SPC-II-lab-pl Template

advertisement
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Lamotrigine Arrow 100 mg, tabletki
2.
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka zawiera 100 mg lamotryginy (Lamotriginum).
Substancja pomocnicza: 195,0 mg laktozy jednowodnej w 1 tabletce.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3.
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki, 100 mg.
Tabletki płaskie, okrągłe, barwy jasnożółtej, niepowlekane, z oznakowaniem „L/100” po jednej
stronie i logo Arrow po drugiej.
Rowek służy jedynie do przełamania tabletki w celu ułatwienia połknięcia, nie dzieli natomiast
tabletki na dwie równe dawki.
4.
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1
Wskazania do stosowania
Padaczka
Dorośli i młodzież w wieku 13 lat i ponad:
- Terapia wspomagająca lub monoterapia w napadach częściowych i uogólnionych, łącznie z
napadami toniczno-klonicznymi.
- Napady związane z zespołem Lennoxa-Gastauta. Lamotrygina jest stosowana jako leczenie
wspomagające, ale może też być inicjującym lekiem przeciwdrgawkowym (AED) w zespole
Lennoxa-Gastauta.
Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 12 lat:
- Leczenie wspomagające w napadach częściowych i uogólnionych łącznie z napadami tonicznoklonicznymi i napadami związanymi z zespołem Lennoxa i Gastauta.
- Monoterapia w typowych napadach nieświadomości.
Zaburzenia dwubiegunowe
Dorośli w wieku 18 lat i powyżej:
- Zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi typu I, u których
podstawowym objawem jest depresja (patrz punkt 5.1)
Lamotrygina nie jest wskazana w leczeniu ostrych epizodów manii lub depresji.
4.2
Dawkowanie i sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich żuć ani kruszyć.
Jeśli obliczona dawka lamotryginy (np. do leczenia dzieci z padaczką lub pacjentów z uszkodzoną
wątrobą) nie odpowiada liczbie całych tabletek, podawana dawka powinna odpowiadać mniejszej
liczbie całych tabletek.
1
Wznowienie leczenia
Przy wznawianiu leczenia u pacjentów, którzy przerwali leczenie lamotryginą, należy rozważyć
stopniowe zwiększanie dawki do dawki podtrzymującej, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiej
wysypki związanej z wysokimi dawkami początkowymi i przekraczającymi zalecenia dotyczące
zwiększenia dawek (patrz punkt 4.4). Im dłuższy czas upłynął od poprzedniej dawki tym, ostrożniej
należy zwiększać dawkowanie do dawki podtrzymującej. Kiedy czas od momentu zaprzestania
stosowania lamotryginy przekracza wartość pięciu okresów półtrwania (patrz punkt 5.2), należy
zwiększać dawkowanie do dawki podtrzymującej zgodnie z odpowiednim schematem.
Zaleca się nie wznawiać leczenia lamotryginą, jeśli odstawiono ją z powodu wystąpienia wysypki,
chyba że potencjalna korzyść przeważa nad ryzykiem.
Padaczka
Poniżej podano zalecane zwiększanie dawki oraz dawki podtrzymujące dla dorosłych i młodzieży w
wieku 13 lat i ponad (Tabela 1) oraz dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 12 lat (Tabela 2). Ze
względu na ryzyko wystąpienia wysypki nie należy przekraczać dawki początkowej ani później
zwiększonych dawek (patrz punkt 4.4).
Gdy w trakcie leczenia lamotryginą odstawia się lub dodaje inne przeciwpadaczkowe produkty
lecznicze (AED), należy rozważyć ich wpływ na farmakokinetykę lamotryginy (patrz punkt 4.5).
Tabela 1. Dorośli i młodzież od 13 lat – zalecane dawkowanie w padaczce.
Dawka podtrzymująca
100 do 200 mg/dobę
(raz na dobę lub w dwóch
dawkach podzielonych)
Aby osiągnąć dawkę
podtrzymującą, dawki można
zwiększać najwyżej o 50 do 100
mg co 1–2 tygodnie do
uzyskania optymalnej
odpowiedzi.
U niektórych pacjentów do
uzyskania wymaganej
odpowiedzi konieczna jest
dawka 500 mg na dobę.
JEDNOCZESNE leczenie walproinianem (inhibitorem glukuronidacji lamotryginy – patrz
punkt 4.5):
Następujące
12,5 mg/dobę
25 mg/dobę
100 do 200 mg/dobę (raz na
dawkowanie należy
(podane jako 25 mg (raz na dobę)
dobę lub dwóch dawkach
stosować przy
co dwa dni)
podzielonych)
podawaniu
walproinianu, bez
Aby osiągnąć dawkę
względu na jednoczesne
podtrzymującą, dawki można
stosowanie innych
zwiększać najwyżej o 25 do 50
produktów leczniczych
mg co 1–2 tygodnie do
uzyskania optymalnej
odpowiedzi.
Dawkowanie
Monoterapia
Tygodnie 1+ 2
25 mg/dobę
(raz na dobę)
Tygodnie 3 + 4
50 mg/dobę
(raz na dobę)
Leczenie wspomagające Z ZASTOSOWANIEM leków indukujących glukoronidację
lamotryginy, BEZ walproinianu (patrz punkt 4.5):
Poniższe dawkowanie
należy stosować bez
50 mg/dobę
(raz na dobę)
100 mg/dobę
(w dwóch
2
200 do 400 mg/dobę
(w dwóch dawkach
walproinianu ale z:
fenytoiną,
karbamazepiną,
fenobarbitalem,
prymidonem,
ryfampicyną,
lopinawirem/rytonawirem
dawkach
podzielonych)
podzielonych)
Aby osiągnąć dawkę
podtrzymującą, dawki można
zwiększać najwyżej o 100 mg co
1–2 tygodnie do uzyskania
optymalnej odpowiedzi
U niektórych pacjentów do
uzyskania wymaganej
odpowiedzi wymagana jest
dawka 700 mg na dobę.
Leczenie wspomagające BEZ walproinianu i BEZ leków indukujących glukoronidację
lamotryginy (patrz punkt 4.5):
Poniższe dawkowanie
25 mg/dobę
50 mg/dobę
100 do 200 mg/dobę (raz na
należy stosować z
(raz na dobę)
(raz na dobę)
dobę lub w dwóch dawkach
innymi produktami
podzielonych)
leczniczymi, które nie
hamują ani nie
Aby osiągnąć dawkę
pobudzają znamiennie
podtrzymującą, dawki można
glukuronidacji
zwiększać najwyżej o 50 do 100
lamotryginy
mg co 1–2 tygodnie, do
uzyskania optymalnej
odpowiedzi
U pacjentów przyjmujących produkty lecznicze, których farmakokinetyczne interakcje z lamotryginą
są obecnie nieznane (patrz punkt 4.5) należy stosować schemat leczenia zalecany dla lamotriginy przy
jednoczesnym stosowaniu walproinianu.
Tabela 2. Dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 2 i 12 rokiem życia – zalecane dawkowanie w
padaczce (całkowita dawka dobowa w mg/kg masy ciała na dobę)
Dawkowanie
Tygodnie 1 + 2
Tygodnie 3 + 4
Zalecana dawka
podtrzymująca
0,6 mg/kg/dobę (raz na
1 do 10 mg/kg/dobę,
Monoterapia typowych 0,3 mg/kg/dobę
(raz na dobę lub w
dobę lub w dwóch
chociaż niektórzy
napadów
dwóch dawkach
dawkach podzielonych)
pacjenci mogą wymagać
nieświadomości
podzielonych)
wyższych dawek (do 15
(petit mal)
mg/kg/dobę) do
uzyskania wymaganej
odpowiedzi (raz na dobę
lub w dwóch dawkach
podzielonych)
Aby osiągnąć dawkę
podtrzymującą, dawki
można zwiększać
najwyżej o 0,6
mg/kg/dobę co 1–2
tygodnie, do uzyskania
optymalnej odpowiedzi.
JEDNOCZESNE leczenie walproinianem (inhibitorem glukuronidacji lamotryginy – patrz punkt
4.5):
Poniższe dawkowanie
0,15 mg/kg/dobę*
0,3 mg/kg/dobę
1 do 5 mg/kg/dobę
należy stosować przy
(raz na dobę)
(raz na dobę)
(raz na dobę lub w
podawaniu
dwóch dawkach
walproinianu, bez
podzielonych)
względu na jednoczesne
stosowanie innych
Aby osiągnąć dawkę
produktów leczniczych
podtrzymującą, dawki
3
można zwiększać
najwyżej o 0,3
mg/kg/dobę co 1–2
tygodnie, do uzyskania
optymalnej odpowiedzi
z maksymalną dawką
podtrzymującą 200
mg/dobę.
Leczenie wspomagające BEZ walproinianu i z ZASTOSOWANIEM leków indukujących
glukuronidację lamotryginy (patrz punkt 4.5):
Poniższe dawkowanie
0,6 mg/kg/dobę
1.2 mg/kg/dobę
5 do 15 mg/kg/dobę
należy stosować bez
(w dwóch
(w dwóch dawkach
(raz na dobę lub w
walproinianu ale z:
dawkach
podzielonych)
dwóch dawkach
podzielonych)
podzielonych)
fenytoiną,
karbamazepiną,
Aby osiągnąć dawkę
fenobarbitalem,
podtrzymującą, dawki
prymidonem,
można zwiększać
ryfampicyną,
najwyżej o 1,2 mg/kg
lopinawirem/rytonawirem
co 1–2 tygodnie, do
uzyskania optymalnej
odpowiedzi z
maksymalną dawką
podtrzymującą 400
mg/dobę.
Leczenie wspomagające BEZ walproinianu i BEZ leków indukujących glukoronidację
lamotryginy (patrz punkt 4.5):
Poniższe dawkowanie
0,3 mg/kg/dobę
0,6 mg/kg/dobę
1 do 10 mg/kg/dobę (raz
należy stosować z
(raz na dobę lub w
(raz na dobę lub w dwóch na dobę lub w dwóch
innymi produktami
dwóch dawkach
dawkach podzielonych)
dawkach podzielonych)
leczniczymi, które nie
podzielonych)
hamują ani nie
Aby osiągnąć dawkę
pobudzają znamiennie
podtrzymującą, dawki
glukuronidacji
można zwiększać
lamotryginy
maksymalnie o 0,6
mg/kg co 1–2 tygodnie,
do uzyskania optymalnej
odpowiedzi z
maksymalną dawką
podtrzymującą 200
mg/dobę.
U pacjentów przyjmujących produkty lecznicze, o których farmakokinetyczne interakcje z
lamotryginą są obecnie nieznane (patrz punkt 4.5), należy stosować schemat leczenia zalecany dla
lamotryginy przy jednoczesnym stosowaniu walproinianu.
*
Jeśli wyliczona dawka dobowa u pacjentów stosujących walproinian wynosi 1 mg lub więcej ale
poniżej 2 mg, można podać tabletki lamotryginy 2 mg, ulegające rozpadowi/do żucia, co drugi dzień,
przez pierwsze dwa tygodnie. Jeśli wyliczona dawka dobowa u pacjentów stosujących walproinian
wynosi mniej niż 1 mg, nie należy podawać lamotryginy.
W celu utrzymania odpowiedniej dawki terapeutycznej konieczne jest kontrolowanie masy ciała
dziecka i korygowanie dawkowania w przypadku zmiany masy ciała. Prawdopodobnie pacjenci w
wieku od 2 do 6 lat będą wymagali dawek podtrzymujących o wyższym zakresie zalecanego
dawkowania.
Jeśli leczenie wspomagające prowadzi do opanowania padaczki, jednocześnie stosowane leki
przeciwpadaczkowe (AED) można wycofać, a pacjenci mogą kontynuować monoterapię lekiem
Lamotrigine Arrow.
4
Dzieci poniżej 2 lat
Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa wspomagającego leczenia lamotryginą dzieci z
napadami częściowymi w wieku od 1 miesiąca do 2 lat, są ograniczone (patrz punkt 4.4). Brak danych
dla dzieci poniżej 1. miesiąca życia. Dlatego produkt leczniczy Lamotrigine Arrow nie jest zalecany
do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Jeśli ze względu na potrzeby kliniczne podejmuje się
decyzję o leczeniu – patrz punkt 4.4, 5.1 i 5.2.
Zaburzenia dwubiegunowe
Zalecane zwiększanie dawkowania i dawki podtrzymujące dla dorosłych od 18 lat podano w tabeli
poniżej. Przejściowe dawkowanie obejmuje zwiększanie dawki lamotryginy w ciągu sześciu tygodni
do stabilnej dawki podtrzymującej (Tabela 3), a po jej osiągnięciu można wycofać inne leki
psychotropowe i (lub) przeciwpadaczkowe (AED), jeśli wskazuje na to sytuacja kliniczna (Tabela 4).
Poniżej podano także dawki dostosowane po dodaniu innych psychotropowych produktów
leczniczych i (lub) przeciwpadaczkowych (AED) (Tabela 5). Ze względu na ryzyko wystąpienia
wysypki nie należy przekraczać dawki początkowej i kolejnych wzrostów dawek (patrz punkt 4.4).
Tabela 3: Dorośli w wieku 18 lat i powyżej – zalecane zwiększanie dawek do otrzymania całkowitej,
podtrzymującej i stabilnej dawki dobowej w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych
Tygodnie
Tydzień 5
Docelowa stabilna
3+4
Dawka (tydzień 6)*
Monoterapia LUB leczenie wspomagające lamotryginą BEZ walproinianu i BEZ leków indukujących
glukuronidację lamotryginy (patrz punkt 4.5):
Dawkowanie
Poniższe dawkowanie należy
stosować z innymi produktami
leczniczymi, które znamiennie nie
hamują ani nie pobudzają
glukuronidacji lamotryginy
Tygodnie 1 + 2
25 mg/dobę
(w dobowej
dawce
jednorazowej)
200 mg/dobę –
zazwyczaj dawka
docelowa dla
uzyskania
optymalnej
odpowiedzi (raz na
dobę lub w dwóch
podzielonych
dawkach)
W badaniach
klinicznych
stosowano dawki w
zakresie 100 do 400
mg/dobę.
Leczenie wspomagające ŁĄCZNIE z walproinianem (inhibitorem glukuronidacji lamotryginy – patrz
punkt 4.5):
5
50 mg/dobę
(w
jednorazowej
dawce
dobowej lub
w dwóch
podzielonych
dawkach)
100 mg/dobę
(w
jednorazowej
dawce
dobowej lub
w dwóch
podzielonych
dawkach)
Poniższe dawkowanie należy
stosować jednocześnie z
walproinianem, niezależnie od
jednoczesnego podawania innych
produktów leczniczych
12,5 mg/dobę
(w dobowej
dawce
jednorazowej)
25 mg/dobę (w 50 mg/dobę
jednorazowej
(w
dawce
jednorazowej
dobowej lub w dawce
dwóch
dobowej lub
dawkach
w dwóch
podzielonych) dawkach
podzielonych)
100 mg/dobę –
zazwyczaj dawka
docelowa dla
uzyskania
optymalnej
odpowiedzi (raz na
dobę lub w dwóch
dawkach
podzielonych)
W zależności od
odpowiedzi
klinicznej można
stosować
maksymalną dawkę
200 mg/dobę.
Leczenie wspomagające ŁĄCZNIE z lekami indukującymi glukuronidację lamotryginy BEZ
walproinianu (patrz punkt 4.5):
Poniższe dawkowanie należy
stosować bez walproinianu ale z:
fenytoiną,
karbamazepiną,
fenobarbitalem,
prymidonem,
ryfampicyną,
lopinawirem/rytonawirem
50 mg/dobę
(raz na dobę)
100 mg/dobę
(w dwóch
dzielonych
dawkach)
200 mg/dobę
(w dwóch
dzielonych
dawkach)
300 mg/dobę w 6
tygodniu, a jeśli to
konieczne
zwiększenie do
dawki docelowej
400 mg/dobę w
tygodniu 7 dla
uzyskania
optymalnej
odpowiedzi (w
dwóch dawkach
podzielonych)
W przypadku stosowania leków, o których nie wiadomo czy wpływają na farmakokinetykę lamotryginy
(patrz punkt 4.5) zaleca się stosowanie takiego dawkowania jak przy jednoczesnym stosowaniu
walproinianu.
*
Docelowa, dawka jest zmienna, zależna od odpowiedzi klinicznej
Tabela 4: Dorośli w wieku 18 lat i powyżej - podtrzymująca, stabilizująca całkowita dawka dobowa
w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych po odstawieniu jednocześnie stosowanych leków.
Po uzyskaniu docelowej, podtrzymującej, stabilizującej dawki dobowej można wycofywać inne
produkty lecznicze, jak to przedstawiono poniżej.
Aktualna,
Tydzień 1
Tydzień 2
Tydzień 3 i
stabilizująca
(początek
następne*
dawka
wycofywania)
lamotryginy
(przed
wycofaniem)
Odstawienie walproinianu (inhibitora glukuronidacji lamotryginy – patrz punkt 4.5), zależnie od
początkowej dawki lamotryginy:
Dawkowanie
Po wycofaniu walproinianu, podwoić
dawkę stabilizującą, nie przekraczając
wzrostu dawki o ponad
100 mg/tydzień
100 mg/dobę
200 mg/dobę
200 mg/dobę
300 mg/dobę
6
Utrzymać tę dawkę (200
mg/dobę)
(w dwóch dawkach podzielonych)
400 mg/dobę Utrzymać tę
dawkę 400
mg/dobę
Odstawienie leków indukujących glukuronidację lamotryginy (patrz punkt 4.5), zależnie od dawki
lamotryginy:
Poniższe dawkowanie należy stosować
przy odstawianiu następujących leków:
400 mg/dobę
400 mg/dobę
300 mg/dobę
200 mg/dobę
300 mg/dobę
300 mg/dobę
225 mg/dobę
150 mg/dobę
fenytoiny,
200 mg/dobę
200 mg/dobę
150 mg/dobę 100 mg/dobę
karbamazepiny,
fenobarbitalu,
prymidonu,
ryfampicyny,
lopinawiru/rytonawiru
Odstawianie produktów leczniczych, które NIE hamują ani znamiennie nie indukują glukuronidacji
lamotryginy (patrz punkt 4.5):
Poniższe dawkowanie należy stosować Utrzymać dawkę docelową uzyskaną podczas zwiększania
kiedy są odstawiane inne leki, które nie dawkowania (200 mg/dobę; w dwóch dzielonych dawkach)
hamują ani nie pobudzają znamiennie
(zakres dawek 100-400 mg/dobę)
glukoronidacji lamotryginy.
W przypadku stosowania leków, o których nie wiadomo czy wpływają na farmakokinetykę lamotryginy (patrz
punkt 4.5) zaleca się stosowanie takiego dawkowania jak przy jednoczesnym stosowaniu walproinianu.
*
Jeśli to konieczne dawka może być zwiększona do 400 mg/dobę
Tabela 5: Dorośli w wieku 18 lat i powyżej – ustalenie dobowej dawki lamotryginy w leczeniu
zaburzeń dwubiegunowych przy jednoczesnym stosowaniu innych produktów leczniczych
Brak doświadczenia klinicznego dla ustalania dobowej dawki lamotryginy po dodaniu innych
produktów leczniczych. Jednakże w oparciu o badania interakcji z innymi produktami leczniczymi
można zalecić co następuje:
Aktualna, stabilna
Tydzień 1
Tydzień 2 Tydzień 3 i
dawka lamotryginy
(początek
następne
(przed dodaniem
wprowadzania
leku)
Dodanie walproinianu (inhibitora glukuronidacji lamotryginy – patrz punkt 4.5), zależnie od
początkowej dawki lamotryginy:
Poniższe dawkowanie należy
200 mg/dobę
100 mg/dobę
Utrzymać tę dawkę
stosować jednocześnie z
(100 mg/dobę)
walproinianem niezależnie od
300 mg/dobę
150 mg/dobę
Utrzymać tę dawkę
jednoczesnego stosowania innych
(150 mg/dobę)
produktów leczniczych
400 mg/dobę
200 mg/dobę
Utrzymać tę dawkę
(200 mg/dobę)
Wprowadzenie leków indukujących glukuronidację lamotryginy u pacjentów NIE stosujących
walproinianu (patrz punkt 4.5), zależnie od początkowej dawki lamotryginy:
Dawkowanie
Poniższe dawkowanie należy
stosować, gdy wprowadza się
następujące leki, bez walproinianu:
fenytoina,
karbomazepina,
fenobarbital,
primidon,
ryfampicyn,
lopinawir/rytonawir.
