Leśnictwo w obliczu globalnych zmian środowiska przyrodniczego

advertisement
LEŚNICTWO W OBLICZU
GLOBALNYCH ZMIAN
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Prof. Jan Szyszko
Minister Środowiska
Sękocin Stary, 14 marca 2017
Plan prezentacji
Zrównoważona gospodarka leśna
Wylesianie – problem globalny
Wpływ wylesiania na środowisko przyrodnicze
Lasy w polityce globalnej
Działania w Europie – osiąganie celów globalnych
2
ZRÓWNOWAŻONA
GOSPODARKA LEŚNA
Czym jest zrównoważona gospodarka leśna?
„Zrównoważona gospodarka leśna oznacza wykorzystywanie
lasów i gruntów leśnych w taki sposób i z taką
intensywnością,
by
pozwolić
na
utrzymanie
ich
różnorodności biologicznej, wydajności, potencjału
regeneracyjnego, żywotności oraz potencjału w zakresie
spełniania obecnie, jak i w przyszłości, odpowiednich
funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych, na
szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym, oraz by nie
powodować szkód w innych ekosystemach”
(FOREST EUROPE, Konferencja Ministerialna, Helsinki 1993).
4
WYLESIANIE PROBLEM GLOBALNY
WYLESIANIE - PROBLEM GLOBALNY
Szeroki problem wylesienia dotyczy:
Braku efektywnych struktur oraz instrumentów prawnych,
Braku efektywnych polityk dotyczących leśnictwa,
Niejasnych polityk dotyczących użytkowania ziemi i prawa własności,
Nielegalnego wyręby lasów,
Prowadzenia gospodarki leśnej bez zachowania standardów
zrównoważonego leśnictwa,
Korzyści ekonomiczne, jakich dostarczają lasy, są nierówno dzielone.
Cierpią
na
tym
społeczności
terenów
wiejskich.
Szczególnie
widoczne
jest to w krajach klimatu równikowego, gdzie rozwój terenów wiejskich całkowicie
uzależniony jest od lasów – od ich występowania i sposobu użytkowania.
6
WYLESIANIE - PROBLEM GLOBALNY
Narastająca presja na rolnicze wykorzystywanie terenu:
Produkcja roślinna i zwierzęca, rozwój miast – ograniczenie
dostępności gruntów
Wzrost liczby ludności, potrzeba coraz większej ilości żywności
Wysokie zapotrzebowanie na grunty, co wzmaga zjawisko wylesiania.
7
WPŁYW WYLESIANIA
NA ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE
WPŁYW WYLESIANIA NA ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE
Lasy i bioróżnorodność:
Wg FAO corocznie tracimy ponad 13
milionów hektarów lasów tropikalnych
na całym świecie (tyle ma obszar
Grecji).
Lasy tropikalne cechują się
największą bioróżnorodnością na
całej planecie – ponad połowa
wszystkich gatunków lądowych żyje
właśnie w lasach tropikalnych.
Wycinanie lasów = utrata siedlisk.
9
WPŁYW WYLESIANIA NA ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE
Lasy i dwutlenek węgla:
Wylesianie jest przyczyną
ok.12% globalnej emisji CO2 – to więcej,
niż całkowita ilość emisji CO2 w UE.
Dlatego wszelkie czynności polegające
na przeciwdziałaniu wylesianiu oraz
zwiększaniu pochłaniania dwutlenku
węgla przez lasy należy uznać za
najefektywniejsze metody walki ze
zmianami klimatu, pod względem
kosztowym,
przy
równoczesnej
poprawie jakości życia lokalnych
społeczności i ochronie różnorodności
biologicznej.
10
WPŁYW WYLESIANIA NA ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE
Lasy i woda:
Jednym z wielu przykładów działań
podejmowanych w skali Europejskiej jest
Rezolucja Ministerialna „Lasy i Woda”,
przyjęta podczas
V Ministerialnej
Konferencji FOREST EUROPE, która
odbyła się w Warszawie w 2007r.,
mówiąca o:
Relacji zrównoważonej gospodarki
leśnej i wody,
Potrzebie koordynacji polityki leśnej i
wodnej,
Lasach i wodach wobec zmian
klimatycznych,
11
WPŁYW WYLESIANIA NA ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE
Lasy i gleba:
Lasy pełnią ważną funkcje wobec
gleb:
 Stabilizacja gleby,
 Przeciwdziałanie erozji,
 Sekwestracja węgla,
 Zapobieganie pustynnieniu.
12
LASY W POLITYCE
GLOBALNEJ
LASY W POLITYCE GLOBALNEJ
Konwencja o różnorodności
biologicznej:
Lasy tropikalne, umiarkowane i borealne są zróżnicowanymi siedliskami
dla roślin, zwierząt i mikroorganizmów.
W lasach żyje zdecydowana większość gatunków zasiedlających ekosystemy
lądowe.
Im bardziej złożony ekosystem, tym silniejsza jest jego odporność.
14
LASY W POLITYCE GLOBALNEJ
Konwencja ws. zwalczania
pustynnienia
Rola lasów w zwalczaniu ubóstwa i głodu
Ochrona gleb przed pustynnieniem i suszą
Stabilizacja gleb
Przeciwdziałanie erozji
Wspieranie obiegu wody i składników pokarmowych w glebie
15
LASY W POLITYCE GLOBALNEJ
Ramowa Konwencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu (UNFCCC):
Uznanie roli lasów w procesie obiegu CO2,
Włącznie lasów do globalnej polityki klimatycznej,
Współpraca na rzecz ochrony i podniesienia efektywności pochłaniaczy
i zbiorników gazów cieplarnianych
16
LASY W POLITYCE GLOBALNEJ
Protokół z Kioto:
Utworzenie podstaw do włączenia sektora leśnego (zalesiania, wylesiania i
gospodarki leśnej) do krajowego bilansu emisji gazów cieplarnianych oraz
możliwość rozliczenia ich w celu redukcyjnym
17
LASY W POLITYCE GLOBALNEJ
Porozumienie Paryskie:
•
Pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące
światowe porozumienie w dziedzinie klimatu z krajowo
określonymi celami dla wszystkich państw.
•
Nawiązuje do ducha Konwencji Klimatycznej i podkreśla
rolę lasów w łagodzeniu zmian klimatycznych.
18
DZIAŁANIA W EUROPIE
– OSIĄGANIE CELÓW
GLOBALNYCH
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W EUROPIE
FOREST EUROPE:
Madrycka
Rezolucja
Ministerialna
2
„Ochrona
lasów
w
zmieniającym
się
środowisku”, przyjęta w 2015 r zobowiązuje Sygnatariuszy m.in. do:
„Dalszego rozwoju ogólnoeuropejskiego podejścia wobec ochrony lasów jako
integralnej części zrównoważonej gospodarki leśnej, aby stawić czoła nowym,
zróżnicowanym wyzwaniom i zagrożeniom, przed którymi stoją europejskie lasy,
wliczając zmiany klimatyczne, oraz aby wzmocnić w tym zakresie rolę zrównoważonej
gospodarki leśnej”,
20
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W EUROPIE
Nowa Strategia Leśna UE:
Obszar priorytetowy 3.3.3 – Lasy i zmiany klimatu:
Zwiększanie potencjału mitygacyjnego lasów w zakresie zmian klimatu,
Zwiększanie potencjału adaptacyjnego lasów i ich odporności.
Obszar priorytetowy 3.3.4 - Ochrona lasów i wzmacnianie usług ekosystemowych:
Zwiększanie zalesienia,
Wzmacnianie leśnych zasobów genetycznych,
Stosowanie praktyk zrównoważonej gospodarki leśnej.
21
Strategia Różnorodności Biologicznej Unii
Europejskiej do 2020
Cel 3: Zwiększenie wkładu
rolnictwa i leśnictwa w
utrzymanie i wzmocnienie
różnorodności biologicznej
22
PODSUMOWANIE
Leśnictwo oraz inne użytkowanie gruntów stanowi przyczynę ok.
12% globalnej emisji dwutlenku węgla. Przeciwdziałanie
wylesianiu oraz zwiększanie pochłaniania przez lasy jest
najefektywniejszą pod względem kosztowym metodą walki ze
zmianami klimatu, przy równoczesnej ochronie różnorodności
biologicznej oraz poprawie jakości życia społeczności lokalnych.
Dzięki gospodarce leśnej prowadzonej w sposób zrównoważony,
potencjał ten może być zwiększany i wykorzystywany w
działaniach mitygacyjnych i adaptacyjnych, podejmowanych na
wszystkich poziomach: krajowym, regionalnym i globalnym.
23
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Jan Szyszko
Minister Środowiska
Sękocin Stary, 14 marca 2017
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards