Wykaz tematów prac magisterskich w roku

advertisement
Załącznik do Uchwały Nr 135/06/2013/2012-2016
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013r.
Wykaz tematów prac dyplomowych (magisterskich) na rok akademicki 2015/2016
Lp.
Jednostka organizacyjna
1.
Zakład Pielęgniarstwa Dr n. med. Marta
Anestezjologicznego i Arendarczyk
Intensywnej Opieki
Dr n. med. Sylwia
Krzemińska
Nauczyciel akademicki
Tematyka
1. Rola i zadania pielęgniarki wynikające z opieki nad pacjentem
leczonym w Oddziale Intensywnej Terapii
2. Rola i zadania pielęgniarki w opiec nad pacjentem
poddawanym znieczuleniu: ogólnemu, przewodowemu,
miejscowemu
3. Standardy praktyki pielęgniarskiej w anestezjologii.
4. Współczesne poglądy na wieloaspektowe przygotowanie
pacjenta do znieczulenia;
5. Zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego w anestezjologii;
6. Odrębności znieczulenia pacjenta w różnych specjalnościach
chirurgicznych;
7. Zasady przygotowania pacjenta do każdego rodzaju
znieczulenia;
8. Czynniki gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta od momentu
przyjęcia na blok operacyjny do chwili przekazania na oddział
specjalistyczny;
9. Standard postępowania przy powikłaniach związanych z
cięciem cesarskim (atonia macicy, zator wodami płodowymi,
zespół wykrzepiania);
10. Techniki specjalne podczas operacji w krążeniu
pozaustrojowym (hemodylucji, hipotermii, hipotensji
kontrolowanej, hemofiltracji i innych);
11. Procedury anestezjologiczne wobec dawców i biorców
organów;
12. Zasady kontroli pomiarów standardowych i specyficznych,
takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego metodą krwawą, pomiar
ciśnienia śródczaszkowego, bilans płynu mózgowo-
Kierunek
Pielęgniarstwo,
Położnictwo, Zdrowie
Publiczne, Fizjoterapia,
Dietetyka
1
rdzeniowego, pomiar ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla
(CO2);
13. Zasady pielęgnowania chorego po zabiegu operacyjnym i
znieczuleniu;
14. Rola i zadania pielęgniarki anestezjologicznej w chirurgii
jednego dnia.
15. Rola i zadania członków zespołu terapeutycznego w
anestezjologii i intensywnej opiece;
16. Objawy zagrożenia życia i zasady postępowania w stanach
zagrożenia życia w czasie zabiegu operacyjnego;
17. Rola i zadania pielęgniarki w farmakoterapii we wszystkich
etapach i rodzajach znieczuleń (dawki, stężenie, sposób
rozcieńczania, drogi podawania, interakcje, działania uboczne).
18. Odrębności znieczulenia dzieci (aparatura, leki, sprzęt
medyczny).
19. Procedury opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym w
Sali wybudzeń.
21. Techniki psychoterapii podtrzymującej wobec pacjenta
znieczulonego.
22. Zasady przygotowania pacjenta, sprzętu do prowadzenia
zabiegów różnymi technikami dializacyjnymi;
23. Przyczyny ostrych zatruć, powikłania i metody detoksykacji;
24. Aspekty kliniczne, prawne i etyczne pobierania narządów do
przeszczepów;
25. Rola pielęgniarki w procedurze oceny śmierci mózgu i
przepisy prawne związane z tym zagadnieniem;
26. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad dawcą i biorcą
narządów;
27. Rola pielęgniarki w prowadzeniu hemodializy, hemofiltracji,
dializy otrzewnowej;
28. Pielęgnowanie chorego oparzonego;
29. Rola pielęgniarki jako współuczestnika w rehabilitacji
chorego;
30. Problemy psychologiczne dawców i biorców narządów i ich
2
rodzin.
31. Komunikacja interpersonalna z pacjentem przebywającym w
OIOM i jego rodziną
32. Czynniki ogólnoustrojowe i zewnętrzne wpływające na
powstawanie odleżyn u pacjentów w OIOM.
33. Wentylacja mechaniczna nieinwazyjna jako alternatywa
reintubacji u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych.
35. Rola i zadania pielęgniarki wynikające z opieki nad
pacjentem leczonym w Oddziale Intensywnej Terapii
36. Rola i zadania pielęgniarki w opiec nad pacjentem
poddawanym znieczuleniu: ogólnemu, przewodowemu,
miejscowemu
37. Standardy praktyki pielęgniarskiej w anestezjologii.
38. Współczesne poglądy na wieloaspektowe przygotowanie
pacjenta do znieczulenia;
39. Zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego w anestezjologii;
40. Odrębności znieczulenia pacjenta w różnych specjalnościach
chirurgicznych;
41. Zasady przygotowania pacjenta do każdego rodzaju
znieczulenia;
42. Standard postępowania przy powikłaniach związanych z
cięciem cesarskim (atonia macicy, zator wodami płodowymi,
zespół wykrzepiania);
43. Znaczenie fizjoterapii w OIOM
44. Odzwyczajanie pacjentów od sztucznej wentylacji.
45. Wpływ fizjoterapii na poprawę stanu zdrowia pacjentów w
OIOM
46. Wentylacja mechaniczna nieinwazyjna jako alternatywa
ponownej intubacji u pacjentów w OIOM
47. Stosowanie metod fizykalnych w postępowaniu
terapeutycznym u pacjentów intensywnej terapii
48. Leczenie żywieniowe pacjentów w OIOM
49. Wczesne żywienie w okresie okołooperacyjnym pacjentów
intensywnej opieki
3
50. Żywienie dojelitowe u pacjentów nieprzytomnych
51. Żywienie pozajelitowe u pacjentów leczonych w OIOM.
2.
Zakład Położnictwa
Dr hab. Janusz
Bartnicki
Dr n. med. Iwonna
Kazimierczak
Dr n. med. Zdzisława
Knihinicka-Mercik
Dr n. med. Monika
Przestrzelska
Dr n. med. Piotr
Hańczyc
Dr n. med. Anna
Gryboś
3.
Zakład Ginekologii
prof. dr hab. Jerzy
Zalewski
dr n. med. Krzysztof
Łątkowski
1.Poród przedwczesny jako problem społeczny;
2.Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie;
3.Rola i zadania szkoły rodzenia w przygotowaniu ciężarnych do
porodu i macierzyństwa;
4.Przebieg ciąży i porodu u młodocianych;
5.Ocena przebiegu ciąży i porodu u kobiet po przebytym cięciu
cesarskim.
6.Profilaktyka powikłań ciąży.
7.Proces pielęgnowania kobiet leczonych z chorobą
nowotworową w obrębie narządów płciowych i piersi.
8.Wiedza i zachowania zdrowotne nastolatek i młodych kobiet w
okresie prekoncepcyjnym.
9.Wiedza pielęgniarek/położnych w zakresie diagnostyki
powikłań ciąży i chorób kobiecych.
10. Styl życia i zachowania zdrowotne kobiet we wszystkich
fazach życia w aspekcie zdrowia płciowego i reprodukcyjnego.
Oraz propozycje własne studentów!
Pielęgniarstwo,
Położnictwo.
Fizjoterapia: studia
stacjonarne i
niestacjonarne drugiego
stopnia
1.Poród przedwczesny jako problem społeczny;
2.Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie;
3.Rola i zadania szkoły rodzenia w przygotowaniu ciężarnych do
porodu i macierzyństwa;
4.Przebieg ciąży i porodu u młodocianych;
5.Ocena przebiegu ciąży i porodu u kobiet po przebytym cięciu
Pielęgniarstwo i
Położnictwo: studia
stacjonarne i
niestacjonarne drugiego
stopnia
4
4.
Zakład Pediatrii
Społecznej
dr n. med. Agnieszka
Strama
cesarskim.
6.Profilaktyka powikłań ciąży.
7.Proces pielęgnowania kobiet leczonych z chorobą
nowotworową w obrębie narządów płciowych i piersi.
8.Wiedza i zachowania zdrowotne nastolatek i młodych kobiet w
okresie prekoncepcyjnym.
9.Wiedza pielęgniarek/położnych w zakresie diagnostyki
powikłań ciąży i chorób kobiecych.
10. Styl życia i zachowania zdrowotne kobiet we wszystkich
fazach życia w aspekcie zdrowia płciowego i reprodukcyjnego.
Oraz propozycje własne studentów
Dr hab. Robert
Śmigiel, prof. nadzw.
Aspekty opieki pielęgniarskiej u noworodków z wadami
rozwojowymi. Tematyka z zakresu pediatrii i neonatologii.
Propozycje własne studentów.
Pielęgniarstwo,
Położnictwo
Wszystkie kierunki
Dr Anna Stodolak
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w Polsce.
Eutanazja dzieci – za czy przeciw?
Tematyka z zakresu opieki i pielęgnacji w pediatrii i
neonatologii.
Propozycje własne studentów.
1. Perinatalna opieka paliatywna – rola położnej.
2. Aborcja i jej konsekwencje prawno-medyczne.
3. Poród pozaszpitalny w opinii położnych.
4. Wiedza rodziców na temat pielęgnacji wcześniaka.
5. Opieka stomatologiczna kobiet ciężarnych i profilaktyka
przedporodowa próchnicy.
6. Kształcenie podyplomowe położnych – w praktyce.
7. Tematyka z zakresu opieki i pielęgnacji w neonatologii i
położnictwie.
Propozycje własne studentów.
5
Dr Alicja WiderskaKurzawa
1.
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży (w tym: choroby
Pielęgniarstwo
przewlekłe i ich wpływ rozwój fizyczny, wady wrodzone i
wpływ na rozwój fizyczny, odżywianie, niewłaściwe
odżywianie, nawyki żywieniowe w rodzinie i wpływ na rozwój
fizyczny, aktywność ruchowa, błędy żywieniowe a rozwój
fizyczny i motoryczny, nietolerancje i alergie pokarmowe).
2. Wydolność oddechowa
Wyniki badań spirometrycznych w różnych chorobach
przewlekłych ( m.in. cukrzyca, otyłość, anoreksja, zaburzenia
wzrostu różnego pochodzenia) kinezyterapia w chorobach ww.
3. Choroby dróg oddechowych o różnej etiologii (zaburzenia
odporności, alergie, wady rozwojowe, choroby przewlekłe) i ich
wpływ na życie codzienne pacjenta w szerokim aspekcie –
ekonomicznym, psychologicznym, emocjonalnym, relacji w
rodzinie.
4. Problemy psychofizyczne i ich przyczyny w różnych grupach
wiekowych.
5. Opieka nad młodocianym chorym przewlekle w szerokim
aspekcie (żywienie, kinezyterapia, pielęgnacja, uczestnictwo
pacjenta w życiu kulturalnym i oświatowym)
6. Stany zagrożenia życia u dzieci.
7. Zatrucia u dzieci
Dr hab. Zenon
Halaba
Tematyka z zakresu neonatologii.
Noworodek matki zakażonej wirusem HIV, HCV
Postępowanie z noworodkiem matki uzależnionej od
narkotyków, alkoholu i nikotyny - proces diagnostyczno terapeutyczny
Stany zagrożenia życia noworodka
Żywienie noworodków w różnych stanach chorobowych. Diety
Propozycje własne studentów.
Pielęgniarstwo,
Położnictwo
Dietetyka
6
5.
6.
Katedra i Zakład
Bromatologii i
Dietetyki
Katedra Pedagogiki,
Zakład Dydaktyki
Szkoły Wyższej
Katarzyna ZabłockaSłowińska
Dr Anna Sladek
Dr Żanetta
Kaczmarek
Wpływ sposobu żywienia na stężenie dialdehydu malonowego w Dietetyka
surowicy krwi chorych na raka płuca.
Wszystkie kierunki
1.
Rola rodziny w kształtowaniu zachowań zdrowotnych.
2. Rola rówieśników w kształtowaniu zachowań
zdrowotnych.
3. Uczenie się zdrowia w relacjach międzypokoleniowych
4. Uwarunkowania kształtowania zachowań zdrowotnych
dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym.
5. Znaczenie kompetencji osobistych i społecznych w pracy
zawodowej pracowników opieki zdrowotnej.
6. Uwarunkowania biograficzne i środowiskowe
kształtowania umiejętności życiowych ludzi w różnym
wieku.
7. Działania autokreacyjne w obszarze zdrowia.
8. Działania edukacyjne jako czynnik kształtowania
zdrowia dzieci, dorosłych, osób starszych.
9. Radzenie sobie z niepełnosprawnością z perspektywy
osoby niepełnosprawnej i/lub jej rodziny
1. Rola edukacyjna pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Wszystkie kierunki
2. Metodyka ćwiczeń usprawniających w szpitalu
uzdrowiskowym (na wybranym przykładzie)
3. Formy i metody zajęć terapeutycznych w zakładach
opiekuńczo-leczniczych (o różnych profilach leczniczych)
4. Metodyka promocji Zdrowia (w przedszkolu, szkole
podstawowej, gimnazjum i liceum)
5. Komunikacja w procesie rehabilitacji pacjentów (studium
indywidualnych przypadków)
6. Rola i zadania pomocowych organizacji pozarządowych
(Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna, Caritas
Polska)
7
7.
Prof. dr hab.
Zakład Pielęgniarstwa Krystyna ŁobozGrudzień
Internistycznego
1. Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób sercowonaczyniowych:
- ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka
miażdżycy;
- zapobieganie chorobie wieńcowej oraz udarom mózgu;
- zmiana stylu życia.
Pielęgniarstwo
2. Migotanie przedsionków – zapobieganie powikłaniom
zakrzepowo-zatorowym ze szczególnym uwzględnieniem tzw .
adherence – stosowanie się do zaleceń lekarskich.
3. Nadciśnienie tętnicze - leczenie niefarmakologiczne
ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „compliance „ adherence
„ – współpraca pacjent -l ekarz , stosowanie się do zaleceń
lekarskich .
4. Ostry zespół wieńcowy – odmienności płci.
5. Ostry zespół wieńcowy w wieku podeszłym.
6. Przewlekła niewydolność serca – rola zespołu
interdyscyplinarnego.
7. Niewydolność serca – problemy wieku podeszłego.
Prof. dr hab.
Zbigniew Hruby
Problematyka: nefrologia, transplantologia, choroby
wewnętrzne, dializoterapia
Dr n med. Izabella
Uchmanowicz
Problematyka: jakość życia w chorobach wewnętrznych,
problemy intensywnej terapii, profilaktyka i edukacja
zdrowotna.
Zespół kruchości w chorobach sercowo-naczyniowych.
Choroby sercowo-naczyniowe - leczenie farmakologiczne i
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo,
Fizjoterapia
8
niefarmakologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem tzw.
„compliance „ adherence „stosowanie się do zaleceń.
Rola pielęgniarki w zespole multidyscyplinarnym - Przewlekła
niewydolność serca.
Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób sercowo-naczyniowych
Oraz propozycje własne studentów!
Problematyka: jakość życia, promocja zdrowia, edukacja
Dr n med. Beata
Jankowska - Polańska zdrowotna, pielęgnowanie w chorobach wewnętrznych.
Compliance i adherence w schorzeniach przewlekłych.
Choroby sercowo-naczyniowe - leczenie farmakologiczne i
niefarmakologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem tzw.
„compliance „ adherence.
Rola pielęgniarki w zespole multidyscyplinarnym - Przewlekła
niewydolność serca i nerek.
Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób sercowo-naczyniowych.
Problematyka chorób zakaźnych i epidemiologii.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Oraz propozycje własne studentów!
8.
Zakład Organizacji i
Zarządzania
Dr n med. Witold
Dobracki
Problematyka: choroby zakaźne, zakażenia szpitalne,
epidemiologia
Dr n med. Krzysztof
Kazimierczak
Problematyka: nefrologia, choroby wewnętrzne, dializoterapia.
dr Aureliusz
Kosendiak
-profilaktyka zdrowotna
Pielęgniarstwo, Zdrowie
Publiczne, Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Zdrowie Publiczne
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo
-akytwnośc ruchowa jako z narzedzi profilaktyki zdrowotnej zmiany stylu życia -profilaktyka chorób cywilizacyjnych bariery i motywy podejmowania aktywności ruchowej -
Wszystkie kierunki
9
żywienie w sporcie -problemy zdrowia publicznego jako ważne
aspekty zycia jednostki
- urazy w sporcie
-wspomaganie procesu treningowego
- motywacja w podejmowaniu aktywności fizycznej i jej wpływ
na zdrowie -wiedza na temat roli poszczegolnycvh
determinatow zdrowia
- stosowanie używek oraz ich wplyw na zdrowie jednostki i
populacji
- zastosowanie aktywności ruchowej w profilaktyce problemow
zdrowia publicznegojednostki i populacji
- jakośc zycia i czynniki wpływające na jego poziom
- rola aktywności ruchowje na stan zdrowia , jakośc życia w
specyficznych grupoach społecznych: np więźniowie
Dr Ewa Kuriata Kościelniak
1. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego (monitoring
zdrowia, analiza potrzeb zdrowotnych, kierunki i priorytety
strategii zdrowotnych w Polsce i na świecie)
2. Priorytety w strategii zabezpieczenia społecznego wobec
zmian demograficznych, ekonomicznych, społecznych.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia
4. Zarządzanie w pielęgniarstwie/położnictwie
5. Optymalizacja organizacji opieki pielęgniarskiej/położniczej.
6. Ergonomizacja w praktyce pielęgniarskiej i położniczej.
7. Badanie świadomości kadry pielęgniarskiej w zakresie
narażenia na czynniki ryzyka zawodowego.
8. Ocena warunków pracy personelu pielęgniarskiego.
9. Ryzyko zawodowe na stanowiskach pielęgniarskich
10.Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia (w tym:
TQM, akredytacja, ISO)
11.Badanie i doskonalenie jakości w opiece
pielęgniarskiej/położniczej
12.Marketing medyczny (badania marketingowe, optymalizacja
obsługi pacjenta, badanie satysfakcji pracowników oraz
10
pacjentów).
(szczegółowe tematy prac, także proponowanych przez
studentów, do uzgodnienia)
Dr Piotr Karniej
1. Zarządzanie operacyjne placówkami opieki zdrowotnej i
społecznej
Zdrowie Publiczne
2. Restrukturyzacja szpitali, przekształcenia własnościowe i
konsolidacje w ochronie zdrowia
3. Metody reorganizacji procesu zarządzania w placówkach
medycznych: lean management, business process
reeingeneering, outsourcing i in.
4. Strategie szpitali w warunkach reform
5. Systemy zarządzania jakością w zarządzaniu podmiotem
leczniczym
6. Systemy informatyczno – informacyjne w zarządzaniu
szpitalem
7. Zarządzanie produkcją usług szpitala, zarządzanie
procesowe w ochronie zdrowia
8. Zarządzanie projektami
9. Metody podnoszenia efektywności pracy lekarzy,
pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych
10. Innowacje technologiczne i organizacyjne w zarządzaniu
podmiotem leczniczym
11. Rachunek kosztów, budżetowanie i controlling w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą
12. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo systemów
przetwarzania danych osobowych w opiece zdrowotnej
13. Pozycja konkurencyjna podmiotu leczniczego w dobie
konkurencji globalnej
14. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na
świecie
15. System finansowania świadczeń zdrowotnych,
11
ubezpieczenia alternatywne, komplementarne i
abonamenty medyczne
16. Problem wykluczenia społecznego w zakresie zdrowia
17. Organizacja i finansowanie podmiotów wykonujących
działalność leczniczą.
18. Wizerunek zdrowia i zdrowia publicznego w mediach.
19. Badanie świadomości klientów biur podróży w zakresie
szczepień ochronnych – badanie wieloośrodkowe
20. Wykluczenie w dostępie do opieki medycznej.
Świadomość studentów kierunków medycznych w
zakresie praw mniejszości - w tym osób
nieheteroseksualnych, o odmiennym wyznaniu i
niepełnosprawnych.
21. Problemy w dostępie do profesjonalnej wiedzy i opieki
medycznej opiekunów osób chorych na choroby rzadkie.
Dr Anna Felińczak
1. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży
2. Zachowania żywieniowe osób zdrowych
3. Zachowania żywieniowe w wybranych jednostkach
chorobowych
4. Zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży
5. Problematyka zaburzeń odżywiania w tym szczególnie
nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży
6. Promocja zdrowia i edukacja zdrowia dzieci i młodzieży
7. Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.
8. Wpływ żywności na zdrowie różnych grup
populacyjnych.
9. Choroby dieto zależne
10. Edukacja żywieniowa w zdrowiu i chorobie
11. Suplementy diety- korzyści i zagrożenia
12. Współczesne poglądy na rolę diety w profilaktyce i
leczeniu cukrzycy typu 2
13. Zalecenia dietetyczne w profilaktyce i leczeniu
12
osteoporozy
14. Racjonalne zasady żywienia kobiet w okresie ciąży oraz
niemowląt
15. Współczesne metody leczenia nadwagi i otyłości
16. Rola diety i aktywności fizycznej w chorobach układu
krążenia
17. Charakterystyka diety zalecanej w chorobie
nadciśnieniowej w oparciu o wyniki badania DASH
18. Wegetarianizm- za i przeciw
19. Zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży
20. Postępowanie dietetyczne w leczeniu otyłości u dzieci i
młodzieży
21. Anoreksja i bulimia – przyczyny i postępowanie
dietetyczne
22. Żywienia w sporcie
23. (szczegółowe tematy prac do ustalenia ze studentami)
Dr Jolanta
Grzebieluch
1. Analiza i ocena strategii marketingowych
przedsiębiorstw usługowych
2. Zarządzanie podmiotem leczniczym w zmieniających się
warunkach
3. Wykorzystanie marketingu w podmiocie leczniczym
4. Kreowanie marki na rynku usług zdrowotnych
5. Reklama produktów farmaceutycznych - jej znaczenie i
wpływ na decyzje zakupowe pacjentów
6. Promocja usług medycznych - jak ją efektywnie
wykorzystywać?
7. Internet jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa
usługowego z rynkiem
8. Wykorzystanie narzędzi PR w sytuacjach kryzysowych analiza na wybranych przykładach Analiza i planowanie
działalności PR na wybranych przykładach
9. Kreowanie wizerunku firmy - szanse i zagrożenia
13
10. Nowoczesne formy komunikacji podmiotu leczniczego z
otoczeniem
11. Rola rzecznika prasowego w kształtowaniu wizerunku
szpitala
12. Motywowanie pracowników jako jeden z elementów
zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
13. Analiza systemu wynagrodzeń pracowników w zakładzie
opieki zdrowotnej
14. Rola lidera na rynku ochrony zdrowia
15. Organizacja pracy menedżera na wybranych przykładach
16. Zdrowie publiczne- system kształcenia - problemy
polskie i europejskie – porównanie
17. Ocena jakości kształcenia na kierunku zdrowie publiczne
przez studentów i absolwentów Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu
9.
Zakład Medycznych
Nauk Społecznych
dr Monika Wójta Kempa
1. Wizerunek zdrowia i zdrowia publicznego w mediach
2. Wizerunek lekarzy i innych zawodów medycznych w
mediach
3. Reklama i media jako narzędzia promocji zdrowia i
Wszystkie kierunki
edukacji pacjentów
4. Ból w reklamie – reklama jako czynnik decyzji
zakupowych w obszarze zdrowia
5. Samoleczenie bólu jako zjawisko socjomedyczne
6. Społeczne aspekty zarządzania zmianą w placówkach
ochrony zdrowia
7. Kompetencje społeczne personelu medycznego w
relacjach z pacjentem
8. Pacjent w systemie ochrony zdrowia: prawa pacjenta i
ruch społeczny pacjentów w Polsce i na świecie
9. Społeczne aspekty rozwoju transplantologii w Polsce i na
świecie
10. Mapy potrzeb zdrowotnych
11. Nierówności w zdrowiu i społeczne aspekty
14
kształtowania zachowań zdrowotnych
12. Choroby psychiczne i zdrowie psychiczne Polaków w
kontekście zmian społecznych
dr Agnieszka
Turkiewicz –
Maligranda
1. Leczący wymiar relacji terapeutycznej.
2. Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych.
3. Wpływ wzajemnych oczekiwań personelu i pacjentów na
proces leczenia.
4. Rola treningów balintowskich w zwiększaniu efektywności
leczenia.
5. Żałoba i jej patologizacja.
Dr Grażyna
Szymańska Pomorska
1. Sytuacja życiowa pacjentów z chorobą przewlekłą,
(nowotworową, nietrzymaniem moczu, cukrzycą,..)
2. Pielęgnowanie i edukacja pacjentów w
oddziale….(chirurgicznym, internistycznym, pediatrycznym,
itp.)
3. Aktywność życiowa osób starszych, ( niepełnosprawnych
fizycznie (np. po amputacji)
4. Przestrzeganie zaleceń medycznych
5. Rola leczenia dietetycznego w chorobie………
6. Racjonalne odżywianie (jako forma dbałości o zdrowie
wśród młodzieży szkolnej (studentów…)
7. Higiena ciała i higiena intymna jako elementy troski o
zdrowie
8. Używki i uzależnienia wśród młodzieży szkolnej
9. Aktywność fizyczna w chorobie………..
10. Relacja personel medyczny- pacjent
11. Obciążenia i trudności związane z pracą …( pielęgniarki,
położnej, fizjoterapeuty, dietetyka…)
12. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
Pielęgniarstwo II
stopnia,
Położnictwo II stopnia,
Fizjoterapia II stopnia,
Zdrowie Publiczne II
stopnia,
15
13. Komunikowanie z pacjentem,( komunikowanie w grupie
zawodowej, trudności i problemy dotyczące komunikowania
z pacjentem)
14. Zapobieganie urazom
Istnieje możliwość realizacji tematu zaproponowanego przez studenta
Dr hab. Iwona
Taranowicz
Dr Dominik
1. Styl życia i zachowania zdrowotne różnych kategorii
społecznych.
2. Relacje personel medyczny-pacjent w opinii pacjentów i
przedstawicieli zawodów medycznych.
3. Agresja jako element relacji pracownik systemu ochrony
zdrowia – pacjent.
4. Strategie radzenia sobie z przeciążeniami w pracy
stosowane przez pracowników systemu ochrony zdrowia.
5. Funkcjonowanie placówek medycznych w opiniach
pacjentów i pracowników.
6. Analiza strategii i programów zdrowotnych.
7. Uwarunkowania możliwości przejęcia kontroli nad
swoim zdrowiem przez różne kategorie społeczne.
8. Realizacja celów polityki zdrowotnej przez różne
instytucje np. polityki antynikotynowej.
9. Życie z chorobą/niepełnosprawnością – ludzie chorzy o
swoim życiu z chorobą.
10. Marginalizacja społeczna ludzi chorych, z różnymi
typami zaburzeń.
11. Uzależnienia i inne zjawiska zaliczane do patologii
społecznej.
12. Zdrowie i choroba w mass mediach.
1. Opieka pielęgniarska w schorzeniach onkologicznych,
opiece długoterminowej i opiece paliatywnej, chorobach
w
16
Krzyżanowski
psychiatrycznych,
2. Uzależnienia: politoksykomanie, narkotyczne, alkoholowe,
seks, hazard i inne
3. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, zespół kacheksjaanoreksja)
4. Jakość życia osób w opiece długoterminowej, opiece
paliatywnej, onkologicznej i schorzeniach internistycznych
5.Zespół wypalenia zawodowego
6.Wybrane problemy pielęgniarskie: odleżyny, stomie,
owrzodzenia nowotworowe, owrzodzenia niedokrwienne, inne
wybrane przez studenta
7. Pacjent odczuwający ból (ostry, przewlekły, diagnostyka
patomechanizm i leczenie)
8. Eutanazja – różne ujęcia i spostrzeganie eutanazji i opieki
paliatywnej
9. Etyka w opiece paliatywnej i opiece długoterminowej
10. Problemy z zakresu zdrowia publicznego
11. Psychoonkologia i psychoneuroimunologia
12. Reakcje psychologiczne pacjenta przewlekle chorego,
objętego opieką paliatywną
13. Żałoba i systemy wsparcia dla osieroconych (fizjologiczna,
patologiczna, u dzieci)
14. Wolontariat w opiece paliatywnej i w opiece nad osobą
przewlekle chorą
15. Patologie społeczne
16. Zespół dziecka maltretowanego
17. Bezdomność
18. Jakość opieki i jakość usług medycznych
19. Stosowanie leków OCT („bez recepty”)
20. Medycyna alternatywna i komplementarna
21. Choroby o znaczeniu społecznym
22. Opieka paliatywna perinatologiczna
17
10.
Katedra i Zakład
Mikrobiologii
,,Częstość występowania roztoczy Demodex spp. u osób w
prof. dr hab. Grażyna różnym wieku”
Gościniak
Dr Małgorzata
Fleischer
,,Występowanie zakażeń Clostridium difficile u pacjentów
leczonych szpitalnie”
,,Przestrzeganie higieny rąk personelu w wybranych placówkach
służby zdrowia”
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
,,Dezynfekcyjne właściwości fotokatalizatora ditlenku tytanu Wszystkie kierunki z
domieszkowanego europem wobec bakteryjnych szczepów wyłączeniem
klinicznych”
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
,,Zakażenia krwi u noworodków – identyfikacja drobnoustrojów,
Dr Katarzyna
ustalenie wrażliwości szczepów na leki przeciwbakteryjne”
Jermakow
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
„Kurkumina jako nowy barwnik wykazujący właściwości
położnictwa I stopnia;
dr Anna Duda-Madej wiążące białka amyloidowego produkowanego przez szczepy
Wszystkie kierunki z
Escherichia coli”
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
1.Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży o
specjalnych
dr Mariola Seń
potrzebach edukacyjnych (z niepełnosprawnością, z chorobami
przewlekłymi, z trudnościami w uczeniu się)
Wszystkie kierunki
2. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży
Dr Ewa Dworniczek
11. Zakład Promocji
Zdrowia
3. Jakość życia w chorobach przewlekłych (nadciśnienie,
cukrzyca,
POCHP, astma, RZS, SM, udar, choroby nowotworowe,
choroby
18
zwyrodnieniowe itd)
4. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna w
chorobach
cywilizacyjnych/ społecznych (np. nadciśnienie tętnicze,
cukrzyca,
otyłość, choroby nowotworowe, choroby zwyrodnieniowe,
POCHP itp.),
5. Współczesne poglądy na rolę warzyw i owoców w
zachowaniu zdrowia i profilaktyce schorzeń cywilizacyjnych
6. Rośliny strączkowe jako źródło ważnych składników
odżywczych i nieodżywczych w diecie
Współczesne poglądy na rolę tłuszczów i kwasów tłuszczowych
w żywieniu człowieka
7. Rola błonnika w żywieniu człowieka
8. Niekonwencjonalne metody odżywiania i ich wpływ na
zdrowie człowieka
9. Czynniki kształtujące sposób żywienia (ułatwiające
utrudniające)
10. Zalecenia dietetyczne dla matek w okresie karmienia
11. Zasady prawidłowego żywienia ludzi po 60. roku życia
12. Zasady profilaktyki chorób cywilizacyjnych
13. Nowoczesny model poradnictwa żywieniowego
14. Żywieniowe czynniki ryzyka chorób nowotworowych
19
15. Postępowanie dietetyczne w celiakii i nietolerancji glutenu
16.Ocena urozmaiconego spożycia żywności w różnych grupach
(Kwestionariusz urozmaicenia spożycia żywności FIVeQ)
17.zasady żywienia/ zalecenia dietetyczne w profilaktyce i
leczeniu chorób cywilizacyjnych,
(nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, choroby
nowotworowe,osteoporoza
choroba Leśniowskiego-Crohna, alergie itd.
18.Suplementy w diecie
19.Żywienie ludzi w wieku podeszłym,
20.Żywienie ciężarnych
21. Zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia, kompulsywne
objadanie
się, ortoreksja)
22. Diety specjalne
23. Rodzaje diet np. wegetarianizm, weganizm i ich wpływ na
zdrowie
24.Styl życia i zachowania zdrowotne ( dzieci i młodzieży,
kobiet
ciężarnych, studentów, osób z grup ryzyka zdrowotnego,
pracowników
itp.).
25.Promocja zdrowia i edukacja w pracy pielęgniarki POZ/
20
pielęgniarki
w placówkach ochrony zdrowia/ w higienie szkolnej
26.Promocja zdrowia psychicznego./ jakość życia chorych
psychicznie
27.Wpływ edukacji zdrowotnej na poprawę jakości życia
pacjentów z
różnymi problemami zdrowotnymi (choroby układu sercowonaczyniowego,
POCHP, choroby nowotworowe, cukrzyca, narządu ruchu itd.).
28.Profilaktyka uzależnień (palenie tytoniu, narkotyki, alkohol ,
hazard, internet itp);
29.Polityka zdrowotna i programy zdrowotne,
30.Szczepienia ochronne i profilaktyka chorób zakaźnych
31.Opieka nad pacjentem przewlekle chorym, w wieku
podeszłym i
niepełnosprawnym w środowisku domowym i w instytucjach
opiekuńczych
(ZOL, DPS itp).
32.Opieka długoterminowa; jakość opieki długoterminowej,
potrzeby
33.Działalność organizacji pozarządowych a promowanie
zdrowego stylu
życia/ a programy zdrowotne.
34.Kampanie i akcje społeczne promujące zdrowie/
przeciwdziałające
wykluczeniu społecznemu.
21
35.Żywność modyfikowana genetycznie – charakterystyka,
ustawodawstwo
Dr Jacek Klakocar
Dr Dariusz Białas
1. Polityka zdrowotna-uwarunkowania prawne i ekonomiczne
systemu ochrony zdrowia, programy restrukturyzacyjne,
globalne uwarunkowania polityki zdrowotnej, etyczne
uwarunkowania polityki zdrowotnej.
2. Polityka społeczna-podmioty, uwarunkowania, rodzaje
polityki społecznej
3. Programy zdrowotne(promocja, profilaktyka)-rodzaje
programów, konstrukcja, własne programy zdrowotne.
4. Epidemiologia
1.Postawy i zachowania zdrowotne wybranych populacji.
2.Integracja jako zjawisko społeczno-edukacyjne.
3.Motyacje do podejmowania studiów na wybranych
kierunkach.
4.Fizjoterapia; metody terapeutyczne.
5.Nowe metody pracy edukacyjnej w obszarze zdrowia.
6.Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia.
7.Projekty promocji zdrowia i akcje społeczne promujące
zdrowie.
8.Edukacja
zdrowotna
w
wybranych
środowiskach
edukacyjnych.
9.Znaczenie
edukacji
zdrowotnej
w
działaniach
ukierunkowanych na zmianę stylu życia i poprawę jakości życia.
Tematyka prac magisterskich
1.Świadomość zdrowotna wybranych populacji.
2.Coaching zdrowia i zmiany nawyków jako metoda budowy
potencjału zdrowia.
3.Komunikacja z pacjentem – kompetencje komunikacyjne
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
22
studentów.
4.Świadomość ryzyka w wybranych dyscyplinach sportu.
5.Postawy wobec wybranych form aktywności fizycznej.
6.Strategie redukcji stresu i rozwiązywania problemów
zdrowotnych w wybranych populacjach.
7.Fizjoterapia i fitness – problematyka społeczna i zdrowotna.
8.Przemc w kontekście profilaktyki zdrowia w rodzinie.
9.Profilaktyka uzależnień i Coaching zmiany nawyków.
10.Jakość życia w kontekście promocji zdrowia psychicznego.
11.Praca edukacyjna z dzieckiem o szczególnych wymaganiach
zdrowotnych (niepełnosprawność i odmienność).
12.
dr Adam Kowalczyk
Katedra i Zakład
Farmakognozji
Wydział
Farmaceutyczny z O.
Analityki Medycznej
13.
Dr Zbigniew Machaj
Zakład Gerontologii
1. Ocena stosowania roślinnych preparatów OTC i suplementów
diety wśród wybranej grupy pacjentów na podstawie badań
ankietowych.
2. Stosowanie preparatów OTC i suplementów diety wśród
studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na
podstawie badań ankietowych.
3. Roślinne preparaty OTC i suplementy diety a współczesna
farmakoterapia.
4. Naturalne substancje psychoaktywne a zdrowie.
5. Medycyna tradycyjna a medycyna akademicka.
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
gerontologia, geriatria, pielęgniarstwo geriatryczne oraz
wszystkie aspekty opieki nad ludźmi dorosłymi i w wieku
podeszłym.
Konkretne tematy uzgadniane są ze studentem.
Dr Wioletta
Szczepaniak
1. Analiza zachorowalności na choroby wieku podeszłego
wśród populacji mieszkańców Dolnego Śląska.
2. Częstotliwość zachorowania na chorobę …. (do wyboru,
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
23
Dr Izabela
Wróblewska
np. Alzheimera/Parkinsona/demencję starczą, mogą być
inne) wśród pensjonariuszy wybranych ośrodków opieki
nad osobami starszymi.
3. Częstotliwość zachorowań na nowotwory …. (do
wyboru, np. przewodu pokarmowego/skóry/układu
krwionośnego, mogą być inne) wśród pacjentów w
podeszłym wieku.
Wszystkie kierunki
Wszystkie kierunki
4. Analiza zachowań prozdrowotnych wśród populacji osób
w podeszłym wieku.
5. Aktywność fizyczna osób po 65 roku życia (populacja do
wyboru).
6. Analiza farmakoterapii stosowanej przez osoby w
podeszłym wieku.
7. Ocena opieki pielęgniarskiej świadczonej osobom
powyżej 65 roku życia.
8. Wielkie Problemy Geriatryczne występujące wśród
pacjentów/penjonariuszy ośrodka….. (do wyboru).
9. Analiza skal służących do oceny stanu zdrowia osób w
podeszłym wieku.
10. Ocena świadomości społecznej dotyczącej starzenia się
społeczeństwa.
11. Jakość życia pacjentów powyżej 65 roku życia z ….
(jednostka chorobowa do wyboru).
12. Samoocena personelu …… (jednostka do wyboru) w
opiece sprawowanej nad pacjentem w wieku podeszłym.
24
13. Zjawisko przemocy dotyczące osób w podeszłym wieku.
14. Częstotliwość występowania depresji wśród osób w
wieku podeszłym.
15. Ocena postaw …. (populacja do wyboru) wobec osób w
podeszłym wieku.
16. Samoocena opieki sprawowanej przez personel
medyczny nad pacjentem w wieku podeszłym w…..
(jednostka do wyboru).
17. Opinia pacjentów na temat trudności wieku podeszłego.
18. Kształtowanie postaw proaktywnych wśród osób w
wieku podeszłym.
19. Postawy dorosłych Polaków wobec osób w podeszłym
wieku.
20. Efektywność rehabilitacji u pacjentów powyżej 65 roku
życia.
21. Ocena występowania bólu (do wyboru: fizycznego,
psychicznego, duchowego) wśród populacji osób w
podeszłym wieku.
22. Agresja wobec personelu medycznego ze strony
pacjentów w podeszłym wieku.
23. Metody pielęgnacji ran odleżynowych u pacjentów w
wieku podeszłym.
24. Częstość występowania odleżyn wśród pacjentów w
wieku podeszłym przebywających w … (ośrodek do
wyboru).
25
25. Ocena jakości życia starszych pensjonariuszy ….
(ośrodek do wyboru).
26. Styl życia a ryzyko wystąpienia chorób układu kostnostawowego u pacjentów powyżej 65 roku życia.
27. Częstotliwość występowania chorób zwyrodnieniowych
kręgosłupa wśród pacjentów geriatrycznych.
28. Częstotliwość występowania chorób przewlekłych wśród
pensjonariuszy…. (ośrodek do wyboru).
29. Ocena funkcjonowania pacjentów po wszczepieniu
endoprotezy …. (do wyboru).
30. Problemy opiekuńcze osób w starszym wieku.
31. Ocena roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem
znajdującym się w terminalnej fazie choroby.
32. Udział pielęgniarki w leczeniu bólu występującego u
pacjentów w podeszłym wieku.
33. Wpływ opieki pielęgniarskiej na wzmacnianie zdrowia i
kształtowanie zachowań prozdrowotnych osób starszych.
Lub inne tematy dotyczące problemów osób w podeszłym
wieku.
14.
dr hab. n med.
- jakość życia pacjentów chorych przewlekle;
- trudności psychospołeczne pacjentów chorych przewlekle;
- ocena jakości usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
- organizacja i ewaluacja opieki nad pacjentami przewlekle
chorymi: w ramach opieki szpitalnej, ambulatoryjnej i domowej;
26
Katedra i Zakład
Medycyny Rodzinnej
15.
Katedra Fizjoterapii
Donata Kurpas, prof.
nadzw.
dr hab. n. med.
Małgorzata
Paprocka-Borowicz
prof. nadzw.
Dr Bożena Bogut
- zaburzenia psychiczne u pacjentów z zaburzeniami
somatycznymi.
- determinanty zdrowia,
- metody i narzędzia implementacji programów zdrowia
publicznego,
- opieka zdrowotna a zdrowie publiczne - aspekty
socjomedyczne i ekonomiczne
1. Ocena akceptacji niepełnosprawności i satysfakcji życia
u pacjentów z niedowładem kończyn dolnych
2. Wysiłek fizyczny w leczeniu depresji
3. Aktywność fizyczna pacjentów z chorobami układu
nerwowego
4. Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu leczonych
trombolitycznie.
5. Rehabilitacja pacjentów z afazją.
6. Rehabilitacja i funkcjonowanie społeczne pacjentów po
udarze mózgu
1. Wpływ środowiska szkolnego na wady postawy u dzieci w
wieku szkolnym.
2. Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej a dysfunkcja narządu
ruchu.
3. Wpływ leczenia sanatoryjnego na jakość życia osób starszych/
4. Rola fizjoterapii w zmniejszaniu dolegliwości bólowych.
5. Świadomość społeczna odnośnie profilaktyki zdrowotnej w
zakresie fizjoterapeutycznym.
6. Ocena stylu życia studentów fizjoterapii.
7. Postawa ciała a sprawność fizyczna studentów fizjoterapii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
8. Ocena jakości życia osób z dyskopatią odcinka lędźwiowokrzyżowego kręgosłupa mieszkających na wsi i w mieście.
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
27
9. Analiza skuteczności terapii Integracji Sensorycznej u dzieci z
zaburzeniem neurorozwojowym.
10. Specyfika urazów narządu ruchu u piłkarzy ręcznych.
Dr n. med. Żanna
Fiodorenko –Dumas
1. Częstość występowania chorób przewlekłych u osób w
wieku średnim i geriatrycznym.
2. Powikłania wczesne i późne u chorych na cukrzycę typu
2 i ich wpływ na funkcjonowanie fizyczne i społeczne.
3. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jako wstęp
do niepełnosprawności.
4. Znaczenie działań fizjoterapeutycznych w prewencji
pierwotnej i wtórnej osób zakwalifikowanych do
zabiegów chirurgicznych.
5. Możliwości wykorzystanie testów diagnostycznych u
chorych z cukrzycą i miażdżycą kończyn dolnych.
6. Ocena jakości życia za pomocą kwestionariuszy
standaryzowanych u chorych przewlekle.
7. Ocena psychofizyczna za pomocą kwestionariuszy
standaryzowanych u chorych przewlekle.
8. Częstość występowania udarów niedokrwiennych mózgu
po zabiegach naczyniowych.
9. Zaburzenia równowagi osób z niedrożnością tętnic
szyjnych.
10. Postępowanie fizjoterapeutyczne po zabiegach
endowaskularnych.
11. Żebro szyjne- problem sportowców i osób młodych.
12. Aktywność fizyczna osób w wieku 45-65 lat.
13. Varia
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
1. Rehabilitacja w wadach stóp u dzieci.
2. Wykorzystanie możliwości terapeutycznych zabiegów
fizykalnych.
28
Dr Roman Heider
3. Masaż w profilaktyce i terapii.
4. Rehabilitacja w chorobach obwodowego i ośrodkowego
układu nerwowego.
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
5. Fizjoterapia i leczenie uzdrowiskowe w chorobach
układu oddechowego u dzieci i dorosłych.
6. Historia rehabilitacji, medycy fizykalnej i
uzdrowiskowej.
7. Fizjoterapia w otolaryngologii i stomatologii.
8. Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa.
9. Gimnastyka korekcyjna u dzieci i młodzieży.
Dr Anna KołczTrzęsicka
Dr n. med. Jadwiga
Kuciel-Lewandowska
1. Wieloaspektowa analiza stabilności posturalnej
2. Ocena mięśni stabilizujących postawę ciała
3. Sposoby stymulacji i ocena aktywizacji czucia
głębokiego
4. Ocena akceptacji choroby i satysfakcji z życia pacjentów
1. Usprawnianie w zakresie schorzeń centralnego
obwodowego układu nerwowego dorosłych i dzieci.
2. Medycyna uzdrowiskowa.
3. Profilaktyka i terapia wad postawy.
4. Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego oraz medycyny
fizykalnej.
1. Terapia zajęciowa w rehabilitacji (arteterapia, choreoterapia,
muzykoterapia, biblioterapia)
2. Rehabilitacja w zakresie chorób układu sercowonaczyniowego (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie
tętnicze, choroba Raynauda)
i
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
29
Dr Anna Choińska
Dr Krzysztof
Aleksandrowicz
Dr Piotr Józefowski
3. Usprawnianie w kardiochirurgii i torakochirurgii
4. Rehabilitacja w onkologii (nowotwory narządu rodnego,
sutka)
5. Fizjoterapia w zakresie chorób układu oddechowego (POCHP,
pylica płuc, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa)
6. Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu (choroba
zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, biodrowych,
kolanowych, zespół bolesnego barku, ostroga piętowa,
przykurcz Dupytrena)
7. Fizjoterapia w traumatologii (urazy sportowe i inne)
8. Fizjoterapia w wadach postawy (skoliozy, płaskostopie)
9. Fizjoterapia w reumatologii ( reumatoidalne zapalenie stawów,
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa)
10. Fizjoterapia w zakresie chorób układu nerwowego (udar
mózgu, stwardnienie rozsiane, porażenie nerwu twarzowego,
porażenie nerwu strzałkowego, rwa kulszowa, rwa ramienna)
11. Rehabilitacja w geriatrii (choroba Alzheimera, choroba
Parkinsona)
12. Fizjoterapia w zakresie chorób dermatologicznych (łuszczyca,
bielactwo, trądzik)
13. Rehabilitacja w zakresie chorób psychicznych (nerwice,
depresje)
14. Fizjoterapia w zakresie chorób laryngologicznych (zapalenie
zatok czołowych, szczękowych, zapalenie migdałków
podniebiennych, ucha środkowego)
15. Fizjoterapia w zakresie chorób metabolicznych i układu
dokrewnego (cukrzyca, nadczynność, niedoczynność tarczycy,
otyłość, niepłodność)
16. Fizjoprofilaktyka i odnowa biologiczna
17. Rehabilitacja uzdrowiskowa wybranych schorzeń
18. Rola fizjoterapeuty w zakresie edukacji prozdrowotnej
19. Możliwości wykorzystania biologicznego sprzężenia
zwrotnego we wspomaganiu efektywności fizjoterapii
20. Kontrola wyznaczników stabilności posturalnej
21. Ocena skuteczności różnych metod energizacji mięśni
22. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci przedszkolnych i
wczesno szkolnych
23. Hipoterapia jako metoda wspomagająca proces rehabilitacji
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
30
24. Wpływ integracji sensorycznej na poziom wybranych
parametrów potencjałów mózgowych u dzieci
25. Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych chorobach
wewnętrznych
26. Rola rehabilitacji u chorych onkologicznie w aspekcie
ruchowym jak i psychologicznym (wybrane schorzenie).
27. Wykorzystanie metod fizjoterapeutycznych u osób w wieku
starszym
28. Choroby cywilizacyjne- ocena wybranych schorzeń na dużej
populacji
29. Możliwości fizjoterapeutyczne w schorzeniach naczyniowychwybrane schorzenie
30. Rehabilitacja, jako długofalowy proces usprawniania chorych
naczyniowo
31. Wykorzystanie wybranych kwestionariuszy oceny ruchowej
jak i psychologicznej u chorych przewlekle
32. Aktywność ruchowa jako nieodłączny element osób w
średnim i starszym wieku- badania populacyjne
33. Promocja zdrowia w wybranej grupie badawczej osób
dorosłych
34. Praca fizjoterapeuty jako interdyscyplinarny zawód w
środowisku medycznym
16.
Zakład Chorób
Układu Nerwowego
Dr hab. Joanna
Rosińczuk, prof.
nadzw.
Tematyka z zakresu opieki i pielęgnacji, rehabilitacji i
edukacji chorych w wybranych chorobach neurologicznych i
neurochirurgicznych:
1. Choroby naczyniowe mózgu,
2. Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM,
3. Urazy czaszkowo-mózgowe,
4. Choroba przeciążeniowa i zwyrodnieniowa kręgosłupa,
5. Choroby zakaźne o.u.n.
6. Choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego,
7. Chory nieprzytomny,
8. Padaczka,
9. Choroby neurologiczne wieku dziecięcego (mózgowe
porażenie dziecięce, Zespół Downa, wodogłowie, wady
Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
31
wrodzone o.u.n.),
Tematyka z zakresu intensywnej terapii:
1. Choroby nerek (ostra i przewlekła niewydolność nerek),
2. Choroby układu krążenia,
3. Wstrząs septyczny, hipowolemiczny, anafilaktyczny,
4. Odżywianie enteralne i parenteralne,
5. Ostre stany zagrożenia życia (wstrząsy),
6. Intensywna opieka nad pacjentem z zaburzeniami
świadomości.
dr Teresa Kaczan
1. Dziecko z zespołem wad wrodzonych-możliwości
rehabilitacji
kompleksowej.
2. Wczesna interwencja i pomoc dziecku z zaburzeniami w
rozwoju.
3. Holistyczne podejście do pacjenta z problemami w
komunikacji.
4. Rola terapii ręki w rozwoju psychomotorycznym u dzieci Wszystkie kierunki z
wyłączeniem
z problemami w komunikacji.
pielęgniarstwa i
położnictwa I stopnia
Tematyka z zakresu psychiatrii:
Dr n. med. Adrian
Sieradzki
1. Wyzwania psychiatrii XXI wieku.
2. Niesprawność w zaburzeniach psychicznych.
3. Co boli współczesnego człowieka - zaburzenia osobowości we
współczesnym świecie.
4. Zespół poaborcyjny – mit, produkt medialno-ideologiczny czy
rzeczywistość?
5. Rozwój psychiczny dziecka a system edukacji – wyzwania,
Wszystkie kierunki
problemy, perspektywy.
6. Zespół wypalenia zawodowego.
7. Symbolika zawodów medycznych we współczesnym świecie
– oczekiwania, potrzeby społeczeństwa wobec medyków.
8. Psychoterapia w przełomowych okresach życia – okres
okołoporodowy, umieranie i żałoba.
32
9. Zespół Munchhausena.
10. Rola diety w zaburzeniach psychicznych (ADHD, autyzm,
depresja).
11. Edukacja i metoda wychowania według Marii Montessori a
rozwój psychospołeczny i intelektualny dzieci i młodzieży.
12. Zaburzenia kontroli impulsów (nałogowe poszukiwanie
przyjemności, kleptomania i. in.) jako problem cywilizacyjny
– badania własne.
13. Uzależnienia behawioralne (m.in. hazard patologiczny) w
populacji osób dorosłych.
14. Związek leków z występowaniem depresji i innych zaburzeń
sfery psychoseksualnej w praktyce ginekologicznopołożniczej – badania własne.
15. Metody utrzymywania sprawności funkcji poznawczych u
osób z zaburzeniami otępiennymi.
16. Rola położnej w promocji zdrowia psychicznego.
17. Rola pielęgniarki w promocji zdrowia psychicznego.
18. Ratownik medyczny w sytuacjach ostrych kryzysów
psychicznych spowodowanych katastrofami.
19. Zespół stresu pourazowego wśród personelu pielęgniarskiego
– badania własne.
20. Zespół nadruchliwości z deficytem uwagi u dorosłych badania własne.
17.
Wydział Lekarski
Kształcenia
Podyplomowego
Zakład Rehabilitacji
dr Edyta Sutkowska
dr Iwona Demczyszak
Fizjoterapia i pielęgniarstwo rehabilitacyjne w zakresie:
kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, neurologii,
dysfunkcji układu ruchu, reumatologii, geriatrii chorób
cywilizacyjnych, psychicznych, fizjoterapia w profilaktyce
zdrowotnej, odnowa biologiczna, leczenie uzdrowiskowe i
balneoterapia, terapia zajęciowa w rehabilitacji rola leczenia
behawioralnego w chorobach metabolicznych (cukrzyca, stany
przedcukrzycowe) leczenie chorób naczyń Propozycje własne
studenta z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii.
33
18.
Zakład Pielęgniarskiej
Opieki Paliatywnej
Dr Aleksandra
Lisowska
1. Tematyka z zakresu diabetologii: dziecięcej, dorosłych.
Edukacja i pielęgnacja osób z cukrzycą oraz ich rodziny.
2.Tematyka z nefrologii- dializoterapia, przeszczepy nerek,
niewydolność nerek. Edukacja i pielęgnacja osób z chorobami
nerek.
3.Tematyka z zakresu pediatrii- metody usprawniania, choroba
sieroca, zesp. Downa, Autyzm, MPDZ.,itp.
4.Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji osób z chorobami
reumatycznymi.
5.Problemy pielęgnacyjne osób niesłyszących i słabo słyszących.
6.Alternatywne sposoby porozumiewania się osób
niesłyszących.
7.Alternatywne sposoby porozumiewania się osób z
upośledzeniem umysłowy
8.Edukacyjne zadania pielęgniarki wobec chorego i jego rodziny
po amputacji piersi.
9.Pielęgnowanie i usprawnianie chorego po odjęciu kończyn.
10.Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
11.Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji dzieci z zespołem
Downa
12.Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji osób w wieku
podeszłym.
13.Pielęgnowanie i rehabilitowanie chorych po złamaniu szyjki
udowej.
14.Rola pielęgniarki w opiece i usprawnianiu pacjentów w
opiece długoterminowej.
Studenci mogą przedstawić własne propozycje tematów
-Jakość życia dzieci i dorosłych w onkologii,opiece paliatywnej,hospicyjnej.
-Problemy psychologiczne dzieci,dorosłych w
onkologii,chirurgii,endokrynologii,geriatrii,neurologii.
Ocena bólu u dzieci i dorosłych w onkologii dziecięcej, onkologii
dorosłych,reumatologii,neurologii,ginekologii.
Ocena objawów fizycznych w chorobach
34
Dr Eleonora Mess
przewlekłych,internistycznych,chirurgicznych,neurologicznych,psychicznych.
Ocena zachowań prozdrowotnych w chorobach
onkologicznych,internistycznych,chirurgicznych,geriatrycznych.
Problemy opiekuńcze u chorych z odleżynami,oparzeniami,obrzękiem
limfatycznym.
Zasady Żywienie chorych z nowotworem podczas
chemioterapii,radioterapii.
Żywienie chorych wyniszczonych,z nowotworem wątroby,trzustki,żołądka,z
stomią jelitową,z nowotworami narządu rodnego.
Zasady rehabilitacji chorych z dysfunkcją wzroku,słuchu,chorobą
Parkinsona,SM, Jakość życia chorych po transplantacji szpiku
kostnego.Zasady żywienia chorych w oddziałach transplantologii dzieci i
dorosłych.
Jakość życia seniorów.Ocena aktywności fizycznej dorosłych i seniorów.
Problemy medyczne chorych objętych opieką hospicyjną.
Problemy etyczne w medycynie:eutanazja,aborcja,uporczywa
terapia,transplantologia narządów,eugenika,terapia genowa.
Problemy zdrowotne dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami.
Problemy zdrowotne osób uzależnionych.
Problemy zdrowotne ludzi z przetoką moczową.
Ocena poziomu lęku i depresji opiekunów ocena jakości życia kobiet po
stracie dziecka,bliskiej osoby.
Ocena jakości i stanu zdrowia podczas przeżywania żałoby.
Wynaczynienia podczas chemioterapii.
Jakość życia kobiet z nowotworem piersi,narządu rodnego.
Jakość życia chorych z nowotworem krtani,języka.
Ocena jakości życia chorych z bólem neuropatycznym.
Ocena zasad postępowania przez ratowników medycznych w odniesieniu do
chorych w stanie terminalnym.
Zasady żywienia chorych podczas radioterapii.
Rola białka w chorobach nowotworowych.
Jakość życia osób słabosłyszących.
Jakość życia dzieci z nowotworami głowy.
Ból i cierpienie dzieci po zabiegach chirurgii onkologicznej.
Ocena bólu u kobiet po mastektomii.
Ocena bólu u chorych z nowotworem kości.
Ocena aktywności fizycznej dzieci z białaczką.
Ocena jakości życia dzieci z białaczką.
ocena jakości życia z cukrzycą ciężarnych.
Zasady wsparcia nad matką z ciążą z rozpoznanymi wadami genetycznymi.
Ocena jakości życia kobiet w ciąży objętych opieką hospicyjną.
Wszystkie kierunki
35
19.
Zakład Specjalności
Zabiegowych
Dr Jan Juzwiszyn
1. Obrażenia czaszkowo – mózgowe w następstwie urazów
głowy
2. Kamica żółciowa. Udział pielęgniarki w procesie
leczenia
3. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z krwawieniem
górnego odcinka przewodu pokarmowego
4. Rany chirurgiczne. Opracowanie chirurgiczne ran –
odleżyn
5. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu
operacyjnym na gruczole tarczowym
6. Pielęgnowanie w urazach klatki piersiowej
7. Rak jelita grubego. Rola pielęgniarki w opiece
okołooperacyjnej
8. Pielęgnacja pacjenta po operacji żylaków kończyn
dolnych
9. Najczęstsze zabiegi w chirurgii – wskazania, powikłania
i pielęgnacja
10. Opieka pielęgniarska w tępych urazach jamy brzusznej
11. Postępowanie pielęgniarskie w stanie zagrożenia życia –
wstrząs krwotoczny w chirurgii
12. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w ostrym zapaleniu
trzustki
13. Oparzenia
14. Ból – przyjaciel czy wróg w chirurgii
15. Rak płuca – diagnostyka, leczenia i pielęgnowanie
pacjenta po zabiegu operacyjnym
16. Zadanie pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do
zabiegu operacyjnego w zakresie jamy brzusznej
17. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom
szpitalnym.
18. Przegląd nowotworów złośliwych przewodu
pokarmowego.
19. Nowotwory piersi.
36
20. Chorobowa wrzodowa żołądka i dwunastnicy z
uwzględnieniem zasad pielęgnacji ... i trybu życia
21. Choroby tarczycy i ich obraz histopatologiczny
22. Rak płuca – problemy, diagnostyczno – lecznicze
23. Przerzuty nowotworowe do układu kostnego
24. Etiopatogeneza, symptomatologia i współczesne metody
leczenia przepuklin pachwinowych
25. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
zewnatrzwątrobowych
26. Choroby trzustki i ich obraz histopatologiczny
27. Przegląd nowotworów złośliwych układu moczowego
28. Etiopatogeneza i przebieg kliniczny urazów czaszkowo –
mózgowych
29. Postępowanie pielęgnacyjne w urazach czaszkowo –
mózgowych
30. Nowotwory gruczołów przewodu pokarmowego
31. Gruczolak prostaty – współczesne metody
rozpoznawania i leczenia
32. Kamica dróg moczowych – przyczyny, rozpoznawanie,
leczenie i zapobieganie nawrotom
33. Rak gruczołu krokowego – współczesne metody
rozpoznawania i leczenia.
34. Społeczne aspekty zabiegów operacyjnych.
35. Przeszczepy narządów - wybrane aspekty medyczne i
społeczne.
36. Ekspozycja zawodowa w służbie zdrowia – wybrane
zagadnienia
37. Rola opieki pielęgniarskiej w chirurgii dziecięcej
38. Metody dokumentacji w pracy pielęgniarskiej w klinice
chirurgii ogólnej i onkologicznej.
39. Ostre zapalenie otrzewnej rozpoznanie i leczenie.
40. Niedrożność przewodu pokarmowego.
41. Uraz wielonarządowy - postępowanie diagnostyczne,
lecznicze i pielęgnacyjne.
37
42. Chory po przeszczepach narządowych, rehabilitacja,
problemy pielęgnacyjne.
43. Ostre choroby jamy brzusznej - diagnostyka, leczenie.
44. Choroba schyłkowa jelita grubego.
45. Niedrożność przewodu pokarmowego – przyczyny,
diagnostyka, leczenie.
46. Uraz wielonarządowy – postępowanie diagnostyczne,
lecznicze i pielęgnacyjne.
47. Oparzenia termiczne – zasady leczenia i pielęgnacja
chorych.
48. Urazy kości i stawów, pierwsza pomoc, diagnostyka,
zasady leczenia i pielęgnowania chorych.
49. Chory z zaawansowaną chorobą nowotworową leczenie
paliatywne i pielęgnacja.
50. Stopa cukrzycowa – leczenie, pielęgnacja i postępowanie
profilaktyczne.
51. Przepukliny brzuszne – leczenie chirurgiczne, opieka
okołooperacyjna i pielęgniarska.
52. Ostre zapalenie trzustki – współczesne zasady leczenia i
zalecenia dietetyczne.
53. Kamica żółciowa i żółtaczka mechaniczna – wybór
taktyki
leczenia
z
uwzględnieniem
technik
endoskopowych.
1.Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów z
nadciśnieniem tętniczym przyjętych na Oddział Wewnętrzny w 4
Wojskowym Szpitalu Klinicznym (mgr K. Konikowska)
20.
Zakład Dietetyki
2.Ocena jakości całodziennych racji pokarmowych w wybranej
populacji mieszkańców Wrocławia (mgr D. Różańska)
3.Ocena zgodności diety wybranej populacji z Wrocławia z
zaleceniami diety DASH (mgr D. Różańska)
4.Zasadność i bezpieczeństwo stosowania suplementów diety u osób z
38
Zespołem Downa (dr hab. B. Regulska-Ilow, prof. UM)
21.
Katedra Zdrowia
Publicznego
Zakład Ekonomiki i
Jakości w Ochronie
Zdrowia
Mgr K. Konikowska
5.Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów po 60. roku
Mgr D. Różańska
życia na podstawie ankiety MNA (mgr A. Kawicka).
Dr hab. Bożena
Regulska – Ilow, prof.
1. Prawo do ochrony zdrowia w aspekcie krajowym.
nadzw.
2. Europeizacja prawa do ochrony zdrowia .
3. Prawo do ochrony zdrowia w aspekcie
międzynarodowym.
4. Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w
ochronie zdrowia.
5. Zdarzenia niepożądane , incydenty medyczne, błędy
medyczne w usługach zdrowotnych.
6. Strategia zarządzania jakością w ochronie zdrowia w
Polsce .
Dr Izabela Witczak
7. Metody pomiaru satysfakcji pacjentów i pracowników.
8. Systemy zarządzania ryzykiem w procesach
realizowanych w podmiotach leczniczych.
9. Ryzyko zawodowe pracowników medycznych.
10. Narzędzia stosowane w systemach zarządzania ryzykiem.
39
40
41
Download