Szczepionki przeciwko gruźlicy Gruźlica

advertisement
Szczepionki zawierające
żywe drobnoustroje
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Czynnik etiologiczny – Mycobacterium tuberculosis
 kształt – pałeczka (0,4 x 3 μm)
 właściwości
•
•
•
•
•
•
•
•
bakterie tlenowe
nie wytwarzają zarodników
trudno się barwią, po zabarwieniu odporne
na odbarwianie mieszaniną HCl i EtOH
namnażają się wewnątrzkomórkowo (komórki żerne)
po pierwotnym zakażeniu nie są eliminowane z organizmu
rozprzestrzeniają się poprzez układ limfatyczny i krwionośny
rosną na podłożach wzbogaconych zawierających żółtko jaja kurzego,
surowicę zwierzęcą lub wyciągi tkankowe
są odporne na wysychanie
 droga przenoszenia: oddechowa, pokarmowa
 chorobotwórcze dla człowieka, bydła i świnek morskich
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Gruźlica
 gruźlica płuc
 gruźlica pozapłucna
•
•
•
•
•
•
•
•
gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
gruźlicze zapalenie mózgu
gruźlica opłucnej
gruźlica nerek
gruźlica nadnerczy
gruźlica kości i stawów
gruźlica obwodowych węzłów chłonnych
gruźlica rozsiana
 objawy – zmęczenie, osłabienie, utrata masy ciała, przewlekły
kaszel i krwioplucie, martwica tkanki w zaatakowanych narządach
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia




2 miliardy ludzi jest zakażonych prątkiem gruźlicy
rocznie stwierdza się 8 mln nowych zachorowań (w tym 1,5 mln dzieci)
i ok. 1,5 mln zgonów (w tym 500 tys. dzieci)
na świecie co 10 sekund umiera na gruźlicę 1 człowiek
Gruźlica jest najczęstszą przyczyną zgonów spośród wszystkich
chorób zakaźnych !!!
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Żywe atenuowane szczepionki
 substancja czynna – atenuowany szczep Mycobacterium bovis
 obecnie stosowanych jest kilkanaście podszczepów o różnej
szczątkowej zjadliwości
•
•
•
•
•
•
•
francuski Pasteur 1173P2
duński Copenhagen 1331
Praga 825
Madras
rosyjski
Glaxo 1077
Tokyo 172
•
brazylijski Moreau
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Macierzysty atenuowany szczep Mycobacterium bovis
otrzymany został w 1921 r. przez Calmette’a i Guerina w
Instytucie Pasteura we Francji
(Bacille Calmette-Guerin – BCG)
 sposób atenuacji – wielokrotne pasażowanie (231 pasaży, 13 lat)
 otrzymany szczep
•
•
niejednorodny bakteriologicznie
trwale pozbawiony właściwości chorobotwórczych
•
zachowane właściwości antygenowe i alergogenne
Szczepionki przeciwko gruźlicy




postać szczepionki – płynna
trwałość – 2 – 4 tygodnie
sposób podawania – doustnie
dawkowanie – 3 dawki (2, 4, 6 lub 3, 5, 7 dzień życia)
 postać szczepionki – liofilizowana
 sposób przechowywania i trwałość
•
•
•
2 - 8°C, 1 rok
po rozpuszczeniu 4 godziny
wrażliwa na światło
 sposób podawania – śródskórnie
 dawkowanie – 4 dawki (1 doba po urodzeniu, 12 m.ż., 7 r.ż., 12 r.ż.)
