WO_PZ341_Za³ 2 Zakres Prac

advertisement
Załącznik nr 2 Specyfikacja/ Zakres Prac
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Wschodnia
1. Wymagania ogólne
Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie modernizacji istniejącej stacji
elektroenergetycznej
110/15kV
RPZ
Wschodnia
po
uprzednim
wykonaniu
projektów
wykonawczych i ich przedłożeniu do akceptacji Inwestora.
Dla zadania objętego niniejszymi warunkami zamówienia, Inwestor jest w posiadaniu:
–
decyzji administracyjnych;
–
projektu budowlanego przebudowy istniejącej stacji RPZ Wschodnia;
–
projektu budowy budynku garażowego przeznaczonego do demontażu i ponownego
wykorzystania.
Wszelkie wątpliwości zakresowe, funkcjonalne i techniczne, które zdaniem Wykonawcy
nie są dostatecznie jasne lub nie wynikają jednoznacznie z materiałów przetargowych, a mają
znaczenie przy kalkulacji cen, należy przed złożeniem oferty skonsultować z przedstawicielem
Inwestora.
Modernizacja istniejącej stacji polega na wybudowaniu nowego budynku stacji
elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Wschodnia wg istniejącego projektu budowlanego oraz
demontażu istniejących urządzeń elektroenergetycznych z uporządkowaniem terenu.
W projektowanej stacji należy docelowo przewidzieć:
–
14 polową, dwusystemową rozdzielnię 110kV GIS w izolacji SF6;
–
52 polowa, wnętrzową, czterosekcyjną, jednosystemowa rozdzielnie 15kV (w każdej sekcji
10 pól odpływowych, 1 pole transformatora str. 15kV, jedno pole transformatora
uziemiającego, pole łącznika szyn).
–
dwie komory transformatorów 110/15/15kV o mocy 63/31,5/31,5MVA każdy;
–
dwa wyposażone pomieszczenia akumulatorni;
–
potrzeby własne AC i DC;
–
cztery wnętrzowe stanowiska transformatorów uziemiających 15/0,4kV wraz z rezystorami
uziemiającymi.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w ofercie wszystkich
wymaganych pomiarów i badań. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia
Zamawiającemu wszystkich koniecznych dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie.
1
Obiekty budowlane i urządzenia technologiczne związane z zadaniem należy zaprojektować
zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób
zapewniający w szczególności:
–
bezpieczeństwo konstrukcji;
–
bezpieczeństwo pożarowe;
–
bezpieczeństwo użytkowania;
–
ochronę środowiska;
–
ochronę przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym;
–
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pełnej oferty, która obejmować będzie
wszystkie urządzenia oraz powiązania między nimi, a także nie ujęte bezpośrednio w materiałach
przetargowych, a niezbędne do prawidłowego działania układów funkcjonalnych objętych
zadaniem.
Kolorystykę wszystkich urządzeń, w tym: napędów, noży głównych, uziemiających, części
pod napięciem, rozdzielni 15kV należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania
dokumentacji wykonawczej.
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót stwierdzone zostaną wady i usterki w dokumentacji
wykonawczej
będącej
przedmiotem
zamówienia,
to
pomimo
jej
zatwierdzenia
przez
Zamawiającego, nie zwalnia to Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności finansowej i technicznej
za ich likwidację.
Wykonawca dokona aktualizacji wszelkich uzgodnień i opinii, których termin ważności
upłynął oraz aktualizacji wszelkich uzgodnień wygasających w trakcie trwania Umowy o ile
zachodzi taka potrzeba, a które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Do obowiązków Wykonawców należy rozpoznanie warunków gruntowych i wodnych przy
wykorzystaniu informacji podanych w dokumentacji geodezyjnej będący załącznikiem do projektu
budowlanego.
Minimalną znamionową jednostkową drogę upływu, zgodnie z PN-IEC 815 „Wytyczne
doboru izolatorów do warunków zabrudzeniowych”, ustala się na poziomie 25mm/kV. Wszelkie
odstępy izolacyjne w powietrzu muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Układ rozdzielni i
aparatów w polach musi być taki, aby przy pracach wykonywanych w pobliżu nie osłoniętych
urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem zachowane były
odległości bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującą w RWE Stoen Operator „Instrukcją
organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”.
2
2. Spis zawartości
1.
Wymagania ogólne ............................................................................................................... 1
2.
Spis zawartości ..................................................................................................................... 3
3.
Lokalizacja inwestycji ............................................................................................................ 4
4.
Opis stanu istniejącego ......................................................................................................... 4
5.
Zakres prac ........................................................................................................................... 5
6.
Rozdzielnica 110kV ............................................................................................................. 13
7.
Rozdzielnia 15kV ................................................................................................................ 19
8.
Potrzeby własne AC i DC .................................................................................................... 25
9.
Telemechanika i łącze inżynierskie ..................................................................................... 34
10. Transformatory 110/15/15kV oraz komory transformatorowe .............................................. 37
11. Pomieszczenie wentylatorni, odzysk ciepła z transformatorów 110/15/15kV ....................... 38
12. Zespoły uziemiające 15/0,4kV (ZU1, ZU2, ZU3, ZU4) ......................................................... 38
13. Wewnętrzne powiązania kablowe........................................................................................ 41
14. Układy pomiarowe ............................................................................................................... 42
15. Urządzenia telekomunikacyjne ............................................................................................ 46
16. Inne wymagania .................................................................................................................. 48
II. WYKAZ URZĄDZEŃ I APARATURY PROPONOWANEJ DLA STACJI RPZ WSCHODNIA ... 59
3
3. Lokalizacja inwestycji
Modernizacja
istniejącej
stacji
elektroenergetycznej
110/15kV
RPZ
Wschodnia
zlokalizowana będzie na terenie przy ul. Chrzanowskiego 12 w dzielnicy Praga-Południe w
Warszawie (dz. ew. nr 91 z obrębu 3-02-11). Orientacyjną lokalizację inwestycji przedstawia
rysunek nr 1.
RPZ Wschodnia
teren proj.
budynku
Rys. 1 Lokalizacja inwestycji
4. Opis stanu istniejącego
Na terenie czynnej stacji elektroenergetycznej RPZ Wschodnia zlokalizowano:
a) napowietrzną rozdzielnię 110kV złożoną z 11-u pól;
b) trzy napowietrzne stanowiska transformatorów (z transformatorami 110/15kV; 40MVA);
c) trzy napowietrzne stanowiska transformatorów uziemiających (z transformatorami o mocy
kompensacyjnej 1560kVA);
d) budynek stacyjny w którym zlokalizowano następujące pomieszczenia:
−
rozdzielnie 15kV (40 celek 15kV),
−
pomieszczenie nastawni,
−
pomieszczenie potrzeb własnych,
−
pomieszczenie kablowe,
−
pomieszczenia magazynowe,
−
akumulatornię z pomieszczeniem kwasowni,
−
pomieszczenia WC,
4
−
pomieszczenia techniczne,
−
pomieszczenia biurowe;
e) budynek sprężarkowni,
f)
drogi dojazdowe,
g) instalacje zewnętrzne: oświetlenie i ochrona odgromowa,
h) instalacja odwadniająca ze stanowisk transformatorów 110/15kV wyposażona w odstojniki
olejowe,
i)
przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.
Teren stacji wygrodzony płotem o wysokości dwóch metrów wykonanym z siatki w
ramach stalowych.
Wokół istniejącej stacji RPZ Wschodnia przy ulicy Chrzanowskiego 12 znajduje się
kompleks budynków biurowo-technicznych RWE Stoen Operator.
Na terenie przeznaczonym dla projektowanego budynku stacyjnego znajduje się magazyn
techniczny przeznaczony do demontażu i ponownego wykorzystania po uprzednim zatwierdzeniu
projektu rozbiórki.
5. Zakres prac
Prace ogólnobudowlane na stacji wykonać w oparciu o Projekt Budowlany Zamienny
Zespołu Budynków Stacji Elektroenergetycznej i Budynku Biurowo-Technicznego Dotyczącego
Etapu I – „Stacja elektroenergetyczna 110/15kV Nowa RPZ Wschodnia wraz z wprowadzeniami
liniowymi 110kV” wykonany przez Czwarty Wymiar S.C. (luty 2015).
Oferent zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie propozycję szczegółowych
rozwiązań technicznych wszystkich urządzeń stacji energetycznej zgodnie z załącznikiem
„Wykaz urządzeń i aparatury proponowanej dla stacji RPZ Wschodnia”.
Po akceptacji rozwiązań technicznych przez RWE Stoen Operator, Oferent wykona
kompletną dokumentację wykonawczą, dokona odpowiednich demontaży, przeprowadzi
modernizację istniejącej stacji, wyposaży i uruchomi stacje RPZ Wschodnia zgodnie z zawartymi
wytycznymi.
RWE Stoen Operator dostarczy Wykonawcy:
– dwa transformatory 63MVA 110/15/15kV wyposażone w gniazda typu Connex po
stronie 110kV, 15kV oraz punktu neutralnego;
– rozdzielnicę 110kV w izolacji SF6 wyposażoną w gniazda kablowe dostosowane do
odpowiednich przekrojów kabla.
Oferent pełniąc rolę Generalnego Wykonawcy jest zobowiązany do koordynowania prac
związanych z dostawą transformatorów 110/15/15kV, rozdzielnicy GIS 110kV oraz koordynacją
5
robót kablowych polegających na przepięciu kabli 110kV i 15kV z istniejącej stacji RPZ
Wschodnia (nie objęte niniejszym postępowaniem).
5.1 Podstawowy zakres robót
5.1.1
Prace projektowe
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wykonawczych dla montażu
wszystkich urządzeń energetycznych i wyposażenia stacji oraz uzgodnienie ich w RWE Stoen
Operator w zakresie:
a) nowobudowanego budynku stacji (część architektoniczna i konstrukcyjna);
b) obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielnicy 110kV;
c) obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielnicy 15kV;
d) obwodów pierwotnych i wtórnych transformatorów 110/15/15kV;
e) obwodów pierwotnych i wtórnych transformatorów uziemiających;
f)
potrzeb własnych AC i DC;
g) systemu sterowania i nadzoru stacji;
h) telemechaniki;
i)
pomiarów energii elektrycznej;
j)
łączności;
k) drenażu odwadniającego budynek;
l)
dróg i niwelacji terenu (dotyczy również istniejącej rozdzielni napowietrznej 110kV)
m) części kanalizacyjno-sanitarnej;
n) instalacji elektrycznej;
o) oświetlenia terenu oraz pomieszczeń w projektowanym budynku.
p) wentylacji pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem komór transformatorów
110/15/15kV oraz transformatorów uziemiających;
q) sprzętu bhp i ppoż.;
r) instalacji sygnalizacji pożaru i urządzeń gaszenia pożaru;
s) rozdzielnicy nn zasilającej istniejące odbiory likwidowanych potrzeb własnych na potrzeby
budynku biurowo-technicznego;
t)
kompletny projekt przyłącza nn (po otrzymaniu warunków przyłączeniowych dla obiektu)
wraz z bilansem mocy w celu zasilenia rozdzielnicy zasilającej pomieszczenia biurowe po
likwidacji potrzeb własnych;
u) demontażu budynku garażowego wraz z uzyskaniem wszystkich prawem przewidzianych
zgód i decyzji;
v) przebudowy linii kablowych (budowa kanalizacji, tuneli oraz 2 podziemnych komór
kablowych wraz przepustami) dla kabli 15kV, 110kV i sterowniczych, wraz z uzyskaniem
6
niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej (kanalizacja oraz komory kablowe na
przedpolu nowoprojektowanego budynku nie ujęte w posiadanym przez inwestora
projekcie budowlanym). Wstępna koncepcja kanalizacji kablowej 15kV w załączniku do
SIWZ (w związku z planowaną budową budynku biurowego od strony południowej
nowobudowanej stacji RPZ, trasy kanalizacji kablowej do uzgodnienia na etapie
projektowania).
5.1.2 Przygotowanie placu budowy, technologia wykopu.
Prace polegające na modernizacji stacji RPZ Wschodnia prowadzone na czynnym
obiekcie energetycznym oraz w jego pobliżu.
Przygotowanie placu budowy obejmuje opracowanie i uzgodnienie projektu placu budowy
wraz z jego wygrodzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszystkich formalności
związanych z zasileniem placu budowy (Inwestor nie zapewnia zasilenia placu budowy w media
– energia elektryczna, woda oraz odprowadzenia ścieków, odprowadzenia ewentualnych wód
podskórnych).
W czasie przebudowy stacji Wykonawca dołoży wszelkich starań aby zachować
przestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska (nie przekraczanie dopuszczalnych
poziomów hałasu emitowanego do środowiska). Odpady przemysłowe powstające na terenie
placu budowy będzie utylizował i usuwał na bieżąco przestrzegając przepisów o ochronie
środowiska. Sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzew nie podlegających
wycince należy uzgodnić w lokalnym terytorialnie Wydziale Ochrony Środowiska.
W celu ograniczenia powierzchni wykopu dla nowobudowanego budynku wykonawca
zabezpieczy go szczelną ścianką typu Larsen lub inną o tych samych parametrach technicznych.
Szczelne ścianki zostaną użyte na całej powierzchni wykopu od strony północnej, wschodniej i
zachodniej.
Po zakończeniu budowy i uruchomieniu stacji wnętrzowej RPZ Wschodnia planowana jest
budowa nowego budynku biurowego od strony południowej znajdującego bezpośrednio przy
stacji elektroenergetycznej (budowa budynku biurowego nie objęta niniejszym postępowaniem).
W związku z tym, południowa ściana budowanego budynku stacyjnego powinna być wykonana
metodą ściany szczelinowej, umożliwiającej wykonanie wykopu oraz fundamentu nowego
budynku biurowego bezpośrednio przy budynku będącym przedmiotem niniejszej specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czystości pojazdów opuszczających teren
budowy i ponosi wszelkie konsekwencje za nie przestrzeganie utrzymania czystości nawierzchni
na jezdni ul. Wojciecha Chrzanowskiego oraz w rejonie placu budowy.
5.1.3 Przygotowanie do prac na terenie sąsiadującym z czynną stacją elektroenergetyczną
podczas modernizacji stacji / budowy nowego budynku.
7
Oferent na etapie przekazywania dokumentacji wykonawczej, przedstawi do akceptacji
inwestora zoptymalizowany, szczegółowy plan oraz harmonogram zajęcia poszczególnych
powierzchni terenu wokół istniejącej stacji RPZ Wschodnia oraz nowobudowanego budynku,
wykorzystywany podczas prowadzonych przez siebie prac. Harmonogram prac wraz z czasowym
zajmowaniem fragmentów terenu oraz wyznaczonymi drogami dojazdowymi dla poszczególnych
etapów budowy powinien uwzględniać:
– Minimalizację
ograniczeń
w
funkcjonowaniu
kompleksu
budynków
biurowo-
technicznych RWE Stoen Operator znajdujących się wokół modernizowanej stacji RPZ.
Niezbędne pozostawienie wjazdów na posesje oraz dojazdów wewnętrznych
znajdujących się przy ul. Chrzanowskiego 12 (na potrzeby brygad pogotowia
energetycznego, brygad eksploatacji oraz pracowników biurowych);
– Harmonogram
wyłączeń
poszczególnych
elementów
modernizowanej
sieci
dystrybucyjnej powiązany z planem zajmowania terenu wokół modernizowanej stacji (w
nawiązaniu
do
aktualnej
inwentaryzacji
tras
kablowych
oraz
urządzeń
elektroenergetycznych na terenie działki przy ul. Chrzanowskiego 12). Dotyczy w
szczególności wprowadzania poszczególnych istniejących kabli 110kV i 15kV ze starej
rozdzielni do nowobudowanego obiektu.
5.1.4
Demontaż budynku garażowego zlokalizowanego w miejscu projektowanego budynku
umożliwiający
jego
ponowne
wykorzystanie.
Wykonawca
jest
zobowiązany
do
opracowania i uzgodnienia z RWE Stoen Operator Sp. z o. o. projektu budowlanego
demontażu, a następnie uzyskania wszystkich prawem przewidzianych zgód i decyzji
wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę. Posegregowane i odpowiednio
opisane elementy konstrukcji Wykonawca dostarczy do magazynu RWE na ulicy
Nieświeskiej 52 w Warszawie w celu ich ponownego wykorzystania.
5.1.5
Usunięcie drzew kolidujących z budową, zgodnie z posiadaną przez inwestora
inwentaryzacją oraz pozwoleniami. Opłaty administracyjne z tytułu wycinki drzew po
stronie Zamawiającego.
5.1.6
Budowa budynku stacyjnego (dwie kondygnacje naziemne oraz jedna podziemna) oraz
zagospodarowanie terenu stacji energetycznej na podstawie posiadanego przez
Inwestora projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oraz zatwierdzonego przez
Inwestora projektu wykonawczego. Przebudowa istniejącej kanalizacji, sieci niskiego
napięcia oraz instalacji oświetleniowej związana z budową, po stronie Wykonawcy.
5.1.7
Wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji sanitarnych wg istniejącego projektu
budowlanego (przyłącze wody, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji
deszczowej i ściekowej).
8
5.1.8
Dostawa i montaż wszystkich urządzeń stacji energetycznej 110/15kV RPZ Wschodnia na
podstawie uzgodnionych projektów wykonawczych oraz niniejszej specyfikacji (nie
dotyczy dostawy rozdzielnicy 110kV i transformatorów 110/15kV).
5.1.9
Koordynacja prac związanych z przebudową istniejących linii kablowych 110kV i 15kV
stacji RPZ Wschodnia zgodnie z projektem wykonawczym (przebudowa linii kablowych
nie objęta niniejszym postępowaniem). Wykonanie kompletnych konstrukcji pod docelową
liczbę tras linii kablowych wraz z kompletnymi uchwytami kablowymi w budynku
stacyjnym po stronie Wykonawcy
5.1.10 Uzyskanie wszystkich prawem przewidzianych zgód i decyzji związanych z likwidacją
budynków i konstrukcji kolidujących z projektowaną kanalizacją kablową 15kV zgodnie z
projektem wykonawczym.