200 mg/dobę
200 mg/dobę
300 mg/dobę
400 mg/dobę
150 mg/dobę
150 mg/dobę
225 mg/dobę
300 mg/dobę
100 mg/dobę
100 mg/dobę
150 mg/dobę
200 mg/dobę
7
Wprowadzanie produktów leczniczych, które NIE hamują ani nie pobudzają znamiennie glukuronidacji
lamotryginy (patrz punkt 4.5):
Poniższe dawkowanie należy
Utrzymać dawkę docelową osiągniętą podczas wzrostu dawkowania
stosować, gdy wprowadza się inne
(200 mg/dobę; zakres dawek 100-400 mg/dobę)
produkty lecznicze, które nie
hamują ani nie pobudzają
znamiennie glukoronidacji
lamotryginy
W przypadku stosowania produktów leczniczych, o których nie wiadomo, czy wpływają na farmakokinetykę
lamotryginy (patrz punkt 4.5), zaleca się stosowanie takiego dawkowania jak przy jednoczesnym stosowaniu
walproinianu.
Odstawienie produktu Lamotrigine Arrow u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi
W badaniach klinicznych, w porównaniu do placebo, nie stwierdzono nasilenia częstotliwości,
intensywności lub rodzajów działań niepożądanych po gwałtownym odstawieniu lamotryginy. Dlatego
też pacjenci mogą odstawić lamotryginę bez stopniowego zmniejszania dawki.
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Produktu Lamotrigine Arrow nie zaleca się do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt
4.4), ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa.
Ogólne zalecenia dawkowania produktu Lamotrigine Arrow w specjalnych grupach pacjentów:
Kobiety stosujące doustne hormonalne środki antykoncepcyjne
Stosowanie połączenia etynyloestradiolu/lewonorgestrelu (30 μg/150 μg) dwukrotnie zwiększa klirens
lamotryginy, co w rezultacie obniża stężenie lamotryginy. Po dostosowaniu dawki może się okazać, że
będą potrzebne większe niż zwykle (nawet dwukrotnie) dawki podtrzymujące, aby uzyskać
maksymalną odpowiedź terapeutyczną. Podczas tygodnia bez zażywania tabletek obserwowano
dwukrotne zwiększenie stężenia lamotryginy. Nie można wykluczyć wystąpienia zależnych od dawki
działań niepożądanych. Dlatego, jako terapię pierwszego rzutu należy rozważyć zastosowanie innej
metody antykoncepcji, bez tygodniowej przerwy (np. hormonalne środki antykoncepcyjne stosowane
w sposób ciągły lub metody niehormonalne; patrz punkt 4.4 i 4.5).
Wprowadzanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych u pacjentek już stosujących podtrzymującą
dawkę lamotryginy i NIE stosujących leków indukujących glukuronidację lamotryginy.
W większości przypadków podtrzymującą dawkę lamotryginy należy nawet dwukrotnie zwiększyć,
(patrz punkty 4.4 i 4.5). Od momentu rozpoczęcia terapii antykoncepcyjnej zaleca się stopniowe
zwiększanie dawki dobowej lamotryginy o 50 do 100 mg co tydzień, w zależności od odpowiedzi
klinicznej. Zwiększanie dawki nie powinno być szybsze, chyba że odpowiedź kliniczna wymaga
większego dawkowania. W celu potwierdzenia utrzymania stężenia lamotryginy na podstawowym
poziomie można dokonać pomiaru stężenia lamotryginy w surowicy przed a następnie po
wprowadzeniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli to konieczne, dawkę należy
odpowiednio dostosować. U pacjentek stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne, które
obejmują tydzień bez aktywnego leczenia („tydzień wolny od pigułek”), stężenie lamotryginy w
surowicy należy zmierzyć podczas trzeciego tygodnia leczenia aktywnego, tj. między 15. a 21. dniem
cyklu stosowania środka antykoncepcyjnego. Z tego względu, w pierwszej kolejności należy rozważyć
stosowanie antykoncepcji bez tygodniowej przerwy (np. ciągłą antykoncepcję hormonalną lub metody
niehormonalne (patrz punkt 4.4 i 4.5).
Odstawienie hormonalnych środków antykoncepcyjnych u pacjentek już stosujących podtrzymującą
dawkę lamotryginy i NIE stosujących leków indukujących glukuronidację lamotryginy.
W większości przypadków podtrzymującą dawkę lamotryginy należałoby zmniejszyć, nawet o 50%
(patrz punkty 4.4 i 4.5). Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki dobowej lamotryginy, pod kontrolą
odpowiedzi klinicznej, o 50-100 mg każdego tygodnia (w tempie nie przekraczającym 25% całkowitej
dawki dobowej na tydzień), przez okres 3 tygodni. W celu potwierdzenia, że stężenie lamotryginy
utrzymuje się na podstawowym poziomie, można rozważyć pomiar stężenia lamotryginy w surowicy
8
przed a następnie po przerwaniu podawania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. U pacjentek
pragnących przerwać przyjmowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, które obejmują
tydzień bez aktywnego leczenia („tydzień wolny od pigułek”), stężenie lamotryginy w surowicy
należy zmierzyć podczas trzeciego tygodnia leczenia aktywnego, tj. między 15. a 21. dniem cyklu
stosowania środka antykoncepcyjnego. W przypadku całkowitego przerwania antykoncepcji nie
należy badać stężenia lamotryginy podczas pierwszego tygodnia po zaprzestaniu przyjmowania
pigułek.
Wprowadzanie lamotryginy u pacjentek już stosujących hormonalną antykoncepcję
Zwiększanie dawkowania powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami opisanymi w tabelach.
Wprowadzanie i odstawianie hormonalnej antykoncepcji u pacjentek już stosujących podtrzymujące
dawki lamotryginy ORAZ leki indukujące glukuronidację lamotryginy
Dopasowanie do zalecanej dawki podtrzymującej lamotryginy może nie być konieczna.
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)
Nie ma potrzeby dostosowywania dawki w stosunku do zalecanego schematu dawkowania.
Farmakokinetyka lamotryginy w tej grupie wiekowej nie różni się znacznie od farmakokinetyki
lamotryginy u osób młodszych (patrz punkt 5.2).
Niewydolność nerek
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania lamotryginy u pacjentów z niewydolnością
nerek. U pacjentów w krańcowej fazie niewydolności nerek początkowe dawki lamotryginy należy
dostosować do równocześnie podawanych innych leków; u pacjentów ze znaczną niewydolnością
nerek skuteczne mogą być zmniejszone dawki podtrzymujące (patrz punkt 4.4 i 5.2).
Niewydolność wątroby
Dawka początkowa, dawki w fazie zwiększania dawek i dawki podtrzymujące u pacjentów z
umiarkowaną niewydolnością wątroby (stopień B według klasyfikacji Child-Pugh) powinny być
zmniejszone o około 50%, natomiast u osób z ciężką niewydolnością wątroby (stopień C według
klasyfikacji Child-Pugh) o 75%. Dawki w fazie zwiększania dawek i dawki podtrzymujące należy
dostosować do odpowiedzi klinicznej (patrz punkt 5.2).
4.3
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na lamotryginę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
4.4
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Wysypka skórna
Istnieją doniesienia o działaniach niepożądanych dotyczących skóry, występujących zwykle w ciągu
pierwszych 8 tygodni od rozpoczęcia stosowania lamotryginy. Większość wysypek ma łagodne
nasilenie i ustępuje samoistnie, jednakże rzadko obserwowano również przypadki ciężkie,
wymagające hospitalizacji i przerwania stosowania lamotryginy. Są to potencjalnie zagrażające życiu
reakcje skórne takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczna rozpływna naskórka (patrz
punkt 4.8).
Częstość ciężkich reakcji skórnych opisywanych u pacjentów w badaniach, w których stosowano
obecnie zalecane dawkowanie, wynosiła 1 na 500 pacjentów z padaczką. W przybliżeniu połowa tych
przypadków to zespół Stevensa-Johnsona (1 na 1000). W badaniach klinicznych u pacjentów z
zaburzeniami dwubiegunowymi częstość ciężkich reakcji skórnych wynosiła ok. 1 na 1000.
U dzieci ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych jest większe niż u dorosłych. Dostępne dane z
licznych badań wskazują, że częstość występowania wysypek wymagających hospitalizacji u dzieci z
padaczką wynosi od 1 na 300 do 1 na 100.
9
U dzieci początkowy okres wysypki można pomylić z infekcją. Lekarz powinien uwzględnić reakcje
na lamotryginę u dzieci, u których wysypka i gorączka pojawią się w ciągu pierwszych 8 tygodni
terapii.
Ponadto całkowite ryzyko wystąpienia wysypki jest ściśle związane:
- ze stosowaniem dużych dawek lamotryginy na początku leczenia i przekroczeniem zalecanej dawki
w fazie zwiększania dawek (patrz punkt 4.2);
- z jednoczesnym stosowaniem walproinianu (patrz punkt 4.2).
Należy zachować ostrożność u osób z alergią (wysypką) na inne leki przeciwpadaczkowe w
wywiadzie, ponieważ częstość występowania łagodnych wysypek podczas leczenia lamotryginą jest u
takich pacjentów ok. trzy razy większa aniżeli u osób bez takiego wywiadu.
Wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci), u których wystąpi wysypka, należy szybko zbadać i
natychmiast odstawić produkt Lamotrigine Arrow, chyba że wysypka wyraźnie nie ma związku z
leczeniem lamotryginą. Zaleca się nie wprowadzać ponownie produktu Lamotrigine Arrow u
pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu wysypki, chyba że potencjalne korzyści przeważają
nad ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.
Wysypkę opisano również jako część zespołu nadwrażliwości związanego ze zmiennym obrazem
objawów systemowych obejmujących gorączkę, lymfadenopatię, obrzęk twarzy, zmiany we krwi i
zaburzenia wątroby (patrz punkt 4.8). Zespół ten nasila się w różnym stopniu i rzadko prowadzi do
rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego i niewydolności wielonarządowej. Należy pamiętać, że
wczesna manifestacja nadwrażliwości (na przykład gorączka, limfadenopatia) może wystąpić bez
wysypki. Jeśli wystąpią takie przedmiotowe i podmiotowe objawy, należy natychmiast zbadać
pacjenta i odstawić lamotryginę , jeżeli nie ustali się odmiennej etiologii obrazu klinicznego.
Ryzyko samobójstwa i pogorszenie stanu klinicznego
Odnotowano przypadki myśli i zachowań samobójczych i pacjentów przyjmujących leki
przeciwpadaczkowe w poszczególnych wskazaniach. Meta-analiza randomizowanych,
kontrolowanych placebo badań leków przeciwpadaczkowych wskazuje na niewielkie zwiększone
ryzyko myśli i zachowań samobójczych. Nie jest znany mechanizm powstawania tego ryzyka.
Dostępne dane na ten temat nie wykluczają tego, że zwiększone ryzyko występuje także podczas
stosowania lamotryginy.
W związku z tym należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują oznaki myśli i zachowań
samobójczych i w razie konieczności rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia. Pacjentów
(oraz ich opiekunów) należy poinformować, że w razie wystąpienia oznak myśli lub zachowań
samobójczych należy poradzić się lekarza.
U pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, nasilenie depresji i (lub) pojawienie się możliwości
samobójstwa może wystąpić niezależnie od tego czy stosują oni leczenie, w tym lamotryginę, zalecane
w zaburzeniach dwubiegunowych. Stąd też pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi,
otrzymujących lamotryginę należy dokładnie obserwować w kierunku pogorszenia stanu klinicznego
(łącznie z występowaniem nowych objawów) i możliwości samobójstwa, szczególnie na początku
leczenia lub przy każdej zmianie dawki. Niektórzy pacjenci, tacy jak ci z myślami i zachowaniami
samobójczymi w wywiadzie, pacjenci młodzi oraz pacjenci, u których stwierdzano myśli samobójcze
przed rozpoczęciem leczenia, mogą być bardziej narażeni na myśli i zachowania samobójcze i
wymagają ścisłej obserwacji podczas leczenia.
U pacjentów, u których notuje się pogorszenie stanu klinicznego (łącznie z pojawieniem się nowych
objawów) i (lub) wystąpienie myśli i zachowań samobójczych należy rozważyć zmianę dawkowania a
nawet odstawienie leku, szczególnie, jeśli objawy są poważne, pojawiają się nagle, albo nie
występowały przy pierwszym badaniu pacjenta.
10
Hormonalna antykoncepcja
Wpływ hormonalnej antykoncepcji na skuteczność lamotryginy
Stosowanie preparatu złożonego etynyloestradiol/lewonorgestrel (30 μg/150 μg), zwiększa, w
przybliżeniu dwukrotnie, klirens lamotryginy, co prowadzi do obniżenia stężenia lamotryginy (patrz
punkt 4.5). Spadek stężenia lamotryginy powoduje utratę kontroli nad napadami. Po dostosowaniu
dawki, w większości przypadków potrzebne są większe dawki podtrzymujące lamotryginy (nawet
dwukrotne) do uzyskania maksymalnej odpowiedzi. Po odstawieniu hormonalnej antykoncepcji,
klirens lamotryginy zmniejsza się o połowę. Wzrastające stężenia lamotryginy mogą przyczynić się do
wystąpienia zależnych od dawki działań niepożądanymi niepożądanych. Pacjentów należy
obserwować w tym kierunku.
U kobiet nie stosujących leku indukującego glukuronidację lamotryginy, ale stosujących hormonalną
antykoncepcję, która obejmuje jeden tydzień bez leczenia (np. „tydzień wolny od pigułki”) wystąpi
stopniowy, przejściowy wzrost stężenia lamotryginy w tygodniu bez pigułki (patrz punkt 4.2). Zmiany
tego rzędu w stężeniu lamotryginy mogą przyczynić się do wystąpienia działań niepożądanych.
Wobec tego w pierwszej kolejności należy rozważyć stosowanie hormonalnej antykoncepcji bez
tygodnia wolnego od pigułek (np. ciągła hormonalna antykoncepcja lub metody bez użycia
hormonów).
Nie badano interakcji pomiędzy innymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi lub hormonalną
terapią zastępczą (HRT) i lamotryginą, chociaż można oczekiwać, że mogą one mieć podobny wpływ
na farmakokinetyczne parametry lamotryginy.
Wpływ lamotryginy na skuteczność hormonalnej antykoncepcji
Badanie interakcji u 16 zdrowych ochotników wykazało, że kiedy stosuje się łącznie lamotryginę i
hormonalną antykoncepcję (produkt złożony: etynyloestradiol/lewonorgestrel), istnieje niewielkie
nasilenie klirensu lewonorgestrolu i zmiany w stężeniu FSH i LH w surowicy (patrz punkt 4.5).
Znaczenie tych zmian dla cyklu owulacyjnego jest nieznane. Wobec tego pacjentki powinny
informować o zmianach w cyklu miesiączkowym, tj. krwawieniach w środku cyklu.
Reduktaza dihydrofolianu
Lamotrygina jest słabym inhibitorem reduktazy dihydrofolianu i w związku z tym podczas
długotrwałej terapii może zaburzać przemianę folianów (patrz punkt 4.6). Jednakże podczas
długotrwałego podawania lamotrygina nie powodowała istotnych zmian stężenia hemoglobiny,
średniej objętości erytrocytów ani zmian stężenia folianów w surowicy i erytrocytach w okresie do 1
roku, ani zmian stężenia folianów w erytrocytach w okresie do 5 lat.
Niewydolność nerek
W badaniach, w których podawano pojedynczą dawkę leku pacjentom w krańcowym stadium
niewydolności nerek, stężenia lamotryginy w osoczu nie zmieniały się w sposób istotny. Należy
jednak spodziewać się kumulacji metabolitu glukuronidowego, dlatego też konieczne jest zachowanie
ostrożności w trakcie stosowania leku u pacjentów z niewydolnością nerek.
Pacjenci stosujący inne produkty zawierające lamotryginę
Bez konsultacji z lekarzem produkt Lamotrigine Arrow nie powinien być stosowany u pacjentów
leczonych innymi produktami zawierającymi lamotryginę.
Rozwój dzieci
Brak danych dotyczących skuteczności lamotryginy na wzrost, dojrzewanie płciowe i poznawcze, a
także rozwój emocjonalny i behawioralny u dzieci.
Środki ostrożności związane z padaczką
11
Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych (AED) nagłe odstawienie
lamotryginy może spowodować nawrót napadów padaczkowych. Jeśli nie ma zaleceń do nagłego
odstawienia ze względów bezpieczeństwa (np. wysypka), dawkę lamotryginy należy zmniejszać
stopniowo przez okres 2 tygodni.
W literaturze znajdują się doniesienia, iż ciężkie napady drgawkowe, w tym stan padaczkowy,
prowadzić mogą do rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych, niewydolności wielonarządowej i
zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, czasem kończących się zgonem. Podobne
przypadki wystąpiły w związku ze stosowaniem lamotryginy.
Zamiast poprawy, może dojść do istotnego klinicznie nasilenia częstości napadów. U pacjentów z
napadami więcej niż jednego typu, korzystną poprawę jednego z nich należy ocenić w świetle
pogorszenia innego typu.
Lamotrygina może nasilać napady monokloniczne.
Dane wskazują, że reakcja jest łagodniejsza podczas łączenia lamotryginy z innymi lekami
przeciwpadaczkowymi indukującymi enzymy, niż w przypadku łączenia z lekami nie indukującymi
enzymów. Przyczyny są nieznane.
Nie u wszystkich dzieci, u których stosuje się leczenie typowych napadów nieświadomości, utrzymuje
się skuteczność lamotryginy.
Środki ostrożności związane z zaburzeniami dwubiegunowymi
Dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Leczenie środkami przeciwdepresyjnymi jest związane ze zwiększonym ryzykiem występowania
myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży z ciężkimi zespołami depresyjnymi i innymi
zaburzeniami psychicznymi.
Substancje pomocnicze
Ten produkt leczniczy zawiera jednowodną laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie
powinni stosować leku.
4.5
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Badania interakcji przeprowadzano wyłącznie u dorosłych.
Stwierdzono, że enzymami odpowiedzialnymi za metabolizm lamotryginy są UDPglukuronylotransferazy. Brak jest dowodów, aby lamotrygina powodowała klinicznie istotną indukcję
lub hamowanie wątrobowych enzymów utleniających, metabolizujących leki i mało prawdopodobne
jest wystąpienie interakcji z lekami metabolizowanymi przez enzymy cytochromu P450. Lamotrygina
może pobudzać własny metabolizm, lecz działanie to jest łagodne i nie wydaje się, by miało istotne
znaczenie kliniczne.
Tabela 6: Wpływ innych produktów leczniczych na glukuronidację lamotryginy
Produkty lecznicze hamujące
glukuronidację lamotryginy w
istotny sposób
Produkty lecznicze
indukujące glukuronidację
lamotryginy w istotny sposób
Walproinian
karbamazepina
fenytoina
prymidon
fenobarbital
ryfampicyna
12
Produkty lecznicze, które nie
hamują ani nie indukują
glukuronidacji lamotryginy w
istotny sposób
lit
bupropion
olanzapina
oksakarbazepina
felbamat
lopinawir/rytonawir
etynyloestradiol/
lewonorgestrel*
gabapentyna
lewetyracetam
pregabalina
topiramat
zonisamid
*
Nie prowadzono badań z innymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi i lekami stosowanymi
w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), jednak mogą one podobnie wpływać na parametry
farmakokinetyczne lamotryginy (patrz punkt 4.2 i 4.4).
Interakcje z innymi lekami przeciwpadaczkowymi
Walproinian hamujący glukuronidację lamotryginy, obniża metabolizm lamotryginy i prawie
dwukrotnie wydłuża średni czas półtrwania lamotryginy. U pacjentów stosujących jednocześnie
leczenie walproinianem należy zastosować właściwe dawkowanie (patrz punkt 4.2).
Leki przeciwpadaczkowe (AED) (takie jak fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i prymidon)
indukujące enzymy metabolizujące leki zwiększają glukuronidację lamotryginy i przyspieszają jej
metabolizm. U pacjentów stosujących jednocześnie leczenie fenytoiną, karbamazepiną,
fenobarbitalem lub primidonem należy zastosować właściwe dawkowanie (patrz punkt 4.2).
Istnieją doniesienia o wystąpieniu działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego
w tym zawrotów głowy, nudności, niewyraźnego widzenia, podwójnego widzenia i ataksji u
pacjentów przyjmujących karbamazepinę, po wprowadzeniu lamotryginy. Działania te ustępują
zwykle po zmniejszeniu dawki karbamazepiny. Podobne działania obserwowano podczas badania u
zdrowych, dorosłych ochotników, którym podawano lamotryginę i okskarbazepinę, ale nie zbadano
wpływu obniżenia dawki.
Źródła literaturowe podają dane o obniżeniu stężenia lamotryginy podczas jednoczesnego stosowania
z okskarbazepiną. Jednakże w badaniu prospektywnym u zdrowych dorosłych ochotników, którym
podawano dawki 200 mg lamotryginy i 1200 mg okskarbazepiny, okskarbazepina nie zmieniała
metabolizmu lamotryginy ani lamotrygina nie zmieniała metabolizmu okskarbazepiny. Dlatego u
pacjentów otrzymujących jednocześnie okskarbazepinę należy zastosować dawkowanie lamotryginy
takie jak przy terapii wspomagającej bez walproinianu i bez leków indukujących glukuronidację
lamotryginy (patrz punkt 4.2).
W badaniach u zdrowych ochotników, jednoczesne stosowanie felbamatu (1200 mg dwa razy na dobę)
z lamotryginą (100 mg dwa razy dziennie przez 10 dni) nie miało istotnego klinicznie wpływu na
farmakokinetykę lamotryginy.
W oparciu o retrospektywną analizę stężenia w osoczu u pacjentów otrzymujących lamotryginę z lub
bez gabapentyny ustalono, że gabapentyna nie zmienia klirensu lamotryginy.
Możliwość interakcji lamotryginy z lewetyracetamem oceniano badając stężenie w surowicy obydwu
leków podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo. Badania te wykazały, że lamotrygina nie
wpływa na farmakokinetykę lewetyracetamu i że lewetyracetam nie wpływa na farmakokinetykę
lamotryginy.
Równoczesne podanie pregabaliny (200 mg, 3 razy dziennie) nie wpływało na stężenia lamotryginy w
stanie stacjonarnym, w najniższym punkcie. Nie opisano farmakokinetycznej interakcji pomiędzy
lamotryginą a pregabaliną.
Topiramat nie zmieniał osoczowego stężenia lamotryginy. Podanie lamotryginy zwiększało o 15%
stężenie topiramatu.
W badaniu, w którym uczestniczyli pacjenci z padaczką, łączne podawanie zonisamidu (200 do 400
mg/dobę) z lamotryginą (150 do 500 mg/dobę) przez 35 dni nie miało znamiennego wpływu na
farmakokinetykę lamotryginy.
13
Chociaż donoszono o zmianach stężeń innych leków przeciwpadaczkowych (AED) w osoczu,
kontrolowane badania kliniczne nie dostarczyły dowodów, aby lamotrygina wpływała na stężenia
równocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych. Wyniki badań in vitro wskazują, że
lamotrygina nie wypiera innych leków przeciwpadaczkowych z miejsc wiązania z białkami.
Wpływ innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy
Farmakokinetyka litu po przyjęciu 2 g bezwodnego glukonianu litu, podawanego dwa razy w ciągu
doby przez 6 dni 20 zdrowym mężczyznom, nie ulegała zmianie pod wpływem równocześnie
podawanej lamotryginy w dawce 100 mg na dobę.
Wielokrotne dawki doustne bupropionu nie wykazywały statystycznie istotnego wpływu na
farmakokinetykę lamotryginy u 12 ochotników, zwiększając jedynie w niewielkim stopniu wartość
AUC glukuronidu lamotryginy.
W badaniu z udziałem zdrowych, dorosłych ochotników olanzapina w dawce 15 mg zmniejszała
wartości parametrów AUC i Cmax lamotryginy, średnio o około 24% i 20%, odpowiednio. Zwykle
oddziaływanie tego rzędu nie miało znaczenia klinicznego. Lamotrygina w dawce 200 mg nie
wpływała na farmakokinetykę olanzapiny.
Wielokrotne, doustne dawki lamotryginy 400 mg na dobę u 14 ochotników nie miały znaczącego
wpływu na farmakokinetykę rysperydonu w jednorazowej dawce 2 mg. Po łącznym podaniu 2 mg
rysperydonu, z lamotryginą, 12 z 14 ochotników skarżyło się na senność w porównaniu do 1 na 20,
kiedy był podawany sam rysperydon i u żadnego (0 na 20), i zastosowano samą lamotryginę.
Doświadczenia in vitro wskazują, że powstawanie głównego metabolitu lamotryginy, 2-Nglukuronidu było minimalnie zahamowane podczas łącznego podawania amitryptyliny, bupropionu,
klonazepamu, haloperidoliu i lorazepamu. Doświadczenia te także wskazywały, że jest mało
prawdopodobne aby metabolizm lamotryginy był hamowany przez klozapinę, fluoksetynę, fenelzynę,
rysperydon, sertralinę lub trazodon. Ponadto, badania metabolizmu bufuralolu w preparacie
mikrosomów ludzkiej wątroby wskazywały, że lamotrygina nie zmniejsza klirensu produktów
leczniczych metabolizowanych głównie przez cytochrom CYP2D6.
Interakcje obejmujące hormonalne środki antykoncepcyjne
Wpływ hormonalnej antykoncepcji na farmakokinetykę lamotryginy
W badaniu z udziałem 16 zdrowych ochotniczek, które otrzymały30 g etynyloestradiolu i 150 g
lewonorgestrolu w złożonej pigułce antykoncepcyjnej powodowało w przybliżeniu około dwukrotne
zwiększenie całkowitego klirensu lamotryginy, prowadząc do zmniejszenia wartości AUC i Cmax,
odpowiednio średnio o 52% i 39%. Stężenia lamotryginy w surowicy zwiększały się stopniowo w
czasie trwania tygodnia nieaktywnego leczenia (tzw. „tydzień bez pigułki”), osiągając pod koniec tego
tygodnia, przed przyjęciem kolejnej dawki, średnio około dwukrotnie większe stężenia niż w czasie
równoczesnego stosowania leków (patrz punkt 4.4). Nie są konieczne zmiany w zalecanym schemacie
zwiększania dawki lamotryginy wyłącznie z tego powodu, że zastosowano hormonalną antykoncepcje,
ale w większości przypadków należy zwiększyć lub zmniejszyć podtrzymującą dawkę lamotryginy
przy wprowadzaniu lub odstawianiu hormonalnej antykoncepcji (patrz punkt 4.2).
Wpływ lamotryginy na farmakokinetykę środków antykoncepcyjnych
W badaniu z udziałem 16 ochotniczek stosowanie lamotryginy 300 mg nie wywierało wpływu na
farmakokinetykę etynyloestradiolu w złożonym produkcie antykoncepcyjnym. Obserwowano
umiarkowane zwiększenie klirensu lewonorgestrelu, prowadzące do zmniejszenia średniej wartości
AUC i Cmax lewonorgestrelu odpowiednio o 19% i 12%. Pomiar stężeń hormonu folikulotropowego
(FSH), hormonu luteinizującego (LH) oraz estradiolu w surowicy w czasie badania wskazywał na
pewną utratę hamowania aktywności hormonalnej jajników, pomimo, że stężenie progesteronu w
surowicy wskazywało na brak hormonalnych dowodów owulacji u wszystkich 16 kobiet. Znaczenie
umiarkowanego zwiększenia klirensu lewonorgestrelu i zmian stężeń FSH i LH w surowicy na
14
aktywność owulacyjną jajników jest nieznane (patrz punkt 4.4). Nie badano wpływu innych dawek
lamotryginy niż 300 mg na dobę i nie prowadzono badań z innymi preparatami zawierającymi
hormony żeńskie.
Interakcje dotyczące innych produktów leczniczych
W badaniu, w którym wzięło udział 10 ochotników - mężczyzn, ryfampicyna zwiększała klirens
lamotryginy i zmniejszała okres półtrwania lamotryginy w wyniku indukcji enzymów wątrobowych
odpowiedzialnych za glukuronidację. U pacjentów otrzymujących jednocześnie ryfampicynę
dawkowanie lamotryginy powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami (patrz pkt. 4.2).
W badaniu z udziałem zdrowych ochotników, lopinawir/rytonawir w przybliżeniu o 50% zmniejszały
stężenie lamotryginy w osoczu, prawdopodobnie w wyniku indukcji glukuronizacji. U pacjentów
leczonych jednocześnie z lopaniwirem/rytonawirem, należy stosować odpowiednie dawkowanie (patrz
punkt 4.2).
4.6
Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ogólne ryzyko związane ze stosowaniem leków przeciwpadaczkowych
Kobiety w wieku rozrodczym powinny poradzić się specjalisty. Kiedy kobieta planuje ciążę, należy
ponownie rozpatrzyć konieczność stosowania leków przeciwpadaczkowych (AED). U kobiet
leczonych z powodu padaczki, należy unikać nagłego odstawienia leków przeciwpadaczkowych,
ponieważ może to prowadzić do przełomowych napadów drgawkowych, które mogą mieć poważne
konsekwencje dla kobiety i nienarodzonego dziecka.
Ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u dzieci matek zażywających leki przeciwpadaczkowe (AED)
jest 2- 3 razy większe niż w ogólnej populacji, w której wynosi ok. 3%. Najczęściej występującą wadą
jest rozszczep wargi, wady sercowonaczyniowe i wady cewy nerwowej. Leczenie wieloma lekami
przeciwpadaczkowymi jest związane z większym ryzykiem występowania wad rozwojowych i
dlatego, zawsze gdy to możliwe należy stosować monoterapię.
Ryzyko związane ze stosowaniem lamotryginy
Ciąża
Badania epidemiologiczne obejmujące w sumie ok. 2 000 kobiet, które otrzymywały podczas ciąży
lamotryginę w monoterapii, nie wykluczają zwiększonego ryzyka występowania wad rozwojowych.
W jednym z rejestrów stwierdzono zwiększoną częstość rozszczepów w obrębie twarzy. Inne
zestawienia nie potwierdziły tych danych. Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne
lamotryginy (patrz punkt 5.3).
Jeśli podawanie lamotryginy w czasie ciąży jest niezbędne, zaleca się stosowanie możliwie najniższej
dawki.
Lamotrygina działa nieznacznie hamująco na reduktazę kwasu dihydrofoliowego i w ten sposób, przez
zmniejszenie stężenia folianów, może teoretycznie zwiększać ryzyko wystąpienia uszkodzeń zarodka i
płodu (patrz punkt 4.4). U kobiet planujących ciążę i we wczesnym okresie ciąży można rozważyć
podawanie kwasu foliowego.
Zmiany fizjologiczne zachodzące w okresie ciąży mogą powodować zmianę stężenia lamotryginy i
(lub) efektu terapeutycznego. Opisano obniżone stężenie lamotryginy w osoczu podczas ciąży
związane z ryzykiem utraty kontroli nad napadami. Po porodzie stężenie lamotryginy może
gwałtownie wzrosnąć, z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych zależnych od dawki. Stąd też
należy oznaczać stężenie lamotryginy w surowicy przed, w trakcie i po zakończeniu ciąży, jak
również bezpośrednio po porodzie. Jeśli to konieczne dawka powinna być tak dobrana, aby utrzymać
15
stężenie lamotryginy w surowicy na tym samym poziomie jak przed ciążą, lub dopasowana w
zależności od potrzeb klinicznych. Ponadto, po porodzie należy monitorować działania niepożądane
zależne od dawki.
Karmienie piersią
Dane wskazują, że lamotrygina przenika do mleka. U niektórych niemowląt karmionych piersią
stężenia lamotryginy w surowicy mogą osiągnąć stężenie, przy którym występują działania
farmakologiczne.
Potencjalną korzyść wynikającą z karmienia piersią należy ocenić w stosunku do ryzyka wystąpienia
działań niepożądanych u niemowlęcia. Jeśli kobieta decyduje się na karmienie piersią podczas
leczenia lamotryginą, niemowlę należy monitorować celem wykrycia wystąpienia działań
niepożądanych.
Płodność
Doświadczenia na zwierzętach nie wykazały wpływu lamotryginy na płodność (patrz punkt 5.3).
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Ponieważ w odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpadczkowymi (AED) istnieje indywidualna
zmienność, pacjenci stosujący produkt Lamotrigine Arrow do leczenia padaczki powinni zasięgnąć
rady lekarza prowadzącego odnośnie prowadzenia pojazdów.
Nie przedstawiono badań poświęconych możliwości prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
W dwóch badaniach z udziałem ochotników, dotyczących wpływu lamotryginy na precyzyjną
koordynację wzrokowo-ruchową, ruchy gałek ocznych, zdolność zachowania równowagi ciała oraz
subiektywne efekty sedatywne, nie wykazano różnic w stosunku do placebo. W badaniach klinicznych
z zastosowaniem lamotryginy obserwowano działania niepożądane o charakterze neurologicznym,
takie jak zawroty głowy i podwójne widzenie. Stąd też przed prowadzeniem pojazdów i obsługą
maszyn, pacjenci powinni się zorientować, jak wpływa na nich leczenie lamotryginą.
4.8
Działania niepożądane
Na podstawie obecnie dostępnych danych działania niepożądane podzielono na dwie grupy: związane
z padaczką i związane z zaburzeniami dwubiegunowymi. Jednakże oceniając ogólne bezpieczeństwo
lamotryginy należy brać pod uwagę oba działy.
Częstość działań niepożądanych określono następująco:
bardzo często (≥ 1/10),
często (≥1/100 do < 1/10),
niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100),
rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000),
bardzo rzadko (<1/10 000),
częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).
W każdej grupie częstości, działania niepożądane są ułożone w kolejności od najcięższych.
Padaczka
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Bardzo rzadko: nieprawidłowe parametry hematologiczne obejmujące neutropenię, leukopenię,
niedokrwistość, małopłytkowość, pancytopenię, niedokrwistość aplastyczną, agranulocytozę.
Częstość nieznana: limfadenopatia
16
Nieprawidłowe parametry hematologiczne i limfadenopatia mogą, lecz nie muszą, być związane z
zespołem nadwrażliwości (patrz zaburzenia układu immunologicznego**).
Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: zespół nadwrażliwości **(łącznie z takimi objawami jak gorączka, limfadenopatia,
obrzęk twarzy, nieprawidłowości dotyczące krwi i wątroby, rozsiane wykrzepianie
wewnątrznaczyniowe, niewydolność wielonarządowa).
Wysypkę opisywano również jako jeden z elementów zespołu nadwrażliwości, który obejmuje
wiele różnorodnych objawów, w tym gorączkę, limfadenopatię, obrzęk twarzy, nieprawidłowe wyniki
badań krwi i zaburzenia czynności wątroby. Zespół charakteryzuje się szerokim zakresem nasilenia
zmian klinicznych i może rzadko prowadzić do wystąpienia zespołu rozsianego wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego oraz niewydolności wielonarządowej. Należy podkreślić, że wczesne objawy
zespołu nadwrażliwości (np. gorączka, limfadenopatia) mogą występować bez wyraźnej wysypki
skórnej. W przypadku wystąpienia takich objawów przedmiotowych i podmiotowych, pacjenta należy
natychmiast poddać badaniu i odstawić produkt Lamotrigine Arrow o ile nie można ustalić innej
etiologii.
**
Zaburzenia psychiczne
Często: agresja, drażliwość
Bardzo rzadko: splątanie, omamy, tiki.
Zaburzenia układu nerwowego
Podczas monoterapii w badaniach klinicznych:
Bardzo często: bóle głowy
Często: senność, zawroty głowy, drżenia, bezsenność
Niezbyt często: ataksja
Rzadko: oczopląs.
Zebrane podczas praktyki klinicznej:
Bardzo często: senność, bóle głowy, zawroty głowy, ataksja
Często: oczopląs, drżenia, bezsenność
Bardzo rzadko: pobudzenie, chwiejność, zaburzenia ruchowe, nasilenie choroby Parkinsona, objawy
pozapiramidowe, choreoatetoza, zwiększenie częstości występowania napadów drgawkowych.
Częstość nieznana: zapalenie opon jałowe
Istnieją doniesienia, iż u pacjentów z chorobą Parkinsona stosujących lamotryginę możliwe jest
nasilanie objawów parkinsonizmu oraz pojedyncze doniesienia o wystąpieniu objawów
pozapiramidowych i choreoatetozy u pacjentów bez tego stanu w tle.
Zaburzenia oka
Podczas monoterapii w badaniach klinicznych:
Niezbyt często: podwójne widzenie, zamazane widzenie
Rzadko: zapalenie spojówek.
Zebrane podczas praktyki klinicznej:
Bardzo często: podwójne widzenie, zamazane widzenie
Rzadko: zapalenie spojówek
Zaburzenia żołądka i jelit
Podczas monoterapii w badaniach klinicznych:
Często: nudności, wymioty, biegunka.
Zebrane podczas praktyki klinicznej:
Bardzo często: nudności, wymioty
Często: biegunka.
17
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, zaburzenia czynności wątroby, zwiększone wartości badań
czynności wątroby.
Zaburzenia czynności wątroby występują zwykle łącznie z reakcjami nadwrażliwości, lecz znane są
pojedyncze przypadki występujące bez objawów nadwrażliwości.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Bardzo często: wysypka skórna
Rzadko: zespół Stevensa-Johnsona
Bardzo rzadko: toksyczna martwica rozpływna naskórka.
W badaniach klinicznych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby wysypka skórna
wystąpiła u 10% pacjentów otrzymujących lamotryginę i u 5% pacjentów otrzymujących
placebo. U 2% pacjentów wysypka powodowała konieczność odstawienia leku. Wysypka, zazwyczaj
grudkowo-plamista, występuje najczęściej w ciągu pierwszych 8 tygodni od rozpoczęcia leczenia i
ustępuje po odstawieniu lamotryginy (patrz punkt 4.4).
Rzadko notowano przypadki wysypki o ciężkim przebiegu, stanowiącej potencjalne
zagrożenie życia, w tym zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej martwicy naskórka (zespół Lyella).
W większości przypadków objawy te ustępują po odstawieniu leku, jednak u niektórych pacjentów
mogą występować nieodwracalne blizny, w rzadkich przypadkach zakończone zgonem (patrz punkt
4.4).
Ponadto ogólne ryzyko wystąpienia wysypki jest ściśle związane:
- ze stosowaniem dużych dawek na początku leczenia i zbyt szybkim zwiększaniem dawek
lamotryginy (patrz punkt 4.2);
- z jednoczesnym stosowaniem walproinianu (patrz punkt 4.2).
Wysypkę opisywano również jako jeden z elementów zespołu nadwrażliwości, związanego z
różnorodnym obrazem objawów systemowych (patrz Zaburzenia układu immunologicznego**)
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Bardzo rzadko: objawy tocznio-podobne
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Często: zmęczenie
Choroba dwubiegunowa:
Dla ogólnej oceny bezpieczeństwa lamotryginy należy brać pod uwagę także działania niepożądane
wymienione przy padaczce.
Zaburzenia układu nerwowego
Podczas badań klinicznych zaburzeń dwubiegunowych:
Bardzo często: ból głowy
Często: niezborność, senność, zawroty głowy.
Zaburzenia żołądka i jelit
Podczas badań klinicznych zaburzeń dwubiegunowych:
Często: suchość w ustach.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Podczas badań klinicznych zaburzeń dwubiegunowych:
Bardzo często: wysypka na skórze
18
Rzadko: zespół Stevensa-Johnsona.
Rozpatrując wszystkie (kontrolowane i niekontrolowane) badania lamotryginy w zaburzeniach
dwubiegunowych, wysypkę obserwowano u 12% pacjentów stosujących lamotryginę. Jednak w
kontrolowanych badaniach klinicznych zaburzeń dwubiegunowych wysypka występowała u 8%
pacjentów stosujących lamotryginę i 6% pacjentów stosujących placebo.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Podczas badań klinicznych zaburzeń dwubiegunowych:
Często: bóle stawów.
Zaburzenia ogólne i w miejscu podania:
Podczas badań klinicznych zaburzeń dwubiegunowych:
Często: bóle, bóle krzyża.
4.9
Przedawkowanie
Objawy podmiotowe i przedmiotowe
Opisano zażycie lamotryginy w dawce przekraczającej 10 do 20 razy dawkę terapeutyczną. Objawy
przedawkowania obejmowały: oczopląs, ataksję, zaburzoną świadomość i śpiączkę.
Leczenie
W przypadku przedawkowania pacjenta należy hospitalizować leczyć podtrzymująco. Jeśli jest to
wskazane, zaleca się terapię zmniejszającą wchłanianie leku (węgiel aktywowany, środki
przeczyszczające i płukanie żołądka). Brak jest doświadczeń z hemodializą jako metodą leczenia
przedawkowania. U 6 pacjentów z niewydolnością nerek, u których prowadzono dializę przez 4
godziny, z organizmu usunięto 20% lamotryginy (patrz punkt 5.2).
5.
WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1
Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwpadaczkowe. Kod ATC: N 03 AX 09
Mechanizm działania
Wyniki badań farmakologicznych wskazują, że lamotrygina, zależnie od stanu czynnościowego i
napięcia elektrycznego błon komórkowych, blokuje kontrolowane przez potencjał elektryczny kanały
sodowe. Hamuje ona przedłużone, powtarzalne impulsy w hodowlach neuronów a także uwalnianie
glutaminianu (neuroprzekaźnika, który odgrywa kluczową rolę w generowaniu napadów
padaczkowych). Działania te odpowiadają prawdopodobnie za przeciwpadaczkowe własności
lamotryginy.
W przeciwieństwie do tego, nieznany jest mechanizm leczniczego działania lamotryginy w
zaburzeniach dwubiegunowych, chociaż istotna wydaje się interakcja leku z kanałami sodowymi
kontrolowanymi przez potencjał elektryczny.
Skutki działania farmakodynamicznego
W badaniach określających wpływ leków na ośrodkowy układ nerwowy wykazano, że efekty
uzyskane po podaniu 240 mg lamotryginy zdrowym ochotnikom nie różniły się od wyników
uzyskanych w grupie otrzymującej placebo. Natomiast fenytoina w dawce 1000 mg i diazepam w
dawce 10 mg znamiennie zaburzały koordynację wzrokowo-ruchową i ruchy gałek ocznych, nasilały
zaburzenia równowagi ciała w postawie stojącej oraz wywoływały subiektywne działanie sedatywne.
W innym badaniu, karbamazepina w pojedynczej dawce doustnej 600 mg znacznie utrudniała
19
koordynację wzrokowo-ruchową i ruchy gałek ocznych, nasilała zaburzenia równowagi ciała i
przyspieszała czynność serca, podczas gdy wyniki uzyskane po podaniu lamotryginy w dawkach 150
mg i 300 mg nie różniły się od placebo.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania (u dzieci w wieku 1 do 24 miesięcy)
Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia wspomagającego w napadach częściowych u dzieci pomiędzy
1 a 24 miesiącem życia oceniono w małym, z podwójną ślepą próbą, kontrolowanym placebo badaniu
z odstawieniem leku. Leczenie rozpoczęto u 117 pacjentów według schematu wysycenia dawką,
przewidzianego dla dzieci w wieku 2 do 12 lat. Ponieważ dawka 2 mg lamotryginy była najmniejszą
dostępną dawką leku, standardowy schemat dawkowania był w pewnych przypadkach dopasowywany
w fazie wysycania (na przykład, przez podanie tabletki 2 mg co drugi dzień, obliczona dawka była
mniejsza od 2 mg). Stężenie w surowicy mierzono na końcu drugiego tygodnia wysycania, a następną
dawkę redukowano albo jej nie zwiększano wtedy gdy stężenie przekraczało oczekiwane u dorosłych
w tym momencie leczenia 0.41 μg/ml. Trzydziestu sześciu odpowiadających na leczenie (>40%
zmniejszenie częstości napadów) przydzielono losowo do placebo lub kontynuowało przyjmowanie
lamotryginy. Proporcja pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie wyniosła 84% (16/19
badanych) w ramieniu placebo i 58% (11/19 badanych) w ramieniu lamotryginy. Różnica nie była
statystycznie znacząca : 26,3% CI 95% -2,6% <>50,2%, p=0,07.
W sumie 256 pacjentów w wieku pomiędzy 1 a 24 miesiącem życia poddano działaniu lamotryginy w
zakresie dawek od 1 do 15 mg/kg/dobę przez 72 tygodnie. Profil bezpieczeństwa lamotryginy u dzieci
pomiędzy 1 miesiącem a 2 rokiem życia był podobny do obserwowanego u starszych dzieci z
wyjątkiem klinicznie nasilonych napadów (>=50%) u dzieci poniżej 2 roku życia (26%) w
porównaniu do starszych dzieci (14%).
Skuteczność i bezpieczeństwo w zespole Lennoxa-Gastauta
Brak danych dla monoterapii z lamotryginą w napadach związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.
Skuteczność kliniczna w zapobieganiu epizodycznych zmian nastroju w zaburzeniach
dwubiegunowych
Skuteczność lamotryginy w zapobieganiu epizodycznych zmian nastroju w zaburzeniach
dwubiegunowych oceniano w dwóch badaniach.
Badanie SCAB2003 wieloośrodkowe, z podwójną ślepą próbą, podwójnie pozorowane, kontrolowane
placebo i litem, z losowym doborem i stałą dawką przeprowadzono w celu oceny długotrwałej
prewencji nawrotów i powtórnych epizodów depresji i (lub) manii u pacjentów z zaburzeniami
dwubiegunowymi typu I, u których ostatnio lub obecnie występuje epizod depresji. Po ustabilizowaniu
pacjentów przyjmujących lamotryginę w formie monoterapii lub leczenia wspomagającego, losowo
dobrano do pięciu grup leczenia: lamotryginą (50, 200, 400 mg/dobę), litem (stężenie w surowicy
rzędu 0,8 do 1,1 mMol/l) lub placebo przez maksimum 76 tygodni (18 miesięcy). Pierwotnym
punktem końcowym był „Czas do interwencji z powodu epizodycznej zmiany nastroju (TIME)”, gdzie
interwencją była dodatkowa terapia farmakologiczna lub leczenie elektrowstrząsami (ECT). Badanie
SCAB2006 było zaplanowane podobnie jak SCAB2003 z tą różnicą, że zastosowano zmienną dawkę
lamotryginy (100 do 400 mg/dobę) i włączono pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym typu I, u
których ostatnio lub obecnie występuje epizod maniakalny. Wyniki pokazano w tabeli 7.
Tabela 7: Podsumowanie wyników badań oceniających skuteczność lamotryginy w zapobieganiu
epizodycznych zmian nastroju u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi I
20
“Ułamek” pacjentów wolnych od epizodu w tygodniu 76
Badanie SCAB2003
Badanie SCAB2006
Zaburzenie dwubiegunowe
Zaburzenie dwubiegunowe typu I
typu I
Kryteria włączenia Epizod depresji
Epizod maniakalny
Lamotrygina Lit
Placebo
Lamotrygina Lit
Placebo
Bez interwencji
0,22
0,21
0,12
0,17
0,24
0,04
Test (log) rank:
0,004
0,006
0,023
0,06
wartość p
Wolny od depresji
Test (log) rank:
wartość p
0,51
0,047
0,46
0,209
0,41
-
0,82
0,015
0,71
0,167
0,40
-
Wolny od manii
Test (log) rank:
wartość p
0,70
0,339
0,86
0,026
0,67
-
0,53
0,280
0,64
0,006
0,37
-
W dodatkowej analizie czasu do wystąpienia pierwszego epizodu depresji i pierwszego epizodu
manii/hipomanii lub postaci mieszanej, pacjenci leczeni lamotryginą mieli znacznie dłuższy czas do
wystąpienia pierwszego epizodu depresji niż pacjenci z grupy placebo. Różnice czasu dotyczące
wystąpienia manii/hipomanii lub epizodów mieszanych nie były statystycznie znamienne.
Nie przebadano skuteczności lamotryginy w połączeniu ze stabilizatorami nastroju.
Badanie wpływu lamotryginy na przewodzenie serca
W badaniu na zdrowych, dorosłych ochotnikach oceniano wpływ powtarzanych dawek lamotryginy
(do 400 mg/dobę) na przewodnictwo sercowe, przy użyciu EKG z 12 odprowadzeniami. Nie
stwierdzono, w porównaniu do placebo, klinicznie znamiennego wpływu lamotryginy na odstęp QT.
5.2
Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Lamotrygina jest szybko i całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego bez znaczącego efektu
pierwszego przejścia. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po koło 2,5 godzinach po podaniu
doustnym. Pokarm nieco opóźnia czas wystąpienia maksymalnego stężenia w surowicy, ale wielkość
wchłaniania pozostaje niezmieniona. Istnieją znaczne różnice międzyosobnicze w maksymalnych
stężeniach leku w stanie stacjonarnym, lecz różnice wewnątrzosobnicze rzadko są zmienne.
Dystrybucja
Lamotrygina wiąże się z białkami osocza w około 55%. Wystąpienie działań toksycznych
wynikających z wyparcia leku z miejsc wiązania z białkami osocza jest mało prawdopodobne.
Objętość dystrybucji wynosi 0,92-1,22 l/kg.
Metabolizm
Enzymami odpowiedzialnymi za metabolizm lamotryginy są UDP-glukuronylotransferazy.
Lamotrygina w niewielkim stopniu, zależnym od dawki, aktywuje własny metabolizm. Jednakże brak
jest dowodów na to, żeby lamotrygina wpływała na farmakokinetykę innych leków
21
przeciwpadaczkowych, a dotychczasowe dane wskazują na to, że interakcje między lamotryginą i
lekami metabolizowanymi przy udziale enzymów cytochromu P-450 są mało prawdopodobne.
Eliminacja
Pozorny osoczowy klirens u zdrowych ochotników wynosi 30 ml/min. Klirens lamotryginy zachodzi
głównie na drodze przemian metabolicznych, przy czym po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym
metabolity wydalane są z moczem. Mniej niż 10% leku wydala się z moczem w postaci
niezmienionej, natomiast tylko 2% związku wydala się z kałem. Klirens i okres półtrwania są
niezależne od dawki. Pozorny osoczowy okres półtrwania u zdrowych dorosłych osób wynosi w
przybliżeniu 33 godziny (zakres 14 do 103 godzin). W badaniach obejmujących pacjentów z zespołem
Gilberta, średni klirens pozorny był zmniejszony o 32% w porównaniu z grupą kontrolną, ale jego
wartości mieściły się w zakresie ogólnej populacji.
Duży wpływ na okres półtrwania lamotryginy mają inne, jednocześnie podawane produkty lecznicze.
Średni okres półtrwania ulega skróceniu do około 14 godzin po podaniu produktów leczniczych
indukujących reakcję glukuronidacji takich jak karbamazepina i fenytoina, natomiast wydłuża się do
około 70 godzin, gdy stosowany jest jednocześnie walproinian sodu (patrz punkt 4.2).
Liniowość
Farmakokinetyka lamotryginy jest liniowa aż do 450 mg, w najwyższej testowanej dawce.
Szczególne grupy pacjentów
Dzieci
Klirens w przeliczeniu na kilogram masy ciała jest większy u dzieci w wieku poniżej 12 lat niż u
dorosłych. Największe wartości występują u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Okres półtrwania
lamotryginy u dzieci jest na ogół krótszy niż u dorosłych, średnia wartość wynosi około 7 godzin w
przypadku jednoczesnego stosowania leków indukujących enzymy, takich jak karbamazepina i
fenytoina, i zwiększa się o 45 do 50 godzin, gdy jednocześnie zastosuje się wyłącznie walproinian
(patrz punkt 4.2).
Niemowlęta w wieku 2 a 26 miesięcy
U 143 dzieci w wieku od 2 do 26 miesięcy, ważących 3 do 16 kg, klirens był niższy w porównaniu do
starszych dzieci o tej samej masie ciała, otrzymujących takie same dawki jak dzieci starsze niż 2 lata.
Średni okres półtrwania oceniono na 23 godziny u niemowląt w wieku poniżej 26 miesięcy
pozostających na leczeniu indukującym enzymy, na 136 godzin, kiedy jednocześnie stosowano
walproinian i na 38 godzin u pacjentów leczonych bez zastosowania dodatkowych leków
indukujących/hamujących enzymy. U dzieci w wieku od 2 do 26 miesięcy zmienność
międzyosobnicza klirensu po podaniu doustnym była duża (47%). Przewidywane stężenie w surowicy
u dzieci w wieku 2 do 26 miesięcy było na ogół w tym samym zakresie jak to u starszych dzieci,
chociaż można oczekiwać wyższego stężenia Cmax u niektórych dzieci o wadze poniżej 10 kg.
Osoby w podeszłym wieku
Wyniki populacyjnych badań farmakokinetycznych z udziałem zarówno młodych jak i osób w
podeszłym wieku z padaczką, włączonych w niektórych badaniach, wskazują na to, że klirens
lamotryginy nie był zmieniony w klinicznie znaczącym stopniu. Po podaniu pojedynczych dawek
klirens zmniejszył się o 12%, do 35 ml/min w populacji dwudziestolatków oraz do 31 ml/min w
populacji siedemdziesięciolatków. Po 48-tygodniowym leczeniu spadek ten wynosił około 10%, z 41
ml/min do 37 ml/min w grupach osób młodych i w podeszłym wieku. Ponadto, farmakokinetykę
lamotryginy badano u 12 zdrowych osób w podeszłym wieku po pojedynczej dawce 150 mg. Średnia
wartość klirensu u osób w podeszłym wieku (0,39 ml/min/kg) mieści się w przedziale średnich
wartości (od 0,31 do 0,65 ml/min/kg) uzyskanych w 9 badaniach u młodych osób dorosłych, którym
podawano pojedyncze dawki od 30 do 450 mg.
Niewydolność nerek
Dwunastu ochotników z chroniczną niewydolnością nerek i sześć osób poddawanych hemodializie
22
otrzymało pojedynczą dawkę 100 mg lamotryginy. Średni klirens wynosił odpowiednio: 0,42
ml/min/kg (przewlekła niewydolność nerek), 0,33 ml/min/kg (pomiędzy hemodializami) i 1,57
ml/min/kg (podczas hemodializy) w porównaniu do 0,58 ml/min/kg u zdrowych ochotników. Średni
okres półtrwania wynosił 42,9 godziny (przewlekła niewydolność nerek), 57,4 godziny (pomiędzy
hemodializami) i 13,0 godzin (podczas hemodializy) w porównaniu do 26.2 godzin u zdrowych
ochotników. Średnio, ok. 20% (zakres 5,6 do 35,1) ilości lamotryginy znajdującej się w ustroju było
eliminowanych podczas 4-godzinnej sesji hemodializy. Dla tej populacji pacjentów początkowe dawki
lamotryginy należy dobrać w oparciu o jednocześnie stosowane produkty lecznicze; u pacjentów ze
znaczącym upośledzeniem czynności nerek mogą być skuteczne zmniejszone dawki podtrzymujące
(patrz punkty 4.2 i 4.4).
Niewydolność wątroby
Badania farmakokinetyczne z pojedynczą dawką przeprowadzono u 24 pacjentów z różnym stopniem
niewydolności wątroby i 12 osób zdrowych ochotników, służących jako grupa kontrolna. Mediana
pozornego klirensu lamotryginy u pacjentów z niewydolnością wątroby w stopniu A, B i C (według
klasyfikacji Child-Pugh) wynosi odpowiednio: 0,31, 0,24 i 0,10 ml/min/kg, natomiast u osób
zdrowych w grupie kontrolnej - 0,34 ml/min/kg. Dawkę początkową, zwiększanie dawkowania i
dawkę podtrzymującą, ogólnie należy obniżyć u pacjentów ze średnią i zaawansowaną
niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2).
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane niekliniczne w oparciu o badanie bezpieczeństwa, toksyczności po wielokrotnym podaniu,
genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały specjalnego zagrożenia dla ludzi.
W badaniach wpływu toksycznego na rozród i rozwój u gryzoni i królików, w przypadku ekspozycji
mniejszej lub podobnej do spodziewanej podczas zastosowania klinicznego, nie stwierdzono działania
teratogennego, ale obserwowano zmniejszoną masę płodów i opóźnione kostnienie szkieletu. Ocena
większej ekspozycji nie była możliwa ze względu na toksyczność dla matek, dlatego też nie określono
potencjalnego działania teratogennego wyższych dawek lamotryginy.
Po podaniu lamotryginy szczurom w późnym okresie gestacji i wczesnym okresie po urodzeniu
obserwowano nasiloną śmiertelność płodów i noworodków. Efekty te obserwowano w zakresie
oczekiwanej ekspozycji na lek u dorosłych ludzi.
U młodocianych szczurów obserwowano wpływ lamotryginy na test uczenia się w labiryncie Biela,
niewielkie opóźnienie w rozdzieleniu żołędzi i napletka oraz drożności pochwy i zmniejszenie
narastania wagi po urodzeniu w pokoleniu F1. Zmiany te obserwowano po ekspozycji na lek
dwukrotnie większej niż ekspozycja lecznicza u dorosłych ludzi.
Doświadczenia na zwierzętach nie wykazały negatywnego działania na płodność. Lamotrygina
zmniejsza stężenie kwasu foliowego u płodów szczura. Przypuszcza się, że niedobór kwasu foliowego
łączy się ze zwiększonym ryzykiem wad rozwojowych zarówno u zwierząt, jak i u ludzi.
Lamotrygina zależnie od dawki, powodowała hamowanie hERG kanaliku ogona w ludzkich
embrionalnych komórkach nerki. Wartość IC50 była około dziewięciu razy wyższa od maksymalnego
stężenia terapeutycznego. Lamotrygina nie powodowała wydłużenia QT u zwierząt po ekspozycji o
dwukrotnej wartości maksymalnego stężenia terapeutycznego. W badaniu klinicznym nie stwierdzono
istotnego klinicznie wpływu lamotryginy na QT u zdrowych ochotników dorosłych (patrz punkt 5.1).
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1
Wykaz substancji pomocniczych
Laktoza jednowodna
Celuloza mikrokrystaliczna
Żelaza tlenek żółty (E 172)
23
Powidon K30
Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
Magnezu stearynian
Talk
Krzemionka koloidalna bezwodna
6.2
Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3
Okres ważności
3 lata
6.4
Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych wymagań.
6.5
Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania:
21, 30, 42, 50, 56, 100 i 200 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6
Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego
do stosowania
Bez szczególnych wymagań.
7.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Arrow Poland S.A.
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr: 12470
9.
DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
06.10.2006 r.
20.10.2008 r. zmiana podmiotu odpowiedzialnego
10.
DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.
24
Download