kondycja slużby zdrowia na Mazowszu

advertisement
Zagrożenia w funkcjonowaniu podmiotów
leczniczych
KONFERENCJA
„Teraźniejszość i przyszłość funkcjonowania ochrony zdrowia na
Mazowszu”
Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych
3-5 października 2012 r.
1
Potencjał mazowieckiej ochrony zdrowia
2
•
W ramach umów z NFZ działa ponad 1800 różnej wielkości podmiotów, praktyk
grupowych i świadczeniodawców indywidualnych.
•
Publiczne podmioty lecznicze na Mazowszu prowadzone są przez samorząd
wojewódzki, samorządy powiatowe i gminne, miasto stołeczne Warszawa, uczelnie
medyczne, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Z danych statystycznych wynika, że w szpitalach ogólnych na
Mazowszu mamy obecnie ok. 23 tys. łóżek, w zakładach opieki długoterminowej i
hospicjach – ok. 5 tys., w szpitalach psychiatrycznych – blisko 4 tys. Szpitale
wyposażane są w coraz bardziej nowoczesną aparaturę.
Na terenie samej Warszawy funkcjonuje aż 10 spośród 14 podległych Ministrowi
Zdrowia instytutów badawczych, prowadzących działalność leczniczą.
•
Mazowiecka ochrona zdrowia to również bardzo liczna grupa pracowników – ok. 43
tys. osób, w tym ponad 12 tys. lekarzy i ok. 25,5 tys. pielęgniarek czy ponad 2,8 tys.
położnych.
•
Niedobór środków w planie MOW NFZ sprawia iż podmioty, szczególnie publiczne,
realizując zadania, do których zostały powołane – nie mają gwarancji odzyskania
poniesionych kosztów. Świadczą o tym ogromne kwoty tzw. nadwykonań, których
mazowiecki NFZ nie finansuje.
Aktualne problemy podmiotów leczniczych i podmiotów tworzących wynikające z
otoczenia prawnego i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ
(PLAN PREZENTACJI)
3
I.
Problemy związane ze sporządzeniem planu finansowego przez podmiot
leczniczy
II.
Problemy
związane
w spółki kapitałowe
III.
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem przekształconych podmiotów
leczniczych
IV.
Trudna perspektywa - zmniejszenie planu finansowego NFZ na rok 2013
V.
Niedobór środków finansowych w budżecie województwa mazowieckiego
i budżetach samorządów powiatowych – brak środków na inwestycje –
(termin przystosowania do wymogów Rozporządzenia MZ do 2016)
z
procesem
przekształceń
SPZOZ
Problemy związane ze sporządzeniem planu
finansowego przez podmiot leczniczy
trudności ze zbilansowaniem przychodów
i kosztów
 rosnące koszty działalności jednostek (m.in. wzrost VAT, nowe
ubezpieczenia, inflacja)
 stojące praktycznie na tym samym poziomie lub ulegające
zmniejszeniu przychody z kontraktowania świadczeń przez NFZ
4
Przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową
Obowiązek podjęcia decyzji o przekształceniu SPZOZ w spółkę zgodnie z
ustawą o działalności leczniczej powstanie po raz pierwszy po zatwierdzeniu
sprawozdań finansowych za 2012 r.
Termin sporządzenia tego sprawozdania upływa 31 marca 2013 r., a jego
zatwierdzenia 31 czerwca tego roku.
Decyzję o przekształceniu samorząd musi podjąć, jeżeli do 30 września 2013
r. nie pokryje straty finansowej SPZOZ.
Uchwała w sprawie przekształcenia bądź likwidacji SPZOZ powinna być więc
podjęta w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do pokrycia straty, tj. do 30
września 2014 r.
Termin na skorzystanie z pomocy finansowej, o której mowa w art. 190
(możliwość umorzenia przejętych zobowiązań) i 196 (możliwość uzyskania
dotacji) ustawy o działalności leczniczej, upływa 31 grudnia 2013 r.