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Skuteczność szczepionki (badania laboratoryjne)
 brak testu laboratoryjnego pozwalającego na ocenę poziomu
odporności wzbudzanej przez szczepionkę BCG
 siła immunogenna szczepionki mierzona jest pośrednio – pomiar
działania alergogennego za pomocą testu tuberkulinowego
test tuberkulinowy – test mierzący reakcję zapalną skóry na
wprowadzoną tuberkulinę
•
•
•
stara tuberkulina Kocha – poddany działaniu wysokiej temperatury 6 – 8
tygodniowy przesącz hodowli Mycobacterium tuberculosis na pożywce
bulionowo-glicerolowej z peptonem
tuberkulina PPD-S – oczyszczona pochodna białkowa, zawiera tylko
materiał prątkowy, bez składników podłoża
tuberkulina PPD-RT-23 – tuberkulina PPD, Tween 80
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Skuteczność szczepionki - test tuberkulinowy
 działanie testu oparte jest na odmiennej reakcji na tuberkulinę osoby chorej
lub z przebytą gruźlicą i osoby zdrowej
•
•
osoba chora lub z przebytą gruźlicą – po śródskórnym podaniu tuberkuliny reakcja
zapalna w miejscu podania po 72 godz. (obrzęk, stwardnienie, rumień)
osoba zdrowa – brak zmian skórnych
 podanie szczepionki BCG również powoduje po pewnym czasie reakcję
skórną na podaną tuberkulinę
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Skuteczność szczepionki - test tuberkulinowy
 siła wywoływanej przez szczepionkę „alergii tuberkulinowej” nie jest
proporcjonalna do siły indukowanej przez nią odporności
 „alergia tuberkulinowa” – nadwrażliwość typu późnego na białka prątka
•
•
reakcja z dominacją odpowiedzi typu komórkowego
jest wynikiem działania limfocytów Th1, które poprzez wydzielane cytokiny aktywują
limfocyty Tc i makrofagi
 kontakt z antygenami prątka indukuje powstanie swoistej odpowiedzi
immunologicznej zarówno komórkowej jak i humoralnej
 wygasanie „alergii tuberkulinowej” – podstawa do rewakcynacji – nie jest
równoznaczne z zanikaniem odporności
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Skuteczność szczepionek (badania epidemiologiczne)





chronią przed zachorowaniem na gruźlicę wywoływanym pierwotną infekcją
nie wpływają na rozwój gruźlicy popierwotnej
nie chronią przed zachorowaniem w wyniku superinfekcji
brak pewności co do czasu trwania odporności poszczepiennej
duże rozbieżności w wynikach badań epidemiologicznych prowadzonych w
różnych krajach
•
•
•
•
USA – 80% skuteczności
Wielka Brytania – 75% skuteczności
Polska – 65% skuteczności
Indie – 0% skuteczności
 znaczne różnice w skuteczności zapobiegania różnym postaciom choroby
•
•
gruźlica płuc – 50% skuteczności
rozsiane postacie gruźlicy – 75 – 90% skuteczności
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Bezpieczeństwo szczepionek
 bezpieczne – szczepy trwale pozbawione zjadliwości
 niepożądane odczyny poszczepienne
• długo gojące się owrzodzenia w miejscu szczepienia
• ropne zapalenie węzłów chłonnych
• zapalenie kości
• ogólny rozsiew BCG
w Polsce NOP u 0,2 ‰ zaszczepionych, w tym 52,9% - zmiany miejscowe
 częstość występowania NOP uzależniona od
•
•
•
•
•
•
•
podszczepu BCG
technologii produkcji (zalecany system „szczepu siewnego”)
żywotności szczepionki (liczby żywych i martwych prątków w 1 dawce)
dawki szczepionki
wieku
czynników osobniczych np..rasy
wykonania szczepienia
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Bezpieczeństwo szczepionek
 przeciwwskazania do szczepień
•
•
•
•
•
•
