Adres: ................................................................................
Wysokość:........................cm
Wykształcenie:................................... ...............................
Masa ciała: .........................kg
Zawód wykonywany: .......................................................
Obwód talii:.................cm
I. Informacja o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia (wypełnia
pielęgniarka)
PŁEĆ
TAK
WIEK
TAK
NIE
(............ papierosów/dobę)
TAK
NIE
(.................../................... mmHg)
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
OBCIĄŻAJĄCY WYWIAD RODZINNY
TAK
NIE
MAŁA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
TAK
NIE
TAK
NIE
PALENIE TYTONIU
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
ZABURZENIA LIPIDOWE (cholesterol całkowity...........mg/dl,
LDL .....mg/dl,
NIE
HDL .............mg/dl, TG............ mg/dl)
CUKRZYCA W WYWIADZIE
OTYŁOŚĆ / NADWAGA
(glukoza na czczo....................mg/dl )
(BMI.....................kg/m2)
II. Ocena ryzyka chorób układu krążenia (wypełnia lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej)

Rozpoznana choroba serca/naczyń ..................................................................................

Liczba czynników ryzyka: ..............

Globalne ryzyko rozwoju chorób układu krążenia:
ŁAGODNE

UMIARKOWANE
DUŻE
BARDZO DUŻE
Ryzyko incydentu sercowo–naczyniowego wg algorytmu SCORE: ..................
15
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
III. Zalecenia dla pacjenta (wypełnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej)
□ pacjent skierowany na edukację
□ pacjent skierowany do etapu badań pogłębionych
Data badania: .........................................
...........................................
Pieczątka i podpis lekarza
16
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
Załącznik 2
Informacja o kryteriach czynników ryzyka chorób układu krążenia:
Płeć:
płeć męska oraz kobiety po menopauzie
Wiek:
mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat
Palenie tytoniu:
powyżej 1 papierosa dziennie
Nadciśnienie tętnicze:
RRs  140 mmHg i/lub RRs  90 mmHg w dwóch niezależnych
pomiarach oraz pacjenci leczeni z powodu nadciśnienia tętniczego
Zaburzenia lipidowe:
stężenie cholesterolu całkowitego TC  200 mg/dl, LDL 130 mg/dl,
HDL <40 mg/dl, triglicerydów TG  180 mg/dl (  150 mg/dl u
chorych na cukrzycę)
Cukrzyca:
glikemia na czczo  126 mg/dl lub w przygodnym pomiarze  200 mg/dl,
oraz pacjenci leczeni z powodu cukrzycy
Otyłość :
wskaźnik masy ciała - BMI  30 kg/m2
Mała aktywność fizyczna: aktywność ruchowa (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na
rowerze, pływanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30
minut
Obciążający wywiad rodzinny: występowanie choroby wieńcowej lub innej choroby naczyń o
etiologii miażdżycowej u rodziców lub rodzeństwa, u mężczyzn
przed 55 r.ż., u kobiet przed 65 r.ż.
Pytania obiektywizujące ocenę czynników ryzyka:

Palenie tytoniu:
1. “Czy pali Pan/Pani papierosy?”
Jeśli padnie odpowiedź: “Tak” › Pytanie 2:
2. “Ile papierosów wypala Pan/Pani dziennie?”

Aktywność fizyczna:
1. “Czy podejmuje Pan/Pani regularnie aktywność fizyczną sportowo-rekreacyjną (np.
marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik itp.) ?”
Jeśli padnie odpowiedz “Tak” › Pytanie 2:
2. “Jak często zdarza się Panu/Pani podejmować tego typu formę aktywności fizycznej?”

Obciążający wywiad rodzinny:
17
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
1. “Czy u kogoś z Pana/Pani rodziców lub rodzeństwa stwierdzono chorobę niedokrwienną
serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, cukrzycę, chromanie
przestankowe?”
Jeśli padnie odpowiedz “Tak” › Pytanie 2:
2. “U kogo i jakim wieku?”
18
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
Załącznik 3
Podział na kategorie ryzyka chorób układu krążenia:
· Ryzyko łagodne (grupa zielona)
_
osoby bez obecnych czynników ryzyka innych niż wiek i płeć
· Ryzyko umiarkowane (grupa żółta)
_
osoby z obecnością 3 i mniej czynników ryzyka, ale bez cukrzycy, choroby
niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
· Ryzyko duże (grupa pomarańczowa)
_
osoby z obecnością 4-5 czynników ryzyka innych niż wiek i płeć, ale bez
cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
· Ryzyko bardzo duże (grupa czerwona)
_
osoby z obecnością powyżej 5 czynników ryzyka
_
osoby z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu
krążenia
19
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
Załącznik 4
Ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego
Ryzyko dla osób w wieku 35 lat jest oceniane według algorytmu zawartego w przedziale
wiekowym oznaczonym liczbą 40, dla osób w wieku 45 lat w przedziale wiekowym oznaczonym
liczbą 50, zaś dla osób w wieku 55 lat w przedziale wiekowym oznaczonym liczbą 55.
Uwaga!
Ryzyko wystąpienia incydentu naczyniowo-sercowego może być istotnie wyższe od
oszacowanego na podstawie algorytmu SCORE:
·
u osób z silnie obciążającym wywiadem rodzinnym przedwczesnego występowania
chorób układu krążenia,
·
u osób z niskim stężeniem cholesterolu HDL, upośledzoną tolerancją glukozy,
podwyższonym
stężeniem
triglicerydów,
białka
C-reaktywnego,
fibrynogenu,
homocysteiny, apolipoproteiny B lub Lp(a),
·
u osób otyłych, u osób prowadzących siedzący tryb życia.
20
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
.....................................................
Załącznik 5
pieczątka poradni
PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO
WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
Karta badań pogłębionych
Nazwisko................................................................
Imię.........................................................................
Data urodzenia.......................................................
Adres.......................................................................
.................................................................................
Badania antropometryczne
Data
Wysokość (cm)
Masa ciała (kg)
BMI (kg/m2)
WHR
Poziom aktywności fizycznej
Data
Optymalna (=1500 kcal/tydz)
Dość dobra (1000-1500
kcal/tydz)
Mała (< 1000 kcal/tydz)
Badania analityczne
Data
21
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
Cholesterol całkowity (mg/dl)
LDL –chol (mg/dl)
HDL –chol (mg/dl)
Triglicerydy (mg/dl)
Glukoza na czczo (mg/dl)
Ciśnienie tętnicze
Data
Ciśnienie skurczowe (mmHg)
Ciśnienie rozkurczowe (mmHg)
EKG spoczynkowe:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................
Test wysiłkowy:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Inne:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Rozpoznanie:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................
Zalecenia:
22
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................
............................................................
Podpis i pieczątka lekarza
23
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2004
............, dnia ......................
Pani / Pan
...............................................
ul. ..........................................
.... -........................
Szanowna Pani!
Szanowny Panie!
Choroby układu krążenia są głównym problemem zdrowotnym mieszkańców .....
(nazwa miasta) Są częstym powodem niezdolności do pracy, obniżenia jakości życia
i przedwczesnej śmierci. Jednocześnie istnieją niezbite dowody na to, że wczesne
rozpoznanie i zmiana stylu życia może zwolnić tempo rozwoju tych chorób lub
skutecznie im zapobiec a tym samym przedłużyć życie.
W trosce o zdrowie mieszkańców naszego miasta .............. (nazwa organizatora)
rozpoczął realizację Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu
krążenia adresowanego do osób w wieku ........ lat.
U każdej osoby uczestniczącej w programie zostanie określone indywidualne ryzyko
zagrożenia chorobami układu krążenia. W ramach programu zostaną wykonane
nieodpłatne
badania
poziomu
cholesterolu,
triglicerydów
i
glukozy
w surowicy krwi, pomiar ciśnienia krwi, wzrostu i masy ciała. W oparciu o ich wyniki
lekarz zakwalifikuje Panią / Pana do określonej grupy ryzyka wystąpienia choroby
i określi sposób dalszej opieki medycznej.
W tym celu serdecznie zapraszamy Panią / Pana dnia. .............. o godz. ..................
do .............................................................
Aby uniknąć fałszywych wyników, na badanie prosimy przyjść na czczo. Leki
przyjmowane regularnie można zażyć jak zwykle, popijając niesłodzoną wodą.
Prosimy pamiętać, że w przypadku chorób układu krążenia ma Pani / Pan bardzo
duży wpływ na swoje zdrowie a profilaktyka w tym zakresie jest bardzo skuteczna.
Wierząc, że skorzysta Pani / Pan z naszego zaproszenia i zadba o własne
zdrowie oczekujemy na Pani / Pana wizytę w Poradni.
....................................
podpis zapraszającego
24
Download