Załącznik nr 2 do SIWZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

advertisement
Numer sprawy WAG II 291-4/14
Załącznik nr 5 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
Małopolski Oddział
Wojewódzki
NFZ
ul. Ciemna 6
31-053 Kraków
Nazwa i adres Wykonawcy:
...............................................................
...............................................................
województwo ..........................................
tel.............................fax….......................
e-mail .....................................................
1 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dzierżawy łączy
umożliwiających transmisję danych pomiędzy budynkami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Krakowie” oferuję/emy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia:
za kwotę brutto ............................... zł, słownie .....................................................................
w oparciu o następujące parametry oraz kalkulację uwzględniającą spełnienie wszystkich wymagań, o których mowa
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Tabela nr 1 – kalkulacja ceny
Wartość brutto
miesięcznego abonamentu1 (w
zł)
Ilość miesięcy świadczenia
usługi
Łączna wartość brutto
dzierżawa pary
jednomodowych włókien
światłowodowych w relacjach
36
pomiędzy węzłami w
Krakowie
połączenie sieci lokalnych
Zamawiającego
wysokowydajną siecią
rozległą WAN (w technologii
MPLS), poprzez wydzielenie
sieci prywatnej VPN w sieci
Wykonawcy
1
Wartość miesięcznego abonamentu – cena brutto uwzględniająca wszystkie miesięczne opłaty abonamentowe oraz
proporcjonalnie rozłożone wszelkie koszty niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi
Tabela nr 2 – parametry światłowodu
Odległość w m
/2/
Relacja
/1/
Józefa – Sokołowskiego
Sokołowskiego - Racławicka
Racławicka – Batorego
Batorego - Józefa
Potwierdzenie spełnianie normy G.652d
/3/
Tak/nie*
Tak/nie*
Tak/nie*
Tak/nie*
Tabela nr 3 – parametry sieci WAN (MPLS)
Węzeł
/1/
Józefa
Sokołowskiego
Tarnów
Nowy Sącz
Nowy Targ
Łącze
/2/
Podstawowe
Zapasowe
Podstawowe
Zapasowe
Podstawowe
Zapasowe
Podstawowe
Zapasowe
Technologia
doprowadzenia
/3/
1
Przepustowość
download
upload
/4/
/5/
Numer sprawy WAG II 291-4/14
2 Oświadczam/my, że podana w ofercie cena obejmuje całość wynagrodzenia, które uwzględnia w szczególności
spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3 Oświadczam/my, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia,
tj.:
a)
b)
uruchomienie usługi określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie przekroczy 90 dni od
daty zawarcia umowy,
świadczenie usługi, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od daty uruchomienia usługi, z takim zastrzeżeniem, że jeśli
uruchomienie usługi nastąpi wcześniej niż 21 lipca 2014r., to świadczenie usługi odbywać się będzie przez
okres 36 miesięcy od dnia 21 lipca 2014r.
4 Oświadczam/my, że akceptuję/my wymagania techniczne określające przedmiot zamówienia, określone w
załączniku nr 1 do specyfikacji.
5 Oświadczam/my, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się co najmniej na warunkach określonych w
załączniku nr 1 i 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6 Oświadczam/my, że uzyskałem/liśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
7 Oświadczam/my, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców*/Oświadczam/my,
że powierzę/my wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom*:
....................................................................................................................................................................……………
……………………………………………………………………………………
8 Oświadczam/my, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*/ Oświadczam/my, że oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te zawarte
są w dokumentach znajdujących się w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”, na następujących
stronach: ................ *
9 Oświadczam/my, że wadium zostało wniesione w dniu ………... w formie …………………….……
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek bankowy ............................*
10 Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty:
a) osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy będzie p.................................. tel. ............................. ,
b) osobą/ami upoważnioną/nymi do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy będzie p. .................................... tel.
...................,
c) zapłata wynagrodzenia będzie przekazywana
.......................................................................................,
przelewem
na
następujący
rachunek
bankowy
10 Oferta zawiera ....... stron. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i formularze:
1/mapka sytuacyjna - wycinek planu miasta z naniesionymi trasami kabli światłowodowych w relacjach pomiędzy
węzłami w Krakowie oraz zaznaczonymi miejscami wejścia i wyjścia kabli światłowodowych do i z budynków
2/ ......................................................................................
3/ ......................................................................................
4/ ......................................................................................
5/ ......................................................................................
Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do
reprezentowania wykonawcy:
....................................................................................................
Podpis/y ..................................... , ......................................
Data .................................
* niepotrzebne skreślić
2
Download