PR_NLE-AP_Agreement

advertisement
Parlament Europejski
2014-2019
Komisja Handlu Międzynarodowego
2016/0052(NLE)
7.6.2016
***
PROJEKT ZALECENIA
dotyczący projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią
Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w
sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między
Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do
Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii
oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Islandią
(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))
Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: David Borrelli
PR\1097462PL.doc
PL
PE584.163v01-00
Zjednoczona w różnorodności
PL
PR_NLE-AP_Agreement
Objaśnienie używanych znaków
*
***
***I
***II
***III
Procedura konsultacji
Procedura zgody
Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)
(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w
projekcie aktu.)
PE584.163v01-00
PL
2/7
PR\1097462PL.doc
SPIS TREŚCI
Strona
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO .......... 5
ZWIĘZŁE UZASADNIENIE ................................................................................................... 6
PR\1097462PL.doc
3/7
PE584.163v01-00
PL
PE584.163v01-00
PL
4/7
PR\1097462PL.doc
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
dotyczący projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską,
Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu
finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią
Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021,
Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Islandią
(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))
(Zgoda)
Parlament Europejski,
–
uwzględniając projekt decyzji Rady (06679/2016),
–
uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem
Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na
lata 2014-2021 (06956/16),
–
uwzględniając projekt Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą
Europejską dotyczącego Norweskiego Mechanizmu Finansowego na okres 2014-2021
(06957/16),
–
mając na uwadze projekt Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (06959/16),
–
mając na uwadze projekt Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Islandią (06960/16),
–
uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217
i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C80175/2016),
–
uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 oraz art. 108 ust. 7
Regulaminu,
–
uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0000/2016),
1.
wyraża zgodę na zawarcie umów i protokołów;
2.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa
Norwegii, Republiki Islandii i Księstwa Liechtensteinu.
PR\1097462PL.doc
5/7
PE584.163v01-00
PL
ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”) pozwala
Norwegii, Islandii i Liechtensteinowi („państwom EOG-EFTA”) na pełne uczestnictwo w
jednolitym rynku.
Zakres Porozumienia EOG wykracza poza postanowienia tradycyjnej umowy o wolnym
handlu, ponieważ rozszerza on wszystkie prawa i obowiązki jednolitego rynku UE na
państwa EOG-EFTA. EOG obejmuje cztery swobody jednolitego rynku (swobodny przepływ
towarów, osób, usług i kapitału) oraz związane z nimi obszary polityki (konkurencyjność,
transport, energia i współpraca gospodarcza i walutowa). Umowa ta obejmuje horyzontalne
strategie polityczne, ściśle związane z czterema swobodami: politykę społeczną (w tym
bezpieczeństwo i higienę pracy, prawo pracy oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn);
politykę dotyczącą ochrony konsumenta, środowiska, statystyk i prawa spółek, a także szereg
pobocznych strategii politycznych, takich jak te związane z badaniami i rozwojem
technologicznym, które nie są oparte na dorobku prawnym UE ani prawnie wiążących
aktach, lecz są wdrażane w ramach współpracy.
W związku z powyższym od chwili wejścia w życie Porozumienia EOG w 1994 r. i na
podstawie jego art. 115, wspomniane trzy państwa również przyczyniały się do zmniejszania
zróżnicowania gospodarczego i społecznego w EOG. Ponadto Norwegia wniosła swój wkład
w postaci oddzielnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ostatnie mechanizmy
finansowe wygasły w dniu 30 kwietnia 2014 r.
W związku z utrzymującą się potrzebą zmniejszania zróżnicowania gospodarczego i
społecznego w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostały przeprowadzone negocjacje z
Islandią, Liechtensteinem i Norwegią dotyczące umowy w sprawie przyszłych wkładów
finansowych, jakich państwa EOG-EFTA dokonają na rzecz poprawy spójności gospodarczej
i społecznej w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jednocześnie, lecz niezależnie od
negocjacji w sprawie mechanizmu finansowego, rozpoczęto przegląd protokołów w sprawie
handlu rybami zawartych przez UE i Islandię oraz UE i Norwegię na podstawie klauzuli
przeglądowej protokołów dodatkowych do umów o wolnym handlu zawartych z Norwegią i
Islandią.
Negocjacje zakończyły się dnia 17 lipca 2015 r. parafowaniem:
•
Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem
Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021;
•
Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021;
•
Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Królestwem Norwegii; oraz
•
Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Islandią.
PE584.163v01-00
PL
6/7
PR\1097462PL.doc
Umowa w sprawie mechanizmu finansowego EOG oraz Umowa z Norwegią wspólnie
zapewniają wkład finansowy państw EOG-EFTA na rzecz poprawy spójności gospodarczej i
społecznej w EOG na lata 2014–2021, który wynosi 2,8 mld EUR. Państwa te przeznaczą
także określoną część środków finansowych na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży.
Wynik ten oznacza ogólny wzrost wkładu finansowego o 11,3 % w porównaniu z okresem
2009–2014.
Przegląd w sprawie protokołów w sprawie handlu rybami zawartych przez UE i Islandię oraz
UE i Norwegię doprowadził do udzielenia obydwu państwom nowych koncesji na lata 2014–
2021. Koncesje te stanowią zasadniczo odnowienie koncesji, które obowiązywały w latach
2009–2014 oraz nieznaczne zwiększenie koncesji dla niektórych pozycji taryfowych i
przedłużenie poprzednich koncesji dla innych pozycji taryfowych. Norwegia odnowi umowę
w sprawie tranzytu ryb na okres siedmiu lat, począwszy od daty tymczasowego stosowania
nowych koncesji.
Zgodnie z art. 218 ust. 6 TFUE, aby Rada mogła przyjąć decyzję o zawarciu wyżej
wspomnianych umów i protokołów dodatkowych, konieczna jest zgoda Parlamentu
Europejskiego.
Zdaniem sprawozdawcy istnieje potrzeba zmniejszenia zróżnicowania gospodarczego i
społecznego w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Należy zatem ustanowić nowy
mechanizm wnoszenia wkładów finansowych przez państwa EOG-EFTA oraz nowy
Norweski Mechanizm Finansowy.
Mechanizm finansowy EOG na lata 2014–2021 i dotacje z Norwegii, które łącznie osiągną
kwotę 2,8 mld EUR, przyczynią się w istotny sposób do osiągnięcia ogólnych celów strategii
„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego
włączeniu społecznemu.
W związku z powyższym sprawozdawca zaleca, by Parlament wydał zgodę na zawarcie
umów i dodatkowego protokołu.
PR\1097462PL.doc
7/7
PE584.163v01-00
PL
Download