5
Kwestie związane z procesem przekształceń SPZOZ w spółki kapitałowe
 brak środków w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na realizację
obowiązku ustawowego związanego z koniecznością pokrycia ujemnego wyniku
finansowego, przekształcenia lub likwidacji SPZOZ, które na koniec roku
uzyskały ujemny wynik finansowy, który po dodaniu kosztów amortyzacji, ma
wartość ujemną
 niejednoznaczne
przepisy
i
brak
utrwalonej
praktyki
związanej
z procesem przekształcenia oraz możliwością uzyskania wsparcia finansowego
przez podmiot tworzący;
 ograniczony, krótki czas w jakim podmioty tworzące mogłyby skorzystać z
dotacji z budżetu państwa na pokrycie przejętych zobowiązań cywilnoprawnych
(złożenie wniosku przed 31 grudnia 2013 r.)
 ograniczenie ewentualnych dotacji oraz możliwości uzyskania umorzenia
przejętych zobowiązań do zobowiązań wskazanych w ustawie o działalności
leczniczej.
6
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem przekształconych jednostek
 prawna możliwość utworzenia spółki handlowej obciążonej długiem
(sukcesja generalna zobowiązań SPZOZ, które nie zostały przejęte
przez podmiot tworzący) – przejęcie części zadłużenia podmiotu
leczniczego przez podmiot tworzący nie gwarantuje że spółka będzie
wypłacalna;
 podmiot leczniczy działający w formie spółki kapitałowej,
w odróżnieniu od SPZOZ, posiada zdolność upadłościową;
 wzrost kosztów związany z prowadzeniem działalności w formie spółki
kapitałowej, np. brak zwolnień od podatku od nieruchomości,
konieczność płacenia podatku dochodowego;
7
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem przekształconych jednostek c.d.
 zbyt niskie kontrakty z NFZ, stanowiące główne źródło przychodów
jednostek, niepokrywające generowanych przez podmioty kosztów
działalności:
 utrzymywanie kontraktów na stałym poziomie;
 opóźnienia w płatności z NFZ;
 brak zmian stawek
 kwestia wyposażenia spółki w majątek (przekazanie na własność
nieruchomości) - tylko spółka wyposażona w majątek uzyskuje
zdolność kredytową i wiarygodność w bankach;
 konieczność
zachowania
100%
udziałów
przez
w przypadku korzystania przez jednostkę z dotacji unijnych;
8
samorząd
Przykładowe szacunkowe obciążenia samorządu województwa mazowieckiego
(na podstawie wyników finansowych za rok 2011)
•
•
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy za rok
obrotowy, dlatego najbardziej aktualnymi danymi są dane na koniec 2011 r.
Według nich spośród 23 SPZOZ prowadzących działalność leczniczą 13 osiągnęło ujemny wynik finansowy, który po
dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. Na jej pokrycie należałoby przeznaczyć kwotę w wysokości blisko 48
mln zł. (gdyby obowiązek dotyczył bieżącego roku)
Przykładowe obciążenia finansowe samorządu w przypadku dwóch spzoz w najtrudniejszej sytuacji finansowej
Według danych na koniec 2011 r. środki konieczne na pokrycie ujemnych wyników finansowych (które po
dodaniu kosztów amortyzacji dały wartość ujemną do wysokości tej wartości) wynoszą:

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ w Warszawie - 15 626 200,78 zł

SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym - 4 988 509,49 zł.
W przypadku likwidacji ww. jednostek Województwo Mazowieckie musiałoby przejąć zobowiązania długo- i
krótkoterminowe, które:
na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły:
•
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ w Warszawie 92 104 907 zł
•
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym 39 756 614 zł
na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły:
•
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ w Warszawie 95 748 265 zł
•
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym 44 094 898 zł
Biorąc pod uwagę bieżący plan finansowy Wojewódzkiego Mazowieckiego Oddziału NFZ i znaczny niedobór
środków finansowych MOW NFZ na rok 2013 kwoty te mogą się znacznie zwiększyć.
9
SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ
FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA
PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ
Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów
14 sierpnia 2012 roku,
opublikowany 21 sierpnia 2012 roku (zmieniony 30 sierpnia 2012 roku)
10
Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/
W 2013 R. MNIEJ O 242 917 TYS. ZŁ OD PLANU NA 2012 R.
PLAN FINANSOWY NA 2012
(stan na 01.01.2012 r.)
9 031 168 tys. zł
PLAN FINANSOWY na 2013r.
(Zatwierdzony 14.08.2012r.)
8 788 251 tys. zł
RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA ROK 2013
9 647 577 tys. zł
NIEDOBÓR W STOSUNKU DO RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA
859 326 tys. zł
11
SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów
różnica pomiędzy planem na 2013 r. a 2012 r. /dane w tys. zł/
300,000
200,000
44,138
57,938
58,570
66,270
81,922
90,425
99,271
102,849
103,624
110,321
-242,917
12
113,274
-300,000
148,385
-200,000
176,264
-100,000
185,503
0
221,137
100,000
SPADEK FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA MAZOWSZU W 2013
R. /dane w proc./
13
MNIEJ PIENIĘDZY NA ŚWIADCZENIA w poszczególnych zakresach świadczeń
/dane w tys. zł/
POZ.
PLAN FINANSOWY NA
2013
(z 30.08.2012)*
PLAN FINANSOWY NA
2012
(z 10.10.2012)
RÓŻNICA (2013*- 2012)
Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w
tym: OGÓŁEM
8 788 251,00
8 788 251,00
9 031 168,00
-242 917,00
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
1 067 000,00
1 067 000,00
1 040 000,00
27 000,00
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
714 000,00
730 170,00
754 905,00
-24 735,00
B2.3
leczenie szpitalne
4 114 551 ,00
4 299 971,00
4 627 151,00
-327 180,00
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
320 806,00
349 281,00
325 742,00
23 539,00
B2.5
rehabilitacja lecznicza
389 709,00
400 821,00
381 592,00
19 229,00
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach
opieki długoterminowej
134 849,00
138 872,00
133 761,00
5 111,00
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
38 000,00
39 137,00
39 378,00
-241,00
B2.8
leczenie stomatologiczne
194 657,00
200 591,00
204 355,00
-3 764,00
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
95 731,00
95 731,00
95 731,00
0,00
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych
finansowanych ze środków własnych Funduszu
17 856,00
18 195,00
15 766,00
2 429,00
B2.12
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
241 575,00
248 682,00
226 809,00
21 873,00
B2.13
Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa,
o których mowa w ustawie o refundacji
115 500,00
115 500,00
85 000,00
B2
14
RODZAJE ŚWIADCZEŃ
PLAN FINANSOWY NA
2013
(z 14.08.2012)
30 500,00
ŚRODKI FINANSOWE NFZ
NA LECZENIE SZPITALNE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
WEDŁUG PLANÓW OSTATECZNYCH (stan na dzień 30.09.2012)
kwoty (w zł)
4 700 000 000
4 627 151 000
4 600 000 000
4 500 000 000
4 485 320 000
4 400 000 000
4 395 082 000
4 299 971 000
4 300 000 000
4 212 242 000
4 200 000 000
4 100 000 000
2009
15
2010
2011
2012
2013
ŚRODKI FINANSOWE NFZ
NA AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WEDŁUG PLANÓW OSTATECZNYCH
Kwoty (w zł)
760 000 000
754 905 000
735 000 000
730 170 000
711 879 000
710 000 000
685 000 000
676 863 000
660 000 000
2010 r.
16
2011 r.
2012 r.
2013 r.
RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA /dane w tys. zł/
17
RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEGO OW NFZ /dane w tys. zł/
(w poszczególnych zakresach świadczeń opieki zdrowotnej)
POZ.