pierwotne i wtórne niedobory odporności
dodatni odczyn tuberkulinowy
choroby nowotworowe (białaczka, chłoniak)
przyjmowanie leków immunosupresyjnych
ciąża
w przypadku noworodków – choroba matki
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek – kontrola jakości
 laboratorium referencyjne – Sekcja BCG Departamentu Kontroli Jakości
Statens Serum Institut w Kopenhadze
 w Polsce – Zakład Badania Surowic i Szczepionek Państwowego Zakładu
Higieny
 każda seria szczepionki BCG musi uzyskać certyfikat
 testy kontrolne
•
•
•
•
test jałowości
test termostabilności – liczba żywych prątków pozostająca po 28-dniowej inkubacji w
37°C (≥ 20% próbki przechowywanej w 4°C)
test żywotności – liczba żywych prątków w 1 mg szczepionki (≥ 3 mln)
testy bezpieczeństwa – toksyczności, resztkowej zjadliwości (wykonywane na
świnkach morskich)
Szczepionki przeciwko gruźlicy
Pomimo stosowania od ponad 80 lat szczepionki BCG nie
nastąpiło opanowanie gruźlicy
Nadal trwają badania nad nowymi szczepionkami
 właściwości nowej szczepionki
•
•
•
•
•
skuteczność – ochrona osób nie zakażonych, zakażonych i szczepionych
BCG przed chorobą rozwijającą się w wyniku pierwotnej infekcji, reaktywacji
prątków gruźlicy i superinfekcji
bezpieczeństwo – możliwość stosowania u osób z niedoborami odporności
brak alergii tuberkulinowej
trwałość
łatwość stosowania
Szczepionki przeciwko gruźlicy
 przeszkody w opracowaniu nowej szczepionki
•
•
•
•
•
niedostateczne poznanie mechanizmów odporności indukowanych przez
zakażenie Mycobacterium tuberculosis
polimorfizm odpowiedzi immunologicznej zależny od czynników
genetycznych, środowiskowych oraz fazy choroby
brak dobrego zwierzęcego układu modelowego
konieczność długotrwałych badań klinicznych na dużych grupach ludzi w
celu wyselekcjonowania uniwersalnych mechanizmów odpowiedzi
immunologicznej
przeszkody natury etycznej – grupa kontrolna nie może być szczepiona
Szczepionki przeciwko gruźlicy
 kierunki badań nad nowymi szczepionkami
•
•
•
•
•
•
•
•
szczepionki BCG zawierające szczepy produkujące IFN-γ stymulujący
makrofagi (rBCG30/hIFNγ)
szczepionki BCG zawierające szczepy produkujące listeriolizynę
stymulującą limfocyty Tc (rBCG:ΔureC-Hly)
szczepionki BCG zawierające szczepy produkujące antygeny M.
tuberculosis (rBCG30, rBCG(mtb)30)
szczepionki zawierające atenuowany szczep Mycobacterium tuberculosis
szczepionki zawierające prątki saprofityczne M. microti, M. habana, M.
vaccae czy M. smegmatis nadprodukujące antygeny M. tuberculosis
szczepionki podjednostkowe (ESAT-6 i Ag85B, TB10.4 i Ag85B,
Ag85B/ESAT-6/TB10.4)
szczepionki DNA
szczepionki wektorowe wykorzystujące wirus vaccinia lub atenuowane
szczepy Salmonella (MVA 85A)
Szczepionki zawierające
zabite drobnoustroje
Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje
Właściwości szczepionek
 zawierają drobnoustroje pozbawione całkowicie właściwości
chorobotwórczych (inaktywowane)
 są mniej immunogenne od szczepionek atenuowanych i bardziej
immunogenne od szczepionek podjednostkowych
•
•
•
•
obecność wielu antygenów
brak zdolności do namnażania się w organizmie
skrócony czas obecności antygenów w organizmie
wywołują jedynie odpowiedź humoralną





wymagają podania większej liczby dawek
wymagają obecności adiuwantów
nie istnieje możliwość transmisji antygenu szczepionkowego
mogą być podawane osobom o obniżonej odporności
nie istnieje niebezpieczeństwo rewersji do szczepu dzikiego !!!
Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje
Przygotowanie antygenu – namnażanie drobnoustrojów
 namnażanie bakterii w pożywkach syntetycznych
 namnażanie wirusów w zarodkach kurzych
 namnażanie wirusów w hodowlach komórkowych
•
•
pierwotne hodowle komórkowe
półciągłe linie komórkowe
 namnażanie wirusów w zwierzętach
Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje
Przygotowanie antygenu - inaktywacja
 inaktywacja termiczna
 inaktywacja związkami chemicznymi
•
•
•
formaldehyd
fenol
β-propiolakton
 inaktywacja promieniowaniem
 inaktywacja wysokim ciśnieniem
 warunki inaktywacji muszą być określone indywidualnie dla każdego
drobnoustroju
•
•
•
•
•
sposób inaktywacji
czas
stężenie zawiesiny drobnoustrojów
warunki fizyko-chemiczne (temperatura, pH)
obecność dodatkowych substancji zwiększających skuteczność inaktywacji
Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje
Skład szczepionek
 adiuwanty
•
•
wodorotlenek glinu
fosforan glinu
 substancje konserwujące
•
•
tiomersal
fenol
 substancje pochodzące z procesu produkcji
•
•
•
antybiotyki
formaldehyd
białka jaj kurzych
Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje
Postać szczepionek
 płynne
 liofilizowane
Sposób podawania szczepionek
 podskórnie
 domięśniowo
Szczepionki zawierające zabite drobnoustroje
Choroba
Antygen szczepionkowy
Cholera
Vibrio cholerae
Dur brzuszny
Salmonella enterica subsp. enterica
serovar Typhi
Dżuma
Yersinia pestis
Grypa
Influenza virus
Japońskie zapalenie mózgu
wirus JEV
Kleszczowe zapalenie mózgu
wirus kleszczowego zapalenia mózgu
Krztusiec
Bordetella pertussis
Poliomyelitis
poliowirus
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
wirus HAV
Wścieklizna
wirus wścieklizny
Gorączka Q
Coxiella burnetti
Epidemiczny dur wysypkowy
(tyfus plamisty)
Rickettsia provazekii
Szczepionki przeciwko wściekliźnie
Czynnik etologiczny – wirus wścieklizny
 rodzina: Rhabdoviridae
 rodzaj: Lyssavirus
 7 genotypów
•
•
•
•
1 – laboratoryjne szczepy referencyjne używane do produkcji szczepionek
dla ludzi i zwierząt
2, 3, 4 – Afryka
5, 6 – Europa
7 - Australia
struktura: kapsyd spiralny, otoczony osłonką, o kształcie pocisku
kwas nukleinowy: RNA o ujemnej polarności
replikacja: w jądrze komórkowym
namnażanie i migracja: nabłonek, mięśnie → nerwy obwodowe →
ośrodkowy układ nerwowy → nerwy obwodowe → inne tkanki
 rezerwuar wirusa: zwierzęta
 droga przenoszenia: ukąszenie, lizanie uszkodzonej skóry




Szczepionki przeciwko wściekliźnie
Wścieklizna
 okres wylęgania: 10 dni – 1 rok (średnio 1 – 3 miesiące)
 objawy: złe samopoczucie, gorączka, ból głowy, mrowienie skóry,
zaburzenia psychiczne
 wścieklizna pobudzeniowa: pobudzenie, lęk, niepokój, wysoka
gorączka, wodowstręt, zaburzenia świadomości, ogniskowe
porażenia, śpiączka → śmierć
 wścieklizna porażenna: postępujący paraliż → śmierć
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia
50 000 osób umiera rocznie z powodu zakażenia wirusem wścieklizny
Szczepionki przeciwko wściekliźnie
W 1885 r. Ludwik Pasteur opracował pierwszą szczepionkę
przeciwko wściekliźnie
 wirus wścieklizny był pasażowany w mózgach królików
 rdzenie kręgowe padłych na wściekliznę królików były suszone na
powietrzu w temperaturze pokojowej przez 15 dni
 sproszkowana zawiesina rdzenia posłużyła jako szczepionka dla zwierząt
 w 1885 r. L. Pasteur zaszczepił swoją szczepionką 9 letniego chłopca
Josepha Meistera pogryzionego przez wściekłego psa
 preparat wstrzyknięty w pierwszej dawce był suszony przez 15 dni, a
następne przez okresy zmniejszające się o 1 dzień
 szczepionka okazała się skuteczna
Szczepionki przeciwko wściekliźnie
Szczepionki zawierające wirusa wścieklizny
namnażanego w zwierzęcej tkance nerwowej
 szczepionka Semple
•
wirus wścieklizny namnażany w tkance nerwowej królików, owiec lub kóz
 szczepionka Fuenzalida
•
wirus wścieklizny namnażany w tkance nerwowej osesków mysich
 sposób inaktywacji: chemiczny – fenol
 niska immunogenność
 silna odczynowość
•
•
•
•
•
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
zapalenie mózgu
zapalenie rdzenia kręgowego
mnogie zapalenia pojedynczych nerwów
1 na 1 000 zaszczepionych – zgon w wyniku powikłań poszczepiennych
Szczepionki przeciwko wściekliźnie
Szczepionki zawierające wirusa wścieklizny namnażanego w
hodowlach komórkowych
 szczepionka HDCV
•
wirus wścieklizny namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych
 szczepionka PCECV
•
wirus wścieklizny namnażany w hodowli fibroblastów kurzych
 szczepionka PVRV
•
wirus wścieklizny namnażany w linii komórek Vero
 sposób inaktywacji: chemiczny – β-propiolakton
 wysoka immunogenność
 niska odczynowość
•
•
•
miejscowe odczyny poszczepienne: zaczerwienienie, obrzęk, ból, świąd
ogólne odczyny poszczepienne: ból głowy, gorączka, nudności, ogólne reakcje
alergiczne
1 na 1 mln zaszczepionych – zgon w wyniku szczepienia poekspozycyjnego
 trwałość odporności – co najmniej 5 lat
Szczepionki przeciwko wściekliźnie
Szczepionki zarejestrowane w Polsce
 Verorab (Aventis Pasteur)
•
•
•
wirus namnażany w linii komórek Vero
szczep Wistar Rabies PM/WI 38 1503-3M
inaktywacja chemiczna - β-propiolakton
 Rabipur (Chiron Behring)
•
•
•
wirus namnażany w hodowli fibroblastów kurzych
szczep Flury LEP
inaktywacja chemiczna - β-propiolakton
 postać szczepionek – liofilizowane
 przechowywanie i trwałość – 2 - 8°C, 3 lata
 sposób podania - domięśniowo
Szczepionki przeciwko wściekliźnie
Wskazania do szczepień
 szczepienie poekspozycyjne
•
•
uodpornienie czynno-bierne u osób wcześniej nie szczepionych
uodpornienie czynne u osób szczepionych profilaktycznie
 szczepienie profilaktyczne – osoby z grup podwyższonego ryzyka
 pracownicy laboratoriów diagnozujących wściekliznę
 lekarze weterynarii
 osoby zajmujące się odłowem zwierząt
Przeciwwskazania do szczepień
 w przypadku szczepienia poekspozycyjnego – brak
 w przypadku szczepienia profilaktycznego
•
•
•
•
choroby przebiegające z wysoką gorączką
ciąża
przyjmowanie leków immunosupresyjnych
przyjmowanie leków przeciwmalarycznych
Szczepionki przeciwko wściekliźnie
Schemat szczepień
 uodpornienie czynne – szczepienie profilaktyczne
•
•
•
szczepienie podstawowe – 3 dawki w 0, 7 i 21 (28) dniu
szczepienie przypominające – 1 dawka po roku
kolejne szczepienia przypominające – 1 dawka co 5 lat (lub przy spadku
miana przeciwciał)
 uodpornienie czynne – szczepienie poekspozycyjne
•
•
osoby nie szczepione – 5 dawek w 0, 3, 7, 14 i 30 dniu
osoby wcześniej zaszczepione – 2 dawki w 0 i 3 dniu
 uodpornienie czynno-bierne
•
•
5 dawek szczepionki w 0, 3, 7, 14 i 30 dniu
immunoglobulina ludzka przeciwko wściekliźnie w 0 dniu lub do 7 dnia od
podania 1 dawki szczepionki
Download