5.1.11 Wykonanie tymczasowego połączenia kablowego między istniejącą rozdzielnią 15kV a
nowobudowaną stacją wnętrzową w celu wykonania rozruchu nowego budynku
stacyjnego oraz zasilenia części biurowej budynku. Przewidzieć połączenie kablowe 15kV
2x120mm2.
5.1.12 Uruchomienie wszystkich urządzeń wraz z rozdzielnicą 110kV i transformatorami
110/15kV stacji energetycznej 110/15kV RPZ Wschodnia na podstawie uzgodnionych
projektów wykonawczych. Montaż rozdzielni 110kV oraz montaż ciężki transformatorów
110/15kV zapewnia Inwestor.
5.1.13 Demontaż istniejących urządzeń elektroenergetycznych rozdzielni 110kV wraz z
instalacją sprężonego powietrza, konstrukcjami, misami olejowymi, fundamentami, rampą
kolejową (po demontażu transformatorów WN/SN) oraz siatką uziemiającą na terenie
napowietrznej rozdzielni 110kV. W zakres demontażu wchodzą wszystkie konstrukcje
budowlane na terenie rozdzielni 110kV, w tym wokół transformatorów mocy i
transformatorów uziemiających.
5.1.14 Demontaż ogrodzenia terenu rozdzielni 110kV od strony południowej, wschodniej i
zachodniej wraz z fundamentami (ogrodzenie wewnętrzne na terenie działki należącej do
RWE) po unieczynnieniu rozdzielnicy 110kV. Nieutwardzony teren rozdzielni 110kV
zakończyć krawężnikiem.
5.1.15 Przeprowadzenie kompleksowej niwelacji terenu działki rozdzielni 110kV po demontażu
urządzeń (wraz z fundamentami i konstrukcjami pomocniczymi) zakończone posianiem
trawy. Niwelacje terenu należy przeprowadzić na podstawie istniejących rzędnych
punktów terenu, uwzględniając potrzebę nawiezienia odpowiednich ilości ziemi typu
humus po likwidacji wszystkich elementów podziemnych stacji.
5.1.16 Odtworzenie zdemontowanego budynku garażowego na terenie przy ul. Chrzanowskiego
12. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z RWE Stoen Operator
9
Sp. z o. o. projektu budowlanego, uzyskania wszystkich prawem przewidzianych zgód i
decyzji wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę.
5.1.17 Demontaż instalacji sprężonego powietrza wraz ze sprężarkami w budynku sprężarkowni.
5.1.18 Przeprowadzenie demontażu wszystkich urządzeń elektroenergetycznych wraz z
konstrukcjami pomocniczymi w budynku stacyjnym. W zakres demontażu wchodzą:
potrzeby własne AC i DC wraz z akumulatorami, urządzenia oraz konstrukcje celek
rozdzielni 15kV (poziom piętra i kablowni 15kV), urządzenia elektroenergetyczne
znajdujące się w celach południowej strony budynku (m.in. dławiki przeciwzwarciowe),
urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu nastawni. Wyznaczone wyłączniki 15kV
zostaną dostarczone we wskazane miejsce na terenie działania RWE Stoen Operator w
sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie. Wykonawca zabezpieczy otwory w
podłodze w pomieszczeniach rozdzielni 15kV (obydwa poziomy) pozostałe po demontażu
konstrukcji celek.
5.1.19 Wykonanie, montaż i załączenie rozdzielnicy nn zasilającej odbiory obecnych potrzeb
własnych (po ich likwidacji) istniejącej stacji RPZ Wschodnia zasilających pomieszczenia
biurowe oraz oświetlenie terenu. Montaż rozdzielnicy w pomieszczeniu aktualnych
potrzeb własnych RPZ Wschodnia, po przeprowadzeniu remontu pomieszczenia
(wymiana drzwi, instalacji oświetleniowej, zamknięcie otworów w podłodze).
5.1.20 Zdemontowane, posegregowane, urządzenia i materiały wraz z ich wykazem Wykonawca
dostarczy do magazynu RWE na ulicy Nieświeskiej 52 w Warszawie lub w inne miejsce
wskazane przez Inwestora na terenie prowadzonej przez niego działalności na terenie
Warszawy. Dostarczeniu na magazyn główny RWE podlega złom stalowy. Pozostały
materiał odpadowy, np. beton, izolatory porcelanowe, itp. należy zutylizować wraz z
przekazaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających ich utylizację.
5.1.21 Odtworzenie nawierzchni wokół projektowanego budynku stacyjnego przy użyciu
istniejących płyt betonowych (trylinka). Parametry wytrzymałościowe nawierzchni placu
jak dla drogi technicznej służącej do transportu sprzętu ciężkiego - powinna umożliwić
przejazd pojazdu o masie całkowitej 100t (nacisk na oś 100kN). Wykonawca własnym
kosztem i staraniem zaplanuje plac budowy w sposób umożliwiający swobodne
dostarczenie i montaż ciężki transformatorów WN/SN producentowi urządzeń.
5.1.22 Demontaż istniejących transformatorów WN/SN wraz z posadowieniem na uprzednio
odpowiednio przygotowane stanowiska odstawcze na stacji RPZ Wschodnia. Lekka
(przenośna) misa olejowa powinna zabezpieczać przed przedostawaniem się oleju do
gruntu w przypadku nieszczelności kadzi jednostki. Wykonanie tymczasowej misy
olejowej pozostaje po stronie Wykonawcy.
10
5.1.23 Zdemontowane transformatory uziemiające zostaną dostarczone do magazynu RWE na
ulicy Nieświeskiej 52 w Warszawie w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie.
5.1.24 Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych oraz pomiarów hałasu na całym terenie
stacji oraz w jej bezpośrednim otoczeniu będzie możliwe po załączeniu przebudowanej
stacji do ruchu. Badania powinny zostać wykonane przez akredytowane jednostki
badawcze.
5.1.25 W dniu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy w uporządkowanej formie zebraną w
jedno opracowanie, kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.
5.2 Informacje dodatkowe
5.2.1 Zakres przetargu nie obejmuje dostawy transformatorów 110/15/15kV. Dostawca
transformatorów wykona szafy chłodzenia jednostek i pomosty BHP. Budowa obwodów
pierwotnych i wtórnych wraz z głowicami kablowymi w pomieszczeniu komór
transformatorów WN/SN po stronie Wykonawcy, uzgadniana będzie na zasadzie
koordynacji z Inwestorem. Połączenie transformatorów z systemem wentylacji i odzysku
ciepła leży po stronie Wykonawcy.
5.2.2 Zakres przetargu nie obejmuje zakupu i dostawy rozdzielnicy GIS 110kV wyposażonej w
gniazda kablowe dobrane do przekrojów kabli 110kV. Połączenia kablowe wraz z
głowicami kablowymi między transformatorami WN/SN a rozdzielnicą GIS po stronie
Wykonawcy.
5.2.3 Zakres przetargu nie obejmuje przebudowy istniejących linii kablowych 110kV i 15kV.
Oferent pełniąc rolę Generalnego Wykonawcy jest zobowiązany do koordynowania prac
związanych z przebudową linii kablowych na terenie działki przy ul. Chrzanowskiego 12.
5.2.4 Wszystkie materiały dla wykonania pełnych zakresów wszystkich robót w stacji dostarcza
Wykonawca. W przypadku nie określenia materiału w specyfikacji, należy stosować
materiały zgodne ze specyfikacjami RWE Stoen Operator zawartymi na stronie
internetowej – www.rwe.pl → Dla Dostawców → Dokumenty → Specyfikacje techniczne,
lub każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem RWE Stoen Operator.
5.2.5 Złożone oferty powinny zawierać odrębne wyceny zgodnie z formularzem oferty
handlowej oraz wykaz proponowanych urządzeń i aparatury zgodnie z „Wykazem
urządzeń i aparatury proponowanej dla stacji RPZ Wschodnia”.
5.2.6 Okres gwarancyjny na wykonane roboty, dostarczone i zabudowane urządzenia i
materiały – 5 lat od daty odbioru końcowego.
5.2.7 Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację całości inwestycji (modernizacja i
uruchomienie stacji 110/15kV, przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, itp.).
11
5.2.8 Dostarczenie nowych urządzeń elektroenergetycznych do nowobudowanego budynku
będzie się odbywać po każdorazowym wyrażeniu zgody Inwestora.
5.2.9 W pomieszczeniu rozdzielni 110kV należy zamontować suwnice pomostową (Q=3,5t) z
napędem ręcznym sterowanym z poziomu podłogi obsługującą rozdzielnie 110kV. Zakup
suwnicy, zgłoszenie do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego przed montażem
rozdzielnicy 110kV leży po stronie Oferenta.
5.2.10 Wymagany szczegółowy projekt kompletnych tras kablowych od komory kablowej,
poprzez kanalizację kablową do wnętrza budynku (wraz z poszczególnymi trasami na
półkach kablowych w kablowni) wszystkich wprowadzanych do obiektu kabli 15kV (z
trasami kabli dla pól rezerwowych) do każdej projektowanej celki 15kV.
5.2.11 W ciągu miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy
harmonogram rzeczowy oraz finansowy robót wykonany w formacie MS Project wraz z
harmonogramem odbiorów częściowych:
– budynek stacyjny – stan surowy zamknięty;
– budynek stacyjny – kompletne instalacje, elewacja zewnętrzna;
– montaż rozdzielni 110kV i 15kV;
– montaż 2 transformatorów 110/15/15kV oraz zespołów uziemiających 15/0,4kV;
– teren stacji – zagospodarowanie terenu;
– rozruch stacji;
– odbudowa budynku garażowego;
– odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania.
5.2.12 W terminach ustalonych przez Inwestora Wykonawca organizował będzie cykliczne
spotkania koordynacyjne. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia notatek z
wyżej wymienionych spotkań.
5.2.13 Przedstawiciele
Wykonawcy
będą
brali
udział
w
uruchomieniach
i
załączaniu
modernizowanej stacji do sieci RWE Stoen Operator.
5.2.14 W sprawie udostępnienia projektu budowlanego, uzyskania szczegółowych informacji
technicznych dotyczących zakresu prac, prosimy o kontakt:
Adam Rymarczuk tel. (22) 821 54 54, email:[email protected].
5.2.15 Wykaz dokumentacji do wglądu:
a) Projekt Budowlany Zamienny Zespołu Budynków Stacji Elektroenergetycznej i
Budynku Biurowo-Technicznego Dotyczącego Etapu I – „Stacja elektroenergetyczna
110/15kV Nowa RPZ Wschodnia wraz z wprowadzeniami liniowymi 110kV”, Czwarty
Wymiar S.C. (luty 2015r.).
- część architektoniczna,
- część konstrukcyjna,
12
- część instalacyjno-sanitarna,
- instalacje elektryczne i teletechniczne.
b) Projekt Budowlany Zespołu Budynków Stacji Elektroenergetycznej i Budynku BiurowoTechnicznego Tom I, Czwarty Wymiar S.C. (czerwiec 2011r.)
- projekt zagospodarowania działki,
- projekt wjazdu.
c) Projekt Budowlany Zespołu Budynków Stacji Elektroenergetycznej i Budynku BiurowoTechnicznego Tom 2 - „Stacja elektroenergetyczna 110/15kV Nowa RPZ Wschodnia
wraz z wprowadzeniami liniowymi 110kV”, Czwarty Wymiar S.C. (czerwiec 2011r.).
d) Projekt wykonawczy budynku garażowego o konstrukcji stalowej (maj 2007r.).
6. Rozdzielnica 110kV
6.1 Wymagania ogólne
Dostawa rozdzielnicy 110kV leży po stronie Inwestora i nie jest objęta tym
postępowaniem. Poszczególne elementy sieci dystrybucyjnej powinny być zgodne z zapisami w
IRiESD.
W ramach usługi Oferent zobowiązuje się:
a) zainstalować dostarczoną przez Inwestora rozdzielnicę 110kV w izolacji SF6. Dostarczona
rozdzielnica wyposażona w gniazda kablowe dostosowane do odpowiednich przekrojów
kabla;
b) dostarczyć wyposażone szafy przekaźnikowo – sterownicze w zakresie:
−
kompletu szaf 110kV dla wszystkich pól funkcyjnych rozdzielni 110kV;
−
6 pól liniowych: szafy przekaźnikowo – sterownicze w pełni wyposażone zgodnie z
poniższymi wymaganiami;
−
4 pól liniowych rezerwowych: szafy przekaźnikowo – sterownicze wyposażone w
sterowniki polowe bez zabezpieczeń liniowych i odcinkowych;
c) wykonać kompletne połączenia pomiędzy rozdzielnicą a szafami przekaźnikowo –
sterowniczymi dla wszystkich pól rozdzielni;
d) wykonać połączenie GIS pomiędzy szafami zabezpieczeń po stronie obwodów wtórnych, jej
montaż i uruchomienie (wraz z zabezpieczeniami i telemechaniką strony 110kV);
e) wykonać rozruchu rozdzielni 110kV;
f)
dostarczyć i uruchomić telemechanikę 110kV.
Dostarczone przez Inwestora pola rozdzielni 110kV będą zakończone układem gniazdo
wraz z wtyczką umożliwiającymi podpięcie kabli obwodów wtórnych.
13
Połączenia strony pierwotnej pomiędzy rozdzielnicą 110kV a transformatorami 110/15kV
należy wykonać kablami zgodnymi ze specyfikacją RWE Stoen Operator.
Budowa podłogi pod rozdzielnię 110kV jest objęta tym przetargiem i zawiera się w
zakresie oferty Wykonawcy.
Wszystkie użyte materiały i dostarczane urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne
lub atesty potwierdzające dopuszczenie urządzeń do pracy.
Wszystkie instrukcje dotyczące urządzeń zainstalowanych na stacji oraz napisy na
urządzeniach powinny być w języku polskim.
6.2 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa i sterowanie
rozdzielnicą 110kV
Ogólne podstawy dotyczące sterowania zawarte są w standardzie RWE Stoen Operator
NM/ST/2016/02
„OPIS
SZCZEGÓŁOWY
ELEKTROENERGETYCZNA
AUTOMATYKA
ZABEZPIECZENIOWA (rozdzielnia WN)” (załącznik do niniejszej specyfikacji).
Elektryczne połączenia pomiędzy skrzynką sterowniczą na miejscu, a urządzeniami
łączeniowymi wykonywane są kablami ze złączami wtykowymi.
Sterowanie każdego z pól odbywa się za pomocą back-up panelu wykonanego w technice
synoptycznych tablic mozaikowych.
6.3 Sterowanie aparaturą w polu. Blokady
Sterowanie poszczególnymi łącznikami rozdzielni możliwe jest tylko przy odpowiedniej
konfiguracji pozostałych łączników danego pola, a w pewnych przypadkach również łączników
innych pól. Blokady mają uniemożliwić sterowanie odłącznikami pod obciążeniem, zamknięcia
uziemników liniowych przy linii będącej pod napięciem.
W
przypadku
przekładników
napięciowych
wyposażonych
w
odłączniki,
mają
uniemożliwiać załączenie wyłącznika w polu linii i uziemienie linii przy otwartym odłączniku
pomiaru napięcia.
Dla spełnienia tych warunków układ sterowania łączników musi być wyposażony w
system blokad elektrycznych i logicznych umożliwiający sterowanie:
−
zdalne z systemu sterowania i nadzoru poprzez operatora;
−
lokalne ze schematu mozaikowego;
−
miejscowo z szafy napędu wyłącznika.
W przypadku uszkodzenia sterownika polowego powinna pozostać możliwość sterowania
elektrycznego z poziomu schematu mozaikowego.
14
Wybór rodzaju sterowania realizowany jest za pomocą przełącznika „Wybór sterowania”,
osobnego dla każdego z pól umożliwiający wybór:
−
Zdalne;
−
Lokalne.
Sterowanie zdalne umożliwia wykonywanie sterowań tylko z poziomu Systemu
Sterowania i Nadzoru. Sterowanie lokalne umożliwia wykonywanie sterowań z poziomu back-up
panelu oraz sterownika polowego jeżeli posiada wyświetlacz.
Przełącznik wyboru sterowania zlokalizowany jest na schemacie mozaikowym danego
pola i posiada telesygnalizację stanu położenia.
Urządzenia telemechaniki obiektowej
powinny być
zasilane z
układu napięcia
bezprzerwowego o czasie autonomii nie krótszym niż 8 godz. Należy uwzględnić koszt
konfiguracji i uruchomienia koncentratora. Wykonawca zleci wykonanie edycji schematu stacji w
systemie Ex do RWE IT. W sprawie edycji można kontaktować się z Panem Jakubem
Olszewskim tel. 0-22-821-50-18.
Za prawidłową pracę telemechaniki uważać się będzie jej poprawną pracę z poziomu
stanowiska dyspozytorskiego ZDM RWE Stoen Operator.
15
Zakres wyposażenia rozdzielni 110kV w zabezpieczenia i automatykę
Specyfikacja zakresów wyposażenia rozdzielni 110kV w zabezpieczenia i automatykę
L.p.
1
Opis urządzenia
pierwotnego
Rozdzielnia 110kV
j.m.
Ilość
kpl.
1
Specyfikacja wymagań wyposażenia w
zabezpieczenia i automatykę
– Zabezpieczenie szyn i niezależna rezerwa lokalna
zrealizowana na bazie wydzielonych przekaźników
obejmujące 2 systemową 14 polową rozdzielnicę
110kV
– Cyfrowy scentralizowany rejestrator zakłóceń
obejmujący wszystkie pola rozdzielni 110kV
– Zespół centralnej sygnalizacji zdarzeń oparty o
technikę mikroprocesorową. Sygnalizacja centralna
wykonana w postaci modułów obejmujących
sygnalizację sygnałów dotyczącą awaryjnej i
alarmowej pracy rozdzielni 110kV i 15kV oraz
potrzeb własnych
1.1
Linie 110kV
kpl.
6
Linie wyposażone w komplet zabezpieczeń
cyfrowych:
– zabezpieczenie odcinkowe z funkcją
zabezpieczenia ziemnozwarciowego;
– zabezpieczenie odległościowe z funkcją
ziemnozwarciową (praca współbieżna z drugim
końcem linii);
– sterownik polowy z funkcją synchroczeku.
Z pól liniowych RPZ Stadion (RED670 ABB), RPZ
Grochów aktualnie pole 14 (7SD610 Siemens)
należy przenieść istniejące zabezpieczenia
odcinkowe do nowej szafy sterowniczoprzekaźnikowej zmieniając jego montaż z
16
Specyfikacja techniczna zabezpieczeń i automatyki
Zabezpieczenia wszystkich pól zlokalizowane w szafach.
Sterowniki polowe (dopuszczamy bez wyświetlaczy)
zabudowane w szafach przekaźnikowych. Nie dopuszcza się
rozwiązania sterowań z wykorzystaniem przekaźników
zabezpieczeniowych.
Funkcje sterownicze realizowane poprzez sterowniki
zabudowane w szafach przekaźnikowych. Sterowanie musi
odbywać się za pomocą backup panelu wykonanego w technice
synoptycznych tablic mozaikowych.
Sterownik należy odpowiednio skonfigurowane i powinny
realizować blokady wewnątrz polowe i międzypolowe.
Współpraca z koncentratorem telemechaniki na bazie
protokołu IEC 103.
Zabezpieczenie odległościowe,
- wejścia AC: 5A, 100V
- napięcie interfejsów 220/250V DC
- specyfikacja techniczna zgodna z opisem
Zabezpieczenie odcinkowe:
- wejścia AC: 5A,
- napięcie interfejsów 220/250V DC
- specyfikacja techniczna zgodna z opisem
przeznaczonego do zabudowy natablicowej do
zabudowy w szafie.
Pole liniowe kierunek EC Kawęczyn należy
wyposażyć w nowy półkomplet zabezpieczenia
odcinkowego typu UTXvRP (lub inne równoważne
technicznie współpracujące z istniejącym w EC
Kawęczyn przekaźnikiem ZZN 4E TP)
1.2
Łącznik szyn 110kV
kpl.
1
1.3
Transformator
WN/SN strona
110kV
kpl.
2
Pozostałe pola istniejących kierunków należy
wyposażyć w nowe półkomplety zabezpieczeń
odcinkowych dopuszczone do stosowania w RWE
Stoen Operator współpracujące z przekaźnikami
zainstalowanymi na drugim końcu linii.
Zabezpieczenia odcinkowe pola 110kV kierunek
Żerań musi spełniać dodatkowo warunek
dopuszczenia do pracy w PSE S.A. z uwagi na
montaż półkompletu zabezpieczenia na drugim
końcu przez PSE S.A.
Łącznik szyn należy wyposażyć w komplet
zabezpieczeń cyfrowych:
- zabezpieczenie odległościowe;
- zabezpieczenie ziemnozwarciowe czasowoprądowe
kierunkowe dwustopniowe;
- sterownik polowy z funkcją sychroczeku,
Transformator wyposażony w kpl. zabezpieczeń
cyfrowych:
- zabezpieczenie różnicowe transformatora
(RRTC)
- sterownik polowy (realizuje funkcję zabezpieczenia
nadprądowego
transformatora)
- zabezpieczenia firmowe transformatora
17
Zabezpieczenie odległościowe,
- wejścia AC: 5A, 100V
- napięcie interfejsów 220/250V DC
- specyfikacja techniczna zgodna z opisem
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zerowo-prądowe:
– wejścia AC: 5A, 100V
– napięcie interfejsów 220/250V DC
- specyfikacja techniczna zgodna z opisem
Zabezpieczenia różnicowe transformatora 110/15kV:
– wartość prądu znamionowego: In 5A;
– wartość napięcia pomocniczego: 220/250V AC/DC;
– specyfikacja techniczna zgodna z opisem.
Terminal zabezpieczeniowy pola transformatora strony 110kV:
– wartość prądu znamionowego wynosi 5A;
– wartość napięcia zasilania wynosi 220/250VDC;
– specyfikacja techniczna zgodna z opisem.
1.4
1.5
2.
Regulator napięcia
Wskaźniki położenia
zaczepów
transformatorów
110/15kV
Telemechanika
szt.
2
szt.
2
kpl.
1
Przekaźnik cyfrowy dedykowany dla transformatora
trójuzwojeniowego
Wskaźniki położenia zaczepów zainstalowane w
szafach transformatorów (WPEC-01).
Specyfikacja techniczna regulatorów napięcia:
–
–
–
–
wartość napięcia zasilania: 80-220V AC/DC;
wartość prądu znamionowego In: 5A;
wartość napięcia znamionowego Un: 100V;
specyfikacja techniczna zgodna z opisem.
Wskaźniki wyposażone w funkcje rejestracji liczby przełączeń z
możliwością przesyłania informacji do ZDM RWE Stoen
Operator.
Specyfikacja techniczna zgodna z opisem
Do wszystkich oferowanych zabezpieczeń i sterowników lub terminali polowych oraz koncentratora telemechaniki należy
dołączyć odpowiednie okablowanie i oprogramowanie umożliwiające diagnostykę, konfigurację.
18
7. Rozdzielnia 15kV
7.1 Wymagania ogólne
Rozdzielnica 15kV złożona będzie z czterech sekcji A, B, C, D z dwoma łącznikami
sekcyjnymi stanowiącymi dwie oddzielne jednostki konstrukcyjne:
–
sekcja A; 13 pól;
–
sekcja B; 13 pól;
–
sekcja C; 13 pól;
–
sekcja D; 13 pól.
Przywiduje się rozdzielnice w izolacji gazowej SF6 lub powietrznej na napięcie 17,5kV z
pojedynczym sekcjonowanym układem szyn zbiorczych – zgodnie ze specyfikacja techniczna
RWE Stoen Operator, dostępną na stronie www.rwestoenoperator.pl -> Dokumenty ->
Specyfikacje techniczne. (Aparatura pierwotna rozdzielni 15kV w stacjach WN-SN - rozdzielnica
w izolacji powietrznej specyfikacja techniczna lub Aparatura pierwotna rozdzielni 15kV w stacji
WN-SN - rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 specyfikacja techniczna).
Każda sekcja powinna składać się z 13 pól w następującej konfiguracji:
–
1 pole transformatorowe z pomiarem napięcia w przedziale zasilającym (kablowym) –
dławiki przystosowane dla wprowadzenia mostu kablowego 3x3x300mm2;
–
1 pole transformatora uziemiającego;
–
10 pól odpływowych przystosowanych do przyłączenia 2x3 kabli XLPE o przekroju do 240
mm2 Al, zgodnie ze specyfikacja RWE Stoen Operator, dostępną na stronie
www.rwestoenoperator.pl -> Dokumenty -> Specyfikacje techniczne; Dla dławików pól
rezerwowych zastosować zaślepki.
–
1 pole łącznika szyn.
Obudowy kolejnych sekcji rozdzielni w kolorach:
a) Sekcja A za wyjątkiem pola sprzęgła – kolor RAL 1001;
b) Sekcja B za wyjątkiem pola sprzęgła – kolor RAL 5012;
c) Sekcja C za wyjątkiem pola sprzęgła – kolor RAL 6019;
d) Sekcja D za wyjątkiem pola sprzęgła – kolor RAL 1003;
e) Pola sprzęgieł – kolor RAL 2002.
Sterowanie polami funkcyjnymi rozdzielnicy 15kV umożliwiać będzie oddzielna szafa
sterowania i sygnalizacji wykonana w technice mozaikowej.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy kompletne wózki pomiarowe (jeden wózek dla
pomiarów i badań pól transformatorowych, drugi wózek dla pomiarów i badań pól odpływowych).
Kable 15kV należy wyprowadzać z rozdzielni do kablowni na drabinkach, półkach lub uchwytach
19
indywidualnie z każdego pola zgodnie z projektem wykonawczym. Drabinki kablowe wraz z
uchwytami zostaną wykonane dla pełnego zakresu projektowanych pól (wszystkich kompletnych
tras kabli 15kV, łącznie z rezerwowymi, które będą mogły być wprowadzone do pól rozdzielni
15kV). Dodatkowo każdy wyprowadzony kabel mocować uchwytami pod każdą celką.
7.2 Aparatura zabezpieczeniowa 15kV
7.2.1
Aparatura zabezpieczeniowa 15kV – wymagania ogólne
Cyfrowe zespoły automatyki zabezpieczeniowej należy lokalizować na drzwiach szafek
obwodów wtórnych poszczególnych celek rozdzielni 15kV. Wszystkie celki wyposażone w
terminale polowe z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiającym wizualizację schematu
synoptycznego pola, wskazania pomiarów elektrycznych (I, U, P, Q) oraz z możliwością
sterowania łącznikami z terminala. Prace związane z obwodami wtórnymi (zasada działania oraz
zastosowanie urządzeń i dobór materiałów) należy wykonać zgodnie ze standardami RWE Stoen
Operator NM/ST/2016/01 „OPIS SZCZEGÓŁOWY ELEKTROENERGETYCZNA AUTOMATYKA
ZABEZPIECZENIOWA (rozdzielnia SN)” (załącznik do niniejszej specyfikacji).
Wszystkie zabezpieczenia przystosowane do współpracy z koncentratorem telemechaniki
na bazie uzgodnionego protokołu oraz do pracy z kanałem inżynierskim na bazie ethernet.
Pomiar prądów w zabezpieczeniach musi się odbywać za pomocą filtrów cyfrowych.
Zabezpieczenia należy lokalizować na drzwiach szafek obwodów wtórnych poszczególnych pól.
Wszystkie zabezpieczenia wyposażone będą w funkcje bezzwłocznego wyłączenia przy
załączeniu pola na zwarcie, logikę umożliwiającą realizacje układu zabezpieczenia szyn
zbiorczych rozdzielni i układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej. Ilość przekaźników przedstawia
poniższa tabela:
Opis
j.m.
Ilość
Szczegóły
Cyfrowe zespoły automatyki
szt.
54
Automatyka SZR
szt.
2
Cyfrowy terminal polowy z
wyświetlaczem synoptycznym
pola:
4 szt. dla pól zasilających
2 szt. dla pól sprzęgieł
4 szt. dla pól transformatorów
uziemiających
40 szt. dla pól odpływowych
4 szt. dla pól pomiarów napięcia
(w polach zasilaczy)
Przekaźnik automatyki SZR
Automatyka SCO
szt.
2
zabezpieczeniowej zlokalizowane w
celkach rozdzielni 15kV
20
Dedykowany przekaźnik SCO
zasilany z rozdz. potrzeb
własnych 220 VAC
Do wszystkich oferowanych przekaźników należy dołączyć odpowiednie okablowanie i
oprogramowanie. Listwy zaciskowe – sprężynowe oraz dla obwodów prądowych śrubowe
probiercze „zwierno-rozwierne" z wyprowadzonym uziemieniem w przypadku utrudnionego
dostępu do przekładników prądowych.
7.2.2
Pola zasilające – transformator mocy strona 15kV
Zespół zabezpieczeniowy pola 15kV transformatora 110/15kV powinien realizować
następujące funkcje (spełniać następujące parametry techniczne):
a) Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe zwłoczne I>t – od zwarć międzyfazowych i
przeciążeń, które pełnić będzie rolę rezerwowego zabezpieczenia szyn zbiorczych i pól
odpływowych. Zadziałanie tego zabezpieczenia powodować będzie:
1- stopień:
–
sygnalizację przeciążenia uzwojenia str. 15kV;
2- stopień:
–
wyłączenie wyłącznika 15kV transformatora 110/15kV i własnego transformatora
uziemiającego;
–
zablokowanie automatyki SZR 15kV (z możliwością programowalnego odstawienia);
–
kontrolę prądową pobudzenia układu rezerwy lokalnej (blokada SZR).
b) Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe zwarciowe I>>t działające na:
–
pobudzenie zabezpieczenia szyn zbiorczych rozdz. 15kV oraz wyłączenie w przypadku
braku zablokowania przez zabezpieczenia pól odpływowych lub sprzęgła;
–
zablokowanie automatyki SZR 15kV (w przypadku wyłączenia);
–
wyłączenie wyłącznika 15kV transformatora 110/15kV i własnego transformatora
uziemiającego;
c) Zabezpieczenia ziemnozwarciowe kierunkowe czynno-mocowe (pomiar z przekładników
napięciowych na odczepie transformatora) z możliwością uaktywnienia samej funkcji
nadnapięciowej Uo>t mająca za zadanie wykrywanie zwarć doziemnych na odcinku
mostu kablowego łączącego pole zasilające SN z transformatorem. Zabezpieczenie
będzie działało ze zwłoką (dłuższą niż max. Czas zabezp. ziemnozwarciowych w polu
transformatora uziemiającego), zgodnie z wyborem dokonanym łącznikiem zabudowanym
wewnątrz przedziału obwodów wtórnych:
–
tylko na sygnalizację;
–
na włączenie wyłącznika 15kV drugiego uzwojenia danego transformatora mocy i
wyłącznika strony 110kV tego transformatora.
21
Wyłączniki w polach 15kV transformatorów 110/15kV wyposażone będą w dwie cewki
wyłączające:
–
cewkę OW1 pracującą na napięciu sterowniczym podstawowym strony 15kV;
–
cewkę OW2 pracującą na napięciu sterowniczym rezerwowym strony 110kV.
7.2.3
Pola transformatorów uziemiających
Zespół zabezpieczeniowy pola transformatora uziemiającego powinien realizować
następujące funkcje (spełniać następujące parametry techniczne):
a) Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe zwłoczne I>t od zwarć za uzwojeniem 0,4kV
transformatora uziemiającego. Zabezpieczenie to powoduje:
–
wyłączenie wyłącznika 15kV w polu transformatora uziemiającego;
–
pobudzenie układu LRW rozdz. 15kV.
b) Zabezpieczenie zwarciowe zwłoczne I>>t od zwarć wewnętrznych transformatora i zwarć
po stronie SN. Zabezpieczenie to powoduje:
–
wyłączenie wyłącznika 15kV w polu transformatora uziemiającego;
–
pobudzenie układu LRW rozdz. 15kV;
–
bezzwłoczne blokowanie zabezpieczenia szyn zbiorczych w polach zasilających i
sprzęgle.
c) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne Io>t – pierwszego stopnia (z
przekładnika w obwodzie rezystora uziemiającego). Zabezpieczenie to powoduje:
–
bezzwłoczne blokowanie zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego wymienionego w
pkt. „a”;
–
pobudzenie ze zwłoką ~10s sygnalizacji ogólnej oraz wewnętrznej sygnalizacji
zabezpieczenia.
d) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne Io>>t1 – drugiego stopnia z
czasem t1 (z przekładnika w obwodzie rezystora uziemiającego). Zabezpieczenie to
powoduje:
–
wyłączenie wyłącznika sprzęgła (czas trwania impulsu formowany);
–
zablokowanie automatyki SZR rozdz. 15kV (funkcja możliwa do odstawienia łącznikiem
zabudowanym wewnątrz przedziału obwodów wtórnych).
e) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne Io>>t2 – drugiego stopnia z
czasem t2. Zabezpieczenie to powoduje:
–
wyłączenie własnego wyłącznika;
–
wyłączenie wyłącznika w polu 15kV zasilającym daną sekcję;
22
–
wyłączenie wyłącznika 110kV transformatora WN/SN zasilającego daną sekcję (funkcja
możliwa do odstawienia łącznikiem zabudowanym wewnątrz przedziału obwodów
wtórnych ).
f)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne Io>>t3 – drugiego stopnia z
czasem t3 (dla transformatorów uziemiających pracujących na odczepie mostu
szynowego 15kV transformatora WN/SN). Zabezpieczenie to powoduje:
–
wyłączenie wyłącznika 110kV transformatora mocy zasilającego daną sekcję oraz drugie
uzwojenie 15kV.
7.2.4
Pola łączników szyn zbiorczych 15kV
Zespół zabezpieczeniowy pola łącznika szyn powinien realizować następujące funkcje
(spełniać następujące parametry techniczne):
a) Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe zwłoczne I>t od zwarć międzyfazowych pełniące
rolę zabezpieczenia rezerwowego szyn zbiorczych i pól odpływowych zasilanych w danej
chwili za pośrednictwem sprzęgła. Zadziałanie zabezpieczenia powoduje:
–
wyłączenie wyłącznika przy wystąpieniu zakłócenia;
–
zablokowanie automatyki SZR 15kV (w przypadku wyłączenia);
–
kontrolę prądową pobudzenia układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej (blokada SZR) oraz
wyłączenie w przypadku braku wyłączenia odpływu.
b) Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe zwarciowe I>>t działające na:
–
pobudzenie zabezpieczenia szyn zbiorczych rozdzielni 15kV oraz wyłączenie w
przypadku braku zablokowania przez zabezpieczenia pól odpływowych sekcji zasilanej
poprzez sprzęgło;
–
bezzwłoczne blokowanie zabezpieczenia szyn zbiorczych w polach zasilających;
–
zablokowanie automatyki SZR 15kV (w przypadku wyłączenia).
c) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Io>t, pełniące rolę zabezpieczenia rezerwowego od
zwarć doziemnych dla pól odpływowych zasilanych w danej chwili za pośrednictwem
sprzęgła i podstawowego od zwarć doziemnych na szynach, działające na:
–
wyłączenie wyłącznika sprzęgła;
–
zablokowanie automatyki SZR 15kV.
W rozdzielniach z podwójnym układem szyn zbiorczych konieczny przełącznik dwupołożeniowy do odstawienia wyłączenia tego zabezpieczenia.
7.2.5
Pola linii odpływowych 15kV
Zespół zabezpieczeniowy pola linii odpływowej powinien realizować następujące funkcje
(spełniać następujące parametry techniczne):
23
a) Zwarciowe nadprądowe I>>t. Zadziałanie zabezpieczenia powoduje:
– wyłączenie wyłącznika w polu linii odpływowej,
– pobudzenie układu LRW rozdz. 15kV,
– bezzwłoczne blokowanie zabezpieczenia szyn zbiorczych w polach zasilających i w polu
łącznika szyn.
b) Nadprądowe zwłoczne I>t pełniące funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego.
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje:
– wyłączenie wyłącznika w polu linii odpływowej,
– pobudzenie układu LRW rozdz. 15kV.
c) Ziemnozwarciowe (rodzaj wg wyboru użytkownika). Zadziałanie zabezpieczenia
powoduje:
– wyłączenie wyłącznika w polu linii odpływowej,
– pobudzenie układu LRW rozdz. 15kV.
d) Automatyka SPZ (jednokrotna) dla pól odpływowych z liniami napowietrznymi.
7.3 Odbiór rozdzielnicy 15kV u producenta
Zakres prób odbiorczych zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w celu jego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zakres prób zostanie dostarczony na 10 dni przed
planowanym terminem ich przeprowadzenia.
Do odbioru technicznego wykonawca jest zobowiązany przedstawić protokoły z badań
technicznych kompletnej rozdzielnicy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru pól, które będą poddane próbom
odbiorczym. Zamawiający przewiduje uczestnictwo w próbach odbiorczych u producenta
(minimum jeden dzień w fabryce – czas przejazdu nie jest wliczony). Koszty związane z podróżą,
przejazdami na miejscu, kosztami noclegów i wyżywieniem pokrywa wykonawca. Maksymalna
ilość osób ze strony Zamawiającego – 3 osoby.
7.4 Rozdzielnia 15kV – prace rozruchowe, pomiary
Przed zgłoszeniem do załączenia celek rozdzielni 15kV Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia protokołów potwierdzających przeprowadzenie następujących pomiarów i prób
funkcjonalnych:
–
Pomiary
spadków
napięć
torów
prądowych
metodą
techniczną
poświadczone
odpowiednim protokołem. Wymagane pomiary rezystancji poszczególnych zestyków i
zainstalowanych aparatów jak również pomiar kompletnego toru prądowego. Do
24
protokołów należy dołączyć schemat mierzonego toru prądowego konkretnej celki wraz z
zaznaczonymi punktami pomiarowymi.
–
Pomiary izolacji obwodów pierwotnych i wtórnych.
–
Pomiary ciągłości uziemienia metodą techniczną.
–
Próby funkcjonalne obwodów pierwotnych i wtórnych, telesterowania, telepomiarów i
telesygnalizacji.
Badania pomontażowe rozdzielnicy 15kV i osprzętu należy przeprowadzać według
aktualnie obowiązujących wersji norm. W szczególności:
–
PN-E-04700 – Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
–
PN-EN 61936 – Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym
od 1kV.
8. Potrzeby własne AC i DC
Stacje elektroenergetyczną 110/15kV należy wyposażyć w nową rozdzielnice potrzeb
własnych składającą się z:
a) potrzeb własnych prądu przemiennego 400/230VAC, 50Hz;
b) potrzeb własnych prądu stałego – dwóch połączonych łącznikiem niezależnych
rozdzielnic potrzeb własnych 220VDC;
c) dwóch baterii akumulatorów 220VDC
d) potrzeb własnych napięcia gwarantowanego 230VAC.
W razie nieścisłości w poniższym opisie, prace związane z wykonaniem potrzeb własnych
(zasada działania oraz zastosowanie urządzeń i dobór materiałów) należy wykonać zgodnie z
opisem szczegółowym dostępnym na stronie internetowej www.rwe.pl → Dla Dostawców →
Dokumenty → Specyfikacje techniczne → poziom WN → Rozdzielnia potrzeb własnych AC/DC.
8.1 Potrzeby własne prądu przemiennego 0,4kV
8.1.1
Układ zasilania
Potrzeby własne 230/400VAC zasilane z czterech transformatorów uziemiających 15/0,4kV
o mocy 100/160kVA każdy:
–
sekcja 1 -zasilanie 01, transformator TU1, TU2;
–
sekcja 2 -zasilanie 02, transformator TU3, TU4.
25
Każdą z sekcji rozdzielnicy potrzeb własnych prądu przemiennego 0,4kV należy zasilić
liniami kablowymi 0,4kV pięciożyłowymi z odrębnych źródeł zasilania. Przekrój i typ kabla dobrać
na etapie projektowania.
Rozdzielnia 230/400VAC w układzie dwusekcyjnym, z łącznikiem sekcji, odpływami 3fazowymi i 1-fazowymi, przystosowana do zasilania z czterech zasilaczy (po 2 na każdą sekcję z
różnych transformatorów WN/SN).
Rozdzielnica potrzeb własnych 230/400VAC powinna być wykonana w min. trzech
szafach wolnostojących zainstalowanych w pomieszczeniu potrzeb własnych. Tory zasilające
należy zabezpieczyć bezpiecznikami mocy z wkładkami 250A zlokalizowanymi w skrzynkach w
pobliżu transformatorów uziemiających.
8.1.2
Charakterystyka techniczna rozdzielnicy
Rozdzielnicę potrzeb własnych prądu przemiennego należy projektować jako wykonanie
indywidualne na bazie typu szaf uzgodnionych z RWE Stoen Operator. Oszynowanie rozdzielnicy
na bazie systemu rozdzielczego RiLine 60 firmy RITTAL lub rozwiązania równoważnego
technicznie po uzgodnieniu z RWE Stoen Operator.
Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy o pojedynczym sekcjonowanym układzie
szyn zbiorczych:
a) napięcie znamionowe
400V
b) napięcie izolacji
500V
c) prąd znamionowy
250A
d) prąd znamionowy zwarciowy 1s
15kA
e) układ pracy rozdzielnicy
dwie sekcje z łącznikiem sekcji
f) konstrukcja
szafy o wymiarach 1000x2000x600
g) kolor
RAL 7035
h) stopień ochrony
IP40
Pola zasilające i pole łącznika wyposażone w wyłączniki kompaktowe 400A z napędem
elektrycznym 220VDC. Pola odpływowe wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe TYTAN II
firmy Schrack lub inne równoważne technicznie po uzgodnieniu z RWE Stoen Operator.
Pomieszczenie rozdzielni potrzeb własnych należy wyposażać w programowalny układ
klimatyzacji.
8.1.3
Sterowanie, automatyka i sygnalizacja
Sterowanie rozdzielnicą 0,4kV
26
Sterowanie wyłącznikami w polach zasilania podstawowego oraz łącznika sekcji
realizowane jako:
a) ręczne – przyciskami z elewacji szafy
b) automatyczne zrealizowane poprzez cyfrowy przekaźnik SZR
W szafie sprzęgła zlokalizować przełącznik umieszczony na elewacji szafy umożliwiający:
a) pozycja 1 - automatyka SZR załączona;
b) pozycja 2 - automatyka SZR odstawiona.
Sterowanie ogrzewaniem nowoprojektowanych pomieszczeń stacyjnych
Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V zasila obwody ogrzewania budynku. Dla
obwodów tych należy przewidzieć styczniki o obciążalności 20-40A. Przełączniki sterowania
ogrzewaniem umożliwiają:
a) sterowanie ręczne;
b) sterowanie automatyczne (zegar astronomiczny zabudowany na elewacji szafy)
Załączenie danego obwodu ogrzewania do pracy realizuje termostat co będzie
sygnalizowane lampkami na elewacji szaf. Dodatkowo projektant przewidzi możliwość
przyłączenia do systemu sterowania ogrzewaniem pozostałych pomieszczeń stacyjnych.
Automatyka SZR
Automatyka SZR pracuje w zależności od przyjętego układu zasilania z rezerwą jawną,
lub ukrytą. Po powrocie napięcia na zasilaniu sekcji (uprzednio wyłączonej przez automatykę
SZR) automatyka realizuje SZR powrotny przywracając stan pierwotny tj. zasilanie oddzielne dla
każdej z sekcji.
Przekaźnik SZR pełni rolę sterownika polowego, na bazie dedykowanego urządzenia
mikroprocesorowego dla zastosowań w energetyce po uzgodnieniu typu przekaźnika z RWE
Stoen Operator (protokół transmisji zgodny z Systemem Sterowania i Nadzoru Stacji).
Sygnalizacja
Rozdzielnica potrzeb własnych wyposażona w sygnalizacje:
a) lokalną
–
wskaźnik położenia każdego wyłącznika Qx;
–
odstawienia SZR (lampka Hx);
b) zdalną
–
telesygnalizacja położenia wyłączników Qx;
–
telesygnalizacja zakłóceń jako retransmisja sygnałów zakłóceniowych z urządzenia
Lista sygnałów telemechaniki p. 8.4.
27
8.1.4
Zabezpieczenia i pomiary
Zabezpieczenia
Wyłączniki kompaktowe wyposażone w wyzwalacz elektroniczny z członami:
a) przeciążeniowym o zakresie 200 - 400A;
b) zwarciowo-bezzwłocznym o zakresie 800 - 4400A.
Pomiar prądu
a) pola zasilające - pomiar prądu w fazie L1, L2 i L3.
Pomiar napięcia
a) szyny zbiorcze sekcji 1 i 2 - pomiar napięcia;
b) pola zasilające - telepomiar sekcji 1 i 2
Ochrona przepięciowa
Do ochrony przepięciowej należy zastosować ograniczniki przepięć:
a) klasy B: 25kA typu DEHN* port MAXI, 225V;
b) klasy C: 20kA typu DEHN* guard 275-230/400V na szynach zbiorczych sekcji 1 i 2
rozdzielnicy 0,4kV AC.
* lub inne równoważne technicznie po uzgodnieniu z RWE Stoen Operator
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Każda z sekcji rozdzielnicy potrzeb własnych prądu przemiennego 0,4kV zasilona liniami
kablowymi 0,4kV w układzie sieciowym TN-S. Konstrukcje szaf należy przyłączyć do uziemienia
ochronnego stacji. Zastosować połączenia wyrównawcze metalowych części obudowy do
konstrukcji lub bednarki uziemiającej.
8.2 Potrzeby własne prądu stałego 220V
Źródłem prądu stałego o napięciu 220V są dwie baterie akumulatorów. Pojemność każdej
z nich w układzie normalnej pracy powinna zapewniać bezpieczną pracę stacji w czasie nie
krótszym niż 8 godzin w przypadku braku zasilania na poziomie AC. W sytuacji awaryjnej (praca
tylko jednej baterii) czas bezpiecznej pracy stacji nie krótszy niż 4 godziny.
Zastosować baterie akumulatorów zgodnie ze specyfikacja techniczna RWE Stoen
Operator, dostępną na stronie www.rwestoenoperator.pl -> Dla biznesu -> Dokumenty ->
Specyfikacje techniczne. Baterie ustawić na dwóch stelażach dwurzędowych. Pod stelażami z
bateriami należy umieścić pojemniki kwasoodporne na wypadek wycieku kwasu z baterii.
28
Każda z baterii współpracuje buforowo z prostownikiem modułowym zabudowanym w
dedykowanej szafie, zlokalizowanej w pomieszczeniu potrzeb własnych.
W warunkach normalnych prostownik powinien pokrywać całe zapotrzebowanie stacji w
moc, doładowując baterie prądem konserwującym, zgodnie z zaleceniem producenta baterii.
Ogniwa każdej baterii powinny być ustawione na max. dwóch stelażach schodkowych
dwurzędowych usytuowanych w pomieszczeniach akumulatorni. Stojaki należy zabezpieczyć
przed wyciekiem kwasów wannami (kuwetami) kwasoodpornymi. Wyprowadzenie zasilania z
baterii należy wykonać przewodem typu HO7RN-F 450/750 V 1x25 mm² (biegun dodatni kolor
czerwony, biegun ujemny kolor niebieski). Przewody należy poprowadzić po ścianie w korytkach i
po przejściu przez ścianę wprowadzić do skrzynek zabezpieczeniowych Fxx baterii stacjonarnej
zlokalizowanych w korytarzu.
Baterię należy zabezpieczyć bezpiecznikami mocy 63A. oraz zapewnić kompensację
termiczną napięcia buforowania poprzez sondę termiczną.
8.2.1
Układ zasilania
Każda z rozdzielnic potrzeb własnych prądu stałego w układzie dwusekcyjnym z
rozłącznikami zasilania i sekcjonowania, wykonana jako prefabrykat. Każda rozdzielnica w
osobnej wolnostojącej szafie. Wyposażona w odpływy posiadające rozłączniki bezpiecznikowe
TYTAN II, (lub inne równoważne technicznie po uzgodnieniu z RWE Stoen Operator) z
możliwością zabezpieczenia wkładką do 63A. Rozdzielnica DC wykonana analogicznie do
załącznika. Rysunek należy traktować jako ideowy, dla rozwiązania z jednym prostownikiem
dwu-modułowym.
Rozdzielnica potrzeb własnych zasila odpływy stacji elektroenergetycznej obejmującej
obwody sterownicze, sygnalizacyjne, napędy aparatury rozdzielni WN/SN. Oświetlenie awaryjne
zasilane poprzez indywidualne inwertery zapewniające min. 1 godzinę pracy.
Obwody zasilania w szafie „+” „-” zlokalizowane obok siebie na listwach montażowych
powinny być rozdzielone przekładkami izolacyjnymi.
W sąsiedztwie drzwi wejściowych do budynku, należy zainstalować skrzynkę Fxx
umożliwiającą przyłączenie zestawu przewoźnego. W skrzynce powinien znajdować się
rozłącznik izolacyjny, oraz zaciski do połączenia rezystora rozładowczego. Obok skrzynki należy
umieścić gniazdo trójfazowe, umożliwiające zasilenie prostownika wchodzącego w skład zestawu
przewoźnego. W pobliżu skrzynki należy zapewnić otwór technologiczny ø 160 mm w celu
wprowadzenia przewodów baterii przewoźnej.
Sieć 220VDC powinna być wyposażona w układ stałego nadzoru rezystancji izolacji, który
przy wystąpieniu doziemienia automatycznie i bez przerywania pracy sieci lokalizuje uszkodzony
odpływ. Układ powinien umożliwiać przekazywanie informacji o swojej pracy (wartości
29
pomiarowe, alarmy, stany awaryjne) do systemów nadrzędnych za pomocą standardowych
protokołów komunikacyjnych. Układ powinien spełniać wymagania norm PN-EN 61557-8, PN-EN
61557-9.
8.2.2
Charakterystyka techniczna rozdzielnicy
Rozdzielnicę potrzeb własnych prądu stałego należy projektować jako wykonanie
indywidualne na bazie typu szafy uzgodnionej z RWE Stoen Operator.
Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy:
a) napięcie znamionowe
250V
b) napięcie izolacji
500V
c) prąd znamionowy
63A
d) kontrola stanu izolacji
mikroprocesorowy układ kontroli doziemienia
e) układ pracy rozdzielnicy
dwie sekcje z łącznikiem sekcji
f)
szafa o wymiarach 1000x2000x600
konstrukcja
g) kolor
RAL 7035
h) stopień ochrony
IP40
i)
rozłączniki bezpiecznikowe TYTAN II firmy Schrack (lub inne równoważne technicznie
po uzgodnieniu z RWE Stoen Operator)
Wyposażenie rozdzielnicy uwzględnia kontrolę napięcia szyn zbiorczych każdej sekcji,
pomiar prądu w torze zasilania baterii akumulatorów, oraz pomiar doziemienia obwodu baterii.
Dodatkowo dla potrzeb sygnalizacji zaniku napięcia stałego należy przewidzieć
niezależny przekaźnik podnapięciowy przesyłający sygnał „stykowo” do telemechaniki. Lista
sygnałów telemechaniki p. 8.4.
8.2.3
Prostownik
Do zasilania rozdzielni 220VDC przy współpracy buforowej z bateriami akumulatorów
należy przewidzieć dwa modułowe zasilacze buforowe (oddzielny zasilacz na każdą sekcję) o
następujących parametrach:
a) napięcie znamionowe: 220VDC;
b) prąd znamionowy (suma modułów): 50A DC;
c) napięcie zasilania: 400/230VAC, 50 Hz;
d) stabilność napięcia wyjściowego: < 1%;
e) tętnienie napięcia wyjściowego: < 0,5%;
f)
korekcja termiczna napięcia wyj: -10ºC do +40ºC;
g) próg ograniczenia prądu wyj: (1,02 – 1,05) In;
30
Ilość modułów prądowych prostownika (min.2) dla jednej baterii, którego parametry
elektryczne powinny gwarantować bezpieczną pracę stacji WN/SN przy awarii jednego z nich
zapewniając pełną redundancję.
Zasilacz powinien być wyposażony w panel monitorowania z czytelnym wyświetlaczem
alfanumerycznym, klawiaturą, diodami LED. Komunikacja w protokole transmisji zgodnym z
Systemem Sterowania i Nadzoru Stacji.
Wyświetlacz zasilacza powinien umożliwiać odczyt:
a) napięcia i prądu wyjściowego;
b) temperatury w otoczeniu baterii;
c) ładunku wprowadzonego i pobranego z baterii;
d) zapisy z rejestratora stanów alarmowych;
e) komunikaty o stanach alarmowych:
–
awaria,
–
przeciążenie,
–
zwarcie,
–
brak ładowania,
–
brak zasilania,
–
głębokie rozładowanie baterii,
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
W obwodach prądu stałego 220V należy zastosować uziemienie ochronne ze stałą
kontrolą rezystancji izolacji.
Bateria akumulatorów 220V
Zastosować baterie akumulatorów zgodnie ze specyfikacją techniczną RWE Stoen
Operator, dostępną na stronie www.rwe.pl → dla dostawców → Dokumenty → Specyfikacje
techniczne → Poziom WN.
Baterię ustawić na stelażach. Pod stelażami z bateriami należy umieścić pojemniki
kwasoodporne na wypadek wycieku kwasu z baterii.
8.3 Potrzeby napięcia gwarantowanego 230VAC
Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy:
a)
rozdzielnica dwusekcyjna sekcjonowana;
b)
napięcie znamionowe: 230V;50Hz;
c)
ilość odpływów: 12;
d)
prąd znamionowy: 16A.
31
Rozdzielnica zasilana jest z falownika o parametrach:
a)
moc: 2kVA;
b)
napięcie zasilające: 220VDC, 230VAC;
c)
napięcie wyjściowe: 230V, 50Hz AC,
d)
stabilność napięcia wyjściowego: ≤3%;
e)
stabilna częstotliwość napięcia wyjść: ≤2%;
f)
zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym: ≤3%;
g)
przeciążalność: 125%/10s;
h) prąd zwarcia: >5xIzn.
Falownik należy wyposażyć w bezstykowy łącznik prądu przemiennego (static switch).
8.4 Lista sygnałów telemechaniki potrzeb własnych AC i DC
Sterownik stacyjny
Rozdzielnia
Pole
Urządzenie
Status
Nazwa sygnału
0
1
Lista zdarzeń
Potrzeby
0,4kV
wyłącznik nN..
Wyłącznik Q..
wyłączony
załączony
wyłącznik nN..
Wyłącznik Q..
wyłączony
załączony
wyłącznik nN..
Wyłącznik Q..
wyłączony
załączony
wyłącznik nN..
Wyłącznik Q..
wyłączony
załączony
wyłącznik nN..
Wyłącznik Q..
wyłączony
załączony
własne
AC
odstawiona nastawiona
przekaźnik SZR Automatyka SZR
Lista alarmów
Moduł pomiaru
Potrzeby
220VDC
napięcia
własne
DC
Przekaźnik
napięciowy
Alarm ogólny
kon.sygn.
sygnał
Wzrost napięcia U>242V
kon.sygn.
sygnał
Obniżka napięcia U<192V
kon.sygn.
sygnał
Zanik napięcia 220V
kon.sygn.
sygnał
32
Moduł kontroli
doziemienia
Zasilacz
Alarm ogólny
kon.sygn.
sygnał
Kontrola doziemienia - Alarm
kon.sygn.
sygnał
Alarm ogólny
kon.sygn.
sygnał
Brak ładowania
kon.sygn.
sygnał
Brak zasilania
kon.sygn.
sygnał
Przeciążenie zasilacza
kon.sygn.
sygnał
Za wysokie napięcie wyjściowe zasilacza
kon.sygn.
sygnał
Za niskie napięcie wyjściowe zasilacza
kon.sygn.
sygnał
Głębokie rozładowanie baterii
kon.sygn.
sygnał
Brak ciągłości obwodów baterii
kon.sygn.
sygnał
kon.sygn.
sygnał
Napięcie 400/230V sekcja 1
powrót
zanik
Napięcie 400/230V sekcja 2
powrót
zanik
Napięcie sterownicze
powrót
zanik
Napięcie sygnalizacyjne
powrót
zanik
kon.sygn.
sygnał
buforowy
Przekroczenie dopuszczalnej temperatury
baterii
Potrzeby
0,4kV
własne
AC
Szafa
rozdzielnicy
Automatyka SZR - uszkodzenie
Lista pomiarów
potrzeby
0,4kV
własne
AC
Pomiar napięcia sek.1
Sterownik pola
Pomiar napięcia sek.2
8.5 Odbiór rozdzielnicy potrzeb własnych u Producenta (FAT)
Zamawiający przewiduje uczestnictwo w próbach odbiorczych u producenta (minimum
jeden dzień w fabryce – czas przejazdu nie jest wliczony). Koszty związane z podróżą,
przejazdami na miejscu, kosztami noclegów i wyżywieniem pokrywa Wykonawca. Maksymalna
33
ilość osób ze strony Zamawiającego – 3 osób. Zakres prób odbiorczych zostanie przedstawiony
przez Wykonawcę w celu jego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zakres prób zostanie
dostarczony na 10 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia. Do odbioru
technicznego wykonawca jest zobowiązany przedstawić protokoły z badań technicznych
kompletnej rozdzielnicy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru pól, które będą
poddane próbom odbiorczym.
8.6 Prace rozruchowe rozdzielni potrzeb własnych
Po dostarczeniu rozdzielnicy potrzeb własnych AC i DC na obiekt (przed załączeniem)
wymagane badania rezystancji zestyków torów prądowych metodą techniczną poświadczone
odpowiednim protokołem. Końcowe testy i próby funkcjonalne będą wykonywane w obecności
przedstawiciela Inwestora.
9. Telemechanika i łącze inżynierskie
9.1
Telemechanika
System Nadzoru i Sterowania Stacji (SSiN) powinien spełniać standardy rozwiązań
stosowane w RWE Stoen Operator.
9.1.1 Z koncentratorem stacyjnym telemechaniki mają współpracować wszystkie urządzeni
cyfrowe rozdzielni 110kV i 15kV. Komunikacja pomiędzy urządzeniami a koncentratorem
ma być zrealizowana w standardzie IEC 60870-5-103, lub DNP. Dopuszcza się
podłączenie urządzeń dodatkowych, np. sterowników potrzeb własnych do koncentratora
za pomocą protokołów, Modbus itp., zgodnie z protokołem zaimplementowanym w
urządzeniu. Komunikacja pomiędzy koncentratorem obiektowym a systemem nadrzędnym
SCADA ma być zrealizowana za pomocą protokołu DNP3 (dwa kanały – podstawowy
zrealizowany za pomocą stałego łącza w standardzie Ethernet; rezerwowy – zrealizowany
za pomocą transmisji GPRS). Struktura połączeń (topologia) pomiędzy urządzeniami
(zabezpieczeniami, sterownikami a koncentratorem) musi być tak zrealizowana, że
uszkodzenie któregoś z urządzeń nie powoduje zakłóceń w transmisji danych dla innego
urządzenia.
9.1.2 Koncentrator powinien mieć możliwość synchronizacji z lokalnego odbiornika GPS oraz z
centrum dyspozytorskiego i powinien synchronizować wszystkie urządzenia cyfrowe stacji.
9.1.3 Koncentrator telemechaniki powinien być w wykonaniu przemysłowym – bez elementów
wirujących, posiadać typową budowę modułową, z możliwością swobodnej wymiany
poszczególnych paneli, posiadać moduł wejść dwustanowych niezbędny do obsługi
34
sygnałów alarmowych dodatkowych stacji, a także możliwość swobodnej rozbudowy o
dodatkowe
moduły
do
transmisji
szeregowej
i
wejść
dwustanowych.
Zasilanie
koncentratora powinno być zrealizowane z gwarantowanych napięć z potrzeb własnych
stacji, bez dodatkowych dedykowanych urządzeń UPS.
9.1.4 Do koncentratora powinno być dostarczone oprogramowanie z możliwością zainstalowania
go na komputerze przenośnym, umożliwiające konfigurację telemechaniki oraz diagnostykę
urządzeń współpracujących z koncentratorem, w szczególności edytor i konfiguratory
umożliwiające zmiany w konfiguracji i diagnostykę urządzeń w standardzie IEC 60870-5103, DNP (w uzasadnionych przypadkach IEC 61850). Oprogramowanie diagnostyczne
powinno umożliwiać kontrolę stanów sygnalizacji na poszczególnych bitach, podgląd
wartości pomiarowych, wykonywanie sterowań, a także kontrolę transmisji z urządzeniami
stacyjnymi i systemem nadrzędnym. Z poziomu urządzenia obiektowego telemechaniki
oprogramowanie
diagnostyczne
powinno
umożliwiać
edytowanie
telesygnalizacji
i
telepomiarów do systemu nadrzędnego.
Koncentrator telemechaniki obiektowej realizuje:
Telesterowanie
łącznikami rozdzielni 110 i 15 kV
automatykami stacyjnymi
Telesygnalizacja
stanu położenia łączników i automatyk rozdz.WN i SN
stanu położenia łączników i automatyk rozdz. pot.własnych
sygnałów ostrzegawczych z centralnej sygnalizacji
zadziałania zabezpieczeń
Telepomiary
prądów fazowych
napięć między-przewodowych
mocy czynnej i biernej
Koncentrator telemechaniki obiektowej powinien być przygotowany do obsługi docelowej
ilości pól WN i SN. Powinien posiadać dwa kanały transmisji do ZDM. Szczegółowy zakres
telesterowania, telesygnalizacji i telepomiarów należy uzgodnić na etapie prac projektowych.
Urządzenia telemechaniki obiektowej powinny być
bezprzerwowego o czasie autonomii nie krótszym niż 8 godz.
Zasilanie urządzenia:
35
zasilane z
układu napięcia
Wszystkie urządzenia telemechaniki powinny być przygotowane do zasilania z dwóch
obwodów napięcia stałego 220V DC (jeden zasilający główną kasetę koncentratora, drugi dla
potrzeb napięcia sygnalizacji), oraz niezależnie dla potrzeb gniazda serwisowego i oświetlenia
szafy obwód napięcia przemiennego 230V AC.
Wymagania dotyczące listy: telesygnalizacji zawarte są w standardzie opisów SCADY
„Szczegółowy opis tekstów do edycji sytemu SCADA”, poniżej przykładowa tabela listy.
Przykładowa tabela listy telesygnalizacji
Index
Nr
Stacja Urządzenie Napięcie Kierunek
Położenie Opis
DNP3:
pola
1
0
1
110 kV
Wyłącznik
ZAŁ
WYŁ
2
110 kV
Wyłącznik
ZAŁ
WYŁ
3
110 kV
Odłącznik transformatora ZAŁ OTWARTY
4
110 kV
Odłącznik transformatora ZAŁ OTWARTY
110 kV
5
110 kV
6
110 kV
7
110 kV
8
układ 1A
Odłącznik szynowy
układu
ZAŁ
układ 1A
Odłącznik szynowy
układu
ZAŁ
układ 2
Odłącznik szynowy
układu
ZAŁ
układ 2
Odłącznik szynowy
układu
ZAŁ
OTWARTY
OTWARTY
OTWARTY
OTWARTY
9
110 kV
Uziemnik transformatora
ZAŁ OTWARTY
10
110 kV
Uziemnik transformatora
ZAŁ OTWARTY
11
110 kV
Uziemnik pola
ZAŁ OTWARTY
12
110 kV
Uziemnik pola
ZAŁ OTWARTY
9.2
Łącze inżynierskie
Zabezpieczenia instalowane na obiekcie powinny być wyposażone w dedykowane wyjścia
umożliwiające zestawienie lokalnej sieci ethernetowej w standardzie LAN 100Base-TX, lub FX.
Zabezpieczenia te powinny być włączone bezpośrednio do dedykowanej na potrzeby łącza
inżynierskiego sieci ethernetowej umożliwiającej zdalny nadzór nad urządzeniami EAZ przez
służby eksploatujące zabezpieczenia i telemechanikę. Nie jest dopuszczalne stosowanie
wspólnej struktury łączności na potrzeby komunikacji obiektowej i łącza inżynierskiego.
36
10. Transformatory 110/15/15kV oraz komory transformatorowe
Dostawę dwóch transformatorów 110/15/15kV 63MVA wraz z wprowadzeniem do komór
oraz montażem ciężkim zapewnia Inwestor. Transformatory będą spełniały wymagania
specyfikacji technicznej RWE Stoen Operator. Po stronie 110kV, 15kV oraz punktu gwiazdowego
transformatory będą posiadały gniazda suche. Inwestor zapewni dostawę dobranych przez
producenta transformatora ograniczników przepięć 15kV oraz punktu gwiazdowego. Dobór i
montaż wymienników ciepła (chłodnic oleju transformatorowego) należy do Inwestora. Instalacja
ogrzewania i wentylacji przyłączona do wymienników ciepła leży po stronie Oferenta (kanały
wentylacyjne zostaną wprowadzone do komór transformatorów WN/SN i przyłączone do
wymienników ciepła zainstalowanych na transformatorach). Kanały wentylacyjne pokryte
odpowiednio dobraną izolacją. Oferent przewidzi dodatkową wentylację mechaniczną komór
transformatorów WN/SN odprowadzającą ciepło znad powierzchni transformatora. System
chłodzenia dodatkowego komór zostanie wykonany w sposób ograniczający emisję hałasu do
otoczenia.
Po stronie Oferenta leży wykonanie w pomieszczeniach transformatorów mocy odłącznika
i dwóch uziemników na mostach kablowych 15kV obydwu uzwojeń transformatora. W obydwu
komorach transformatorów WN/SN przewidzieć szafkę kablową umożliwiającą bezpieczne i łatwe
przyłączenie agregatu do obróbki oleju transformatorowego. Przyłącze zasilone bezpośrednio z
komór transformatorów uziemiających.
Dodatkowo po stronie Oferenta leży wykonanie wyprowadzenia temperatury oleju i
rdzenia z transformatorów WN/SN do systemu nadrzędnego Ex. Pomiar powinien zapewniać
skuteczną kompensację przewodów pomiarowych.
Podłączenie transformatorów (po stronie 110kV, 15kV, punktu N oraz obwodów
wtórnych), ich uruchomienie zgodnie z Programem Załączenia leży po stronie Wykonawcy.
Komory transformatorów wybudowane zostaną tak, aby spełniały wszystkie warunki
ochrony środowiska. Będą posiadały szczelne misy olejowe mogące pomieścić 100% oleju
zawartego w transformatorze. W każdej komorze należy przewidzieć odpowiednio zabezpieczony
właz rewizyjny misy olejowej. W otworach technologicznych (transportowych) przewiduje
się wsporczą konstrukcję rozbieralną. Oświetlenie komór transformatorowych zaprojektować w
sposób umożliwiający eksploatacyjną wymianę źródeł światła bez konieczności wyłączania
transformatora. Poziom natężenia oświetlenia powinien zostać zaprojektowany i dobrany jak dla
stanowiska pracy (dotyczy również pomostu BHP i powierzchni kadzi).
Pomieszczenia komór transformatorów WN/SN będą wyposażone w stalowe pomosty
BHP na poziomie pokrywy kadzi transformatora (inwestor zapewnia ich dostawę i montaż).
Podczas projektowania Oferent będzie współpracował z dostawcą pomostów w celu uniknięcia
ich kolizji z układem wentylacji, oświetlenia oraz instalacji ppoż.. Inwestor udostępni wszelkie
37
informacje konieczne do prawidłowego zamontowania transformatorów mocy w budynku i
połączenia ich z instalacjami stacji przez Wykonawcę (dotyczy to także instalacji chłodzenia
transformatorów). Komora transformatorowa, wyrzutnie oraz czerpnie powietrza powinny być
zaprojektowane oraz wykonane z elementów limitujących hałas pochodzący od transformatorów
mocy. Jego poziom nie będzie większy aniżeli wartość dopuszczalna dla obszarów, na którym
zlokalizowana jest stacja.
Oferent
zobowiązany
jest
do
skoordynowania
wszystkich
prac
związanych
z
przyłączeniem instalacji podłączonych do transformatorów 110/15kV.
11. Pomieszczenie wentylatorni, odzysk ciepła z transformatorów
110/15/15kV
Kanały wentylacyjne odprowadzające ciepło z chłodnic transformatorów zakończone
zostaną wyrzutniami dachowymi. Odejścia z kanałów wyrzutni będą umożliwiały skierowanie
części powietrza do komory mieszania będącej częścią centrali sterującej wykorzystaniem
odzyskanego ciepła. Odzyskiwane ciepło będzie rozprowadzone do pomieszczeń rozdzielni
110kV i 15kV oraz wybranych pomieszczeń na I piętrze. Panel sterujący układem odzysku ciepła
będzie znajdował się w pomieszczeniu wentylatorni. Uproszczona, czytelna instrukcja sterowania
podstawowymi funkcjami centrali będzie umieszczona w jej pobliżu. Inwestor zapewni szkolenie
w zakresie obsługi, zasady działania oraz eksploatacji systemu wentylacji wraz z centralą
sterującą. Szkolenie obywać się będzie w dwóch uzgodnionych terminach w nowobudowanej
stacji RPZ Wschodnia.
12. Zespoły uziemiające 15/0,4kV (ZU1, ZU2, ZU3, ZU4)
12.1 Wymagania ogólne
Sieć
15kV
pracować
będzie
z
wymuszeniem
składowej
czynnej
prądu
ziemnozwarciowego. Jeden zespół uziemiający składający się z transformatora uziemiającego i
rezystora. Każdy zespół uziemiający będzie współpracować z przypisanym mu uzwojeniem
transformatora mocy.
Wszystkie połączenia w polu należy dobrać na etapie projektowania. Fundamenty pod
transformator i rezystor należy wykonać jako szczelne, betonowe misy olejowe. Stanowisko
należy wyposażyć w odłącznik jednobiegunowy z napędem ręcznym umożliwiającym
indywidualne odłączenie rezystora. Ponadto konieczna jest zabudowa na stanowisku
ograniczników przepięć, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami np. ograniczniki przepięć
38
wtykowe Euromold typu 400BP-10SA-22N (lub o równoważnych parametrach technicznych) oraz
ogranicznik pkt. zerowego wtykowy Euromold typu 400BP-10SA-15N (lub o równoważnych
parametrach technicznych). Stanowisko należy wyposażyć w szafę obwodów wtórnych.
Z uzwojeń 0,4kV transformatorów zasilane będą potrzeby własne stacji. Uzwojenia
transformatorów uziemiających strony 0,4kV o mocy dobranej dla potrzeb stacji. Przy bilansie
mocy dla transformatorów uziemiających należy przewidzieć możliwość podłączenia agregatu do
obróbki oleju transformatorów 110/15kV o mocy do 140 kVA; Uzn=0,4kV. Minimum dwa
transformatory uziemiające zasilane z różnych transformatorów WN/SN powinny spełniać
warunek bilansu mocy przy przyłączonym agregacie do obróbki oleju.
W komorach zespołów uziemiających kable należy zakończyć głowicami wtykowymi po
stronie SN. Po stronie nn należy zastosować osłony zacisków izolacją roboczą łatwo
demontowalną
i
do
ponownego
uziemiającego
wyposażyć
w
zastosowania.
zaciski
Podłączenie
umożliwiające
czasowy
kablowe
montaż
transformatora
uziemiaczy
dla
bezpiecznego przygotowania miejsca pracy.
W dwóch komorach transformatorów uziemiających zasilanych z dwóch różnych
transformatorów mocy 110/15kV należy przewidzieć szafki kablowe dla wyprowadzenia zasilania
agregatu do obróbki oleju (dla transformatorów 110/15kV).
12.2 Transformatory uziemiające
Transformatory uziemiające muszą spełniać wymagania specyfikacji technicznej RWE
Stoen Operator, dostępną na stronie www.rwe.pl → dla dostawców → dokumenty →
Specyfikacje techniczne.
Transformatory uziemiające wyposażone w przepusty wtykowe np. Euromold, serii 400TB
(lub o równoważnych parametrach technicznych).
12.3 Rezystory
Rezystory muszą spełniać poniższe warunki.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia dla powietrza:
–
najwyższa (+40°C);
–
najwyższa średnia 24-godz. (+30°C);
–
najniższa długotrwała (-25°C);
–
Wilgotność względna powietrza mierzona w ciągu jednego miesiąca nie powinna być
większa niż 90%;
–
Wysokość instalowania nad poziomem morza nie powinna być większa niż 1000m.
39
Cechowanie i oznaczenia
Oznaczenie rezystorów uziemiających powinno składać się z członu literowego i członu
cyfrowego. Człon literowy „UR” określa rodzaj urządzenia i jest wspólny dla wszystkich typów.
Człon cyfrowy określa głównie parametry danego typu rezystora uziemiającego. Pierwsza liczba
tego członu powinna określać wartość znamionowego prądu, a druga liczba powinna określać
znamionowe napięcie sieci elektroenergetycznej, trzecia liczba powinna oznaczać usytuowanie
izolatora wysokiego napięcia.
Na rezystorze powinna być umieszczona tabliczka znamionowa, schemat połączeń
obwodu elektrycznego, znak uziemienia przy zacisku uziomowym obudowy i izolatorze „dolnego”
wyprowadzenia rezystancji oraz „N” przy izolatorze „górnego” wyprowadzenia rezystancji.
Wymagania
Rezystor powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Wszystkie
części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją ciągłą powłoką ochronną. Obudowa
rezystora uziemiającego powinna spełniać stopień ochrony IP23 zgodnie z PN-92/E-08106.
Wymiary rezystora powinny być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną. Różnica pomiędzy masą
znamionową, a masą zmierzoną nie może wynosić więcej niż ±5%. Zaciski przyłączeniowe
powinny być wytrzymałe na zginanie siłą 200N. Śruba zacisku uziomowego powinna być
zabezpieczona przed korozją. Rezystor wyposażony w przepust wtykowy np. Euromold lub o
równoważnych parametrach technicznych.
Rezystor powinien wytrzymać upuszczenie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
normy PN-85/E-04605/03 i PN-85/E-04605/04 przy unoszeniu krawędzi, naroży i całego
rezystora na wysokość 100mm. Rezystor w czasie prób nie powinien ulec uszkodzeniu, a
połączenia mechaniczne nie powinny się poluzować.
Znamionowa rezystancja i impedancja
Znamionowa rezystancja rezystora uziemiającego powinna wynosić dla :
Un(kV)=15/√3, In(A)=500, Rn(Ω)=17,5
Wartość rezystancji zmierzona, odniesiona do temperatury +20°C powinna się mieścić w
granicach Rn±5%. Wartość impedancji obwodu aktywnego nie powinna być większa niż 5%
wartości zmierzonej.
Nagrzewanie rezystora uziemiającego
Dopuszczalny
przyrost
temperatury
obwodu
aktywnego
rezystora
nie
powinien
przekraczać 550°C.
Nagrzewanie obwodu aktywnego rezystora uziemiającego należy przeprowadzić w celu
probierczym, który składa się z następujących obciążeń:
–
500±5% A przy 5±10% sek.;
40
–
przerwa w obciążeniu prądem przez 30±10% sek.;
–
500±5% A przy 5±10% sek.
W końcu cyklu probierczego przy temperaturze otoczenia +40°C±2°C rezystancja
obwodu aktywnego nie powinna przekraczać 110% wartości znamionowej rezystancji.
Wytrzymałość elektryczna izolacji
Izolacja obwodu aktywnego rezystora uziemiającego powinna wytrzymać w normalnych
warunkach atmosferycznych napięcie udarowe piorunowe obu biegunowości o wartościach
szczytowych i kształcie fali 1,2/50µs (po 5 udarów każdej biegunowości):
95kV dla rezystorów o napięciu znamionowym Un=15/√3kV i Un=20/√3kV. Badania należy
przeprowadzić zgodnie z PN-86/E-04070/13 i PN-E-05115.
Izolacja obwodu głównego rezystora uziemiającego powinna wytrzymać na sucho i pod
znormalizowanym deszczem w ciągu 1 minuty napięcie probiercze o wartości skutecznej 50kV i
częstotliwości 50Hz dla rezystora o znamionowym napięciu Un=15/√3kV i Un=20/√3kV.
Izolacja obwodów wtórnych przekładnika prądowego powinna wytrzymać w ciągu 1
minuty
napięcie
probiercze
przemienne
o wartości
skutecznej
2kV.
Badania
należy
przeprowadzić zgodnie z PN-85/E/04070/12.
13. Wewnętrzne powiązania kablowe
Oferent zobowiązany jest do wykonania wszystkich połączeń pomiędzy urządzeniami
instalowanymi w stacji w ramach jej przebudowy (dotyczy to również połączeń rozdzielnicy 110kV
oraz transformatorów WN/SN z innymi urządzeniami). Dodatkowo Wykonawca na potrzeby
przebudowy stacji wykona wszystkie konieczne przebudowy tras kablowych 15kV.
13.1 Powiązania kablowe rozdzielni 110kV do transformatorów
110/15/15kV
Rozdzielnica 110kV GIS powiązana będzie z transformatorami 110/15/15kV liniami
kablowymi 110kV wewnątrz budynku. Należy dobrać przekroje kabli dla docelowych
transformatorów mocy 63MVA zgodnie ze specyfikacją techniczną RWE Stoen Operator,
dostępną na stronie www.rwe.pl → Dla Dostawców → Dokumenty → Specyfikacje techniczne.
41
13.2 Powiązania kablowe do transformatorów uziemiających 15/0,4kV
(TU1, TU2, TU3, TU4)
Należy dobrać przekroje kabli zgodnie ze specyfikacją techniczną RWE Stoen Operator,
dostępną na stronie www.rwe.pl → Dla Dostawców → Dokumenty → Specyfikacje techniczne.
13.3 Powiązania kablowe rozdzielni 15kV z transformatorami 110/15kV
strona 15kV
Należy dobrać przekroje kabli zgodnie ze specyfikacją techniczną RWE Stoen Operator,
dostępną na stronie www.rwe.pl → Dla Dostawców → Dokumenty → Specyfikacje techniczne.
W
ciągu
mostów kablowych
15kV
z
transformatorów 110/15kV
w komorach
transformatorowych należy zainstalować odłączniki z podwójnym uziemnikiem (uziemniki
obustronnie).
Kolorystyka napędów ręcznych odłączników – jasnozielony.
Kolorystyka napędów uziemników – żółty.
14. Układy pomiarowe
14.1 Uwagi ogólne
Układy pomiarowe należy instalować:
–
po stronie 15kV transformatorów mocy (oddzielnie dla każdego z uzwojeń wtórnych
transformatorów);
–
na każdym wejściu do rozdzielnic głównych niskiego napięcia potrzeb własnych;
–
w polach liniowych 110kV.
Zasilanie urządzeń komunikacyjnych (serwery portów szeregowych, modemy) oraz modułów
transmisyjnych powinno być realizowane z gwarantowanego źródła napięcia (potrzeby własne prądu
stałego).
W zakresie zadania należy wykonać dostawę i wyposażenie szaf pomiarowych dla całego
docelowego układu pomiarowego bez dostawy liczników, które są po stronie RWE Stoen Operator.
Układy pomiarowe (w części obwodów wtórnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi liczniki, UPS, itp.) należy instalować w „szafach rozliczeniowo-bilansujących węzeł energetyczny". Z
szafy pomiarowej (koncentratora danych) należy wyprowadzić magistrale komunikacyjną do stojaka
światłowodowego – standard należy uzgodnić z wydziałem TELKO w RWE.
Rozwiązania układów pomiarowych należy projektować i wykonać wg aktualnych
„Wytycznych projektowania i wykonywania rozliczeniowych układów pomiarowych energii
42
elektrycznej na terenie RWE Stoen Operator." Projektowane rozwiązania układów pomiarowych
należy na etapie opracowywania projektu wykonawczego uzgodnić z RWE Stoen Operator.
Uzgodnieniu podlegają układy pomiarowe w pełnym zakresie ich budowy.
Układ połączeń przekładników „gwiazda", liczniki trójsystemowe, czterokwadrantowe.
Instalowane w układach pomiarowych liczniki i przekładniki napięciowe oraz prądowe
powinny posiadać ważne cechy legalizacyjne.
Przekładniki pomiarowe należy dobrać optymalnie do warunków ich obciążenia po stronie
pierwotnej i wtórnej, warunków zwarciowych i warunków, w jakich zostaną zamontowane.
Obciążenie i wykonanie obwodów pomiarowych przekładników napięciowych powinno być
takie, by spadek napięcia w obwodach napięciowych liczników nie przekraczał wynoszącej 0,25%
względnej wielkości dopuszczalnej.
Oprzewodowanie układów pomiarowych powinno być wykonane przewodami ciągłymi (od
przekładników do listew kontrolno-pomiarowych) typu DY 2,5. Przekrój większy (lub kabel
sygnalizacyjny) jest stosowany za wiedzą RWE Stoen Operator tylko w uzasadnionych technicznie
sytuacjach.
Obwody wtórne przekładników należy uziemić. W przekładnikach prądowych należy uziemić
początki uzwojeń wtórnych, zaś w napięciowych punkt wspólny (zerowy) połączonych uzwojeń
wtórnych.
W układach pomiarowych nn należy instalować układy kontroli obecności napięcia, które
należy podłączyć do zacisków liczników.
14.2 Urządzenia
Przekładniki
pomiarowe
(wydzielony
rdzeń/uzwojenie
pomiarowe)
jednofazowe,
legalizowane, klasy 0,2, mocy dobranej do warunków obciążenia obwodów wtórnych
przekładników ( → „Wytyczne....").
Przekładniki prądowe o przekładni znamionowej dobranej do spodziewanego obciążenia
(z uwzględnieniem wielkości ext.), prądzie wtórnym 5 A, ext. > 120%, FS = 5.
Przekładniki napięciowe jednostronnie izolowane z wyprowadzonym przewodem
zerowym w obwodzie wtórnym.
W układach pomiarowych 110kV liczniki trójsystemowe, statyczne, czterokwadrantowe,
klasy co najmniej 0,2 dla energii czynnej, 0,5 dla energii biernej, z dwoma niezależnymi od siebie
cyfrowymi wyjściami komunikacyjnymi RS oraz wyjściem ethernetowym, pamięcią profilu
obciążenia w postaci stanów liczydeł i mocy (z krokiem/okresem uśredniania 15-minutowy z
możliwością 1-godzinnego) z minimum 63 dni, zewnętrzną synchronizacją czasu licznika (impuls
napięciowy) poprzez GPS, z pomiarem dwukierunkowym energii czynnej i biernej.
43
W układach pomiarowych 15kV w polach transformatorowych liczniki trójsystemowe,
statyczne, czterokwadrantowe, klasy co najmniej 0,5 dla energii czynnej, 1 dla energii biernej, z
pomiarem strat (pomiary realizowane przez liczniki elektroniczne energii, nie przez oddzielne
liczniki), z dwoma niezależnymi od siebie cyfrowymi wyjściami komunikacyjnymi RS oraz
wyjściem ethernetowym, pamięcią profilu obciążenia w postaci stanów liczydeł (okres
uśredniania 15-minutowy z możliwością 1-godzinnego) z minimum 63 dni, zewnętrzną
synchronizacją czasu licznika (impuls napięciowy) poprzez GPS, z pomiarem jednokierunkowym
energii czynnej i biernej.
W układach pomiarowych nn liczniki trójsystemowe, statyczne, dwu/czterokwadrantowe,
klasy, co najmniej 1 dla energii czynnej, 2 dla energii biernej, z cyfrowym wyjściem
komunikacyjnym (RS485) oraz wyjściem ethernetowym, pamięcią profilu obciążenia w postaci
stanów liczydeł i mocy (z krokiem/okresem uśredniania 15-minutowy z możliwością 1godzinnego) z minimum 63 dni, zewnętrzną synchronizacją czasu licznika (impuls napięciowy)
poprzez GPS, z pomiarem dwukierunkowym energii czynnej i biernej.
Serwer portów szeregowych jako podstawowa droga transmisji danych pomiarowych z
liczników umożliwiające podłączenie modułów komunikacyjnych z portami szeregowymi do sieci
ETHERNET.
Modem GSM współpracujący z licznikami energii jako rezerwowa droga transmisji danych
pomiarowych.
14.3 Akwizycja danych pomiarowych
W ramach instalacji szafy pomiarowej należy przewidzieć dwie niezależne drogi transmisji
danych z zainstalowanych liczników do systemów pomiarowych, eksploatowanych w RWE Stoen
Operator.
W celu odczytu próbek licznikowych w szafie FQ zainstalowany zostanie switch do
którego wpięte zostaną liczniki każdego z opomiarowanych pól. Wszystkie liczniki zostaną
zsynchronizowane za pośrednictwem niezależnego zegara zlokalizowanego w szafie FQ.
Odczyt próbek licznikowych będzie odbywał się w dwojaki sposób:
–
podstawowy sieć LAN (moduły komunikacyjne z wejściem Ethernet w licznikach,
serwery portów szeregowych (np.MOXA), switche przemysłowe);
–
rezerwowy GSM (moduły komunikacyjne w licznikach oraz modem GSM (np.
amiROUTER).
44
Rys. 2 Schemat połączeń telekomunikacyjnych zespołu licznikowego
Ze wszystkich liczników należy przewidzieć dwa niezależne od siebie wyjścia cyfrowe
typu Ethernet oraz RS 485. Następnie należy wyprowadzić dwie magistrale komunikacyjne
oznaczone symbolami „m1 i m2” zakończone opisaną listwą łączeniową. Magistrale
komunikacyjne musza pracować równolegle i nie zakłócać się nawzajem. Każda listwa powinna
zostać umiejscowiona w szafie licznikowej w miejscu łatwo dostępnym dla służb technicznych
RWE i opisana symbolem „m1” oraz „m2”. (magistrala „m1” pracująca z łączem stałym oraz
magistralę
„m2” dla urządzenia GSM. Dane należy wprowadzić do systemu SKOME Firmy
Innsoft w RWE Stoen Operator.
14.4 Synchronizacja czasu
Wszystkie układy pomiarowe na stacji powinny posiadać synchronizacje czasu.
Synchronizacja czasu realizowana jest w oparciu o jedno urządzenie - konwerter sygnału
GPS.
Antenę
GPS
należy
zainstalować
na
zewnątrz
budynku
stacji
i połączyć z odbiornikiem GPS. Maksymalna długość anteny wynosi 13m. Standardowo odbiornik
GPS znajduje się w nowej szafie pomiarowej. Jeżeli kabel anteny będzie za krótki, żeby go
wprowadzić do szafy pomiarowej, wtedy odbiornik GPS należy zamontować na zewnątrz szafy w
oddzielnej skrzynce. Skrzynka powinna być zamontowana w takim miejscu, aby można było
swobodnie połączyć kabel anteny z odbiornikiem GPS. W takim przypadku należy też
45
doprowadzić do skrzynki zasilanie odbiornika GPS z szafy pomiarowej oraz łącza
komunikacyjne, do liczników.
14.5 Transmisja danych z liczników energii do systemu SKOME
Transmisja danych rejestrowanych przez liczniki do systemu pomiarowego SKOME
powinna zostać wykonywana za pośrednictwem łącza stałego oraz drogą radiową jako
rezerwowa droga transmisji (modem GSM).
14.6 Zasilanie liczników
Podstawowe zasilanie liczników powinno odbywać się z obwodów napięć pomiarowych –
3x58/100V AC. W przypadku zaniku podstawowego napięcia zasilania układy liczników, wraz z
urządzeniami łączności zostają zasilone napięciem rezerwowym doprowadzonym z potrzeb
własnych prądu stałego 220V DC.
14.7 Uwagi dodatkowe
Połączenia, kolorystykę i przekroje przewodów w układach pomiarowych wykonać
zgodnie ze standardem RWE Stoen Operator.
Liczniki elektroniczne potrzeb własnych nn należy zintegrować z systemem pomiarowym
15kV (z wykorzystaniem wyjść cyfrowych). Szafy pomiarowe dodatkowo wyposażyć w gniazdo
230V umożliwiające podpięcie komputera przenośnego.
Szafy pomiarowe muszą być spójne z szafami zabezpieczeń pod kątem budowy
i wykonania (szerokość, głębokość, wysokość, elewacja, itd.) – zalecany jeden producent.
Projektowane rozwiązanie powinno umożliwiać zdalny serwis koncentratora danych.
15. Urządzenia telekomunikacyjne
Urządzenia łączności umieścić w wydzielonym pomieszczeniu łączności. Pomieszczenie
należy wyposażyć w programowalny klimatyzator oraz podłogę technologiczną podwyższoną z
płytami 600x600mm, grubość 38mm, antyelektrostatyczną, odporność ogniowa REI30,
obciążenie punktowe 5kN, obciążenie powierzchniowe 25kN/m2. Konstrukcja wsporcza na
trawersach 20cm. Pod podłogą w pobliżu szafy telekomunikacyjnej zlokalizować listwę
uziemiającą. W pomieszczeniu telekomunikacji należy zainstalować naścienną rozdzielnicę o
mocy ok. 20kVA zasilaną z tablicy potrzeb własnych 400/230VAC stacji oraz napięcia
gwarantowanego 220VDC. W rozdzielnicach przewidzieć po ok. 20 obwodów z sygnalizacją
optyczną i obciążenia.
46
Do obsługi telemechaniki stacji 110/15kV RPZ Wschodnia i zapewnienia łączności należy
zakupić, zainstalować i uruchomić następujące urządzenia:
–
szafę oznaczoną symbolem S30 ze switchami HP A5500 przełącznicami optycznymi,
przełącznicą Krone i listwami gniazd zasilających;
–
rozdzielnicę 0,4kV oznaczoną symbolem FB, przeznaczoną do zasilania urządzeń
łączności;
–
sieć kablową i optyczną wewnętrzną do powiązań urządzeń łączności z szafami
telemechaniki, opomiarowania oraz innymi urządzeniami, z których wymagana będzie
transmisja sygnałów.
15.1 Szafa łączności
Szafę S30 przeznaczoną do zapewnienia łączności ze stacją wyposażyć w:
−
dwa switche szkieletowe HP 5500-24G-4SFP HI Switch with 2 interface Slots z dwoma
zasilaczami HP 5500 150WAC oraz dwoma transceiverami SFP typu HP X120 1G SFP
LC LX i dwoma typu HP X120 1G SFP LC SX;
−
dwie przełącznice światłowodowe 48 portowe ze złączami E2000/APC;
−
przełącznicę MDF/DDF z łączówkami Krone;
−
patchpanel ze złączami RJ45;
−
listwy zasilające 230V AC i gwarantowane 220V DC.
Porty optyczne transceiverów HP X120 1G SFP LC LX podłączyć patchcordami
jednomodowymi do przełącznic optycznych w celu wyprowadzenia sygnałów z urządzeń
łączności do ośrodków dyspozycyjnych za pośrednictwem sieci światłowodowej. Porty optyczne
transceiverów HP X120 1G SFP LC SX podłączyć patchcordami wielomodowymi z portami
optycznymi transceiverów SFP switchy dostępowych usytuowanych na terenie obiektu.
Do transmisji sygnałów SCADA, z urządzeń zabezpieczeń, łącza inżynierskiego,
opomiarowania i monitoringu będą wykorzystane trzy przemysłowe switche dostępowe
usytuowane na terenie stacji, w pobliżu tych urządzeń. Switche dostępowe powinny być
połączone ze switchami szkieletowymi znajdującymi się w pomieszczeniu telekomunikacji przy
pomocy patchcordów wielomodowych. Jako switche dostępowe należy przewidzieć switche
CISCO IE-2000-8TC-G-B z dwoma zasilaczami PWR-IE3000-AC, wyposażone w dwa
transceivery SFP typu GLC-SX-MMD=. Opcjonalnie mogą być użyte switche MICROSENS
MS650869M-B z dwoma zasilaczami MS700482-24B wyposażone w transceivery SFP typu
MS100200DX. Wybór typu switchy dostępowych zostanie dokonany na etapie budowy obiektu.
Kable światłowodowe należy doprowadzić do pomieszczenia łączności w rurach
niepalnych oraz zakończyć metodą spawania na przełącznicach panelowych 19” ze złączami
E2000/APC w szafie S30. Po wykonaniu spawów należy dokonać pomiarów włókien i złączy
47
światłowodowych metodą reflektometryczną oraz transmisyjną. Dodatkowe zapasy kabli
światłowodowych – ok. 10m należy ułożyć pod podłogą technologiczną w pomieszczeniu
łączności.
15.2 Instalacja telefoniczna
Instalację telefoniczną w pomieszczeniach stacji RPZ Wschodnia wykonać przewodami
typu skrętka kat.5 ekranowana, układana pod podłogą technologiczną w pomieszczeniach
łączności i w listwach instalacyjnych w pomieszczeniu korytarza i rozdzielni 110kV oraz 15kV.
Skrętka powinna być zakończona w pomieszczeniach rozdzielni gniazdami RJ 45 (po dwa kable i
dwa gniazda w każdym pomieszczeniu) a w szafie łączności na patchpanelu. Aparaty
telefoniczne VoIP w wykonaniu przemysłowym przystosowane do zawieszenia na ścianie
zainstalować w pomieszczeniach:
−
potrzeb własnych;
−
łączności;
−
rozdzielni 15kV;
−
rozdzielni 110kV.
W bliskim sąsiedztwie aparatów telefonicznych powinno znajdować się gniazdo zasilające
230 VAC umożliwiające podłączenie zasilacza telefonu VoIP.
Telefony zostaną przyłączone do odpowiednich portów switchy szkieletowych lub
dostępowych.
15.3 Zasilanie urządzeń
Do szafy S30 należy doprowadzić obwody z rozdzielnicy napięcia 230V AC oraz stacyjne
napięcie gwarantowane 220V DC i podłączyć odpowiednio do listew LZ230 V AC wyposażonych
w minimum 5 gniazd z bolcem uziemiającym oraz LZ220V DC.
W miejscach instalacji switchy dostępowych powinno być doprowadzone zasilanie z
dwóch niezależnych źródeł: 230V AC i gwarantowane napięcie stacyjne 220V DC.
16. Inne wymagania
16.1 Standardy RWE Stoen Operator
Jeśli powyższe wymagania techniczne nie precyzują szczegółowo wszystkich rozwiązań
technicznych, to w trakcie uzgadniania przez RWE Stoen Operator projektów wykonawczych,
jako standardowe będą wymagane typowe rozwiązania techniczne zastosowane dotychczas w
48
obiektach RWE Stoen Operator. Wszystkie instrukcje dotyczące urządzeń zainstalowanych na
stacji oraz napisy na urządzeniach powinny być w języku polskim.
16.2 Zaciski
Budowa i wymiary zacisków muszą zapewniać połączenie zdolne do przenoszenia
prądów ciągłych i zwarciowych przez cały czas pracy stacji bez zabiegów eksploatacyjnych.
Zaciski muszą mieć taką budowę (materiały, wymiary, kształty), aby siła i powierzchnia
docisku, elastyczność, a także zabezpieczenia antykorozyjne zapewniały maksymalnie małą
rezystancję własną i przejścia miedzy zaciskiem i przewodem oraz nie wystąpił lokalny wzrost
temperatury względem przewodów. Znamionowa obciążalność zacisków nie może być mniejsza
od obciążalności znamionowej związanych z nimi przewodów, a ich konstrukcja powinna
zapewniać minimalizacje ulotu. Wewnętrzną część zacisków należy pokryć pastą zwiększającą
przewodność. Śruby, nakrętki i podkładki powinny być wykonane ze stali i pokryte ogniowo
warstwą cynku gwarantującą ich odporność na korozję. Powierzchnia zacisków nie może mieć
uszkodzeń mechanicznych i wad wykonania mogących wpływać na jakość połączenia
elektrycznego oraz mechanicznego. Konstrukcja osprzętu powinna być taka, aby luzowanie się
połączeń w trakcie eksploatacji było wykluczone. Zaciski pod względem wytrzymałości
mechanicznej powinny gwarantować wytrzymanie obciążenia wynikającego z odgałęzień,
zanieczyszczenia i ciężaru własnego oraz dynamicznego oddziaływania prądu zwarciowego.
Wytrzymałość mechaniczna zacisków nie może być mniejsza od wytrzymałości mechanicznej
aparatów, przewodów i wszelkich innych elementów z nimi związanych. Przy występowaniu
maksymalnych sił, osprzęt nie może ulegać deformacjom ani uszkodzeniom. Rozstaw otworów i
ich średnica na zaciskach powinna być zgodna z wymaganiami Polskich Norm.
16.3 Ochrona odgromowa i przepięciowa
Ochronę odgromową stacji należy zaprojektować i wykonać zgodnie z PN IEC 61024-12
„Ochrona
odgromowa
obiektów
budowlanych”.
Od
fal
przepięciowych
oraz
przepięć
łączeniowych urządzenia stacji powinny być chronione ogranicznikami przepięć zainstalowanymi:
–
po stronie 15kV i punktu N transformatora 110/15kV;
–
na stanowiskach transformatorów uziemiających;
–
w polach transformatorów rozdzielni 110kV.
Doboru ograniczników przepięć należy dokonać na etapie projektu wykonawczego.
16.4 Ochrona przeciwporażeniowa
49
Rozwiązania ochrony przeciwporażeniowej muszą zapewniać bezpieczeństwo obsługi
obiektu przy wszelkich pracach oraz obecności ludzi na stacji. Dopuszczalne wartości napięć
dotykowych rażeniowych muszą być zachowane na terenie całej stacji oraz w odległości do 1,5m
od ściany zewnętrznej budynku. Należy przewidzieć środki ochrony przed wynoszeniem napięcia
uziomowego
poza
teren
stacji
i
wykonać
je
zgodnie
z
PN-E-05115
„Instalacje
elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV”.
16.5 Przepusty kabli 110kV i 15kV
Wszystkie kable 110kV i 15kV będą wprowadzane do nowobudowanego budynku
stacyjnego i komór kanalizacji kablowej przez przepusty gazo-wodoszczelne. W projekcie należy
przewidzieć liczbę przepustów dla docelowej liczby kabli (niezbędne uwzględnienie większej
liczby kabli zasilających stacje typu RSM).
16.6 Uziemienie
Uziemienie ochronne i robocze stacji powinno być wykonane jako wspólne w postaci
kratownicy ułożonej pod budynkiem stacji. Kratownicę należy wykonać z bednarki stalowej
ocynkowanej o przekroju 40x5mm. Wymagane jest wybudowanie uziemienia otokowego wokół
budynku stacji. Każde skrzyżowanie przewodów tworzących kratę musi być trwale połączone i
zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych. Uziemieniu podlegają wszystkie
elementy przewodzące na terenie całej stacji. Kolorystyka i sposób oznaczenia przewodów
uziemiających winny być zgodne z PN-90 E-05023 „Oznaczenie identyfikacyjne przewodów
elektrycznych barwami lub cyframi”. Na etapie projektu wykonawczego Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania pomiarów rezystywności gruntu. Jeśli będzie to konieczne należy
zastosować uziomy szpilkowe.
16.7 Tablice identyfikacyjne i bezpieczeństwa
Teksty powinny być podane w języku polskim i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Powinny być czytelne i zrozumiałe dla obsługi stacji, jak również osób przychodzących z
zewnątrz. Tablice powinny być wykonane z metalu pokrywanego emalią lub tworzywa.
Kolorystyka tablic i tekstu powinna być zgodna z przeznaczeniem wg Polskich Norm i wymagań
oraz standardu Zamawiającego. Tablice informacyjne dotyczące opisów aparatów i oznaczeń faz
powinny posiadać następujące oznaczenia: L1, L2, L3 dla urządzeń i obwodów trójfazowych AC i
L+, L- dla urządzeń i obwodów DC. Rozmiar tablic powinien być dostosowany do miejsca
zainstalowania i być stały dla określonej tablicy z określonym przeznaczeniem. Długość tablicy
uzależniona jest od liczby symboli.
50
16.8 Przeznaczenie i lokalizacja tablic
Tablice identyfikacyjne powinny być umieszczone na stałych elementach aparatów, które
normalnie nie mogą być usunięte oraz tak, aby były widoczne i łatwe do odczytania.
Umieszczone powinny być od strony obsługi lub dozoru aparatu. W przypadkach koniecznych,
umieszczone powinny być w kilku miejscach aparatu, np. z przodu i z tyłu. Tablice oznaczenia
faz należy przewidzieć na konstrukcjach wsporczych szyn oraz na stanowisku głowic kablowych.
W skrajnych polach sekcji należy przewidzieć tablice z oznaczeniem sekcji.
Tablice z oznaczeniem numeru pola i nazwą przewidzieć na konstrukcjach wsporczych
rozdzielni 110kV transformatorów 110/15kV. Ponadto tablice należy umieścić na wszystkich
drzwiach wejściowych w budynku i do budynku z treścią odpowiadającą przeznaczeniu danego
pomieszczenia/budynku. Konieczne jest zamocowanie tablic z informacjami o mocy zwarciowej i
przekroju uziemiaczy dla obu rozdzielni. Wielkość, kolorystykę, treść i szczegóły dotyczące
umiejscowienia tablic należy uzgodnić z Zamawiającym.
Należy unikać stosowania oznaczników wykonanych na materiałach samoprzylepnych nie
odpornych na działanie promieniowania UV podlegających starzeniu. Oznaczniki powinny być
mocowane śrubami nierdzewnymi. Tablice emaliowane powinny mieć tak przygotowane otwory,
aby unikać zniszczenia emalii przy mocowaniu tablicy.
16.9 Oznaczenia urządzeń niskiego napięcia
Wszystkie rozdzielnice, szafy z aparaturą zabezpieczeniową i sterowniczą, szafy potrzeb
własnych oraz ich elementy, aparaty instalowane w/na nich i połączenia wewnętrzne, powinny
być oznakowane i oznaczone zgodnie z odpowiednimi opisami i oznakowaniem przyjętym w
dokumentacji technicznej. Oznaczenia i opisy powinny być stosowane jak niżej:
a) każde urządzenie powinno mieć tabliczkę znamionową identyfikującą producenta, dane
znamionowe, klasę napięcia izolacji oraz tabliczkę identyfikujące urządzenie na obiekcie;
b) wszystkie aparaty lub ich elementy powinny posiadać tabliczki lub oznaczenia
identyfikacyjne zgodne z dokumentacją. Tabliczki identyfikacyjne aparatów powinny być
przymocowane trwale do konstrukcji tak, aby pozostały w swoim miejscu w przypadku
demontażu lub zmiany obudowy aparatu;
c) wszystkie zaciski powinny być czytelnie opisane;
d) przewody kabli sterowniczych podłączone do zacisków powinny być czytelnie
oznakowane;
e) wewnętrzne połączenia urządzeń (rozdzielnice, szafy, szafki, itp.) powinny być
oznakowane poprzez czytelny opis końcówek przewodów podłączonych do zacisków
zgodnie ze schematem połączeń. Oznakowanie powinno być wykonane przy pomocy
51
oznaczników opisowych lub podobnych elementów. Powinny być one koloru białego z
materiałów izolowanych i odporne na wchłanianie wilgoci i zabrudzenia materiałów nie
podtrzymujących płomieni ognia. Taśma jest niedopuszczalna. W skład oznaczenia na
kostce (bierce) powinno wchodzić: oznaczenie zacisku, z którego przewód wychodzi oraz
zacisku i elementu, do którego biegnie. Kody oznaczeń: nr szaf, symbolika aparatów
uzgodniona na etapie projektu wykonawczego;
f)
każdy aparat obwodów niskiego napięcia rozdzielni 110kV i 15kV powinien być opisany
podając jego oznaczenie i funkcję;
g) obwody prądowe i napięciowe powinny posiadać oznaczenia faz oraz jeśli to konieczne
biegunowość. Przewody ochronne powinny być oznakowane kolorami zielony/żółty;
h) kable układane na obiekcie powinny być oznakowane zgodnie z listą zestawienia kabli i z
wymaganiami wynikającymi ze standardów Zamawiającego. Tabliczka opisowa powinna
zawierać następujące informacje: numer, ilość żył, ilość żył rezerwowych oraz trasę kabla.
Oznakowanie żył zgodnie ze schematami przyłączeń. Nie zezwala się na stosowanie
klejonych taśm jako oznaczników;
i)
niektóre z w/w oznaczeń i tabliczek mogą, za zgodą Zmawiającego być scalone lub też
można z nich zrezygnować, szczególnie jeśli dotyczy to nieskomplikowanych części
urządzeń;
j)
wszystkie urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, łącznie z aparaturą kontrolną
powinny być oznaczone tabliczkami z płyty laminowanej z trwałym czarnym tekstem na
białym tle z określeniem kierunku wirowania lub kierunkiem przepływu medium.
16.10
Tablice bezpieczeństwa
Tablice bezpieczeństwa w zakresie kolorystyki, wielkości i treści należy wykonać zgodnie
z PN-88 E-08501 „Tablice i znaki bezpieczeństwa”.
Miejsce i sposób mocowania tablic zgodnie z PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne
prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV”.
16.11 Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z godnie z PN-84/E-02035,
dotyczącą oświetlenia
elektrycznego obiektów energetycznych.
Oświetlenie
zewnętrzne
zaprojektować i wykonać zgodnie ze standardami RWE Stoen Operator - dotyczy typów opraw
oświetleniowych (typ LED) oraz rodzajów słupów oświetleniowych (konstrukcje składane).
Szczegółowy typ opraw oraz rodzaj słupów do uzgodnienia na etapie projektowania. Oświetlenie
zewnętrzne załączane będzie automatycznym wyłącznikiem zmierzchowym z możliwością
załączania ręcznego. Wykonawca przewidzi technologię eksploatacyjnej wymiany źródeł
52
oświetlenia bez konieczności wyłączania urządzeń energetycznych / budowy rusztowań /
wykorzystania podnośników mechanicznych (dotyczy w szczególności słupów oświetleniowych,
pomieszczenia rozdzielni 110kV oraz komór transformatorów WN/SN). Na stacji należy
przewidzieć ponadto przenośną lampę oświetlenia miejscowego.
16.12 Wymagania BHP. Gaz SF6. Wymagania przeciwpożarowe. System
nadzoru
W pomieszczeniach do których w przypadku nieszczelności lub awarii może dostać się
sześciofluorek siarki zainstalować czujki obecności gazu SF6 wraz z wyprowadzeniem
sygnalizacji na zewnątrz pomieszczenia i do systemu telemechaniki. Pomieszczenia w których
znajdują się urządzenia zawierające gaz SF6, urządzenia i technologia ich montażu powinny
spełniać wymagania aktualnych norm i rozporządzeń wraz z ich aktualizacjami, w szczególności:
–
Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych;
–
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.
Urządzenia detekcji gazu SF6 powinny zapewniać możliwie niskie koszty eksploatacji.
Wykonawca na etapie projektowania uzgodni miejsce montażu i rodzaj urządzeń. Należy
przewidzieć system usuwania gazu SF6 w przypadku jego pojawienia się.
We wszystkich pomieszczeniach stacji należy zainstalować system ppoż. W komorach
transformatorów WN/SN zastosować generatory aerozolu gaśniczego. Stałe urządzenia gaśnicze
powinny gwarantować niskie koszty obsługi oraz wykonywanie ich przeglądu bez konieczności
wyłączania urządzeń energetycznych. Preferowane przez inwestora rozwiązanie - urządzenia
uruchamiane przez Thermocord.
Przed przeprowadzeniem prób odbiorczych, Wykonawca przedstawi inwestorowi
dokument opisujący scenariusze działania systemów ppoż. z podziałem na poszczególne strefy
gaszeniowe.
W przestrzeni korytarza głównego/rozdzielni 110kV zlokalizować:
a) sygnalizację z czujek obecności gazu SF6;
b) centralkę ppoż.;
c) układy sterowania usuwania gazu SF6.
Sygnał zbiorczy zadziałania czujek SF6 lub centralki ppoż. uruchamiać będzie
sygnalizatory umieszczone na zewnątrz stacji nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń, w
których może wystąpić SF6. Sygnalizacja światłem pulsującym czerwonym opisana np.
53
„Obecność SF6”. Sygnały o wykryciu pożaru i wycieku gazu SF6 mają być przesłane do
koncentratora telemechaniki.
W ramach kontroli dostępu w uzgodnionych z inwestorem miejscach należy zainstalować
czujki ruchu i czujki otwarcia drzwi połączone z koncentratorem telemechaniki. Dodatkowo w
wybranych, uzgodnionych na roboczo miejscach należy zainstalować kamery umożliwiające
zdalny podgląd pomieszczeń stacji wraz z urządzeniem rejestrującym sygnał z kamer (monitoring
kamerami w systemie telewizji przemysłowej).
Wykonawca zainstaluje na placu budowy 2 kamery w miejscach wskazanych przez
Inwestora. Kamera musi posiadać kolorowy przetwornik obrazu o rozdzielczości min. 640x480
pikseli, przesyłanie obrazu przez GPRS z szyfrowaniem obrazu. Klatki obrazu powinny być
oznaczone informacją o czasie zapisu. Podgląd z kamery powinien być możliwy poprzez stronę
WWW przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe, bez konieczności instalowania
dodatkowego oprogramowania na komputerze użytkownika (po zainstalowaniu kamery
Wykonawca uruchomi podgląd i przeprowadzi szkolenie z obsługi). Zainstalowana kamera
powinna charakteryzować się dużą odpornością na wstrząsy, warunki atmosferyczne oraz
pracować w szerokim zakresie temperatury. Wszelkie koszty związane z eksploatacją kamery
przez cały okres budowy, tj. między innymi: koszt transmisji danych (abonament karty SIM),
utrzymania serwera z danymi są po stronie Wykonawcy.
Instalacja oświetlenia awaryjnego oparta na indywidualnych inwerterach. Oświetlenie
awaryjne zainstalować we wszystkich nowobudowanych pomieszczeniach.
W kablowni pod rozdzielnicą 110kV przewidzieć stały system ochrony zbiorowej pracy na
wysokości dla pracowników wykonujących prace przy głowicach kablowych z poziomu kablowni.
Drabiny do wyjścia na dach należy wyposażyć w system asekuracyjny FABA. Dodatkowo należy
zainstalować systemy asekuracji dla dachów płaskich. Przed instalacją wszystkie systemy
uzgodnić z komórką BHP RWE Polska. Instrukcje dotyczące obsługi urządzeń powinny
znajdować się w tym samym pomieszczeniu co zainstalowane urządzenia.
16.13 Wyposażenie stacji w sprzęt bhp; ppoż. i ogólny
Oferent swoim kosztem i staraniem wyposaży stację w:
–
sprzęt BHP (wskaźniki napięcia, drążki, uziemiacze, rękawice, tabliczki ostrzegawcze i
informacyjne, itp.);
–
komplet sprzętu i narzędzi służących do obsługi urządzeń stacji np. uzgadniacze faz, itp.;
–
przenośne urządzenie do wykrywania obecności gazu SF6 i produktów jego rozkładu
(którego sygnalizacja będzie wyprowadzona na zewnątrz budynku stacji);
–
sprzęt przeciwpożarowy gaśnice, koce gaśnicze, itp.;
54
–
sprzęt do obsługi eksploatacyjnej rozdzielnic, lekki metalowy stolik przewoźny do prac
serwisowych;
–
tablice naścienną na klucze serwisowe do obsługi rozdzielnicy 110kV (GIS). Tablica
dedykowana do konkretnego zestawu urządzeń, posiadająca opisy jego poszczególnych
elementów. Tablica zawieszona w pomieszczeniu rozdzielni 110kV;
–
następujące meble: 3 stoły, 6 krzeseł biurowych, 2 wieszaki na ubrania, szafę na
dokumentację, 3 kosze na śmieci, termometry, zestaw do utrzymania czystości,
oświetlenie lokalne, 3 tablice do mocowania schematów (pomieszczenia: potrzeb
własnych, rozdzielni 110kV i rozdzielni 15kV), tabliczki ostrzegawcze, przestawiane
wygrodzenia dla tymczasowego stanowiska pracy – 3 komplety.
16.14 Szkolenie pracowników RWE Stoen Operator
W ramach umowy wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników RWE Stoen Operator
w zakresie eksploatacji urządzeń obwodów pierwotnych i wtórnych. Szkolenie będzie
obejmowało część teoretyczną i praktyczną. Należy przewidzieć szkolenie z zakresu obwodów
pierwotnych obejmujące ok. 3 dni, natomiast szkolenie z zakresu obwodów wtórnych będzie
obejmowało
szkolenie
dotyczące
obsługi,
nastaw
wszystkich
typów
przekaźników
zainstalowanych na stacji. Szkolenia muszą zostać przeprowadzone przed włączeniem obiektu
do sieci RWE Stoen Operator.
16.15 Dokumentacja
Wymagania odnośnie sporządzania dokumentacji oraz formy jej przekazywania
inwestorowi:
a) Cała dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna być zgodna z wymaganiami systemu SI
i właściwych Polskich Norm. Rozmiary większe niż A1 nie są zalecane. Rysunki z
wyłączeniem podkładów geodezyjnych, należy wykonać w formacie *.dwg. Dokumentację
należy sporządzić w trwałej i czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu
A4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia:
i.
projekt wykonawczy do uzgodnienia – 2 komplety + zapis na płycie CD szt. 2 w
formacie *.pdf,
ii.
projekt wykonawczy – 4 komplety + zapis na płycie CD szt. 2 w formacie *.pdf,
iii.
dokumentacja powykonawcza – 3 komplety + zapis na płytach CD (format *.dwg i
*.doc) oraz druga w formacie *.pdf;
b) Dokumentację obwodów wtórnych należy opracować w dwóch częściach:
i.
schematy zasadnicze zawierające opis techniczny EAZ oraz konfigurację
przekaźników cyfrowych,
55
ii.
schematy montażowe zawierające spis aparatury;
c) Dokumentacja obwodów wtórnych zostanie wykonana zgodnie z opisem szczegółowym
dostępnym
na
stronie
internetowej
www.rwestoenoperator.pl
→
Dokumenty
→
Specyfikacje techniczne → Opis Szczegółowy – Elektroenergetyczna Automatyka
Zabezpieczeniowa (Rozdzielnia SN);
d) Projekty wykonawcze po wstępnej weryfikacji przez przedstawiciela Wykonawcy muszą
być zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac budowlanych/
montażowych. Jeśli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja projektowa nie spełnia jego
oczekiwań, to będzie ona poprawiona na koszt Wykonawcy i ponownie przedłożona do
zatwierdzenia;
e) Dokumentację wykonawczą w obu wersjach należy przekazać do Inwestora zgodnie z
wytycznymi obowiązującymi w RWE Stoen Operator. Przed przystąpieniem do wykonania
dokumentacji Wykonawca zgłosi się do Inwestora w celu zapoznania się z wytycznymi
obowiązującymi w RWE Stoen Operator;
f)
Kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przedstawiona najpóźniej w dniu
odbioru technicznego prac;
g) Instrukcję eksploatacji i obsługi, film instruktażowy (ok. 45 - 60 minut dotyczący obsługi i
eksploatacji stacji - rozdzielnia 110kV i 15kV, potrzeby własne). Film w formacie DVD
oraz postępowanie awaryjne dla całości stacji należy przedstawić do uzgodnienia w RWE
Stoen Operator z wyprzedzeniem przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem
załączenia urządzeń do sieci RWE Stoen Operator;
h) Wszystkie atesty na urządzenia, materiały, protokoły z badań należy przekazać w wersji
elektronicznej – skany dokumentów (format *.pdf). Każdy papierowy dokument musi mieć
swój odpowiednik w postaci elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza (protokoły,
atesty) zostanie przekazana w formie uporządkowanej. Dotyczy również formy
elektronicznej;
i)
Wykonawca wypełni dla modernizowanych/nowych pól rozdzielni 110kV i 15kV
Techniczną Kartę Urządzeń i dostarczy ją w dniu odbioru końcowego lub na życzenie
Inwestora w dniu odbioru technicznego poszczególnych elementów stacji. Dokumentacja
w postaci papierowej i elektronicznej. Wzór TKU dostępny u Inwestora;
j)
Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla całości zadania wraz
z domiarami. Niezbędna szczegółowa inwentaryzacja powykonawcza długości kabli
110kV i 15kV uwzględniająca wszystkie połączenia energetyczne których długości uległy
zmianie (ze względu na usuwanie kolizji, nowe połączenia kablowe, itp.). Dokumentacja
zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi RWE Stoen Operator.
56
16.16 Wymagania dotyczące rozpoczęcia prac na obiekcie
Warunkiem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę na obiekcie jest spełnienie przez
Wykonawcę poniższych wymagań:
–
Przekazanie ramowego harmonogramu dla całego zadania. Harmonogram szczegółowy
musi być przekazywany przed wyłączeniem poszczególnych elementów/urządzeń celem
ich modernizacji/wymiany/montażu z uwzględnieniem potrzebnego czasu na wykonanie
prac, sprawdzenie urządzeń przez służby RWE Stoen Operator przed załączeniem;
–
Projekt poszczególnych etapów zasilania stacji dla realizacji zadania wraz z
harmonogramem do zatwierdzenia Inwestora;
–
Wykonanie i uzgodnienie planu BIOZ zgodnie z informacjami zawartymi w wytycznych i
załącznikach do umowy;
–
Protokolarne odebranie placu budowy od Zamawiającego lub protokolarne wprowadzenie
na obiekt przez Zamawiającego.
–
Zapoznanie Wykonawcy z zasadami pracy w obiektach RWE Stoen Operator pod kątem
przestrzegania przepisów BHP i wymogów bezpiecznej pracy na wysokości.
16.17 Wymagania dotyczące odbiorów przed załączeniem urządzeń pod
napięcie
Warunkiem odbioru i załączenia pod napięcie nowobudowanych i modernizowanych
urządzeń jest spełnienie przez Wykonawcę poniższych wymagań:
–
przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości urządzeń do
podania napięcia;
–
przekazanie Zamawiającemu świadectw jakości, atestów, protokołów sprawdzeń
urządzeń, kontroli jakości, certyfikatów, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno–
ruchowej;
–
przekazanie projektów powykonawczych wykonanych poprzez aktualizację projektów
wykonawczych wg stanu na dzień załączenia podpisaną przez odpowiednie osoby ze
strony Wykonawcy;
–
umieszczenie w obiekcie stacyjnym schematu jednokreskowego rozdzielni , który
odpowiada stanowi na dzień załączenia (dla zadań wykonywanych w stacjach GPZ, RPZ i
RSM) - na każdym etapie budowy na stacji energetycznej oraz w posiadaniu inwestora
powinien znajdować się aktualny schemat połączeń elektroenergetycznych na stacji;
–
przekazanie wersji elektronicznej schematów jednokreskowych rozdzielni na 7 dni przed
planowanym załączeniem urządzeń pod napięcie;
57
–
podłączenie do urządzenia telemechaniki stacyjnej nowych urządzeń wraz z edycją w
systemie nadrzędnym Ex, (edycja zgodnie z wymaganiami SIWZ zawartymi w innej
części opracowania);
–
przekazania listy osób, które będą obecne podczas załączania urządzeń pod napięcie;
–
niezwłoczne usunięcie usterek wykazanych przez Zamawiającego, które uniemożliwiają
załączenie urządzeń pod napięcie.
16.18 Pozostałe wymagania
Oferent
wykona
wszystkie
niezbędne
pomiary/przedstawi
niezbędne
dokumenty
umożliwiające rozpoczęcie eksploatacji stacji:
–
Wykona pomiary pól magnetycznych i elektrycznych w budynku oraz jego otoczeniu;
–
Wykona pomiary emisji hałasu stacji do jej najbliższego otoczenia;
–
Przedstawi świadectwo Energetyczne dla obiektu.
Inżynier budowy ze strony inwestora
Na czas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni pełniącego samodzielną funkcję
techniczną kierownika budowy (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń), umożliwiając
odbycie ważnej w świetle prawa budowlanego praktyki zawodowej oddelegowanemu ze strony
Inwestora inżynierowi budowy.
Grupa rozruchowa
W ramach oferty wykonawca przedstawi z imienia i nazwiska osoby odpowiedzialne za
rozruch zabezpieczeń i telemechaniki na obiekcie, tzw. grupa rozruchowa. W przypadku
korzystania z podwykonawców należy załączyć dane firmy podwykonawczej. Informacja musi
przedstawiać kierownika grupy rozruchowej wraz z doświadczeniem, które posiada.
Podwykonawcy
Na etapie składania oferty przetargowej Oferent, załączy wykaz podwykonawców (biuro
projektowe, firmy wykonawcze, itp.) wraz z certyfikatami wystawionymi przez RWE
potwierdzającymi możliwość wykonywania prac na sieci RWE.
58
II. WYKAZ URZĄDZEŃ I APARATURY PROPONOWANEJ DLA STACJI
RPZ WSCHODNIA
Należy wpisać typy proponowanych urządzeń oraz potwierdzić wymagane parametry.
Zamawiający zastrzega sobie wgląd do dokumentów potwierdzających zgodność parametrów z
poniższym oświadczeniem (badania, certyfikaty, protokoły z prób laboratoryjnych).
1. ROZDZIELNIA 110kV
1.1. Zabezpieczenia rozdzielni 110kV
Wyszczególnienie
Typ oferowany
Odległościowe
Odcinkowe
Różnicowe transformatorów mocy
Nadmiarowo – prądowe transformatorów mocy
Zabezpieczenie szyn zbiorczych
Automatyka LRW
Regulatory napięcia
Sterownik polowy
2. ROZDZIELNIA 15kV
2.1. Rozdzielnica 15kV
59
Producent
Typ oferowany
Producent
Miejsce produkcji
Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne
Parametr
Wymagane
Napięcie znamionowe
17,5kV
Zastosowana izolacja
Powietrzna lub SF6
Wytrzymałość zwarciowa 1 sekundowa
20kA
Wytrzymałość zwarciowa szczytowa
50kA
Obciążalność
łącznik szyn)
1600A
pól funkcyjnych
(zasilające,
Oferowane
zgodnie z
wytycznymi
Obciążalność pól odpływowych
2.2 Wyłączniki 15kV
Typ oferowany
Producent
Dane znamionowe elektryczne oraz techniczne
Parametr
Wymagane
Czynnik gaszący
próżnia
Sprężynowo –
Rodzaj napędu
zasobnikowy
Znamionowy prąd wyłączalny 1s
20kA
60
Oferowane
Ilość cewek załączających
1
Ilość cewek wyłączających
2
Trwałość mechaniczna
Minimum 30 tys. cykli
Napięcie zasilania silnika napędu
230/400 VAC/DC
Napięcie zasilania obwodów sterowniczych
220V DC
Napięcie zasilania obwodów sygnalizacyjnych
220V DC
Ilość wolnych zestyków pomocniczych
5NO+5NC
2.3 Zabezpieczenia rozdzielni 15kV
Wyszczególnienie
Typ oferowany
Pola zasilające, transformatorowe
Pole odpływowe
Pole pomiarowe
Pola transformatorów uziemiających
Pola łączników szyn
Automatyka SZR
Automatyka SCO
Zabezpieczenie szyn zbiorczych i lokalna
rezerwa wyłącznikowa
3. SYSTEM TELEMECHANIKI ROZDZ. 110kV, 15kV
i POTRZEB WŁASNYCH AC i DC
Typ oferowany
Producent
61
Producent
4. POZOSTAŁE URZĄDZENIA I APARATURA
4.1. Transformatory uziemiające.
Typ oferowany
Producent
4.2. Rezystory uziemiające.
Typ oferowany
Producent
4.3. Zasilacz prostownikowy 220V DC; 50A
Typ oferowany
Producent
4.4. Baterie akumulatorów 220VDC
Typ oferowany
Producent
4.5. Przetwornica 220V DC/230V AC – 2kVA
Typ oferowany
Producent
62
4.6. Rozdzielnice potrzeb własnych AC i DC
Wyszczególnienie
Producent
Miejsce produkcji
Rozdzielnica potrzeb własnych prądu
przemiennego
Rozdzielnica napięcia
gwarantowanego 230V AC
Rozdzielnica potrzeb własnych prądu
stałego 220V DC
4.7. System detekcji gazu SF6
Typ oferowany
Producent
4.8. Kable
Wielkość
napięcia
Typ oferowany
Producent
15kV
4.9. Głowice kablowe
Wielkość
napięcia
Typ oferowany
Producent
15kV
63
4.10. Mufy kablowe
Wielkość
napięcia
Typ oferowany
Producent
15kV
64
Download