B2
18
RODZAJE ŚWIADCZEŃ
Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:
PLAN FINANSOWY NA
2013
(z 14.08.2012)
PLAN FINANSOWY NA
2013
(z 30.08.2012)
po uruchomieniu
rezerwy migracyjnej
PLANOWANE
RZECZYWISTE
ZAPOTRZEBOWANIE
2013
RÓŻNICA
8 788 251,00
8 788 251,00
9 647 577,00
-859 326,00
1 067 000,00
1 067 000,00
1 067 000,00
-
714 000,00
730 170,00
803 087,00
-72 917,00
4 114 551 ,00
4 299 971,00
4 816 356,00
-516 385,00
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
320 806,00
349 281,00
320 806,00
28 475,00
B2.5
rehabilitacja lecznicza
389 709,00
400 821,00
413 419,00
-12 598,00
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki
długoterminowej
134 849,00
138 872,00
147 373,00
-8 501,00
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
38 000,00
39 137,00
38 191,00
946,00
B2.8
leczenie stomatologiczne
194 657,00
200 591,00
198 621,00
1 970,00
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
95 731,00
95 731,00
115 276,00
-19 545,00
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych
finansowanych ze środków własnych Funduszu
17 856,00
18 195,00
19 856,00
-1 661,00
B2.12
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
241 575,00
248 682,00
241 575,00
7 107,00
B2.13
Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o
których mowa w ustawie o refundacji
115 500,00
115 500,00
122 000,00
B2.17
rezerwa na koszty świadcze n opieki zdrowotnej w ramach
migracji ubezpieczonych
271 045,00
0,00
271 045.00
-6 500,00
- 271 045,00
URUCHOMIENIE REZERWY NA KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
RAMACH MIGRACJI UBEZPIECZONYCH
30 sierpnia br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła decyzję
o uruchomieniu rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji
ubezpieczonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r.
Modyfikacja planu nie powoduje zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na pokrycie
świadczeń opieki zdrowotnej i tylko pozornie wpływa na wzrost środków
w poszczególnych rodzajach świadczeń.
Kwoty, które zostały dodane do poszczególnych zakresów świadczeń opieki
zdrowotnej - w rzeczywistości będą zablokowane na pokrycie kosztów leczenia
pacjentów z Mazowsza u świadczeniodawców z innych województw.
W procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 środki
finansowe pochodzące z tzw. rezerwy migracyjnej nie mogą zostać uruchomione.
19
SKUTKI DRASTYCZNEGO OBNIŻENIA ŚRODKÓW MOW NFZ
DLA PACJENTÓW Z MAZOWSZA
•
•
•
•
•
•
20
dłuższe kolejki do specjalistów;
brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej
działalności świadczeniodawców;
zapaść finansowa szpitali:
drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne
w stosunku do roku 2012:
spadek o 327 180 tys. zł i niedobór 516 385 tys. zł
w stosunku do realnych potrzeb;
brak możliwości finansowania nowych zadań;
brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku
z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem
nowoczesnych procedur medycznych;
brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych
i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach
szpitalnych.
Mazowsze jako jedyny region w kraju traci podwójnie.
•
Kwota „janosikowego” w roku 2012
659 mln zł
•
•
•
•
•
Dodatkowo wpływy do budżetu województwa w
2012 r. z tytułu udziału w podatkach dochodowych
PIT i CIT będą mniejsze o ok. 250 – 300 mln zł.
•
Skutki niedoboru środków finansowych w budżecie
województwa to m.in. brak możliwości wsparcia
procesów inwestycyjnych wynikających z
konieczności dostosowania obiektów do
obowiązujących wymogów
Zapotrzebowanie na środki finansowe podmiotów
leczniczych samorządu województwa
mazowieckiego na ten cel to kwota ok. 500mln zł
Konieczne jest również zabezpieczenie środków
finansowych na pokrycie ujemnych wyników
finansowych spzoz i ewentualne procesy
przekształceń.
•
•
21
Mazowsze płaci „janosikowe” od 2004 r. W sumie,
do końca 2011 r. przekazało innym województwom
już 5,1 mld zł. Otrzymane od Mazowsza środki
regiony przeznaczają na najróżniejsze cele, od
bieżącego finansowania administracji po inwestycje.
W 2012 r. subwencja wyrównawcza ma być
naliczana według zasad obowiązujących w 2010 r.
Mazowsze odda w tym roku na rzecz innych
regionów 659 mln zł, czyli aż 40 proc. dochodów
podatkowych.
Jest to o 31 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.
Dziękuję za uwagę.
22
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards